JKCL-KABUM-11-DA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྫོང་གསར་དགོན་མགོན་ཁང་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་དུ་བསྐང་གསོ་ཁྲི་རྫོགས་ཡོན་སྦྱར་བྱུང་ནས་ཚད་ལྡན་འདོན་ན་སོགས་འདོན་ཟིན།
Wylie title rdzong gsar dgon mgon khang bdud dpung zil gnon du bskang gso khri rdzogs yon sbyar byung nas tshad ldan 'don na sogs 'don zin JKCL-KABUM-11-DA-010.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 10, Pages 75-76 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rdzong gsar dgon mgon khang bdud dpung zil gnon du bskang gso khri rdzogs yon sbyar byung nas tshad ldan 'don na sogs 'don zin. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 75-76. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Liturgy - ngag 'don  ·  Notes - zin bris  ·  Protector Rituals - gsol mchod
Deity nag po chen po
Colophon

ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དཔྱད་བཟོད་པར་ཟིན་ཐོར་བྲིས་པ་དགེ།

ces pa'ang chos kyi blo gros pas dpyad bzod par zin thor bris pa dge/

[edit]
རྫོང་གསར་དགོན་མགོན་ཁང་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་དུ་བསྐང་གསོ་ཁྲི་རྫོགས་ཡོན་སྦྱར་བྱུང་ནས་ཚད་ལྡན་འདོན་ན། བདུད་རྩི་དང་ཆང་བསྲེས་པའི་མཐེབ་ཀྱུ་ཁྲི་གཅིག་ལྷག་བཅའ་དགོས། བསྐང་གསོ་རྒྱས་པ་ཚར་ལྔ་བདུན་གང་འོས་རྒྱུན་ལྟར་ལ། །བཀྩཻའི་བསྐང་བ་རྫོགས་ནས་བསྟོད་པའི་མགོར། ཐེབས་ཆེ་བ་བཅུ་ཕྲག་ཏུ་མཐེབ་ཀྱུ་སྟོང་ཕྲག་རེ་བཤམ། གྲྭ་པ་བརྒྱ་དང་བཅུ་རེ་ཡོད་རྩིས་ཀྱིས། བདུད་རྩི་བྱིན་བརླབ་རྒྱས་པར་འདོན་ནས་ཐེབས་བཅུ་དུས་གཅིག་ཏུ་བྱིན་བརླབ་དང་། །ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ཡ། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝཱི། ཙ་ཏུརྨུ་ཁཱ། བཛྲ་ཀརྨ་ནཱ་ཐ། དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོཿསོགས་གཏོར་སྔགས་ཚར་བཅུ་རེ་རྫོགས་པ་ན། གོང་གི་སྔགས་མཐར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་ཕྱི་མཆོད་དང་། སྔགས་དེའི་མཐར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་ནང་མཆོད་ཕུལ། །དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་དང་། མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་མགོན་ཞལ་བཞི་པ། གཞན་ཡང་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་མཆོད་པ་དམ་པ་འབུལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་དང་སོགས་ཕྲིན་བཅོལ་བྱ། གཏོར་ཐེབས་གཉིས་པ་མན་ཆད་ལ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿལན་གསུམ་རེས་བརླབ་ནས། སྔར་བཞིན་ཐེབས་རེ་རྫོགས་པ་དང་། ཕྱི་ནང་མཆོད་པ་ཕྲིན་བཅོལ་བྱ། །དེ་འདྲ་བཅུ་པ་ན་གཏོར་སྔགས་ཁྲི་གཅིག་ཁ་སྐོངས་བཅས་འགྲོ། དེ་ནས་བསྐང་གཏོར་རྣམས་ལ་གསོ་བྲན་གྱི་སྔགས་དྲུག་ཕྱག་དྲུག་གིས་བརླབས་ནས། སྐུ་དང་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བསྐང་བ་བརྒྱ་ཚར་གཅིག་གྲུབ་ནས་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེའི་བཤགས་པ་ཚར་བཅུ། ཧཱུྃ་དཔལ་འབར་མ་ཧ་ཀཱ་ལ་སོགས་ཀྱི་བཟློག་པ་ཚར་དགུ་བྱས་ནས་བསྟོད་པ་ལ་འཇུག་གོ། ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དཔྱད་བཟོད་པར་ཟིན་ཐོར་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

rdzong gsar dgon mgon khang bdud dpung zil gnon du bskang gso khri rdzogs yon sbyar byung nas tshad ldan 'don na/__bdud rtsi dang chang bsres pa'i mtheb kyu khri gcig lhag bca' dgos/__bskang gso rgyas pa tshar lnga bdun gang 'os rgyun ltar la/__/bak+tsai'i bskang ba rdzogs nas bstod pa'i mgor/__thebs che ba bcu phrag tu mtheb kyu stong phrag re bsham/__grwa pa brgya dang bcu re yod rtsis kyis/__bdud rtsi byin brlab rgyas par 'don nas thebs bcu dus gcig tu byin brlab dang /__/oM shrI ma hA kA lA ya/__ma hA kA li de wI/__tsa turmu khA/__badz+ra karma nA tha/__d+harma pA la sa pa ri wA ra na maHsarba ta thA ga te b+h+yoHsogs gtor sngags tshar bcu re rdzogs pa na/__gong gi sngags mthar ar+g+haM sogs kyis phyi mchod dang /__sngags de'i mthar oM AHhU~M gis nang mchod phul/__/dpal rdo rje nag po chen po lcam dral 'khor dang bcas pa rnams dang /__mthu stobs kyi dbang phyug dpal mgon zhal bzhi pa/__gzhan yang bka' srung dam can rgya mtsho'i tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi zhal du mchod pa dam pa 'bul lo/__/sangs rgyas kyi bstan pa dar ba dang sogs phrin bcol bya/__gtor thebs gnyis pa man chad la oM AHhU~M ha ho hrIHlan gsum res brlab nas/__sngar bzhin thebs re rdzogs pa dang /__phyi nang mchod pa phrin bcol bya/__/de 'dra bcu pa na gtor sngags khri gcig kha skongs bcas 'gro/__de nas bskang gtor rnams la gso bran gyi sngags drug phyag drug gis brlabs nas/__sku dang gsung thugs kyi bskang ba brgya tshar gcig grub nas byin rlabs thugs rje'i bshags pa tshar bcu/__hU~M dpal 'bar ma ha kA la sogs kyi bzlog pa tshar dgu byas nas bstod pa la 'jug go/__ces pa'ang chos kyi blo gros pas dpyad bzod par zin thor bris pa dge/__//__

Footnotes[edit]

Other Information[edit]