JKCL-KABUM-11-DA-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མར་གཏོར་མ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ།
Wylie title rdo rje'i chos skyong srung mar gtor ma 'bul ba'i cho ga las bzhi lhun grub JKCL-KABUM-11-DA-002.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 2, Pages 9-36 (Folios 1a to 14b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rdo rje'i chos skyong srung mar gtor ma 'bul ba'i cho ga las bzhi lhun grub. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 9-36. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Torma-offering Rituals - gtor chog
Deity chos skyong
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་དམ་མཁྱེན་དཔྱོད་དགེ་ཞིང་གཏོང་བའི་ཐུགས་མངའ་དབོན་མཛོད་བླ་མ་ཚེ་དབང་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་རིན་ཆེན་དང྄྄྄༵༷༵་པོ་དང་། དངུལ་དཀར་སྲང་བཅུ་པའི་གར་འུ། ལྷ་རྫས་བཅས་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་ངོར། སྔགས་རིག་འཛིན་པའི་དགེ་སྦྱོང་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་བ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀུན་དགའ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པ་ཤིན་ཏུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཁ་ཅིག་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་སྐྱོང་བསྲེ་བ་མི་འཐད་པར་སྨྲ་བ་བླུན་པོའི་རང་རྟགས་ཏེ། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་ནོར་བུ་བཞིན་སྤྱོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་དུ་ཡོད་དོ།།

/ces pa'ang dad dam mkhyen dpyod dge zhing gtong ba'i thugs mnga' dbon mdzod bla ma tshe dbang dpal 'byor gyis rin chen dang po dang /__dngul dkar srang bcu pa'i gar 'u/__lha rdzas bcas nan tan du bskul ngor/__sngags rig 'dzin pa'i dge sbyong rnal 'byor spyod ba 'jam dbyangs chos kyi blo gros kun dga' phrin las rgya mtshos bris pa shin tu dge zhing bkra shis par gyur cig__/kha cig gsar rnying gi chos skyong bsre ba mi 'thad par smra ba blun po'i rang rtags te/__snga 'gyur rig 'dzin rnams kyis pha nor bu bzhin spyod pa'i lo rgyus bshad du yod do//

[edit]
༄༅། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མར་གཏོར་མ་འབུལ་བའི་ཆོ་ག་ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཡ། བདུད་ཀྱི་སྡེ་ཚོགས་བྱེ་བ་འབུམ་སྡེ་རྣམས། །གང་སྐུའི་ཟེར་ཙམ་ཕོག་པས་བ་མོ་ལ། །ཉི་མས་རེག་བཞིན་རྣམ་པར་འཐགས་མཛད་པ། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་ནག་པོར་ཆེན་པོར་འདུད། །དགྱེས་བྱེད་གཏོར་མའི་ཆོ་ག་ནི། །རྣམ་གསལ་དོན་བཟང་ཕྲིན་ལས་རྣམས། །འབད་མེད་འགྲུབ་པའི་མྱུར་མགྱོགས་ལྡན། །ལས་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་འདིར་དབྱེ་བྱ། །དེ་ལ་སྔགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་ཐོབ་ཅིང་། དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པ་ལྡན་པས། ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་རང་གི་རིག་པའི་རོལ་རྩལ་དུ་ཤེས་པས་གནས་དབེན་པར་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་དང་། མཆོད་གཏོར་དཔལ་བཤོས་སྟོད་ཟུར་གསུམ། སྨད་ཟླུམ་པོ། གཡས་གཡོན་མདུན་རྒྱབ་ཏུ་དམར་གཏོར་གྲུ་གསུམ་ཆེ་བ་དང་། དེ་རྣམས་ཀྱི་མཐར་གཏོར་ཆུང་དགུ་ཡིས་བསྐོར་བ། བར་མཚམས་རྣམས་སུ་མཐེབ་ཀྱུ་ཅི་མང་དམར་རྩིས་བྱུགས་ཤིང་རྒྱན་སྤྲོས་ཅན་དར་གདུགས་ཀྱིས་མཛེས་པ་དང་། ཕྱི་ནང་གི་ཉེར་སྤྱོད་མཆོད་པ། གཡས་གཡོན་སྨན་རཀ །འབུལ་གཏོར་དཔུང་རང་མདུན་རྒྱབས་སུ་མཐེབ་ཀྱུ་གྲངས་མང་བརྩེགས་པ། ཆང་ཕུད་དང་། རྒྱ་ཇའི་སྐྱེམས་ཕུད་རྣམས་བཤམས་ལ་བདག་གི་རྣལ་འབྱོར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མཆོད་གཏོར་རྣམས་ལ་ཆུ་ཆང་ནང་གསུམ་གྱིས་བྲན། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལཱི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཀྱིས་བསངས། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷ་སརྦ་དྷརྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅་ཧཾ། ཞེས་ལས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་གི་ནང་དུ་ཨ་ལས་བྷཉྫ་འབར་བའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་མཆོད་གཏོར་རྣམས་དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ས་དང་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་ཡོངས་སུ་གང་བའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་མཐའ་ཀླས་པར་གྱུར། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་ཨཱཿཧཱུྃ། གི་བར་དང་། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རླུང་མེ་ཐོད་པའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་ལ་གནས་པའི་བདུད་རྩི་དང་། གཏོར་མའི་སྣོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་པཱ་ལ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་ལྕགས་ཀྱུ་ལྔ་སྒྲོན་མ་ལྔ་ཞུ་བ་ལས་བདུད་རྩི་དང་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དང་། པདྨའི་སྣོད་དུ་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་རྦ་རླབས་མཁའ་ལ་འཕྱོ་ཞིང་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོ་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱི་བརླབས། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཞེས་པས་དྲངས། པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ། གྱིས་གདན་དབུལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གུ་རུ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་མཎྜལ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། ཞེས་སྨན་རག་མཆོད། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿབྱིན་རླབས་སྤྲིན་ཕུང་རིག་འཛིན་བླ་མ་དང་། །དངོས་གྲུབ་ཆར་འབེབས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ལྷ། །ཕྱི་ནང་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །གུས་པས་བསྟོད་དོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བླ་མ་རྩ་གསུམ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སོགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། དེ་ནས་ཆོས་སྐྱོང་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཀུཎྜ་ལི་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊཿཨོཾ་ཤུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭཱ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་མདུན། དུར་ཁྲོད་དྲག་པོ་འཇིགས་ཤིང་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་། །རྡོ་རྗེའི་བྲག་ཆེན་སྲུང་བའི་གུར་ཆེན་དུ། །དྲག་པོའི་ཕོ་བྲང་མཚན་ཉིད་ཡོངས་རྫོགས་དབུས། །ལྕགས་འཁོར་རྩིབས་བཞིའི་ལྟེ་བར་པད་ཉི་དང་། །རོ་སྟེང་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་མགོན། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མི་ཐུང་ཟླུམ་པོའི་སྟབས། །དར་ནག་གོས་དང་དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་སྤྲས། །ཕྱག་གཉིས་གྲི་ཐོད་ཐུགས་ཀར་སྟེང་འོག་བསྣམས། །རྡོ་རྗེའི་གཎྜིར་སྤྲུལ་པའི་དམག་དཔུང་འགྱེད། །གཡས་ན་བྱ་ནག་གཡོན་དུ་ཁྱི་ནག་དང་། །རྒྱབ་ན་ཅེ་སྤྱང་མདུན་ན་མི་ནག་འབུམ། །སྟེང་ན་ཁྱུང་ཆེན་འབུམ་སྡེ་ལྡིང་ཞིང་འཁོར། །མི་བསྐྱོད་རིགས་ཀྱི་བདག་པོའི་ཅོད་པན་འཆང་། །གཡོན་དུ་ཊྃ་ལས་ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་སྔོ། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་བུམ་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན། །གཡུ་ཡི་རལ་གཅིག་ལན་བུ་གཡོན་དུ་འཕྱངས། །ཁྲོ་མོའི་རྣམ་པས་སེམས་སྐྱིལ་དུ་བཞུགས་པའི། །ལྟོ་བར་ཏྲག་ལས་ཁྲག་གི་རྒྱ་མཚོའི་དབུས། །བྷྱོཿལས་འདོད་ཁམས་ལྷ་མོ་བོང་བུ་ཞོན། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་དང་པོས་རལ་གྲི་དང་། །གཡོན་པས་ཐོད་ཁྲག་གཡོན་འོག་མདུང་རྣོན་དང་། །གཉིས་པས་ཤཀྟི་འཛིན་ཅིང་རུས་རྒྱན་དང་། གླང་ཀོའི་སྟོད་གཡོགས་བ་གླང་ཀོས་སྨད་གཡོགས། །རེ་ལྡེའི་ཤམ་ཐབས་མི་རོ་ཁར་བཅུག་ཅིང་། །རིད་ཅིང་མི་སྡུག་མཁའ་འགྲོ་ཤ་ཟ་དང་། མ་མོ་བྱེ་བའི་དབུས་སུ་ཧཱུྃ་བྷྱོཿསྒྲོགས། །མགོན་པོའི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་དང་ལྷ་མོའི་མཾ། །དེ་ལས་ཏྲི་ཡིག་གཉིས་ཆད་ལྕམ་དྲལ་གྱི། །མདུན་དུ་པད་ཉི་རོ་ཡི་གདན་གསུམ་གྱི། །གཡས་ཕྱོགས་ཏྲི་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་གནོད་སྦྱིན་ནག །གཡས་པས་གསེར་གྱི་གྲི་གུག་མཁའ་ལ་འཕྱར། །གཡོན་གྱི་སྤར་བ་ཕྱིར་གདེངས་ཉི་མ་དང་། །ཞབས་གཡོན་བརྐྱངས་པའི་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་བཞུགས། །གཡོན་གྱི་གདན་སྟེང་ཏྲི་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་ལས། །ནག་མོ་གནོད་སྦྱིན་གཡས་པས་སྤུ་གྲི་དང་། །གཡོན་གྱི་སྤར་བ་ཕྱིར་གདེངས་ཟླ་དཀྱིལ་འཆར། །གཡས་བརྐྱང་བཞུགས་པ་ཡབ་ཡུམ་དེ་གཉིས་ལས། །རང་འདྲ་མང་སྤྲོས་ཚུར་འདུས་ཡབ་ཡུམ་གྱི། །ཐུགས་སྲོག་ཏྲི་མཾ་གཉིས་ལས་ཏྲི་ཟུང་དང་། །མཾ་ཆད་མོན་བུ་པུ་ཏྲ་མདོག་ནག་པོ། །ཤང་ལང་འཕྱར་ཞིང་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་བསྣམས། །བྷ་ཏྲ་མདོག་ནག་གཡས་པས་དམ་ཤིང་དང་། །གཡོན་གྱིས་ཉམས་པའི་སྙིང་དམར་ཞལ་དུ་གསོལ། །མཾ་ལས་མོན་མོ་གསེར་གྱི་སྤུ་གྲི་ནག །གཡས་པས་གསེར་གྱི་སྤུ་གྲི་རྣོན་པོ་དང་། །གཡོན་པས་གདུག་ཅན་རྒྱུ་མ་ཞལ་དུ་འདྲེན། །ལྔ་ཀ་མི་སྡུག་སྲིན་པོའི་གཟུགས་འཆང་བ། །དར་ནག་གོས་དང་རུས་རྒྱན་སྒྱུ་མ་དང་། །མི་མགོའི་ཕྲེང་བས་སྤྲས་ཤིང་འཇིགས་རྔམས་བཞུགས། །རུ་འདྲེན་སྡེ་བཞིའི་དམག་ཚོགས་སྤྲིན་ལྟར་འཁྲིགས། །ཤར་རྩིབས་པད་ཉི་ཧཱུྃ་མཐིང་ཡོངས་གྱུར་ལས། །དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོ་གཏུམ་ཁྲོའི་ཉམས། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་པས་རུ་མཚོན་འཕྱར། །གཡོན་པས་ཉམས་པའི་སྙིང་དང་ཞགས་པ་འཛིན། །སྦྲུལ་ནག་རལ་པ་ནག་པོ་ཐུར་དུ་འཕྱངས། །ཁྲོ་བོའི་ཆས་དང་དར་ནག་འཇོལ་བེར་གསོལ། །གསེར་སྐེད་མི་ལྤགས་རློན་པའི་སྐ་རགས་ཅན། །ཙནྡན་བིང་ཆེན་སྐེད་བཙུགས་ཞབས་གཡོན་བརྐྱངས། །རོ་ཡི་གདན་ལ་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་བཞུགས། །གཡོན་དུ་ཡུམ་མཆོག་དཔལ་འབར་ནག་མོ་དང་། །མདུན་དུ་ལས་མཁན་སྲོག་བདུད་ནག་པོ་དང་། །དེ་ཡི་ཕྱི་རོལ་མགོན་པོ་སྡེ་ལྔ་དང་། །འདོད་ཁམས་ལྷ་མོ་དམག་དཔོན་སྡེ་བཞི་དང་། །དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བར་བཞུགས། །ལྷོ་ཡི་རྩིབས་ལ་ཧཱུྃ་ལས་ཕྱག་བཞི་པ། །དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་གྲི་ཐོད་མཐའ་མ་གཉིས། །རལ་གྲི་དང་ནི་ཁ་ཊྭཱྃ་ཀ་འཕྱར་ཞིང་། །ཁྲོ་བོའི་ཆས་རྫོགས་ཙཎྜི་ཀར་འཁྱུད་ཅིང་། །མཁའ་ལྡིང་བྱ་ཁྱི་ཅེ་སྤྱང་ཚོགས་རྣམས་འཚུབས། །ལས་ཀྱི་མགོན་པོ་བྱ་གདོང་འབར་མ་ནག །བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཁྱབ་འཇུག་གཤིན་རྗེ་དང་། །རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་གནོད་སྦྱིན་ནག་མོ་སོགས། །སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་འཁོར་ཚོགས་དཔག་མེད་གསལ། །ནུབ་ཀྱི་རྩིབས་ལ་ཧཱུྃ་ལས་མྱུར་མཛད་མགོན། །ཞལ་གཅིག་ཕྱག་དྲུག་གྲི་གུག་ཐོད་ཁྲག་དང་། །ཐོད་ཕྲེང་རྩེ་གསུམ་ཌཱ་རུ་ཞག་པ་འཛིན། །དུར་ཁྲོད་ཆས་དང་ཞབས་གཉིས་མཉམ་པའི་སྟབས། །བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་མནན་ཅིང་ཙནྡན་གྱི། །སྡོང་པོར་རྒྱབ་བརྟེན་ཡེ་ཤེས་མེ་འབར་བཞུགས། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་ཀྵེ་ཏྲ་པ་ལ་དང་། །ཊཱ་ཀི་ར་ཛ་བདུད་མགོན་ཏྲཀྴད་སོགས། །འཁོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས། །དེ་མདུན་པད་ཉི་མི་རྟ་རོ་གདན་སྟེང་། །ཟངས་གྲི་པྲཾ་གྱིས་མཚན་པ་ཡོངས་གྱུར་ལས། །གནོད་སྦྱིན་བེག་རྩེ་མདོག་དམར་ཟངས་ཁྲབ་དང་། །ཟངས་རྨོག་གསོལ་ཞིང་གཡས་པས་ཟངས་རལ་འཕྱར། །གཡོན་པས་བསེ་མདུང་བྱེ་རུའི་དབྱུགས་པ་བསྣམས། །སྭག་ལྷྭམ་གསོལ་ཞིང་གྱད་ཀྱི་དོར་སྟབས་བཞུགས། །གཡས་སུ་སྲོག་བདག་གཡོན་དུ་གདོང་དམར་མ། །གྲི་ཐོགས་བརྒྱད་དང་རོ་ཤན་ཉེར་གཅིག་སོགས། །གནོད་སྦྱིན་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོས་བསྐོར་བར་གསལ། །བྱང་རྩིབས་པདྨ་འདབས་བཞིར་ཉི་མ་དང་། །རོ་གདན་སྟེང་དུ་གྲི་གུག་ཧཱུྃ་མཚན་དང་། །ཕྱོགས་བཞི་ཧཱུྃ་རེ་དུས་གཅིག་ཡོངས་གྱུར་ལས། །དབུས་སུ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་གདོང་བཞི་པ། །རབ་འཇིགས་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པ་ཞལ་བཞི་བའི། །རྩ་ཞལ་ནག་ཅིང་གཡས་དཀར་གཡོན་དམར་ཞིང་། །སྟེང་ཞལ་དུད་ཀ་ཁྲོ་གཉེར་མཆེ་བ་གཙིགས། །མ་མཆུ་ཕྱིར་འཕྱངས་ཧ་ཧི་ཀྵིཾ་སྒྲ་སྒྲོགས། །ཕྱག་བཞི་དང་པོ་གཉིས་ཀྱི་གྲི་ཐོད་དང་། །འོག་གཉིས་རྩེ་གསུམ་མདུང་རྣོན་བ་དན་འཕྱར། །བདུད་རྩིའི་བུམ་པ་མཆན་གཡོན་ཕྱག་འགག་ལ། །རུས་ཕྲེང་ལྷ་བ་དམར་ཆིལ་བརྒྱུས་པ་དང་། །དུར་ཁྲོད་ཆས་དང་སྦྲུལ་ནག་མཆོད་ཕྱིར་ཐོགས། །ཚངས་སྐུད་སེ་རལ་མི་རྐང་གླིང་བུ་འབུད། །གསེར་དངུལ་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁའི་སིལ་ཁྲོལ་ཅན། །ཞབས་གཡས་བསྐུམ་ཞིང་གཡོན་བརྐྱངས་རོ་བརྫིས་ཤིང་། །ཕྱོགས་བཞིར་གཡུང་མོ་གཏུམ་མོ་སྲིན་མོ་དང་། །སིང་ག་ལི་མ་སྲིན་མོའི་གཟུགས་ཅན་རྣམས། །གྲི་ཐོད་འཛིན་ཅིང་གཅེར་བུ་གར་སྟབས་ཅན། །ཡེ་ཤེས་མེ་དཔུང་འབར་བའི་དབུས་ན་བརྗིད། །དེ་ཡི་མདུན་དུ་ཞིང་སྐྱོང་སེང་གེའི་གདོང་། །མདུང་དང་དམར་གཏོར་འཛིན་ཅིང་རྟ་ནག་ཞོན། །དར་ནག་བེར་གསོལ་གཡུ་རལ་སེང་ཆུང་སྤྲོ། །ཡུམ་ཆེན་བདུད་མོ་དམར་ནག་ཁྲག་རལ་ཅན། །ལས་མཁན་སྤྲེའུ་ཕོ་མོ་འཇིགས་སུ་རུང་། །རྐང་པས་གཏོར་ཁྱེར་དགྲ་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་འགྱེད། །སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བར་གསལ། །གཞན་ཡང་གྲུ་ཆད་བར་ཁྱམས་སྒོ་རྣམས་སུ། །དམ་ཅན་ཆོས་སྐྱོང་བྱེ་བ་འབུམ་སྡེ་རྣམས། །དགྲ་བགེགས་གསོད་གཅོད་ལས་ལ་རྔམས་བཞིན་བཞུགས། །ཀུན་གྱི་གནས་གསུམ་ཨོཾ་དཀར་ཨཱཿདམར་དང་། ཧཱུྃ་སྔོན་རང་སྲོག་ས་བོན་གྱིས་མཚན་པ། །དེ་ལས་འོད་འཕྲོས་འོག་མིན་ཞིང་མཆོག་དང་། །གནས་ཡུལ་ཉེར་བཞི་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་སོགས་ནས། །རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་དྲེགས་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །མ་ཐོགས་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿཞེས་རྡོ་རྗེ་བསྡུ་བའི་རྒྱ་དང་། རྐང་གླིང་གཡབ་དར། ཚིལ་ཆེན་གྱི་སྤོས་དང་བཅས། ཧཱུྃཿཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ལྟར་དག་པའི་ཞིང་། །མི་གཡོ་འོག་མིན་ཉམས་དགའི་གནས། །རྡོ་རྗེ་གདན་དང་ན་ལེནྡྲ། །དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དང་ཉེར་བཞིའི་ཡུལ། །ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས། །དཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་ནི། །བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །བདག་གིས་དད་པས་སྤྱན་འདྲེན་ན། །སྔོན་གྱི་ཞལ་བཞེས་དམ་བཅས་ལྟར། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས་ལ། ཧཱུྃ༔ དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །བསྟན་པ་བསྲུང་མཛད་དམ་ཚིག་ཅན། །ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་ནི་དགྱེས་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་མ་ཡ་ཨ་ས་ན་ཏིཥྛནྟུ། ཞེས་བཞུགས་སུ་གསོལ། དམ་ལ་བཞག་པ་ནི། ཡི་དམ་གྱི་ང་རྒྱལ་བརྟན་པོས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་སྲུང་མ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བཞག་པར་མོས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊཿ། དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས། རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། དགེ་འདུན་དང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས། འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒུད་པ་སོལ། །སེམས་ཅན་ལ་ཕན་བདེ་སྤེལ། རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད། སྔགས་འཆང་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། སྡང་བའི་དགྲ་ཐུལ། །གནོད་པའི་བགེགས་ཆོམས། ཁྱད་པར་དམ་ཚིག་འདིར་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་འགལ་རྐྱེན་ཞི་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་སྨོན་པའི་ལེགས་ཚོགས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིག །ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་རཀྵནྟུ། པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཨུ་ད་ཀ་ཋ་ཋ་ཋ་ཧཱུྃ༔ ཞེས་དམ་ལ་བཞག་པས་ཅི་བསྒོ་བའི་ལས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ཅིང་བཀའ་ནོད་པར་བསམ། ཕྱག་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ། དྲག་པོ་སྐུ་ལྔ་རྒྱལ་བའི་བཀའ་སྡོད་མཆོག །ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་རྒྱལ་བ་རིགས་ལྔའི་འཁོར། །ཕྲིན་ལས་བདུད་འདུལ་དགྲ་བགེགས་ཀུན་གྱི་གཤེད། །ཆོས་སྐྱོང་འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿཔྲ་ཏིཙྪ་ཧོཿཕྱིའི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃཿཡན་ལག་བརྒྱད་ལྡན་ཡིད་འོང་མཆོད་ཡོན་ལྡན། །རབ་གཙང་དྭངས་པའི་ཞབས་བསིལ་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ། །སྣ་ཚོགས་ལྟ་སྡུག་ཆུ་སྐྱེས་ལང་ཚོ་བཞད། །གྲུབ་དང་སྦྱར་བའི་བདུག་པ་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབས། །མུན་སྣང་མཐར་བྱེད་སྒྲོན་མེའི་ཉིན་མོར་བྱེད། །ཡིད་འོང་བྱུགས་པ་ལྷ་ཡི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན། །རོ་བཅུད་ཕུན་ཚོགས་ཞལ་ཟས་ལྷུན་པོར་སྤུངས། །སྙན་བརྗིད་རོལ་མོ་སྒྲ་དབྱངས་དང་བཅས་པའི། །ཕྱི་ཡི་མཆོད་སྤྲིན་འདོད་ཡོན་འཛད་མེད་གཏེར། །འབུལ་གྱིས་ཚིམ་ཞིང་དགྱེས་ནས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ཨརྒྷཾ། པདྱཱཾ། པུཥྤེ། དྷུ་པེ། ཨ་ལོ་ཀེ། གྷནྡྷེ། ནཻ་བི་དྱཱ། ཤབྡ་པཉྩ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱཿནང་གི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃཿགདུག་པའི་སྙིང་ཁྲག་མཆོད་ཡོན་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ། །མྱོས་བྱེད་དུག་ཁྲག་ཞབས་བསིལ་རྔམས་ཞིང་བརྗིད། །དབང་པོ་སྣ་ལྔའི་མེ་ཏོག་ཚར་དུ་དངར། །ཤ་ཆེན་དུད་པའི་སྤྲིན་ཕུང་ལང་ལོང་གཡོ། །ཞུན་ཆེན་མར་མེ་བསྐལ་པའི་མེ་ལྟར་འབར། །ཁྲག་ཞག་བདུད་རྩིའི་དྲི་ཆབ་རླབས་ཕྲེང་གཡོ། །ཤ་ཁྲག་རུས་པའི་ཞལ་ཟས་ཆེ་བརྗིད་རྔམས། །དྲག་པོའི་རོལ་མོས་ས་གསུམ་འདར་ཞིང་གཡོ། །དུར་ཁྲོད་ནང་གི་མཆོད་སྤྲིན་བསམ་མི་ཁྱབ། །འབུལ་གྱིས་ཚིམ་ཞིང་དགྱེས་ནས་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་ཤ་མ་ཤ་ན་པཱུ་ཛ་ཨརྒྷཾ། པདྱཱཾ། པུཥྤེ། དྷུ་པེ། ཨ་ལོ་ཀེ། གནྡྷེ། ནཻ་ཝི་དྱ། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། གསང་བའི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃཿསྒྲིབ་པའི་དྲི་མ་ཀུན་སྤངས་ཤིང་། །རྟོག་པ་ཀུན་ལས་ངེས་གྲོལ་བ། །བླ་ན་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །བདེ་བ་ཆེན་པོས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། སྨན་མཆོད་ནི། ཧཱུྃ། དམན་པའི་ཡུལ་ལས་རབ་འདས་ཤིང་། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་དམ་ཚིག་མཆོག །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་གཞིར་གྱུར་པ། །བདུད་རྩི་མཆོག་གི་མཆོད་པར་བགྱི། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། རཀྟའི་མཆོད་པ་ནི། སྟོང་གསུམ་བྷནྡྷའི་སྣོད་ཡངས་སུ། །དམ་ཉམས་བསྒྲལ་བའི་མཱཾ་ས་དང་། །རཀྟའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་བསྐྱིལ། །བསད་ཁྲག་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་པས་མཆོད། །ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། གཏོར་མའི་མཆོད་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ མཚན་དང་ལྡན་པའི་བྷཉྫ་རུ། །ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་དམ་ཚིག་ལྔ། །བཟའ་བཅའི་འདོད་ཡོན་བསམ་མི་ཁྱབ། །རྨད་བྱུང་བདུད་རྩིར་བྱིན་བརླབས་པའི། །མཆོག་གི་མཆོད་པ་དམ་པ་ནི། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེ། །ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །དགྱེས་པར་རོལ་ལ་ཕྲིན་ལས་མཛོད། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་པས་སྤྱིར་ཕུལ་ནས། གཏོར་མ་བྱེ་བྲག་ཏུ་འབུལ་བ་ནི། ལྷ་རྣམས་ཀྱི་ལྗགས་ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུ་ཅན་གྱི་འོད་ཟེར་གྱིས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར། རྡོར་ཐལ་ཁ་གྱེན་དུ་ཕྱེ་ནས། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝི་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི་དེ་ཝི་ཨིནྡྲ་སི། ཀཱ་ལ་ཡཀྵ་ཡེ། ཀཱ་ལཱི་ཡཀྵ་སཱི། ཡཀྵ་པུ་ཏྲ་ཡེ། རུ་ཏྲ་བྷ་ཏྲ་ཡེ། རུ་ལུ་རཀྴ་སཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ག་ཎ་གུ་ཧྱ་རཾ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་གུ་ཎ་ཧྲཱྀ་དཱ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵིཾ་ཀྵེ་ཏྲ་བིགྷ་ནཱན་བ་ནཱ་ཡ་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་བི་ཀཱ་ལ་ར་གྲི་ཏ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཨོཾ་རཀྨོ་པྲ་ཎ་ཨཏྨ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར༴ སོགས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་བི་ཀཱ་ལ་ཏྲི་ཡཾ་ཛཿཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སེང་ཧཱ་མུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་སྙིང་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཐར། ས་པཱ་རི་ཝཱ་ར༴ མན་ཆད་སྦྱར་ནས་ལན་ལྔའམ་གསུམ་བདུན་ཅི་རིགས་དང་། གཙོ་འཁོར་སྤྱི་ལ་དམིགས་ནས། ཤཱ་ས་ན༴ ལན་གསུམ་གྱིས་དབུལ། དཔལ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཁྲག་འཐུང་གི་རྒྱལ་པོ། གཙུག་ལག་ཁང་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྲུང་མ། དུག་གསུམ་ནད་ཀྱི་སྨན་པ། རྣལ་འབྱོར་ཡོངས་ཀྱི་དགྲ་ལྷ། བདུད་དཔུང་སྒྲོལ་བའི་དཔའ་བོ། བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ། ཡུམ་ཆེན་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི། དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འདོད་པ་ཁམས་གྱི་དབང་ཕྱུག་མ། དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོ། ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི་པ། མྱུར་མཛད་ཕྱག་དྲུག་པ། དཔལ་མགོན་སྟོབས་འཕྲོག་དབང་པོ་གདོང་བཞི་པ་གནོད་སྦྱིན་དྲེགས་པ་ལྕམ་སྲིང་། ཞིང་སྐྱོང་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་སོགས་བཀའ་ཉན་ལས་མཁན་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་གྱི་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད་སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་གསོལ། བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཀྱིས་གདུག་པ་ཅན། །ཚར་གཅོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟེ། །གྲོང་ཁྱེར་སུམ་བརྩེགས་འཇིགས་བྱེད་པ། །གཏུམ་པོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །གང་གི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་མཐུས། །འདོད་པའི་ཁམས་ཀུན་ཟིལ་མནན་ནས། །འདོད་པའི་ཁམས་ལ་དབང་བསྒྱུར་མ། །འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བསྟོད། །ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་རིག་མ་ལས། །མ་གཡོས་ཨུ་མ་དེ་ཝཱིའི་སྐུ། །མ་མོ་ཐམས་ཅད་སྐྱེད་མཛད་མ། །ཡུམ་ཆེན་ཁྱེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ལས་མཁན་གནོད་སྦྱིན་ཡབ་ཡུམ་དང་། །མོན་བུ་པཱུ་ཏྲ་བྷ་ཏྲ་དང་། །སྲིང་མོ་གསེར་གྱི་སྤུ་གྲི་མ། །ལས་བྱེད་མིང་སྲིང་རྣམས་ལ་བསྟོད། །ཧཱུྃཿའཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དུས་ན་སྔོན་བྱུང་བ། །ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྐུ་གསུམ་རྫོགས། །སྲིད་རྩེའི་བདག་འཛིན་རུ་ཏྲ་སྡེ་གསུམ་འདུལ། །རྩལ་ཆེན་ཕྲིན་ལས་མཛད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །མི་འགྱུར་རྣམ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ངང་ཉིད་ལས། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་ཐུགས་རྗེའི་སྐུར་སྤྲུལ་པ། །མ་རུངས་འདུལ་མཛད་མ་ཧཱ་ཀ་ལའི་གཙོ། །དྲག་པོའི་སྟོབས་ལྡན་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །གཏུམ་ཆེན་འབར་བ་མི་བཟད་ཧེ་རུ་ཀ །གདུག་པ་འདུལ་མཛད་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་སྐུ། །ལོག་རྟོག་རབ་འཇོམས་ཧཱུྃ་དང་ཕཊ་སྒྲ་ཅན། །ཡེ་ཤེས་ཐུགས་ལྡན་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །དཔལ་ལྡན་དབང་ལྡན་སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་། །མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་མཆུ་འཕྱངས་ཤུགས་ཆེ་བ། །སྒྲ་སྒྲོགས་དྲིལ་བུའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་པ་ཡི། །གཞོན་ནུའི་ལུས་ཅན་བགེགས་འཇོམས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །མ་རུངས་འདུལ་ཕྱིར་དྲག་པོའི་སྐུར་སྟོན་པ། །མཐུ་སྟོབས་ཕུན་ཚོགས་བསྟན་པ་སྐྱོང་མཛད་ཅིང་། །སྒྲོལ་གིང་སྲོག་བདག་དམར་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྐྱོངས་དྲེགས་པ་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ། །མི་སྡུག་མི་བསྲུན་རྣལ་འབྱོར་དགྲ་ལྷ་ཆེ། །དམ་ཉམས་འཇོམས་ཕྱིར་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་འགྱེད། །ཞིང་སྐྱོང་སེང་གདོང་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། ཧཱུྃ། རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེའི་དཔལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སྐུ་གསུམ་ཡོན་ཏན་རྫོགས་ལ༴ །ཕྲིན་ལས་ཚད་མེད་བརྙེས་ལ༴ །ཆོས་དབྱིངས་འགྱུར་བ་མེད་ལ༴ །གཟུགས་སྐུ་ཅིར་ཡང་སྟོན་ལ༴ །སྤྲུལ་པ་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ༴ །མཐུ་སྟོབས་རྨད་དུ་བྱུང་ལ༴ །རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད་ལ༴ །ཐུགས་རྗེས་གདུགས་བཞིན་སྐྱོབས་ལ༴ །ཆེ་བའི་ཡོན་ཏན་རྫོགས་ལ༴ །དཔལ་གྱི་སྲུང་མའི་ཚོགས་ལ༴ །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་བསྟོད་པར་བྱའོ། །བཟླས་པ་བྱེད་ན། མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལ་སོགས་པའི་མཐར་རང་རང་གི་སྲོག་སྔགས་རིགས་ཀྱི་ཁ་དོག་ཅན་གྱིས་བསྐོར་བ་ལ་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་ལ་ཕོག་པས་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱུད་རབ་ཏུ་བསྐུལ་བས་ཅི་འདོད་པའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པར་མོས་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་མཱ་ཡ། མ་ནུ་པཱ་ལཱ་ཡ། བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ཏྭེ་ནོ་པ་སོགས་ནས། ཧེ་རུ་ཀ་མ་མེ་མུཉྩ་ཧེ་རུ་ཀོ་བྷ་ཝ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཡ་སཏྭ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱ་དང་། གོང་གནོན་གྱི་བཟླས་བ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། གུར་མགོན་ནོ། །ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་དེ་ཝི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝི་ཧཱུྃ་བྷྱོཿལྷ་མོའོ། །ཨོཾ་རོ་རུ་རོ་རུ་ཏྲི་ཙ་པ་ལ་ཨ་ཤུག་མེ་མ་ཧཱུྃ་མ་བྷྱོཿཛ་ཛཿལས་མགོན་ཕོ་མོའི་འབོད་པའོ། །ཨ་ལི་ཨ་ལི་མ་ཛ་ཛཿཤཾ་ཤཾ་ལི་ཤི་དེད། ཨ་ཤྭ་དེད། མོ་རྨུག་པུ་ཏྲི། ཨ་ལི་མ་ཛ་ཛ། ནག་མོ་ཤ་ལ་རུ་པ་ཛ་ཛཿཕོ་ཡི་འབོད་པའོ། །ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ག་ཎ་གུ་ཧྱེ་རཾ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ་ཕཊ། མ་ནིང་ངོ་། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་གུ་ཎ་ཧྲཱྀ་ད་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཕྱག་བཞི་པའོ། །ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵེཾ་ཀྵེ་ཏྲ་བི#་ནཱན་བི་ན་ཡ་ཀ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཕྱག་དྲུག་པའོ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་བི་ཀཱ་ལ་ར་ཏྲི་ཏ་ཌོམྦྷི་ནཱི་ཙཎྜ་ལཱི་རཀྴ་སི་སིཾ་ག་ལཱི་དེ་ཝཱི་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ། ཞལ་བཞི་པའོ། །ཨོཾ་རཀྨོ་པྲ་ན་ཨཏྨ་ཀྵེ་རུ་པུ་རུ་ཁ་ལུ་ཧི་ཏ་སརྦ་ཤཱ་ཏྲཱུྃ་མ་ར་ཡ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་རཀྨོ་ཡ་མ་ཙིཏྟ་ཛྭ་ལ་རཾ་པྲ་ཏི་དེ་ཝི་ཧཱུྃ་སྲོག་ལ་ཡམ་ར་ཛཿསརྦ་ཤ་ཏྲཱུྃ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་ཡཿདྲེགས་པ་ལྕམ་སྲིང་ངོ་། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སིཾ་ཧ་མུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཏྲི་ཧྲི་ཛཿམཱ་ར་ཛ་དུ་ཏྲི་པུ་ཏྲི་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞིང་སྐྱོང་སེང་གདོང་ངོ་། །ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ། ཤཱ་ས་ན། ཨུ་པ་ཧ་རི་ཎི་ཨེ་ཥ་ཨ་པཉྩི་མ་ཀཱ་ལོ་ཨ་ཡཾ་ཨི་དཾ་རཏྣ་ཏྲ་ཡཱ་ཡ། ཨ་པ་ཀཱ་རི་ཎཾ། ཡ་ཏི་པྲ་ཏི་ཛྙཱ་སྨ་ར་སི་ཏ་དཱ་ཨི་དཾ་དུཥྚཾ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། མཱ་ར་མཱ་ར། གྲྀཧྞ་གྲྀཧྞ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ད་ཧ་ད་ཧ། པ་ཙ་པ་ཙ། དི་ན་མེ་ཀེ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཧཱུྃ། ཞེས་ཆོས་སྐྱོང་སྤྱིའི་སྔགས་རྣམས་ཅི་ནུས་བཟླ། ཨོཾ་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧིས་ནང་མཆོད་ཕུལ། རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་དང་མངོན་པར་ཤེས་པའི་དཔལ། །ཉེ་བར་དགོངས་ནས་ཐུབ་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་བང་མཛོད་ལེགས་སྐྱོང་བའི། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཚོགས་མཆོད་སྤྲོ་ན་སྐབས་འདིར་བྱ། དེ་ནས་བསྐང་རྫས་རྣམས། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་གནས་ཁང་བྷྲཱུྃ་ལས་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་ཞིང་ཁམས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་སྤྱན་གཟིགས་མཐུན་རྫས་བརྟེན་རྫས་སྐོང་རྫས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྲིད་ཞིའི་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་མཁོ་དགུ་ཚང་བ། བཟང་དགུས་འབྱོར་པ། མཛེས་དགུས་བརྒྱན་པ། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་བདེ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པར་འཆར་བས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་གྱུར། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོཿབི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏྒ་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ་དང་། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ། ཞེས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཤིང་ཟད་མི་ཤེས་པར་སྤེལ་ལ། ཧཱུྃ། རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་བཀའ་སྡོད་དཔའ་བོ་ཆེ། །མ་ལུས་བདུད་སྡེའི་ངོ་ན་རབ་ཁྲོས་བ། །རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་བསྐང་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རབ་འབྱམས་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་རྣམས་ཡོངས་གང་བའི། །རྣམ་རོལ་འགགས་མེད་ཕྱི་ནང་མཆོད་པའི་སྤྲིན། དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི། །བཞེད་དགུས་འབྱོར་པ་རྒྱ་མཚོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཁྲག་ཞག་ཨརྒྷཾ་དབང་པོའི་མེ་ཏོག་བཞད། །གསུར་ཆེན་བདུག་སྤོས་ཞུན་ཆེན་སྣང་གསལ་སྤར། །མཁྲིས་པའི་དྲི་ཆབ་ཤ་སྣའི་ཞལ་ཟས་མཛེས། །སྙན་བརྗིད་རོལ་མོའི་སྒྲ་ཡིས༴ །རྩ་བརྒྱད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་ཨ་མྲྀ་ཏ། །དགྲ་བགེགས་སྙིང་ཁྲག་སྦུ་ཕྲེང་རཀྟའི་མཚོ། །འདོད་ཡོན་བཟའ་བཅའ་གཏོར་མ་དམ་རྫས་སོགས། །དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བས༴ །མིག་སྨན་མདོངས་ལྡན་རྟ་མཆོག་སྒ་སྲབ་ཅན། །བརྗིད་པའི་གཡག་རྒོད་ལུག་ནག་རོག་པོའི་རྭ། །དཔའ་གཏུམ་ཁྱི་སོགས་ཕྱི་ཡི་རྟེན་རྣམས་ཀུན། །སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས་པས༴ །རྔམས་བརྗིད་ཐོད་མཁར་དྲག་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་། །འབོད་པའི་གཡབ་དར་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་ཆས། །རྣམ་བཀྲའི་དར་སྣས་མཚོན་པའི་བྱ་རྒོད་མདའ། །མཐུན་པའི་དམ་རྫས་ཚོགས་ཀྱིས༴ །སྐུ་གཟུགས་གླེགས་བམ་ཕྱག་མཚན་རྣམ་མང་དང་། །སྣ་ཚོགས་དཀོར་ནོར་གཟུགས་རྟེན་བླ་རྡོའི་ཆས། །རི་རབ་གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་རྟགས་རྫས་བདུན། །སྲ་བརྟན་དཔའ་བོའི་ཆས་ཀྱིས༴ །སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་གཡོ་མེད་གསལ་ཞིང་བརྟན། །རླུང་སྔགས་བཟླས་པས་ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་ཞིང་། །སེམས་ཉིད་རང་ངོ་ཤེས་པའི་རྣལ་འབྱོར་སོགས། །བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པའི་ལམ་གྱིས༴ །དེ་ལྟར་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་བསྐང་བའི་མཐུས། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་བ་དང་། །ཐུབ་བསྟན་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་གསང་ཆེན་གྱི། །རིང་ལུགས་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་ཐུགས་དམ་བསྐངས། སོ་སོའི་སྒོས་སྐོང་བྱ་བར་འདོད་ན་འདིར་བྱའོ། །བཤགས་པ་ནི། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཧོཿརང་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །འཁོར་བཅས་བདག་ལ་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ཅག་བླུན་རྨོངས་མ་རིག་འཁྲུལ་པའི་ཡིད། །ལས་དང་ཉོན་མོངས་བག་ཆགས་ཀྱིས་དཀྲུག་པས། །ལྷ་ཁྱོད་བསྙེན་ཅིང་བསྒྲུབ་པར་དམ་བཅས་ཀྱང་། །སྐུ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་མ་གསལ་དོན་མ་རྟོགས། །སྔགས་ཀྱི་བཟླས་བརྗོད་མ་དག་ལྷག་ཆད་འཁྲུགས། །ཐུགས་ཀྱི་ཏིང་འཛིན་བྱིངས་རྒོད་རྟོག་པས་བསླད། །དམ་རྫས་མ་ཚང་རྟེན་རྫས་མ་ཚོགས་དང་། །རྒྱུ་ཆུང་ཕུད་ཉམས་འབགས་བཙོག་དྲི་མས་གོས། །དུས་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་འགྱངས་ཤིང་ཆགས་པ་དང་། །བསྙེན་སྒྲུབ་གཡེལ་ཞིང་ལས་སྦྱོར་ལོག་པ་སོགས། །རྩ་བ་ཡན་ལག་དམ་ཚིག་ཉམས་པ་ཀུན། །རབ་གནོང་འགྱོད་པའི་སེམས་ཀྱིས་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །མཐོལ་བཤགས་བཟོད་པ་དང་དུ་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །ཉམས་ཆགས་སྒྲིབ་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན་བྱང་སྟེ། །འགྱུར་མེད་ཚངས་པ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་དང་། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་སོགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་མ་བསྐང་བ་རྣམས་བཤགས་པར་བྱའོ། །ཕྲིན་ལས་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ། རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེ། །ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་གསོལ་དང་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར། །མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོ་བསྟབས་པས་དགྱེས་གྱུར་ཏེ། །ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དཔའ་བོ་ཆེ། །དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་པདྨ་འབྱུང་། །མཆོག་གི་ས་བརྙེས་རྡོ་རྗེ་རིག་འཛིན་ཚོགས། །རིམ་པར་བྱོན་པའི་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡིས། །རྒྱུད་གསུམ་དམ་ཅན་དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚོགས་རྣམས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །བསྟེན་ཅིང་བསྒྲུབས་ནས་དབང་བསྐུར་དམ་བཞག་པའི། །ཞལ་བཞེས་ཐུགས་དམ་གཡེལ་བར་མ་མཛད་པར། །སྲིད་ཞིའི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཀུན་འབྱུང་བའི་གཞི། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་། །དེ་ཚུལ་ལུང་རྟོགས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱིས་འཚོ་བའི། །བསྟན་འཛིན་ཡར་ངོའི་ཟླ་ལྟར་འཕེལ་བར་མཛོད། །མཁའ་མཉམ་འགྲོ་བའི་ཉེར་འཚེ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །དགེ་བཅུའི་འབྱོར་པ་རྒྱ་མཚོས་འཚོ་བ་དང་། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་སྣོད་བཅུད་ལེགས་ཚོགས་ཀུན། །རབ་འཕེལ་རྫོགས་ལྡན་དཔལ་གྱིས་མཐོ་བར་མཛོད། །ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ནད་གདོན་བགེགས་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་སོགས། །ཕྱི་ནང་མི་མཐུན་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་མཛོད། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་སྟོབས། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པ་དང་། །ས་གསུམ་འགྲོ་བ་རྣམས་དང་འདི་དག་གི །ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ཀུན་དབང་དུ་བསྡུ་བར་མཛོད། །མི་བསྲུན་ལོག་པར་སེམས་པའི་དགྲ་དང་བགེགས། །ནག་ཕྱོགས་བདུད་སྡེའི་དཔུང་དང་བཅས་པ་རྣམས། །ཕྲིན་ལས་དྲག་པོ་ཤིན་ཏུ་མི་བཟད་པས། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །སེམས་ཉིད་གདོད་མའི་བསྟན་སྲུང་རེ་དོགས་དྲིས། །བསླད་མིན་མཐའ་བྲལ་བདེ་ཆེན་མངོན་གྱུར་ནས། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་འགྲོ་བའི་རེ་སྐོང་བའི། །དངོས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་གྱིས་འབྱོར་བར་མཛོད། །ཅེས་ལས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་ཅིང་མངོན་པར་འདོད་པའི་ཕྲིན་ལས་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པར་བྱའོ། །ཚོགས་ཡོད་ན་རོལ་ཞིང་སྨོན་ལམ་གདབ། ལྷག་མ་བཏང་། བྱད་རྦོད་བཟློག་པ་སོགས་དགོས་གནད་ཁྱད་པར་ཅན་ཡོད་ན་དྲག་བསྐུལ་དར་བཟློག་པ་རྣམས་རང་གཞུང་སོ་སོ་ནས་འབྱུང་བའམ། འཇམ་མགོན་མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེས་མཛད་པའི་གཏོར་བསྐུལ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་མདའ་ཉིད་འདོན་པར་བྱའོ། །དེ་ནས་འབུལ་གཏོར་ལ་དམིགས་བྱ་འགུགས་པ་ནི། ན་མོ། རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་ཀྱི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ༴ །ཆོས་ཀྱི་བཀའ༴ །དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ༴ །ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་བཀའ་སྡོད་ཕོ་ཉའི་དམག་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་བདེན་པ་དང་། བདེན་པ་ཆེན་པོའི་མཐུ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་སྤྱི་དགྲ། ཁྱད་པར་རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ་སྔ་དགྲ་ལག་གིས་བསྡར་བ། ཕྱི་དགྲ་ཡིད་ལ་སེམས་པ། ད་དགྲ་ཐད་དུ་འཛུགས་པའི་གཟུགས་ཅན་སྡང་བའི་དགྲ་དང་། གཟུགས་མེད་གནོད་བྱེད་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད། སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་ཁོངས་གར་གནས་གར་བྲོས་ཀྱང་། སྐད་ཅིག་ཡུད་ཙམ་དམིགས་པའི་རྟེན་འདི་ལ་ཁུག་ཅིག །རྩ་སྔགས་ཤཱ་ས་ན་མཐར། ནྲྀ་ཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་ཀུ་ཤ་ཛཿཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཞེས་བསྟིམ། ཨོཾ་ཨཱཿ་ཧཱུྃ་ཧོས་བརླབས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ་ཤཱ་ས་ན་ཨུ་པ་ཧ་རི་ཎི་སོགས། དི་ན་མེ་ཀེ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཧཱུྃ། ས་པཱ་རི་ཝ་ར་སོགས་གསུམ་གྱིས་ཕུལ་ལ། ཧཱུྃ། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ནས་འབར་བའི་སྐུར་བཞེངས་པ། མཐུ་སྟོབས་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེ། །ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་དབང་གིས་འདིར་གཤེགས་ཤིག །ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་སྨན་རག་བ་ལིཾ་ཏ། །དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་ལ་སོགས་མཁོ་དགུའི་རྫས། །སོ་སོའི་ཐུགས་ལ་ཅི་བཞེད་དེར་འཆར་བའི། །རྨད་བྱུང་དགྱེས་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཆེན་པོ་འདི། །སྔར་མཛད་ལེགས་པའི་ལས་ཀྱི་གཏང་རག་དང་། །སླད་ནས་གཡེལ་བ་མེད་པའི་ཕྲིན་ལས་བཞིའི། །འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་སླད་འབུལ་ལགས་ན། །དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་བཞེས་ཤིང་རོལ་ནས་ཀྱང་། །བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་ཕན་བདེ་ཀུན་སྤེལ་ཞིང་། །ཁྱད་པར་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །ནད་མེད་པ་དང་མི་འགྱུར་ཚེ་སྲོག་དཔལ། །གྲགས་དང་འབྱོར་པ་རྒྱ་མཚོས་མཐོ་བ་དང་། །མ་རུངས་བདུད་དགྲའི་རྒོལ་བ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །རྣམ་མང་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་རུ་མཚོན་ཕྱོར། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་བར་མཛོད། །ཅེས་གཏོར་མ་སྟོབ་ཅིང་འདོད་དོན་གསོལ་ལོ། །ཡང་ན་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབས་སྔགས་མཆོད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སོགས་ཀྱིས་གཏོར་མ་གཙང་སར་ཕུལ་ནའང་རུང་ངོ་། །གཏང་རག་དོན་དུ། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡའི་བར་དང་། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྤྱན་སྔ་རུ། །དམ་བཅས་ཇི་བཞིན་ད་ལྟ་འདིར། །བསྟན་པ་སྲུང་ཞིང་སྐྱོང་མཛད་པའི། །དམ་ཅན་ཀུན་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི། །ཞེས་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང་། །གང་ཡང་ནུས་པ་མ་མཆིས་པའི། །འདིར་ནི་བགྱི་བ་གང་ནོངས་པ། །དེ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱིས་བཟོད་མཛད་རིགས། །ཞེས་དང་ཡིག་བརྒྱས་ནོངས་པ་འཆགས། རྟེན་ཡོད་ན། འདིར་ནི་གཟུགས་དང་ལྷན་ཅིག་ཏུ། །སོགས་ནས། མཆོག་རྣམས་ལེགས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་པས་དམ་ཡེ་གཉིས་ཀ་བསྟིམ། མེད་ན། ཨོཾ་ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །སོགས་ནས། སླར་ཡང་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། བཛྲ་མུཿས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས། དམ་ཚིག་པ་བདག་ལ་བསྟིམ། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས། གཙྪ་གཙྪ་སྭ་བྷ་ཝ་ནཱཾ་གྱིས་རང་གནས་སུ་བཏང་། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་དགེ་བ་བསྔོ། རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར་ལོའི་མགོན། །གསང་གསུམ་འགྱུར་མེད་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་སེམས། །འགྲོ་ལ་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྩོལ་དཔག་བསམ་ཤིང་། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཆོས་སྐུའི་མཁའ་ལ་གྲངས་མེད་གཟུགས་སྐུའི་སྤྲིན། །ཞི་ཁྲོ་ཉམས་བརྒྱའི་རོལ་པར་འཆར་བ་ལས། །དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུ་ཆར་དུ་བསྙིལ་མཛད་པའི། །ཡི་དམ་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་སྙིང་རྗེའི་རོལ་གར་ནི། །གཏུམ་ཆེན་བཟོད་པར་དཀའ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས། །ནག་པོའི་རྩ་ལག་སྡེར་བཅས་མཐར་མཛད་པའི། །དཔལ་འབར་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །རྒྱལ་བའི་བཀའ་སྡོད་མི་བཟད་དྲག་ཤུལ་ཅན། །བདུད་དཔུང་ཚར་གཅོད་སྒྲུབ་མཆོག་བུ་བཞིན་སྐྱོངས། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིས་བསྟན་པ་སྲུང་མཛད་པའི། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་སོགས་བཀྲ་ཤིས་བརྗོད་པར་བྱའོ། །རྒྱུན་ཁྱེར་ལྟ་བུ་བསྡུས་པར་འདོད་ན་ལྷ་བསྐྱེད་དོར་ལ། རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་ལྕགས་ཀྱུའི་རྣམ་པ་ཅན་གློག་འཁྱུགས་པ་ལྟར་འཕྲོས་པས་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་སོགས་དམ་ཅན་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་རོལ་པ་ཞི་ཁྲོའི་ཉམས་དུ་མར་འཆར་བ་རྣམ་འཕྲུལ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་བཀོད་པ་ཆེན་པོས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་སྤྱན་དྲངས་པར་མོས་ལ། སྤྱན་འདྲེན་མན་གཞུང་ལྟར། བཟླས་པ་མ་བྱས་ཀྱང་བསྟོད་པ་ཚར་ནས་སྐོང་བ་ལ་འཇུག་ཀྱང་ཆོག་གོ། སླར་སྨྲས་པ། གང་ཞིག་བསྟེན་པས་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་རྣམས། །མྱུར་དུ་འགྲུབ་བྱེད་གཏོར་མའི་ལས་རིམ་བསྔགས། །དམ་ལྡན་སྔགས་ལ་ཞུགས་པའི་རྣལ་འབྱོར་རྣམས། །རྟག་ཏུ་དམ་ཅན་སྲུང་མར་མཆོད་ལ་བརྩོན། །རིགས་རྩལ་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པར་ཡོངས་ཤར་བའི། །ངེས་གསང་གནད་ཀྱི་སྙིང་པོ་རྟོགས་བྱས་ནས། །སྒྱུ་མའི་རྣམ་རོལ་མཆོད་སྐོང་སྒྲུབ་པའི་མཐུས། །ཕྱི་ནང་བདུད་ལས་རྒྱལ་བའི་དཔལ་ཐོབ་འགྱུར། །འདིར་དགེས་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དང་། །འཇིག་རྟེན་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །སྦྱིན་བདག་ཚེ་བསོད་རབ་རྒྱས་ནས། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་དད་དམ་མཁྱེན་དཔྱོད་དགེ་ཞིང་གཏོང་བའི་ཐུགས་མངའ་དབོན་མཛོད་བླ་མ་ཚེ་དབང་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་རིན་ཆེན་དང྄྄྄༵༷༵་པོ་དང་། དངུལ་དཀར་སྲང་བཅུ་པའི་གར་འུ། ལྷ་རྫས་བཅས་ནན་ཏན་དུ་བསྐུལ་ངོར། སྔགས་རིག་འཛིན་པའི་དགེ་སྦྱོང་རྣལ་འབྱོར་སྤྱོད་བ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀུན་དགའ་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པ་ཤིན་ཏུ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཁ་ཅིག་གསར་རྙིང་གི་ཆོས་སྐྱོང་བསྲེ་བ་མི་འཐད་པར་སྨྲ་བ་བླུན་པོའི་རང་རྟགས་ཏེ། སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་རྣམས་ཀྱིས་ཕ་ནོར་བུ་བཞིན་སྤྱོད་པའི་ལོ་རྒྱུས་བཤད་དུ་ཡོད་དོ།། །།
[edit]

@#/__/rdo rje'i chos skyong srung mar gtor ma 'bul ba'i cho ga las bzhi lhun grub ces bya ba bzhugs so/__/ na mo shrI he ru ka ya/__bdud kyi sde tshogs bye ba 'bum sde rnams/__/gang sku'i zer tsam phog pas ba mo la/__/nyi mas reg bzhin rnam par 'thags mdzad pa/__/he ru ka dpal nag por chen por 'dud/__/dgyes byed gtor ma'i cho ga ni/__/rnam gsal don bzang phrin las rnams/__/'bad med 'grub pa'i myur mgyogs ldan/__/las bzhi lhun grub 'dir dbye bya/__/de la sngags kyi dkyil 'khor du dbang thob cing /__dam tshig dang sdom pa ldan pas/__chos skyong rnams rang gi rig pa'i rol rtsal du shes pas gnas dben par dam tshig gi bris sku dang /__mchod gtor dpal bshos stod zur gsum/__smad zlum po/__g.yas g.yon mdun rgyab tu dmar gtor gru gsum che ba dang /__de rnams kyi mthar gtor chung dgu yis bskor ba/__bar mtshams rnams su mtheb kyu ci mang dmar rtsis byugs shing rgyan spros can dar gdugs kyis mdzes pa dang /__phyi nang gi nyer spyod mchod pa/__g.yas g.yon sman raka__/'bul gtor dpung rang mdun rgyabs su mtheb kyu grangs mang brtsegs pa/__chang phud dang /__rgya ja'i skyems phud rnams bshams la bdag gi rnal 'byor sngon du 'gro bas/__mchod gtor rnams la chu chang nang gsum gyis bran/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da lI ha na ha na hU~M phaT/__kyis bsangs/__oM swa b+hA wa shud+d+ha sarba d+harma swa b+hA wa shud+d+ho\u0f85 haM/__zhes las sbyangs/__stong pa'i ngang las gnas khang thar pa chen po'i gzhal med khang gi nang du a las b+hany+dza 'bar ba'i snod yangs shing rgya che ba'i nang du mchod gtor rnams dwangs shing thogs pa med pa sa dang nam mkha' bar snang thams cad yongs su gang ba'i phyi nang gsang ba'i mchod pa'i sprin phung mtha' klas par gyur/__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shab+da AHhU~M/__gi bar dang /__ra~M ya~M kha~M/__stong pa'i ngang las rlung me thod pa'i sgyed pu gsum la gnas pa'i bdud rtsi dang /__gtor ma'i snod ye shes kyi pA la yangs shing rgya che ba'i nang du lcags kyu lnga sgron ma lnga zhu ba las bdud rtsi dang gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs pa dang /__pad+ma'i snod du rak+ta'i rgya mtsho rba rlabs mkha' la 'phyo zhing 'dod yon gyi lha mo 'phro bar gyur/__oM AHhU~M sarba pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta AHhU~M/__lan gsum gyis byin gyi brlabs/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas bla ma rtsa ba gsum gyi lha tshogs mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaHzhes pas drangs/__pad+ma ka ma lA ya s+t+waM/__gyis gdan dbul/__oM AHhU~M gu ru d+he wa d+hA ki maN+Dal la sa pa ri wa ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__lan gsum gyis phul/__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi/__ma hA rak+ta khA hi/__zhes sman rag mchod/__hU~M hrIHbyin rlabs sprin phung rig 'dzin bla ma dang /__/dngos grub char 'bebs yi dam zhi khro'i lha/__/phyi nang dpa' bo DA ki'i tshogs rnams la/__/gus pas bstod do mchog thun dngos grub stsol/__/bla ma rtsa gsum 'khor bcas rnams/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/sogs kyi phrin las bcol/__de nas chos skyong la gtor ma 'bul ba ni/__oM badz+ra a mr-i ta kuN+Da li ha na ha na hU~M phaTaHoM shu n+ya tA dz+nyA na badz+ra swA b+hA wa at+ma ko\u0f85 haM/__stong pa'i ngang las rang nyid lhar gsal mdun/__dur khrod drag po 'jigs shing 'khrugs pa'i klong /__/rdo rje'i brag chen srung ba'i gur chen du/__/drag po'i pho brang mtshan nyid yongs rdzogs dbus/__/lcags 'khor rtsibs bzhi'i lte bar pad nyi dang /__/ro steng hU~M las rdo rje gur gyi mgon/__/zhal gcig phyag gnyis mi thung zlum po'i stabs/__/dar nag gos dang dur khrod chas kyis spras/__/phyag gnyis gri thod thugs kar steng 'og bsnams/__/rdo rje'i gaN+Dir sprul pa'i dmag dpung 'gyed/__/g.yas na bya nag g.yon du khyi nag dang /__/rgyab na ce spyang mdun na mi nag 'bum/__/steng na khyung chen 'bum sde lding zhing 'khor/__/mi bskyod rigs kyi bdag po'i cod pan 'chang /__/g.yon du Ta~M las e ka tsa ti sngo/__/zhal gcig phyag gnyis bum pa thugs kar 'dzin/__/g.yu yi ral gcig lan bu g.yon du 'phyangs/__/khro mo'i rnam pas sems skyil du bzhugs pa'i/__/lto bar trag las khrag gi rgya mtsho'i dbus/__/b+h+yoHlas 'dod khams lha mo bong bu zhon/__/zhal gcig phyag bzhi dang pos ral gri dang /__/g.yon pas thod khrag g.yon 'og mdung rnon dang /__/gnyis pas shak+ti 'dzin cing rus rgyan dang /__glang ko'i stod g.yogs ba glang kos smad g.yogs/__/re lde'i sham thabs mi ro khar bcug cing /__/rid cing mi sdug mkha' 'gro sha za dang /__ma mo bye ba'i dbus su hU~M b+h+yoHsgrogs/__/mgon po'i thugs ka'i hU~M dang lha mo'i maM/__/de las tri yig gnyis chad lcam dral gyi/__/mdun du pad nyi ro yi gdan gsum gyi/__/g.yas phyogs tri yig yongs gyur gnod sbyin nag__/g.yas pas gser gyi gri gug mkha' la 'phyar/__/g.yon gyi spar ba phyir gdengs nyi ma dang /__/zhabs g.yon brkyangs pa'i gyad kyi dor stabs bzhugs/__/g.yon gyi gdan steng tri yig yongs gyur las/__/nag mo gnod sbyin g.yas pas spu gri dang /__/g.yon gyi spar ba phyir gdengs zla dkyil 'char/__/g.yas brkyang bzhugs pa yab yum de gnyis las/__/rang 'dra mang spros tshur 'dus yab yum gyi/__/thugs srog tri maM gnyis las tri zung dang /__/maM chad mon bu pu tra mdog nag po/__/shang lang 'phyar zhing thod pa khrag bkang bsnams/__/b+ha tra mdog nag g.yas pas dam shing dang /__/g.yon gyis nyams pa'i snying dmar zhal du gsol/__/maM las mon mo gser gyi spu gri nag__/g.yas pas gser gyi spu gri rnon po dang /__/g.yon pas gdug can rgyu ma zhal du 'dren/__/lnga ka mi sdug srin po'i gzugs 'chang ba/__/dar nag gos dang rus rgyan sgyu ma dang /__/mi mgo'i phreng bas spras shing 'jigs rngams bzhugs/__/ru 'dren sde bzhi'i dmag tshogs sprin ltar 'khrigs/__/shar rtsibs pad nyi hU~M mthing yongs gyur las/__/dpal mgon ma ning nag po gtum khro'i nyams/__/zhal gcig phyag gnyis g.yas pas ru mtshon 'phyar/__/g.yon pas nyams pa'i snying dang zhags pa 'dzin/__/sbrul nag ral pa nag po thur du 'phyangs/__/khro bo'i chas dang dar nag 'jol ber gsol/__/gser sked mi lpags rlon pa'i ska rags can/__/tsan+dan bing chen sked btsugs zhabs g.yon brkyangs/__/ro yi gdan la gyad kyi dor stabs bzhugs/__/g.yon du yum mchog dpal 'bar nag mo dang /__/mdun du las mkhan srog bdud nag po dang /__/de yi phyi rol mgon po sde lnga dang /__/'dod khams lha mo dmag dpon sde bzhi dang /__/dregs pa sde brgyad 'khor gyis bskor bar bzhugs/__/lho yi rtsibs la hU~M las phyag bzhi pa/__/dang po gnyis kyi gri thod mtha' ma gnyis/__/ral gri dang ni kha T+wA~M ka 'phyar zhing /__/khro bo'i chas rdzogs tsaN+Di kar 'khyud cing /__/mkha' lding bya khyi ce spyang tshogs rnams 'tshubs/__/las kyi mgon po bya gdong 'bar ma nag__/bdud mgon seng gdong khyab 'jug gshin rje dang /__/rdo rje legs pa gnod sbyin nag mo sogs/__/sprul pa yang sprul 'khor tshogs dpag med gsal/__/nub kyi rtsibs la hU~M las myur mdzad mgon/__/zhal gcig phyag drug gri gug thod khrag dang /__/thod phreng rtse gsum DA ru zhag pa 'dzin/__/dur khrod chas dang zhabs gnyis mnyam pa'i stabs/__/bgegs kyi rgyal po mnan cing tsan+dan gyi/__/sdong por rgyab brten ye shes me 'bar bzhugs/__/dpal ldan lha mo k+She tra pa la dang /__/TA ki ra dza bdud mgon trak+shad sogs/__/'khor tshogs bsam mi khyab pa sprin ltar gtibs/__/de mdun pad nyi mi rta ro gdan steng /__/zangs gri praM gyis mtshan pa yongs gyur las/__/gnod sbyin beg rtse mdog dmar zangs khrab dang /__/zangs rmog gsol zhing g.yas pas zangs ral 'phyar/__/g.yon pas bse mdung bye ru'i dbyugs pa bsnams/__/swag l+h+wam gsol zhing gyad kyi dor stabs bzhugs/__/g.yas su srog bdag g.yon du gdong dmar ma/__/gri thogs brgyad dang ro shan nyer gcig sogs/__/gnod sbyin 'khor tshogs rgya mtshos bskor bar gsal/__/byang rtsibs pad+ma 'dabs bzhir nyi ma dang /__/ro gdan steng du gri gug hU~M mtshan dang /__/phyogs bzhi hU~M re dus gcig yongs gyur las/__/dbus su rdo rje nag po gdong bzhi pa/__/rab 'jigs srin po khros pa zhal bzhi ba'i/__/rtsa zhal nag cing g.yas dkar g.yon dmar zhing /__/steng zhal dud ka khro gnyer mche ba gtsigs/__/ma mchu phyir 'phyangs ha hi k+ShiM sgra sgrogs/__/phyag bzhi dang po gnyis kyi gri thod dang /__/'og gnyis rtse gsum mdung rnon ba dan 'phyar/__/bdud rtsi'i bum pa mchan g.yon phyag 'gag la/__/rus phreng lha ba dmar chil brgyus pa dang /__/dur khrod chas dang sbrul nag mchod phyir thogs/__/tshangs skud se ral mi rkang gling bu 'bud/__/gser dngul dril bu g.yer kha'i sil khrol can/__/zhabs g.yas bskum zhing g.yon brkyangs ro brdzis shing /__/phyogs bzhir g.yung mo gtum mo srin mo dang /__/sing ga li ma srin mo'i gzugs can rnams/__/gri thod 'dzin cing gcer bu gar stabs can/__/ye shes me dpung 'bar ba'i dbus na brjid/__/de yi mdun du zhing skyong seng ge'i gdong /__/mdung dang dmar gtor 'dzin cing rta nag zhon/__/dar nag ber gsol g.yu ral seng chung spro/__/yum chen bdud mo dmar nag khrag ral can/__/las mkhan spre'u pho mo 'jigs su rung /__/rkang pas gtor khyer dgra la cho 'phrul 'gyed/__/sde brgyad dregs pa'i 'khor gyis bskor bar gsal/__/gzhan yang gru chad bar khyams sgo rnams su/__/dam can chos skyong bye ba 'bum sde rnams/__/dgra bgegs gsod gcod las la rngams bzhin bzhugs/__/kun gyi gnas gsum oM dkar AHdmar dang /__hU~M sngon rang srog sa bon gyis mtshan pa/__/de las 'od 'phros 'og min zhing mchog dang /__/gnas yul nyer bzhi dur khrod brgyad sogs nas/__/rgyud gsum dam can dregs pa'i tshogs rnams kun/__/ma thogs myur ba nyid du oM badz+ra sa ma dzaHzhes rdo rje bsdu ba'i rgya dang /__rkang gling g.yab dar/__tshil chen gyi spos dang bcas/__hU~MHchos dbyings mkha' ltar dag pa'i zhing /__/mi g.yo 'og min nyams dga'i gnas/__/rdo rje gdan dang na len+d+ra/__/dur khrod brgyad dang nyer bzhi'i yul/__/phyogs bcu'i zhing khams rab 'byams nas/__/dpal ldan mgon po lcam dral ni/__/bka' sdod dam can rgya mtsho'i tshogs/__/bdag gis dad pas spyan 'dren na/__/sngon gyi zhal bzhes dam bcas ltar/__/bstan pa bsrung phyir gshegs su gsol/__oM shrI badz+ra d+harma pA la sa pA ri wa ra badz+ra sa ma dzaHsa spyan drangs la/__hU~M:__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi/__/bstan pa bsrung mdzad dam tshig can/__/lcam dral bka' sdod 'khor dang bcas/__/'dir ni dgyes par bzhugs su gsol/__/dzaHhU~M ba~M hoHsa ma ya a sa na tiSh+Than+tu/__zhes bzhugs su gsol/__dam la bzhag pa ni/__yi dam gyi nga rgyal brtan pos rdo rje rtse lnga pa'i phyag rgya srung ma 'khor bcas kyi spyi bor bzhag par mos te/__oM badz+ra sa ma ya ha na ha na hU~M phaTaH/__dpal rdo rje nag po chen po la sogs pa bstan srung dam can rgya mtsho'i tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyis/__rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i bla ma dam pa rnams kyi bka' dang dam las ma 'da' bar sangs rgyas kyi bstan pa srungs/__dkon mchog gi dbu 'phang bstod/__dge 'dun dang chos kyi rgyal srid skyongs/__'jig rten gyi rgud pa sol/__/sems can la phan bde spel/__rnal 'byor pa rnams kyi sdong grogs mdzod/__sngags 'chang rnams kyi phrin las sgrubs/__sdang ba'i dgra thul/__/gnod pa'i bgegs choms/__khyad par dam tshig 'dir 'dus pa rnams kyi phyi nang gsang ba'i 'gal rkyen zhi ba dang /__mthun rkyen smon pa'i legs tshogs 'phel zhing rgyas pa dang /__mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa myur du 'grub pa'i phrin las mdzod cig__/oM badz+ra sa ma ya rak+Shan+tu/__pany+tsa a mr-i ta u da ka Tha Tha Tha hU~M:__zhes dam la bzhag pas ci bsgo ba'i las thams cad sgrub cing bka' nod par bsam/__phyag bya ba ni/__hU~M/__drag po sku lnga rgyal ba'i bka' sdod mchog__/ye shes lnga ldan rgyal ba rigs lnga'i 'khor/__/phrin las bdud 'dul dgra bgegs kun gyi gshed/__/chos skyong 'khor dang bcas la phyag 'tshal lo/__/a ti pU hoHpra tits+tsha hoHphyi'i mchod pa ni/__hU~MHyan lag brgyad ldan yid 'ong mchod yon ldan/__/rab gtsang dwangs pa'i zhabs bsil rgya mtshor bskyil/__/sna tshogs lta sdug chu skyes lang tsho bzhad/__/grub dang sbyar ba'i bdug pa sprin ltar gtibs/__/mun snang mthar byed sgron me'i nyin mor byed/__/yid 'ong byugs pa lha yi chu bo'i rgyun/__/ro bcud phun tshogs zhal zas lhun por spungs/__/snyan brjid rol mo sgra dbyangs dang bcas pa'i/__/phyi yi mchod sprin 'dod yon 'dzad med gter/__/'bul gyis tshim zhing dgyes nas dngos grub stsol/__oM shrI badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra badz+ra ar+g+haM/__pad+yAM/__puSh+pe/__d+hu pe/__a lo ke/__g+han+d+he/__nai bi d+yA/__shab+da pany+tsa kA ma gu Na pra tIts+tsha swA hAHnang gi mchod pa ni/__hU~MHgdug pa'i snying khrag mchod yon mtsho ltar bskyil/__/myos byed dug khrag zhabs bsil rngams zhing brjid/__/dbang po sna lnga'i me tog tshar du dngar/__/sha chen dud pa'i sprin phung lang long g.yo/__/zhun chen mar me bskal pa'i me ltar 'bar/__/khrag zhag bdud rtsi'i dri chab rlabs phreng g.yo/__/sha khrag rus pa'i zhal zas che brjid rngams/__/drag po'i rol mos sa gsum 'dar zhing g.yo/__/dur khrod nang gi mchod sprin bsam mi khyab/__/'bul gyis tshim zhing dgyes nas dngos grub stsol/__/oM shrI badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra ma hA sha ma sha na pU dza ar+g+haM/__pad+yAM/__puSh+pe/__d+hu pe/__a lo ke/__gan+d+he/__nai wi d+ya/__shab+da pra tIts+tsha swA hA/__gsang ba'i mchod pa ni/__hU~MHsgrib pa'i dri ma kun spangs shing /__/rtog pa kun las nges grol ba/__/bla na med pa'i byang chub sems/__/bde ba chen pos mnyes gyur cig__/oM shrI badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra ma hA a nu rA ga pra tIts+tsha swA hA/__sman mchod ni/__hU~M/__dman pa'i yul las rab 'das shing /__/rgyal ba kun gyi dam tshig mchog__/dngos grub kun gyi gzhir gyur pa/__/bdud rtsi mchog gi mchod par bgyi/__/oM shrI badz+ra d+harma pA la sa pA ri wA ra ma hA pany+tsa a mr-i ta kha raM khA hi/__rak+ta'i mchod pa ni/__stong gsum b+han+d+ha'i snod yangs su/__/dam nyams bsgral ba'i mAM sa dang /__/rak+ta'i rgya mtsho chen por bskyil/__/bsad khrag rba klong 'khrugs pas mchod/__/oM shrI badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra ma hA rak+ta khA hi/__gtor ma'i mchod pa ni/__hU~M:__mtshan dang ldan pa'i b+hany+dza ru/__/sha lnga bdud rtsi dam tshig lnga/__/bza' bca'i 'dod yon bsam mi khyab/__/rmad byung bdud rtsir byin brlabs pa'i/__/mchog gi mchod pa dam pa ni/__/dpal ldan rdo rje nag po che/__/lcam dral 'khor dang bcas la 'bul/__/dgyes par rol la phrin las mdzod/__oM shrI badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra ma hA ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__zhes pas spyir phul nas/__gtor ma bye brag tu 'bul ba ni/__lha rnams kyi ljags hU~M las byung ba'i rdo rje'i sbu gu can gyi 'od zer gyis gtor ma'i bcud drangs te gsol bar gyur/__rdor thal kha gyen du phye nas/__oM shrI ma hA kA la kA li de wi e ka dza Ti de wi in+d+ra si/__kA la yak+Sha ye/__kA lI yak+Sha sI/__yak+Sha pu tra ye/__ru tra b+ha tra ye/__ru lu rak+sha sI sa pa ri wA ra i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__oM shrI ma hA kA la ga Na gu h+ya raM sid+d+hi hU~M phaT/__oM ma hA kA la e ka dzA Ti gu Na hr-I dA hU~M phaT/__oM badz+ra ma hA kA la k+ShiM k+She tra big+ha nAn ba nA ya ka hU~M hU~M phaT/__oM ma hA kA la kA bi kA la ra gri ta