JKCL-KABUM-11-DA-064

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡཀྵ་ཛཾ་བྷ་ལའི་གཏེར་སྲུང་མཆོད་པའི་རིམ་པ།
Wylie title yak+Sha dzaM b+ha la'i gter srung mchod pa'i rim pa JKCL-KABUM-11-DA-064.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 64, Pages 317-318 (Folios 1a1 to 1b2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. yak+Sha dzaM b+ha la'i gter srung mchod pa'i rim pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 317-318. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity gter srung
Colophon

།ཅེས་པའང་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་དགེའོ།།

/ces pa'ang rdo rje dbang phyug rtsal gyis bris pa dge'o//

[edit]
ཡཀྵ་ཛཾ་བྷ་ལའི་གཏེར་སྲུང་མཆོད་པའི་རིམ་པ་བཞུགས་སོ། །ཨོ་རྒྱན་རྗེ་ལ་གུས་པས་འདུད། །གཏེར་སྲུང་མཆོད་པའི་རིམ་པ་ནི། །མཆོད་གཏོར་སྤྱན་གཟིགས་ལེགས་པར་བཤམས། །རྔ་གླིང་དབྱངས་དང་རོལ་མོ་བཅས། རང་གི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་གཏེར་གྱི་བདག་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་སྤྱན་དྲངས་པར་གྱུར། ཀྱེ། སློབ་དཔོན་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་གི །བཀའ་ཉན་ཟབ་མོ་གཏེར་གྱི་བདག །བྲག་བཙན་སྲོག་ཟན་དམར་པོ་ནི། །བཙན་དམག་ཤན་པ་འབུམ་གྱིས་བསྐོར། །འདིར་བྱོན་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ཤིག །ཤཱུ་ལ་རཱ་ཛ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿཤཱུ་ལ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡའི་བར་དང་། རུ་པ་པུཥྤེ་ནས་ཤབྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཨོཾ་ཤཱུ་ལ་རཱ་ཛ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨི་དཾ་བྷ་ལིདྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ། མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི། མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི། ཟབ་གཏེར་སྲུང་མའི་དབང་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ༴ སོགས། ཀྱེ། བཙན་རྗེ་སྲོག་གི་བདག་པོ་ནི། །སྐུ་མདོག་དམར་པོ་བསེ་རྨོག་དང་། །བསེ་ཁྲབ་གསོལ་ཞིང་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི། །མདུང་ཞགས་བསྣམས་ནས་རྟ་དམར་ཆིབས། །ལས་སུ་དགྲ་བོའི་སྲོག་ལ་རྔམ། །འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །དམར་གཏོར་གསེར་སྐྱེམས་འདི་བཞེས་ལ། །ཟབ་གཏེར་བསྟན་པ་སྲུང་བ་དང་། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་ལས་རྣམས་ཀུན། །མ་གཡེལ་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །དབང་ཆེན་པདྨའི་བཀའ་མ་བཅག །རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་དམ་མ་དྲལ། །རྒྱན་གྱི་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །ཕྲིན་ལས་ཐོག་མེད་མྱུར་དུ་བསྒྲུབས། །ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བར་བྱའོ། །ཅེས་པའང་རྡོ་རྗེ་དབང་ཕྱུག་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པ་དགེའོ།། །།
[edit]

yak+Sha dzaM b+ha la'i gter srung mchod pa'i rim pa bzhugs so/__/o rgyan rje la gus pas 'dud/__/gter srung mchod pa'i rim pa ni/__/mchod gtor spyan gzigs legs par bshams/__/rnga gling dbyangs dang rol mo bcas/__rang gi thugs ka nas 'od zer 'phros pas gter gyi bdag po 'khor dang bcas pa spyan drangs par gyur/__kye/__slob dpon pad+ma thod phreng gi__/bka' nyan zab mo gter gyi bdag__/brag btsan srog zan dmar po ni/__/btsan dmag shan pa 'bum gyis bskor/__/'dir byon mchod gtor 'di bzhes shig__/shU la rA dza badz+ra sa ma ya dzaHshU la rA dza sa pa ri wa ra ar+g+haM nas shab+da'i bar dang /__ru pa puSh+pe nas shab+da'i bar gyis mchod/__oM shU la rA dza sa pa ri wa ra i daM b+ha lid+ta kha kha khA hi khA hi/__lan gsum/__ma hA pany+tsa a mr-i ta khA hi/__ma hA rak+ta khA hi/__zab gter srung ma'i dbang po 'khor dang bcas pa=__sogs/__kye/__btsan rje srog gi bdag po ni/__/sku mdog dmar po bse rmog dang /__/bse khrab gsol zhing phyag gnyis kyi/__/mdung zhags bsnams nas rta dmar chibs/__/las su dgra bo'i srog la rngam/__/'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod/__/dmar gtor gser skyems 'di bzhes la/__/zab gter bstan pa srung ba dang /__/rnal 'byor bdag gi las rnams kun/__/ma g.yel bcol pa'i phrin las mdzod/__/dbang chen pad+ma'i bka' ma bcag__/rig 'dzin rnal 'byor dam ma dral/__/rgyan gyi gtor ma 'di bzhes la/__/phrin las thog med myur du bsgrubs/__/ces phrin las bcol bar bya'o/__/ces pa'ang rdo rje dbang phyug rtsal gyis bris pa dge'o//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]