ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་མཆོད་གསོལ་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title nag po chen po lcam dral la mchod gsol bsdus pa phrin las myur 'grub JKCL-KABUM-11-DA-006.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 6, Pages 59-60 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. nag po chen po lcam dral la mchod gsol bsdus pa phrin las myur 'grub. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 59-60. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity nag po chen po
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/offering-and-prayer-to-mahakala
Colophon

།ཅེས་པའང་ལ་སྲས་བསོད་རྒྱལ། མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན། གསོལ་དཔོན་བཀྲ་རྣམ་བཅས་པས་ལྷ་རེག་བཅས་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དཔལ་ས་སྐྱའི་སྒོ་རུམ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་མངོན་སུམ་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang la sras bsod rgyal/__mgon po tshe brtan/__gsol dpon bkra rnam bcas pas lha reg bcas bskul ba'i ngor/__chos kyi blo gros pas dpal sa skya'i sgo rum ye shes mgon po mngon sum bzhugs pa'i mdun du bris pa dge legs su gyur cig/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
།ནག་པོ་ཆེན་པོ་ལྕམ་དྲལ་ལ་མཆོད་གསོལ་བསྡུས་པ་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མཿཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཡེ། རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་ལ་མཆོད་གཏོར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འབུལ་བར་འདོད་པས་མཆོད་གཏོར་ཅི་འབྱོར་པ་བཤམས་ལ། ཨོཾ་ལས་རབ་ཡངས་ཀ་པཱ་ལ་ཡི་སྣོད། །ཨཱཿལས་ཤ་ལྔ་བདུད་རྩི་ལྔ་པོ་རྣམས། །ཧཱུྃ་གིས་ཟག་མེད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིར་བསྒྱུར། །ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿཡིས་ནམ་མཁའ་མཉམ་པར་སྤེལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ལན་གསུམ། ཧཱུྃ། འོག་མིན་གནས་དང་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན། །བསིལ་བ་ཚལ་སོགས་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་ནས། །བསྟན་སྲུང་གཙོ་བོ་རྡོ་རྗེ་གུར་གྱི་མགོན། །ཨེ་ཀ་ཛཱ་ཊི་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོ་དང་། །ཞིང་སྐྱོང་དབང་ཕྱུག་གནོད་སྦྱིན་ཡབ་དང་ཡུམ། །པུ་ཏྲ་བྷ་ཏྲ་སྲིང་མོ་དུར་ཁྲོད་བདག །གནོད་སྦྱིན་ལྕམ་སྲིང་ལ་སོགས་རྒྱུད་གསུམ་གྱི། །སྲུང་མ་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །དམ་རྫས་བདུད་རྩིའི་མཆོད་གཏོར་ཆེན་པོ་དང་། །དགྱེས་པའི་སྤྱན་གཟིགས་ཐུགས་དམ་བསྐང་བའི་རྫས། །ས་དང་ནམ་མཁའ་བར་སྣང་ཁྱབ་པ་འདི། །དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་རྒྱལ་བསྟན་རིན་པོ་ཆེ། །མི་ནུབ་དར་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །དེ་ལ་འཁུ་བའི་ལྷ་མིན་ཀླ་ཀློའི་ཚོགས། །རྩ་སྦུར་མེ་བཞིན་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག །མྱུར་དུ་རྩད་ནས་འཇོམས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས། །བུ་གཅིག་མ་བཞིན་བརྩེ་བས་སྐྱོངས་བ་དང་། །གང་བསམ་ཐམས་ཅད་འབད་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ། །འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཀུན་ཏུ་སྲུང་སྐྱོབས་མཛོད། །རང་རིག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ནག་པོ་ཆེའི། །རང་ཞལ་མཇལ་ཏེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་སར། །མྱུར་དུ་བགྲོད་ནས་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ་ནུས་པའི། །མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་པའང་ལ་སྲས་བསོད་རྒྱལ། མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན། གསོལ་དཔོན་བཀྲ་རྣམ་བཅས་པས་ལྷ་རེག་བཅས་བསྐུལ་བའི་ངོར། ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་དཔལ་ས་སྐྱའི་སྒོ་རུམ་ཡེ་ཤེས་མགོན་པོ་མངོན་སུམ་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །
[edit]

/nag po chen po lcam dral la mchod gsol bsdus pa phrin las myur 'grub ces bya ba bzhugs so/_/na maHshrI ma hA kA la ye/_rdo rje nag po chen po 'khor bcas la mchod gtor shin tu bsdus pa 'bul bar 'dod pas mchod gtor ci 'byor pa bshams la/_oM las rab yangs ka pA la yi snod/_/AHlas sha lnga bdud rtsi lnga po rnams/_/hU~M gis zag med ye shes bdud rtsir bsgyur/_/ha ho hrIHyis nam mkha' mnyam par spel/_/oM AHhU~M ha ho hrIH_lan gsum/_hU~M/_'og min gnas dang rgya gar rdo rje gdan/_/bsil ba tshal sogs gnas yul dur khrod nas/_/bstan srung gtso bo rdo rje gur gyi mgon/_/e ka dzA Ti dpal ldan lha mo dang /_/zhing skyong dbang phyug gnod sbyin yab dang yum/_/pu tra b+ha tra sring mo dur khrod bdag_/gnod sbyin lcam sring la sogs rgyud gsum gyi/_/srung ma dam can rgya mtsho 'khor bcas rnams/_/dam rdzas bdud rtsi'i mchod gtor chen po dang /_/dgyes pa'i spyan gzigs thugs dam bskang ba'i rdzas/_/sa dang nam mkha' bar snang khyab pa 'di/_/dgyes par bzhes la rgyal bstan rin po che/_/mi nub dar zhing rgyas pa'i phrin las mdzod/_/de la 'khu ba'i lha min kla klo'i tshogs/_/rtsa sbur me bzhin thal ba'i rdul du rlog_/myur du rtsad nas 'joms par mdzad du gsol/_/rnal 'byor bdag cag 'khor dang bcas pa rnams/_/bu gcig ma bzhin brtse bas skyongs ba dang /_/gang bsam thams cad 'bad med myur du 'grub/_/'di phyi bar do kun tu srung skyobs mdzod/_/rang rig dpal ldan bla ma nag po che'i/_/rang zhal mjal te rdo rje 'chang gi sar/_/myur du bgrod nas 'gro rnams sgrol nus pa'i/_/mchog thun dngos grub stsol ba'i phrin las mdzod/_/ces pa'ang la sras bsod rgyal/_mgon po tshe brtan/_gsol dpon bkra rnam bcas pas lha reg bcas bskul ba'i ngor/_chos kyi blo gros pas dpal sa skya'i sgo rum ye shes mgon po mngon sum bzhugs pa'i mdun du bris pa dge legs su gyur cig/_/

Footnotes

Other Information