sde tshan 16

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྡེ་ཚན་བཅུ་དྲུག་པ། བཟོ་གནས་ཞལ་ཐང་བྲི་ཡིག་དང་ཆབ་ཤོག་སོགས་སྐོར་ངོ་མཚར་པདྨའི་དགའ་ཚལ།

The cycle of manuals for drawing, painting and crafts, along with official correspondences and so forth, that is like an amazingly delightful lotus garden.

58 Texts[edit]

ད་
118
557-567
བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་ཙཀླིའི་གྲས་སོགས་དང༌། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་པདྨ་རྒྱལ་པོའི་དཀྱིལ་ཐང་དང༌། ཕག་མོའི་དཀྱིལ་ཆུང་དང༌། བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་འདུལ་ཙཀླི་བཅས།
bla ma bstan gnyis skor gsum tsakli'i gras sogs dang/ thugs rje chen po pad+ma rgyal po'i dkyil thang dang/ phag mo'i dkyil chung dang/ bka' brgyad dregs 'dul tsakli bcas/
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
119
569-573
པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་དག་སྣང་མཚོ་སྐྱེས་སྙིང་ཐིག་གི་ཞལ་ཐང་བཀོད་ཡིག།
pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i dag snang mtsho skyes snying thig gi zhal thang bkod yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
120
575-587
པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཡང་གཏེར་བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་ཞལ་ཐང་བཀོད་ཡིད།
pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i yang gter bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i zhal thang bkod yid
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
121
589-591
ཨོཾ་སྭསྟི། ངོ་མཚར་ཀུན༵་བཟ༵ང་ལྷ་ཡི་ཕ་སོགས་སྣེའུ་གདོང་རྩེ་པའི་ཞབས་བརྟན་གྲྭ་ཚང་ལ་བཀའ་འདུས་ཐེབས་གཏན་བཞག་ཐོ།
oM swasti/ ngo mtshar kun bzang lha yi pha sogs sne'u gdong rtse pa'i zhabs brtan grwa tshang la bka' 'dus thebs gtan bzhag tho
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
122
593-598
བཀའ་གདམས་ཞལ་ཐང་བྲི་ཡིག།
bka' gdams zhal thang bri yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
123
599-603
བཀའ་བརྒྱུད་ཞལ་ཐང་བྲི་ཡིག།
bka' brgyud zhal thang bri yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
124
605-606
ཨ་མྲྀ་ཏ་བི་ཛ་ཡནྟུ། ཆ་ཚད་འབྱུང་ཁུངས་ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་ལས། སོགས་བཟོ་ལ་ཆ་ཚད་དགོས་ཚུལ།
a mr-i ta bi dza yan+tu/ cha tshad 'byung khungs shes bya kun khyab las/ sogs bzo la cha tshad dgos tshul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
125
607-608
སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་ཆེན་པོ་གངས་ཅན་མགོན་པོ༧རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཏཱ་ལའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་ཞབས་པད་ལྷ་མིའི་ཆེ་རྒུས་བཏེགས་པའི་ཁྲི་དྲུང་དུ་ཞེས་པ།
srid zhi'i gtsug rgyan chen po gangs can mgon po rgyal dbang thams cad mkhyen pa tA la'i bla ma rdo rje 'chang gi zhabs pad lha mi'i che rgus btegs pa'i khri drung du zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
126
609-611
ལྷ་བཅས་སྲིད་ཞིའི་གཙུག་རྒྱན་ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བའི་བླ་མ་༧རྒྱལ་མཆོག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་པད་གསེར་ཁྲིས་བཏེགས་པའི་དྲུང་དུ་ཞེས་པ།
lha bcas srid zhi'i gtsug rgyan khams gsum 'gro ba'i bla ma rgyal mchog thams cad mkhyen pa chen po'i zhabs pad gser khris btegs pa'i drung du zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
127
613-615
རིས་མེད་རྒྱལ་བསྟན་ཡོངས་ཀྱི་མངའ་བདག་སྲིད་པ་གསུམ་གྱི་གཙུག་ནོར་༧རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོའི་ཞབས་སེན་ཚངས་དབང་ཁྱབ་འཇུག་དྲག་པོས་བཏེགས་པའི་ཁྲི་དྲུང་དུ་ཞེས་པ།
ris med rgyal bstan yongs kyi mnga' bdag srid pa gsum gyi gtsug nor rgyal dbang thams cad mkhyen pa chen po'i zhabs sen tshangs dbang khyab 'jug drag pos btegs pa'i khri drung du zhes p
