JKCL-KABUM-11-DA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྒྲུབ་ཐབས་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་གཏོར་འབུལ་ཉུང་བསྡུས་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན།
Wylie title sgrub thabs rin po che kun las btus pa'i chos skyong rnams la gtor 'bul nyung bsdus grub gnyis dga' ston JKCL-KABUM-11-DA-004.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 4, Pages 39-55 (Folios 1a to 9a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sgrub thabs rin po che kun las btus pa'i chos skyong rnams la gtor 'bul nyung bsdus grub gnyis dga' ston. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 39-55. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Torma-offering Rituals - gtor chog
Colophon

།།ཞེས་པའང་ཡོས་ལོར་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་སྐབས་སྤོ་ལུ་དགོན་པའི་བླ་མ་ངག་དབང་བཤེས་གཉེན་དང་། འདན་མ་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་བཅས་ནས་བསྐུལ་བའི་ངོར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ལྷ་སྔགས་རྣམས་སོ་སོའི་གཞུང་ལས་བཏུས་ཏེ་ཁྱེར་བདེ་བར་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཆབ་མདོ་སྐྱོ་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས་གུས་པས་བགྱིས་པ་སྟེ་འདིས་ཀྱང་བར་ཆད་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

//zhes pa'ang yos lor sgrub thabs rin po che kun las btus pa'i smin grol 'bogs pa'i skabs spo lu dgon pa'i bla ma ngag dbang bshes gnyen dang /__'dan ma dge slong kun dga' rin chen bcas nas bskul ba'i ngor/__'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis lha sngags rnams so so'i gzhung las btus te khyer bde bar rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar sbyar ba'i yi ge pa ni chab mdo skyo sprul 'jam dbyangs chos kyi nyin byed kyis gus pas bgyis pa ste 'dis kyang bar chad bdud bzhi'i g.yul las rnam par rgyal bar gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//

[edit]
༄༅། །སྒྲུབ་ཐབས་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་གཏོར་འབུལ་ཉུང་བསྡུས་གྲུབ་གཉིས་དགའ་སྟོན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་བཛྲ་ཀརྨ་ནཱ་ཐཱ་ཡ། དེ་ལ་འདིར་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་གཏོར་མདོར་བསྡུས་ཏེ་འབུལ་བར་འདོད་པས་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་གནང་ཐོབ་ཅིང་། དམ་ཚིག་ལ་གནས་པས་རྒྱུན་དུའམ་མ་གྲུབ་ན་དུས་གཉན་སོགས་ཀྱི་ཚེ་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུ་དགྲམ་པའི་མདུན་དུ་གཏོར་མ་བཅུ་ཚར་རམ་ལྔ་ཚར་རྒྱན་ལྡན་བཤམས་པའི་མདུན་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་སོགས་འདུ་བྱས་ལ། གཏོར་ཆོག་གཞན་དང་མ་འབྲེལ་ན་ཡི་དམ་གྱི་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་བདུད་རྩི་བྱིན་བརླབ་ཡི་དམ་ལ་གཏོར་མ་འབུལ་བ་སོགས་གཞུང་ལྟར་བྱ། གཏོར་ཆོག་གཞན་དང་འབྲེལ་ན་གཏོར་མ་ལ་རྡོ་རྗེའི་རྩེས་ནང་མཆོད་གཏོར་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཡྃ་ལས་རླུང་། རྃ་ལས་མེ། ཀྃ་ལས་མི་མགོའི་སྒྱེད་པུ་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ་ཨ་ལས་གཏོར་སྣོད་ཐོད་པ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར། ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་རྣམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿལན་གསུམ་བརྗོད། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བའི་དབུས་སུ། ས་གཞི་ཐམས་ཅད་ཁྲག་ཞག་གིས་གཏམས་ཤིང་རོ་ལངས་དང་ཀེང་རུས་མང་པོ་གར་བྱེད་པ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕེཾ་གྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པ། དུར་ཁྲོད་ཀྱི་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཤ་ཟ་ཞིང་སྐྱོང་གིས་གང་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་དང་། རླུང་ནག་དུད་སྤྲིན་རབ་ཏུ་འབར་ཞིང་འཁྲུགས་པའི་དབུས་སུ། པདྨ་དང་ཉི་མ་མི་རོ་དམར་སེར་གྱི་སྟེང་དུ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་ཁྲག་ཐུགས་ཀར་སྟེང་འོག་ཏུ་འཛིན་པ། ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་དབུས་ན་རྣམ་འཕྲུལ་གྱི་གཎྜི་བསྣམས་པ། མགོ་ཕྲེང་དང་རུས་པའི་རྒྱན་དྲུག་གིས་བརྒྱན་པ། སྟག་གི་པགས་པའི་ཤམ་ཐབས་དང་། དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཅོད་པན་དང་ལྷབ་ལྷུབ་ཀྱིས་བཀླུབས་པ། མིའུ་ཐུང་གེལ་བའི་འདུག་སྟངས་ཀྱིས་བཞུགས་པའི་ཞབས་པུས་མན་ཆད་སྤྲིན་རུམ་དུ་བའི་མདོག་ཅན་གྱི་ནང་དུ་ནུབ་པ། སྤྲུལ་པའི་ཕོ་ཉ་ལྔ་དང་དམ་ཅན་གནོད་སྦྱིན་ཡབ་ཡུམ། ལས་མཁན་པུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་གི་ཚོགས་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ། དེའི་གཡས་སུ་པད་ཉི་རོ་གདན་ལ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ། ཕྱག་བཞི་པ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་བྷཻ་ཏས་མཚན་པའི་གྲི་གུག་དང་ཐོད་ཁྲག །ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་རལ་གྲི་དང་རྩེ་གསུམ། ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་རོལ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། གཙོ་བོའི་གཡོན་དུ་པད་ཉི་བགེགས་རྒྱལ་ཁ་སྦུབ་ཏུ་བསྒྱེལ་བའི་སྟེང་དུ་མྱུར་མཛད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་ཕྱག་དྲུག་པ། སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིགཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་གྲི་གུག་དང་ཐོད་ཁྲག །བར་པ་གཉིས་ཀྱིས་མི་མགོའི་ཕྲེང་བ་དང་རྩེ་གསུམ། ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཌཱ་མ་རུ་དང་ཞགས་པ། དཔྲལ་བར་སིདྡྷུ་རའི་ཐིག་ལེས་བྱུགས་ཤིང་སྤྱི་བོར་མི་བསྐྱོད་རྒྱལ་པོས་རྒྱས་བཏབ་པ། ཞབས་གཉིས་མཉམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞེངས་པ། གཙོ་བོའི་མདུན་དུ་པད་ཉི་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་ཞིང་སྐྱོང་སྟོབས་འཕྲོགས་དབང་པོ་བྲམ་ཟེའི་གཟུགས་ཅན་སྐུ་མདོག་ནག་པོ། གཡས་རལ་གྲི་མཁའ་ལ་འཕྱར་ཞིང་གཡོན་ཐོད་ཁྲག་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པ། མི་རུས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་ཕྱག་འགག་ཏུ་བརྒྱུས་པ། བུམ་པ་དང་མདུང་རྩེ་གསུམ་མཆན་ཁུང་དུ་བསྣམས་པ། ཁྲོ་བོའི་གཟུགས་ཅན། མི་མགོ་སྐམ་རློན་ཚངས་སྐུད་རུས་ཕྲེང་གིས་བརྒྱན་པ་སྟག་ཤམ་ཅན། འཁོར་ལས་མཁན་ཤན་པ་དྲུག་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ། དེའི་གཡས་སུ་པད་ཉི་མི་རོའི་གདན་གསུམ་གྱི་སྟེང་དུ། ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་མཆེད་གསུམ་ཁྲོས་པ་གཡས་ཙནྡན་གྱི་དབྱུག་པ་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་ཤ་ཁྲག་དོན་སྙིང་གིས་གང་བའི་ཐོད་པ་བསྣམས་ཤིང་ཞལ་དུ་གསོལ་བ། མི་མགོ་སྐམ་རློན་སྟག་ཤམ་སྦྲུལ་རྒྱན་དང་། དར་ནག་གི་ན་བཟས་བརྒྱན་པ། ཞབས་གཉིས་གྱད་ཀྱི་འདོར་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། དཔལ་མགོན་གྱི་གཡོན་དུ་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་ལེགས་ལྡན་སྟག་ཞོན་ནག་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་པ་བེར་ནག་གསོལ་བ། གཡས་ཙནྡན་གྱི་བིང་ཆེན་ཀླད་ལ་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་ལྕགས་ཀྱི་སྤར་བུ་ཐུགས་ཀར་བསྣམས་པ། སག་ཏིའི་ལྷྭམ་གསོལ་ཞིང་ཁྲོ་བོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་ཏེ་སྟག་ཆེན་རྔམས་པ་ཆིབས་ཤིང་། སེང་གེ་དཀར་མོ་རྒྱན་ལྡན་རོལ་དུ་ཁྲིད་པ། ལྕགས་ཀྱི་བྱ་ཁྲ་ཀླད་ལ་ལྡིང་ཞིང་། ལྕེ་སྤྱང་དང་ཁྱི་ནག་སོགས་རྔམ་ཞིང་རྒྱུག་པ་སྤྲུལ་པའི་དམག་དཔུང་ཕྱོགས་བཅུར་འཕྲོ་ཞིང་བཞུགས་པ། དེའི་གཡོན་དུ་པད་ཉི་རོ་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་བིང་དམར་སྐུ་མདོག་དམར་ནག་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་གཟུགས་ཅན། ཕྱག་གཡས་ཙནྡན་གྱི་བིང་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་ལྕགས་ཀྱི་པར་བུ་དགྲ་སྙིང་དྲོན་མོས་གང་བ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། དར་ནག་གི་འཇོལ་བེར་དགུ་བརྩེགས་དང་སག་ཏིའི་ལྷྭམ་གསོལ་བ། ཞབས་གཉིས་གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱང་པས་བཞུགས་པ། དཔལ་མགོན་གྱི་མདུན་དུ་ལྷ་མོ་དུད་སོལ་མ་སྐུ་མདོག་ཆར་སྤྲིན་ལྟར་གནག་པ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་བཞི་པ། མི་རོ་རེངས་པ་ཞལ་དུ་བཅུག་པ་ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་རལ་གྲི་དང་བྷནྡྷ་ཁྲག་གིས་གང་བ། ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཤགྟི་དང་ཏྲི་ཤཱུ་ལ་དར་ནག་འཕྱང་བ་འཛིན་པ། སྙན་གཡས་པ་ན་དུག་སྦྲུལ་དང་། གཡོན་པ་ལ་སེང་གེ། སྙན་གོང་དུ་མེ་ཏོག་དང་དར་ནག་གི་ཅོད་པན། དབུ་ལ་སྦྲུལ་དང་ཐོད་པ་ཟླ་ཚེས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་མགོ་རློན་གྱིས་དོ་ཤལ། གླང་ལྤགས་ཀྱི་སྟོད་གཡོགས། བ་གླང་གི་ཀོ་བས་སྨད་གཡོགས་པ། རེ་ལྡེ་སེར་པོས་སྐུ་སྨད་དྲིལ་བ། ཁྲག་ཞག་ཐལ་བའི་ཚོམ་བུ། ཀླུའི་དབང་པོས་སྐ་རགས་ཞབས་གཉིས་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་མཛེས་པ། ཁྲག་མཚོ་དམར་ནག་འཁྲུག་པའི་དབུས་སུ་བོང་བུ་གྭ་དམར་གྱི་སྟེང་དུ་བཙན་སྐྱིལ་གྱིས་བཞུགས་ཤིང་། ཞལ་གཡོན་ཕྱོགས་སུ་གཟིགས་པ་མ་མོ་འཁའ་འགྲོ་ཤ་ཟ་འབུམ་སྡེའི་དབུས་ན་བཞུགས་པ་དེའི་གཡས་སུ་དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་སྐུ་མདོག་སྔོ་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། གཡས་ཙནྡན་གྱི་བེ་ཅོན་དང་གཡོན་ཡུངས་ཀར་དང་ཁྲག་གིས་གང་བའི་ནལ་ཐོད་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། དྲེའུ་རྟ་ལ་ཞོན་པ་བདུད་ཀྱི་ཁྲམ་ཤིང་སྐེད་ལ་གཟིར་ཞིང་། སྤྲུལ་པའི་མཚོན་ཆ་ལྔ་འཕྱངས་ཤིང་། ལྟོ་བ་ནས་ཉི་མ། སྤྱི་གཙུག་ནས་ཟླ་བ་འཆར་བ། སྤྱི་བོར་རྨ་བྱའི་གདུགས་ཕུབ་པ། འཁོར་བདུད་ཕྲུག་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་བ། ལྷ་མོའི་གཡོན་དུ་དྲེའུ་རྟ་གྭ་པའི་སྟེང་དུ་ལྷ་མོ་རབ་བརྟན་མ་སྐུ་མདོག་སྨུག་ནག་ཁྲོ་མོའི་གཟུགས་ཅན་གཡས་རལ་གྲི་གཡོན་ནེའུ་ལེ་འཛིན་པ། སྐུ་ལ་མི་ལྤགས་ཀྱི་གཡང་གཞི་གསོལ་བ། རེ་མ་ཏིའི་གཡས་སུ་དཔལ་དུར་ཁྲོད་ཀྱི་བདག་པོ་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཀེང་རུས་ཀྱི་གཟུགས་ཅན་གཡས་ཐོད་དབྱུག་དང་གཡོན་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པ། ཞབས་གར་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་ཤིང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆས་བརྒྱན་པ་རབ་བརྟན་མའི་གཡོན་དུ་པད་ཉི་མ་ཧེའི་སྟེང་དུ་དམ་ཅན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སྐུ་མདོག་ནག་པོ་མ་ཧེ་རབ་ཏུ་ཁྲོས་པའི་ཞལ་ཅན་གཡས་ཐོད་དབྱུག་དང་གཡོན་ཞགས་པ་འཛིན་པ་ལིངྒ་བསྒྲེང་བ། མི་མགོ་སྐམ་རློན་རུས་ཕྲེང་གིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་གཡོན་བརྐྱང་གིས་བཞུགས་པའི་གཡོན་དུ་ཡུམ་ཙ་མུཎྜི་ནག་མོ་ཕྱག་གཉིས་ཏྲི་ཤཱུལ་དང་ཐོད་ཁྲག་བསྣམས་པ། བ་གླང་གི་ཀོ་རློན་གྱོན་ཞིང་རུས་ཕྲེང་གིས་བརྒྱན་པ། འཁོར་གཤིན་རྗེའི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ། དུར་བདག་གི་གཡས་སུ་པད་ཉིའི་སྟེང་དུ་དཀར་མོ་ཉི་ཟླ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་རི་རབ་སྒང་རྡོར་འཕེན་ཞིང་། གཡོན་གླིང་བཞི་བྱོ་ལྡོག་མཛད་པ། ཉི་ཟླ་བརྒྱས་དབུ་ལ་བརྒྱན་ཅིང་། ཉི་ཟླ་དགུ་བརྒྱས་དོ་ཤལ་བྱས་པ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དར་དཀར་གྱི་ན་བཟའ་ཅན། ཞབས་གཉིས་མཉམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞེངས་པ། དེའི་གཡོན་དུ་རྟ་ནག་པོའི་སྟེང་དུ་བདུད་རྒྱལ་ནག་པོ་ཁྲོས་པ་གཡས་བ་དན་ནག་པོ་མཁའ་ལ་འཕྱར་ཞིང་གཡོན་རུས་ཕྲེང་འཕྱར་ཐབས་སུ་འཛིན་པ། དར་ནག་གི་ན་བཟའ་དང་རུས་ཕྲེང་སྦྲུལ་གྱིས་བརྒྱན་པ། འཁོར་འཆི་བདག་ནག་པོ་རང་འདྲ་བརྒྱད་ཀྱིས་བསྐོར་བ། ཆོས་རྒྱལ་གྱི་གཡོན་དུ་པདྨ་ཉི་མ་མི་དང་རྟ་རོ་བརྩེགས་པའི་སྟེང་དུ་གནོད་སྦྱིན་ཆེན་པོ་ཟངས་ཀྱི་བེགྩེ་ཅན་དམར