ཤ་ཟ་མ་མོའི་མཆོད་འཕྲིན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title sha za ma mo'i mchod 'phrin JKCL-KABUM-11-DA-062.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 62, Pages 313 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sha za ma mo'i mchod 'phrin. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 313. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity ma mo
Colophon

།ཞེས་པའང་ཨ་མདོ་བླ་མ་ངག་དབང་བསྟན་དར་ནས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཧོར་ཟླའི་ཚེས་༢༠ཉི་མ་དམར་ཐག་ཆད་པ་ན་གང་ཤར་བྲིས་པ་དགེ།

/zhes pa'ang a mdo bla ma ngag dbang bstan dar nas bskul ngor chos kyi blo gros pas hor zla'i tshes 20nyi ma dmar thag chad pa na gang shar bris pa dge/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཤ་ཟ་མ་མོའི་མཆོད་འཕྲིན་བཞུགས། ཧཱུྃ་བྷྱོཿ སྔོན་ཚེ་པདྨ་དབང་ཆེན་པད་འབྱུང་གིས། །དམ་ལ་བཏགས་པའི་ཤ་ཟ་ཧོར་མོ་ཆེ། །མི་བསྲུན་སྲིན་མོའི་གཟུགས་ཅན་དྲག་མོའི་སྐུ། །སྨུག་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་རལ་གྲི་དང་། །ཐོད་རློན་བསྣམས་ནས་འཇིགས་པའི་སྤྱང་མོ་ཞོན། །ནག་མོ་འབུམ་སྡེའི་འཁོར་ཚོགས་དང་བཅས་པ། །འདིར་བྱོན་བསྟན་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་དུ་གསོལ། །ཉམས་པའི་ཤ་ཁྲག་རུས་གསུམ་དགྱེས་པར་རོལ། །མ་མོ་མཐུན་པའི་དམ་ཚིག་རྫས་ཀྱིས་བསྐང་། །སྨན་རཀ་གཏོར་མ་སྐྱེམས་ཕུད་འདི་བཞེས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་ཇི་ལྟར་བཅོལ་བ་རྣམས། །མ་ཐོགས་མྱུར་དུ་སྒྲུབ་ཤིག་ས་མ་ཡ། །ཤ་ཟ་ཧོར་མོ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨི་དམ་བ་ལིང་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི། །ཞེས་བསྔོའོ། །ཞེས་པའང་ཨ་མདོ་བླ་མ་ངག་དབང་བསྟན་དར་ནས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་ཧོར་ཟླའི་ཚེས་༢༠ཉི་མ་དམར་ཐག་ཆད་པ་ན་གང་ཤར་བྲིས་པ་དགེ། །།
[edit]

sha za ma mo'i mchod 'phrin bzhugs/__hU~M b+h+yoHsngon tshe pad+ma dbang chen pad 'byung gis/__/dam la btags pa'i sha za hor mo che/__/mi bsrun srin mo'i gzugs can drag mo'i sku/__/smug nag zhal gcig phyag gnyis ral gri dang /__/thod rlon bsnams nas 'jigs pa'i spyang mo zhon/__/nag mo 'bum sde'i 'khor tshogs dang bcas pa/__/'dir byon bstan pa'i dgra bgegs bsgral du gsol/__/nyams pa'i sha khrag rus gsum dgyes par rol/__/ma mo mthun pa'i dam tshig rdzas kyis bskang /__/sman raka gtor ma skyems phud 'di bzhes la/__/rnal 'byor bdag gis ji ltar bcol ba rnams/__/ma thogs myur du sgrub shig sa ma ya/__/sha za hor mo sa pa ri wA ra i dam ba ling ta kha kha khA hi/__/zhes bsngo'o/__/zhes pa'ang a mdo bla ma ngag dbang bstan dar nas bskul ngor chos kyi blo gros pas hor zla'i tshes 20nyi ma dmar thag chad pa na gang shar bris pa dge/__//

Footnotes

Other Information