hU~M phaT/__oM rak+mo pra Na at+ma sa pA ri wa ra=__sogs/__oM ma hA kA la bi kA la tri yaM dzaHoM ma hA kA la seng hA mu kha hU~M phaT/__ces snying po rnams kyi mthar/__sa pA ri wA ra=__man chad sbyar nas lan lnga'am gsum bdun ci rigs dang /__gtso 'khor spyi la dmigs nas/__shA sa na=__lan gsum gyis dbul/__dpal ma hA kA la khrag 'thung gi rgyal po/__gtsug lag khang dang dkyil 'khor gyi srung ma/__dug gsum nad kyi sman pa/__rnal 'byor yongs kyi dgra lha/__bdud dpung sgrol ba'i dpa' bo/__bstan pa'i bka' srung rdo rje nag po chen po gur gyi mgon po/__yum chen e ka dzA Ti/__dpal ldan lha mo 'dod pa khams gyi dbang phyug ma/__dpal mgon ma ning nag po/__ye shes mgon po phyag bzhi pa/__myur mdzad phyag drug pa/__dpal mgon stobs 'phrog dbang po gdong bzhi pa gnod sbyin dregs pa lcam sring /__zhing skyong seng gdong yab yum sogs bka' nyan las mkhan sprul pa yang sprul gyi tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyis mchod sbyin gyi gtor ma rgya chen po 'di bzhes la/__sangs rgyas kyi bstan pa srungs/__dkon mchog gi dbu 'phang bstod sogs kyis phrin las gsol/__bstod pa ni/__hU~M/__srin po'i gzugs kyis gdug pa can/__/tshar gcod byang chub sems dpa' ste/__/grong khyer sum brtsegs 'jigs byed pa/__/gtum po khyod la bdag bstod do/__/gang gi sku gsung thugs kyi mthus/__/'dod pa'i khams kun zil mnan nas/__/'dod pa'i khams la dbang bsgyur ma/__/'dod khams dbang phyug ma la bstod/__/kun tu bzang mo'i rig ma las/__/ma g.yos u ma de wI'i sku/__/ma mo thams cad skyed mdzad ma/__/yum chen khyed la phyag 'tshal bstod/__/las mkhan gnod sbyin yab yum dang /__/mon bu pU tra b+ha tra dang /__/sring mo gser gyi spu gri ma/__/las byed ming sring rnams la bstod/__/hU~MH'jig rten 'das pa'i dus na sngon byung ba/__/che mchog he ru ka dpal sku gsum rdzogs/__/srid rtse'i bdag 'dzin ru tra sde gsum 'dul/__/rtsal chen phrin las mdzad la phyag 'tshal bstod/__/mi 'gyur rnam dag chos dbyings ngang nyid las/__/ye shes chen po'i thugs rje'i skur sprul pa/__/ma rungs 'dul mdzad ma hA ka la'i gtso/__/drag po'i stobs ldan khyod la phyag 'tshal bstod/__/gtum chen 'bar ba mi bzad he ru ka__/gdug pa 'dul mdzad thugs rje chen po'i sku/__/log rtog rab 'joms hU~M dang phaT sgra can/__/ye shes thugs ldan 'khor dang bcas la bstod/__/dpal ldan dbang ldan srid gsum dbang bsgyur zhing /__/mche ba gtsigs shing mchu 'phyangs shugs che ba/__/sgra sgrogs dril bu'i phreng bas brgyan pa yi/__/gzhon nu'i lus can bgegs 'joms khyod la bstod/__/chos dbyings zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang /__/ma rungs 'dul phyir drag po'i skur ston pa/__/mthu stobs phun tshogs bstan pa skyong mdzad cing /__/sgrol ging srog bdag dmar po khyod la bstod/__/sangs rgyas bstan skyongs dregs pa yongs kyi rje/__/mi sdug mi bsrun rnal 'byor dgra lha che/__/dam nyams 'joms phyir sna tshogs sprul pa 'gyed/__/zhing skyong seng gdong sku la phyag 'tshal bstod/__hU~M/__rang byung thugs rje'i dpal la phyag 'tshal bstod/__/sku gsum yon tan rdzogs la=____/phrin las tshad med brnyes la=____/chos dbyings 'gyur ba med la=____/gzugs sku cir yang ston la=____/sprul pa bsam mi khyab la=____/mthu stobs rmad du byung la=____/rdzu 'phrul thogs pa med la=____/thugs rjes gdugs bzhin skyobs la=____/che ba'i yon tan rdzogs la=____/dpal gyi srung ma'i tshogs la=____/dam can rgya mtsho'i tshogs la phyag 'tshal bstod/__/ces bstod par bya'o/__/bzlas pa byed na/__mgon po lcam dral 'khor bcas kyi thugs kar nyi ma la gnas pa'i hU~M yig la sogs pa'i mthar rang rang gi srog sngags rigs kyi kha dog can gyis bskor ba la bdag bskyed kyi thugs ka'i sa bon las byung ba'i 'od zer la phog pas thugs kyi rgyud rab tu bskul bas ci 'dod pa'i phrin las rab 'byams thogs med du bsgrub par mos la/__oM badz+ra he ru ka sa mA ya/__ma nu pA lA ya/__badz+ra he ru ka twe no pa sogs nas/__he ru ka ma me muny+tsa he ru ko b+ha wa ma hA sa ma ya satwa AHhU~M phaT/__ces he ru ka'i yig brgya dang /__gong gnon gyi bzlas ba sngon du 'gro bas/__oM ma hA ka la hU~M hU~M phaT phaT swA hA/__gur mgon no/__/oM hU~M shrI de wi kA li kA li ma hA kA li de wi hU~M b+h+yoHlha mo'o/__/oM ro ru ro ru tri tsa pa la a shug me ma hU~M ma b+h+yoHdza dzaHlas mgon pho mo'i 'bod pa'o/__/a li a li ma dza dzaHshaM shaM li shi ded/__a shwa ded/__mo rmug pu tri/__a li ma dza dza/__nag mo sha la ru pa dza dzaHpho yi 'bod pa'o/__/oM shrI ma hA kA la ga Na gu h+ye raM sid+d+hi hU~M phaT/__ma ning ngo /__/oM ma hA kA la e ka dzA Ti gu Na hr-I da hU~M phaT/__phyag bzhi pa'o/__/oM badz+ra ma hA kA la k+SheM k+She tra bi[#] nAn bi na ya ka hU~M hU~M phaT/__phyag drug pa'o/__/oM ma hA kA la kA la bi kA la ra tri ta Dom+b+hi nI tsaN+Da lI rak+sha si siM ga lI de wI hU~M b+h+yo hU~M/__zhal bzhi pa'o/__/oM rak+mo pra na at+ma k+She ru pu ru kha lu hi ta sarba shA trU~M ma ra ya hU~M hU~M phaT rak+mo ya ma tsit+ta dz+wa la raM pra ti de wi hU~M srog la yam ra dzaHsarba sha trU~M mA ra ya rbad yaHdregs pa lcam sring ngo /__/oM ma hA kA la siM ha mu kha hU~M phaT tri hri dzaHmA ra dza du tri pu tri hU~M phaT/__zhing skyong seng gdong ngo /__/oM shrI ma hA kA la ya/__shA sa na/__u pa ha ri Ni e Sha a pany+tsi ma kA lo a yaM i daM rat+na tra yA ya/__a pa kA ri NaM/__ya ti pra ti dz+nyA sma ra si ta dA i daM duSh+TaM kha kha khA hi khA hi/__mA ra mA ra/__gr-ih+Na gr-ih+Na/__ban+d+ha ban+d+ha/__ha na ha na/__da ha da ha/__pa tsa pa tsa/__di na me ke na hU~M phaT hU~M/__zhes chos skyong spyi'i sngags rnams ci nus bzla/__oM badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/__shab+da'i bar gyis mchod/__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA his nang mchod phul/__rdzu 'phrul stobs dang mngon par shes pa'i dpal/__/nye bar dgongs nas thub pa'i bka' bzhin du/__/bstan pa rin chen bang mdzod legs skyong ba'i/__/rdo rje'i chos skyong rnams la phyag 'tshal bstod/__/tshogs mchod spro na skabs 'dir bya/__de nas bskang rdzas rnams/__a mr-i tas bsangs/__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las gnas khang b+h+rU~M las dur khrod drag po'i zhing khams bsam gyis mi khyab par phyi nang gsang ba'i mchod rdzas spyan gzigs mthun rdzas brten rdzas skong rdzas la sogs pa thams cad srid zhi'i 'dod yon gyi rnam pa mkho dgu tshang ba/__bzang dgus 'byor pa/__mdzes dgus brgyan pa/__ngo bo ye shes sgyu ma'i rang bzhin bde ba'i rnam pa thams cad par 'char bas nam mkha'i khams gang bar gyur/__na maHsarba ta thA ga ta b+h+yoHbi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM ut+ga te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA/__lan gsum dang /__badz+ra s+pha ra Na khaM/__zhes pas byin gyis brlabs shing zad mi shes par spel la/__hU~M/__rgyal ba yongs kyi bka' sdod dpa' bo che/__/ma lus bdud sde'i ngo na rab khros ba/__/rgyud gsum dam can rgya mtsho'i tshogs rnams kun/__/thugs dam gnyen po bskang phyir gshegs su gsol/__/rab 'byams nam mkha'i khyon rnams yongs gang ba'i/__/rnam rol 'gags med phyi nang mchod pa'i sprin/__dngos su 'byor dang yid kyis rnam sprul pa'i/__/bzhed dgus 'byor pa rgya mtshos thugs dam bskang /__/khrag zhag ar+g+haM dbang po'i me tog bzhad/__/gsur chen bdug spos zhun chen snang gsal spar/__/mkhris pa'i dri chab sha sna'i zhal zas mdzes/__/snyan brjid rol mo'i sgra yis=____/rtsa brgyad stong la sbyar ba'i a mr-i ta/__/dgra bgegs snying khrag sbu phreng rak+ta'i mtsho/__/'dod yon bza' bca' gtor ma dam rdzas sogs/__/dpag yas nam mkha' gang bas=____/mig sman mdongs ldan rta mchog sga srab can/__/brjid pa'i g.yag rgod lug nag rog po'i rwa/__/dpa' gtum khyi sogs phyi yi rten rnams kun/__/sna tshogs rgyan gyis spras pas=____/rngams brjid thod mkhar drag po'i gzhal med khang /__/'bod pa'i g.yab dar dur khrod drag po'i chas/__/rnam bkra'i dar snas mtshon pa'i bya rgod mda'/__/mthun pa'i dam rdzas tshogs kyis=____/sku gzugs glegs bam phyag mtshan rnam mang dang /__/sna tshogs dkor nor gzugs rten bla rdo'i chas/__/ri rab gling bzhi gling phran rtags rdzas bdun/__/sra brtan dpa' bo'i chas kyis=____/sku yi phyag rgya g.yo med gsal zhing brtan/__/rlung sngags bzlas pas thugs dam rgyud bskul zhing /__/sems nyid rang ngo shes pa'i rnal 'byor sogs/__/bskyed dang rdzogs pa'i lam gyis=____/de ltar thugs dam gnyan po bskang ba'i mthus/__/mchog thun dngos grub ma lus stsol ba dang /__/thub bstan spyi dang bye brag gsang chen gyi/__/ring lugs 'phel zhing rgyas pa'i phrin las mdzod/__/ces thugs dam bskangs/__so so'i sgos skong bya bar 'dod na 'dir bya'o/__/bshags pa ni/__thal mo sbyar te/__hoHrang bzhin chos kyi dbyings las ma g.yos kyang /__/thugs rje'i dbang gis 'bar ba'i skur bzhengs pa/__/rgyal ba'i bstan srung dam can rgya mtsho'i tshogs/__/'khor bcas bdag la gsan cing dgongs su gsol/__/bdag cag blun rmongs ma rig 'khrul pa'i yid/__/las dang nyon mongs bag chags kyis dkrug pas/__/lha khyod bsnyen