JKCL-KABUM-11-DA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བླ་མ་དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ཡིད་སྨོན་ཀུན་འགྲུབ།
Wylie title bla ma dpal nag po chen po gur gyi mgon po la gsol ba 'debs shing phrin las bcol ba yid smon kun 'grub JKCL-KABUM-11-DA-008.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 8, Pages 71-72 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma dpal nag po chen po gur gyi mgon po la gsol ba 'debs shing phrin las bcol ba yid smon kun 'grub. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 71-72. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Activity Practices - las tshogs  ·  Protector Rituals - gsol mchod
Deity nag po chen po
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/mahakala-panjaranatha-activity
Colophon

།ཅེས་པའང་དད་སློབ་ཧོར་གདོང་ཐོག་དགོན་གྲྭ་མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རེག་རིན་ཆེན་གཉིས་པ་འཁོར་ལོའི་མཎྜལ་དང་བཀས་བསྐུལ་ངོར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མེ་བྱ་སྨལ་པོའི་ཟླ་ཚེས་ལ་འཕགས་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་བྲིས་པ་དགེའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang dad slob hor gdong thog dgon grwa mgon po tshe brtan gyis bkra shis lha reg rin chen gnyis pa 'khor lo'i maN+Dal dang bkas bskul ngor/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas me bya smal po'i zla tshes la 'phags yul rdo rje gdan gyi byang chub shing drung du bris pa dge'o/__/sarba mang+ga laM//

[edit]
བླ་མ་དཔལ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་གུར་གྱི་མགོན་པོ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་ཤིང་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ཡིད་སྨོན་ཀུན་འགྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ། བླ་མ་ནག་པོ་ཆེན་པོར་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨཱཿ རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགག་པ་མེད་པ་དང་། །ཧཱུྃ། །གང་ཐུགས་སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་རྟོགས་པར་མཛོད། །ཧྲཱིཿདམ་ཚིག་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་གི །ནག་པོ་ཁྱེད་ལ་མི་ཕྱེད་དད་མོས་ཀྱི། །གསོལ་བ་ཁ་ཙམ་མིན་པར་སྙིང་ནས་འདེབས། །བདག་སོགས་ལམ་གྱི་བར་ཆད་ཞི་བ་དང་། །ཡིད་ལ་ཅི་བསམ་ཐམས་ཅད་འགྲུབ་པར་མཛོད། །གང་ཞིག་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་བདུད་སྡེ་དང་། །སྙིགས་དུས་རྒྱལ་འགོང་ཤི་འདྲེ་དམ་སྲིའི་ཚོགས། །རྡུལ་དུ་རློགས་ཤིག་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེ། །གུར་གྱི་མགོན་པོར་མཐུ་སྟོབས་དཔུང་བསྐྱེད་མཛོད། །ཁྱད་པར་ཤིན་ཏུ་སྙིགས་མའི་དུས་འདི་རུ། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་དེ་འཛིན་སྐྱེས་བུ་དང་། །ཆོས་ལྡན་རྒྱལ་བློན་ཁྱིམ་བདག་རྣམས་ཀྱི་ཚོགས། །བདེ་སྐྱིད་འཕྲོག་རྣམས་མིང་ཙམ་མེད་པར་མཛོད། ཐུབ་པའི་བསྟན་པ་རིན་ཆེན་འཛིན་པ་ཡི། །དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་གང་ན་བཞུགས་པ་རྣམས། །སྐུ་ཚེ་བརྟན་ཅིང་ཐུགས་ཀྱི་བཞེད་དོན་འགྲུབ། ཕྲིན་ལས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །འཇིག་རྟེན་པ་ཀུན་ཡང་དག་ལྟ་བར་དང་། །ཕན་ཚུན་ཕ་མ་ལྟ་བུའི་སེམས་ལྡན་ཞིང་། །འཐབ་རྩོད་རྒྱུན་ཆད་བསོད་ནམས་དཔལ་གྱིས་འབྱོར། །ཚེ་རིང་ནད་མེད་བདེ་སྐྱིད་ལྡན་པར་མཛོད། །རྟག་ཏུ་བདག་གིས་ཁྱོད་བསྙེན་མཆོད་ཅིང་བསྟོད། །གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བདེན་དོན་མངོན་གྱུར་ནས། །ཕ་རོལ་མི་དང་མི་མིན་གནོད་པ་ཡི། །གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཀུན་རྫོབ་ནག་པོ་གཎྜི་འཛིན་པ་ཉིད། །དོན་དམ་རང་སེམས་གསལ་སྟོང་ངོ་བོ་རུ། །ངོ་ཤེས་ཡིད་ཆེས་གདེང་ཐོབ་ས་ལམ་བསྒྲོད། །བཅུ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྒྱལ་བདག་སྒྲུབ་མཛོད། །ཅེས་པའང་དད་སློབ་ཧོར་གདོང་ཐོག་དགོན་གྲྭ་མགོན་པོ་ཚེ་བརྟན་གྱིས་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རེག་རིན་ཆེན་གཉིས་པ་འཁོར་ལོའི་མཎྜལ་དང་བཀས་བསྐུལ་ངོར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མེ་བྱ་སྨལ་པོའི་ཟླ་ཚེས་ལ་འཕགས་ཡུལ་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ་བྲིས་པ་དགེའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

