JKCL-KABUM-11-DA-024

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དུར་བདག་མཆོད་གསོལ།
Wylie title dur bdag mchod gsol JKCL-KABUM-11-DA-024.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 24, Pages 125-126 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dur bdag mchod gsol. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 125-126. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity dur bdag
Colophon

།ཅེས་པའང་ཨ་མདོ་བླ་མ་ངག་དབང་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱིས་གསུང་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/ces pa'ang a mdo bla ma ngag dbang bstan pa dar rgyas kyis gsung ngor chos kyi blo gros pas so//

[edit]
དུར་བདག་མཆོད་གསོལ་བཞུགས། ཧཱུྃ་ཨོཾ། དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་དུར་བདག་ཡབ་ཡུམ་ནི། །སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཟླ་ལྟར་དཀར་བའི་གཟུགས། །རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་དར་གྱི་ན་བཟའ་གསོལ། །གཡས་པས་ཐོད་དབྱུག་གཡོན་ན་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས། །ཞབས་གཉིས་འཁྲིལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་གར་སྟབས་བསྒྱུར། །དུར་ཁྲོད་ཞིང་སྐྱོང་ཤ་ཟ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །མ་ཐོགས་མྱུར་དུ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཕྱི་ནང་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་རྣམ་ལྔ་དང་། །བཀྲ་ཤིས་རྫས་རྟགས་རིན་ཆེན་རྣམ་པ་བདུན། །དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར། །དྲག་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་འཇིགས་ཤིང་རྔམ་པ་དང་། །ལྷ་མིའི་ཡོ་བྱད་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་བཀྲམ། །འབྲུ་བཅུད་སྟོང་ལ་སྦྱར་བའི་ཛ་གད་དང་། །པདྨ་མཾ་ས་སྦྱར་བའི་རཀྟ་དང་། །ཁྱད་པར་རྨད་བྱུང་དམ་རྫས་གཏོར་ཆེན་པོས། །དཔལ་ལྡན་དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་ཡབ་ཡུམ་དང་། །ཞིང་སྐྱོང་ཤ་ཟ་མཁའ་འགྲོ་འབུམ་སྡེ་སོགས། །འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་། །ཉམས་ཆག་འགལ་འཁྲུལ་ཐམས་ཅད་བཟོད་པར་བཞེས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ཀྱི། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སོལ་བསམ་དོན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་གཅན་གཟན་གནོད་པ་སྲུངས། །འཇིག་རྟེན་ཁམས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་དབང་དུ་བསྡུས། །དཀོར་ཆ་ཡོ་བྱད་ཐམས་ཅད་གཉེར་དུ་གཏད། །བདག་གིས་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པའང་ཨ་མདོ་བླ་མ་ངག་དབང་བསྟན་པ་དར་རྒྱས་ཀྱིས་གསུང་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

dur bdag mchod gsol bzhugs/__hU~M oM/__dpal ldan zhing skyong dur bdag yab yum ni/__/sku mdog dkar po zla ltar dkar ba'i gzugs/__/rin chen rgyan dang dar gyi na bza' gsol/__/g.yas pas thod dbyug g.yon na thod khrag bsnams/__/zhabs gnyis 'khril ba'i tshul gyis gar stabs bsgyur/__/dur khrod zhing skyong sha za 'bum gyis bskor/__/ma thogs myur du gnas 'dir gshegs su gsol/__/phyi nang nyer spyod 'dod yon rnam lnga dang /__/bkra shis rdzas rtags rin chen rnam pa bdun/__/dur khrod drag po'i gzhal med khang chen por/__/drag po'i longs spyod 'jigs shing rngam pa dang /__/lha mi'i yo byad rnam pa sna tshogs bkram/__/'bru bcud stong la sbyar ba'i dza gad dang /__/pad+ma maM sa sbyar ba'i rak+ta dang /__/khyad par rmad byung dam rdzas gtor chen pos/__/dpal ldan dur khrod bdag po yab yum dang /__/zhing skyong sha za mkha' 'gro 'bum sde sogs/__/'khor bcas thugs dam gnyen po dgyes par bskang /__/nyams chag 'gal 'khrul thams cad bzod par bzhes/__/rnal 'byor bdag cag yon mchod 'khor bcas kyi/__/'gal rkyen kun sol bsam don yid bzhin sgrubs/__/dgra jag chom rkun gcan gzan gnod pa srungs/__/'jig rten khams kyi longs spyod dbang du bsdus/__/dkor cha yo byad thams cad gnyer du gtad/__/bdag gis bcol pa'i phrin las grub par mdzod/__/ces pa'ang a mdo bla ma ngag dbang bstan pa dar rgyas kyis gsung ngor chos kyi blo gros pas so//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]