JKCL-KABUM-11-DA-054

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཞིང་སྐྱེས་ཌཱ་ཀི་ཚེ་རིང་མའི་མངའ་གསོལ།
Wylie title zhing skyes DA ki tshe ring ma'i mnga' gsol JKCL-KABUM-11-DA-054.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 54, Pages 293-294 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. zhing skyes DA ki tshe ring ma'i mnga' gsol. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 293-294. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity tshe ring ma
[edit]
ཞིང་སྐྱེས་ཌཱ་ཀི་ཚེ་རིང་མའི་མངའ་གསོལ་བཞུགས། ཀྱཻ། ཀ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ཀུན་བཟང་མོ། །ཡུམ་ཆེན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །སྤྲོས་པ་ཀུན་གྱི་ཉེར་ཞི་མ། །ཆོས་ཀྱི་སྐུ་རུ་མངའ་གསོལ་ལོ། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱང་། །ཁྱོད་ལས་བྱུང་ཞིང་སྤྲོ་མཛད་ཅིང་། །ལྷན་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ནི། །ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུར༴ །འཁོར་འདས་ཀུན་གྱི་བདག་མོ་ནི། །དབྱིངས་ཕྱུག་བྲག་མོ་ཁྲོས་མའི་རྒྱལ། །བདེ་ཆེན་རལ་ཅིག་ཞི་སྐུར་སྟོན། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ༴ །རྗེ་བཙུན་མྱུར་མ་དཔའ་མོ་ནི། །མཐོན་མཐིང་རྒྱལ་མོར་རྟག་ཆགས་ལ། །ཚེ་རིང་མ་ཞེས་མིང་འབོད་པ། །ཞིང་སྐྱེས་ཌཱ་ཀིར༴ །རིག་འཛིན་ཧེ་རུ་ཀ་རྣམས་ཀྱི། །དགྱེས་ཡུམ་བདེ་སྟོང་མཆོག་སྟེར་ཞིང་། །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་མདུད་གྲོལ་མ། །རྣལ་འབྱོར་མ་དཔལ༴ །ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔའི་རྩལ་མདངས་ལས། །ཞིང་སྐྱེས་ཌཱ་ཀི་མཆེད་ལྔ་པོ། །དོན་ལ་མཁའ་འགྲོ་སྡེ་ལྔ་ཡིན། །འཁོར་འདས་ཀུན་ཁྱབ༴ །མཁའ་འགྲོ་བྱེ་བ་འབུམ་གྱི་གཙོ། །གནས་ཡུལ་ཞིང་རྣམས་སྐྱོངས་མཛད་མ། །རྣལ་འབྱོར་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་རུ། །མི་འབྲལ་རྟག་ཏུ་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཡེ་ཤེས་རིག་པའི་རྩ་སྒོ་འབྱེད། །རྣལ་འབྱོར་གསང་མཆོག་ལམ་བསྒྲོད་ནས། །པདྨ་ཀུན་ཏུ་འཆང་ཆེན་པོའི། །གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པར་མཛོད།། །།
[edit]

zhing skyes DA ki tshe ring ma'i mnga' gsol bzhugs/__kyai/__ka dag chos dbyings kun bzang mo/__/yum chen shes rab pha rol phyin/__/spros pa kun gyi nyer zhi ma/__/chos kyi sku ru mnga' gsol lo/__/de bzhin gshegs pa thams cad kyang /__/khyod las byung zhing spro mdzad cing /__/lhan skyes rdo rje phag mo ni/__/longs spyod rdzogs skur=____/'khor 'das kun gyi bdag mo ni/__/dbyings phyug brag mo khros ma'i rgyal/__/bde chen ral cig zhi skur ston/__/sprul pa'i sku ru=____/rje btsun myur ma dpa' mo ni/__/mthon mthing rgyal mor rtag chags la/__/tshe ring ma zhes ming 'bod pa/__/zhing skyes DA kir=____/rig 'dzin he ru ka rnams kyi/__/dgyes yum bde stong mchog ster zhing /__/rtsa rlung thig le'i mdud grol ma/__/rnal 'byor ma dpal=____/ye shes rigs lnga'i rtsal mdangs las/__/zhing skyes DA ki mched lnga po/__/don la mkha' 'gro sde lnga yin/__/'khor 'das kun khyab=____/mkha' 'gro bye ba 'bum gyi gtso/__/gnas yul zhing rnams skyongs mdzad ma/__/rnal 'byor snying gi thig le ru/__/mi 'bral rtag tu mnga' gsol lo/__/ye shes rig pa'i rtsa sgo 'byed/__/rnal 'byor gsang mchog lam bsgrod nas/__/pad+ma kun tu 'chang chen po'i/__/go 'phang tshe 'dir 'grub par mdzod//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]