JKCL-KABUM-11-DA-043

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་བཀའ་སྲུང་བདུད་མགོན་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་བསྐང་བཤགས་ཞིང་སྐྱོངས་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ།
Wylie title gter chen bdud 'dul rdo rje'i zab gter bka' srung bdud mgon legs grub rdo rje'i gtor chog bskang bshags zhing skyongs dgyes pa'i rol mtsho JKCL-KABUM-11-DA-043.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 43, Pages 201-249 (Folios 1a to 25a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་ (bdud 'dul rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. gter chen bdud 'dul rdo rje'i zab gter bka' srung bdud mgon legs grub rdo rje'i gtor chog bskang bshags zhing skyongs dgyes pa'i rol mtsho. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 201-249. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Confessions - bshags pa  ·  Mending Rituals - bskang chog  ·  Protector Rituals - gsol mchod  ·  Torma-offering Rituals - gtor chog
Cycle དམ་ཆོས་སྤྲུལ་སྐུ་སྙིང་ཐིག་ (dam chos sprul sku snying thig)
Deity bdud mgon legs grub rdo rje
Colophon

།ཅེས་ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་སྐོར་གཏེར་ཁ་སྔ་ཕྱི་དུ་མ་ནས་བྱོན་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ཁ་ནས་བྱོན་པ་འདི་ཉིད་ཟབ་རྒྱས་ཆེ་ཞིང་དེ་ཉིད་ཀྱི་རིགས་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་ཁྲག་འཐུང་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཡབ་སྲས་ནས་སྲུང་མའི་གཙོ་བོར་གནང་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་ཆུང་ངུའི་དུས་སྲུང་མ་འདི་ལ་སྙིང་ནས་སྤྲོ་ཞིང་། བར་སྐབས་རྐྱེན་དུ་མས་སྙོམས་ལས་སུ་གྱུར་ཡང་། ཤར་ཀ་ནག་ཚང་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་ངེད་ལ་ཕ་མེས་ཀྱི་ལྷ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་ཆགས་པའི་ངོ་ཆེ་བར་གསུང་པ་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་རྒྱུས་གཏམ་དོན་ཐོག་ཁེལ་བ་དང་། གཅུང་འཆི་མེད་པདྨ་རྡོ་རྗེས་ཀྱང་རྨི་ལམ་བྱུང་བའི་མཚམས་སྦྱར་སོགས་ལ་བརྟེན། མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྲིས་ཀྱི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོར་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོན་བདེར་རང་ལོ་བཞི་བཅུར་སོན་པའི་ཁྲུམ་ཟླ་༨པའི་ཚེས་༡༤ལ་བསྡེབས་པ་འདིས་ཀྱང་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཞིང་ནགས་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྱུང་པོའི་མཐུ་སྟོབས་རྩད་ནས་འཇོམ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

/ces zhing skyong chen po legs grub rdo rje'i sgrub skor gter kha snga phyi du ma nas byon kyang khyad par du 'phags pa gter chen bdud 'dul rdo rje'i gter kha nas byon pa 'di nyid zab rgyas che zhing de nyid kyi rigs chos brgyud 'dzin khrag 'thung nus ldan rdo rje yab sras nas srung ma'i gtso bor gnang ba dang /__rang nyid kyang chung ngu'i dus srung ma 'di la snying nas spro zhing /__bar skabs rkyen du mas snyoms las su gyur yang /__shar ka nag tshang grub thob kyi nged la pha mes kyi lha srung gsol mchod chags pa'i ngo che bar gsung pa rgyus med kyi rgyus gtam don thog khel ba dang /__gcung 'chi med pad+ma rdo rjes kyang rmi lam byung ba'i mtshams sbyar sogs la brten/__mkhyen brtse'i phris kyi sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtshor rang nyid kyi 'don bder rang lo bzhi bcur son pa'i khrum zla 8pa'i tshes 14la bsdebs pa 'dis kyang bdud bzhi'i g.yul las rnam par rgyal zhing nags phyogs kyi 'byung po'i mthu stobs rtsad nas 'jom pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་ཟབ་གཏེར་བཀའ་སྲུང་བདུད་མགོན་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་གཏོར་ཆོག་བསྐང་བཤགས་ཞིང་སྐྱོངས་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། བླ་མ་དང་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །འཇིགས་རུང་སྐུ་ནི་དུས་མཐའི་ཆར་སྤྲིན་ལྟར་གནག་རྔམ་པའི་ཞལ་ནི་སེངྒེའི་གདོང་། །གསུང་གི་ང་རོ་འབྲུག་སྟོང་ལྡིར་བས་ལོག་འདྲེན་བདུད་ཀྱི་སྙིང་བཀས་སྲིད་གསུམ་གཡོ། །ཐུགས་ནི་སྙིང་རྗེས་རབ་ཏུ་ཞི་ཡང་གདུག་པ་རྗེས་འཛིན་ཁྲོ་ལ་དྲག་ཤུལ་འབར། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་དང་ཞིང་ཀུན་སྐྱོངས་མཛད་བསྟན་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ་དཔོན་ཆེན་པོར་འདུད། །གང་དེ་མཉེས་པར་བྱེད་པ་ཡི། །ཐུགས་དམ་མཆོད་བསྐང་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་རིམ་པ་ནི། །ཞིང་སྐྱོངས་དགྱེས་པའི་རོལ་མཚོ་སྤེལ། དེ་ལ་སྔོན་དངོས་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ནི། བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་འདི་ཡི་རྗེས་གནང་གི་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱས་ཤིང་དམ་ཚིག་ལྡན་པའི་རྣལ་འབྱོར་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདི་ལ་བརྩོན་པར་བྱ་སྟེ། གོང་དུ་རྩ་བ་གསུམ་གྱི་རྟེན་སྤྱི་དང་། ཁྱད་པར་ཆོས་སྐྱོངས་ཆེན་པོའི་རྟེན་བཀྲམ་པའི་མདུན། སྟེགས་བུ་ཁེབས་ལྡན་མེ་ཏོག་ནག་པོ་བཀྲམ་པའི་སྟེང་ཡི་དམ་གྱི་གཏོར་མ་དང་། ཆོས་སྐྱོངས་འདི་ཉིད་ཀྱི་གཏོར་མ་བང་རིམ་གསུམ་གྱི་སྟེང་གཙོ་བོ་གྲུ་གསུམ་ཆེ་བ་དང་། དེ་ཡི་གཡོན་དུ་ཕྱེད་ཙམ་སླེབ་པའི་ཡུམ་གྲུ་གསུམ་གཉིས་ལ་སྐྱུ་གུ་བརྒྱད་བརྒྱད་རེས་བསྐོར། དེ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་དུ་ལས་མཁན་གཉིས་ལ་དམར་གཏོར་ཆུང་ངུ་རེ་རེ། བང་རིམ་འོག་མར་ཤར་དུ་རྡོར་ལེགས་ཟུར་གསུམ་ར་མགོས་མཚན་པ། ལྷོར་གཤིན་རྗེ་ཟུར་གསུམ་ལྟག་ཀྱུས། ནུབ་ཏུ་ཀླུ་བདུད་ཟླུམ་པོ་རྒྱབ་ཡོལ་ཅན། བྱང་དུ་བདུད་ནག་ཁུག་པ་ཅན། ཤར་ལྷོར་བཙན་ཟུར་གསུམ་པ་གཡས་དཀྱུས། ལྷོ་ནུབ་ཚངས་པ་ཟླུམ་པོ་ལུ་ལུ་ཅན། ནུབ་བྱང་སྲིན་པོ་བྱ་མགོ་ཅན། བྱང་ཤར་མ་མོ་ཟུར་གསུམ་ཞལ་དཀར་ཅན། དེ་འོག་བང་རིམ་ལ་བྱ་ནག་མཆུ་ནག་དང་། མཆུ་དམར་ཅན། དེ་འོག་ཁྱི་ནག་ལུག་ནགདེ་འོག་རྟ་ནག་རྟ་དམར། དེ་འོག་གཡག་ནག་དོམ་ནག་རྣམས་ཀྱི་འཕྲག་པར་ཟན་ལིང་མགོ་མཇུག་ལྡོག་ཏེ་འཛུགས། གཞན་ཡང་སྟག་གཟིགས་དོམ་དྲེད་སོགས་སྣ་ཚོགས་དང་། དེ་འོག་ཟན་ལིང་ཁ་སྦུབས་དང་། གན་རྐྱལ་ལོག་པས་བསྐོར་བ་ཅན་རྣམས་བཤམས་པའི་གཡས་གཡོན་སྨན་རག་མདུན་ནས་ཞི་དྲག་གི་མཆོད་པ་ཐུན་མཐར་འབུལ་རྒྱུའི་གཏོར་མ་སྐྱེམས་ཕུད་དང་། གཞན་སྤྱན་གཟིགས་སྣ་ཚོགས་པ་བརྗིད་པར་བཤམས། རང་ཉིད་ཀྱི་མདུན་དུ་ནང་མཆོད་རྡོར་དྲིལ་གཡས་དར་ནག་པོ། ཐོད་རྔ་འབྲུ་ཕོར་དང་མགོན་སྤོས་སོགས་བཤམ་ལ། བདག་ཉིད་ཡི་དམ་དཔལ་ཆེན་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་དང་། སེང་སྒྲོགས་ཕུར་པ་གང་རིགས་ཀྱི་བསྐྱེད་བཟླས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་མཆོད་གཏོར་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་དྲག་པོ་ལས་ཀྱི་གཞལ་ཡས་ཁང་པ༔ གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབ་བང་རིམ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་དབུས་སུ༔ བསྟན་བསྲུངས་ཆེན་པོའི་མདུན་དུ༔ ཐོད་སྣོད་བྷནྡྷ་འབར་བ་ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱིས་ནང་དུ་ཁྲག་ཞག་ཀྱི་ཨརྒྷཾ༔ དབང་པོའི་མེ་ཏོག༔ ཚིལ་ཆེན་གྱི་བདུག་སྤོས༔ ཞུན་ཆེན་གྱི་མར་མེ༔ མཁྲིས་པའི་དྲི་ཆབ༔ ཉམས་པའི་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཤ་ཁྲག༔ རུས་པའི་ཞལ་ཟས༔ རྐང་གླིང་ཐོད་པའི་རྔ་སྒྲ༔ ཞིང་ཆེན་གྱི་གཡང་གཞི༔ རྒྱུ་རློན་གྱི་ལྡ་ལྡི༔ ཙིཏྟའི་ཕོ་ལོང་། ཀེང་རུས་གསར་རྙིང་གིས་འཕན་གདུགས༔ ཞིང་ལྤགས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན༔ གྲི་ལག་གིས་རྩེ་གསུམ༔ ཤི་སྐྲའི་བ་དན། ཁྲག་ཀླད་ཞག་གི་ཚོམ་བུ༔ ག་ཎའི་ལོངས་སྤྱོད༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས༔ ནམ་མཁའ་ས་གཞི་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་གང་བར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ༔ སོགས་ནས། ཤབྡའི་བར། སྨན་རཀྟ་གཏོར་གསུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། ཧཱུྃ་ཐོད་པའི་སྣོད་དུ་བདུད་རྩི་ཁོལ་ཞིང་ལུད། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་ལོངས་སྤྱོད་གཏེར་ཆེན་པོ། །རྟོག་བྲལ་ཆགས་མེད་རཀྟའི་རྒྱ་མཚོར་འཁྱིལ། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཋ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་བ་ལིཾ་ཏ་ཏེ་ཛོ་བ་ལིཾ་ཏ་བ་ལ་བ་ཏི་གུ་ཧྱ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཋ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མ་ཧཱ་རཀྟ་ཛོ་ལ་མ་དྷ་ལ་ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ ཋ༔ རྣམས་བརྗོད་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ། སྤྱན་འདྲེན། མཆོད་བསྟོད། བཟླས་པ། བསྐང་བཤགས་བྱའོ། །དང་པོ་དམ་ཚིག་པ་བསྐྱེད་པ་ནི། རང་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུ༔ གུ་རུ་པདྨ་བདུད་འདུལ་ནི༔ འཕགས་པ་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་སྐུ༔ སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ༔ ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་མཆེ་བ་ཟངས་ཡག་གཙིགས༔ སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་སྡང་མིག་ཕྱོགས་བཅུར་གཟིགས༔ དབུ་སྐྲ་དམར་སེར་སྲིད་པའི་རྩེ་མོར་འབར༔ ཕྱག་གཡས་དབང་བསྡུད་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁར་ཕྱར༔ གཡོན་པས་ཟིལ་གནོན་ལྕགས་སྡིག་མགོ་དགུ་བསྣམས༔ སྐུ་ལ་ཟ་བེར་ལྗང་སྨུག་སེར་བཀྲ་གསོལ༔ ཞབས་གཉིས་འདོར་ཐབས་མུ་སྟེགས་དམ་སྲི་མནན༔ གཟི་བརྗིད་མདངས་ལྡན་མེ་དཔུང་ཀློང་དུ་བཞུགས༔ བདུད་འདུལ་དཔའ་བོའི་སྐུ་རུ་བསྐྱེད༔ ཨོཾ་བཛྲ་གུ་རུ་སེང་ཧ་གྷནྜེ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ༔ གསང་སྔགས་སྙིང་པོ་འབྲུག་ལྟར་སྒྲོགས་པ་ཡི༔ མདུན་དུ་གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་མེ་རླུང་འཁྲུགས་པའི་དབུས༔ ཁྲག་ཞག་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དཀྱིལ་དུ༔ གནམ་ལྕགས་ལས་གྲུབ་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་དབུས༔ པདྨ་ཉི་མ་འབར་བའི་གདན་སྟེངས་སུ༔ དགྲ་བགེགས་ཕོ་མོ་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པའི་སྟེང་༔ རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས༔ ཧཱུཾ་ཡིག་ཚ་ཟེར་སྐར་མདའ་ལྟ་བུར་འཕྲོས༔ ཧཱུྃ་ཡིག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ འོད་ཟེར་དཔག་ཡས་ནམ་མཁའ་གང་བར་འཕྲོས༔ གདུག་པའི་དགྲ་བགེགས་ཐམས་ཅད་ཚར་བཅད་ནས༔ ཕྱོགས་དུས་ལས་མགོན་མ་ལུས་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ མཐུ་དང་རྫུ་འཕྲུལ་ནུས་སྟོབས་མ་ལུས་པ༔ འོད་ཟེར་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ ཆེ་བཙན་འགྲན་ཟླ་མཐའ་མེད་གར་གྱི་དབང་༔ བདུད་མགོན་ཆེན་པོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན༔ སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་སྤྱན་གསུམ་དམར་ཟླུམ་འཁྲུགས༔ ཞལ་གདངས་མཆེ་གཙིག་ལྗགས་དམར་གློག་ལྟར་འཁྱུག༔ སྐུ་ལ་འཇོལ་བེར་དམར་ནག་ལྷུབ་ཆེན་གསོལ༔ གཡུ་རལ་གསེབ་ནས་སེང་ཆུང་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས༔ ཕྱག་གཡས་དར་ནག་རུ་མཚོན་དགྲ་ལ་ཕྱར༔ གཡོན་པས་ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་བྷནྡྷའི་ནང་༔ དམར་གྱི་གཏོར་མ་གནམ་ལྕགས་ཐོག་ལྟར་འཕེན༔ སྟག་རལ་གཟིག་ཤུབ་བར་སྣང་གློག་ལྟར་འཁྱུག༔ ཤིན་ཏུ་མི་སྲུན་འཇིགས་པའི་ཆ་བྱད་ཅན༔ ཆིབས་སུ་བདུད་རྟ་ནག་པོ་རླུང་གཤོག་ཆིབས༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་གླིང་བཞི་མ་ལུས་བསྐོར༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བོ་བསྒྲལ་བའི་ལས་ལ་བརྩོན༔ སྲིད་པ་ཕོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དབང་སྡུད་བསམ༔ དེ་ཡི་གཡོན་དུ་པད་ཉི་དགྲ་བགེགས་སྟེང་༔ ཏྲིཿཡིག་དམར་ནག་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ དཔལ་ལྡན་བདུད་མོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན༔ སྐུ་མདོག་དམར་ནག་ཁྲོ་གཏུམ་གཟི་བརྗིད་འབར༔ དམར་ཟླུམ་འཇིགས་པའི་སྤྱན་གསུམ་ཁྲག་ལྟར་ཁོལ༔ ཞལ་གདངས་ལྗགས་འདྲིལ་རྣོ་དཀར་མཆེ་བ་གཙིགས༔ ཁྲག་རལ་གསེབ་ནས་སེང་ཆུང་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས༔ ཕྱག་གཡས་དགྲ་སྟྭ་རྩེ་གསུམ་དར་དམར་ཕྱར་བ་ཡི༔ དགྲ་བགེགས་གཟུགས་ཕུང་ཚལ་པ་དུམ་བུར་འཕེན༔ ཕྱག་གཡོན་བྷནྡྷ་ལྕང་ལོར་བཅས་པའི་ནང་༔ དགྲ་སྙིང་དམར་པོ་ཁྲུམ་ཁྲུམ་ཞལ་དུ་གསོལ༔ སྐུ་ལ་འཇོལ་བེར་དམར་པོ་ལྷུབ་ཆེན་གསོལ༔ བཙན་རྟ་དམར་པོ་ཆིབས་ནས་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱུག༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་བསྒྲལ༔ སྲིད་པ་མོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་དབང་བསྡུད་བསམ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་མདུན་ཉིད་དུ༔ དྷི་ཏྲི་གཉིས་ལས་བསྐྱེད་པ་ཡི༔ ལས་མཁན་བམ་རོ་ཕོ་མོ་ནི༔ སྐྲ་མེད་མདོག་དམར་སྤྲེའུའི་གདོང་༔ ལག་གཉིས་བྱ་སྡེར་ས་ལ་བཙུགས༔ རྐང་པས་གཏོར་ཁྱེར་དགྲ་ལ་འཕེན༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་སྟོང་གསུམ་བསྐོར༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་རྩད་ནས་གཅོད༔ ཕྱོགས་མཚམས་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་དབུས༔ དགྲ་བགེགས་ཇིང་འདུར་བསྣོལ་བའི་སྟེང་༔ ཤར་དུ་ཏྲི་ལས་སྐྱེས་བུ་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ནི༔ སྐུ་མདོག་དམར་སྨུག་སྐུ་ལ་བེར་དཀར་གསོལ༔ དབུ་ལ་འོབ་ཞུ་སྨུག་པོ་མནབ༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁར་ཕྱར༔ གཡོན་པས་དགྲ་སྙིང་ཞལ་དུ་གསོལ༔ ཆིབས་སུ་སེང་གེ་དཀར་མོ་ཆིབས༔ ལྷོ་ཕྱོགས་ཡ་ལས་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་ནི༔ སྐུ་མདོག་ལྗང་སྨུག་མུན་པའི་འཇོལ་བེར་གསོལ༔ ཕྱག་གཡས་བེ་ཅོན་ནམ་མཁར་ཕྱར༔ གཡོན་པས་རྒྱུ་ཞགས་དགྲ་ལ་འཕེན༔ ཆིབས་སུ་ཆུ་གླང་སྔོན་པོ་ཆིབས༔ ནུབ་ཏུ་ཕུ་ལས་ཀླུ་བདུད་མགོ་དགུ་ནི༔ སྐུ་མདོག་སྔོ་ནག་གཅེར་བུ་སྦྲུལ་མཇུག་འཁྱིལ༔ ཕྱག་གཡས་སྦྲུལ་ཞགས་ནམ་མཁར་ཕྱར༔ གཡོན་པས་དུག་གི་པར་བུ་བསྣམས༔ ཆིབས་སུ་ཆུ་སྲིན་དམར་པོ་ཆིབས༔ བྱང་དུ་དུ་ལས་བདུད་རྗེ་རྐང་རིང་ནི༔ སྐུ་མདོག་ནག་པོ་འཇིགས་པའི་བེར་ནག་གསོལ༔ ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་ནམ་མཁར་ཕྱར༔ གཡོན་པས་བདུད་ཞགས་ནག་པོ་བསྣམས༔ ཆིབས་སུ་རྟ་ནག་རྟིང་དཀར་ཆིབས༔ ཤར་ལྷོར་ཙ་ལས་བཙན་འགོང་ཡམ་ཤུད་ནི༔ སྐུ་མདོག་དམར་ནག་འཇིགས་པའི་བེར་དམར་གསོལ༔ ཕྱག་གཡས་བཙན་མདུང་དམར་པོ་ཕྱར༔ གཡོན་པས་བཙན་ཞགས་དགྲ་ལ་འདེབས༔ ཆིབས་སུ་བཙན་རྟ་དམར་པོ་ཆིབས༔ ལྷོ་ནུབ་ཤ་ལས་ཡབ་རྗེ་ཚངས་པ་ནི༔ སྐུ་མདོག་དཀར་སྨུག་སྐུ་ལ་བེར་དཀར་གསོལ༔ ཕྱག་གཡས་སྤུ་གྲི་ནམ་མཁར་ཕྱར༔ གཡོན་པས་དར་དཀར་རུ་མཚོན་བསྣམས༔ ཆིབས་སུ་ཅང་ཤེས་དཀར་པོ་ཆིབས༔ ནུབ་བྱང་ཏྲི་ལས་སྲིན་པོ་ནི་ར་སེང་ཧ་ནི༔ སྐུ་མདོག་དུད་ཁ་འཇོལ་བེར་ལྗང་གུ་གསོལ༔ ཕྱག་གཡས་ཁྲམ་ཤིང་ནམ་མཁར་ཕྱར༔ གཡོན་པས་ལྕགས་ཀྱུས་དགྲ་ལ་འདེབས༔ ཆིབས་སུ་བོང་བུ་ཁམས་ནག་ཆིབས༔ བྱང་ཤར་མ་ལས་རྡོ་རྗེ་བ་ལམ་མ༔ སྐུ་མདོག་ནག་མོ་འཇིགས་པའི་བེར་སྨུག་གསོལ༔ ཕྱག་གཡས་རལ་གྲི་ནམ་མཁར་ཕྱར༔ གཡོན་པས་ནད་རྐྱལ་དགྲ་ལ་ལྷུད༔ ཆིབས་སུ་དྲེའུ་ནག་ག་པ་ཆིབས༔ དེ་ལྟར་ཤན་པ་གཏུམ་པོ་རྣམས༔ རང་རང་འཁོར་ཚོགས་བསམ་མི་ཁྱབ༔ ཀུན་ཀྱང་རབ་འཇིགས་ཁྲོས་པའི་གཟུགས༔ ཆོ་རལ་གཅིག་ཏུ་མ་ངེས་ཏེ༔ རྣམ་སྤྲུལ་བྱེ་བ་དཔག་མེད་འགྱེད༔ དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ལས་ལ་བརྩོན༔ གཞན་ཡང་མ་ཚོགས་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་དང་༔ བཀའ་ཉན་ལས་བྱེད་བསམ་མི་ཁྱབ༔ སེང་གེ་གཏུམ་པོ་གླང་ཆེན་སྨྱོན་པ་དང་༔ སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་ལྕེ་སྤྱང་སྣ་ཚོགས་དང་༔ དུར་བྱ་ཀངྐ་ཁྲ་དང་འུག་པ་དང་༔ གཞན་ཡང་དམ་ཉམས་དགྲ་བོའི་རྗེས་གཅོད་པའི༔ ཕག་རྒོད་མི་རྒོད་བུད་མེད་ནག་མོ་དང་༔ བྱ་ནག་གཤོག་སྒྲ་ཁྱི་ནག་ཁངས་སེ་ཁང་༔ གཡག་རོག་རྭ་བརྡར་སོ་སྒྲ་ཁྲུགས་སེ་ཁྲུག༔ མི་ནག་འབུམ་གྱི་འོ་དོད་ལྷང་ལྷང་འབོད༔ ལ་ལ་ཐོག་དང་སེར་བའི་བདག༔ ལ་ལས་རི་རབ་དཔུང་པས་འདེབས༔ ལ་ལས་རྒྱ་མཚོ་ཧུབ་ཀྱིས་འཐུང་༔ ལ་ལས་ཉི་ཟླ་ཆ་ལང་བརྡེབ༔ ལ་ལས་རང་ཤ་རང་གིས་ཟ༔ ལ་ལས་རང་ལུས་དུམ་བུར་གཏུབ༔ ལ་ལས་དགྲ་བགེགས་མགོ་ལུས་ཕྲལ༔ ལ་ལས་མཚོན་ཆའི་འཁོར་ལོ་བསྐོར༔ ལ་ལས་ཧ་ཧ་ཧཱུྃ་ཕཊཿསྒྲོགས༔ ཀུན་ཀྱང་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་ལ་བརྩོན༔ གཞན་ཡང་དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་དེར༔ དུག་གི་སྡོང་པོ་དུག་གི་ཆུ་མིག་དང་༔ བསྐལ་པའི་མེ་རླུང་རབ་ཏུ་འཁྲུགས༔ སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ཚོགས་མང་པོས་བསྐོར༔ ལྷ་ཚོགས་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི༔ སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དང་མགྲིན་པར་ཨཱཿཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་འཕྲོས་པས༔ དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་དང་ཧེ་རུའི་གནས་བཅུ་དང་༔ འཇིགས་རྟེན་དང་ནི་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི༔ རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་རྣམ་པར་དག་པ་ནས༔ བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ མཆོད་ཅིང་བསྒྲུབ་པའི་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་ནོ༔ གཉིས་པ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ནི། །ཧོ་དགོངས་སུ་གསོལ་ལོ༔ བདུད་མགོན་ཆེན་པོ་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན༔ ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ༔ གྷ་ཡ་དྷ་ར༔ ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུ༔ ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ༔ ཀྵེ་ཏྲ་པཱ་ལ༔ ལྷོ་བཙན་ནག་པོ༔ ཡུམ་མཆོག་བདུད་མོ་ཁྲག་རལ་མ༔ དཔལ་འབར་སི་ན་ར་མ༔ ལས་མཁན་བམ་རོ་ཕོ་མོ༔ མ་སྲིད་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཁྱེད་རྣམས་སྔོན་ཚེ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ༔ རིག་འཛིན་པདྨ་ཧཱུྃ་ཀ་ར༔ རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་འདུས་པ་རྩལ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་བཅས་པ་བཞིན་དུ༔ རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་རྣམ་དག་དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོའི་གནས་བརྒྱད༔ སྦས་ཡུལ་པདྨ་བཀོད༔ ཙཱ་རི་ཀོ་ཊཱ་ཡ༔ བན་རི་པདྨ་འོད་ནས་མཆོད་ཅིང་བསྒྲུབ་པའི་གནས་འདིར་སྐད་ཅིག་མྱུར་བ་ཉིད་དུ་སྤྱན་འདྲེན་གཤེག་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡཱ་ཛཿཛཿསྤོས་རོལ་གཡབ་དར་རྐང་གླིང་རོལ་མོ་བཤུད་བ་སྣ་ཚོགས་དང་དབྱངས་དང་བཅས་སྟེ། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དུར་ཁྲོད་ཆེན་པོ་མཁའ་སྤྱོད་ཙཱ་རི་ནས༔ ཆེ་མཆོག་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་གཅིག་བསྡུས་པ༔ ཞིང་སྐྱོང་ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ བཀའ་ཉན་ལས་བྱེད་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས༔ སྔོན་གྱི་དམ་བཅའ་གཉེན་པོ་མ་གཡེལ་བར༔ མ་ཐོགས་མྱུར་དུ་གནས་འདིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ སྔོན་ཚེ་པདྨ་དབང་དང་པད་འབྱུང་སྤྱན་སྔ་རུ༔ སེང་གདོང་ཁྱོད་ཀྱི་ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་བཞིན༔ ཕྲིན་ལས་དྲག་པོའི་ལས་ལ་སྤྱན་འདྲེན་ནོ༔ གསང་སྔགས་བསྟན་པ་གཉེན་པོ་བསྲུང་བའི་ཕྱིར༔ མ་ཐོགས་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ སྡེ་བརྒྱད་ཡོངས་ཀྱི་དམག་དཔོན་མཛད་ཙམ་ན༔ དུར་ཁྲོད་བསིལ་བའི་ཚལ་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སེང་གདོང་སྤྲུལ་པ་གྲངས་མེད་འགྱེད་ཙམ་ན༔ གངས་དཀར་ཏི་སེའི་གནས་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ སྒྲུབ་རྒྱུད་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་སྤེལ་ཙམ་ན༔ འབྲོག་ཆེན་ལ་ཕྱིའི་གནས་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ མ་མོ་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་མཛད་ཙམ་ན༔ རྣམ་དག་ཨོ་རྒྱན་གནས་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཟབ་གཏེར་བཀའ་ཡི་བསྲུངས་མ་མཛད་ཙམ་ན༔ བན་རི་པདྨ་འོད་ནས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གསང་སྔགས་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་སྤེལ་ཙམ་ན༔ རྣམ་དག་མཁའ་སྤྱོད་གནས་ནས་གཤེགས་སུ༴ རྣལ་འབྱོར་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོར་མཛད་ཙམ་ན༔ དེ་ཝི་ཀོ་ཊའི་གནས་ནས་གཤེགས༴ བསྟན་པའི་རུ་ཏྲ་མ་ལུས་བསྒྲལ་ཙམ་ན༔ མཐུ་སྟོབས་དྲག་པོའི་གནས་ནས་གཤེགས༴ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་དམག་ཚོགས་རྣམས༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུངས་ཕྱིར་གཤེགས༴ གསང་སྔགས་བསྟན་པ་སྤེལ་ཕྱིར་གཤེགས༴ རྣལ་འབྱོར་དགྲ་ལྷ་མཛད་ཕྱིར་གཤེགས༴ ལོག་འདྲེན་བྱད་མ་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས༴ ས་བདག་ཀླུ་གཉན་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས༴ རྒྱལ་འགོང་དམ་སྲི་འདུལ་ཕྱིར་གཤེགས༴ དགྲ་བགེགས་ཇིང་འདུར་བཟློག་ཕྱིར་གཤེགས༴ མི་ནད་ཕྱུགས་ནད་བཟློག་ཕྱིར་གཤེགས༴ ནད་མུག་མཚོན་འཁྲུགས་བཟློག་ཕྱིར་གཤེགས༴ མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བཟློག་ཕྱིར་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཅེས་པས་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དུར་ཁྲོད་རབ་འཇིགས་འབར་བའི་གཞལ་ཡས་སུ༔ གྲུ་གསུམ་མཐིང་ནག་ཨེ་ཡི་ཀློང་དཀྱིལ་དུ༔ ཞིང་བཅུའི་དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་བསྒྲལ་བའི་སྟེང་༔ བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས༔ དགྱེས་ཤིང་མི་གཡོ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ༔ བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན༔ ཞེས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་མེད་ཀུན་བཟང་ཧེ་རུ་ཀ༔ ལོངས་སྐུ་འགགས་མེད་དཔལ་ཆེན་སེང་གེའི་སྒྲ༔ སྤྲུལ་སྐུ་བདུད་མགོན་སེང་གེའི་གདོང་པ་ཅན༔ མཐུ་སྟོབས་རྫུ་འཕྲུལ་ནུས་པའི་ཤུགས་འཆང་བ༔ ཞིང་སྐྱོངས་གཟི་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་ལ༔ གཉིས་མེད་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ ན་མོ་སུ་རུ་ཤ་ཡ་ཧོ༔ གསུམ་པ་མཆོད་བསྟོད་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཞིང་སྐྱོང་ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་ལ༔ དམ་རྫས་དགྱེས་མཆོད་སྣ་ཚོགས་འབུལ་བ་ནི༔ ཤ་ཁྲག་ལ་སོགས་བ་ལིང་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཐུགས་དམ་དབང་གིས་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་སྒྲོལ༔ དབང་པོ་ལྔ་སོགས་རྐང་རུས་མཆོད་པ་འབུལ༔ རྫུ་འཕྲུལ་སྟོབས་ཀྱིས་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བཟློག༔ ཀླད་ཁྲག་ལ་སོགས་བདུད་རྩི་མཆོད་པ་འབུལ༔ སྤྲུལ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་བཟློག༔ སྙིང་ཁྲག་ལ་སོགས་ནང་རོལ་གསང་མཆོད་འབུལ༔ བཞད་པའི་ཚུལ་གྱིས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་སྲུངས༔ ག་ཎ་ལ་སོགས་ལོངས་སྤྱོད་མཆོད་པ་འབུལ༔ འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་བདག་ལ་སྩོལ༔ མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བཟློག་ཏུ་གསོལ༔ ཅེས་དང་དེ་ལས་ཀྱང་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བཀའ་ཡི་གཉེར་གཏད་པ༔ ཡང་གསང་བསྟན་པ་ཕྱོགས་བཅུར་རྒྱས་པ་དང་༔ བཤད་སྒྲུབ་རིགས་ཆོས་ལོངས་སྤྱོད་སྤེལ་བ་དང་༔ དམ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་བུ་བཞིན་སྐྱོང་བ་དང་༔ དགྲ་བགེགས་གདུག་ཚོགས་མ་ལུས་བསྒྲལ་མཛད་པ༔ བདུད་མགོན་ཆེན་པོ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་ལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་སྣ་ཚོགས་འབུལ་པ་ནི༔ དུང་ཆེན་སྣོད་དུ་བདུད་རྩི་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ༔ བྷནྡྷའི་སྣོད་དུ་དཔལ་གཏོར་འོད་ཕུང་འབར༔ ཆོས་འབྱུང་དབྱིངས་སུ་རཀྟ་ཁོལ་ཞིང་ལུད༔ བྷན་དམར་སྣོད་དུ་ཁྲག་ཞག་རྦ་ཀློང་འཁྲུག༔ ལྕང་ལོའི་སྣོད་དུ་རྣམ་ལྔའི་མེ་ཏོག་བཀྲམ༔ རཏྣའི་སྣོད་དུ་ཚིལ་ཆེན་སྤྲིན་ལྟར་གཏིབ༔ ཞུན་ཆེན་མར་མེ་ཉི་ཟླ་ལྟ་བུར་གསལ༔ བྷནྡྷའི་སྣོད་དུ་དྲི་ཆབ་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ༔ ཆོས་འབྱུང་སྣོད་དུ་ཤ་ཁྲག་རི་ལྟར་སྤུང་༔ ཐོད་རྔ་རྐང་གླིང་རོལ་མོ་འབྲུག་ལྟར་ལྡིར༔ ལྕང་བྷན་སྣོད་དུ་རོ་ལྡན་ཚོགས་གཏོར་བཤམས༔ དཔལ་མགོན་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ གནོད་པའི་དགྲ་སོད་བར་ཆོད་བགེགས་གཞོམ་ལ༔ བྱད་མ་ཆུང་སྲི་དུས་མིན་འཆི་བརྒྱད་བཟློག༔ རིགས་ཆོས་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གཞན་ཡང་མཆོད་ཚོགས་བྱེ་བྲག་ནི༔ ཉམས་པའི་དགྲ་བགེགས་ཀུན་བསྒྲལ་པའི༔ ཞིང་ལྤགས་བླ་བྲེ་ནམ་མཁའི་རྒྱན༔ ཕོ་ལོང་ལྡ་ལྡི་བར་སྣང་རྒྱན༔ ཀེང་རུས་གྲམ་ཁྲོད་ས་གཞིའི་རྒྱན༔ དབུ་རྒྱན་ཅོད་པན་རྒྱན་དྲུག་དང་༔ ལྕང་ལོ་ཞིང་ཆེན་གླང་ཆེན་ཤུན༔ སྟག་ཤམ་སྦྲུལ་ཆུན་ཚངས་པའི་སྐུད༔ དྲིལ་བུ་གཡེར་ཁའི་རྒྱན་མཛེས་རྣམས༔ དཔལ་མགོན་ཡབ་ཡུམ་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཐར་པའི་གེགས་བྱེད་བར་ཆད་འབྱུང་པོ་ཐུལ༔ གཟུགས་ཅན་དགྲ་དང་གཟུགས་མེད་བགེགས་ལ་སོགས༔ དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་སྒབ་འདྲེ་ཆུང་སྲི་ཀུན༔ སྐད་ཅིག་མྱུར་སྒྲོལ་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གཞན་ཡང་རྨད་བྱུང་དགྱེས་མཆོད་འབུལ་བ་ནི༔ ཁ་ཊྭཾ་མཚོན་རྩེ་སྤུ་གྲི་དགྲ་སྟྭ་དང་༔ གྲི་གུག་གཏུན་ཤིང་སྐམ་པ་འཇབ་རྩེ་དང་༔ ཕུར་བུ་ཐོག་མདའ་ལྕགས་མདའ་མདའ་བོ་ཆེ༔ གཞུ་དང་དམ་ཤིང་ལྕགས་ཀྱུ་ཐོ་བ་སོགས༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་ཀུན་བསྒྲོལ་མཚོན་ཆའི་ཚོགས༔ དཔལ་མགོན་ཡབ་ཡུམ་ཚོགས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ བཞེས་ནས་བསྟན་པའི་དགྲ་བགེགས་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཆེ་འདྲེ་ཆུང་སྲི་སྒབ་འདྲེ་བྱུར་སྲི་དང་༔ སློབ་བུ་དམ་ལོག་བྲན་གཡོག་མནའ་ཟན་དང་༔ དཀོར་རྐུན་ཇག་པ་མ་ལུས་རྩད་ནས་ཆོད༔ བཅོལ་པའི་ལས་ཀུན་ཐོགས་མེད་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དེ་ལས་གཞན་ཡང་བླ་མེད་མཆོད་ཚོགས་ནི༔ ཐུན་ཁྲག་སྣ་ཚོགས་དམར་ཆེན་ཐོག་མདའ་དང་༔ འཚེ་ཉུངས་དུག་རླུང་རྡོ་ཐུན་རྦབ་ལྟར་འདྲིལ༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་མཚོན་ཐུན་འདི༔ དཔལ་མགོན་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་དཔུང་ཚོགས་མ་ལུས་ཀུན༔ རྣམ་ཤེས་གཟུགས་ཕུང་ཐལ་བ་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་ཕུང་བའི་སྔ་ལྟས་སུ༔ ཕྱི་ནས་མི་རུང་མི་ཁ་བལ་ལྟར་གཡེང་༔ ནང་དུ་ཉེ་བ་སྙིང་ནོར་ཁྲག་ཏུ་སྐྱུག༔ ཚང་རོག་གཉེན་འདུན་མཛའ་བཤེས་དགྲ་རུ་སྡང་༔ འཁོར་གཡོག་ཡུལ་མི་ཁྱིམ་མཚེས་བདུད་དུ་ཕོབ༔ ལྟས་ངན་མི་རུང་སྣ་དགུའི་སྙིང་རླུང་ལངས༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་མི་ནོར་འཁོར་བཅས་ཀུན༔ མཐའ་རྩ་སྐྱེ་རྒྱུད་ལས་མཐའ་མྱུར་དུ་བསྡུས༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་དཀོར་རྐུན་ཇག་པ་འདི༔ ས་སྟེང་འདི་རུ་བཞག་ན་བསྟན་པ་འཇིགས༔ རིག་འཛིན་རྒྱལ་བའི་བཀའ་ལ་མ་འདའ་བར༔ དགྲ་ཇག་ཆོམ་རྐུན་དམ་ལོག་སློབ་བུ་ཀུན༔ མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོས་མྱུར་སྒྲོལ་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཚེ་སྲོག་དོན་སྙིང་ཤ་ཁྲག་ནང་རོལ་ཀུན༔ དཔལ་མགོན་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་ཞལ་དུ་བསྟབས༔ མངོན་སྤྱོད་དྲག་པོས་ཕྲིན་ལས་མྱུར་འགྲུབ་མཛོད༔ དམ་ཉམས་པའི་དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་རྣམས་ཀྱིས་མ་ཧཱ་མཾ་ས་ལ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་ཙིཏྟ་ལ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ལ༴ མ་ཧཱ་ཀོ་རོ་ཙ་ན་ལ༴ མ་ཧཱ་བ་སུ་ཏ་ལ༴ མ་ཧཱ་ཀེང་ནི་རི་ཏི་ལ༴ མ་ཧཱ་ཙ་ཁུག་ལ༴ མ་ཧཱ་ལྤགས་ཙ་ལ༴ མ་ཧཱ་ཀ་ན་དྷ་ལ༴ དགྲ་བགེགས་བྱད་མ་ཆེ་འདྲེ་ཆུང་སྲི་སྒབ་འདྲེ་སྒབ་སྲི་གོད་འདྲེ་གོད་སྲི༔ བསླབ་པའི་སློབ་བུ་དམ་ལོག༔ བྲན་གཡོག་ངོ་ལོག་གི་བདག་པོ༔ དགྲ་འདྲེ་བྱུར་གསུམ་ཐམས་ཅད་མཱ་ར་ཡ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི༔ སརྦ་མ་མི་ཀཱ་ཡ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། ཅེས་དང་། མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཀྱི་ལྗགས་ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེའི་འོད་ཀྱི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་སྟེ་གསོལ་བར་བསམ་ལ༔ དེ་ནས་བསྟོད་པ་བྱ་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་ཞིང་སྐྱོང་སེང་གེའི་གདོང་༔ དེ་ཡི་ཡུམ་ཆེན་སྲིན་མོ་སེང་གདོང་མ༔ བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབར་ནོར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ སྟོབས་ཆེན་ཡིད་འགུག་ལྷ་མོ་དབྱིངས་ཕྱུག་མ༔ དངོས་གྲུབ་བདག་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བཀྲ་ཤིས་ཚན་ཆེ་མཐུ་ཆེན་རྣོ་ལ་མྱུར༔ བཟློག་པས་མི་བཟློག་སྔགས་བཟློག་དགྲ་བོའི་གཤེད༔ རྦོད་དང་ཨར་བཟློག་ནུས་པས་རང་གཤེད་འབེབས༔ བདུད་མགོན་སེང་གདོང་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དྲེགས་པ་འདུལ་ཞིང་དགྲ་བགེགས་ཀུན་གྱི་གཤེད༔ ལྟས་ངན་ཆོ་འཕྲུལ་རྒྱུག་པའི་ཞོར་ལ་འབེབས༔ དམ་ཉམས་ཚེ་སྲོག་གློ་བུར་སྡུད་པར་མཛད༔ དྲག་པོ་སྒྲོལ་བྱེད་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ནང་དུ་ཞི་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་བུ་ནོར་སྤེལ༔ ཕྱི་རུ་ཁྲོས་པས་རྩུབ་འགྱུར་འཇིག་རྟེན་གཡོ༔ བ་དན་ཕྱར་བས་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུངས༔ གཡུ་རལ་གསིག་པས་སེང་ཆུང་སྐར་ལྟར་འཁྲུགས༔ ཞིང་སྐྱོང་དཔལ་འབར་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ སྤྱན་དམར་གློག་འཁྱུག་སྲིད་གསུམ་འོད་ཀྱིས་གང་༔ ལྗགས་དམར་བརྡབ་པས་ས་གཞི་གཡོ་ཞིང་འཁྲུགས༔ དམར་གཏོར་གདེངས་པས་ནད་ཡམས་ཆར་བཞིན་འབེབས༔ བདུད་རྟ་རྒྱུག་པས་ལྷ་སྲིན་བརྒྱལ་ཞིང་འབོག༔ དམག་དཔོན་སེང་གདོང་དགྲ་འདུལ་སྐུ་ལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བསྟན་པ་བསྲུང་ཞིང་བཀའ་ཡི་བྱ་ར་མཛད༔ རྣལ་འབྱོར་མགོ་འདོན་སྔགས་འཆང་ཚེ་སྲོག་བསྲིང་༔ ནང་དུ་ཞི་བས་ཡིད་བཞིན་ལྷ་མོ་འདྲ༔ ཕྱི་རུ་ཁྲོས་པས་ཕྲ་མེན་སེར་ལྟར་འཁྲུག༔ དམ་ཉམས་དྲུག་ཁྲི་ཉིན་བཞིན་གསོད་པར་བྱེད༔ གུང་གཉིས་རྒྱུག་པས་དཀོར་རྐུན་རྩད་ནས་གཅོད༔ རྣོ་མྱུར་སེང་གདོང་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བཟློག་པས་མི་བཟློག་གཞན་གྱི་མི་ཆུན་ཞིང་༔ བཀའ་བསྲུང་བདུད་ཚོགས་དགྲ་ལ་རང་གཤེད་འབེབས༔ བདག་ལ་བྱམས་ཤིང་ནང་དུ་དངོས་གྲུབ་སྟེར༔ བཀྲ་ཤིས་སྙིང་ཉེ་གྲོགས་ལྟེར་རྟག་ཏུ་བསྲུངས༔ གསུང་སྒྲོས་གཅིག་ཐོས་ལས་ནི་ཚར་གསུམ་བསྒྲུབས༔ བུ་ལྟར་བསྲུངས་ཤིང་ཁྱོ་ལྟར་སྐྱོང་བའི་ལྷ༔ དྷཱ་ཀི་སེང་གདོང་གསུང་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གསང་སྔགས་བཀའ་སྲུང་རྣལ་འབྱོར་དགྲ་ལྷ་ཆེ༔ བདུད་ཀྱི་གཡུལ་འཇོམས་མ་རུང་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ༔ རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ལྷ་སྲིན་དབང་སྡུད་ཅིང་༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་ལས་ལ་བརྩོན༔ སྲིན་མོའི་གཟུགས་ཀྱིས་དགྲ་ལ་ནད་ཡམས་འབེབས༔ དཔལ་འབར་སེང་གདོང་ཐུགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་བཀའ་ཉན་མཐུ་རྩལ་ཅན༔ བམ་རོ་ཕོ་མོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བཀའ་ཡི་ལས་བྱེད་ཤན་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས༔ དྲེགས་པ་ལྕམ་བྲལ་རྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དམ་ཉམས་དགྲ་ལ་ལྟས་ངན་སྣ་ཚོགས་བཏང་༔ སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་ཁྲམ་ལ་ཐོབ༔ གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དམ་ཉམས་དགྲ་ལ་མཛེ་ནད་ཆར་བཞིན་འབེབས༔ ཀླུ་བདུད་མགོ་དགུའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་ཞགས་པས་ཆིངས༔ བདུད་རྗེ་ནག་པོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དམ་ཉམས་དགྲ་ལ་ཡེ་འགྲོགས་སྣ་ཚོགས་བཏང་༔ བཙན་འགོང་ཆེན་པོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དམ་ཉམས་དགྲ་ལ་འཇའ་འཁྱིལ་ལྟས་ངན་བཏང་༔ ལྷ་བདུད་བཀར་པོའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་དམོད་པའི་མཚོན་ཆས་ཕུང་༔ སྲིན་པོ་དྷ་དྷའི་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ དམ་ཉམས་དགྲ་ལ་ཁྲག་ནད་ཆར་བཞིན་འབེབས༔ རྡོ་རྗེ་ཕ་ལམ་སྐུ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ གཞན་ཡང་ལས་མཁན་དྲེགས་པའི་དམག་ཚོགས་ནི༔ གཙོ་བོའི་བཀའ་བཞིན་རང་གི་ལས་བྱེད་པ༔ བསྟན་པའི་དགྲ་བགེགས་ཐལ་བ་རྡུལ་དུ་རློག༔ བཀའ་ཉན་ལས་མཁན་ཚོགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ བཞི་པ་བཟླས་པས་ཐུགས་མཉེས་པར་བྱ་བ་ནི། རང་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོ་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་ང་རྒྱལ་དང་ལྡན་པའི་མདུན་དུ་དུར་ཁྲོད་ཐོད་མཁར་མེ་རླུང་འཚུབ་མའི་དབུས་སུ་དཔལ་མགོན་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་བཀའ་འཁོར་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་དང་བཅས་པ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་སེང་སྒྲོགས་སྙིང་ཁར་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད། དེའི་ཐུགས་ཁར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་གཙོ་བོའི་སྲོག་ཡིག་ཧཱུྃ་མཐིང་ནག་གཙོ་མོའི་སྲོག་ཡིག་ཏྲིཿཡིག་དམར་ནག་ལ་སོགས་རང་རང་རིགས་ཀྱིས་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཡི་གེ་ཕྲ་མོ་གསལ་བའི་མཐའ་བསྐོར་དུ་སྔགས་ཀྱི་འཕྲེང་བ་འགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་ལྟར་འཁོར་བ་ལས། བདག་ཉིད་ལྷ་ཡི་ཐུགས་ཁའི་ས་བོན་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་དམར་ནག་ལྕགས་ཀྱི་ཚ་ཚྭ་ལྟར་འཕྲོས། ཐུགས་དམ་གྱི་རྒྱུད་རབ་ཏུ་བསྐུལ་ནས་རྣལ་འབྱོར་བའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཐམས་ཅད་ཐོགས་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པར་བསམ། ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱ་ཉེར་ཅིག་ཙམ་བཟླ། ཡི་དམ་གྱི་བསྙེན་པ་ཅི་རིགས་བཟླས་པས་གཉའ་གནོན། ཨོཾ་ཏྲི་ཤྲཱི་བཛྲ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སེང་ཧ་མུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཏྲི་ཧྲིང་ཛ༔ དྷཱ་ཀི་ནཱི་སི་ན་ར་མ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཏྲི་ཧྲིང་ཛ༔ དྷི་ཏྲི་ཡ་མ་ར་ཙ་དུ་ཏྲི་ཕུ་ཏྲི་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཛ་ཛ༔ ཞེས་པ་ཅི་ནུས་དང་། དྲག་པོའི་བཟླས་པ་བྱ་ན་དམིགས་པ་མན་ངག་ལྟར། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀ་ལ་སེང་ཧ་མུ་ཁ་ཧཱུྃ་ཕiཊ༔ ཏྲི་ཧྲིང་ཛ་སི་ན་ར་མ་ཧཱུྃ་ཕiཊ༔ ཏྲི་ཧྲིང་ཛ༔ དྷི་ཏྲི་ཡ་མ་ར་ཙ་དུ་ཏྲི་ཕུ་ཏྲི་དགྲ་བོ་མཱ་ར་ཡ་རཾ་རཾ་ཆོད་ཆོད༔ ཡཾ་ཡཾ༔ གཏོར་གཏོར༔ ཁཾ་ཁཾ༔ རྨུག་རྨུག༔ ཨེ་འཇིབ་འཇིབ༔ དགྲ་བོ་མཱ་ར་ཡ་རྦད་སོད་སོད༔ བཟླས་མཐར། ཨོཾ་ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པ་ལ་ཀྵེ་ཏྲ་པ་ལ་ས་པ་རི་ཝ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྟའི་བར་གྱིས་མཆོད། མ་ཧཱ་པཉྩ་སོགས་སྨན་གཏོར་རཀྟས་ཀྱང་མཆོད་ལ། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ དུར་ཁྲོད་བདག་པོ་སོགས་ཤྭ་ལོ་ཀ་གཅིག་གི་བསྟོད་པར་བྱའོ། །ལྔ་བ་ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་བཤགས་པ་འབུལ་བའི་ཐོག་མར་བསྐང་རྫས་རྣམས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནི། ཨོཾ་བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རི་རབ་བང་རིམ་སུམ་བརྩེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ༔ དཔལ་མགོན་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་ལས་མཁན་བམ་རོ་ཕོ་མོ༔ བཀའ་ཡི་ལས་སྒྲུབ་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ལ་སོགས་བཀའ་སྡོད་བྲན་གཡོག་གི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པའི་མདུན་དུ༔ རི་རབ་བང་རིམ་གྱི་སྟེང་དུ་ཡི་གེ་བྱཾ་ནག་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ བདུད་བྱ་ནག་པོ་ཁྲོ་ཆུའི་མཆུ་ཅན༔ སྟོང་སྒྲ་སྒྲོགས་པས་དགྲ་བོའི་ཀླད་པ་འགེམས་པ༔ བྱ་ནག་མཆུ་དམར་གྱི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཀང་སྒྲ་སྒྲོགས་པས་དགྲ་བོའི་སྙིང་ཕྲིག་གས་པ༔ དེ་ཐམས་ཅད་གནམ་ལྕགས་ཀྱི་སྡེར་མོ་ཅན༔ འཕུར་ཐབས་ཀྱི་དགྲ་བོའི་གློ་སྙིང་འདྲེན་པར་གྱུར༔ དེའི་འོག་ཏུ་ཡི་གེ་ཁྱཾ་ནག་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ བདུད་ཁྱི་ནག་པོ་དུང་གི་མཆེ་བ་ཅན༔ དམ་ལྟར་རྔམས་ཤིང་སྟོབས་དང་ལྡན་པ༔ དར་དམར་གྱི་ཅོད་པན་གྱིས་སྤྲས་པ༔ ངར་སྐད་དགྲ་ལ་ལྷང་ལྷང་དུ་སྒྲོགས་པ༔ ཡི་གེ་ལུཾ་ནག་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ ལུག་ནག་མཛེས་པའི་སྤུ་སྡུག༔ སྤྱི་དཀར་ཁྲོ་ཆུའི་མིག་ཅན་རྭ་གཉིས་ལ་དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ༔ མཛེས་ཤིང་ཡིད་དུ་འོང་བ༔ ཡི་གེ་ཏཾ་ནག་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ གྱི་ལིང་གི་རྟ་མཆོག་ནག་པོ་སྤྲིན་གྱི་ཤུགས་ཅན༔ སྐད་ཅིག་ཉིད་ལ་གླིང་བཞི་བསྐོར༔ སྟག་རས་དང་གཟིག་རས་དར་ཟབ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་རྒྱན་དུ་མས་སྤྲས་པ༔ ཡི་གེ་རཾ་དམར་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ བཙན་རྟ་དམར་པོ་རླུང་གི་ཤུགས་ཅན་དང་༔ མེ་རྟ་དམར་པོ་མེ་ཡི་གཤོག་པ་ཅན་ལ་སོགས་པ་རྟ་མཆོག་གི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ལ་དར་ཟབ་སྣ་ཚོགས་དང་སྟག་རས་དང་གཟིག་རས་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་དུ་མས་སྤྲས་པ༔ རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཤུགས་དང་ལྡན་ཞིང་ཡོན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྡན་པར་གྱུར༔ ཡི་གེ་གཾ་ནག་པོ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས༔ གཡག་རོག་ཞོལ་ཅན་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་ཤུགས་དང་ལྡན་པ༔ སྤྲིན་དཀར་འཐིབས་ཤིང་ཟླ་བ་ལྟར་དཀར་བའི་མདངས་དང་ལྡན་པ༔ དར་གྱི་ཅོད་པན་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ༔ ངར་ལྷབ་ཀྱི་སྒྲ་སྒྲོགས་པར་གྱུར༔ གཞན་ཡང་མི་ནག་གི་ཚོགས་དཔག་ཏུ་མེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་དགྲ་བགེགས་ལིང་ག་རེ་ཕྲག་ལ་བཀལ་ཞིང་ཤ་རུས་མུར་ཞིང་སྙིང་ཁྲག་འཇིབས་པ༔ སྟག་གཟིག་དང་དོམ་དྲེད་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ངར་སྒྲ་སྒྲོགས་ཤིང་མཆོང་རྒྱུག་ལིང་ལིང་བྱེད་ཅིང་ཉམས་པའི་ཤ་ལ་ཟ་ཞིང་ཁྲག་ལ་འཐུང་བ༔ གཞན་ཡང་ཁྲག་ཞག་རྒྱ་མཚོ་འཁྱིལ་བའི་ཀློང་དུ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་བམ་ཆེན་གཅལ་དུ་བཀྲམ་པའི་སྟེང་དུ་དམར་གྱི་གུར་ཕུབ་ལ་དཀར་གྱི་ཐིག་གདབ་པ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་རང་རང་གི་སྤྱོད་ཡུལ་དང་མཐུན་པ་ས་དང་བར་སྣང་ཐམས་ཅད་གང་བར་གྱུར༔ ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབས་ཤིང་། ཨོཾ་བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾཿཞེས་བརྗོད་པས་རྒྱས་པར་སྤེལ། གཡབ་དར་སྤོས་རོལ་དབྱངས་དང་བཅས། ཧཱུྃ༔ རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་རྣམ་དག་པདྨ་བཀོད༔ ཙཱ་རི་ཏྲ་དང་བན་རི་པདྨ་འོད༔ ཧེ་རུའི་གནས་བཅུ་དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་སོགས་ནས༔ བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ འདིར་གཤེགས་པདྨ་བམ་རོའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་ཉམས་ཆགས་འགལ་འཁྲུལ་བཤགས༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བསྐང་ངོ་གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གསང་སྔགས་བསྟན་པ་གཉེན་པོ་བསྲུངས་མཛད་པ༔ དཔལ་ལྡན་ཞིང་སྐྱོང་མགོན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཡབ་ཀྱི་ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་བསྐང་མཛད་མ༔ དཔལ་འབར་སི་ན་ར་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རི་རབ་གླིང་བཞི་རྣམ་པར་བཀོད་ལེགས་པ༔ ཡིད་འོང་འདོད་དགུའི་མཆོད་སྤྲིན་དུ་མས་བརྒྱན༔ བཀྲ་ཤིས་རྟགས་ཆེན་བརྒྱད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྡེ་སྲིད་དཔལ་འབྱོར་མངའ་ཐང་རྒྱས་པར་མཛོད༔ རྒྱལ་སྲིད་རིན་ཆེན་བདུན་གྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ མི་ཟད་ལོངས་སྤྱོད་གཏེར་གྱི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རཏྣ་རིན་ཆེན་དུ་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དགོས་འདོད་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ༔ སྤྱན་གཟིགས་མཐུན་རྫས་དུ་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་སྡུད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་འགོ་ཞིང་བརྟན་པའི་ཕྱིར༔ བྱ་རོག་རྒྱལ་མཚན་མང་པོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རང་བཞིན་གནས་ནས་སྤྱན་འདྲེན་ཕྱིར༔ དར་ནག་གཡབ་དར་ནག་པོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དགྱེས་པའི་ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ བརྗིད་ལྡན་ནལ་བུའི་གཡང་གཞིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྒྱུན་དུ་མི་འབྲལ་འགྲོགས་པའི་ཕྱིར༔ རྟག་མཆོད་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གཡོ་མེད་རྟག་ཏུ་འགྲོགས་པའི་ཕྱིར༔ གསང་རྟེན་རྫས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ མི་འབྲལ་ལུས་དང་གྲིབ་བཞིན་འགྲོགས་པའི་ཕྱིར༔ བླ་རྡོ་རྟག་གཏོར་ཆེན་པོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྙན་པའི་བ་དན་ཕྱོགས་བཅུར་སྒྲོགས་པའི་ཕྱིར༔ སྒྲ་སྙན་རོལ་མོའི་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འབོད་པའི་དམ་རྫས་གཉེན་པོས་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ ཕོ་གླིང་མོ་གླིང་སྒྲ་ཡིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གཉིས་མེད་དམ་ཚིག་གཅིག་ཏུ་བསྲེ་བའི་ཕྱིར༔ དམ་རྫས་སྨན་རག་བདུད་རྩིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྣམ་བཞིའི་ལས་རྣམས་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར༔ གནམ་རྟ་གྱི་ལིང་ནག་པོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བསྟན་དགྲ་དམ་ཉམས་མྱུར་དུ་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ མེ་རྟ་རླུང་གཤོག་དམར་པོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ རྒྱུན་དུ་མི་འབྲལ་འགྲོགས་པའི་ཕྱིར༔ རྒྱུན་གཏོར་ནར་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དམ་ཉམས་དབང་པོ་བསྣུབ་པའི་ཕྱིར༔ མི་སྙིང་དམར་པོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དགྲ་ཁྲག་སྐམ་དུ་འཐུང་བའི་ཕྱིར༔ དམར་ཆེན་ཁྲག་གིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ སྤྱན་གྱི་དབང་པོ་ཚིམ་པའི་ཕྱིར༔ རྒྱུ་མའི་ལྡ་ལྡིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཤངས་ཀྱི་དབང་པོ་ཚིམ་པའི་ཕྱིར༔ གསུར་ཆེན་སྤོས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དུག་གསུམ་མུན་པ་བསལ་བའི་ཕྱིར༔ ཞུན་ཆེན་མར་མེས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར༔ ཤ་ཁྲག་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གསང་སྔགས་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་ཕྱིར༔ ཁྱི་ནག་གཅན་སྤྱང་ཚོགས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བདུད་དམག་དགྲ་ལ་འགྱེད་པའི་ཕྱིར༔ རྔ་ཐུག་དར་མདུང་ནག་པོས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་བསྐང་བའི་ཕྱིར༔ བླ་མེད་ག་ན་ཙ་ཀྲས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་བཟློག་པའི་ཕྱིར༔ གླིང་བཞི་མདོས་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བདུད་མགོན་ནག་པོ་ཡབ་ཡུམ་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཞིང་སྐྱོང་དཔལ་འབར་ཆེན་བོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཤ་ཟ་སེང་ཧ་མུ་ཁའི་ཐུགས༴ དཔལ་མགོན་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ༴ ཞིང་སྐྱོང་གྷ་ཡ་དྷ་རའི༴ དཔལ་མགོན་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི༴ བསྟན་སྲུང་ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུའི༴ མི་ཕམ་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི༴ མྱུར་མགྱོགས་ཐོད་ཕྲེང་རྒྱལ་པོའི༴ དཔལ་ལྡན་ལྷོ་བཙན་ནག་པོའི༴ ཡུམ་མཆོག་མཁའ་སྤྱོད་གཙོ་མོའི༴ དྷཱ་ཀི་སི་ན་ར་མའི༴ དཔལ་འབར་དུར་ཁྲོད་བདག་མོའི༴ བདུད་སྲིན་ཁྲག་རལ་ཅན་གྱི༴ ཆེ་བཙན་འགྲན་ཟླ་མཐའ་མེད༴ རྣལ་འབྱོར་དགྲ་ལྷ་ཆེན་པོའི༴ ཐུགས་སྤྲུལ་བམ་རོ་ཕོ་མོའི༴ རྒྱུག་བྱེད་མི་ནག་ཚོགས་ཀྱི༴ དམ་ཅན་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པའི༴ འཇིགས་བྱེད་གཤིན་རྗེ་འབར་བའི༴ གདུག་པ་ཀླུ་བདུད་མགོ་དགུའི༴ སྟོབས་ལྡན་བདུད་ཕོ་ནག་པོའི༴ སྲོག་བདག་བཙན་འགོང་ནག་པོའི༴ ཚེ་བདག་ཤ་ཟ་སྲིན་པོའི༴ ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་དཀར་པོའི༴ མ་གཅིག་དཔལ་ལྡན་ལྷ་མོའི༴ ཚེ་བདག་དུག་མཚོན་དམར་མོའི༴ སྔགས་ནག་ཕུར་ཐོགས་ཚོགས་ཀྱི༴ བན་ནག་གླུ་ལེན་ཚོགས་ཀྱི༴ བུད་མེད་གར་བྱེད་ཚོགས་ཀྱི༴ བཤའ་འབོག་མི་རྒོད་ཚོགས་ཀྱི༴ སྤྲུལ་པའི་བྱ་ནག་ཚོགས་ཀྱི༴ བྱ་ནག་མཆུ་དམར་ཚོགས་ཀྱི༴ ཡང་སྤྲུལ་གཅན་གཟན་ཚོགས་ཀྱི༴ རྒྱ་ཧོར་མོན་ནག་ཕོ་མོའི༴ ལས་མཁན་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས་ཀྱི༴ ཕོ་རྒྱུད་སྒོ་བ་རྣམས་ཀྱི༴ མོ་རྒྱུད་སྒོ་མ་རྣམས་ཀྱི༴ བཀའ་གཏེར་ལས་མཁན་ཚོགས་ཀྱི༴ ཡང་སྤྲུལ་ཕོ་ཉ་གྲངས་མེད༴ བཀའ་སྲུང་དྲེགས་པ་ལྕམ་དྲལ༴ བསྟན་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོའི༴ བཀའ་སྡོད་བྲན་གཡོག་རྒྱ་མཚོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ བསྐང་ངོ་གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ ཤ་ཁྲག་དམར་ཆེན་གཏོར་མས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བདུད་རྩི་ཆང་གིས༴ གཡབ་དར་ནག་པོས༴ ལོངས་སྤྱོད་ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱིས༴ རཀྟ་དམར་ཆེན་ཚོགས་ཀྱིས༴ སྙིང་སྣ་སྟོང་གིས༴ གསུར་ཆེན་སྤོས་ཀྱིས༴ ཞུན་ཆེན་མར་མེས༴ ཤ་རུས་ཞལ་ཟས་ཚོགས་ཀྱིས༴ རྐང་གླིང་ཐོད་རྔ་སྒྲ་ཡིས༴ དེ་ལས་གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་ཚོགས༔ ཞིང་སྐྱོང་མགོན་པོ་ཡབ་ཡུམ་གྱི༔ མཉེས་པའི་རྫས་མཆོག་བླ་མེད་ནི༔ སྟོང་གསུམ་འདི་བའི་གཞན་དག་ན༔ དངོས་འབྱོར་ཡིད་ཀྱིས་རྣམ་སྤྲུལ་པའི༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་སྤྲིན་དཔག་མེད་ཀྱིས༔ ཞིང་སྐྱོང་དཔལ་མགོན་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བདུད་མགོན་སེངྒེའི་གདོང་ཅན་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ བེར་ནག་བསེ་ཁྲབ་གསོལ་བའི༴ དར་ནག་རུ་མཚོན་ཕྱར་བའི༴ རྟ་ནག་ཆིབས་པའི༴ ཡུམ་ཆེན་དཔལ་འབར་སེང་གདོང་༴ ཁ་ཊྭཱཾ་འཛིན་པའི༴ དགྲ་སྙིང་ཟ་བའི༴ བཙན་རྟ་ཆིབས་པའི༴ བམ་རོ་ཕོ་མོའི༴ ལྷ་སྲིན་དམག་ཚོགས༴ ཡང་འཁོར་བྲན་གཡོག༴ དགྲ་ལ་རྒྱུག་པའི༴ དགྲ་སྲོག་གཅོད་པའི༴ བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོའི༴ མྱུར་མགྱོགས་ཆེན་པོའི༴ དཔའ་རྩལ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ དེ་ལྟར་ཐུགས་དམ་གཉེན་པོ་བསྐང་གསོལ་ནས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ དམ་ཚིག་ཉམས་ཆག་ཅི་མཆིས་པ༔ ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བཟོད་པར་གསོལ༔ བདག་ཅག་འཁྲུལ་པའི་དབང་གྱུར་གྱིས༔ ཞིང་སྐྱོང་མགོན་པོའི་ཐུགས་དང་ཅི་འགལ་བ༔ མཐོལ་བཤགས་བཟོད་གསོལ་ཚངས་པར་བཞེས་ནས་ཀྱང་༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ལྷུན་གྲུབ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ གཞན་ཡང་ཁྱོད་ལ་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བ་ནི༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་གནོད་པར་བྱེད་པ་དང་༔ གསང་སྔགས་ཆོས་ལ་སྨད་པར་བྱེད་པ་ཡི༔ བླ་མ་དམ་པའི་སྐུ་ལ་བདོ་བ་དང་༔ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་འཚེ་བྱེད་པའི༔ བསྒྲུབ་པ་པོ་ལ་དོ་བདོ་བའི༔ སྡང་བྱེད་དགྲ་དང་གནོད་བྱེད་བགེགས༔ མི་མཐུན་ཕྱོགས་ངན་ཐམས་ཅད་བཟློག་ཏུ་གསོལ༔ བདག་ནི་རྣལ་འབྱོར་བསྒྲུབ་པ་པོ༔ ལས་སུ་དཔལ་མགོན་ཁྱེད་སྒྲུབ་བོ༔ གྲོགས་སུ་མགོན་པོ་ཁྱེད་བརྟན་ནོ༔ དཔང་དུ་མགོན་པོ་ཁྱེད་ཁུར་རོ༔ ཡིད་དུ་དཔལ་མགོན་ཁྱེད་བསམ་མོ༔ ར་མདའ་མགོན་པོ་ཁྱེད་སྦྲན་ནོ༔ གང་བཅོལ་ལས་རྣམས་ཡལ་བར་མ་དོར་ཅིག༔ གྲོགས་ལ་གཞུང་ངན་མ་བྱེད་ཅིག༔ ཡིད་ཀྱི་བསམ་པ་མ་བསྣུབ་ཅིག༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་སྡང་བའི་དགྲ་བྱུང་ན༔ མ་སྲུ་ཡིན་ཀྱང་ཁུག་ལ་ཤོག༔ ཕ་ཁུ་ཡིན་ཀྱང་སྒྲོལ་ལ་ཤོག༔ དམ་ཉམས་སྡང་བའི་དགྲ་བོ་འདི༔ ལོ་དང་ཟླ་བར་མ་བཞག་པར༔ ཞག་དང་ཟ་མར་མྱུར་དུ་སྒྲོལ༔ རིག་འཛིན་པདྨའི་བཀའ་མ་བཅག༔ སྔགས་འཆང་བདག་གི་ངོ་མ་བཟློག༔ ཅི་བཅོལ་ལས་ཀུན་ཐོག་མེད་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ནི་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ༔ དཔལ་མགོན་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་ཁྱེད་ཉིད་དང་༔ མི་འབྲལ་རྟག་ཏུ་འགྲོགས་པར་ཤོག༔ ཅེས་པ་དང་། རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན་འདི་ཡང་བྱ་སྟེ། ཧཱུྃཿཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ལྟར་དག་པའི་ཕོ་བྲང་ནས༔ ཆོས་སྐུ་ཀུན་བཟང་ལོངས་སྐུ་སེང་གེའི་སྒྲ༔ སྤྲུལ་སྐུ་གཟི་ལྡན་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་རྣམས༔ འབར་བའི་གནས་འདིར་སྤྱན་འདྲེན་བརྟན་པར་བཞུགས༔ ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཧཱུྃ་རང་བཞིན་རྣམ་དག་གནས་རྣམས་དང་༔ བསིལ་བ་ཚལ་དང་རྡོ་རྗེ་གདན༔ ཨུ་ཙ་ལ་དང་ན་ལནྡྲ༔ དུར་ཁྲོད་བརྒྱད་སོགས་ཧེ་རུའི་གནས་བཅུ་དང་༔ ཡུལ་ཆེན་སོ་གཉིས་གནོད་སྦྱིན་རྫོགས་གནས་དང་༔ པདྨ་བཀོད་དང་བྱང་ཕྱོགས་ཙཱ་རི་ཏྲ༔ བན་རི་པདྨ་འོད་ལ་སོགས་པ་ཡི༔ འཇིག་རྟེན་དང་ནི་འཇིག་རྟེན་འདས་པ་ཡི༔ རྒྱལ་བའི་ཞིང་ཁམས་རྣམ་དག་ཕོ་བྲང་ནས༔ བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་བཅས་དང་༔ བཀའ་སྡོད་བྲན་གཡོག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས༔ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་གིས་སྤྱན་འདྲེན་གྱི༔ མ་ཐོགས་མྱུར་གཤེགས་བམ་ཆེན་གདན་ལ་བཞུགས༔ གཉིས་མེད་གུས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་ལོ༔ སྤྱན་གཟིགས་གསོལ་མཆོད་དམ་པ་འདི་བཞེས་ལ༔ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ༔ ཅི་འདོད་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་རྩལ་དུ་གསོལ༔ དཔལ་མགོན་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ དཔལ་མགོན་གྷ་ཡ་དྷ་ར་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔ དཔལ་མགོན་ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསྟན་པ་སྲུངས༔ དཔལ་མགོན་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་སྙན་པའི་དུང་ཆེན་བུས༔ དཔལ་མགོན་བདུད་རྒྱལ་ཐོད་ཕྲེང་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་གྲགས་པའི་བ་དན་ཕྱོར༔ དཔལ་མགོན་མི་ཕམ་མགོན་པོ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསྟན་པའི་མངའ་ཐང་སྤེལ༔ དཔལ་མགོན་ཙ་ཏུར་མུ་ཁ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཀའ་གཏེར་བསྟན་པ་སྲུངས༔ དཔལ་མགོན་རྡོ་རྗེ་དཔལ་བཙན་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསྟན་པའི་བྱ་ར་མཛོད༔ དཔལ་མགོན་ཐང་སྤྲིན་ནག་པོ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་གསང་སྔགས་བསྟན་པ་སྤེལ༔ དཔལ་མགོན་ལྷོ་བཙན་ནག་པོ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དཀོན་མཆོག་དབུ་འཕང་བསྟོད༔ དཔལ་མགོན་གཟི་ལྡན་དབང་ཕྱུག་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་རྣལ་འབྱོར་སྐུ་ཚེ་སྲིངས༔ དཔལ་མགོན་མྱུར་མགྱོགས་ཆེན་པོ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསྟན་པའི་རཱུ་ཏྲ་སྒྲོལ༔ ཞིང་ཁམས་གནས་ཀྱི་བདག་པོ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་སྒྲུབ་རྒྱུད་བསྟན་པ་སྐྱོངས༔ ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཡུམ་ཆེན་དཔལ་འབར་སེང་གདོང་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་སྒྲུབ་མཆོག་བུ་བཞིན་སྐྱོངས༔ དཔལ་འབར་མཁའ་སྤྱོད་གཙོ་མོ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཚེ་དཔལ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ དཔལ་འབར་མཁའ་འགྲོའི་གཙོ་མོ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་གཙུག་ལག་དཀོར་ཁང་སྲུངས༔ དཔལ་འབར་སྔགས་ཀྱིས་སྲུང་མ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བུ་སློབ་སྲུང་དུ་གསོལ༔ དཔལ་འབར་སི་ན་ར་མ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དགྲ་དཔུང་ཐལ་བར་རློག༔ དཔལ་འབར་སེང་ཧ་མུ་ཁ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་མ་རུང་མཐའ་དམག་བཟློག༔ ལས་མཁན་བམ་རོ་ཕོ་མོ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དགྲ་བགེགས་ཐལ་བར་རློག༔ སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ལེགས་པ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་རྣལ་འབྱོར་དགྲ་ལྷ་མཛོད༔ སྲོག་གཅོད་གཤིན་རྗེ་ཆོས་རྒྱལ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དགྲ་བོའི་བདུན་རྒྱུད་ཆོད༔ གདུག་པ་ཀླུ་བདུད་མགོ་དགུ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དགྲ་ལ་མཛེ་ནད་ཐོངས༔ བདུད་ཕོ་བྱེ་བ་རྐང་རིང་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དགྲ་སྲོག་དམར་པོ་ཆོད༔ བཙན་འགོང་ཡམ་ཤུད་དམར་པོ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དགྲ་ལ་རྔག་འཐབ་ཐོངས༔ ལྷ་ཆེན་ཚངས་པ་དཀར་པོ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དགྲ་ལ་སྨྱོ་འབོག་ཐོངས༔ དབུགས་ལེན་སྲིན་པོ་ནག་པོ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དགྲ་དཔུང་ཐལ་བར་རློག༔ མ་གཅིག་ལྷ་མོ་བ་ལམ་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དགྲ་ལ་ནད་ཡམས་ཐོངས༔ མི་ནག་སྔགས་ནག་བན་ནག་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དགྲ་དཔུང་ཐལ་བར་རློག༔ རྒྱ་ཧོར་མོན་པ་བདུད་མོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དགྲ་ལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཐོངས༔ ཕོ་རྒྱུད་སྒོ་བ་བཞི་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསྒྲུབ་པའི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག༔ མོ་རྒྱུད་སྒོ་མ་བཞི་ཡི་ལྷ་ཚོགས་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་སྩོལ༔ བཀའ་ཉན་ལས་མཁན་སྡེ་བཞིའི་འཁོར་ཚོགས་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཕྲིན་ལས་མ་ལུས་སྒྲུབས༔ བཀའ་སྡོད་བྲན་གཡོག་འཁོར་བཅས་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་རྣལ་འབྱོར་སློབ་སྲིད་སྲུངས༔ རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་སྡེ་བཞི་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བསྒྲུབ་མཆོག་བུ་བཞིན་སྐྱོངས༔ ནོར་ལྷ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་བཅས་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དངོས་གྲུབ་སྣ་ཚོགས་སྩོལ༔ འཇིགས་བྱེད་ཆེན་པོ་དགུ་རྣམས་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཀྲ་མི་ཤིས་ཀུན་ཟློག༔ ལྷ་ཆེན་བརྒྱད་དང་ཀླུ་ཡི་སྡེ་ཚོགས་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཕྱི་ནང་བར་ཆད་ཟློག༔ གཟའ་བརྒྱད་རྒྱུ་སྐར་ཉེར་བརྒྱད་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་གསང་སྔགས་བསྟན་པ་སྲུངས༔ ཕྱོགས་སྐྱོངས་བཅུ་པོ་འཁོར་བཅས་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་བཀའ་གཏེར་བསྟན་པ་སྲུངས༔ དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་རྩ་གཉིས་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་ཡང་གསང་བསྟན་པ་སྤེལ༔ ཕ་མྱེས་རྒྱུད་སྲུང་སློབ་དཔོན་གཉེན་སྲུང་དང་༔ མགོན་སྐྱབས་དཔུང་གྲོགས་བྱེད་པའི་ལྷ་སྲུང་དང་༔ ཡུལ་ལྷ་ཟོ་དོར་དབེན་གནས་སྲུང་མ་སོགས༔ བཟང་ཁ་ཡག་བྱེད་ལྷ་སྲུང་ཐམས་ཅད་ལ༔ གསོལ་ལོ་མཆོད་དོ་དཔལ་མགོན་དཔུང་གྲོགས་མཛོད༔ ཧཱུྃ༔ དྲག་པོའི་གཏོར་སྣོད་བྷནྡྷ་འབར་བ་རུ༔ དཔལ་གཏོར་རི་རྒྱལ་ལྷུན་པོ་བས་ཀྱང་མཐོ༔ གླིང་བཞི་གླིང་ཕྲན་བས་ཀྱང་བཀོད་རེ་ལེགས༔ དཔལ་གྱི་གཏོར་མ་བས་ཀྱང་བརྗིད་རེ་ཆེ༔ ཉི་ཟླ་གཟའ་སྐར་བས་ཀྱང་མདངས་རེ་གསལ༔ སྐར་ཚོགས་ཚོམ་བུ་བས་ཀྱང་བཀྲག་རེ་ཆེ༔ རྒུ་ཚིགས་སྐྱ་མོ་བས་ཀྱང་རྒྱང་རེ་རིང་༔ དཀར་གྱིས་ཐིག་གདབ་དམར་གྱི་གུར་ཕུབ་པ༔ འཇའ་ཚོན་སྣ་ལྔ་བས་ཀྱང་མདངས་རེ་གསལ༔ གཡབ་དར་ནག་པོ་བ་དན་རུ་མཚོན་དང་༔ དམར་ཆེན་གཏོར་མ་རི་ལྟར་སྤུང་པ་ཡི༔ དཔལ་མགོན་ཡབ་ཡུམ་ཚོགས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཧཱུྃ༔ མཁའ་ལ་ལྡིང་ཞིང་འཛུམ་བྱེད་དང་༔ བྱ་ནག་ཤ་ཟན་དམ་ཉམས་རོ་ལ་བརྫི༔ མི་ནག་ཚོགས་ཀྱི་དགྲ་ཤ་ཕྲག་ལ་བཀལ༔ བྱ་ནག་མཆུ་དམར་དགྲ་བོའི་གློ་སྙིང་འདྲེན༔ བྱ་རོག་རྐན་སྒྲས་དགྲ་བོའི་ཀླད་པ་འགེམས༔ འདབ་ཆགས་སྣ་ཚོགས་འགྲན་ཟླ་མེད་པ་འདི༔ བདུད་མགོན་ཡབ་ཡུམ་ཚོགས་ལ་མཆོད་པ་འབུལ༔ བདུད་རྟ་ནག་པོ་རླུང་གཤོག་རྟིང་དཀར་དང་༔ མཚལ་རྟ་དམར་པོ་མྱུར་མགྱོགས་ཤུགས་ལྡན་དང་༔ མེ་རྟ་དམར་པོ་མྱུར་མགྱོགས་འཇིགས་རྔམས་དང་༔ མཛེས་སྡུག་རྟ་རིགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་དང་༔ ཁྱི་ནག་སྙིང་དཀར་གཡག་རོག་ཞོལ་ཆེན་དང་༔ ལུག་ནག་སྤྱི་དཀར་དར་གྱི་ཅོད་པན་ཅན༔ བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ སེང་གེ་གླང་ཆེན་ཁྱུང་དང་ཁུ་བྱུག་དང་༔ སྟག་གཟིག་དོམ་དྲེད་གཅན་སྤྱང་སྣ་ཚོགས་དང་༔ གཞན་ཡང་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག་དཔག་མེད་རྣམས༔ བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ འཇིགས་རུང་གཟུགས་འགྲོས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འདིས༔ མི་སྡུག་སྒྲ་སྐད་སྣ་ཚོགས་དགྲ་ལ་སྒྲོགས༔ མི་ནག་མི་རྒོད་འབུམ་ཚོ་དཔག་མེད་དང་༔ བན་ནག་ཨ་ཙ་ར་དང་སྔགས་ནག་སྡེ་ཚོགས་དང་༔ བུད་མེད་ནག་མོ་རྒྱ་ཧོར་མོན་པ་འབུམ༔ མི་བརྫུ་དགུ་བརྫུ་སྤྲུལ་པ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི༔ དར་དམར་རྒྱན་ལྡན་ཕྲག་པར་དགྲ་ལིང་བཀལ༔ ནོར་སྐྱོང་སྣ་ཚོགས་འགྲན་ཟླ་མཐའ་མེད་དང་༔ དོ་མེད་རྟེན་རིགས་རྣམ་པ་སྣ་ཚོགས་འདི༔ བདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་ཚོགས་ལ་འབུལ༔ ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་ལ༔ འདོད་པའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་རྩལ་དུ་གསོལ༔ མི་མཐུན་རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་བཟློག་ཏུ་གསོལ༔ སྙན་པའི་དུང་བུས་གྲགས་པའི་བ་དན་ཕྱོར༔ གསང་སྔགས་བསྟན་པའི་ཆབ་སྲིད་རྒྱས་པར་མཛོད༔ བསྟན་འཛིན་བུ་སློབ་མཐའ་རུ་རྒྱས་བྱེད་ཅིང་༔ བཤད་བསྒྲུབས་བསྟན་པ་དུས་འདིར་རྒྱས་པར་མཛོད༔ གློ་བུར་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་བཟློག་པ་དང་༔ མ་རུངས་མཐའ་དམག་ཐལ་བ་རྡུལ་དུ་རློག༔ ཅེས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང་ཞིང་གསོལ་མཆོད་རྒྱས་པར་བྱའོ། །བཤགས་པ་འབུལ་བ་ནི། ཧཱུྃ༔ གདོད་ནས་སྤྲོས་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ལྷུན་རྫོགས་ཀློང་༔ མ་བཅོས་རྩལ་རྫོགས་དཔལ་ཆེན་སེང་གེའི་སྒྲ། །རང་མདངས་རོལ་པ་དཔལ་ལྡན་བདུད་ཀྱི་མགོན། །སྤྲུལ་པའི་འཁོར་ཚོགས་མ་ལུས་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་ནི་གསང་སྔགས་བླ་མེད་སྒོར་ཞུགས་ནས། །སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་ལྷག་པའི་དམ་ཚིག་རྣམས། །སྤངས་བླང་མ་ཤེས་ཉེས་ལྟུང་ཅི་མཆིས་པ། །མཁྱེན་ལྡན་སྲུང་མའི་དབང་པོར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །སྒོམ་བསྒྲུབ་གཡེལ་ཞིང་བསྐྱེད་རྫོགས་དོན་མ་རྟོགས། །ཁྱད་པར་ཁས་བླང་དམ་བཅའ་གཉེན་པོ་དང་། །འགལ་ཉམས་ཕྱི་ནང་གསང་རྟེན་མ་འཚོགས་ཞིང་། །མཆོད་གཏོར་དུས་ལས་འགྱང་བ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ སྙོམས་ལས་དབང་གིས་ཚོགས་གཏོར་མ་བཤམས་ན། །རྒྱུ་ཆུང་འབག་རྩོག་ཕུད་ཉམས་འབོད་བསྔོ་གཡེལ། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་རྟེན་བསྒྲུབ་རྫས་མ་འཚང་། །བདག་ཉིད་རྟོག་གོམ་མ་གྱུར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ རྣམ་རྟོག་ལེ་ལོ་གཉིད་དང་ཆང་དབང་གི །ཕྲིན་ལས་གཞུང་འཆལ་ལས་སྦྱོར་ལོག་པ་དང་། །མན་ངག་གསང་འཆོལ་ཐ་མལ་འཁྲུལ་པས་བསླད། །སྟོང་ཉིད་ཡེ་ཤེས་མ་རྟོགས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །བག་མེད་མི་གཙང་ཉམས་དང་འགྲོགས་པ་དང་། །དམེ་མནོལ་མཛེ་ཡུག་དམ་ཉམས་གྲིབ་ཕོག་པས། །སྲུངས་མ་གཉེན་པོའི་ཐུགས་དང་འགལ་བའི་རྒྱུ། །བྱོལ་ཉོག་འཁྲུལ་པ་ཐམས་ཅད་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །འདོད་དོན་ཕྲིན་ལས་ཡིད་བསྐང་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །སྔར་མཛད་ལས་ལ་བཏང་རག་མ་ཕུལ་ཏེ། །ཕྱིས་ནས་དམ་ཅན་མཐུ་རྩལ་ཉམས་པའི་རྐྱེན། །བཟས་པོའི་མནོལ་གྲིབ་བྱུང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །གཞན་ཡང་སྣང་སྲིད་རྣམ་དག་ཡེ་ནས་རོ་ཅིག་ཀྱང་། །ལོག་རྟོག་མཚན་མས་སྒྲིབ་པ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །དག་པ་རབ་འབྱམས་ལྷ་སྐུའི་རོལ་པ་ལས། །མ་རྟོགས་གཞན་ནས་བརྩལ་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །གྲགས་སྟོང་བརྗོད་བྲལ་ན་དཱའི་རང་བཞིན་ལ། །ཐ་སྙད་ཚིག་གིས་འཆིང་བ་མཐོལ་ལོ་བཤགས། །རང་སེམས་མ་བཅོས་སྟོང་ཉིད་རོལ་པ་ལས། །ཨ་འཐས་མཚན་མས་བཅིངས་བ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །ཀུན་རྫོབ་དོན་དམ་ཆོས་ཀུན་གཉིས་མེད་ལ། །རྣམ་རྟོག་གཟུང་འཛིན་དབང་གྱུར་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །བཤགས་དང་བཤགས་བྱ་བཤགས་བྱེད་སེམས་ཉིད་ཀློང་། །ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ངང་དུ་རོ་ཅིག་སྟེ། །སྤྲོས་བྲལ་སྒྱུ་མའི་ངང་དུ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཕྱིན་ཆད་རྟོག་པའི་སྒྲིབ་པར་མ་གྱུར་ཅིག །ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་བརྒྱ་བཟླ། གྲངས་གསོགས་ལྟ་བུར་བསྡུས་པ་བྱ་བར་སྤྲོ་ན། རཏ་གླིང་གཏེར་ཁ་ལས་བྱུང་བ། ཧཱུྃ༔ བསྐང་ངོ་བསྐལ་པར་ཐམས་ཅད་དང་༔ ཆོས་སྐྱོང་མགོན་པོ་སེང་གེའི་གདོང་༔ དཔའ་བོ་དར་ནག་འཇོལ་བེར་ཅན༔ ལས་མཛད་ནག་པོ་གཟི་མདངས་ཅན༔ བསྐང་ངོ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང་༔ གསང་སྔགས་རྒྱུད་ཀྱི་བཀའ་ཉན་མཛད༔ ཁྱོད་ཀྱི་འཁོར་ནི་མི་སྲུན་བ༔ སྲིན་མོ་དམར་པོ་ཁྲག་རལ་ཅན༔ ལས་མཁན་བམ་རོ་ཕོ་མོ་དང་༔ ཤན་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཁྱེད་ཀྱི་འཁོར༔ ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་བ་ནི༔ ཤ་ཁྲག་དམར་གྱི་གཏོར་མ་དང་༔ མཐིང་ནག་དར་གྱི་རྒྱལ་མཚན་དང་༔ མདའ་མདུང་རལ་གྲི་རྩེ་གསུམ་དང་༔ དམར་ཆེན་ཙིཏྟའི་ཕྲེང་བ་དང་༔ བྱ་ནག་མི་ནག་རྟ་ནག་དང་༔ དྲེའུ་ནག་གཡག་ནག་ལུག་ནག་དང་༔ ཁྱི་ནག་དོམ་བུ་སྦལ་སྦྲུལ་དང་༔ བཤོལ་ནག་ནམ་མཁའ་ནག་པོ་སོགས༔ དངོས་སུ་འབྱོར་དང་ཡིད་ཀྱིས་སྤྲུལ༔ དགྱེས་པའི་མཐུན་རྫས་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས༔ ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་བསྐང་གྱུར་ཅིག༔ བདག་གིས་ཁྱེད་ལ་འདི་གསོལ་གྱིས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ཀྱི༔ བཀའ་དང་བསྟན་པ་བསྲུང་དུ་གསོལ༔ ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྤེལ་དུ་གསོལ༔ དཔལ་དང་གྲགས་པ་སྒྲུབ་ཏུ་གསོལ༔ འཁོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་བསྐྱོང་དུ་གསོལ༔ བདུད་དང་བར་ཆད་བཟློག་ཏུ་གསོལ༔ བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ དེ་ནས་བཤགས་པ་ནི། ཧཱུྃ༔ ཞིང་སྐྱོང་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་དང་༔ བཀའ་ཉན་དྲག་པོའི་ཚོགས་བཅས་རྣམས༔ རྣལ་འབྱོར་བདག་ལ་གསན་ཅིང་དགོངས་སུ་གསོལ༔ ཁྱོད་ནི་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྤྱན་དང་ལྡན༔ བདག་ནི་མ་རིགས་དབང་གྱུར་ལུས་ངག་སེམས༔ མཆོད་པའི་དམ་རྫས་མ་ཚངས་གཏོར་མ་ལ༔ རྒྱུ་ཆུང་ཕུད་ཉམས་ལྷག་མ་བསྲེས་པ་དང་༔ དམ་རྫས་མ་ཚངས་བསྙེན་སྒྲུབ་གཡེལ་བ་དང་༔ དུས་ཀྱི་གཏོར་མ་ཆགས་ཤིང་གཡེལ་བ་སོགས༔ ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་དཀྲུག་འགལ་བའི་ཉེས་པ་རྣམས༔ ནོངས་པ་ཅི་མཆིས་ཐམས་ཅད་བཟོད་པར་གསོལ༔ མཐོལ་ལོ་བཤགས་སོ་ཚངས་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཞེས་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་བརྗོད། དུས་གཉན་སོགས་ལ་མངའ་གསོལ་བྱ་བར་སྤྲོ་ན་སྐྱེམ་མཆོད་དང་མངའ་གསོལ་བདུད་བཞི་དཔུང་བཅོམ། གསོལ་ཀའི་ཁ་བསྐང་མཚོ་རྒྱལ་གྱི་མཛད་པ་རྣམས་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་ལྟར་བྱ་ཞིང་། ཚོགས་འབུལ་བ་སྤྲོ་ནའང་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་ལྷག་མའི་མཐར་ཐུག་གི་བར་བྱའོ། །གསུམ་པ་རྗེས་ཀྱི་རིམ་པ་ལ་གཏེར་སྐྱོངས་མཆོད་བསྟོད་གཤེགས་བསྡུ་དང་། བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་བྱ་བའོ། །དང་པོ་ནི་དྲག་པོའི་བསྐུལ་སོགས་ལས་རིམ་རྒྱས་པ་ནི་གཞན་དུ་ཤེས་ཤིང་། འདིར་ཡང་ཐུན་གཏོར་ལ་དམིགས་ཏེ་གཏོར་འགུགས་ནི། ན་མོ། དྲིན་ཆེན་རྩ་བ་དང་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་བཀའ་བདེན་པ་དང་༔ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བཀའ༴ ཆོས་ཀྱི་བཀའ༴ དགེ་འདུན་གྱི་བཀའ༴ བཅོམ་ལྡན་འདས་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་རབས་འབྱམས་ལ་སོགས་ཏེ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ༴ མ་གནས་གསུམ་གྱི་མཁའ་འགྲོ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ༴ ལྷ་ལས་ཁྱད་པར་དུའང་དཔལ་ཆེ་མཆོག་སེང་གེ་སྒྲ་སྒྲོག་རྡོ་རྗེ་གྲོ་ལོད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་བཀའ༴ རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ༴ གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ༴ གཟུངས་སྔགས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་ཁྲོ་མོ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ༴ འཇིག་རྟེན་དང་འཇིག་རྟེན་ལས་འདས་པའི་དཔལ་མགོན་དམ་པ་ཆོས་སྐྱོང་བའི་བསྲུངས་མ་བཀའ་སྲུང་དམ་ཅན་རྒྱ་མཚོ་བཀའ་སྡོད་བྲན་གཡོག་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ༴ རྟེན་ཅིང་འབྲེལ་བར་འབྱུང་བ་རྒྱུ་འབྲས་བསླུ་བ་མེད་པའི་བཀའ༴ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་བསམ་པ་རྣམ་པར་དག་པའི་བྱིན་བརླབས་ཀྱིས༔ སྤྱིར་སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་སྤྱི་དགྲ༔ དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་དགྲ༔ རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་གི་སྒོས་དགྲ༔ ཁྱད་པར་དུའང་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལ་མི་དད་ཅིང་ལོག་པར་ལྟ་བ༔ སྐྱེ་འགྲོ་ཉེས་མེད་ལ་གནོད་ཅིང་འཚེ་བ༔ རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པར་བྱེད་པ༔ བསམ་ངན་སྦྱོར་རྩུབ་ཤོམ་པའི་དགྲ་བགེགས༔ མི་མིན་མི་རུ་བརྫུ་བ༔ ལྷ་མིན་ལྷ་རུ་བརྫུ་བ༔ བཀའ་འདས་དམ་ཉམས༔ བསླབ་པའི་སློབ་བུ་དམ་ལོག༔ སངས་རྒྱས་བསྟན་པའི་རཱུ་ཏྲ༔ སེམས་ཅན་ཡོངས་ལ་གནོད་པའི་སྡིག་ཅན༔ གཟུགས་ཅན་སྡང་བར་བྱེད་པའི་དགྲ༔ གཟུགས་མེད་གནོད་པར་བྱེད་པའི་བགེགས༔ གང་དང་གང་ཡིན་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་མཐོ་སྲིད་པའི་རྩེ་མོ༔ དམའ་ན་རག་དམྱལ་བ༔ བར་སྣང་སྟོང་གསུམ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས༔ ཉི་ཟླ་གཉིས་ཀྱི་ཧམ་ཕྲག་གར་ཡོད་ཀྱང་དམར་གཏོར་ཁྲག་སྦུབ་འཁྲིགས་པ་འདི་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཁུག་ཅིག༔ བསྟིམ་ཅིག༔ ཡབ་ཡུམ་གྱི་འབོད་རྦད་བསད་པའི་སྔགས་མཐར། དགྲ་བགེགས་ནྲི་ཏྲི་བཛྲ་ཨཾ་གུ་ཤ་ཡ་ཛ༔ ཛ་ཧཱུྃཿབྃ་ཧོཿས་བསྟིམ། གཏོར་མ་དགྲ་བགེགས་ཀྱི་ཤ་ཁྲག་ལས་གྲུབ་པ། ངོ་བོ་ཟག་པ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱི་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཧཱུྃཿརྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་སྲུང་བའི་སྡེ་དཔོན་ཆེ། །གནས་གཏེར་ཞིང་རྣམ་སྐྱོང་བའི་མགོན་པོ་ནི། །སེང་གེའི་གདོང་ཅན་བདུད་ཀྱི་སྟོབས་འཕྲོག་པ། །ཞིང་སྐྱོང་ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུ་ཡབ་ཡུམ་དང་། །ལས་མཁན་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་འཁོར་བཅས་རྣམས། །དགྲ་བགེགས་ཤ་ཁྲག་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །སངས་རྒྱས་བསྟན་དང་བསྟན་འཛིན་དབུ་འཕང་བསྟོད། །ནག་པོའི་ཕྱོགས་རྣམ་རྡུལ་དུ་བརླག་པར་མཛོད། །ཁྱད་པར་རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །གནོད་པར་སེམས་པའི་གཟུགས་ཅན་གཟུགས་མེད་དགྲ། །ལོག་པར་སེམས་པའི་དམ་སྲི་ཕོ་མོའི་རིགས། །རྣམ་ཤེས་བདེ་ལྡན་ཞིང་དུ་དྲོངས་བྱས་ཏེ། །ལྔ་ཕུང་བསྒྲལ་ཞིང་འབར་བའི་ཞལ་དུ་བསྟབ། །ལས་ངན་བག་ཆགས་རྩད་ནས་བཅད་པ་དང་། །བདེ་འགྲོའི་རྟེན་བཟང་ཐོབ་ནས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི། །ལམ་མཆོག་རྙེད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་དུ་གསོལ། །མི་མཐུན་འགལ་རྐྱེན་ཉེར་འཚེ་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་ཡོན་ཏན་རྒྱས། །ཁམས་གསུམ་རླུང་སེམས་སྣང་བ་དབང་དུ་བསྡུས། །ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དགྲ་གདོན་བགེགས་ཚོགས་བརླག །མདོར་ན་རྣམ་བཞིའི་ཕྲིན་ལས་གང་བརྩམ་རྣམས། །རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་དམ་བཞེས་ཐ་ཚིག་ལས། །མི་འདའ་འབད་མེད་གྱུར་པ་ཉིད་དུ་སྒྲུབ། །ཇི་ལྟར་བཅོལ་པའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །པདྨའི་བཀའ་སྲོལ་བཀའ་གཏེར་དག་སྣང་གི །དམ་ཆོས་བཤད་སྒྲུབ་འདུ་ཚོགས་དར་ཤིང་རྒྱས། །མཆོག་གསང་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །བསྟན་པ་འཕེལ་ཞིང་རྒྱས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཕྱི་ལྟར་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལྕམ་དྲལ་རྣམས། །ནང་དུ་རོ་རྐྱང་བདུད་མགོན་ཡབ་ཡུམ་ཤར། །གསང་བ་ཟ་བྱེད་རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་ཆེ། །ཡང་གསང་ཀུན་བཟང་དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ༴ །ངེས་པའི་ཤེས་པ་མཆོག་གི་བསྟེན་པ་ཡི། །འདི་ཕྱི་བར་དོའི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །རྟག་ཏུ་བསྲུང་སྐྱོབས་སྡོང་གྲོགས་མི་གཡེལ་ཞིང་། །སྐད་ཅིག་ཙམ་ཡང་མི་འབྲལ་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །བདུད་སྡེའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བ་ཡི། །རུ་མཚོན་ཕྱོགས་བརྒྱར་སྒྲེངས་ཤིང་སྙན་གྲགས་ཀྱི། །བཀྲ་ཤིས་སྐྱེ་ལྔའི་སྒྲ་དབྱངས་སྒྲོགས་པ་དང་། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་འགྲུབ་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་དང་། ཁྱོད་ཉིད་བརྟེན་ཅིང་མཆོད་བསྟོད་བྱས་པའི་མཐུས༔ དགྱེས་པའི་ཞལ་སྟོན་སྒྲུབ་པའི་རྟགས་ཕྱུངས་ཤིག༔ སྙན་པའི་དུང་བུས་གྲགས་པའི་བ་དན་ཕྱོར༔ བརྒྱུད་འཛིན་སྲས་བུ་འཁོར་སློབ་རྒྱས་པར་མཛོད༔ བཤད་སྒྲུབ་སྡེ་དང་ལྷ་མི་དབང་བསྡུད་ཅིང་༔ དཔལ་འབྱོར་སྙན་གྲགས་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བསྒྲུབ་པའི་མཐུན་རྐྱེན་ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་སྟོབས༔ རཏྣ་དར་ཟབ་འབྲུ་ནོར་རྐང་འགྲོས་འཕེལ༔ འབད་མེད་འདོད་དགུ་ཡིད་བཞིན་དངོས་གྲུབ་དང་༔ སྡེ་སྲིད་མངའ་ཐང་རྒྱས་པར་མཛད་དུ་གསོལ༔ བར་དུ་གཅོད་བྱེད་བདུད་བཞིའི་དགྲ་གདོན་བགེགས༔ ཆོས་སྲིད་ནོར་ལ་བར་དུ་གཅོད་བྱེད་པ༔ འགབ་འདྲེ་ཆུང་སྲིའི་ཚོགས་རྣམས་བརླགས་པ་དང་༔ ཕྲིན་ལས་རྣམས་བཞི་དུས་འདིར་འགྲུབ་པར་མཛོད༔ ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་ཞིང་། སླར་ཡང་ལས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་པ་ནི། ཧོ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདུད་མགོན་ཆེན་པོ་སེངྒེའི་གདོང་པ་ཅན། དཔལ་འབར་སི་ན་ར་མ། ལས་མཁན་བམ་རོ་ཕོ་མོ། མ་སྲིང་དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཁྱེད་རྣམས་སྔོན་ཚེ་ཀུན་བཟང་ཡབ་ཡུམ་རིག་འཛིན་པདྨ་ཧཱུྃ་ཀར་རིག་འཛིན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེ་འདུས་པ་རྩལ་རྣམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར་ཁས་བླངས་དམ་བཅའ་བཞིན་དུ། སྤྲུལ་པའི་ཆོས་སྐྱོངས་ཆེན་པོ་ཁྱེད་ཀྱི། རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་པ་བདག་ཅག་དཔོན་སློབ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ལ། གཅེས་པའི་བུ་བཞིན་དུ་སྐྱོངས་ཤིག །དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་སྲོག་ཟུངས་ཤིག །སྒྲུབ་པ་པོ་ཡི་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །དམ་ཉམས་པའི་དགྲ་བོ་སྒྲོལ་ཅིག །ཆོས་སྐྱོང་བའི་སྲུངས་མ་ཁྱེད་ནི་ཞི་བའི་མདངས་ལྡན་པ། རྒྱས་པའི་བྱིན་ཆགས་པ། དབང་སྡུད་ཀྱི་རྩལ་མངའ་བ་དྲག་པོའི་དགྲ་བགེགས་སྒྲོལ་བའི་ལས་ལ་མྱུར་བ། བསྟན་པ་བསྲུང་བའི་བདག་པོ་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་བསྒྲུབ་པ་པོའི་བསམ་བཏན་གྱི་དྲོད་ཉུལ་བར་བྱེད་པའི་བསྟན་བསྲུང་ཆེན་པོ་ཀྵེ་ཏྲ་པ་ལ་ཡབ་ཡུམ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །བདག་སྔགས་འཆང་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་ཞེས་བགྱི་བའི་སྒྲུབ་པའི་བསྟན་འདི་ལ་བཞུགས་པ་དང་གནས་པར་མཛོད་ཅིག །བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཞིང་དུ་འགྲོ་བ་ལ་བདུད་བཞིའི་འཇིགས་པ་ལ་སྐྱོབ་པ་དང་ས་ལམ་གྱི་སྐྱེལ་མ་མཛོད་ཅིག །ཡང་དག་པའི་ས་ལ་འཁྲིད་པའི་བསུ་མ་ཕྲིན་ལས་མཛོད་ཅིགསྙིང་པོ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལོག་པའི་ལམ་ལ་ནམ་ཡང་མི་འཇུག་ཅིང་ཐར་པ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཕྱོགས་འབའ་ཞིག་ལ་འགྲོ་བར་མཛད་དུ་གསོལ། འཇིག་རྟེན་འདིར་ཡང་བདག་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཞིང་། ཟས་ནོར་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་། མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་གང་ལ་ཐོགས་པ་མེད་པར་འགྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། བཀྲ་ཤིས་བདེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་ཞིང་ཅི་བསམ་ཐམས་ཅད་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་གཏོར་མ་གསེར་སྐྱེམ་གཙང་སར་བསྐྱལ་ལོ། གཉིས་པ་རྗེས་མཆོད་བསྟོད་བཤགས་བསྡུ་བྱ་བ་ནི། གོང་དུ་བཤགས་བཟླས་མཐར་འབྱུང་བ་བཞིན་མཆོད་བསྟོད་བྱ། མ་རྙེད་ཡོངས་སུ་མ་ཚང་དང་། སོགས་ཀྱི་མཐར། ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་བརྗོད། རྟེན་ཡོད་ན། འདིར་ནི་རྟེན་དང་སོགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་པ་བརྟན་བཞུགས་དང་། མེད་ན། ཁྱེད་ཀྱི་སེམས་ཅན་སོགས་ཀྱི་གཤེགས་གསོལ་བྱ། གང་ལྟར་ཡང་འཇིག་རྟེན་པའི་འཁོར་རྣམས་གཙྪ་གཙྪ་སྭ་བྷ་ཝ་ནཾ་ཞེས་པས་རང་གནས་སུ་གཤེགས་པར་བསམ། གསུམ་པ་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ནི། ཧཱུྃཿབདུད་མགོན་སེང་གདོང་ཡབ་ཡུམ་ལྷ་ཚོགས་བསྒྲུབ་ལགས་ཀྱི། །ལེགས་བྱས་འདི་ནི་དགེ་རྩ་ཅི་མཆིས་པ༔ ཕ་མ་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ མྱུར་དུ་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ས་ཐོབ་ཤོག༔ བཀའ་བརྩན་བྱིན་ཆགས་འདིར་བསྒྲུབ་བྱིན་བརླབས་ཀྱིས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཤེས་རབ་གཟུང་མར་བཅས༔ བསྒྲུབ་པའི་རིག་འཛིན་མཆེད་ལྕམ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས༔ བྱང་ཆུབ་བསྒྲུབ་པའི་ཉེར་འཚེ་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་རིག་འཛིན་མཆོག་བསྒྲུབ་ཤོག༔ གང་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཡུལ་དེར་བཀྲ་ཤིས་ཤིང་༔ སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག༔ བསྟན་ལ་གནོད་ཅིང་སྐྱེ་འགྲོ་འཚེ་བྱེད་པའི༔ ཞིང་བཅུའི་སྡེ་རྣམས་མྱུར་དུ་བརླག་གྱུར་ཅིག༔ ས་ཕྱོགས་ཡུལ་རིས་རྒྱལ་ཁམས་ཐམས་ཅད་དུ༔ ཆར་ཆུ་དུས་འབེབས་ལོ་ཕྱུག་རྟགས་ལེགས་ནས༔ མི་ནད་ཕྱུག་ནད་དལ་ཡམས་རྒྱུན་ཆད་ནས༔ མཚོན་འཁྲུག་མུ་གེ་བྱད་དུག་ཀུན་ཞི་ཞིང་༔ འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་བདེ་སྐྱིད་འབྱུང་གྱུར་ཅིག༔ ཞིང་སྐྱོང་གཟི་ལྡན་བསྒྲུབ་མཆོག་བྱིན་བརླབས་ཀྱིས༔ དགྲ་བགེགས་བདུད་དཔུང་མ་ལུས་མྱུར་བསྒྲལ་ནས༔ བསྟན་དགྲ་མཐའ་དམག་མྱུར་དུ་བརླག་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་བས་སྨོན་ལམ་དུ་བྱ། དེ་ནས་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ནི། ཧཱུྃ་ཧྲཱི༔ བསྒྲུབ་མཆོག་རྣལ་འབྱོར་མཆེད་ལྕམ་ལ༔ ཐུགས་རྗེའི་ཀློང་ནས་བྱིན་བརླབས་ཆར་རྒྱུན་འབེབས༔ རྩ་རྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་ཆར་ལྟར་འབེབ་མཛད་པ༔ ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་ཐོགས་མེད་བསྒྲུབ་མཛད་པ༔ དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ བསྟན་པ་བསྲུངས་ཤིང་རྣལ་འབྱོར་གྲོགས་མཛད་པ༔ ཞིང་སྐྱོང་ཀུན་དགའ་གཞོན་ནུའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ བར་ཆད་སེལ་ཞིང་ལོངས་སྤྱོད་ཆར་བཞིན་འབེབ༔ ཡུམ་ཆེན་སེང་གེའི་གདོང་ཅན་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཕྱི་ནང་བདུད་རིགས་བར་ཆད་སེལ་མཛད་པ༔ བཀའ་ཉན་དུག་མཚོན་ཕོ་མོའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ གནོད་བྱེད་དགྲ་བགེགས་མ་ལུས་བསྒྲལ་མཛད་པ༔ དྲེགས་པ་སྡེ་བརྒྱད་ཚོགས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ དགྲ་བགེགས་མཐའ་དམག་རྡུལ་དུ་བརླག་མཛད་པ༔ ལས་མཁན་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཀྱི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །སླར་སྨྲས་པ། རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང་ཀུན་གྱི་སྡེ་དཔོན་ཆེ། །ཕྲིན་ལས་གློག་ལྟར་མྱུར་བའི་བདུད་ཀྱི་མགོན། །ཞིང་སྐྱོང་གཟི་ལྡན་དགྱེས་མཆོད་བཀླགས་ཆོག་ཏུ། གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྣམས་བསྡེབས་པ་ལས། །བྱུང་བའི་དགེ་ཚོགས་ཐོབ་པ་ཅི་མཆིས་པ། །རྣམ་པ་དཀར་བའི་ཡིད་ཀྱི་བཟླས་པ་ཡང་། །བསྟན་པ་རིན་ཆེན་དར་ཤིང་རྒྱས་པ་དང་། །བསྟན་ལ་གནོད་པའི་དགྲ་བགེགས་གཞོལ་ཕྱིར་བསྔོ། །བདག་གཞན་བྱང་ཆུབ་སྒྲུབ་པའི་ཉེར་འཚེ་ཞི། །འཆི་བདག་བདུད་ཀྱི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་གང་བརྩམ་ཐོགས་མེད་འགྲུབ། །ཁྱད་པར་དབང་དྲག་ཕྲིན་ལས་མཐར་ཕྱིན་ཤོག །འདི་ལ་ཉེས་པར་གྱུར་པ་ཅི་མཆིས་པ། །བླ་མ་ཡི་དམ་ཆོས་སྐྱོངས་སྲུང་མར་བཤགས། །འདི་ལ་མོས་པས་བརྩོན་པ་དེ་རྣམས་ཀྱང་། །ཞིང་སྐྱོངས་ཆེན་པོས་མི་འབྲལ་རྗེས་འཛིན་ཤོག །ཅེས་ཞིང་སྐྱོང་ཆེན་པོ་ལེགས་གྲུབ་རྡོ་རྗེའི་སྒྲུབ་སྐོར་གཏེར་ཁ་སྔ་ཕྱི་དུ་མ་ནས་བྱོན་ཀྱང་ཁྱད་པར་དུ་འཕགས་པ་གཏེར་ཆེན་བདུད་འདུལ་རྡོ་རྗེའི་གཏེར་ཁ་ནས་བྱོན་པ་འདི་ཉིད་ཟབ་རྒྱས་ཆེ་ཞིང་དེ་ཉིད་ཀྱི་རིགས་ཆོས་བརྒྱུད་འཛིན་ཁྲག་འཐུང་ནུས་ལྡན་རྡོ་རྗེ་ཡབ་སྲས་ནས་སྲུང་མའི་གཙོ་བོར་གནང་བ་དང་། རང་ཉིད་ཀྱང་ཆུང་ངུའི་དུས་སྲུང་མ་འདི་ལ་སྙིང་ནས་སྤྲོ་ཞིང་། བར་སྐབས་རྐྱེན་དུ་མས་སྙོམས་ལས་སུ་གྱུར་ཡང་། ཤར་ཀ་ནག་ཚང་གྲུབ་ཐོབ་ཀྱི་ངེད་ལ་ཕ་མེས་ཀྱི་ལྷ་སྲུང་གསོལ་མཆོད་ཆགས་པའི་ངོ་ཆེ་བར་གསུང་པ་རྒྱུས་མེད་ཀྱི་རྒྱུས་གཏམ་དོན་ཐོག་ཁེལ་བ་དང་། གཅུང་འཆི་མེད་པདྨ་རྡོ་རྗེས་ཀྱང་རྨི་ལམ་བྱུང་བའི་མཚམས་སྦྱར་སོགས་ལ་བརྟེན། མཁྱེན་བརྩེའི་ཕྲིས་ཀྱི་སྤྲུལ་མིང་འཛིན་པ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོར་རང་ཉིད་ཀྱི་འདོན་བདེར་རང་ལོ་བཞི་བཅུར་སོན་པའི་ཁྲུམ་ཟླ་༨པའི་ཚེས་༡༤ལ་བསྡེབས་པ་འདིས་ཀྱང་བདུད་བཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཞིང་ནགས་ཕྱོགས་ཀྱི་འབྱུང་པོའི་མཐུ་སྟོབས་རྩད་ནས་འཇོམ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/gter chen bdud 'dul rdo rje'i zab gter bka' srung bdud mgon legs grub rdo rje'i gtor chog bskang bshags zhing skyongs dgyes pa'i rol mtsho zhes bya ba bzhugs so/__/ bla ma dang dpal chen rdo rje gro lod la phyag 'tshal lo/__/'jigs rung sku ni dus mtha'i char sprin ltar gnag rngam pa'i zhal ni seng+ge'i gdong /__/gsung gi nga ro 'brug stong ldir bas log 'dren bdud kyi snying bkas srid gsum g.yo/__/thugs ni snying rjes rab tu zhi yang gdug pa rjes 'dzin khro la drag shul 'bar/__/rgyal ba'i bstan dang zhing kun skyongs mdzad bstan srung rgya mtsho'i sde dpon chen por 'dud/__/gang de mnyes par byed pa yi/__/thugs dam mchod bskang phrin las kyi/__/rdo rje'i tshig gi rim pa ni/__/zhing skyongs dgyes pa'i rol mtsho spel/__de la sngon dngos rjes kyi rim pa'o/__/dang po ni/__bstan srung chen po 'di yi rjes gnang gi rgyud smin par byas shing dam tshig ldan pa'i rnal 'byor pa rnams kyis 'di la brtson par bya ste/__gong du rtsa ba gsum gyi rten spyi dang /__khyad par chos skyongs chen po'i rten bkram pa'i mdun/__stegs bu khebs ldan me tog nag po bkram pa'i steng yi dam gyi gtor ma dang /__chos skyongs 'di nyid kyi gtor ma bang rim gsum gyi steng gtso bo gru gsum che ba dang /__de yi g.yon du phyed tsam sleb pa'i yum gru gsum gnyis la skyu gu brgyad brgyad res bskor/__de gnyis kyi mdun du las mkhan gnyis la dmar gtor chung ngu re re/__bang rim 'og mar shar du rdor legs zur gsum ra mgos mtshan pa/__lhor gshin rje zur gsum ltag kyus/__nub tu klu bdud zlum po rgyab yol can/__byang du bdud nag khug pa can/__shar lhor btsan zur gsum pa g.yas dkyus/__lho nub tshangs pa zlum po lu lu can/__nub byang srin po bya mgo can/__byang shar ma mo zur gsum zhal dkar can/__de 'og bang rim la bya nag mchu nag dang /__mchu dmar can/__de 'og khyi nag lug nagade 'og rta nag rta dmar/__de 'og g.yag nag dom nag rnams kyi 'phrag par zan ling mgo mjug ldog te 'dzugs/__gzhan yang stag gzigs dom dred sogs sna tshogs dang /__de 'og zan ling kha sbubs dang /__gan rkyal log pas bskor ba can rnams bshams pa'i g.yas g.yon sman rag mdun nas zhi drag gi mchod pa thun mthar 'bul rgyu'i gtor ma skyems phud dang /__gzhan spyan gzigs sna tshogs pa brjid par bshams/__rang nyid kyi mdun du nang mchod rdor dril g.yas dar nag po/__thod rnga 'bru phor dang mgon spos sogs bsham la/__bdag nyid yi dam dpal chen rdo rje gro lod dang /__seng sgrogs phur pa gang rigs kyi bskyed bzlas sngon du 'gro bas mchod gtor rnams byin gyis brlabs pa ni/__oM badz+ra a mr-i tas bsangs/__swa b+ha was sbyangs/__stong pa'i ngang las drag po las kyi gzhal yas khang pa:__gru bzhi sgo bzhi rta bab bang rim bzhi dang ldan pa'i dbus su:__bstan bsrungs chen po'i mdun du:__thod snod b+han+d+ha 'bar ba lcang lor bcas pa'i snod yangs shing rgya che ba rnams kyis nang du khrag zhag kyi ar+g+haM:__dbang po'i me tog:__tshil chen gyi bdug spos:__zhun chen gyi mar me:__mkhris pa'i dri chab:__nyams pa'i dgra bgegs bsgral ba'i sha khrag:__rus pa'i zhal zas:__rkang gling thod pa'i rnga sgra:__zhing chen gyi g.yang gzhi:__rgyu rlon gyi lda ldi:__tsit+ta'i pho long /__keng rus gsar rnying gis 'phan gdugs:__zhing lpags kyi rgyal mtshan:__gri lag gis rtse gsum:__shi skra'i ba dan/__khrag klad zhag gi tshom bu:__ga Na'i longs spyod:__phyi nang gsang ba'i mchod sprin gyis:__nam mkha' sa gzhi bar snang thams cad gang bar gyur:__oM AHhU~M badz+ra ar+g+haM pra tI ts+tsha ye swA hA:__sogs nas/__shab+da'i bar/__sman rak+ta gtor gsum la dmigs te/__hU~M thod pa'i snod du bdud rtsi khol zhing lud/__/'dod yon lnga ldan longs spyod gter chen po/__/rtog bral chags med rak+ta'i rgya mtshor 'khyil/__/oM AHhU~M ma hA sarba pany+tsa a mr-i ta hU~M hrI:__Tha:__oM AHhU~M ma hA ba liM ta te dzo ba liM ta ba la ba ti gu h+ya sa ma ya hU~M hrI:__Tha:__oM AHhU~M ma hA rak+ta dzo la ma d+ha la hU~M hrI:__Tha:__rnams brjod pas byin gyis brlabs/__gnyis pa dngos gzhi la dam tshig pa bskyed pa/__spyan 'dren/__mchod bstod/__bzlas pa/__bskang bshags bya'o/__/dang po dam tshig pa bskyed pa ni/__rang nyid skad cig dran rdzogs su:__gu ru pad+ma bdud 'dul ni:__'phags pa seng ge sgra sgrog sku:__sku mdog mthing nag zhal gcig phyag gnyis pa:__zhal gdangs ljags 'dril mche ba zangs yag gtsigs:__spyan gsum dmar zlum sdang mig phyogs bcur gzigs:__dbu skra dmar ser srid pa'i rtse mor 'bar:__phyag g.yas dbang bsdud rdo rje nam mkhar phyar:__g.yon pas zil gnon lcags sdig mgo dgu bsnams:__sku la za ber ljang smug ser bkra gsol:__zhabs gnyis 'dor thabs mu stegs dam sri mnan:__gzi brjid mdangs ldan me dpung klong du bzhugs:__bdud 'dul dpa' bo'i sku ru bskyed:__oM badz+ra gu ru seng ha g+han+De d+harma d+hA tu hU~M hU~M hU~M:__gsang sngags snying po 'brug ltar sgrogs pa yi:__mdun du gru gsum mthing nag me rlung 'khrugs pa'i dbus:__khrag zhag rgya mtsho 'khyil ba'i klong dkyil du:__gnam lcags las grub 'khor lo rtsibs brgyad dbus:__pad+ma nyi ma 'bar ba'i gdan stengs su:__dgra bgegs pho mo gcal du bkram pa'i steng :__rang gi thugs ka'i hU~M yig las:__hUM yig tsha zer skar mda' lta bur 'phros:__hU~M yig yongs su gyur pa las:__'od zer dpag yas nam mkha' gang bar 'phros:__gdug pa'i dgra bgegs thams cad tshar bcad nas:__phyogs dus las mgon ma lus thams cad kyi:__mthu dang rdzu 'phrul nus stobs ma lus pa:__'od zer tshur 'dus yongs su gyur pa las:__che btsan 'gran zla mtha' med gar gyi dbang :__bdud mgon chen po seng ge'i gdong pa can:__sku mdog mthing nag spyan gsum dmar zlum 'khrugs:__zhal gdangs mche