JKCL-KABUM-11-DA-063

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དྲང་སྲོང་ལོཀྟྲི་ཞི་བའི་བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཐབས་བསྡུས་པ།
Wylie title drang srong lok+t+ri zhi ba'i bka' srung mchod thabs bsdus pa JKCL-KABUM-11-DA-063.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 63, Pages 315-316 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. drang srong lok+t+ri zhi ba'i bka' srung mchod thabs bsdus pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 315-316. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity bka' srung
Colophon

ཅེས་པའང་གཏེར་གཞུང་ལ་གསལ་བྱེད་ཕྲན་བུས་བརྒྱན་པ་འདི་ཡང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

ces pa'ang gter gzhung la gsal byed phran bus brgyan pa 'di yang chos kyi blo gros pas so//

[edit]
དྲང་སྲོང་ལོཀྟྲི་ཞི་བའི་བཀའ་སྲུང་མཆོད་ཐབས་བསྡུས་པ་བཞུགས་སོ། །མཆོད་གཏོར་རྣམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་བརླབ། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ནགས་ཚལ་དྲྭ་བ་ཅན་གྱི་ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་དྲྭ་བས་ཁེབས་པའི་མཚོ་རྫིང་ནས་འཆི་མེད་ཉེ་དབང་ཙནྜི་ཀཱ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་པར་གྱུར། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །ཚུར་གཤེགས་འཆི་མེད་ཙནྜི་ཀཱ། །ཉེ་བའི་དབང་མོ་བདེ་ཆེན་ལྕམ། །མཆེད་བདུན་སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་བཅས། །ཨོ་རྒྱན་པདྨ་སཾ་བྷ་དང་། །དྲང་སྲོང་འཆི་མེད་ཀུན་ཏུ་དགེས། །བཀའ་དང་ཐ་ཚིག་གཉེན་དགོངས་ལ། །དམ་ཚིག་དག་པའི་གནས་འདིར་བྱོན། །པད་ཉི་རིན་ཆེན་མཛེས་ཁྲིར་བཞུགས། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པའི། །མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་དགྱེས་པར་མཛོད། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཙནྜི་ཀཱ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཛ་ཛཿཛ་ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཨོཾ་མ་ཧཱ་སུ་ཁ་ཙིནྜི་ཀཱ་ཙིཏྟ་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཛ་ཛཿཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མ་ཡ་ཧོཿབཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་དབུལ། ཨོཾ་ཙནྜི་ཀཱ་ས་པཱ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་སོགས་ཀྱི་སྨན་རཀ་དབུལ། འཆི་མེད་ཉེ་དབང་ཙནྜི་ཀཱ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་། སོགས་དང་། ཧཱུྃ། སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་པདྨའི་རིགས། །གོས་དཀར་ཡུམ་གྱི་རང་མདངས་ལས། །བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་འཇིག་རྟེན་ཚུལ། །དགྱེས་ཆགས་སིནྡྷཱུ་ཝཱ་རའི་གདངས། །སྲིད་གསུམ་ཁྱབ་པའི་གཟི་འོད་འབར། །ཕྱག་གཡས་ལྕགས་ཀྱུས་སྣང་སྲིད་འགུགས། །གཡོན་པས་ཚེ་བུམ་འཆི་མེད་སྩོལ། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །རིན་ཆེན་པདྨ་ཉི་མའི་ཁྲིར། །བཙུན་མོ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་འགྱིངས། །རང་འདྲའི་སྤྲུལ་པ་དྲུག་གིས་བསྐོར། །ཡང་སྤྲུལ་འཁོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ། །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །ཚེ་དབང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་ལ་བསྟོད། །མཆོད་གཏོར་བདུད་རྩི་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །འཚོ་བའི་ཚེ་བསྲིངས་འབྱོར་པ་སྤེལ། །ཁམས་གསུམ་སྣོད་བཅུད་དབང་དུ་བསྡུས། །སྙན་དང་གྲགས་པས་སྟོང་གསུམ་ཁེངས། །མདོར་ན་ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དོན། །འབད་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པས་བསྟོད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ལོ། །ཅེས་པའང་གཏེར་གཞུང་ལ་གསལ་བྱེད་ཕྲན་བུས་བརྒྱན་པ་འདི་ཡང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

drang srong lok+t+ri zhi ba'i bka' srung mchod thabs bsdus pa bzhugs so/__/mchod gtor rnams/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M ha ho hrIHsa brlab/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas nags tshal drwa ba can gyi nub phyogs pad+ma drwa bas khebs pa'i mtsho rdzing nas 'chi med nye dbang tsan+Di kA 'khor dang bcas pa spyan drangs par gyur/__hU~M hU~M/__dad pa dang ni dam tshig gis/__/tshur gshegs 'chi med tsan+Di kA/__/nye ba'i dbang mo bde chen lcam/__/mched bdun sprul pa yang sprul bcas/__/o rgyan pad+ma saM b+ha dang /__/drang srong 'chi med kun tu dges/__/bka' dang tha tshig gnyen dgongs la/__/dam tshig dag pa'i gnas 'dir byon/__/pad nyi rin chen mdzes khrir bzhugs/__/phyi nang gsang ba bla med pa'i/__/mchod sprin rgya mtshos dgyes par mdzod/__/oM ma hA su kha tsan+Di kA tsit+ta hrIng hrIng dza dzaHdza hU~M ba~M hoHoM ma hA su kha tsin+Di kA tsit+ta hrIng hrIng dza dzaHi daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__sarba pU dza sa ma ya hoHbtags pa lan gsum gyis dbul/__oM tsan+Di kA sa pA ri wa ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__ma hA pany+tsa a mr-i ta sogs kyi sman raka dbul/__'chi med nye dbang tsan+Di kA 'khor dang bcas pa khyed rnams kyis sangs rgyas kyi bstan pa srung /__sogs dang /__hU~M/__sor rtog ye shes pad+ma'i rigs/__/gos dkar yum gyi rang mdangs las/__/bstan pa bsrung phyir 'jig rten tshul/__/dgyes chags sin+d+hU wA ra'i gdangs/__/srid gsum khyab pa'i gzi 'od 'bar/__/phyag g.yas lcags kyus snang srid 'gugs/__/g.yon pas tshe bum 'chi med stsol/__/dar dang rin chen rgyan gyis mdzes/__/rin chen pad+ma nyi ma'i khrir/__/btsun mo rol pa'i stabs kyis 'gyings/__/rang 'dra'i sprul pa drug gis bskor/__/yang sprul 'khor tshogs bsam mi khyab/__/bde ba chen po'i phrin las kyis/__/tshe dbang dngos grub stsol la bstod/__/mchod gtor bdud rtsi 'di bzhes la/__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi/__/'tsho ba'i tshe bsrings 'byor pa spel/__/khams gsum snod bcud dbang du bsdus/__/snyan dang grags pas stong gsum khengs/__/mdor na yid la bsam pa'i don/__/'bad med myur du 'grub par mdzod/__/ces pas bstod cing phrin las bcol lo/__/ces pa'ang gter gzhung la gsal byed phran bus brgyan pa 'di yang chos kyi blo gros pas so//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]