ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ཡིད་འཕྲོག་དབང་གི་ལྕགས་ཀྱུ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title lha chen dbang phyug chen po la bstod pa yid 'phrog dbang gi lcags kyu JKCL-KABUM-11-DA-060.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 60, Pages 307-308 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. lha chen dbang phyug chen po la bstod pa yid 'phrog dbang gi lcags kyu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 307-308. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Verses of Praise - bstod pa
Deity lha chen dbang phyug chen po
Colophon

།ཅེས་པའང་ཟླ་བའི་གནམ་སྟོང་ལ་དབང་མཛད་དཔའ་བོས་བྲིས།།

/ces pa'ang zla ba'i gnam stong la dbang mdzad dpa' bos bris//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ལྷ་ཆེན་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པ་ཡིད་འཕྲོག་དབང་གི་ལྕགས་ཀྱུ་ཞེས་བྱ་བ། །རྒྱལ་ཀུན་གསང་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་ལས་བརྟན་གཡོ་དབང་བསྒྱུར་དཔལ་ལྡན་བདེ་མཆོག་སྒྱུ་མའི་གར། །ངོ་མཚར་བཀོད་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱོན་ཡང་ཕ་མཐར་བརྒལ་བའི་དབང་མཛད་དབང་གི་གར་སྟབས་ཅན། །རྒྱུ་དང་མི་རྒྱུས་ཞབས་མཐིལ་ཆུ་སྐྱེས་དམར་པོར་བཏུད་ཅིང་འོད་དམར་དྲྭ་བར་བཅུག་མཛད་པ། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་ཨུ་མར་བཅས་ལ་དྭངས་བའི་སེམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བསྟོད། །བསྐལ་པའི་མེ་ལས་ཤུགས་དྲག་རྣོ་ཞིང་གཟི་བྱིན་རབ་རྔམས་མཐུ་ཆེན་དཔའ་བོའི་བརྫུ་བག་ཅན། །ཞི་འཛུམ་དགྱེས་ཉམས་རྣམ་མང་ཐོས་སྲས་གྲགས་པ་དེ་ཡི་ཞལ་གྱི་དཔལ་རབ་འཕྲོག་བྱེད་ཅིང་། །འོད་སྣང་མཐའ་ཡས་དབང་མཛད་དཔའ་བོར་སྣང་བ་འདི་ན་འདས་དང་མ་འདས་ཀུན་གྱི་གཞི། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་ཨུ་མར༴ །རྡོ་རྗེའི་ཡངས་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་འདི་ན་འབུམ་ཕྲག་དཔའ་བོ་སྤྱི་དཔལ་ཆེ། །རྡོ་རྗེའི་ལྕགས་ཀྱུ་དང་ནི་ཞགས་པ་ཆེན་པོས་བགེགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཚོགས་ནི་ཟིལ་གནོན་ཅིང་། །སྤྱན་མིག་ཉི་ལྟར་འཁྱིལ་ཞིང་འོད་དམར་གློག་ལྟར་རྩེན་ལས་དྲེག་ལྡན་སྐྱེ་བོ་འདར་བྱེད་པ། །དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ལྷ་ཡི་ལྷར་གྱུར་ཨུ་མར་བཅས་ལ་དྭངས་བའི་སེམས་ཀྱིས་རབ་ཏུ་བསྟོད། །ཁྱེད་སྐུ་བསྒོམ་དང་རིགས་སྔགས་བཟླས་པ་དེ་ཡི་མོད་ལ་རྣལ་འབྱོར་དབང་བཅུ་བརྙེས་གྱུར་ནས། །རབ་མྱུར་མེ་ཡི་སྦྱོར་བ་ལ་སོགས་རིགས་སྔགས་ཚོགས་ལ་རབ་བརྩོན་དེ་མ་ཐག་པའི་མོད། །སྲིད་པར་གཏོགས་པའི་ཆོས་ཀུན་ཁབ་ལེན་ལྕགས་ཕྱེ་འདུ་བཞིན་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་རྒྱས་པ་དང་། །རླུང་སེམས་དབང་གྱུར་ལྷ་སྐུར་མངོན་གྱུར་བདེ་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་དེ་ཉིད་གྲུབ་པར་མཛོད། །ཅེས་པའང་ཟླ་བའི་གནམ་སྟོང་ལ་དབང་མཛད་དཔའ་བོས་བྲིས།། །།
[edit]

lha chen dbang phyug chen po la bstod pa yid 'phrog dbang gi lcags kyu zhes bya ba/__/rgyal kun gsang gsum gcig tu bsdus las brtan g.yo dbang bsgyur dpal ldan bde mchog sgyu ma'i gar/__/ngo mtshar bkod pa rgya mtsho'i khyon yang pha mthar brgal ba'i dbang mdzad dbang gi gar stabs can/__/rgyu dang mi rgyus zhabs mthil chu skyes dmar por btud cing 'od dmar drwa bar bcug mdzad pa/__/dbang phyug chen po lha yi lhar gyur u mar bcas la dwangs ba'i sems kyis rab tu bstod/__/bskal pa'i me las shugs drag rno zhing gzi byin rab rngams mthu chen dpa' bo'i brdzu bag can/__/zhi 'dzum dgyes nyams rnam mang thos sras grags pa de yi zhal gyi dpal rab 'phrog byed cing /__/'od snang mtha' yas dbang mdzad dpa' bor snang ba 'di na 'das dang ma 'das kun gyi gzhi/__/dbang phyug chen po lha yi lhar gyur u mar=____/rdo rje'i yangs pa chen po'i grong khyer 'di na 'bum phrag dpa' bo spyi dpal che/__/rdo rje'i lcags kyu dang ni zhags pa chen pos bgegs kyi rgyal po'i tshogs ni zil gnon cing /__/spyan mig nyi ltar 'khyil zhing 'od dmar glog ltar rtsen las dreg ldan skye bo 'dar byed pa/__/dbang phyug chen po lha yi lhar gyur u mar bcas la dwangs ba'i sems kyis rab tu bstod/__/khyed sku bsgom dang rigs sngags bzlas pa de yi mod la rnal 'byor dbang bcu brnyes gyur nas/__/rab myur me yi sbyor ba la sogs rigs sngags tshogs la rab brtson de ma thag pa'i mod/__/srid par gtogs pa'i chos kun khab len lcags phye 'du bzhin bstan 'gro'i dpal yon rgyas pa dang /__/rlung sems dbang gyur lha skur mngon gyur bde stong rdo rje'i ye shes de nyid grub par mdzod/__/ces pa'ang zla ba'i gnam stong la dbang mdzad dpa' bos bris//__//

Footnotes

Other Information