JKCL-KABUM-11-DA-059

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དམ་ཅན་མགར་ནག་གི་གསོ་ཀའི་ཞལ་བཀང་།
Wylie title dam can mgar nag gi gso ka'i zhal bkang JKCL-KABUM-11-DA-059.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 59, Pages 303-305 (Folios 1a1 to 2a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dam can mgar nag gi gso ka'i zhal bkang. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 303-305. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity dam can mgar nag
Colophon

།ཞེས་མི་ཉག་ཕྱུག་དགོན་གྲྭ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་གསུངས་གི་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/zhes mi nyag phyug dgon grwa bkra shis kyis gsungs gi bskul ngor/__chos kyi blo gros pas so//

[edit]
དམ་ཅན་མགར་ནག་གི་གསོ་ཀའི་ཞལ་བཀང་ནི། ཧཱུྃ། ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས་མཆོག་ནས། །གསང་བའི་བདག་པོའི་བཀའ་ཉན་པ། དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཐིག་ལེ་རྩལ། །རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མ་ལ་ཡ་དང་འོ་ཡུག་དང་། །རྒྱ་བོད་མདོ་གཙང་ཆོས་འཁོར་ཆེ། །བླ་མ་གོང་མའི་བསྟན་ཅིང་སྒྲུབ། །མཆོད་པའི་གནས་སུ་བཞུགས་པ་ཡི། །སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་མཆེད་འཁོར་ནི། །སུམ་བརྒྱ་དྲུག་ཅུའི་ཚོགས་དང་བཅས། །ཡང་འཁོར་སྤྲུལ་པར་བཅས་པ་རྣམས། །མ་ཐོགས་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་ནོ། །སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཏྲི་བཛྲ་ས་དྷཱུ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿཨོཾ་བཛྲ་ས་དྷཱུ་སོགས། །སྤྲུལ་པ་ཡང་སྤྲུལ་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་ཁྱོད་ཀྱིས་བསྲུངས། །དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་གཉན་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་བསྟོད། །བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་བུའི་སྐུ་ཚེ་རབ་ཏུ་བསྲིང་། །འཇིག་རྟེན་དུས་ཀྱི་རྒུད་པ་ཀུན་ཞི་ནས། །རྫོགས་ལྡན་དཔལ་ལ་སྤྱོད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །དེ་ནས་སྐོང་བ་བྱ་བར་སྤྲོ་ན། བསྐང་རྫས་རྣམས་རང་རང་གི་མིང་ཡིག་དང་པོ་ཐིག་ལེས་བརྒྱན་པ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་ས་དང་ནམ་མཁར་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་ཁྱབ་པར་གྱུར། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿའོག་མིན་གནས་དང་ལྕང་ལོ་ཅན། །མ་ལ་ཡ་དང་འོ་ཡུག་མཁར། །ཡེ་ཤེས་ལས་དང་དམ་ཚིག་གི །རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །སྤྱན་འདྲེན་མཆོད་པའི་གནས་འདིར་གཤེགས། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་ལྔ། སོགས་ནས། ཐུགས་དམ་སྐོང་ཤིང་ལས་རྣམས་མ་ལུས་མཛོད། །དམ་ཉམས་བསྒྲལ་བའི་དབང་པོ་རྣམ་པ་ལྔ། །ཕྱི་རྟེན་རྭ་ནག་ཕ་ཝཾ་ལོང་བུར་ཏྲི། །སྐུ་དང་སྔགས་བྱང་རྭ་རྒོད་རྒྱལ་ཚན་དང་། །སྐུ་མཁར་སྨྱུགས་མ་ཚིག་དགུ་རྭ་དབང་ལྔ། །བྱི་ལ་གྭ་པ་བྱ་ནག་ཁྱི་ནག་སོགས། །ཟངས་ཁྲབ་ཟ་འོག་གསེར་དངུལ་གོ་ཁྲབ་དང་། །སྟག་གཟིག་པགས་པ་མདའ་མདུང་རལ་གྲི་དང་། །དགྲ་སྟྭ་ཐོ་བ་དབྱུག་པ་སྟྭ་རེ་དང་། །རིན་ཆེན་སྣ་ཚོགས་དཀར་མངར་ཁྲག་སྐྱེམས་ཕུད། །མཆོད་གཏོར་མདའ་དར་སྣ་ཚོགས་གཡོ་ཞིང་འཕྱང་། །སྲོག་འཁོར་ལ་སོགས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་ཡི། །རྟེན་རྫས་བསྐངས་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་མཆོད་རྫས་ཀྱིས། །དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། སོགས། བསྟོད་པ་ནི། སྔགས་ལན་གསུམ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿདུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་རྣམས་དང་གསང་བདག་གི །སྤྱན་སྔར་བཀའ་ཉན་དབང་བསྐུར་ཐོབ་པ་དང་། །ཁྱད་པར་སློབ་དཔོན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །ཟབ་གཏེར་བདག་པོ་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པར་བསྟོད། །འོག་མིན་གནས་ན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལེགས། །གསང་བདག་དྲུང་དུ་དམ་ཅན་ཐིག་ལེ་རྩལ། །པདྨའི་བཀའ་སྡོད་དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེ། །མགར་བ་ནག་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི། །ཁྱོད་ནི་གསང་ཆེན་རྒྱུད་སྡེ་ཀུན་གྱི་གཉེར། །ཟབ་གཏེར་རྒྱ་མཚོའི་སྒོ་སྲུང་ཆེན་པོ་དང་། །ཛམ་གླིང་ནོར་བདག་ཇག་དཔོན་དགྲ་ལྷ་ཆེ། །རིག་འཛིན་ཡོངས་ཀྱི་སྲུང་མ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །རྣོ་མྱུར་རྫུལ་འཕྲུལ་ཐོགས་མེད་ཤུགས་དང་ལྡན། །དགྲ་བགེགས་ལོག་འདྲེན་དམ་སྲི་རྡུལ་དུ་རློགས། །ཚེ་ནོར་སྤེལ་ཞིང་ཆེ་དགུ་དབང་དུ་སྡུད། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོ་བཛྲ་ས་རྡུར་བསྟོད། །ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི། དམ་ཅན་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །འདིར་གཤེགས་རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ཤིག །སོགས་སྤྱི་ལྟར་རོ། །ཞེས་མི་ཉག་ཕྱུག་དགོན་གྲྭ་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་གསུངས་གི་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

