JKCL-KABUM-11-DA-046

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་སྔགས་བདག་ཚེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མངའ་གསོལ་ཡེ་ཤེས་རང་འབར།
Wylie title nus ldan rdo rje'i zab gter sngags bdag tshe 'dzin rgyal po'i mnga' gsol ye shes rang 'bar JKCL-KABUM-11-DA-046.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 46, Pages 259-260 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön སྟག་ཤམ་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ (stag sham nus ldan rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. nus ldan rdo rje'i zab gter sngags bdag tshe 'dzin rgyal po'i mnga' gsol ye shes rang 'bar. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 259-260. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity sngags bdag tshe 'dzin rgyal mo
Colophon

།ཅེས་པའང་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ས་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོགས་པ་གསུམ་པར་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་བྲིས་པའོ།།

/ces pa'ang pad+ma ye shes rdo rjes sa zla'i dmar phyogs kyi rdzogs pa gsum par rdo rje gling du bris pa'o//

[edit]
ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་སྔགས་བདག་ཚེ་འཛིན་རྒྱལ་པོའི་མངའ་གསོལ་ཡེ་ཤེས་རང་འབར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །སྐྱེམས་ཕུད་དང་། ཁྱད་པར་དབང་གི་མེ་ཏོག་དམར་པོ་དང་། ཙན་དམར་སིནྡྷཱུ་ར་རང་བྱུང་རཀྟ་སོགས་ཛ་གད་དང་སྦྱར། དབང་གི་རུ་དར་དམར་པོ་ཕྱར། ལེ་བརྒན་གྱི་གཡབ་མོས་འདོར་བཞིན། རྔ་གླིང་རོལ་མོའི་འགྱུར་བ་དང་། །དྲི་ཞིམ་གྱི་སྤོས་དུད་འཐུལ་བཞིན། ཧྲཱི་མ་བྷྱོ་ཨེ་ཨ་རལླི་ཧྲཱིང་ཧྲཱིང་ཛ་ཛཿཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་མ་མོ་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མ། །མཁའ་ཁྱབ་སྣང་སྲིད་བསྐྱོད་དང་སྡུད་མཛད་མ། །ཡུམ་ཆེན་བྷ་ག་ཏྲ་ཏི་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །དེང་འདིར་རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་གདུང་བས་བོས། །མཆོད་བསྟོད་བསྙེན་པར་རྩེ་གཅིག་བརྩོན་པ་ན། །ཐུགས་དམ་མ་གཡེལ་དགོངས་པར་མཛོད་ཅིག་ཀྱེ། །ཁྱོད་ནི་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ཕོ་ཉ་མོ། །བདེ་ཆེན་ཙནྜ་ལི་ཡི་གཟུགས་སུ་ཤར། །ཚེ་འཛིན་གྲུབ་པ་ཆེན་མོའི་རྣལ་འབྱོར་དབང་། །རྡོ་རྗེ་འཕྲུལ་མོ་ཆེ་ཁྱོད་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཁམས་གསུམ་ཐིག་ལེ་གཅིག་གི་ནང་དུ་སྡུད། །འབར་འཕྲོ་ཆགས་པའི་ཉམས་འགྱུར་འབུམ་ཕྲག་གི །ཟག་མེད་བདེ་ཆེན་དཔྱིད་ཐིག་འཇོ་མཛད་མ། །རྣལ་འབྱོར་སྙིང་གི་གྲོགས་མོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །ཆེ་རྒུས་རལ་པ་གདན་དུ་བཏིང་བའི་རྩེར། །ཞབས་མཐིལ་ཆུ་སྐྱེས་དམར་པོའི་གར་གྱིས་རྩེན། །རབ་དམར་ཆགས་པའི་གོང་བུར་བཞུ་མཛད་མ། །དབང་མཛད་དབང་གི་རྒྱལ་མོར་མངའ་གསོལ་ལོ། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གི་ཀ་ཆེན་འཛུགས། །མི་ཤིག་ཚེ་སྲོག་གཞོམ་མེད་ཐིག་ལེ་ཡི། །སྟོབས་འཕེལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལང་ཚོ་རྒྱས། །ཚེ་སྦྱིན་དབང་གི་རྒྱལ་མོར་མངའ༴ །རྡོ་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་རྩ་ཡི་མདུད་གྲོལ་ཅིང་། །དྭངས་མའི་རླུང་ཐིག་སྔགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སྨིན། །འཛད་མེད་གསང་བའི་ཆོས་ཀྱི་གཏེར་སྒོ་འབྱེད། །བློ་གྲོས་མཆོག་གཏེར་ལྷ་མོར༴ །གང་གི་ཅི་བསམ་དེ་མ་ཐག་ཉིད་དུ། །ཁབ་ལེན་རྡོ་ཡི་ལྕགས་ཕྱེ་བསྡུས་པ་བཞིན། །སྲིད་ཞིའི་ཕུན་ཚོགས་དཔལ་ཡོན་གཏེར་བུམ་བཟང་། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་རིན་ཆེན་མངའ་གསོལ་ལོ། །སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་སྔགས་བདག་དབང་མོ་ཆེ། །དེང་བཟུངས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་བསྙེན། །མི་མཐུན་ཀུན་སེལ་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་པའང་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ས་ཟླའི་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྫོགས་པ་གསུམ་པར་རྡོ་རྗེ་གླིང་དུ་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

