JKCL-KABUM-11-DA-030

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ངལ་བསོས་དགྱེས་གླུ།
Wylie title rgyal chen rnam thos sras kyi bstod pa ngal bsos dgyes glu JKCL-KABUM-11-DA-030.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 30, Pages 149-150 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rgyal chen rnam thos sras kyi bstod pa ngal bsos dgyes glu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 149-150. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Verses of Praise - bstod pa
Deity rnam mang thos sras
Colophon

།ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་སརྦ་ཨནྡ་སིདྡྷིར་བྷ་བ་ཏུ། །ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་རྟགས་བརྒྱད་སོགས། །བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་ལྟས་སུ་རྨིས། །ཅང་ཤེས་དབྱིག་ལྡན་མ་བུ་གསུམ། །དངོས་འབྱོར་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཚོགས་འཕེལ།།

/ces pa'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa sarba an+da sid+d+hir b+ha ba tu/__/kun tu dge ba'i rtags brgyad sogs/__/bkra shis dge ba'i ltas su rmis/__/cang shes dbyig ldan ma bu gsum/__/dngos 'byor shin tu legs tshogs 'phel//

[edit]
རྒྱལ་ཆེན་རྣམ་ཐོས་སྲས་ཀྱི་བསྟོད་པ་ངལ་བསོས་དགྱེས་གླུ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཧཱུྃ། །རིན་ཆེན་ཕོ་བྲང་ཡངས་ཤིང་བཀོད་མཛེས་ནང་། །གདོང་ལྔའི་ཁྲི་ལ་ངལ་བསོས་སྟོབས་པོ་ཆེ། །གཏེར་བདག་བྱེ་བའི་གཙུག་ན་རབ་མཛེས་ཤིང་། །རབ་བརྗིད་གསེར་གྱི་མདོག་ཅན་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །རིན་ཆེན་རྒྱལ་མཚན་འདོད་འབྱུང་ནེའུ་ལེ་འཛིན། །རིན་ཆེན་རྒྱན་དང་རབ་མཛེས་ཅོད་པན་གསོལ། །ཞལ་ནས་རིན་ཆེན་ཆར་པ་འབེབས་མཛད་པ། །ཕོངས་པ་ཀུན་སེལ་རྣམ་ཐོས་སྲས་ལ་བསྟོད། །གཞན་གྱི་དཔུང་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་ཅིང་། །བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ཤིང་དང་རིན་ཆེན་ཤིང་། །རྫིང་བུ་བཟང་དང་འདོད་འཇོའི་བ་ལ་སོགས། །གནོད་སྦྱིན་གཏེར་གྱི་བདག་པོ་ཆེ་ལ་བསྟོད། །གནོད་སྦྱིན་ཛཾ་བྷ་ལ་དང་གང་བ་བཟང་། །ནོར་བཟང་ཀུ་བེ་ར་དང་ཡང་དག་ཤེས། །འབྲོག་གནས་ལྔས་རྩེན་པཱི་རྩི་ཀུནྜ་ལཱི། །རང་རྟགས་ཕྱག་མཚན་འཛིན་ཅིང་རྟ་ལ་ཆིབས། །གནོད་སྦྱིན་འཁོར་ཚོགས་རྒྱ་མཚོར་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །རྒྱ་ཆེན་མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བ་དང་། །གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་ཐལ་བར་རློག་པ་དང་། །ཞི་རྒྱས་དབང་དང་མངོན་སྤྱོད་ལས་སྣ་ཚོགས། །མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། །ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་སྲུང་བ་དང་། །བསྟན་འཛིན་འདུས་པའི་ཚོགས་ཀྱི་དབུ་འཕང་བསྟོད། །ཆོས་སྐྱོང་རྒྱལ་པོའི་མངའ་ཐང་རབ་རྒྱས་ཤིང་། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་དར་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་སརྦ་ཨནྡ་སིདྡྷིར་བྷ་བ་ཏུ། །ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་རྟགས་བརྒྱད་སོགས། །བཀྲ་ཤིས་དགེ་བའི་ལྟས་སུ་རྨིས། །ཅང་ཤེས་དབྱིག་ལྡན་མ་བུ་གསུམ། །དངོས་འབྱོར་ཤིན་ཏུ་ལེགས་ཚོགས་འཕེལ།། །།
[edit]

rgyal chen rnam thos sras kyi bstod pa ngal bsos dgyes glu zhes bya ba bzhugs so/__/hU~M/__/rin chen pho brang yangs shing bkod mdzes nang /__/gdong lnga'i khri la ngal bsos stobs po che/__/gter bdag bye ba'i gtsug na rab mdzes shing /__/rab brjid gser gyi mdog can khyod la bstod/__/rin chen rgyal mtshan 'dod 'byung ne'u le 'dzin/__/rin chen rgyan dang rab mdzes cod pan gsol/__/zhal nas rin chen char pa 'bebs mdzad pa/__/phongs pa kun sel rnam thos sras la bstod/__/gzhan gyi dpung rnams ma lus 'joms mdzad cing /__/bum bzang dpag bsam shing dang rin chen shing /__/rdzing bu bzang dang 'dod 'jo'i ba la sogs/__/gnod sbyin gter gyi bdag po che la bstod/__/gnod sbyin dzaM b+ha la dang gang ba bzang /__/nor bzang ku be ra dang yang dag shes/__/'brog gnas lngas rtsen pI rtsi kun+Da lI/__/rang rtags phyag mtshan 'dzin cing rta la chibs/__/gnod sbyin 'khor tshogs rgya mtshor phyag 'tshal bstod/__/rgya chen mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__/bdag cag 'khor bcas bu bzhin skyong ba dang /__/gdug pa'i dgra bgegs thal bar rlog pa dang /__/zhi rgyas dbang dang mngon spyod las sna tshogs/__/myur du 'grub pa'i phrin las mdzad du gsol/__/thub pa'i bstan pa rin chen srung ba dang /__/bstan 'dzin 'dus pa'i tshogs kyi dbu 'phang bstod/__/chos skyong rgyal po'i mnga' thang rab rgyas shing /__/'jig rten bde zhing dar ba'i phrin las mdzod/__/ces pa'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa sarba an+da sid+d+hir b+ha ba tu/__/kun tu dge ba'i rtags brgyad sogs/__/bkra shis dge ba'i ltas su rmis/__/cang shes dbyig ldan ma bu gsum/__/dngos 'byor shin tu legs tshogs 'phel//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]