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རབ་ཏུ་ཁྲོས་པ། གཡས་ཟངས་རལ་མཁའ་ལ་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་མདའ་གཞུ་དང་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་གློ་སྙིང་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། མཆན་ཁུང་ན་བསེ་ཡི་རུ་མཚོན་དང་བྱེ་རུའི་དབྱུག་པ་བསྣམ་པ། དབུ་ལ་ཟངས་ཀྱི་རྨོག་ཞུ་དང་དར་དམར་གྱི་འགྱིང་ཐོད་བཅིངས་པ་གསོལ་བ། སྐུ་ལ་ཟངས་ཀྱི་བེག་ཙེ་དང་ར་གློག་གསོལ་བ་དར་དམར་གྱི་རལ་གུས་བརྒྱན་པ། ཞབས་ལ་སག་ལྷྭམ་གསོལ་ཞིང་། གཡས་བསྐུམ་གཡོན་བརྐྱངས་པས་བཞུགས་པ། གཡོན་དུ་སྲིང་མོ་གདོང་དམར་མ། གཡས་སུ་ལས་མཁན་སྲོག་བདག་དམར་པོ་འཁོར་དུ་གྲི་ཐོགས་བརྒྱད། རོ་ཤན་ཉི་ཤུ་རྩ་གཅིག་སོགས་འཁོར་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་བ། ལྷ་མོའི་མདུན་དུ་པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་ལ་སེང་གེ་དཀར་མོ་ཉལ་ཐབས་སུ་གནས་ཤིང་གདོང་གྱེན་དུ་བལྟ་བའི་སྟེང་དུ་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་རྣམ་ཐོས་སྲས་སྐུ་མདོག་སེར་པོ་གཡས་ནོར་བུས་མཚན་པའི་རྒྱལ་མཚན་དང་། གཡོན་ནེའུ་ལེ་འཛིན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་དབུ་རྒྱན་དང་། སྐུ་ལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་སྣ་ཚོགས་པས་སྤྲས་པ། ཕྲག་གོང་གཡས་གཡོན་དུ་ཉི་ཟླས་བརྒྱན་ཅིང་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། འཁོར་གནོད་སྦྱིན་རྟ་བདག་བརྒྱད་སོགས་གནོད་སྦྱིན་བྱེ་བ་འབུམ་སྡེས་བསྐོར་བ། དེའི་གཡས་སུ་མགོན་དཀར་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་དྲུག་པ་ཕྱག་དང་པོ་གཉིས་ཀྱིས་གྲི་གུག་དང་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཐོད་བུམ། བར་མ་གཉིས་ཀྱིས་ནོར་བུ་དང་རྩེ་གསུམ། ཐ་མ་གཉིས་ཀྱིས་ཌཱ་མ་རུ་དང་ལྕགས་ཀྱུ་བསྣམས་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ་དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁའི་སྒྲ་སིལ་སིལ་འཁྲོལ་བ་ཞབས་གཉིས་མཉམ་པའི་སྟབས་ཀྱིས་ཚོགས་བདག་གི་གདན་ལ་བཞུགས་པ། གཡོན་དུ་རས་དཀར་གྱི་ལྡིང་གུར་ཡངས་པའི་ནང་དུ་བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མ་དཀར་མོ་རྡོ་རྗེ་དང་ཚེ་བུམ་འཛིན་པ་སེང་གེ་དཀར་མོ་ལ་ཆིབས་པ། མདུན་དུ་མཐིང་གི་ཞལ་བཟང་མ་མེ་ལོང་དང་བ་དན་འཛིན་པ་རྐྱང་བུ་ཁ་དཀར་ལ་ཞོན་པ། གཡས་སུ་མི་གཡོ་བློ་བཟང་ཕྱག་གཉིས་ན་ཟས་གཞོང་བསྣམས་ཞིང་སྟག་མོ་དྲུས་མ་ལ་ཆིབས་པ། རྒྱབ་ཏུ་ཅོད་པན་མགྲིན་བཟང་རིན་པོ་ཆེའི་གཏེར་སྒྲོམ་འཛིན་ཅིང་ཤ་བ་ཡུ་མོ་ལ་ཞོན་པ། གཡོན་དུ་གཏད་དཀར་འགྲོ་བཟང་དཱུརྦ་དང་སྦྲུལ་ཞགས་གདེང་བ་གཡུ་འབྲུག་སྔོན་མོ་ལ་ཆིབས་པ། ཐམས་ཅད་ཀྱང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་ན་བཟའ་ཅན་རིན་ཆེན་ལྔའི་ཐོར་ཚུགས་ཅན། མཛེས་སྡུག་མཚུངས་པ་མེད་པ་འཛུམ་ཞིང་དགྱེས་བའི་འཁོར་དུ་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་དང་ལྷ་སྨན་འབུམ་ཕྲག་གི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་རྣམས་ནས་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཞེས་བརྗོད། ཧཱུྃ། དད་པ་དང་ནི་དམ་ཚིག་གིས། །ཚུར་གཤེགས་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་བཞིན། །གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེ་ཧྱེ་ཧི། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་མདུན་བསྐྱེད་ལ་བསྟིམ། ཨོཾ་ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤབྡའི་བར་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཏགས་པས་ནང་མཆོད་ཕུལ། བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཞལ་དུ་མཆོད་པ་དམ་པ་འབུལ་ལོ། །སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་དར་བ་དང་། །འཇིག་རྟེན་དུ་དགེ་ལེགས་རྒྱ་ཆེན་པོ་འབྱུང་བ་དང་། བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཞི་ཞིང་། མཐུན་རྐྱེན་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། སྔོན་ཚེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སྤྱན་སྔ་རུ། སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། དམ་རྒྱ་བཅས་ཏེ། བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཞེས་པས་དམ་ལ་བཞག །ལྗགས་ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་བསམས་ལ། རྡོར་ཐལ་ཁ་ཕྱེས་ཏེ། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ་གྲྀཧྞ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཨོཾ་བཛྲ་ཀ་ཝུ་ཝ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལཱ་ཡ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར༴ ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀྵིཾ་ཀྵེ་ཏྲ་བིགྷྣཱན་བི་ནཱ་ཡ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར༴ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀཱ་ལ་བི་ཀཱ་ལ་རཱ་ཏྲི་ཏ་ས་པ་རི༴ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤ་རི་བྷྱོ། དུ་ཏྲི་བྷྱོ། དུཥྚཾ་བྷྱོ་ས་པ་རི༴ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཏྲི་ཡཾ་ཛཿཏྲ་ཀ་རཀྵ་ཧ་ལ་ཛཿདུ་ན་རུ་ཏྲ་རུ་ཐུཾ་བྷ་ཏི་ཛཿཤཱུ་ལ་རཱ་ཛ་ཏྲི་ཤཾ་ཛཿཡཾ་ཛཿབཛྲ་ཏྲིསྣ་སཱ་དྷཱུ་ཁ་ཐུཾ་ཏྲི་ས་མཱ་ཡ་ཛཿཛཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ༴ ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧཱུྃ་དྷུ་དྷུ་སྭཱ་ཧཱ་བྷྲཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཕཊ་ཨི་དཾ༴ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཤྲཱི་ཡ་དེ་ཝཱི་ཀཱ་ལི་ཀཱ་ལི། མ་ཧཱ་ཀཱ་ལི་ཧཱུྃ་བྷྱོཿས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ༴ བྷྱོཿརཀྨོ་བྷྱོཿརཀྨོ་བྷྱོཿབྷྱོཿརཀྨོ་ཐུན་བྷྱོཿརཀྨོ་ཁ་ལ་རཀ་ཆེན་མོ་རཀྨོ་ཨ་བྱ་ཏ་བྱ་ཐུན་བྷྱོཿརུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོཿཧཱུྃ་ས་པ་རི༴ ཨོཾ་རུ་རུ་བི་ཏིཥྛ། བ་དྷོ་སི། མ་མ་རཀྨོ། ཙིཏྟ་ཁ་རཀྨོ་བྷྱོཿབྷྱོ་ས་པ་རི༴ ཨོཾ་གྷྲྀ་རཱ་ཛ་གྷྲྀ་རཱ་ཛ་ཀུ་མ་ཀུ་མ་ཁུཾ་ཐིས་སྭཱ་ཧཱ་ས་པ་རི༴ ཨོཾ་ཀཱ་ལ་རཱུ་པ་ཡ་མ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི༴ ཨོཾ་བཛྲ་ཤཱནྟིཾ་པདྨ་ཀུནྟཱིཾ་བྷྱོཿཨོཾ་སརྦ་མཱ་ར་ཀྲྀཥྞ་ཀ་པཱ་ལ་མཱ་ལ་དྷ་ར་ས་པ་རི༴ ཨོཾ་རཀྨོ་པྲཱ་ཎ་ཨཱཏྨ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སརྦ་ཤཱ་ཏྲུཾ་བི་གྷྣཱན་ཨི་དཾ། ཨོཾ་བཻ་ཤྲ་ཝ་ཎ་ས་པ་རི༴ གུ་རུ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཧ་རི་ནི་ས་སིདྡྷི་ཛཿཨི་དཾ༴ ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་པཉྩ་མ་མ་སརྦ་ཀརྨ་ཛྙཱ་ན་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དཾ་བ་ལིངྟ་གྷྲྀཧྞ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ཞེས་གཏོར་སྔགས་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་རེས་འབུལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་བཏགས་པས་ཕྱི་མཆོད། འབྲུ་གསུམ་བཏགས་པས་ནང་མཆོད་འབུལ། བསྟན་པ་སྲུང་བའི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་སོགས་པ་བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་སྦྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། བསྟོད་པ་ནི། ཧཱུྃ། སྲིན་པོའི་གཟུགས་ཀྱིས་གདུག་པ་ཅན། །ཚར་གཅོད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་སྟེ། །གྲོང་ཁྱེར་སུམ་བརྩེགས་འཇིགས་བྱེད་པ། །གཏུམ་པོ་ཁྱོད་ལ་བདག་བསྟོད་དོ། །དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྤྲུལ་པ་མཆོག །གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེ། །ཞིང་རྣམས་སྐྱོང་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཕྱག་དྲུག་འཇིགས་པའི་སྐུ། །སྐུ་ཡི་ཆ་ལུགས་མི་བཟད་འབར་བ་ལ། །དུར་ཁྲོད་ཆས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བརྒྱན་པའོ། །གསུང་གི་ང་རོ་མི་བཟད་འབར་བ་ལ། །ཧཱུྃ་དང་ཕཊ་ཀྱི་སྒྲ་ཡིས་སྟོང་གསུམ་ཁེངས། །རྣམ་དག་ཐུགས་ནི་མི་བཟད་འབར་བ་ལ། །སྤྲོས་པ་དང་བྲལ་མཚན་མ་ཅིར་ཡང་སྟོན། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་སྒོ་ནས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །དཔལ་ལྡན་དབང་ལྡན་སྲིད་གསུམ་དབང་བསྒྱུར་ཞིང་། །མཆེ་བ་གཙིགས་ཤིང་མཆུ་འཕྱང་ཤུགས་ཆེ་བ། །སྒྲ་སྒྲོགས་དྲིལ་བུའི་ཕྲེང་བས་བརྒྱན་པ་ཡི། །གཞོན་ནུའི་ལུས་ཅན་བགེགས་འཇོམས་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །བསྟན་པ་སྲུང་བའི་མཐུ་སྟོབས་ཅན། །ལེགས་ལྡན་ནག་པོ་དཀའ་ཐུབ་ཅན། །སྲིད་མེད་བུ་དང་དུར་ཁྲོད་བདག །ལེགས་ལྡན་མཆེད་གསུམ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །བརྗོད་མེད་སྤྲོས་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་དག་པ་ལས། །སྣ་ཚོགས་གཟུགས་སྐུ་འཇིགས་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །ཆར་སྤྲིན་ནག་པོ་གཡོ་བའི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས། །སྲིད་གསུམ་ཟིལ་གྱིས་གནོན་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །རྒྱལ་བའི་ཐུགས་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ །མ་རུངས་བདུད་ཀྱི་དཔུང་འཇོམས་ཕྱིར། །སྲུང་མའི་དབང་པོར་རྣམ་སྤྲུལ་པ། །ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །རྒྱ་མཚོའི་རྦ་ཀློང་འཁྲུགས་ལས་སྐུར་བཞེངས་ནས། །རི་རབ་ལྷུན་པོའི་རྩེ་ལ་བཀའ་བབས་ཏེ། །ཚངས་གནས་ཚད་མེད་ཁྱོད་ལ་མངའ་ལེགས་མ། །དཔལ་ལྡན་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མ་ལ་བསྟོད། །བཅོམ་ལྡན་གཤིན་རྗེའི་གཤེད་པོའི་སྤྱན་སྔ་རུ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཁས་བླངས་མ། །དྲེའུ་རྟ་ལ་ཞོན་རྔམས་ཞིང་ཤིན་ཏུ་བརྗིད། །སྲིད་པའི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་ཡུམ་གཅིག་ཁྲོ་མོའི་སྐུ། །སྲིད་གསུམ་ཀུན་ལ་དབང་བསྒྱུར་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ། །རྣལ་འབྱོར་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་གཡར་དམ་ཅན། །ཀཾ་ཀཾ་སྒྲ་སྒྲོགས་རབ་བརྟན་མ་ལ་བསྟོད། །རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་ཀུན། །མ་ལུས་གདུག་པ་འདུལ་བའི་ཕྱིར། །འཇིགས་པའི་སྐུར་སྟོན་འདོད་དོན་སྟེར། །དུར་ཁྲོད་གནས་ཀྱི་བདག་པོར་བསྟོད། །འཇམ་དཔལ་ཁྲོས་པ་དུས་དགྲའི་དབང་པོ་ཡིས། །བཀའ་ཡི་བསྟན་པ་སྲུང་བར་ཁས་བླངས་པའི། །རྣལ་འབྱོར་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བའི་སྲུང་མ་མཆོག །ཆོས་རྒྱལ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །དཔལ་ལྡན་དཀར་མོ་ཉི་ཟླ་ནི། །དར་དཀར་འཇོལ་བེར་སྐུ་ལ་གསོལ། །རི་རབ་གླིང་བཞི་ཕྱག་ན་བསྣམས། །སྐྱེ་འགྲོ་གསོ་མཛད་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །དཔལ་ཆེན་བཀའ་ཡི་ཕོ་ཉ་ནི། །རླུང་གི་ཤུགས་ཅན་རྟ་ནག་སྟེང་། །མདོག་ནག་རུ་མཚོན་ཐོད་ཕྲེང་ཅན། །བདུད་རྒྱལ་མགོན་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཆོས་ཉིད་ཞི་བའི་ངང་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །མ་རུངས་འདུལ་ཕྱིར་དྲག་པོའི་སྐུར་སྟོན་པ། །མཐུ་སྟོབས་ཕུན་ཚོགས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུང་། །སྒྲོལ་གིང་སྲོག་བདག་དམར་པོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ས་བརྒྱད་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རིན་ཆེན་མང་། །ནམ་མཁའི་མཛོད་མངའ་དབུལ་བའི་གདུང་བ་འཕྲོག །ཡིད་བཞིན་འདོད་དགུའི་ཆར་འབེབས་དཔག་བསམ་ཤིང་། །རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་ངལ་བསོས་པོ་ལ་བསྟོད། །དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་པད་དཀར་འཆང་། །འགྲོ་བའི་ཕུན་ཚོགས་རེ་བ་སྐོང་བའི་ཕྱིར། །རབ་འཇིགས་ཁྲོ་བོའི་དབང་པོའི་སྐུར་སྟོན་པ། །ཡིད་བཞིན་ནོར་བུར་མཚན་གསོལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཡེ་ཤེས་སྐྱེད་མཛད་ཆོས་སྐུ་ཡུམ་ཆེན་མོ། །རྒྱལ་ཀུན་རྡོ་རྗེའི་བཙུན་མོ་རྣལ་འབྱོར་མ། །གངས་ཅན་སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་འཁོར་ལོའི་བདག །བཀྲ་ཤིས་ཚེ་རིང་མཆེད་ལྔར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་དང་མངོན་པར་ཤེས་པའི་དཔལ། །ཉེ་བར་ཐོབ་ནས་ཐུབ་པའི་བཀའ་བཞིན་དུ། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་བང་མཛོད་ལེགས་སྲུང་བའི། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྐྱོང་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་པས་སྤྱིར་བསྟོད་ལ། བསྟབ་པ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོཿདཔལ་ལྡན་མགོན་པོ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡ། །དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་བཅས། །འདིར་གཤེགས་བརྒྱན་བའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ཤིག །ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ཤིག །ཛམྦུ་ཏི་ཀའི་ཞལ་ཟས་འདི་བཞེས་ཤིག །སྨན་རཀ་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་འདི་བཞེས་ཤིག །སྔར་བཅོལ་ལེགས་པའི་གཏང་རག་གཉེན་པོར་འབུལ། །ད་བཅོལ་ལས་ཀྱི་གསལ་འདེབས་གཉེན་པོར་བཞེས། །འཁོར་རྣམས་སྲུང་ཞིང་རྐྱེན་རྣམས་བཟློག་པ་དང་། །སྡང་བའི་དགྲ་དང་གནོད་པའི་བགེགས་ལ་སོགས། །བདུད་དང་བར་དུ་གཅོད་པ་རྣམ་མང་པོ། །ཐམས་ཅད་ཉེ་བར་ཞི་བར་མཛད་དུ་གསོལ། །བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ལས་འདི་མྱུར་དུ་སྒྲུབས། །བླ་མས་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཞིང་། གཏོར་བསྔོ་གཞན་དང་འབྲེལ་ན་དེའི་མཐར་དབྱུང་ཞིང་། འདི་ཉིད་སྒེར་འདོན་ཚེ། སླར་ཡང་། སྲིད་ཞིའི་དཔལ་འབྱོར་མ་ལུས་འབྱུང་སོགས་འདོད་དོན་ཞུ་བ་དང་། ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱ་ལན་གསུམ། མ་འབྱོར་པ་དང་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ། རྟེན་ཡོད་ན་བརྟན་བཞུགས། མེད་ན་གཤེགས་གསོལ་བྱ་ཞིང་། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་སོགས་ཡི་དམ་གང་ལ་བརྟེན་པ་དེའི་རང་གཞུང་ལྟར་བྱའོ།། །།ཞེས་པའང་ཡོས་ལོར་སྒྲུབ་ཐབས་རིན་པོ་ཆེ་ཀུན་ལས་བཏུས་པའི་སྨིན་གྲོལ་འབོགས་པའི་སྐབས་སྤོ་ལུ་དགོན་པའི་བླ་མ་ངག་དབང་བཤེས་གཉེན་དང་། འདན་མ་དགེ་སློང་ཀུན་དགའ་རིན་ཆེན་བཅས་ནས་བསྐུལ་བའི་ངོར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་ལྷ་སྔགས་རྣམས་སོ་སོའི་གཞུང་ལས་བཏུས་ཏེ་ཁྱེར་བདེ་བར་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་ཆོས་གྲྭར་སྦྱར་བའི་ཡི་གེ་པ་ནི་ཆབ་མདོ་སྐྱོ་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས་གུས་པས་བགྱིས་པ་སྟེ་འདིས་ཀྱང་བར་ཆད་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/sgrub thabs rin po che kun las btus pa'i chos skyong rnams la gtor 'bul nyung bsdus grub gnyis dga' ston zhes bya ba bzhugs so/__/ na mo badz+ra karma nA thA ya/__de la 'dir rdo rje'i chos skyong ba'i srung ma rnams la mchod gtor mdor bsdus te 'bul bar 'dod pas chos skyong rnams kyi rjes gnang thob cing /__dam tshig la gnas pas rgyun du'am ma grub na dus gnyan sogs kyi tshe dam tshig gi bris sku dgram pa'i mdun du gtor ma bcu tshar ram lnga tshar rgyan ldan bshams pa'i mdun phyi nang gi mchod pa sogs 'du byas la/__gtor chog gzhan dang ma 'brel na yi dam gyi bdag bskyed bzlas pa bdud rtsi byin brlab yi dam la gtor ma 'bul ba sogs gzhung ltar bya/__gtor chog gzhan dang 'brel na gtor ma la rdo rje'i rtses nang mchod gtor te/__oM badz+ra a mr-i tas bsang /__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las ya~M las rlung /__ra~M las me/__ka~M las mi mgo'i sgyed pu gsum gyi steng du a las gtor snod thod pa yangs shing rgya che bar/__sha lnga bdud rtsi lnga/__ye shes lnga rnams zhu ba las byung ba'i zag pa med pa'i ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M ha ho hrIHlan gsum brjod/__mdun gyi nam mkhar dur khrod chen po brgyad kyis bskor ba'i dbus su/__sa gzhi thams cad khrag zhag gis gtams shing ro langs dang keng rus mang po gar byed pa hU~M phaT pheM gyi sgra sgrogs pa/__dur khrod kyi ma mo mkha' 'gro sha za zhing skyong gis gang ba'i ye shes kyi me dang /__rlung nag dud sprin rab tu 'bar zhing 'khrugs pa'i dbus su/__pad+ma dang nyi ma mi ro dmar ser gyi steng du dpal rdo rje nag po chen po gur gyi mgon po sku mdog mthing nag zhal gcig phyag gnyis gri gug dang thod khrag thugs kar steng 'og tu 'dzin pa/__phyag gnyis kyi dbus na rnam 'phrul gyi gaN+Di bsnams pa/__mgo phreng dang rus pa'i rgyan drug gis brgyan pa/__stag gi pags pa'i sham thabs dang /__dar sna tshogs kyi cod pan dang lhab lhub kyis bklubs pa/__mi'u thung gel ba'i 'dug stangs kyis bzhugs pa'i zhabs pus man chad sprin rum du ba'i mdog can gyi nang du nub pa/__sprul pa'i pho nya lnga dang dam can gnod sbyin yab yum/__las mkhan pu tra ming sring gi tshogs dang bcas pas bskor ba/__de'i g.yas su pad nyi ro gdan la dpal ye shes kyi mgon po/__phyag bzhi pa sku mdog mthing nag dang po gnyis kyis b+hai tas mtshan pa'i gri gug dang thod khrag__/tha ma gnyis kyis ral gri dang rtse gsum/__zhabs gnyis brkyang bskum rol pa'i stabs kyis bzhugs pa/__gtso bo'i g.yon du pad nyi bgegs rgyal kha sbub tu bsgyel ba'i steng du myur mdzad ye shes kyi mgon po phyag drug pa/__sku mdog mthing nag zhal gcigaphyag dang po gnyis kyis gri gug dang thod khrag__/bar pa gnyis kyis mi mgo'i phreng ba dang rtse gsum/__tha ma gnyis kyis DA ma ru dang zhags pa/__dpral bar sid+d+hu ra'i thig les byugs shing spyi bor mi bskyod rgyal pos rgyas btab pa/__zhabs gnyis mnyam pa'i stabs kyis bzhengs pa/__gtso bo'i mdun du pad nyi dgra bgegs kyi gdan gyi steng du zhing skyong stobs 'phrogs dbang po bram ze'i gzugs can sku mdog nag po/__g.yas ral gri mkha' la 'phyar zhing g.yon thod khrag thugs kar bsnams pa/__mi rus kyi phreng ba phyag 'gag tu brgyus pa/__bum pa dang mdung rtse gsum mchan khung du bsnams pa/__khro bo'i gzugs can/__mi mgo skam rlon tshangs skud rus phreng gis brgyan pa stag sham can/__'khor las mkhan shan pa drug dang bcas pas bskor ba/__de'i g.yas su pad nyi mi ro'i gdan gsum gyi steng du/__legs ldan nag po mched gsum khros pa g.yas tsan+dan gyi dbyug pa nam mkha' la 'phyar zhing /__g.yon sha khrag don snying gis gang ba'i thod pa bsnams shing zhal du gsol ba/__mi mgo skam rlon stag sham sbrul rgyan dang /__dar nag gi na bzas brgyan pa/__zhabs gnyis gyad kyi 'dor stabs kyis bzhugs pa/__dpal mgon gyi g.yon du pad nyi'i steng du legs ldan stag zhon nag po zhal gcig phyag gnyis shin tu khros pa ber nag gsol ba/__g.yas tsan+dan gyi bing chen klad la 'phyar zhing /__g.yon lcags kyi spar bu thugs kar bsnams pa/__sag ti'i l+h+wam gsol zhing khro bo'i chas kyis brgyan te stag chen rngams pa chibs shing /__seng ge dkar mo rgyan ldan rol du khrid pa/__lcags kyi bya khra klad la lding zhing /__lce spyang dang khyi nag sogs rngam zhing rgyug pa sprul pa'i dmag dpung phyogs bcur 'phro zhing bzhugs pa/__de'i g.yon du pad nyi ro gdan gyi steng du bing dmar sku mdog dmar nag srin po khros pa'i gzugs can/__phyag g.yas tsan+dan gyi bing 'phyar zhing /__g.yon lcags kyi par bu dgra snying dron mos gang ba thugs kar 'dzin pa/__dar nag gi 'jol ber dgu brtsegs dang sag ti'i l+h+wam gsol ba/__zhabs gnyis g.yas bskum g.yon brkyang pas bzhugs pa/__dpal mgon gyi mdun du lha mo dud sol ma sku mdog char sprin ltar gnag pa zhal gcig phyag bzhi pa/__mi ro rengs pa zhal du bcug pa phyag dang po gnyis kyis ral gri dang b+han+d+ha khrag gis gang ba/__tha ma gnyis kyis shag+ti dang tri shU la dar nag 'phyang ba 'dzin pa/__snyan g.yas pa na dug sbrul dang /__g.yon pa la seng ge/__snyan gong du me tog dang dar nag gi cod pan/__dbu la sbrul dang thod pa zla tshes kyis brgyan pa/__lha ma yin gyi mgo rlon gyis do shal/__glang lpags kyi stod g.yogs/__ba glang gi ko bas smad g.yogs pa/__re lde ser pos sku smad dril ba/__khrag zhag thal ba'i tshom bu/__klu'i dbang pos ska rags zhabs gnyis lcags sgrog gis mdzes pa/__khrag mtsho dmar nag 'khrug pa'i dbus su bong bu gwa dmar gyi steng du btsan skyil gyis bzhugs shing /__zhal g.yon phyogs su gzigs pa ma mo 'kha' 'gro sha za 'bum sde'i dbus na bzhugs pa de'i g.yas su dpal ldan dmag zor rgyal mo sku mdog sngo nag zhal gcig phyag gnyis/__g.yas tsan+dan gyi be con dang g.yon yungs kar dang khrag gis gang ba'i nal thod thugs kar 'dzin pa/__dre'u rta la zhon pa bdud kyi khram shing sked la gzir zhing /__sprul pa'i mtshon cha lnga 'phyangs shing /__lto ba nas nyi ma/__spyi gtsug nas zla ba 'char ba/__spyi bor rma bya'i gdugs phub pa/__'khor bdud phrug bsam gyis mi khyab pas bskor ba/__lha mo'i g.yon du dre'u rta gwa pa'i steng du lha mo rab brtan ma sku mdog smug nag khro mo'i gzugs can g.yas ral gri g.yon ne'u le 'dzin pa/__sku la mi lpags kyi g.yang gzhi gsol ba/__re ma ti'i g.yas su dpal dur khrod kyi bdag po sku mdog dkar po keng rus kyi gzugs can g.yas thod dbyug dang g.yon thod khrag bsnams pa/__zhabs gar stabs kyis bzhugs shing rin po che'i rgyan chas brgyan pa rab brtan ma'i g.yon du pad nyi ma he'i steng du dam can chos kyi rgyal po sku mdog nag po ma he rab tu khros pa'i zhal can g.yas thod dbyug dang g.yon zhags pa 'dzin pa ling+ga bsgreng ba/__mi mgo skam rlon rus phreng gis brgyan pa/__zhabs g.yon brkyang gis bzhugs pa'i g.yon du yum tsa muN+Di nag mo phyag gnyis tri shUl dang thod khrag bsnams pa/__ba glang gi ko rlon gyon zhing rus phreng gis brgyan pa/__'khor gshin rje'i tshogs dpag tu med pas bskor ba/__dur bdag gi g.yas su pad nyi'i steng du dkar mo nyi zla zhal gcig phyag gnyis g.yas ri rab sgang rdor 'phen zhing /__g.yon gling bzhi byo ldog mdzad pa/__nyi zla brgyas dbu la brgyan cing /__nyi zla dgu brgyas do shal byas pa/__rin po che'i rgyan dang dar dkar gyi na bza' can/__zhabs gnyis mnyam pa'i stabs kyis bzhengs pa/__de'i g.yon du rta nag po'i steng du bdud rgyal nag po khros pa g.yas ba dan nag po mkha' la 'phyar zhing g.yon rus phreng 'phyar thabs su 'dzin pa/__dar nag gi na bza' dang rus phreng sbrul gyis brgyan pa/__'khor 'chi bdag nag po rang 'dra brgyad kyis bskor ba/__chos rgyal gyi g.yon du pad+ma nyi ma mi dang rta ro brtsegs pa'i steng du gnod sbyin chen po zangs kyi beg+tse can dmar po zhal gcig phyag gnyis rab tu khros pa/__g.yas zangs ral mkha' la 'phyar zhing /__g.yon mda' gzhu dang dgra bgegs kyi glo snying thugs kar 'dzin pa/__mchan khung na bse yi ru mtshon dang bye ru'i dbyug pa bsnam pa/__dbu la zangs kyi rmog zhu dang dar dmar gyi 'gying thod bcings pa gsol ba/__sku la zangs kyi beg tse dang ra glog gsol ba dar dmar gyi ral gus brgyan pa/__zhabs la sag l+h+wam gsol zhing /__g.yas bskum g.yon brkyangs pas bzhugs pa/__g.yon du sring mo gdong dmar ma/__g.yas su las mkhan srog bdag dmar po 'khor du gri thogs brgyad/__ro shan nyi shu rtsa gcig sogs 'khor tshogs bsam gyis mi khyab pas bskor ba/__lha mo'i mdun du pad+ma nyi zla'i gdan la seng ge dkar mo nyal thabs su gnas shing gdong gyen du blta ba'i steng du rgyal po chen po rnam thos sras sku mdog ser po g.yas nor bus mtshan pa'i rgyal mtshan dang /__g.yon ne'u le 'dzin pa rin po che'i dbu