nus ldan rdo rje'i zab gter sngags bdag tshe 'dzin rgyal po'i mnga' gsol ye shes rang 'bar ces bya ba bzhugs so/__/skyems phud dang /__khyad par dbang gi me tog dmar po dang /__tsan dmar sin+d+hU ra rang byung rak+ta sogs dza gad dang sbyar/__dbang gi ru dar dmar po phyar/__le brgan gyi g.yab mos 'dor bzhin/__rnga gling rol mo'i 'gyur ba dang /__/dri zhim gyi spos dud 'thul bzhin/__hrI ma b+h+yo e a ral+li hrIng hrIng dza dzaHye shes dbyings kyi ma mo kun tu bzang /__/bcom ldan 'das ma rdo rje rnal 'byor ma/__/mkha' khyab snang srid bskyod dang sdud mdzad ma/__/yum chen b+ha ga tra ti dbyings nas bzhengs/__/deng 'dir rnal 'byor bdag gi gdung bas bos/__/mchod bstod bsnyen par rtse gcig brtson pa na/__/thugs dam ma g.yel dgongs par mdzod cig kye/__/khyod ni rgyal ba dgyes pa'i pho nya mo/__/bde chen tsan+Da li yi gzugs su shar/__/tshe 'dzin grub pa chen mo'i rnal 'byor dbang /__/rdo rje 'phrul mo che khyod mnga' gsol lo/__/khams gsum thig le gcig gi nang du sdud/__/'bar 'phro chags pa'i nyams 'gyur 'bum phrag gi__/zag med bde chen dpyid thig 'jo mdzad ma/__/rnal 'byor snying gi grogs mor mnga' gsol lo/__/che rgus ral pa gdan du bting ba'i rtser/__/zhabs mthil chu skyes dmar po'i gar gyis rtsen/__/rab dmar chags pa'i gong bur bzhu mdzad ma/__/dbang mdzad dbang gi rgyal mor mnga' gsol lo/__/'chi med rdo rje'i srog gi ka chen 'dzugs/__/mi shig tshe srog gzhom med thig le yi/__/stobs 'phel rdo rje sems dpa'i lang tsho rgyas/__/tshe sbyin dbang gi rgyal mor mnga'=____/rdo rje'i lus kyi rtsa yi mdud grol cing /__/dwangs ma'i rlung thig sngags kyi 'khor lor smin/__/'dzad med gsang ba'i chos kyi gter sgo 'byed/__/blo gros mchog gter lha mor=____/gang gi ci bsam de ma thag nyid du/__/khab len rdo yi lcags phye bsdus pa bzhin/__/srid zhi'i phun tshogs dpal yon gter bum bzang /__/yid bzhin nor bu rin chen mnga' gsol lo/__/srid gsum dbang bsgyur sngags bdag dbang mo che/__/deng bzungs byang chub bar du skyabs su bsnyen/__/mi mthun kun sel bsam don yid bzhin 'grub/__/phyogs las rnam par rgyal ba'i phrin las mdzod/__/ces pa'ang pad+ma ye shes rdo rjes sa zla'i dmar phyogs kyi rdzogs pa gsum par rdo rje gling du bris pa'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]