JKCL-KABUM-11-DA-112

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒང་ཐོག་གི་ཀླུ་མཆོད།
Wylie title sgang thog gi klu mchod JKCL-KABUM-11-DA-112.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 112, Pages 535-536 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. sgang thog gi klu mchod. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 535-536. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/gangtok-nagas-offering
Colophon

།ཅེས་པའང་ཟླ་༢ཚེས་༢༢སྤ་སངས་ནམ་གྲུའི་འགྲུབ་སྦྱོར་ལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།།

/ces pa'ang zla 2tshes 22spa sangs nam gru'i 'grub sbyor la chos kyi blo gros pas bris pa'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
སྒང་ཐོག་གི་ཀླུ་མཆོད་བཞུགས་སོ། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། མཆོད་གཏོར་གྱི་འབག་བརྩོག་དྲི་མ་ཐམས་ཅད་སེལ། རང་རང་གི་མཐུན་རྫས་ཟད་མི་ཤེས་པར་གྱུར། ཀྱཻ། རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་གཏིང་ཤེད་ན། །ཕོ་བྲང་གཞལ་མེད་ཉམས་དགའ་བར། །ཀླུ་ཡི་རྒྱལ་པོ་དུང་སྐྱོང་ནི། །སྐུ་མདོག་དཀར་ལ་འོད་ཟེར་འབར། །སྐུ་སྟོད་ལྷ་རྫས་རིན་ཆེན་བརྒྱན། །སྐུ་སྨད་སྦྲུལ་མཇུག་རྒྱ་མཚོར་རོལ། །ཕྱག་གཉིས་ནོར་བུ་འོད་འབར་བསྣམས། །སྦྲུལ་མགོའི་གདེངས་ཀ་བདུན་གྱིས་མཛེས། །གཡོན་དུ་གཙུག་ན་འོད་འབར་སྔོ། །ཆ་ལུགས་ཡབ་འདྲ་གཏེར་བུམ་བསྣམས། །འཁོར་དུ་ཀླུ་གཉན་ས་བདག་བསྐོར། །འདིར་གཤེགས་རྟེན་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཁྱེད་ལ་དགྱེས་པའི་མཆོད་པ་ནི། །ཀླུ་སྨན་ཀླུ་ནོར་ཉེར་གཅིག་དང་། །སྤྱན་གཟིགས་དཀོར་ཆ་སྣ་ཚོགས་དང་། །དཀར་མངར་འོ་ཆབ་ཉེར་སྤྱོད་སོགས། །དར་ཟབ་རིན་ཆེན་ལྗོན་ཤིང་བཟང་། །ཁྲུས་རྫིང་སྐྱེད་ཚལ་ལ་སོགས་པ། །འདོད་ཡོན་མཁོ་དགུའི་མཆོད་པ་དང་། །ཁྱད་པར་སྔགས་དང་ཏིང་འཛིན་གྱིས། །སྤྲུལ་པའི་ནོར་བུ་བསམ་འཕེལ་སོགས། །འདོད་རྒུ་འབྱུང་བའི་རྟེན་དུ་འབུལ། །བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཡི། །བྱ་བ་སྤྱོད་པ་ཉེས་པ་ལས། །ཕོག་ཐུག་འགྲམ་འཁྲུགས་གྱུར་པ་བཤགས། །བདེ་གཤེགས་ཀླུ་དབང་རྒྱལ་པོ་ཡི། །ཁྱེད་ལ་རྟག་ཏུ་སྲུངས་སྐྱོབས་མཛོད། །ནད་དང་གནོད་པ་ཞི་གྱུར་ཅིག །པདྨ་འབྱུང་གནས་བཀའ་བཞིན་དུ། །སྦས་གནས་སྣོད་བཅུད་སྲུངས་སྐྱོབས་དང་། །ཞི་དང་བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཤིང་། །དཔལ་འབྱོར་ལོངས་སྤྱོད་རྒྱས་པར་མཛོད། །བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་སྦྱིན་བདག་བཅས། །དགེ་ལེགས་དཔལ་ཡོན་འཕེལ་བར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཟླ་༢ཚེས་༢༢སྤ་སངས་ནམ་གྲུའི་འགྲུབ་སྦྱོར་ལ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

sgang thog gi klu mchod bzhugs so/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M/__mchod gtor gyi 'bag brtsog dri ma thams cad sel/__rang rang gi mthun rdzas zad mi shes par gyur/__kyai/__rgya mtsho chen po'i gting shed na/__/pho brang gzhal med nyams dga' bar/__/klu yi rgyal po dung skyong ni/__/sku mdog dkar la 'od zer 'bar/__/sku stod lha rdzas rin chen brgyan/__/sku smad sbrul mjug rgya mtshor rol/__/phyag gnyis nor bu 'od 'bar bsnams/__/sbrul mgo'i gdengs ka bdun gyis mdzes/__/g.yon du gtsug na 'od 'bar sngo/__/cha lugs yab 'dra gter bum bsnams/__/'khor du klu gnyan sa bdag bskor/__/'dir gshegs rten la bzhugs su gsol/__/khyed la dgyes pa'i mchod pa ni/__/klu sman klu nor nyer gcig dang /__/spyan gzigs dkor cha sna tshogs dang /__/dkar mngar 'o chab nyer spyod sogs/__/dar zab rin chen ljon shing bzang /__/khrus rdzing skyed tshal la sogs pa/__/'dod yon mkho dgu'i mchod pa dang /__/khyad par sngags dang ting 'dzin gyis/__/sprul pa'i nor bu bsam 'phel sogs/__/'dod rgu 'byung ba'i rten du 'bul/__/bdag cag 'khor dang bcas pa yi/__/bya ba spyod pa nyes pa las/__/phog thug 'gram 'khrugs gyur pa bshags/__/bde gshegs klu dbang rgyal po yi/__/khyed la rtag tu srungs skyobs mdzod/__/nad dang gnod pa zhi gyur cig__/pad+ma 'byung gnas bka' bzhin du/__/sbas gnas snod bcud srungs skyobs dang /__/zhi dang bkra shis bde legs shing /__/dpal 'byor longs spyod rgyas par mdzod/__/bstan dang bstan 'dzin sbyin bdag bcas/__/dge legs dpal yon 'phel bar shog__/ces pa'ang zla 2tshes 22spa sangs nam gru'i 'grub sbyor la chos kyi blo gros pas bris pa'o//__//

Footnotes

Other Information