JKCL-KABUM-11-DA-039

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

འབྲི་གུང་ཨ་ཕྱི་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་གསེར་སྐྱེམས།
Wylie title 'bri gung a phyi chos sgron gyi gser skyems JKCL-KABUM-11-DA-039.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 39, Pages 191-192 (Folios 1a1 to 1b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'bri gung a phyi chos sgron gyi gser skyems. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 191-192. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Drink Offerings - gser skyems  ·  Protector Rituals - gsol mchod
Deity a phyi chos skyi sgron ma
Colophon

།ཅེས་པའང་ལྕགས་ར་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་དགེ་ལེགས་ནས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang lcags ra bla ma 'jam dbyangs dge legs nas bskul ngor chos kyi blo gros pas so/__/sarba dA mang+ga laM//

[edit]
འབྲི་གུང་ཨ་ཕྱི་ཆོས་སྒྲོན་གྱི་གསེར་སྐྱེམས་བཞུགས་སོ། །རྃ་ཡྃ་ཁྃ། གསེར་སྐྱེམས་ཟག་མེད་བདུད་རྩིར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དཀོན་མཆོག་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོ་དང་། །ནོར་ལྷ་གཏེར་བདག་མགུལ་ལྷ་ཟོ་དོར་ཚོགས། །བོད་སྐྱོང་བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་འཁོར་བཅས་ལ། །གསེར་སྐྱེམས་མཆོད་པ་འབུལ་ལོ་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཁྱད་པར་ཡུམ་ཆེན་ཌཱ་ཀི་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ། །དབྱིངས་ཕྱུག་བདེ་ཆེན་ཆོས་སྒྲོན་འཁོར་བཅས་ལ། །གཙང་མ་ཕུད་ཀྱི་མཆོད་པ་འདི་འབུལ་ལོ། །བཞེས་ནས་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །མཁའ་ཀློང་པདྨོ་འཁྱིལ་པའི་ཟེའུ་འབྲུ་ལས། །དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་ཟིལ་པ་ཡིས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་ཁམས་ལྔ་ཉམས་པ་གསོས། །གྲུབ་གཉིས་པདྨོ་བཞད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་པའང་ལྕགས་ར་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་དགེ་ལེགས་ནས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

'bri gung a phyi chos sgron gyi gser skyems bzhugs so/__/ra~M ya~M kha~M/__gser skyems zag med bdud rtsir gyur/__/oM AHhU~M/__dkon mchog rtsa gsum chos srung rgya mtsho dang /__/nor lha gter bdag mgul lha zo dor tshogs/__/bod skyong brtan ma bcu gnyis 'khor bcas la/__/gser skyems mchod pa 'bul lo phrin las mdzod/__/khyad par yum chen DA ki yongs kyi gtso/__/dbyings phyug bde chen chos sgron 'khor bcas la/__/gtsang ma phud kyi mchod pa 'di 'bul lo/__/bzhes nas bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod/__/mkha' klong pad+mo 'khyil pa'i ze'u 'bru las/__/dngos grub rdo rje nyi ma'i zil pa yis/__/rnal 'byor bdag gi khams lnga nyams pa gsos/__/grub gnyis pad+mo bzhad pa'i phrin las mdzod/__/ces pa'ang lcags ra bla ma 'jam dbyangs dge legs nas bskul ngor chos kyi blo gros pas so/__/sarba dA mang+ga laM//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]