dam can mgar nag gi gso ka'i zhal bkang ni/__hU~M/__lcang lo can gyi gnas mchog nas/__/gsang ba'i bdag po'i bka' nyan pa/__dam can skyes bu thig le rtsal/__/rdo rje legs pa gshegs su gsol/__/ma la ya dang 'o yug dang /__/rgya bod mdo gtsang chos 'khor che/__/bla ma gong ma'i bstan cing sgrub/__/mchod pa'i gnas su bzhugs pa yi/__/skyes bu chen po mched 'khor ni/__/sum brgya drug cu'i tshogs dang bcas/__/yang 'khor sprul par bcas pa rnams/__/ma thogs gnas 'dir spyan 'dren no/__/skad cig nyid la gshegs su gsol/__/tri badz+ra sa d+hU sa ma ya dza dzaHoM badz+ra sa d+hU sogs/__/sprul pa yang sprul tshogs la phyag 'tshal bstod/__/sangs rgyas bstan pa gnyan po khyod kyis bsrungs/__/dkon mchog dbu 'phang gnyan po khyed kyis bstod/__/bstan 'dzin skyes bu'i sku tshe rab tu bsring /__/'jig rten dus kyi rgud pa kun zhi nas/__/rdzogs ldan dpal la spyod pa'i phrin las mdzod/__/de nas skong ba bya bar spro na/__bskang rdzas rnams rang rang gi ming yig dang po thig les brgyan pa zhu ba las byung ba'i phyi nang gsang ba'i mchod sprin sa dang nam mkhar bar snang thams cad khyab par gyur/__na maHsarba ta thA ga ta b+h+yo bi shwa sogs lan gsum gyis brlab/__hU~M hrIH'og min gnas dang lcang lo can/__/ma la ya dang 'o yug mkhar/__/ye shes las dang dam tshig gi__/rdo rje legs pa 'khor bcas rnams/__/spyan 'dren mchod pa'i gnas 'dir gshegs/__hU~M hrIHlha rdzas las grub nyer spyod 'dod yon lnga/__sogs nas/__thugs dam skong shing las rnams ma lus mdzod/__/dam nyams bsgral ba'i dbang po rnam pa lnga/__/phyi rten rwa nag pha waM long bur tri/__/sku dang sngags byang rwa rgod rgyal tshan dang /__/sku mkhar smyugs ma tshig dgu rwa dbang lnga/__/byi la gwa pa bya nag khyi nag sogs/__/zangs khrab za 'og gser dngul go khrab dang /__/stag gzig pags pa mda' mdung ral gri dang /__/dgra s+t+wa tho ba dbyug pa s+t+wa re dang /__/rin chen sna tshogs dkar mngar khrag skyems phud/__/mchod gtor mda' dar sna tshogs g.yo zhing 'phyang /__/srog 'khor la sogs phyi nang gsang ba yi/__/rten rdzas bskangs rdzas sgrub rdzas mchod rdzas kyis/__/dam can skyes bu chen po'i thugs dam bskang /__sogs/__bstod pa ni/__sngags lan gsum/__hU~M hrIHdus gsum rgyal ba rnams dang gsang bdag gi__/spyan sngar bka' nyan dbang bskur thob pa dang /__/khyad par slob dpon pad+ma 'byung gnas kyi/__/zab gter bdag po rdo rje legs par bstod/__/'og min gnas na ye shes rdo rje legs/__/gsang bdag drung du dam can thig le rtsal/__/pad+ma'i bka' sdod dam can skyes bu che/__/mgar ba nag po khyod la bstod par bgyi/__/khyod ni gsang chen rgyud sde kun gyi gnyer/__/zab gter rgya mtsho'i sgo srung chen po dang /__/dzam gling nor bdag jag dpon dgra lha che/__/rig 'dzin yongs kyi srung ma khyod la bstod/__/rno myur rdzul 'phrul thogs med shugs dang ldan/__/dgra bgegs log 'dren dam sri rdul du rlogs/__/tshe nor spel zhing che dgu dbang du sdud/__/dpa' bo chen po badz+ra sa rdur bstod/__/phrin las bcol ba ni/__dam can skyes bu chen po 'khor bcas rnams/__/'dir gshegs rgyan gyi gtor ma 'di bzhes shig__/sogs spyi ltar ro/__/zhes mi nyag phyug dgon grwa bkra shis kyis gsungs gi bskul ngor/__chos kyi blo gros pas so//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]