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
128
617-618
རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་དཔལ་ས་སྐྱའི་བདག་ཁྲི་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་བརྟེན་འཛམ་བུའི་གསེར་འཁོར་བཀྲ་བའི་ཁྲི་དྲུང་དུ་ཞེས་པ།
rigs brgya'i khyab bdag 'jam dpal gzhon nu dpal sa skya'i bdag khri rin po che'i zhabs brten 'dzam bu'i gser 'khor bkra ba'i khri drung du zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
129
619-624
ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་རྫོང་སར་དུ་ཕེབས་པའི་ཐོག་མར་ལེགས་འབུལ་མཆོད་སྤྲིན་ཉུང་ངུའི་ཡི་གེའི་འཆར་གཞི་སོགས་ཆབ་ཤོག་སྐོར།
sa skya pa chen po rdzong sar du phebs pa'i thog mar legs 'bul mchod sprin nyung ngu'i yi ge'i 'char gzhi sogs chab shog skor
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
130
625-626
སྲིད་ཞིའི་རྒྱན་མཆོག་སྐྱབས་མགོན་བདག་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཞབས་པད་འཇིགས་བྲལ་གདོང་ལྔས་བཏེགས་པའི་ཁྲི་དྲུང་དུ་ཞེས་པ།
srid zhi'i rgyan mchog skyabs mgon bdag chen rin po che'i zhabs pad 'jigs bral gdong lngas btegs pa'i khri drung du zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ད་
131
627-628
ཨོཾ་སྭསྟི། དཔལ་ལྡན་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་ཀུན་འབྱུང་བ་ཞེས་ས་སྐྱ་པ།
oM swasti/ dpal ldan yon tan rin chen kun 'byung ba zhes sa skya pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
1
1-6
ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པ་ལས་ཞེས་རྒྱལ་ཚབ་དང་ངག་དབང་ཆོས་གྲགས་ལ།
ye shes chen po mchog tu rgyas pa las zhes rgyal tshab dang ngag dbang chos grags la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
2
7-8
བཀྲ་ཤིས་མཚན་གྱི་སྙན་པ་ཡི་ཞེས་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན་ལ།
bkra shis mtshan gyi snyan pa yi zhes bkra shis dpal ldan la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
3
9-13
འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་གཟུགས་ཞེས་དིལ་མཁྱེན་པ་ལ།
'jam dbyangs bla ma'i ye shes sgyu ma'i gzugs zhes dil mkhyen pa la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
4
15-17
འཇམ་མགོན་མཁྱེན་པའི་འོད་སྟོང་གིས་སོགས་ཡང་དིལ་མཁྱེན་པ་ལ།
'jam mgon mkhyen pa'i 'od stong gis sogs yang dil mkhyen pa la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
5
19-21
རྣམ་པར་སྣང་མཛད་འོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེ། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ལྡན་སྒྲ་བསྒྱུར་མཁས་པའི་རྗེ། །བཻ་རོ་དངོས་སྣང་འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཡི་སོགས།
rnam par snang mdzad 'od kyi rgyal po che/ /ye shes spyan ldan sgra bsgyur mkhas pa'i rje/ /bai ro dngos snang 'jam mgon bla ma yi sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
6
23-28
གཟོད་ནས་ཤིན་ཏུ་ཞི་བའི་ཆོས་ཉིད་ནི་སོགས་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་དང་མཁྱེན་བརྩེ་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་ལེགས་འབུལ་སོགས།
gzod nas shin tu zhi ba'i chos nyid ni sogs dpal spungs si tu dang mkhyen brtse khri la mnga' gsol legs 'bul sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
7
29-33
མདོ་ཁམས་བརྒྱད་པའི་༧ཞབས་ཀྱི་པདྨོའི་དྲུང་སོགས།
mdo khams brgyad pa'i zhabs kyi pad+mo'i drung sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
8
35-36
སྔ་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་རྩེ་མོའི་ཁང་བཟང་དུ་སོགས།
snga 'gyur rdo rje rtse mo'i khang bzang du sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
9
37-42
