JKCL-KABUM-11-DA-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

གཏོར་བསྔོ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས།
Wylie title gtor bsngo phrin las myur mgyogs JKCL-KABUM-11-DA-005.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 5, Pages 57-58 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gtor bsngo phrin las myur mgyogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 57-58. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Torma-offering Rituals - gtor chog
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/expeditious-activity-torma-offering
Colophon

ཅེས་པའང་དྷཱ་ཀི་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ལྷ་རྫས་བཅས་ཐུགས་དམ་བྱ་རྒྱུར་གསུང་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དཔལ་ས་སྐྱའི་མགོན་ཁང་བསེ་འབག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དྲུང་དུ་བྲིས་པ་ཤིན་ཏུ་བྱིན་ཆེ་ཞིང་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang d+hA ki tshe ring chos sgron gyis lha rdzas bcas thugs dam bya rgyur gsung bskul ngor/__chos kyi blo gros pas dpal sa skya'i mgon khang bse 'bag yid bzhin nor bu'i drung du bris pa shin tu byin che zhing don dang ldan par byin gyis brlab tu gsol/__mang+ga laM//

[edit]
གཏོར་བསྔོ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་མགྱོགས་བཞུགས་སོ། །མཆོད་གཏོར་རྣམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿས་ལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་སྦྱངས་སྤེལ་བྱ། ཧཱུྃ། སྐུ་གསུམ་ཞིང་ཁམས་རབ་འབྱམས་ནས། །བསྟན་སྲུང་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ནི། །དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་མགོན། །ཡུམ་ཆེན་ཨེ་ཀ་ཙ་ཊི་དང་། །ལྷ་མོ་འདོད་ཁམས་དབང་ཕྱུག་མ། །དམ་ཅན་པཱུ་ཏྲ་མིང་སྲིང་དང་། །གཉན་མགོན་ཆེན་པོ་ཞལ་བཞི་པ། །ཡུམ་ཆེན་སྲིང་མོ་བཞི་ལ་སོགས། །བསྟན་སྲུང་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །མཆོད་གཏོར་གསེར་སྐྱེམས་རྒྱ་ཆེན་དང་། །རྟེན་རྫས་བསྐང་རྫས་སྒྲུབ་རྫས་སོགས། །དངོས་འབྱོར་ཡིད་སྤྲུལ་དཔག་མེད་ཀྱིས། །མ་ཧཱ་ཀཱ་ལའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཨེ་ཀ་ཛ་ཊིའི་ཐུགས༴ །འདོད་ཁམས་ལྷ་མོའི༴ །ཞིང་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་གདོང་བཞི་པ། །ཡུམ་ཆེན་སྲིང་མོ་བཞི་དང་བཅས། །ཐུགས་དམ་གཉན་པོ་དགྱེས་པར་བསྐང་། །བཀའ་སྡོད་རྒྱུད་གསུམ་དྲེགས་པའི་ཚོགས། །འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཐུགས་དང་འགལ་འཁྲུལ་ཉམས་ཆགས་བཤགས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་རྣམས། །དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །བདག་ཅག་ཡོན་མཆོད་འཁོར་བཅས་ལ། །བྱད་ཕུར་རྦོད་གཏོང་གནོད་པ་བཟློག །འབྱུང་པོ་གདུག་པས་མི་འཚེ་ཞིང་། །ནད་རིམས་འཁོན་འཁྲུགས་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་དཔལ་འབྱོར་རྒྱས། །ཅི་བསམ་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཕུན་ཚོགས་ཤོག །རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་སྲུངས་སྐྱོབས་མཛོད། །ཅེས་པའང་དྷཱ་ཀི་ཚེ་རིང་ཆོས་སྒྲོན་གྱིས་ལྷ་རྫས་བཅས་ཐུགས་དམ་བྱ་རྒྱུར་གསུང་བསྐུལ་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དཔལ་ས་སྐྱའི་མགོན་ཁང་བསེ་འབག་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུའི་དྲུང་དུ་བྲིས་པ་ཤིན་ཏུ་བྱིན་ཆེ་ཞིང་དོན་དང་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། མངྒ་ལཾ།།
[edit]

gtor bsngo phrin las myur mgyogs bzhugs so/_/mchod gtor rnams/_ra~M ya~M kha~M/_oM AHhU~M ha ho hrIHsa lan gsum gyis gtor ma sbyangs spel bya/_hU~M/_sku gsum zhing khams rab 'byams nas/_/bstan srung ma hA kA la ni/_/dpal ldan rdo rje gur gyi mgon/_/yum chen e ka tsa Ti dang /_/lha mo 'dod khams dbang phyug ma/_/dam can pU tra ming sring dang /_/gnyan mgon chen po zhal bzhi pa/_/yum chen sring mo bzhi la sogs/_/bstan srung 'khor dang bcas pa rnams/_/mchod gtor gser skyems rgya chen dang /_/rten rdzas bskang rdzas sgrub rdzas sogs/_/dngos 'byor yid sprul dpag med kyis/_/ma hA kA la'i thugs dam bskang /_/e ka dza Ti'i thugs=_/'dod khams lha mo'i=_/zhing skyong dbang phyug gdong bzhi pa/_/yum chen sring mo bzhi dang bcas/_/thugs dam gnyan po dgyes par bskang /_/bka' sdod rgyud gsum dregs pa'i tshogs/_/'khor dang bcas pa'i thugs dam bskang /_/thugs dang 'gal 'khrul nyams chags bshags/_/sangs rgyas bstan dang bstan 'dzin rnams/_/dar zhing rgyas pa'i phrin las mdzod/_/bdag cag yon mchod 'khor bcas la/_/byad phur rbod gtong gnod pa bzlog_/'byung po gdug pas mi 'tshe zhing /_/nad rims 'khon 'khrugs zhi ba dang /_/tshe ring nad med dpal 'byor rgyas/_/ci bsam yid bzhin 'grub pa dang /_/bkra shis bde legs phun tshogs shog_/rtag tu mi 'bral srungs skyobs mdzod/_/ces pa'ang d+hA ki tshe ring chos sgron gyis lha rdzas bcas thugs dam bya rgyur gsung bskul ngor/_chos kyi blo gros pas dpal sa skya'i mgon khang bse 'bag yid bzhin nor bu'i drung du bris pa shin tu byin che zhing don dang ldan par byin gyis brlab tu gsol/_mang+ga laM//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]