gtsig ljags dmar glog ltar 'khyug:__sku la 'jol ber dmar nag lhub chen gsol:__g.yu ral gseb nas seng chung skar ltar 'khrugs:__phyag g.yas dar nag ru mtshon dgra la phyar:__g.yon pas lcang lor bcas pa'i b+han+d+ha'i nang :__dmar gyi gtor ma gnam lcags thog ltar 'phen:__stag ral gzig shub bar snang glog ltar 'khyug:__shin tu mi srun 'jigs pa'i cha byad can:__chibs su bdud rta nag po rlung gshog chibs:__skad cig nyid la gling bzhi ma lus bskor:__dam nyams dgra bo bsgral ba'i las la brtson:__srid pa pho rgyud thams cad dbang sdud bsam:__de yi g.yon du pad nyi dgra bgegs steng :__triHyig dmar nag yongs su gyur pa las:__dpal ldan bdud mo seng ge'i gdong pa can:__sku mdog dmar nag khro gtum gzi brjid 'bar:__dmar zlum 'jigs pa'i spyan gsum khrag ltar khol:__zhal gdangs ljags 'dril rno dkar mche ba gtsigs:__khrag ral gseb nas seng chung skar ltar 'khrugs:__phyag g.yas dgra s+t+wa rtse gsum dar dmar phyar ba yi:__dgra bgegs gzugs phung tshal pa dum bur 'phen:__phyag g.yon b+han+d+ha lcang lor bcas pa'i nang :__dgra snying dmar po khrum khrum zhal du gsol:__sku la 'jol ber dmar po lhub chen gsol:__btsan rta dmar po chibs nas phyogs bcur rgyug:__skad cig nyid la dgra bgegs ma lus bsgral:__srid pa mo rgyud thams cad dbang bsdud bsam:__yab yum gnyis kyi mdun nyid du:__d+hi tri gnyis las bskyed pa yi:__las mkhan bam ro pho mo ni:__skra med mdog dmar spre'u'i gdong :__lag gnyis bya sder sa la btsugs:__rkang pas gtor khyer dgra la 'phen:__skad cig nyid la stong gsum bskor:__dam nyams dgra bgegs ma lus rtsad nas gcod:__phyogs mtshams 'khor lo rtsibs brgyad dbus:__dgra bgegs jing 'dur bsnol ba'i steng :__shar du tri las skyes bu rdo rje legs pa ni:__sku mdog dmar smug sku la ber dkar gsol:__dbu la 'ob zhu smug po mnab:__phyag g.yas rdo rje nam mkhar phyar:__g.yon pas dgra snying zhal du gsol:__chibs su seng ge dkar mo chibs:__lho phyogs ya las gshin rje gshed po ni:__sku mdog ljang smug mun pa'i 'jol ber gsol:__phyag g.yas be con nam mkhar phyar:__g.yon pas rgyu zhags dgra la 'phen:__chibs su chu glang sngon po chibs:__nub tu phu las klu bdud mgo dgu ni:__sku mdog sngo nag gcer bu sbrul mjug 'khyil:__phyag g.yas sbrul zhags nam mkhar phyar:__g.yon pas dug gi par bu bsnams:__chibs su chu srin dmar po chibs:__byang du du las bdud rje rkang ring ni:__sku mdog nag po 'jigs pa'i ber nag gsol:__phyag g.yas ral gri nam mkhar phyar:__g.yon pas bdud zhags nag po bsnams:__chibs su rta nag rting dkar chibs:__shar lhor tsa las btsan 'gong yam shud ni:__sku mdog dmar nag 'jigs pa'i ber dmar gsol:__phyag g.yas btsan mdung dmar po phyar:__g.yon pas btsan zhags dgra la 'debs:__chibs su btsan rta dmar po chibs:__lho nub sha las yab rje tshangs pa ni:__sku mdog dkar smug sku la ber dkar gsol:__phyag g.yas spu gri nam mkhar phyar:__g.yon pas dar dkar ru mtshon bsnams:__chibs su cang shes dkar po chibs:__nub byang tri las srin po ni ra seng ha ni:__sku mdog dud kha 'jol ber ljang gu gsol:__phyag g.yas khram shing nam mkhar phyar:__g.yon pas lcags kyus dgra la 'debs:__chibs su bong bu khams nag chibs:__byang shar ma las rdo rje ba lam ma:__sku mdog nag mo 'jigs pa'i ber smug gsol:__phyag g.yas ral gri nam mkhar phyar:__g.yon pas nad rkyal dgra la lhud:__chibs su dre'u nag ga pa chibs:__de ltar shan pa gtum po rnams:__rang rang 'khor tshogs bsam mi khyab:__kun kyang rab 'jigs khros pa'i gzugs:__cho ral gcig tu ma nges te:__rnam sprul bye ba dpag med 'gyed:__dgra bgegs bsgral ba'i las la brtson:__gzhan yang ma tshogs mkha' 'gro rgya mtsho dang :__bka' nyan las byed bsam mi khyab:__seng ge gtum po glang chen smyon pa dang :__stag gzig dom dred lce spyang sna tshogs dang :__dur bya kang+ka khra dang 'ug pa dang :__gzhan yang dam nyams dgra bo'i rjes gcod pa'i:__phag rgod mi rgod bud med nag mo dang :__bya nag gshog sgra khyi nag khangs se khang :__g.yag rog rwa brdar so sgra khrugs se khrug:__mi nag 'bum gyi 'o dod lhang lhang 'bod:__la la thog dang ser ba'i bdag:__la las ri rab dpung pas 'debs:__la las rgya mtsho hub kyis 'thung :__la las nyi zla cha lang brdeb:__la las rang sha rang gis za:__la las rang lus dum bur gtub:__la las dgra bgegs mgo lus phral:__la las mtshon cha'i 'khor lo bskor:__la las ha ha hU~M phaTaHsgrogs:__kun kyang dgra bgegs bsgral la brtson:__gzhan yang dur khrod rab 'jigs der:__dug gi sdong po dug gi chu mig dang :__bskal pa'i me rlung rab tu 'khrugs:__sprul pa'i 'khor tshogs mang pos bskor:__lha tshogs de dag thams cad kyi:__spyi bor oM dang mgrin par AHthugs ka'i hU~M las 'od 'phros pas:__dur khrod brgyad dang he ru'i gnas bcu dang :__'jigs rten dang ni 'jig rten las 'das pa'i:__rgyal ba'i zhing khams rnam par dag pa nas:__bdud mgon seng gdong yab yum 'khor bcas rnams:__mchod cing bsgrub pa'i gnas 'dir spyan 'dren no:__gnyis pa spyan 'dren pa ni/__/ho dgongs su gsol lo:__bdud mgon chen po seng ge'i gdong pa can:__zhing skyong chen po:__g+ha ya d+ha ra:__kun dga' gzhon nu:__legs grub rdo rje:__k+She tra pA la:__lho btsan nag po:__yum mchog bdud mo khrag ral ma:__dpal 'bar si na ra ma:__las mkhan bam ro pho mo:__ma srid dregs pa sde brgyad khyed rnams sngon tshe kun bzang yab yum:__rig 'dzin pad+ma hU~M ka ra:__rig 'dzin bdud 'dul rdo rje 'dus pa rtsal rnams kyi spyan sngar khas blangs dam bcas pa bzhin du:__rgyal ba'i zhing khams rnam dag dur khrod chen po'i gnas brgyad:__sbas yul pad+ma bkod:__tsA ri ko TA ya:__ban ri pad+ma 'od nas mchod cing bsgrub pa'i gnas 'dir skad cig myur ba nyid du spyan 'dren gsheg su gsol:__badz+ra sa ma yA dzaHdzaHspos rol g.yab dar rkang gling rol mo bshud ba sna tshogs dang dbyangs dang bcas ste/__hU~M b+h+yo:__dur khrod chen po mkha' spyod tsA ri nas:__che mchog kun gyi phrin las gcig bsdus pa:__zhing skyong kun dga' gzhon nu yab yum dang :__bka' nyan las byed dregs pa sde brgyad tshogs:__sngon gyi dam bca' gnyen po ma g.yel bar:__ma thogs myur du gnas 'dir gshegs su gsol:__hU~M b+h+yo:__sngon tshe pad+ma dbang dang pad 'byung spyan snga ru:__seng gdong khyod kyi ji ltar khas blangs bzhin:__phrin las drag po'i las la spyan 'dren no:__gsang sngags bstan pa gnyen po bsrung ba'i phyir:__ma thogs gnas 'dir spyan 'dren gshegs su gsol:__hU~M b+h+yo:__sde brgyad yongs kyi dmag dpon mdzad tsam na:__dur khrod bsil ba'i tshal nas gshegs su gsol:__seng gdong sprul pa grangs med 'gyed tsam na:__gangs dkar ti se'i gnas nas gshegs su gsol:__sgrub rgyud bstan pa phyogs bcur spel tsam na:__'brog chen la phyi'i gnas nas gshegs su gsol:__ma mo mkha' 'gro'i gtso mo mdzad tsam na:__rnam dag o rgyan gnas nas gshegs su gsol:__hU~M b+h+yo:__zab gter bka' yi bsrungs ma mdzad tsam na:__ban ri pad+ma 'od nas gshegs su gsol:__gsang sngags bstan pa phyogs bcur spel tsam na:__rnam dag mkha' spyod gnas nas gshegs su=__rnal 'byor dgra lha chen por mdzad tsam na:__de wi ko Ta'i gnas nas gshegs=__bstan pa'i ru tra ma lus bsgral tsam na:__mthu stobs drag po'i gnas nas gshegs=__hU~M b+h+yo:__bdud mgon seng gdong yab yum dang :__dregs pa sde brgyad dmag tshogs rnams:__sangs rgyas bstan pa bsrungs phyir gshegs=__gsang sngags bstan pa spel phyir gshegs=__rnal 'byor dgra lha mdzad phyir gshegs=__log 'dren byad ma 'dul phyir gshegs=__sa bdag klu gnyan 'dul phyir gshegs=__rgyal 'gong dam sri 'dul phyir gshegs=__dgra bgegs jing 'dur bzlog phyir gshegs=__mi nad phyugs nad bzlog phyir gshegs=__nad mug mtshon 'khrugs bzlog phyir gshegs=__mi mthun rkyen ngan bzlog phyir gshegs su gsol:__ces pas spyan drangs shing bzhugs su gsol ba ni/__hU~M b+h+yo:__dur khrod rab 'jigs 'bar ba'i gzhal yas su:__gru gsum mthing nag e yi klong dkyil du:__zhing bcu'i dgra bgegs byad ma bsgral ba'i steng :__bdud mgon seng gdong yab yum 'khor dang bcas:__dgyes shing mi g.yo brtan par bzhugs su gsol:__badz+ra sa ma ya tiSh+Tha lhan:__zhes dam ye dbyer med du gyur pa la phyag 'tshal ba ni/__hU~M b+h+yo:__chos sku skye med kun bzang he ru ka:__longs sku 'gags med dpal chen seng ge'i sgra:__sprul sku bdud mgon seng ge'i gdong pa can:__mthu stobs rdzu 'phrul nus pa'i shugs 'chang ba:__zhing skyongs gzi ldan yab yum 'khor bcas la:__gnyis med gus pa'i tshul gyis phyag 'tshal lo:__na mo su ru sha ya ho:__gsum pa mchod bstod 'bul ba ni/__hU~M b+h+yo:__zhing skyong kun dga' gzhon nu yab yum 'khor bcas la:__dam rdzas dgyes mchod sna tshogs 'bul ba ni:__sha khrag la sogs ba ling mchod pa 'bul:__thugs dam dbang gis dgra bgegs ma lus sgrol:__dbang po lnga sogs rkang rus mchod pa 'bul:__rdzu 'phrul stobs kyis bar chad thams cad bzlog:__klad khrag la sogs bdud rtsi mchod pa 'bul:__sprul pa'i stobs kyis mi mthun 'gal rkyen bzlog:__snying khrag la sogs nang rol gsang mchod 'bul:__bzhad pa'i tshul gyis sangs rgyas bstan pa srungs:__ga Na la sogs longs spyod mchod pa 'bul:__'dod pa'i dngos grub ma lus bdag la stsol:__mi mthun rkyen ngan bar chad bzlog tu gsol:__ces dang de las kyang rgyas par spro na/__hU~M b+h+yo:__o rgyan chen po'i bka' yi gnyer gtad pa:__yang gsang bstan pa phyogs bcur rgyas pa dang :__bshad sgrub rigs chos longs spyod spel ba dang :__dam ldan rnal 'byor bu bzhin skyong ba dang :__dgra bgegs gdug tshogs ma lus bsgral mdzad pa:__bdud mgon chen po yab yum 'khor bcas la:__phyi nang gsang mchod sna tshogs 'bul pa ni:__dung chen snod du bdud rtsi mtsho ltar bskyil:__b+han+d+ha'i snod du dpal gtor 'od phung 'bar:__chos 'byung dbyings su rak+ta khol zhing lud:__b+han dmar snod du khrag zhag rba klong 'khrug:__lcang lo'i snod du rnam lnga'i me tog bkram:__rat+na'i snod du tshil chen sprin ltar gtib:__zhun chen mar me nyi zla lta bur gsal:__b+han+d+ha'i snod du dri chab mtsho ltar bskyil:__chos 'byung snod du sha khrag ri ltar spung :__thod rnga rkang gling rol mo 'brug ltar ldir:__lcang b+han snod du ro ldan tshogs gtor bshams:__dpal mgon yab yum 'khor dang bcas la 'bul:__gnod pa'i dgra sod bar chod bgegs gzhom la:__byad ma chung sri dus min 'chi brgyad bzlog:__rigs chos bshad sgrub bstan pa rgyas par mdzod:__hU~M b+h+yo:__gzhan yang mchod tshogs bye brag ni:__nyams pa'i dgra bgegs kun bsgral pa'i:__zhing lpags bla bre nam mkha'i rgyan:__pho long lda ldi bar snang rgyan:__keng rus gram khrod sa gzhi'i rgyan:__dbu rgyan cod pan rgyan drug dang :__lcang lo zhing chen glang chen shun:__stag sham sbrul chun tshangs pa'i skud:__dril bu g.yer kha'i rgyan mdzes rnams:__dpal mgon yab yum tshogs la 'bul:__thar pa'i gegs byed bar chad 'byung po thul:__gzugs can dgra dang gzugs med bgegs la sogs:__dgra bgegs byad ma sgab 'dre chung sri kun:__skad cig myur sgrol thal ba'i rdul du rlog:__hU~M b+h+yo:__gzhan yang rmad byung dgyes mchod 'bul ba ni:__kha T+waM mtshon rtse spu gri dgra s+t+wa dang :__gri gug gtun shing skam pa 'jab rtse dang :__phur bu thog mda' lcags mda' mda' bo che:__gzhu dang dam shing lcags kyu tho ba sogs:__dam nyams dgra bgegs kun bsgrol mtshon cha'i tshogs:__dpal mgon yab yum tshogs la mchod pa 'bul:__bzhes nas bstan pa'i dgra bgegs rdul du rlog:__che 'dre chung sri sgab 'dre byur sri dang :__slob bu dam log bran g.yog mna' zan dang :__dkor rkun jag pa ma lus rtsad nas chod:__bcol pa'i las kun thogs med 'grub par mdzod:__hU~M b+h+yo:__de las gzhan yang bla med mchod tshogs ni:__thun khrag sna tshogs dmar chen thog mda' dang :__'tshe nyungs dug rlung rdo thun rbab ltar 'dril:__dam nyams dgra bgegs bsgral ba'i mtshon thun 'di:__dpal mgon yab yum 'khor dang bcas la 'bul:__gnod byed dgra bgegs dpung tshogs ma lus kun:__rnam shes gzugs phung thal ba rdul du rlog:__hU~M b+h+yo:__dam nyams dgra bgegs phung ba'i snga ltas su:__phyi nas mi rung mi kha bal ltar g.yeng :__nang du nye ba snying nor khrag tu skyug:__tshang rog gnyen 'dun mdza' bshes dgra ru sdang :__'khor g.yog yul mi khyim mtshes bdud du phob:__ltas ngan mi rung sna dgu'i snying rlung langs:__dam nyams dgra bgegs mi nor 'khor bcas kun:__mtha' rtsa skye rgyud las mtha' myur du bsdus:__dam nyams dgra bgegs dkor rkun jag pa 'di:__sa steng 'di ru bzhag na bstan pa 'jigs:__rig 'dzin rgyal ba'i bka' la ma 'da' bar:__dgra jag chom rkun dam log slob bu kun:__mngon spyod drag pos myur sgrol rdul du rlog:__tshe srog don snying sha khrag nang rol kun:__dpal mgon yab yum 'khor bcas zhal du bstabs:__mngon spyod drag pos phrin las myur 'grub mdzod:__dam nyams pa'i dgra bgegs byad ma rnams kyis ma hA maM sa la khA hi:__ma hA tsit+ta la khA hi:__ma hA rak+ta la=__ma hA ko ro tsa na la=__ma hA ba su ta la=__ma hA keng ni ri ti la=__ma hA tsa khug la=__ma hA lpags tsa la=__ma hA ka na d+ha la=__dgra bgegs byad ma che 'dre chung sri sgab 'dre sgab sri god 'dre god sri:__bslab pa'i slob bu dam log:__bran g.yog ngo log gi bdag po:__dgra 'dre byur gsum thams cad mA ra ya kha kha khA hi khA hi:__sarba ma mi kA ya sarba ar+tha sid+d+hi ye swA hA/__ces dang /__mgon po 'khor bcas kyi ljags hU~M las byung ba'i rdo rje'i 'od kyi sbu gus gtor ma'i bcud drangs ste gsol bar bsam la:__de nas bstod pa bya ba ni/__hU~M b+h+yo:__dur khrod bdag po zhing skyong seng ge'i gdong :__de yi yum chen srin mo seng gdong ma:__bkra shis dpal 'bar nor gyi dngos grub ster:__stobs chen yid 'gug lha mo dbyings phyug ma:__dngos grub bdag po khyod la phyag 'tshal bstod:__hU~M b+h+yo:__bkra shis tshan che mthu chen rno la myur:__bzlog pas mi bzlog sngags bzlog dgra bo'i gshed:__rbod dang ar bzlog nus pas rang gshed 'bebs:__bdud mgon seng gdong sku la phyag 'tshal bstod:__hU~M b+h+yo:__dregs pa 'dul zhing dgra bgegs kun gyi gshed:__ltas ngan cho 'phrul rgyug pa'i zhor la 'bebs:__dam nyams tshe srog glo bur sdud par mdzad:__drag po sgrol byed gsung la phyag 'tshal bstod:__hU~M b+h+yo:__nang du zhi zhing bkra shis bu nor spel:__phyi ru khros pas rtsub 'gyur 'jig rten g.yo:__ba dan phyar bas sangs rgyas bstan pa bsrungs:__g.yu ral gsig pas seng chung skar ltar 'khrugs:__zhing skyong dpal 'bar thugs la phyag 'tshal bstod:__hU~M b+h+yo:__spyan dmar glog 'khyug srid gsum 'od kyis gang :__ljags dmar brdab pas sa gzhi g.yo zhing 'khrugs:__dmar gtor gdengs pas nad yams char bzhin 'bebs:__bdud rta rgyug pas lha srin brgyal zhing 'bog:__dmag dpon seng gdong dgra 'dul sku la bstod:__hU~M b+h+yo:__bstan pa bsrung zhing bka' yi bya ra mdzad:__rnal 'byor mgo 'don sngags 'chang tshe srog