ཀཿཐོག་དགེ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་མདུན་ནས་བདུད་ཕུར་གྱི་བསྙེན་ཡིག་དང་སྒྲུབ་ཁོག་མཛད་པ་རྩོལ་གནང་སྐབས་ཀྱི་ཞུས་ལན།
kaH thog dge sprul rin po che'i mdun nas bdud phur gyi bsnyen yig dang sgrub khog mdzad pa rtsol gnang skabs kyi zhus lan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
10
43-44
ཨོཾ་སྭསྟི། སྲིད་དང་ཞི་བར་གདུགས་ཟླ་མེད་པའི་ཕུལ་སོགས་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་མཆེད་རྒྱལ་སྲས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འགྱུར་མེད་ཀུན་དགའ་གཞན་ཕན་དགེ་ལེགས་འཕེལ་རྒྱས་ལ།
oM swasti/ srid dang zhi bar gdugs zla med pa'i phul sogs zhe chen rgyal tshab rin po che'i sku mched rgyal sras byang chub sems dpa' 'gyur med kun dga' gzhan phan dge legs 'phel rgyas la
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
11
45-46
སྒྲུབ་བརྩོན་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་རོང་མཁའ་འགྲོ་ཆེན་མོའི་༧ཞབས་དྲུང་དུ་སོགས།
sgrub brtson rnal 'byor gyi dbang phyug rgyal rong mkha' 'gro chen mo'i zhabs drung du sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
12
47
སྲིད་ཞི་ཀུན་གྱི་རྒྱན་གྱུར་པ་སོགས།
srid zhi kun gyi rgyan gyur pa sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
13
49-50
སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཁ་བའི་རྡུལ་བརྩེགས་ལྷུན་པོའི་དོགས་སོགས་དབུ་ཅན།
sgrub brgyud kha ba'i rdul brtsegs lhun po'i dogs sogs dbu can
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
14
51-55
དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་གསུང་གི་གསང་བའི་མཛོད་སོགས་དབུ་ཅན།
de bzhin gshegs pa'i gsung gi gsang ba'i mdzod sogs dbu can
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
15
57-58
རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་མཁྱེན་པའི་རྡུལ་སོགས་དབུ་ཅན།
rgyal kun ye shes mkhyen pa'i rdul sogs dbu can
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
16
59-60
རྒྱལ་ཀུན་མཁྱེན་ནུས་བརྩེ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕུང་པོ་སྐུ་ཞབས་རིན་པོ་ཆེའི་མཆོག་སྤྲུལ་དམ་པའི་༧ཞབས་པད་དུ་སོགས།
rgyal kun mkhyen nus brtse ba'i ye shes kyi phung po sku zhabs rin po che'i mchog sprul dam pa'i zhabs pad du sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
17
61-63
མཁྱེན་རབ་ཐུགས་རྗེའི་ཉིན་བྱེད་འབུམ་འཕྲོ་སྐྱབས་གནས་བཀའ་དྲིན་ཟླ་མེད་དགེ་རྩེའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་༧ཞབས་པད་དུ་སོགས།
mkhyen rab thugs rje'i nyin byed 'bum 'phro skyabs gnas bka' drin zla med dge rtse'i mchog sprul rin po che'i zhabs pad du sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
18
65-66
དཔལ་བརྩེ་བ་པ་ཆེན་པོའི་བསྟན་པ་ཉིན་མོར་བྱེད་མཁས་དྷཱི་ཕུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་༧ཞབས་དྲུང་དུ་ཞེས་པ།
dpal brtse ba pa chen po'i bstan pa nyin mor byed mkhas d+hI phu mchog sprul rin po che'i zhabs drung du zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
19
67-69
འཛམ་གླིང་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་པའི་བདག་པོ་རྒྱལ་བ་འཇམ་དཔལ་སྙིང་པོའི་རིང་ལུགས་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་དབང་པོ་བྲག་ལྗོངས་སྐྱབས་མགོན་༧ཧོ་ཐོག་ཐུ་ཆེན་པོའི་༧ཞབས་པད་གདོང་ལྔས་བཏེགས་པའི་ཁྲི་དྲུང་དུ་ཞེས་པ།
'dzam gling byang phyogs kyi bstan pa'i bdag po rgyal ba 'jam dpal snying po'i ring lugs nyin mor byed pa'i dbang po brag ljongs skyabs mgon ho thog thu chen po'i zhabs pad gdong lngas btegs pa'i khri drung du zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
20
71-72
འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྣལ་འབྱོར་དབང་མོ་སྐལ་བཟང་སྒྲོལ་དཀར་མཆོག་གི་སྐུ་དཀྱིལ་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་དྲུང་དུ་ཞེས་པ།
