JKCL-KABUM-11-DA-037

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཨ་ཕྱི་མཆེད་ལྔའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས།
Wylie title a phyi mched lnga'i gsol mchod mdor bsdus JKCL-KABUM-11-DA-037.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 37, Pages 189 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. a phyi mched lnga'i gsol mchod mdor bsdus. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 189. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity a phyi mched lnga
Colophon

།ཅེས་པའང་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྐུ་བཅར་གྲྭ་ཚངས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་སོ།།

/ces pa'ang lhun grub steng gi phyogs thams cad las rnam par rgyal ba'i sku bcar grwa tshangs rnams kyi thugs bzhed ltar bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge zhing bkra shis so//

[edit]
ཨ་ཕྱི་མཆེད་ལྔའི་གསོལ་མཆོད་མདོར་བསྡུས་བཞུགས་སོ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། མཆོད་གཏོར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩི་འདོད་ཡོན་རྒྱ་མཚོའི་སྤྲིན་ཕུང་འཕྲོ་བར་གྱུར། ཀྱཻ། རང་བཞིན་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྐྱོང་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཕྱིར། །དབྱིངས་ཕྱུག་ཡུམ་ལྔའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གར། །ཨ་ཕྱི་མཆེད་ལྔ་འཁོར་བཅས་འདིར་གཤེགས་ཤིག །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་མཆོད་སྤྲིན་དང་། །ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །རྩ་བརྒྱུད་བླ་མས་བཀའ་བསྒོས་དམ་བཞག་ལྟར། །སངས་རྒྱས་བསྟན་སྲུང་བསྟན་འཛིན་སྐུ་ཚེ་བསྲིངས། །བསྟན་པའི་སྦྱིན་བདག་མངའ་ཐང་ཕྱོགས་བཅུར་སྤེལ། །ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་འབྱུང་བཞིའི་འཇིགས་པ་སོལ། །སྣོད་བཅུད་ཀུན་ཏུ་ཕན་བདེའི་དགེ་མཚན་བསྐྱེད། །རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པའང་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་སྐུ་བཅར་གྲྭ་ཚངས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་བཞེད་ལྟར་བྱ་བྲལ་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་སོ།། །།
[edit]

a phyi mched lnga'i gsol mchod mdor bsdus bzhugs so/__oM AHhU~M/__mchod gtor ye shes kyi bdud rtsi 'dod yon rgya mtsho'i sprin phung 'phro bar gyur/__kyai/__rang bzhin chos kyi dbyings las ma g.yos kyang /__/sangs rgyas bstan skyong dngos grub mchog stsol phyir/__/dbyings phyug yum lnga'i sgyu 'phrul drwa ba'i gar/__/a phyi mched lnga 'khor bcas 'dir gshegs shig__/phyi nang gsang ba bla med mchod sprin dang /__/ye shes bdud rtsi'i gtor ma 'di bzhes la/__/rtsa brgyud bla mas bka' bsgos dam bzhag ltar/__/sangs rgyas bstan srung bstan 'dzin sku tshe bsrings/__/bstan pa'i sbyin bdag mnga' thang phyogs bcur spel/__/nad mug mtshon 'khrugs 'byung bzhi'i 'jigs pa sol/__/snod bcud kun tu phan bde'i dge mtshan bskyed/__/rnam bzhi'i phrin las yid bzhin 'grub par mdzod/__/ces pa'ang lhun grub steng gi phyogs thams cad las rnam par rgyal ba'i sku bcar grwa tshangs rnams kyi thugs bzhed ltar bya bral ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge zhing bkra shis so//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]