JKCL-KABUM-11-DA-077

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡུལ་ལྷའི་གསོལ་བསྡུས།
Wylie title yul lha'i gsol bsdus JKCL-KABUM-11-DA-077.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 77, Pages 399 (Folios 1a1 to 1a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. yul lha'i gsol bsdus. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 399. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity yul lha
Colophon

ཅེས་པའང་མེ་གླང་དབོ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ལ་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ།།

ces pa'ang me glang dbo zla'i tshes bcu gnyis la bdud rtsi sgrub pa'i skabs su d+harma ma tis so//

[edit]
ཡུལ་ལྷའི་གསོལ་བསྡུས་བཞུགས། ཀྱཻ། ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་སྐུ་ལྷ་ཟིལ་ཕྲོམ་དང་། །ཁྱད་པར་སྨན་ཤོད་ཡུལ་སྐྱོང་མུ་ནམ་ཆེ། །སྲས་ཡུམ་བློན་འབངས་བཀའ་འཁོར་བྲན་གཡོག་རྣམས། །གཏོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་ཕུད་མཆོད་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་རྣམས། །ཉིན་མཚན་སྲུངས་སྐྱོབས་སྡོང་གྲོགས་མི་གཡེལ་ཞིང་། །གཞི་བྱེས་ཀུན་ཏུ་དགྲ་ཇག་འཚུབ་པ་བཟློག །ཡུལ་འདིར་མཐའ་དམག་གདུག་པའི་རྒྱུ་བ་ཆོད། །ལོ་ཕྱུག་ལེགས་ཤིང་བསམ་དོན་ཀུན་འགྲུབ་མཛོད། །ཅེས་པའང་མེ་གླང་དབོ་ཟླའི་ཚེས་བཅུ་གཉིས་ལ་བདུད་རྩི་སྒྲུབ་པའི་སྐབས་སུ་དྷརྨ་མ་ཏིས་སོ།། །།
[edit]

yul lha'i gsol bsdus bzhugs/__kyai/__lha yi dge bsnyen sku lha zil phrom dang /__/khyad par sman shod yul skyong mu nam che/__/sras yum blon 'bangs bka' 'khor bran g.yog rnams/__/gtor ma gser skyems phud mchod 'di bzhes la/__/rnal 'byor bdag cag yon mchod 'khor bcas rnams/__/nyin mtshan srungs skyobs sdong grogs mi g.yel zhing /__/gzhi byes kun tu dgra jag 'tshub pa bzlog__/yul 'dir mtha' dmag gdug pa'i rgyu ba chod/__/lo phyug legs shing bsam don kun 'grub mdzod/__/ces pa'ang me glang dbo zla'i tshes bcu gnyis la bdud rtsi sgrub pa'i skabs su d+harma ma tis so//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]