'chi med grub pa'i rnal 'byor dbang mo skal bzang sgrol dkar mchog gi sku dkyil zla ba rgyas pa'i drung du zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
21
73-76
སྔོན་སྨོན་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་སྨོན་ལམ་བརྟན་ཞེས་སོགས།
sngon smon byang chub spyod pa'i smon lam brtan zhes sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
22
77
ཟླ་བྲལ་བསོད་ནམ་ཀྱི་འབྱོར་པས་མངོན་མཐོ་དད་དམ་མཚུངས་མེད་མི་རྗེ་ཚེ་དབང་ནོར་བུའི་སྐུ་དྲུང་དུ་ཞེས་པ།
zla bral bsod nam kyi 'byor pas mngon mtho dad dam mtshungs med mi rje tshe dbang nor bu'i sku drung du zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
23
79
རིང་ནས་དང་བརྩེའི་གཟིགས་པ་མཚུངས་མེད་བན་ལན་རབ་འབྱམས་ཉག་བྲག་པའི་སྐུ་དྲུང་དུ་ཞེས་པ།
ring nas dang brtse'i gzigs pa mtshungs med ban lan rab 'byams nyag brag pa'i sku drung du zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
24
81-83
འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་སོགས་མངའ་རི་ཆོས་རྗེ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་གང་ཉིད་རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཆོས་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་བའི་ལེགས་འབུལ་མཚོན་བྱེད།
'jam dbyangs bla ma'i thugs rje'i 'od zer gyis sogs mnga' ri chos rje mchog gi sprul pa'i sku gang nyid rdzong sar bkra shis lha rtse'i gtsug lag khang gi chos khrir mnga' gsol ba'i legs 'bul mtshon byed
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
25
85-86
བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་ལུས་སྟོབས་རབ་རྒྱས་ཤིང་ཞེས་སོགས།
bslab pa gsum gyi lus stobs rab rgyas shing zhes sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
26
87-88
ལུགས་བརྒྱའི་གཟིགས་སྤྱན་ཡངས་པ་སྤྱི་མཛོད་དར་ཧྭན་མཁན་པོའི་ཞབས་པད་དུ་ཞེས་པ་དང༌། ཨོཾ་སྭསྟི། རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་རྗེ་འཇམ༵་དབྱངས༵་གཞོན་ནུའི་སྐུ། ཞེས་ཞབས་བརྟན།
lugs brgya'i gzigs spyan yangs pa spyi mdzod dar hwan mkhan po'i zhabs pad du zhes pa dang/ oM swasti/ rgyal kun yab rje 'jam dbyangs gzhon nu'i sku/ zhes zhabs brtan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
27
89-99
བསླབ་པ་གསུམ་གྱི་གསེར་མཛོད་འཆང་བ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་དགེ་འདུན་འདུས་པ་རྣམས་ཀྱི་སྙན་དབང་དུ་ཞེས་པ་དང་ཕུན་ཚོགས་ལུགས་བརྒྱའི་འདུན་ས་དཔལ་ལྡན་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོའི་བླ་མ་མཁན་པོ་ལས་སྣེ་འདུས་སྡེ་གསེར་ཞལ་རྒྱས་པའི་སོགས།
bslab pa gsum gyi gser mdzod 'chang ba phun sum tshogs pa'i dge 'dun 'dus pa rnams kyi snyan dbang du zhes pa dang phun tshogs lugs brgya'i 'dun sa dpal ldan lhun grub steng gi chos grwa chen po'i bla ma mkhan po las sne 'dus sde gser zhal rgyas pa'i sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
28
101-107
ཨོཾ་སྭསྟི། ས་གསུམ་ཀུན་དགའི་སྣང་བ་འབུམ་འཕྲོ་བའི་སོགས་ས་སྐྱའི་གདུང་སྲས་རྫོང་སར་ཁྲི་གསོལ་སྐབས།
oM swasti/ sa gsum kun dga'i snang ba 'bum 'phro ba'i sogs sa skya'i gdung sras rdzong sar khri gsol skabs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
29
109-112
ལུགས་གཉིས་མཁྱེན་རྒྱས་གཉེར་ཕྱག་ལྷན་རྒྱས་སྐུ་དྲུང་ཏུ་ཞེས་པ།
lugs gnyis mkhyen rgyas gnyer phyag lhan rgyas sku drung tu zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
30
113-114
གདུང་རྟེན་གྲུབ་དུས་བོད་དུ་འགྲོ་ནས་ས་ངོར་གཉིས་ལ་མཆོད་འབུལ་ཞེས་པ།
gdung rten grub dus bod du 'gro nas sa ngor gnyis la mchod 'bul zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
31
115
ཨོཾ་སྭསྟི། ལྷ་མིའི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱ་སེངྒེ་ཡི། སོགས་བྱམས་ཆེན་ཕྲ་སོགས་རྩིས་སྤྲོད་དེབ་ཀྱི་མགོ་བརྗོད།