rgyan dang /__sku la rin po che'i rgyan sna tshogs pas spras pa/__phrag gong g.yas g.yon du nyi zlas brgyan cing sems dpa'i skyil krung gis bzhugs pa/__'khor gnod sbyin rta bdag brgyad sogs gnod sbyin bye ba 'bum sdes bskor ba/__de'i g.yas su mgon dkar yid bzhin nor bu zhal gcig phyag drug pa phyag dang po gnyis kyis gri gug dang bdud rtsis gang ba'i thod bum/__bar ma gnyis kyis nor bu dang rtse gsum/__tha ma gnyis kyis DA ma ru dang lcags kyu bsnams pa/__dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan pa dril bu g.yer kha'i sgra sil sil 'khrol ba zhabs gnyis mnyam pa'i stabs kyis tshogs bdag gi gdan la bzhugs pa/__g.yon du ras dkar gyi lding gur yangs pa'i nang du bkra shis tshe ring ma dkar mo rdo rje dang tshe bum 'dzin pa seng ge dkar mo la chibs pa/__mdun du mthing gi zhal bzang ma me long dang ba dan 'dzin pa rkyang bu kha dkar la zhon pa/__g.yas su mi g.yo blo bzang phyag gnyis na zas gzhong bsnams zhing stag mo drus ma la chibs pa/__rgyab tu cod pan mgrin bzang rin po che'i gter sgrom 'dzin cing sha ba yu mo la zhon pa/__g.yon du gtad dkar 'gro bzang dUrba dang sbrul zhags gdeng ba g.yu 'brug sngon mo la chibs pa/__thams cad kyang rin po che'i rgyan dang na bza' can rin chen lnga'i thor tshugs can/__mdzes sdug mtshungs pa med pa 'dzum zhing dgyes ba'i 'khor du brtan ma bcu gnyis dang lha sman 'bum phrag gi tshogs kyis bskor ba/__de thams cad kyi dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__thugs ka'i hU~M las 'od zer 'phros pas rang bzhin gyi gnas yul dur khrod chen po rnams nas dam can rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa oM badz+ra sa mA dzaHzhes brjod/__hU~M/__dad pa dang ni dam tshig gis/__/tshur gshegs bstan srung rgya mtsho'i tshogs/__/ji ltar khas blangs dam bcas bzhin/__/gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol/__/oM shrI d+harma pA la sa pa ri wA ra e h+ye hi/__dzaHhU~M ba~M hoHsa mdun bskyed la bstim/__oM shrI d+harma pA la sa pa ri wA ra sngon du 'gro bas/__ar+g+haM sogs nas shab+da'i bar dang /__oM AHhU~M btags pas nang mchod phul/__bstan srung dam can rgya mtsho'i tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi zhal du mchod pa dam pa 'bul lo/__/sangs rgyas kyi bstan pa dar ba dang /__/'jig rten du dge legs rgya chen po 'byung ba dang /__bdag cag dpon slob 'khor dang bcas pa rnams kyi 'gal rkyen bar chad thams cad zhi zhing /__mthun rkyen thams cad yid bzhin du 'grub par mdzad du gsol/__zhes phrin las bcol/__sngon tshe rdo rje 'chang gi spyan snga ru/__sogs kyis bstod/__dam rgya bcas te/__badz+ra sa ma ya ha na ha na hU~M phaT/__zhes pas dam la bzhag__/ljags hU~M las byung ba'i rdo rje'i 'od kyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bar bsams la/__rdor thal kha phyes te/__oM shrI ma hA kA lA ya sa pa ri wA ra i daM ba ling+ta gr-ih+Na kha kha khA hi khA hi/__oM badz+ra ka wu wa ma hA kA lA ya sa pa ri wA ra=__oM badz+ra ma hA kA la k+ShiM k+She tra big+h+nAn bi nA ya ka sa pa ri wA ra=__oM ma hA kA la kA la bi kA la rA tri ta sa pa ri=__oM ma hA kA la sha ri b+h+yo/__du tri b+h+yo/__duSh+TaM b+h+yo sa pa ri=__oM shrI ma hA kA la tri yaM dzaHtra ka rak+Sha ha la dzaHdu na ru tra ru thuM b+ha ti dzaHshU la rA dza tri shaM dzaHyaM dzaHbadz+ra trisna sA d+hU kha thuM tri sa mA ya dzaHdzaHsa pa ri wA ra i daM=__oM ma hA kA la hU~M d+hu d+hu swA hA b+h+rU~M hU~M phaT phaT i daM=__oM hU~M shrI ya de wI kA li kA li/__ma hA kA li hU~M b+h+yoHsa pa ri wA ra i daM=__b+h+yoHrak+mo b+h+yoHrak+mo b+h+yoHb+h+yoHrak+mo thun b+h+yoHrak+mo kha la raka chen mo rak+mo a bya ta bya thun b+h+yoHru lu ru lu hU~M b+h+yoHhU~M sa pa ri=__oM ru ru bi tiSh+Tha/__ba d+ho si/__ma ma rak+mo/__tsit+ta kha rak+mo b+h+yoHb+h+yo sa pa ri=__oM g+hr-i rA dza g+hr-i rA dza ku ma ku ma khuM this swA hA sa pa ri=__oM kA la rU pa ya ma rA dza sa pa ri=__oM badz+ra shAn+tiM pad+ma kun+tIM b+h+yoHoM sarba mA ra kr-iSh+Na ka pA la mA la d+ha ra sa pa ri=__oM rak+mo prA Na At+ma sa pa ri wA ra sarba shA truM bi g+h+nAn i daM/__oM bai shra wa Na sa pa ri=__gu ru ma hA kA la ha ri ni sa sid+d+hi dzaHi daM=__oM badz+ra sa ma ya DA ki nI pany+tsa ma ma sarba karma dz+nyA na sa pa ri wA ra i daM ba ling+ta g+hr-ih+Na kha kha khA hi khA hi/__zhes gtor sngags btags pa lan gsum res 'bul/__oM shrI d+harma pA la sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs btags pas phyi mchod/__'bru gsum btags pas nang mchod 'bul/__bstan pa srung ba'i sde dpon chen po dpal rdo rje nag po chen po lcam dral la sogs pa bstan srung dam can rgya mtsho'i tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyis mchod sbyin gyi gtor ma rgya chen po 'di bzhes la/__sangs rgyas kyi bstan pa sogs kyis phrin las bcol/__bstod pa ni/__hU~M/__srin po'i gzugs kyis gdug pa can/__/tshar gcod byang chub sems dpa' ste/__/grong khyer sum brtsegs 'jigs byed pa/__/gtum po khyod la bdag bstod do/__/dus gsum sangs rgyas thams cad kyi/__/sku gsung thugs kyi sprul pa mchog__/grub pa'i rdo rje nag po che/__/zhing rnams skyong mdzad khyod la bstod/__/ma