bsring :__nang du zhi bas yid bzhin lha mo 'dra:__phyi ru khros pas phra men ser ltar 'khrug:__dam nyams drug khri nyin bzhin gsod par byed:__gung gnyis rgyug pas dkor rkun rtsad nas gcod:__rno myur seng gdong sku la phyag 'tshal bstod:__hU~M b+h+yo:__bzlog pas mi bzlog gzhan gyi mi chun zhing :__bka' bsrung bdud tshogs dgra la rang gshed 'bebs:__bdag la byams shing nang du dngos grub ster:__bkra shis snying nye grogs lter rtag tu bsrungs:__gsung sgros gcig thos las ni tshar gsum bsgrubs:__bu ltar bsrungs shing khyo ltar skyong ba'i lha:__d+hA ki seng gdong gsung la phyag 'tshal bstod:__hU~M b+h+yo:__gsang sngags bka' srung rnal 'byor dgra lha che:__bdud kyi g.yul 'joms ma rung dgra bgegs sgrol:__rdzu 'phrul mthu yis lha srin dbang sdud cing :__sangs rgyas bstan pa bsrung ba'i las la brtson:__srin mo'i gzugs kyis dgra la nad yams 'bebs:__dpal 'bar seng gdong thugs la phyag 'tshal bstod:__hU~M b+h+yo:__yab yum gnyis kyi bka' nyan mthu rtsal can:__bam ro pho mo'i sku la phyag 'tshal bstod:__bka' yi las byed shan pa sde brgyad tshogs:__dregs pa lcam bral rnams la phyag 'tshal bstod:__hU~M b+h+yo:__dam nyams dgra la ltas ngan sna tshogs btang :__skyes bu chen po'i sku la phyag 'tshal bstod:__dam nyams dgra bgegs ma lus khram la thob:__gshin rje chos rgyal sku la phyag 'tshal bstod:__dam nyams dgra la mdze nad char bzhin 'bebs:__klu bdud mgo dgu'i sku la phyag 'tshal bstod:__dam nyams dgra bgegs ma lus zhags pas chings:__bdud rje nag po'i sku la phyag 'tshal bstod:__hU~M b+h+yo:__dam nyams dgra la ye 'grogs sna tshogs btang :__btsan 'gong chen po'i sku la phyag 'tshal bstod:__dam nyams dgra la 'ja' 'khyil ltas ngan btang :__lha bdud bkar po'i sku la phyag 'tshal bstod:__dam nyams dgra bgegs dmod pa'i mtshon chas phung :__srin po d+ha d+ha'i sku la phyag 'tshal bstod:__dam nyams dgra la khrag nad char bzhin 'bebs:__rdo rje pha lam sku la phyag 'tshal bstod:__hU~M b+h+yo:__gzhan yang las mkhan dregs pa'i dmag tshogs ni:__gtso bo'i bka' bzhin rang gi las byed pa:__bstan pa'i dgra bgegs thal ba rdul du rlog:__bka' nyan las mkhan tshogs la phyag 'tshal bstod:__bzhi pa bzlas pas thugs mnyes par bya ba ni/__rang nyid dpal chen po yi dam lha yi nga rgyal dang ldan pa'i mdun du dur khrod thod mkhar me rlung 'tshub ma'i dbus su dpal mgon seng gdong yab yum bka' 'khor dam can rgya mtsho'i tshogs dang bcas pa gsal ba'i spyi bor seng sgrogs snying khar rdo rje gro lod/__de'i thugs khar nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du gtso bo'i srog yig hU~M mthing nag gtso mo'i srog yig triHyig dmar nag la sogs rang rang rigs kyis kha dog sna tshogs kyi yi ge phra mo gsal ba'i mtha' bskor du sngags kyi 'phreng ba 'gal me'i 'khor lo ltar 'khor ba las/__bdag nyid lha yi thugs kha'i sa bon hU~M las 'od zer dmar nag lcags kyi tsha tshwa ltar 'phros/__thugs dam gyi rgyud rab tu bskul nas rnal 'byor ba'i phrin las rab 'byams thams cad thogs med du bsgrub par bsam/__he ru ka'i yig brgya nyer cig tsam bzla/__yi dam gyi bsnyen pa ci rigs bzlas pas gnya' gnon/__oM tri shrI badz+ra ma hA kA la seng ha mu kha hU~M phaT:__tri hring dza:__d+hA ki nI si na ra ma hU~M phaT:__tri hring dza:__d+hi tri ya ma ra tsa du tri phu tri hU~M phaT:__dza dza:__zhes pa ci nus dang /__drag po'i bzlas pa bya na dmigs pa man ngag ltar/__oM ma hA ka la seng ha mu kha hU~M pha[i]Ta:__tri hring dza si na ra ma hU~M pha[i]Ta:__tri hring dza:__d+hi tri ya ma ra tsa du tri phu tri dgra bo mA ra ya raM raM chod chod:__yaM yaM:__gtor gtor:__khaM khaM:__rmug rmug:__e 'jib 'jib:__dgra bo mA ra ya rbad sod sod:__bzlas mthar/__oM shrI badz+ra d+harma pa la k+She tra pa la sa pa ri wa ra ar+g+haM nas shab+ta'i bar gyis mchod/__ma hA pany+tsa sogs sman gtor rak+tas kyang mchod la/__hU~M b+h+yo:__dur khrod bdag po sogs shwa lo ka gcig gi bstod par bya'o/__/lnga ba thugs dam bskang zhing bshags pa 'bul ba'i thog mar bskang rdzas rnams byin gyis brlabs pa ni/__oM badz+ra a mr-i tas bsangs/__swa b+ha was sbyangs/__stong pa'i ngang las ri rab bang rim sum brtsegs kyi steng du:__dpal mgon seng gdong yab yum las mkhan bam ro pho mo:__bka' yi las sgrub dregs pa sde brgyad la sogs bka' sdod bran g.yog gi tshogs dpag tu med pa rnams kyis bskor nas bzhugs pa'i mdun du:__ri rab bang rim gyi steng du yi ge byaM nag po yongs su gyur pa las:__bdud bya nag po khro chu'i mchu can:__stong sgra sgrogs pas dgra bo'i klad pa 'gems pa:__bya nag mchu dmar gyi tshogs dpag tu med pa rnams kyis kang sgra sgrogs pas dgra bo'i snying phrig gas pa:__de thams cad gnam lcags kyi sder mo can:__'phur thabs kyi dgra bo'i glo snying 'dren par gyur:__de'i 'og tu yi ge khyaM nag po yongs su gyur pa las:__bdud khyi nag po dung gi mche ba can:__dam ltar rngams shing stobs dang ldan pa:__dar dmar gyi cod pan gyis spras pa:__ngar skad dgra la lhang lhang du sgrogs pa:__yi ge luM nag po yongs su gyur pa las:__lug nag mdzes pa'i spu sdug:__spyi dkar khro chu'i mig can rwa gnyis la dar sna tshogs kyis brgyan pa:__mdzes shing yid du 'ong ba:__yi ge taM nag po yongs su gyur pa las:__gyi ling gi rta mchog nag po sprin gyi shugs can:__skad cig nyid la gling bzhi bskor:__stag ras dang gzig ras dar zab sna tshogs kyi rgyan du mas spras pa:__yi ge raM dmar po yongs su gyur pa las:__btsan rta dmar po rlung gi shugs can dang :__me rta dmar po me yi gshog pa can la sogs pa rta mchog gi tshogs dpag tu med pa rnams la dar zab sna tshogs dang stag ras dang gzig ras la sogs pa'i rgyan du mas spras pa:__rdzu 'phrul gyi shugs dang ldan zhing yon tan du ma dang ldan par gyur:__yi ge gaM nag po yongs su gyur pa las:__g.yag rog zhol can rdzu 'phrul gyi shugs dang ldan pa:__sprin dkar 'thibs shing zla ba ltar dkar ba'i mdangs dang ldan pa:__dar gyi cod pan sna tshogs kyis brgyan pa:__ngar lhab kyi sgra sgrogs par gyur:__gzhan yang mi nag gi tshogs dpag tu med pa rnams kyis dgra bgegs ling ga re phrag la bkal zhing sha rus mur zhing snying khrag 'jibs pa:__stag gzig dang dom dred sna tshogs kyi ngar sgra sgrogs shing mchong rgyug ling ling byed cing nyams pa'i sha la za zhing khrag la 'thung ba:__gzhan yang khrag zhag rgya mtsho 'khyil ba'i klong du dgra bgegs kyi bam chen gcal du bkram pa'i steng du dmar gyi gur phub la dkar gyi thig gdab pa la sogs pa mchod pa'i yo byad rang rang gi spyod yul dang mthun pa sa dang bar snang thams cad gang bar gyur:__nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis brlabs shing /__oM badz+ra s+pha ra Na khaMHzhes brjod pas rgyas par spel/__g.yab dar spos rol dbyangs dang bcas/__hU~M:__rgyal ba'i zhing khams rnam dag pad+ma bkod:__tsA ri tra dang ban ri pad+ma 'od:__he ru'i gnas bcu dur khrod brgyad sogs nas:__bdud mgon seng gdong yab yum 'khor bcas rnams:__'dir gshegs pad+ma bam ro'i gdan la bzhugs:__phyag 'tshal mchod 'bul nyams chags 'gal 'khrul bshags:__hU~M b+h+yo:__bskang ngo gsol lo mchod do thugs dam bskang :__gsang sngags bstan pa gnyen po bsrungs mdzad pa:__dpal ldan zhing skyong mgon po'i thugs dam bskang :__yab kyi thugs dam gnyen po bskang mdzad ma:__dpal 'bar si na ra ma'i thugs dam bskang :__ri rab gling bzhi rnam par bkod legs pa:__yid 'ong 'dod dgu'i mchod sprin du mas brgyan:__bkra shis rtags chen brgyad kyis thugs dam bskang :__sde srid dpal 'byor mnga' thang rgyas par mdzod:__rgyal srid rin chen bdun gyis thugs dam bskang :__mi zad longs spyod gter gyi dngos grub stsol:__rat+na rin chen du mas thugs dam bskang :__dgos 'dod yid bzhin dngos grub stsal du gsol:__spyan gzigs mthun rdzas du mas thugs dam bskang :__khams gsum dbang du sdud pa'i dngos grub stsol:__rtag tu mi 'bral 'go zhing brtan pa'i phyir:__bya rog rgyal mtshan mang pos thugs dam bskang :__rang bzhin gnas nas spyan 'dren phyir:__dar nag g.yab dar nag pos thugs dam bskang :__dgyes pa'i thugs dam gnyen po bskang ba'i phyir:__brjid ldan nal bu'i g.yang gzhis thugs dam bskang :__rgyun du mi 'bral 'grogs pa'i phyir:__rtag mchod tshogs kyis thugs dam bskang :__g.yo med rtag tu 'grogs pa'i phyir:__gsang rten rdzas kyis thugs dam bskang :__mi 'bral lus dang grib bzhin 'grogs pa'i phyir:__bla rdo rtag gtor chen pos thugs dam bskang :__snyan pa'i ba dan phyogs bcur sgrogs pa'i phyir:__sgra snyan rol mo'i tshogs kyis thugs dam bskang :__'bod pa'i dam rdzas gnyen pos bskang ba'i phyir:__pho gling mo gling sgra yis thugs dam bskang :__gnyis med dam tshig gcig tu bsre ba'i phyir:__dam rdzas sman rag bdud rtsis thugs dam bskang :__rnam bzhi'i las rnams bsgrub pa'i phyir:__gnam rta gyi ling nag pos thugs dam bskang :__bstan dgra dam nyams myur du bsgral ba'i phyir:__me rta rlung gshog dmar pos thugs dam bskang :__rgyun du mi 'bral 'grogs pa'i phyir:__rgyun gtor nar mas thugs dam bskang :__dam nyams dbang po bsnub pa'i phyir:__mi snying dmar pos thugs dam bskang :__dgra khrag skam du 'thung ba'i phyir:__dmar chen khrag gis thugs dam bskang :__spyan gyi dbang po tshim pa'i phyir:__rgyu ma'i lda ldis thugs dam bskang :__shangs kyi dbang po tshim pa'i phyir:__gsur chen spos kyi thugs dam bskang :__dug gsum mun pa bsal ba'i phyir:__zhun chen mar mes thugs dam bskang :__gnod byed dgra bgegs bsgral ba'i phyir:__sha khrag gtor mas thugs dam bskang :__gsang sngags bstan pa srung ba'i phyir:__khyi nag gcan spyang tshogs kyis thugs dam bskang :__bdud dmag dgra la 'gyed pa'i phyir:__rnga thug dar mdung nag pos thugs dam bskang :__dam tshig nyams chag bskang ba'i phyir:__bla med ga na tsa kras thugs dam bskang :__'gal rkyen bar chad bzlog pa'i phyir:__gling bzhi mdos kyi thugs dam bskang :__bdud mgon nag po yab yum thugs dam bskang :__zhing skyong dpal 'bar chen bo'i thugs dam bskang :__sha za seng ha mu kha'i thugs=__dpal mgon seng gdong yab yum=__zhing skyong g+ha ya d+ha ra'i=__dpal mgon legs grub rdo rje'i=__bstan srung kun dga' gzhon nu'i=__mi pham bdud 'dul rdo rje'i=__myur mgyogs thod phreng rgyal po'i=__dpal ldan lho btsan nag po'i=__yum mchog mkha' spyod gtso mo'i=__d+hA ki si na ra ma'i=__dpal 'bar dur khrod bdag mo'i=__bdud srin khrag ral can gyi=__che btsan 'gran zla mtha' med=__rnal 'byor dgra lha chen po'i=__thugs sprul bam ro pho mo'i=__rgyug byed mi nag tshogs kyi=__dam can rdo rje legs pa'i=__'jigs byed gshin rje 'bar ba'i=__gdug pa klu bdud mgo dgu'i=__stobs ldan bdud pho nag po'i=__srog bdag btsan 'gong nag po'i=__tshe bdag sha za srin po'i=__lha chen tshangs pa dkar po'i=__ma gcig dpal ldan lha mo'i=__tshe bdag dug mtshon dmar mo'i=__sngags nag phur thogs tshogs kyi=__ban nag glu len tshogs kyi=__bud med gar byed tshogs kyi=__bsha' 'bog mi rgod tshogs kyi=__sprul pa'i bya nag tshogs kyi=__bya nag mchu dmar tshogs kyi=__yang sprul gcan gzan tshogs kyi=__rgya hor mon nag pho mo'i=__las mkhan sde brgyad tshogs kyi=__pho rgyud sgo ba rnams kyi=__mo rgyud sgo ma rnams kyi=__bka' gter las mkhan tshogs kyi=__yang sprul pho nya grangs med=__bka' srung dregs pa lcam dral=__bstan srung dam can rgya mtsho'i=__bka' sdod bran g.yog rgya mtsho'i thugs dam bskang :__hU~M b+h+yo:__bskang ngo gsol lo mchod do thugs dam bskang :__sha khrag dmar chen gtor mas thugs dam bskang :__bdud rtsi chang gis=__g.yab dar nag pos=__longs spyod zhal zas tshogs kyis=__rak+ta dmar chen tshogs kyis=__snying sna stong gis=__gsur chen spos kyis=__zhun chen mar mes=__sha rus zhal zas tshogs kyis=__rkang gling thod rnga sgra yis=__de las gzhan yang mchod pa'i tshogs:__zhing skyong mgon po yab yum gyi:__mnyes pa'i rdzas mchog bla med ni:__stong gsum 'di ba'i gzhan dag na:__dngos 'byor yid kyis rnam sprul pa'i:__kun bzang mchod sprin dpag med kyis:__zhing skyong dpal mgon 'khor bcas thugs dam bskang :__bdud mgon seng+ge'i gdong can thugs dam bskang :__ber nag bse khrab gsol ba'i=__dar nag ru mtshon phyar ba'i=__rta nag chibs pa'i=__yum chen dpal 'bar seng gdong =__kha T+wAM 'dzin pa'i=__dgra snying za ba'i=__btsan rta chibs pa'i=__bam ro pho mo'i=__lha srin dmag tshogs=__yang 'khor bran g.yog=__dgra la rgyug pa'i=__dgra srog gcod pa'i=__bstan srung chen po'i=__myur mgyogs chen po'i=__dpa' rtsal chen po'i thugs dam bskang :__de ltar thugs dam gnyen po bskang gsol nas:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__dam tshig nyams chag ci mchis pa:__yab yum 'khor dang bcas la bzod par gsol:__bdag cag 'khrul pa'i dbang gyur gyis:__zhing skyong mgon po'i thugs dang ci 'gal ba:__mthol bshags bzod gsol tshangs par bzhes nas kyang :__phrin las rnam bzhi lhun grub dngos grub stsol:__gzhan yang khyod la phrin las bcol ba ni:__sangs rgyas bstan la gnod par byed pa dang :__gsang sngags chos la smad par byed pa yi:__bla ma dam pa'i sku la bdo ba dang :__rig 'dzin rnal 'byor bdag la 'tshe byed pa'i:__bsgrub pa po la do bdo ba'i:__sdang byed dgra dang gnod byed bgegs:__mi mthun phyogs ngan thams cad bzlog tu gsol:__bdag ni rnal 'byor bsgrub pa po:__las su dpal mgon khyed sgrub bo:__grogs su mgon po khyed brtan no:__dpang du mgon po khyed khur ro:__yid du dpal mgon khyed bsam mo:__ra mda' mgon po khyed sbran no:__gang bcol las rnams yal bar ma dor cig:__grogs la gzhung ngan ma byed cig:__yid kyi bsam pa ma bsnub cig:__rnal 'byor bdag la sdang ba'i dgra byung na:__ma sru yin kyang khug la shog:__pha khu yin kyang sgrol la shog:__dam nyams sdang ba'i dgra bo 'di:__lo dang zla bar ma bzhag par:__zhag dang za mar myur du sgrol:__rig 'dzin pad+ma'i bka' ma bcag:__sngags 'chang bdag gi ngo ma bzlog:__ci bcol las kun thog med 'grub par mdzod:__rnal 'byor bdag ni tshe rabs thams cad du:__dpal mgon seng gdong yab yum khyed nyid dang :__mi 'bral rtag tu 'grogs par shog:__ces pa dang /__rgyas par spro na 'di yang bya ste/__hU~MHchos dbyings mkha' ltar dag pa'i pho brang nas:__chos sku kun bzang longs sku seng ge'i sgra:__sprul sku gzi ldan yab yum 'khor bcas rnams:__'bar ba'i gnas 'dir spyan 'dren brtan par bzhugs:__thugs rjes brtser dgongs dbang dang dngos grub stsol:__hU~M rang bzhin rnam dag gnas rnams dang :__bsil ba tshal dang rdo rje gdan:__u tsa la dang na lan+d+ra:__dur khrod brgyad sogs he ru'i gnas bcu dang :__yul chen so gnyis gnod sbyin rdzogs gnas dang :__pad+ma bkod dang byang phyogs tsA ri tra:__ban ri pad+ma 'od la sogs pa yi:__'jig rten dang ni 'jig rten 'das pa yi:__rgyal