bla ma dpal nag po chen po gur gyi mgon po la gsol ba 'debs shing phrin las bcol ba yid smon kun 'grub ces bya ba bzhugs so/__/oM/__bla ma nag po chen por la phyag 'tshal lo/__/AHrgyal ba'i phrin las 'gag pa med pa dang /__/hU~M/__/gang thugs skye med chos dbyings rtogs par mdzod/__/hrIHdam tshig ldan pa'i rnal 'byor bdag cag gi__/nag po khyed la mi phyed dad mos kyi/__/gsol ba kha tsam min par snying nas 'debs/__/bdag sogs lam gyi bar chad zhi ba dang /__/yid la ci bsam thams cad 'grub par mdzod/__/gang zhig dran pa tsam gyis bdud sde dang /__/snyigs dus rgyal 'gong shi 'dre dam sri'i tshogs/__/rdul du rlogs shig rdo rje nag po che/__/gur gyi mgon por mthu stobs dpung bskyed mdzod/__/khyad par shin tu snyigs ma'i dus 'di ru/__/rgyal ba'i bstan dang de 'dzin skyes bu dang /__/chos ldan rgyal blon khyim bdag rnams kyi tshogs/__/bde skyid 'phrog rnams ming tsam med par mdzod/__thub pa'i bstan pa rin chen 'dzin pa yi/__/dam pa'i skyes bu gang na bzhugs pa rnams/__/sku tshe brtan cing thugs kyi bzhed don 'grub/__phrin las phyogs bcur rgyas par mdzad du gsol/__/'jig rten pa kun yang dag lta bar dang /__/phan tshun pha ma lta bu'i sems ldan zhing /__/'thab rtsod rgyun chad bsod nams dpal gyis 'byor/__/tshe ring nad med bde skyid ldan par mdzod/__/rtag tu bdag gis khyod bsnyen mchod cing bstod/__/gsol ba btab pa'i bden don mngon gyur nas/__/pha rol mi dang mi min gnod pa yi/__/g.yul las rnam par rgyal ba'i phrin las mdzod/__/kun rdzob nag po gaN+Di 'dzin pa nyid/__/don dam rang sems gsal stong ngo bo ru/__/ngo shes yid ches gdeng thob sa lam bsgrod/__/bcu gsum rdo rje 'dzin rgyal bdag sgrub mdzod/__/ces pa'ang dad slob hor gdong thog dgon grwa mgon po tshe brtan gyis bkra shis lha reg rin chen gnyis pa 'khor lo'i maN+Dal dang bkas bskul ngor/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas me bya smal po'i zla tshes la 'phags yul rdo rje gdan gyi byang chub shing drung du bris pa dge'o/__/sarba mang+ga laM//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]