hA kA la phyag drug 'jigs pa'i sku/__/sku yi cha lugs mi bzad 'bar ba la/__/dur khrod chas kyis rab tu brgyan pa'o/__/gsung gi nga ro mi bzad 'bar ba la/__/hU~M dang phaT kyi sgra yis stong gsum khengs/__/rnam dag thugs ni mi bzad 'bar ba la/__/spros pa dang bral mtshan ma cir yang ston/__/sku gsung thugs kyi sgo nas khyod la bstod/__/dpal ldan dbang ldan srid gsum dbang bsgyur zhing /__/mche ba gtsigs shing mchu 'phyang shugs che ba/__/sgra sgrogs dril bu'i phreng bas brgyan pa yi/__/gzhon nu'i lus can bgegs 'joms khyod la bstod/__/bstan pa srung ba'i mthu stobs can/__/legs ldan nag po dka' thub can/__/srid med bu dang dur khrod bdag__/legs ldan mched gsum phyag 'tshal bstod/__/brjod med spros bral mkha' dbyings dag pa las/__/sna tshogs gzugs sku 'jigs pa'i skur bzhengs pa/__/char sprin nag po g.yo ba'i gzi brjid kyis/__/srid gsum zil gyis gnon la phyag 'tshal bstod/__/rgyal ba'i thugs mchog he ru ka__/ma rungs bdud kyi dpung 'joms phyir/__/srung ma'i dbang por rnam sprul pa/__/ye shes mgon po khyod la bstod/__/rgya mtsho'i rba klong 'khrugs las skur bzhengs nas/__/ri rab lhun po'i rtse la bka' babs te/__/tshangs gnas tshad med khyod la mnga' legs ma/__/dpal ldan 'dod khams dbang phyug ma la bstod/__/bcom ldan gshin rje'i gshed po'i spyan snga ru/__/sangs rgyas bstan pa srung bar khas blangs ma/__/dre'u rta la zhon rngams zhing shin tu brjid/__/srid pa'i rgyal po chen po khyod la bstod/__/dus gsum rgyal ba'i yum gcig khro mo'i sku/__/srid gsum kun la dbang bsgyur mkha' 'gro'i gtso/__/rnal 'byor bu bzhin skyong ba'i g.yar dam can/__/kaM kaM sgra sgrogs rab brtan ma la bstod/__/rgyal ba'i thugs kyi phrin las kun/__/ma lus gdug pa 'dul ba'i phyir/__/'jigs pa'i skur ston 'dod don ster/__/dur khrod gnas kyi bdag por bstod/__/'jam dpal khros pa dus dgra'i dbang po yis/__/bka' yi bstan pa srung bar khas blangs pa'i/__/rnal 'byor bu bzhin skyong ba'i srung ma mchog__/chos rgyal yab yum 'khor dang bcas la bstod/__/dpal ldan dkar mo nyi zla ni/__/dar dkar 'jol ber sku la gsol/__/ri rab gling bzhi phyag na bsnams/__/skye 'gro gso mdzad khyod la bstod/__/dpal chen bka' yi pho nya ni/__/rlung gi shugs can rta nag steng /__/mdog nag ru mtshon thod phreng can/__/bdud rgyal mgon po khyod la bstod/__/chos nyid zhi ba'i ngang las ma g.yos kyang /__/ma rungs 'dul phyir drag po'i skur ston pa/__/mthu stobs phun tshogs sangs rgyas bstan pa srung /__/sgrol ging srog bdag dmar po khyod la bstod/__/sa brgyad byang chub sems dpa' rin chen mang /__/nam mkha'i mdzod mnga' dbul ba'i gdung ba 'phrog__/yid bzhin 'dod dgu'i char 'bebs dpag bsam shing /__/rnam mang thos sras ngal bsos po la bstod/__/dus gsum rgyal ba kun dngos pad dkar 'chang /__/'gro ba'i phun tshogs re ba skong ba'i phyir/__/rab 'jigs khro bo'i dbang po'i skur ston pa/__/yid bzhin nor bur mtshan gsol phyag 'tshal bstod/__/ye shes skyed mdzad chos sku yum chen mo/__/rgyal kun rdo rje'i btsun mo rnal 'byor ma/__/gangs can sangs rgyas bstan srung 'khor lo'i bdag__/bkra shis tshe ring mched lngar phyag 'tshal bstod/__/rdzu 'phrul stobs dang mngon par shes pa'i dpal/__/nye bar thob nas thub pa'i bka' bzhin du/__/bstan pa rin chen bang mdzod legs srung ba'i/__/rdo rje'i chos skyong rnams la phyag 'tshal bstod/__/ces pas spyir bstod la/__bstab pa ni/__hU~M b+h+yoHdpal ldan mgon po ma hA kA la ya/__/dpal ldan lha mo 'khor dang bcas pa rnams/__/dam can rgya mtsho nor lha gter bdag bcas/__/'dir gshegs brgyan ba'i gtor ma 'di bzhes shig__/sha khrag dmar gyi gtor ma 'di bzhes shig__/dzam+bu ti ka'i zhal zas 'di bzhes shig__/sman raka phud kyi mchod pa 'di bzhes shig__/sngar bcol legs pa'i gtang rag gnyen por 'bul/__/da bcol las kyi gsal 'debs gnyen por bzhes/__/'khor rnams srung zhing rkyen rnams bzlog pa dang /__/sdang ba'i dgra dang gnod pa'i bgegs la sogs/__/bdud dang bar du gcod pa rnam mang po/__/thams cad nye bar zhi bar mdzad du gsol/__/bstan pa rgyas pa'i las 'di myur du sgrubs/__/bla mas bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod/__/ces phrin las bcol zhing /__gtor bsngo gzhan dang 'brel na de'i mthar dbyung zhing /__'di nyid sger 'don tshe/__slar yang /__srid zhi'i dpal 'byor ma lus 'byung sogs 'dod don zhu ba dang /__he ru ka'i yig brgya lan gsum/__ma 'byor pa dang sogs kyis nongs pa bzod par gsol/__rten yod na brtan bzhugs/__med na gshegs gsol bya zhing /__bsngo smon shis brjod sogs yi dam gang la brten pa de'i rang gzhung ltar bya'o//__//zhes pa'ang yos lor sgrub thabs rin po che kun las btus pa'i smin grol 'bogs pa'i skabs spo lu dgon pa'i bla ma ngag dbang bshes gnyen dang /__'dan ma dge slong kun dga' rin chen bcas nas bskul ba'i ngor/__'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis lha sngags rnams so so'i gzhung las btus te khyer bde bar rdzong gsar bkra shis lha rtse'i chos grwar sbyar ba'i yi ge pa ni chab mdo skyo sprul 'jam dbyangs chos kyi nyin byed kyis gus pas bgyis pa ste 'dis kyang bar chad bdud bzhi'i g.yul las rnam par rgyal bar gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]