JKCL-KABUM-11-DA-041

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོའི་གསོལ་ཀ།
Wylie title dpal mgon ma ning nag po'i gsol ka JKCL-KABUM-11-DA-041.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 41, Pages 197-198 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dpal mgon ma ning nag po'i gsol ka. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 197-198. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity ma ning
Colophon

།ཕྱག་བྲིས་དངོས་ལས་ཞལ་བཤུས།།

/phyag bris dngos las zhal bshus//

[edit]
དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོའི་གསོལ་ཀ་བཞུགས། ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ལ་ན་མཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿདད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གི །ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར་སྤྱན་འདྲེན་ནོ། །མ་ནིང་ནག་པོ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཚོགས་བདག་ཆེན་པོ༴ །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག༴ །རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་བྱེད༴ །ལེགས་ལྡན་ནག་པོ༴ །མགོན་པོ་སྡེ་ལྔ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །འདིར་གཤེགས་ཐོད་མཁར་འབར་བ་ཡི། །དྲག་པོའི་གཞལ་ཡས་གནས་འདིར་གཤེགས། །བྲག་ཆེན་པད་ཉི་བམ་རོའི་སྟེང་། །དགྱེས་པར་བཞུགས་ལ་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཧཱུྃ། ནག་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ། །ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་དམ་རྫས་ནི། །དངོས་སུ་བཤམས་དང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ། །མཐུན་པའི་དམ་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས། །དཔལ་མགོན་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །བྱ་ནག་རྟ་ནག་གཡག་ནག་དང་། །ལུག་ནག་ཁྱི་ནག་བྱ་གཅན་རིགས། །སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་དཔག་མེད་ཀྱིས། །མ་ནིང་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རིན་ཆེན་བདུན། །གླིང་བཞིའི་འབྱོར་པ་མཐའ་ཡས་དང་། །གོ་ཁྲབ་གོས་དར་རྣམ་མང་དང་། །རལ་གྲི་མདའ་དང་མདུང་རྣོན་པོ། །རྩེ་གསུམ་ཁ་ཊྭཱྃ་གྲི་ཐོད་སོགས། །དར་ནག་བ་དན་བེར་ཕོད་དང་། །མགོ་ཕྲེང་རུས་རྒྱན་དུར་ཁྲོད་ཆས། །སྨན་གཏོར་རཀྟ་རུ་མཚོན་ཆེ། །སྦྱོར་སྒྲོལ་མཆོད་པ་བླ་མེད་ཀྱི། །མ་ནིང་ནག་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་དགྱེས་པར་སྐོངས། །ཉམས་ཆགས་འགལ་འཁྲུལ་ཐམས་ཅད་བཤགས། །བཟོད་བཞེས་ཚངས་པར་སྩལ་དུ་གསོལ། །འདི་དང་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མི་འབྲལ་གསང་བའི་རྟེན་དུ་བཞུགས། །རང་སེམས་གདོད་ནས་དག་པ་ནི། །མ་ནིང་ནག་པོར་ངོ་ཤེས་པས། །རྟག་ཏུ་ངོ་ཤེས་མཆོད་བསྟོད་འབུལ། །ཡིད་ལ་བསམ་པའི་དོན་རྣམས་ཀུན། །འབད་མེད་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཕྱག་བྲིས་དངོས་ལས་ཞལ་བཤུས།། །།
[edit]

dpal mgon ma ning nag po'i gsol ka bzhugs/__shrI badz+ra he ru ka la na maHhU~M hrIHdad pa dang ni dam tshig gi__/lha chen dpal 'bar spyan 'dren no/__/ma ning nag po gshegs su gsol/__/tshogs bdag chen po=____/sa bcu'i dbang phyug=____/rdo rje sgrol byed=____/legs ldan nag po=____/mgon po sde lnga gshegs su gsol/__/'dir gshegs thod mkhar 'bar ba yi/__/drag po'i gzhal yas gnas 'dir gshegs/__/brag chen pad nyi bam ro'i steng /__/dgyes par bzhugs la phrin las mdzod/__/hU~M/__nag po chen po 'khor bcas la/__/thugs dam bskang ba'i dam rdzas ni/__/dngos su bshams dang yid kyis sprul/__/mthun pa'i dam rdzas sna tshogs kyis/__/dpal mgon 'khor bcas thugs dam bskang /__/bya nag rta nag g.yag nag dang /__/lug nag khyi nag bya gcan rigs/__/sna tshogs sprul pa dpag med kyis/__/ma ning 'khor bcas thugs dam bskang /__/bkra shis rdzas rtags rin chen bdun/__/gling bzhi'i 'byor pa mtha' yas dang /__/go khrab gos dar rnam mang dang /__/ral gri mda' dang mdung rnon po/__/rtse gsum kha T+wA~M gri thod sogs/__/dar nag ba dan ber phod dang /__/mgo phreng rus rgyan dur khrod chas/__/sman gtor rak+ta ru mtshon che/__/sbyor sgrol mchod pa bla med kyi/__/ma ning nag po 'khor bcas kyi/__/thugs dam gnyan po dgyes par skongs/__/nyams chags 'gal 'khrul thams cad bshags/__/bzod bzhes tshangs par stsal du gsol/__/'di dang tshe rabs thams cad du/__/mi 'bral gsang ba'i rten du bzhugs/__/rang sems gdod nas dag pa ni/__/ma ning nag por ngo shes pas/__/rtag tu ngo shes mchod bstod 'bul/__/yid la bsam pa'i don rnams kun/__/'bad med 'grub pa'i phrin las mdzod/__/phyag bris dngos las zhal bshus//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]