oM swasti/ lha mi'i ston pa shAkya seng+ge yi/ sogs byams chen phra sogs rtsis sprod deb kyi mgo brjod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
32
117-118
སྐྱབས་མགོན་བདག་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོའི་མདུན་སར་ཞེས་པ།
skyabs mgon bdag chen rdo rje 'chang chen po'i mdun sar zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
33
119
སྐྱབས་མགོན་སྐུ་ཕྲེང་བཅུ་པ་༧རྒྱལ་དབང་ཐེག་མཆོག་རྡོ་རྗེ་ངོས་འཛིན་གནང་བའི་ལུང་བྱང་ཞེས་པ།
skyabs mgon sku phreng bcu pa rgyal dbang theg mchog rdo rje ngos 'dzin gnang ba'i lung byang zhes pa
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
34
121-126
རྣམ་གྲོལ་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ས་བོན་ནི། སོགས་དཔལ་སྤུངས་སི་ཏུ་ཁྲི་ཕེབས་ལེགས་འབུལ།
rnam grol bsod nams ye shes sa bon ni/ sogs dpal spungs si tu khri phebs legs 'bul
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
35
127-143
ཀཿཐོག་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེར་ཁྲི་སྟོན་ལེགས་འབུལ་གྱི་ཡི་གེ་བཀྲ་ཤིས་དབྱངས་སྙན།
kaH thog si tu rin po cher khri ston legs 'bul gyi yi ge bkra shis dbyangs snyan
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
36
145-150
མཁྱེན་རབ་དཔལ་གྱི་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་མིག་ཞེས་སོགས་ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་ལ་ཕུལ་བའི་གསུང་ཤོག།
mkhyen rab dpal gyi nyin mor byed pa'i mig zhes sogs zhe chen rgyal tshab la phul ba'i gsung shog
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
37
151-154
འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་གཟུགས། །སོགས་གསལ་དགའ་ལ་ཕུལ་བ།
'jam dbyangs bla ma'i ye shes sgyu ma'i gzugs/ /sogs gsal dga' la phul ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
38
155-156
སྤྱིར་སྒོས་ཀྱིས་ལུང་བསྟན་དགོས་ཕེབས་པ་ལྐོགས་གྱུར་སྒྲིབ་མེད་ཤེས་པའི་མངོན་གསལ་ཡོད་ཚེ་ཞུ་མིན་ཚད་བྲལ་ལ་སོགས།
spyir sgos kyis lung bstan dgos phebs pa lkogs gyur sgrib med shes pa'i mngon gsal yod tshe zhu min tshad bral la sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
39
157-158
སྐུ་རྗེ་སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོ་ཞེས་ཛམ་བུ་གླིང་གི་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོ་དེ་ནི། ཞེས་གེ་སར་ངོ་སྤྲོད།
sku rje seng chen rgyal po zhes dzam bu gling gi dgra lha chen po de ni/ zhes ge sar ngo sprod
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
40
159-162
ནང་ཆེན་རྒྱལ་ཁབ་སྒྲོལ་མ་ལྷ་ཁང་གི་མགོན་ཁང་བདུད་དཔུང་ཟིལ་གནོན་གྱི་དཀར་ཆགས་མདོར་བསྡུས།
nang chen rgyal khab sgrol ma lha khang gi mgon khang bdud dpung zil gnon gyi dkar chags mdor bsdus
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
41
163-164
ན་མཿཤྲཱིཿམ་ཧཱ་ཀ་ལ་ཡ། སོགས་གཙང་སར་དགོན་ལ་མགོན་ཐང་སྩལ་སྐབས་གནང་བ།
na maH shrIH ma hA ka la ya/ sogs gtsang sar dgon la mgon thang stsal skabs gnang ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
42
165
རྫ་ཁོག་སེ་འཇོ་དགོན་གྱི་བསླང་ཡིག།
rdza khog se 'jo dgon gyi bslang yig
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
43
167
ཆེད་ཞུ། འདི་ལོ་ངོས་སློབ་མདོ་སྲིབས་མཁན་པོ་སྡོམ་བརྩོན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པ་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་འདི་ཉིད་འབྲི་རྒྱུད་དུ་འབྲུ་སྡོམ་ལ་ངོས་ཚབ་ཕེབས་སོགས།
ched zhu/ 'di lo ngos slob mdo sribs mkhan po sdom brtson sde snod 'dzin pa yon tan rin chen 'di nyid 'bri rgyud du 'bru sdom la ngos tshab phebs sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
ན་
44
169-170
ལྷ་མི་སྤྱི་དང་གནས་གཞི་གཏེར་སྟོན་བཅས་ནས་ངེས་རྒྱུར་སོགས།
lha mi spyi dang gnas gzhi gter ston bcas nas nges rgyur sogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)

Debug data: