JKCL-KABUM-11-DA-108

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མཚམས་ཀྱི་སྟག་མོའི་གནས་གཞིར་གསོལ་མཆོད།
Wylie title mtshams kyi stag mo'i gnas gzhir gsol mchod JKCL-KABUM-11-DA-108.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 108, Pages 521 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mtshams kyi stag mo'i gnas gzhir gsol mchod. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 521. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Colophon

།ཅེས་པའང་སྟག་མོ་དགོན་གསར་གྱི་གནས་གཞིའི་གསོལ་མཆོད་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/ces pa'ang stag mo dgon gsar gyi gnas gzhi'i gsol mchod chos kyi blo gros pas so//

[edit]
མཚམས་ཀྱི་སྟག་མོའི་གནས་གཞིར་གསོལ་མཆོད་བཞུགས་སོ། །གཏོར་མ་དཀར་དམར་གསེར་སྐྱེམས་རྣམས་བཤམས་ལ། ཀྱཻ། སྔོན་ཚེ་པདྨ་འབྱུང་གནས་དང་། །ལྷ་བཙུན་ཀོང་ཇོས་དམ་བཏགས་ཤིང་། །སེམས་བསྐྱེད་དབང་བསྐུར་གནོས་པ་ཡི། །བྲག་བཙན་སྲོག་ཟན་དམར་པོ་དང་། །ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་ཐོད་པ་རྩལ། །ཀླུ་རྒྱལ་ནེའུ་ཐོད་དཀར་སོགས། །བཙུན་མོར་སྲས་ཡུམ་སྤྲུལ་འཁོར་བཅས། །འདིར་གཤེགས་འདོད་ཡོན་མཆོད་པ་བཞེས། །ཁྱེད་རྣམས་ཐུགས་དང་འགལ་བ་བཤགས། །དགྱེས་རབ་མཉེས་པའི་ཕུལ་དུ་གྱུར། །བདག་ཅག་འདིར་གནས་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་། །བཤད་སྒྲུབ་འདུ་བ་རྒྱས་པ་དང་། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ་བར་མཛོད། །ནག་ཕྱོགས་འདྲེ་གདོན་རྒྱུ་ལམ་ཆོད། །དགྲ་རྐུན་ཇག་གསུམ་མེད་པ་དང་། །བསྟན་ལ་གནོད་རྣམས་རྡུལ་དུ་རློགས། །སྣོད་བཅུད་བཀྲ་ཤིས་བྱིན་ཆགས་མཛོད། །ཅེས་བརྗོད་ལ་གཏོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་དོ། །ཅེས་པའང་སྟག་མོ་དགོན་གསར་གྱི་གནས་གཞིའི་གསོལ་མཆོད་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

mtshams kyi stag mo'i gnas gzhir gsol mchod bzhugs so/__/gtor ma dkar dmar gser skyems rnams bshams la/__kyai/__sngon tshe pad+ma 'byung gnas dang /__/lha btsun kong jos dam btags shing /__/sems bskyed dbang bskur gnos pa yi/__/brag btsan srog zan dmar po dang /__/lha yi dge bsnyen thod pa rtsal/__/klu rgyal ne'u thod dkar sogs/__/btsun mor sras yum sprul 'khor bcas/__/'dir gshegs 'dod yon mchod pa bzhes/__/khyed rnams thugs dang 'gal ba bshags/__/dgyes rab mnyes pa'i phul du gyur/__/bdag cag 'dir gnas bkra shis shing /__/bshad sgrub 'du ba rgyas pa dang /__/tshe bsod dpal 'byor 'phel bar mdzod/__/nag phyogs 'dre gdon rgyu lam chod/__/dgra rkun jag gsum med pa dang /__/bstan la gnod rnams rdul du rlogs/__/snod bcud bkra shis byin chags mdzod/__/ces brjod la gtor ma gser skyems mchod do/__/ces pa'ang stag mo dgon gsar gyi gnas gzhi'i gsol mchod chos kyi blo gros pas so//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]