JKCL-KABUM-11-DA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཧཱུྃ། ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། སོགས་གསར་རྙིང་སྤྱི།
Wylie title hU~M/ chos skyong rnams la phrin las bcol ba ni/ sogs gsar rnying spyi JKCL-KABUM-11-DA-003.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 3, Pages 37-38 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. hUM chos skyong rnams la phrin las bcol ba ni sogs gsar rnying spyi. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 37-38. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity chos skyong
Colophon

།ཅེས་པ་འདི་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་མེ་བྱ་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་ལ་གསོལ་བསྐང་སྐབས་སུ་བྲིས་པ་མཐུ་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག།

/ces pa 'di pad+ma ye shes rdo rjes me bya rgyal zla'i tshes la gsol bskang skabs su bris pa mthu dang ldan par byin gyis brlab tu gsol/__bkra shis par gyur cig/

[edit]
ཧཱུྃ། ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། རྒྱལ་བ་ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་བསྟན་པ་དང་། །མཁན་སློབ་ཆོས་རྒྱལ་སྤྲུལ་པའི་ལོ་པཎ་ནི། །གསར་རྙིང་རིམ་པར་བྱོན་པའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །ཐུགས་བསྐྱེད་དཀའ་བས་དྲངས་པའི་མདོ་སྔགས་རྣམས། །བཤད་དང་སྒྲུབ་པས་དར་ཞིང་རྒྱས་པར་མཛོད། །རང་བཞིན་ཡོངས་སུ་དག་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ། །ཕྲག་དོག་ལོག་པར་ལྟ་བས་སྒྲིབ་པ་རྣམས། །ཞི་བས་འདུལ་འོས་ལོག་མུན་སེལ་བ་དང་། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ལ་ཡིད་ཆེས་སྐྱེ་བར་མཛོད། །གང་ཞིག་ཕྱོགས་ལྷུང་གདོན་གྱིས་ཀུན་དཀྲིས་ནས། །སྙིང་ནས་སྨོད་པའི་བསྟན་པའི་དགྲར་གྱུར་རྣམས། །འབར་བ་ཆེན་པོའི་མཚོན་གྱིས་བསྒྲལ་ནས་ཀྱང་། །རྔམས་པའི་ཞལ་དུ་བསྟབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །བསྟན་པ་སྨོད་དང་སྐྱེ་འགྲོའི་བདེ་སྐྱིད་དཔལ། །འཕྲོག་བྱེད་ཕྱི་ནང་ཀླ་ཀློའི་སྡེ་རིས་ཚོགས། །བ་མོས་རེག་པའི་མེ་ཏོག་ཇི་བཞིན་དུ། །ཆབ་སྲིད་དབང་ཐང་བསྣུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །གང་ན་རྒྱལ་བསྟན་རིན་ཆེན་དད་ཅིང་གུས། །ལྷག་པའི་བསམ་པ་བཟང་པོ་ལྡན་པ་རྣམས། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ཕུན་སུམ་ཚོགས། །ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དོན་རྣམས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཐུབ་བསྟན་སྒྲོན་མེ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྦྲེངས། །ཆོས་ཀྱི་རྔ་ཆེན་སྒྲོགས་པའི་བྱང་སེམས་རྣམས། །བསྟན་པའི་རྩ་བ་གཅིག་ཏུ་ངེས་པས་ན། །སྐུ་ཚེ་མི་ནུབ་ཡུན་དུ་བསྲིངས་བར་མཛོད། །བདག་ཅག་རྣལ་འབྱོར་དམ་ལྡན་ཚོགས་རྣམས་ལ། །དགྲ་གདོན་བགེགས་དང་བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང་དང་། །ནད་དང་རིམས་ཀྱི་འཚེ་བ་ལ་སོགས་པ། །མྱུར་དུ་ཞི་ནས་གང་བསམ་ལྷུན་གྲུབ་མཛོད། །མདོར་ན་བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་རྣམས། །སྔོན་གྱི་ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་ཉེར་དགོངས་ཏེ། །མཐུ་སྟོབས་ཕྲིན་ལས་རྩལ་ཤུགས་རབ་ཕྱུངས་ལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འགྲོགས་པ་དང་། །ལེགས་ཉེས་བླངས་དོར་གསལ་བར་སྟོན་པ་དང་། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སེལ་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་པ་འདི་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་མེ་བྱ་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་ལ་གསོལ་བསྐང་སྐབས་སུ་བྲིས་པ་མཐུ་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

hU~M/__chos skyong rnams la phrin las bcol ba ni/__rgyal ba shAkya seng ge'i bstan pa dang /__/mkhan slob chos rgyal sprul pa'i lo paN ni/__/gsar rnying rim par byon pa'i tshogs rnams kyis/__/thugs bskyed dka' bas drangs pa'i mdo sngags rnams/__/bshad dang sgrub pas dar zhing rgyas par mdzod/__/rang bzhin yongs su dag pa'i chos rnams la/__/phrag dog log par lta bas sgrib pa rnams/__/zhi bas 'dul 'os log mun sel ba dang /__/zab rgyas chos la yid ches skye bar mdzod/__/gang zhig phyogs lhung gdon gyis kun dkris nas/__/snying nas smod pa'i bstan pa'i dgrar gyur rnams/__/'bar ba chen po'i mtshon gyis bsgral nas kyang /__/rngams pa'i zhal du bstab pa'i phrin las mdzod/__/bstan pa smod dang skye 'gro'i bde skyid dpal/__/'phrog byed phyi nang kla klo'i sde ris tshogs/__/ba mos reg pa'i me tog ji bzhin du/__/chab srid dbang thang bsnub pa'i phrin las mdzod/__/gang na rgyal bstan rin chen dad cing gus/__/lhag pa'i bsam pa bzang po ldan pa rnams/__/tshe ring nad med bde skyid phun sum tshogs/__/yid la bsam pa'i don rnams 'grub par mdzod/__/thub bstan sgron me bstan pa'i rgyal mtshan sbrengs/__/chos kyi rnga chen sgrogs pa'i byang sems rnams/__/bstan pa'i rtsa ba gcig tu nges pas na/__/sku tshe mi nub yun du bsrings bar mdzod/__/bdag cag rnal 'byor dam ldan tshogs rnams la/__/dgra gdon bgegs dang byad kha rbod gtong dang /__/nad dang rims kyi 'tshe ba la sogs pa/__/myur du zhi nas gang bsam lhun grub mdzod/__/mdor na bstan srung dam can rgya mtsho rnams/__/sngon gyi thugs dam gnyan po nyer dgongs te/__/mthu stobs phrin las rtsal shugs rab phyungs la/__/sangs rgyas bstan pa rgyas pa'i phrin las mdzod/__/lus dang grib ma bzhin du 'grogs pa dang /__/legs nyes blangs dor gsal bar ston pa dang /__/'gal rkyen kun sel mthun rkyen yid bzhin 'grub/__/phyogs las rnam par rgyal ba'i phrin las mdzod/__/ces pa 'di pad+ma ye shes rdo rjes me bya rgyal zla'i tshes la gsol bskang skabs su bris pa mthu dang ldan par byin gyis brlab tu gsol/__bkra shis par gyur cig/__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]