cing bsgrub par dam bcas kyang /__/sku yi phyag rgya ma gsal don ma rtogs/__/sngags kyi bzlas brjod ma dag lhag chad 'khrugs/__/thugs kyi ting 'dzin byings rgod rtog pas bslad/__/dam rdzas ma tshang rten rdzas ma tshogs dang /__/rgyu chung phud nyams 'bags btsog dri mas gos/__/dus kyi mchod gtor 'gyangs shing chags pa dang /__/bsnyen sgrub g.yel zhing las sbyor log pa sogs/__/rtsa ba yan lag dam tshig nyams pa kun/__/rab gnong 'gyod pa'i sems kyis mthol lo bshags/__/mthol bshags bzod pa dang du bzhes nas kyang /__/nyams chags sgrib pa'i tshogs rnams kun byang ste/__/'gyur med tshangs pa mchog gi dngos grub stsol/__/zhes dang /__yi ge brgya pa lan gsum sogs kyis thugs dam ma bskang ba rnams bshags par bya'o/__/phrin las gsol ba ni/__hU~M/__rgyal ba'i bstan srung rdo rje nag po che/__/lcam dral bka' sdod 'khor dang bcas rnams la/__/phrin las rab 'byams gsol dang bskul ba'i phyir/__/mchod sprin rgya mtsho bstabs pas dgyes gyur te/__/kun bzang he ru ka dpal dpa' bo che/__/dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag pad+ma 'byung /__/mchog gi sa brnyes rdo rje rig 'dzin tshogs/__/rim par byon pa'i rtsa brgyud bla ma yis/__/rgyud gsum dam can dregs pa'i dpung tshogs rnams/__/phyi nang gsang ba'i mchod pa rgya mtshos mchod/__/bsten cing bsgrubs nas dbang bskur dam bzhag pa'i/__/zhal bzhes thugs dam g.yel bar ma mdzad par/__/srid zhi'i phun sum tshogs kun 'byung ba'i gzhi/__/rgyal ba'i bstan pa phyogs bcur rgyas pa dang /__/de tshul lung rtogs bshad sgrub kyis 'tsho ba'i/__/bstan 'dzin yar ngo'i zla ltar 'phel bar mdzod/__/mkha' mnyam 'gro ba'i nyer 'tshe kun zhi zhing /__/dge bcu'i 'byor pa rgya mtshos 'tsho ba dang /__/'jig rten khams kyi snod bcud legs tshogs kun/__/rab 'phel rdzogs ldan dpal gyis mtho bar mdzod/__/khyad par rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi/__/nad gdon bgegs dang bar du gcod pa sogs/__/phyi nang mi mthun rgud pa kun zhi zhing /__/bdud sde'i g.yul las rnam par rgyal bar mdzod/__/tshe dang bsod nams dpal 'byor longs spyod stobs/__/thos bsam sgom pa 'phel zhing rgyas pa dang /__/sa gsum 'gro ba rnams dang 'di dag gi__/phun tshogs dpal kun dbang du bsdu bar mdzod/__/mi bsrun log par sems pa'i dgra dang bgegs/__/nag phyogs bdud sde'i dpung dang bcas pa rnams/__/phrin las drag po shin tu mi bzad pas/__/ye shes dbyings su sgrol ba'i phrin las mdzod/__/sems nyid gdod ma'i bstan srung re dogs dris/__/bslad min mtha' bral bde chen mngon gyur nas/__/phrin las rnam bzhi'i 'gro ba'i re skong ba'i/__/dngos grub rgya mtsho'i dpal gyis 'byor bar mdzod/__/ces las kyi gnyer gtad cing mngon par 'dod pa'i phrin las la gsol ba gdab par bya'o/__/tshogs yod na rol zhing smon lam gdab/__lhag ma btang /__byad rbod bzlog pa sogs dgos gnad khyad par can yod na drag bskul dar bzlog pa rnams rang gzhung so so nas 'byung ba'am/__'jam mgon mi pham rin po ches mdzad pa'i gtor bskul gnam lcags thog mda' nyid 'don par bya'o/__/de nas 'bul gtor la dmigs bya 'gugs pa ni/__na mo/__rig 'dzin rtsa brgyud kyi dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi bka' bden pa dang /__/sangs rgyas kyi bka'=____/chos kyi bka'=____/dge 'dun gyi bka'=____/khyad par rdo rje'i chos skyong ba'i srung ma bka' sdod pho nya'i dmag tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi bka' bden pa dang /__bden pa chen po'i mthu la brten nas bstan dang 'gro ba'i spyi dgra/__khyad par rig pa 'dzin pa bdag cag yon mchod 'khor dang bcas pa rnams la snga dgra lag gis bsdar ba/__phyi dgra yid la sems pa/__da dgra thad du 'dzugs pa'i gzugs can sdang ba'i dgra dang /__gzugs med gnod byed bgegs kyi tshogs dang bcas pa thams cad/__srid pa gsum gyi khongs gar gnas gar bros kyang /__skad cig yud tsam dmigs pa'i rten 'di la khug cig__/rtsa sngags shA sa na mthar/__nr-i tri badz+ra aM ku sha dzaHdzaHhU~M ba~M hoHzhes bstim/__oM AH hU~M hos brlabs/__oM ma hA kA la ya shA sa na u pa ha ri Ni sogs/__di na me ke na hU~M phaT hU~M/__sa pA ri wa ra sogs gsum gyis phul la/__hU~M/__chos kyi dbyings nas 'bar ba'i skur bzhengs pa/__mthu stobs dbang phyug rdo rje nag po che/__/lcam dral bka' sdod dam can rgya mtsho'i tshogs/__/'khor bcas thugs dam dbang gis 'dir gshegs shig__/phyi nang gsang mchod sman rag ba liM ta/__/dgra bgegs sha khrag la sogs mkho dgu'i rdzas/__/so so'i thugs la ci bzhed der 'char ba'i/__/rmad byung dgyes pa'i mchod sprin chen po 'di/__/sngar mdzad legs pa'i las kyi gtang rag dang /__/slad nas g.yel ba med pa'i phrin las bzhi'i/__/'dod pa'i dngos grub stsol slad 'bul lags na/__/dgyes pa chen pos bzhes shing rol nas kyang /__/bstan dang 'gro ba'i phan bde kun spel zhing /__/khyad par bdag cag dpon slob 'khor bcas rnams/__/nad med pa dang mi 'gyur tshe srog dpal/__/grags dang 'byor pa rgya mtshos mtho ba dang /__/ma rungs bdud dgra'i rgol ba kun zhi zhing /__/rnam mang phrin las rgya mtsho yid bzhin sgrubs/__/phyogs las rnam par rgyal ba'i ru mtshon phyor/__/byang chub bar du srung zhing skyong bar mdzod/__/ces gtor ma stob cing 'dod don gsol lo/__/yang na 'bru gsum gyis byin brlabs sngags mchod sngon du 'gro bas/__dam can rgya mtsho khyed rnams kyis/__mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/sogs kyis gtor ma gtsang sar phul na'ang rung ngo /__/gtang rag don du/__oM shrI badz+ra d+harma pA la sa pA ri wa ra ar+g+haM nas/__shab+da'i bar dang /__he ru ka dpal spyan snga ru/__/dam bcas ji bzhin da lta 'dir/__/bstan pa srung zhing skyong mdzad pa'i/__/dam can kun la bstod par bgyi/__/zhes mchod cing bstod/__ma rnyed yongs su ma tshang dang /__/gang yang nus pa ma mchis pa'i/__/'dir ni bgyi ba gang nongs pa/__/de kun khyod kyis bzod mdzad rigs/__/zhes dang yig brgyas nongs pa 'chags/__rten yod na/__'dir ni gzugs dang lhan cig tu/__/sogs nas/__mchog rnams legs par stsal du gsol/__zhes pas dam ye gnyis ka bstim/__med na/__oM khyed kyi sems can don kun mdzad/__/sogs nas/__slar yang 'byon par mdzad du gsol/__badz+ra muHsa ye shes pa gshegs/__dam tshig pa bdag la bstim/__'jig rten pa rnams/__gats+tsha gats+tsha swa b+ha wa nAM gyis rang gnas su btang /__/dge ba 'di yis myur du bdag__/he ru ka dpal 'grub gyur nas/__/'gro ba gcig kyang ma lus pa/__/de yi sa la 'god par shog__/ces dge ba bsngo/__rab 'byams dkyil 'khor rgya mtsho'i 'khor lo'i mgon/__/gsang gsum 'gyur med bde chen rdo rje'i sems/__/'gro la phan bde'i mchog stsol dpag bsam shing /__/rtsa brgyud bla ma rnams kyi bkra shis shog__/chos sku'i mkha' la grangs med gzugs sku'i sprin/__/zhi khro nyams brgya'i rol par 'char ba las/__/dngos grub 'dod dgu char du bsnyil mdzad pa'i/__/yi dam lha tshogs rnams kyi bkra shis shog__/he ru ka dpal snying rje'i rol gar ni/__/gtum chen bzod par dka' ba'i gzi brjid kyis/__/nag po'i rtsa lag sder bcas mthar mdzad pa'i/__/dpal 'bar ma hA kA la'i bkra shis shog__/rgyal ba'i bka' sdod mi bzad drag shul can/__/bdud dpung tshar gcod sgrub mchog bu bzhin skyongs/__/phrin las rnam bzhis bstan pa srung mdzad pa'i/__/dam can rgya mtsho'i tshogs kyi bkra shis shog__/ces sogs bkra shis brjod par bya'o/__/rgyun khyer lta bu bsdus par 'dod na lha bskyed dor la/__rang gi snying ga'i hU~M las 'od zer lcags kyu'i rnam pa can glog 'khyugs pa ltar 'phros pas dpal ye shes kyi mgon po sogs dam can lcam dral 'khor dang bcas pa thams cad rang bzhin chos kyi dbyings las sgyu 'phrul gyi rol pa zhi khro'i nyams du mar 'char ba rnam 'phrul bsam gyis mi khyab pa'i bkod pa chen pos mdun gyi nam mkhar oM badz+ra sa mA dzaHsa spyan drangs par mos la/__spyan 'dren man gzhung ltar/__bzlas pa ma byas kyang bstod pa tshar nas skong ba la 'jug kyang chog go/__slar smras pa/__gang zhig bsten pas phrin las rab 'byams rnams/__/myur du 'grub byed gtor ma'i las rim bsngags/__/dam ldan sngags la zhugs pa'i rnal 'byor rnams/__/rtag tu dam can srung mar mchod la brtson/__/rigs rtsal rgyud gsum dregs par yongs shar ba'i/__/nges gsang gnad kyi snying po rtogs byas nas/__/sgyu ma'i rnam rol mchod skong sgrub pa'i mthus/__/phyi nang bdud las rgyal ba'i dpal thob 'gyur/__/'dir dges bstan dang bstan 'dzin dang /__/'jig rten rgud pa kun zhi zhing /__/sbyin bdag tshe bsod rab rgyas nas/__/don gnyis lhun gyis grub par shog__/ces pa'ang dad dam mkhyen dpyod dge zhing gtong ba'i thugs mnga' dbon mdzod bla ma tshe dbang dpal 'byor gyis rin chen dnga?~X?X?~X po dang /__dngul dkar srang bcu pa'i gar 'u/__lha rdzas bcas nan tan du bskul ngor/__sngags rig 'dzin pa'i dge sbyong rnal 'byor spyod ba 'jam dbyangs chos kyi blo gros kun dga' phrin las rgya mtshos bris pa shin tu dge zhing bkra shis par gyur cig__/kha cig gsar rnying gi chos skyong bsre ba mi 'thad par smra ba blun po'i rang rtags te/__snga 'gyur rig 'dzin rnams kyis pha nor bu bzhin spyod pa'i lo rgyus bshad du yod do//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]