དཀར་བདུད་གསོལ་བསྡུས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dkar bdud gsol bsdus JKCL-KABUM-11-DA-026.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 26, Pages 131 (Folios 1a1 to 1b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dkar bdud gsol bsdus. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 131. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Colophon

།ཅེས་པའང་མེ་ཁྱི་ཟླ་བཅུ་ཚེས་ལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གང་ཤར་བྲིས་པ་དགེ།

/ces pa'ang me khyi zla bcu tshes la chos kyi blo gros pas gang shar bris pa dge/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
དཀར་བདུད་གསོལ་བསྡུས་བཞུགས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿཧཱུྃ་བྷྱོ། དཔལ་ཆེན་ཁྲག་འཐུང་རོལ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །དབང་བསྐུར་དམ་ཚིག་མནོས་པའི་སྲུང་མ་ནི། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ཡོངས་ཀྱི་རྗེ་མོ་ཆེ། །དཀར་མོ་ཉི་ཟླ་སྟོང་གི་ཕྲེང་བ་དང་། །བདུད་རྒྱལ་འཆི་བདག་ནག་པོ་འཁོར་དང་བཅས། །འདིར་གཤེགས་རང་རང་གདན་ལ་དགྱེས་པར་བཞུགས། །སྨན་གཏོར་རཀྟ་གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་དང་། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཐུན་བསྐང་དམ་རྫས་ཀྱི། །མཆོད་པ་དམ་པ་འདི་དག་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཐུགས་དམ་གཉེན་བསྐང་ཉམས་ཆགས་འགལ་འཁྲུལ་བཤགས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བཟློག །རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སྣང་བ་དབང་དུ་འདུས། །བསྟན་དང་དེ་འཛིན་བུ་བཞིན་བསྐྱང་བ་དང་། །འཇིག་རྟེན་པ་ཀུན་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན། །མི་འབྲལ་འགྲོགས་ལ་འགལ་རྐྱེན་མཐའ་དག་སྲུངས། །མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་། །བཀའ་གཏེར་བསྟན་པ་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་པའང་མེ་ཁྱི་ཟླ་བཅུ་ཚེས་ལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་གང་ཤར་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

dkar bdud gsol bsdus bzhugs/__ra~M ya~M kha~M/__/oM AHhU~M ha ho hrIHhU~M b+h+yo/__dpal chen khrag 'thung rol pa'i dkyil 'khor du/__/dbang bskur dam tshig mnos pa'i srung ma ni/__/ma mo mkha' 'gro yongs kyi rje mo che/__/dkar mo nyi zla stong gi phreng ba dang /__/bdud rgyal 'chi bdag nag po 'khor dang bcas/__/'dir gshegs rang rang gdan la dgyes par bzhugs/__/sman gtor rak+ta gser skyems mchod pa dang /__/phyi nang gsang ba'i mthun bskang dam rdzas kyi/__/mchod pa dam pa 'di dag bzhes su gsol/__/thugs dam gnyen bskang nyams chags 'gal 'khrul bshags/__/phyi nang gsang ba'i bar chad thams cad bzlog__/rtsa rlung thig le snang ba dbang du 'dus/__/bstan dang de 'dzin bu bzhin bskyang ba dang /__/'jig rten pa kun rgyas par mdzad du gsol/__/rnal 'byor bdag la lus dang grib ma bzhin/__/mi 'bral 'grogs la 'gal rkyen mtha' dag srungs/__/mthun rkyen ma lus myur du sgrub pa dang /__/bka' gter bstan pa rgyas pa'i phrin las mdzod/__/ces pa'ang me khyi zla bcu tshes la chos kyi blo gros pas gang shar bris pa dge/__//__

Footnotes

Other Information