ba'i zhing khams rnam dag pho brang nas:__bdud mgon seng gdong yab yum 'khor bcas dang :__bka' sdod bran g.yog 'khor dang bcas pa rnams:__rig 'dzin rnal 'byor bdag gis spyan 'dren gyi:__ma thogs myur gshegs bam chen gdan la bzhugs:__gnyis med gus pa'i tshul gyis phyag 'tshal lo:__spyan gzigs gsol mchod dam pa 'di bzhes la:__rig 'dzin rnal 'byor bdag cag 'khor bcas la:__ci 'dod dngos grub ma lus rtsal du gsol:__dpal mgon seng ge'i gdong can la:__gsol lo mchod do dngos grub stsol:__dpal mgon g+ha ya d+ha ra la:__gsol lo mchod do grogs mdzod cig:__dpal mgon kun dga' gzhon nu la:__gsol lo mchod do bstan pa srungs:__dpal mgon legs grub rdo rje la:__gsol lo mchod do snyan pa'i dung chen bus:__dpal mgon bdud rgyal thod phreng la:__gsol lo mchod do grags pa'i ba dan phyor:__dpal mgon mi pham mgon po la:__gsol lo mchod do bstan pa'i mnga' thang spel:__dpal mgon tsa tur mu kha la:__gsol lo mchod do bka' gter bstan pa srungs:__dpal mgon rdo rje dpal btsan la:__gsol lo mchod do bstan pa'i bya ra mdzod:__dpal mgon thang sprin nag po la:__gsol lo mchod do gsang sngags bstan pa spel:__dpal mgon lho btsan nag po la:__gsol lo mchod do dkon mchog dbu 'phang bstod:__dpal mgon gzi ldan dbang phyug la:__gsol lo mchod do rnal 'byor sku tshe srings:__dpal mgon myur mgyogs chen po la:__gsol lo mchod do bstan pa'i rU tra sgrol:__zhing khams gnas kyi bdag po la:__gsol lo mchod do sgrub rgyud bstan pa skyongs:__hU~M b+h+yo:__yum chen dpal 'bar seng gdong la:__gsol lo mchod do sgrub mchog bu bzhin skyongs:__dpal 'bar mkha' spyod gtso mo la:__gsol lo mchod do tshe dpal rgyas par mdzod:__dpal 'bar mkha' 'gro'i gtso mo la:__gsol lo mchod do gtsug lag dkor khang srungs:__dpal 'bar sngags kyis srung ma la:__gsol lo mchod do bu slob srung du gsol:__dpal 'bar si na ra ma la:__gsol lo mchod do dgra dpung thal bar rlog:__dpal 'bar seng ha mu kha la:__gsol lo mchod do ma rung mtha' dmag bzlog:__las mkhan bam ro pho mo la:__gsol lo mchod do dgra bgegs thal bar rlog:__skyes bu chen po rdo rje legs pa la:__gsol lo mchod do rnal 'byor dgra lha mdzod:__srog gcod gshin rje chos rgyal la:__gsol lo mchod do dgra bo'i bdun rgyud chod:__gdug pa klu bdud mgo dgu la:__gsol lo mchod do dgra la mdze nad thongs:__bdud pho bye ba rkang ring la:__gsol lo mchod do dgra srog dmar po chod:__btsan 'gong yam shud dmar po la:__gsol lo mchod do dgra la rngag 'thab thongs:__lha chen tshangs pa dkar po la:__gsol lo mchod do dgra la smyo 'bog thongs:__dbugs len srin po nag po la:__gsol lo mchod do dgra dpung thal bar rlog:__ma gcig lha mo ba lam la:__gsol lo mchod do dgra la nad yams thongs:__mi nag sngags nag ban nag tshogs rnams la:__gsol lo mchod do dgra dpung thal bar rlog:__rgya hor mon pa bdud mo'i tshogs rnams la:__gsol lo mchod do dgra la cho 'phrul thongs:__pho rgyud sgo ba bzhi yi lha tshogs la:__gsol lo mchod do bsgrub pa'i grogs mdzod cig:__mo rgyud sgo ma bzhi yi lha tshogs la:__gsol lo mchod do dngos grub sna tshogs stsol:__bka' nyan las mkhan sde bzhi'i 'khor tshogs la:__gsol lo mchod do phrin las ma lus sgrubs:__bka' sdod bran g.yog 'khor bcas la:__gsol lo mchod do rnal 'byor slob srid srungs:__rgyal po chen po sde bzhi la:__gsol lo mchod do bsgrub mchog bu bzhin skyongs:__nor lha rgya mtsho'i tshogs bcas la:__gsol lo mchod do dngos grub sna tshogs stsol:__'jigs byed chen po dgu rnams la:__gsol lo mchod do bkra mi shis kun zlog:__lha chen brgyad dang klu yi sde tshogs la:__gsol lo mchod do phyi nang bar chad zlog:__gza' brgyad rgyu skar nyer brgyad la:__gsol lo mchod do gsang sngags bstan pa srungs:__phyogs skyongs bcu po 'khor bcas la:__gsol lo mchod do bka' gter bstan pa srungs:__dpal mgon bdun cu rtsa gnyis la:__gsol lo mchod do yang gsang bstan pa spel:__pha myes rgyud srung slob dpon gnyen srung dang :__mgon skyabs dpung grogs byed pa'i lha srung dang :__yul lha zo dor dben gnas srung ma sogs:__bzang kha yag byed lha srung thams cad la:__gsol lo mchod do dpal mgon dpung grogs mdzod:__hU~M:__drag po'i gtor snod b+han+d+ha 'bar ba ru:__dpal gtor ri rgyal lhun po bas kyang mtho:__gling bzhi gling phran bas kyang bkod re legs:__dpal gyi gtor ma bas kyang brjid re che:__nyi zla gza' skar bas kyang mdangs re gsal:__skar tshogs tshom bu bas kyang bkrag re che:__rgu tshigs skya mo bas kyang rgyang re ring :__dkar gyis thig gdab dmar gyi gur phub pa:__'ja' tshon sna lnga bas kyang mdangs re gsal:__g.yab dar nag po ba dan ru mtshon dang :__dmar chen gtor ma ri ltar spung pa yi:__dpal mgon yab yum tshogs la mchod pa 'bul:__hU~M:__mkha' la lding zhing 'dzum byed dang :__bya nag sha zan dam nyams ro la brdzi:__mi nag tshogs kyi dgra sha phrag la bkal:__bya nag mchu dmar dgra bo'i glo snying 'dren:__bya rog rkan sgras dgra bo'i klad pa 'gems:__'dab chags sna tshogs 'gran zla med pa 'di:__bdud mgon yab yum tshogs la mchod pa 'bul:__bdud rta nag po rlung gshog rting dkar dang :__mtshal rta dmar po myur mgyogs shugs ldan dang :__me rta dmar po myur mgyogs 'jigs rngams dang :__mdzes sdug rta rigs rnam pa sna tshogs dang :__khyi nag snying dkar g.yag rog zhol chen dang :__lug nag spyi dkar dar gyi cod pan can:__bdud mgon seng gdong yab yum tshogs la 'bul:__seng ge glang chen khyung dang khu byug dang :__stag gzig dom dred gcan spyang sna tshogs dang :__gzhan yang mchod pa'i bye brag dpag med rnams:__bdud mgon seng gdong yab yum tshogs la 'bul:__'jigs rung gzugs 'gros rnam pa sna tshogs 'dis:__mi sdug sgra skad sna tshogs dgra la sgrogs:__mi nag mi rgod 'bum tsho dpag med dang :__ban nag a tsa ra dang sngags nag sde tshogs dang :__bud med nag mo rgya hor mon pa 'bum:__mi brdzu dgu brdzu sprul pa sna tshogs kyi:__dar dmar rgyan ldan phrag par dgra ling bkal:__nor skyong sna tshogs 'gran zla mtha' med dang :__do med rten rigs rnam pa sna tshogs 'di:__bdud mgon seng gdong yab yum tshogs la 'bul:__thugs rjes brtser dgongs rnal 'byor bdag cag la:__'dod pa'i dngos grub ma lus rtsal du gsol:__mi mthun rkyen ngan bar chad bzlog tu gsol:__snyan pa'i dung bus grags pa'i ba dan phyor:__gsang sngags bstan pa'i chab srid rgyas par mdzod:__bstan 'dzin bu slob mtha' ru rgyas byed cing :__bshad bsgrubs bstan pa dus 'dir rgyas par mdzod:__glo bur dgra bgegs ma lus bzlog pa dang :__ma rungs mtha' dmag thal ba rdul du rlog:__ces pas thugs dam bskang zhing gsol mchod rgyas par bya'o/__/bshags pa 'bul ba ni/__hU~M:__gdod nas spros med chos dbyings lhun rdzogs klong :__ma bcos rtsal rdzogs dpal chen seng ge'i sgra/__/rang mdangs rol pa dpal ldan bdud kyi mgon/__/sprul pa'i 'khor tshogs ma lus dgongs su gsol/__/bdag ni gsang sngags bla med sgor zhugs nas/__/spyi dang khyad par lhag pa'i dam tshig rnams/__/spangs blang ma shes nyes ltung ci mchis pa/__/mkhyen ldan srung ma'i dbang por mthol zhing bshags/__/sgom bsgrub g.yel zhing bskyed rdzogs don ma rtogs/__/khyad par khas blang dam bca' gnyen po dang /__/'gal nyams phyi nang gsang rten ma 'tshogs zhing /__/mchod gtor dus las 'gyang ba mthol zhing bshags:__snyoms las dbang gis tshogs gtor ma bshams na/__/rgyu chung 'bag rtsog phud nyams 'bod bsngo g.yel/__/phyi nang gsang ba'i rten bsgrub rdzas ma 'tshang /__/bdag nyid rtog gom ma gyur mthol zhing bshags:__rnam rtog le lo gnyid dang chang dbang gi__/phrin las gzhung 'chal las sbyor log pa dang /__/man ngag gsang 'chol tha mal 'khrul pas bslad/__/stong nyid ye shes ma rtogs mthol zhing bshags/__/bag med mi gtsang nyams dang 'grogs pa dang /__/dme mnol mdze yug dam nyams grib phog pas/__/srungs ma gnyen po'i thugs dang 'gal ba'i rgyu/__/byol nyog 'khrul pa thams cad mthol zhing bshags/__/'dod don phrin las yid bskang 'grub gyur nas/__/sngar mdzad las la btang rag ma phul te/__/phyis nas dam can mthu rtsal nyams pa'i rkyen/__/bzas po'i mnol grib byung ba mthol lo bshags/__/gzhan yang snang srid rnam dag ye nas ro cig kyang /__/log rtog mtshan mas sgrib pa mthol lo bshags/__/dag pa rab 'byams lha sku'i rol pa las/__/ma rtogs gzhan nas brtsal ba mthol lo bshags/__/grags stong brjod bral na dA'i rang bzhin la/__/tha snyad tshig gis 'ching ba mthol lo bshags/__/rang sems ma bcos stong nyid rol pa las/__/a 'thas mtshan mas bcings ba mthol zhing bshags/__/kun rdzob don dam chos kun gnyis med la/__/rnam rtog gzung 'dzin dbang gyur mthol zhing bshags/__/bshags dang bshags bya bshags byed sems nyid klong /__/chos nyid ye shes ngang du ro cig ste/__/spros bral sgyu ma'i ngang du bzod par gsol/__/phyin chad rtog pa'i sgrib par ma gyur cig__/he ru ka'i yig brgya bzla/__grangs gsogs lta bur bsdus pa bya bar spro na/__rata gling gter kha las byung ba/__hU~M:__bskang ngo bskal par thams cad dang :__chos skyong mgon po seng ge'i gdong :__dpa' bo dar nag 'jol ber can:__las mdzad nag po gzi mdangs can:__bskang ngo khyed kyis thugs dam bskang :__gsang sngags rgyud kyi bka' nyan mdzad:__khyod kyi 'khor ni mi srun ba:__srin mo dmar po khrag ral can:__las mkhan bam ro pho mo dang :__shan pa sde brgyad khyed kyi 'khor:__khyed kyi thugs dam bskang ba ni:__sha khrag dmar gyi gtor ma dang :__mthing nag dar gyi rgyal mtshan dang :__mda' mdung ral gri rtse gsum dang :__dmar chen tsit+ta'i phreng ba dang :__bya nag mi nag rta nag dang :__dre'u nag g.yag nag lug nag dang :__khyi nag dom bu sbal sbrul dang :__bshol nag nam mkha' nag po sogs:__dngos su 'byor dang yid kyis sprul:__dgyes pa'i mthun rdzas sna tshogs kyis:__khyed kyi thugs dam bskang gyur cig:__bdag gis khyed la 'di gsol gyis:__rnal 'byor bdag cag 'khor bcas kyi:__bka' dang bstan pa bsrung du gsol:__tshe dang bsod nams spel du gsol:__dpal dang grags pa sgrub tu gsol:__'khor dang longs spyod bskyong du gsol:__bdud dang bar chad bzlog tu gsol:__bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod:__de nas bshags pa ni/__hU~M:__zhing skyong seng gdong yab yum dang :__bka' nyan drag po'i tshogs bcas rnams:__rnal 'byor bdag la gsan cing dgongs su gsol:__khyod ni ye shes chen po'i spyan dang ldan:__bdag ni ma rigs dbang gyur lus ngag sems:__mchod pa'i dam rdzas ma tshangs gtor ma la:__rgyu chung phud nyams lhag ma bsres pa dang :__dam rdzas ma tshangs bsnyen sgrub g.yel ba dang :__dus kyi gtor ma chags shing g.yel ba sogs:__khyed kyi thugs dkrug 'gal ba'i nyes pa rnams:__nongs pa ci mchis thams cad bzod par gsol:__mthol lo bshags so tshangs pa'i dngos grub stsol:__zhes yi ge brgya pa brjod/__dus gnyan sogs la mnga' gsol bya bar spro na skyem mchod dang mnga' gsol bdud bzhi dpung bcom/__gsol ka'i kha bskang mtsho rgyal gyi mdzad pa rnams gter gzhung rtsa ba ltar bya zhing /__tshogs 'bul ba spro na'ang gzhung nas 'byung ba ltar lhag ma'i mthar thug gi bar bya'o/__/gsum pa rjes kyi rim pa la gter skyongs mchod bstod gshegs bsdu dang /__bsngo smon shis brjod bya ba'o/__/dang po ni drag po'i bskul sogs las rim rgyas pa ni gzhan du shes shing /__'dir yang thun gtor la dmigs te gtor 'gugs ni/__na mo/__drin chen rtsa ba dang brgyud par bcas pa'i dpal ldan bla ma dam pa rnams kyis bka' bden pa dang :__sangs rgyas kyi bka'=__chos kyi bka'=__dge 'dun gyi bka'=__bcom ldan 'das rgyal ba zhi khro rabs 'byams la sogs te yi dam dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi bka'=__ma gnas gsum gyi mkha' 'gro ma rnams kyi bka'=__lha las khyad par du'ang dpal che mchog seng ge sgra sgrog rdo rje gro lod kyi lha tshogs rnams kyi bka'=__rgyal ba'i bstan srung chen po kun dga' gzhon nu yab yum gyi lha tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyi bka'=__gsang sngags kyi rgyal po khro bo rnams kyi bka'=__gzungs sngags kyi rgyal mo khro mo rnams kyi bka'=__'jig rten dang 'jig rten las 'das pa'i dpal mgon dam pa chos skyong ba'i bsrungs ma bka' srung dam can rgya mtsho bka' sdod bran g.yog dang bcas pa rnams kyi bka'=__rten cing 'brel bar 'byung ba rgyu 'bras bslu ba med pa'i bka'=__rig 'dzin rnal 'byor bdag gi bsam pa rnam par dag pa'i byin brlabs kyis:__spyir sangs rgyas bstan pa'i spyi dgra:__dpal ldan bla ma'i sku dgra:__rnal 'byor pa bdag gi sgos dgra:__khyad par du'ang gsang sngags rdo rje theg pa la mi dad cing log par lta ba:__skye 'gro nyes med la gnod cing 'tshe ba:__rig 'dzin rnal 'byor dpon slob bdag cag 'khor dang bcas pa rnams kyis chos byang chub sgrub pa la bar du gcod par byed pa:__bsam ngan sbyor rtsub shom pa'i dgra bgegs:__mi min mi ru brdzu ba:__lha min lha ru brdzu ba:__bka' 'das dam nyams:__bslab pa'i slob bu dam log:__sangs rgyas bstan pa'i rU tra:__sems can yongs la gnod pa'i sdig can:__gzugs can sdang bar byed pa'i dgra:__gzugs med gnod par byed pa'i bgegs:__gang dang gang yin pa de dag thams cad mtho srid pa'i rtse mo:__dma' na rag dmyal ba:__bar snang stong gsum 'jig rten gyi khams:__nyi zla gnyis kyi ham phrag gar yod kyang dmar gtor khrag sbub 'khrigs pa 'di la gnyis su med par khug cig:__bstim cig:__yab yum gyi 'bod rbad bsad pa'i sngags mthar/__dgra bgegs n+ri tri badz+ra aM gu sha ya dza:__dza hU~MHba~M hoHsa bstim/__gtor ma dgra bgegs kyi sha khrag las grub pa/__ngo bo zag pa med pa'i ye shes kyi bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur:__oM AHhU~M ha ho hrI lan gsum gyis byin gyis brlabs/__hU~MHrgyal ba'i bstan pa srung ba'i sde dpon che/__/gnas gter zhing rnam skyong ba'i mgon po ni/__/seng ge'i gdong can bdud kyi stobs 'phrog pa/__/zhing skyong kun dga' gzhon nu yab yum dang /__/las mkhan dregs pa sde brgyad 'khor bcas rnams/__/dgra bgegs sha khrag gtor ma 'di bzhes la/__/sangs rgyas bstan dang bstan 'dzin dbu 'phang bstod/__/nag po'i phyogs rnam rdul du brlag par mdzod/__/khyad par rnal 'byor bdag cag 'khor bcas la/__/gnod par sems pa'i gzugs can gzugs med dgra/__/log par sems pa'i dam sri pho mo'i rigs/__/rnam shes bde ldan zhing du drongs byas te/__/lnga phung bsgral zhing 'bar ba'i zhal du bstab/__/las ngan bag chags rtsad nas bcad pa dang /__/bde 'gro'i rten bzang thob nas byang chub kyi/__/lam mchog rnyed pa'i phrin las mdzad du gsol/__/mi mthun 'gal rkyen nyer 'tshe zhi ba dang /__/tshe bsod dpal 'byor ye shes yon tan rgyas/__/khams gsum rlung sems snang ba dbang du bsdus/__/phyi nang gsang ba'i dgra gdon bgegs tshogs brlag__/mdor na rnam bzhi'i phrin las gang brtsam rnams/__/rig 'dzin brgyud pa'i dam bzhes tha tshig las/__/mi 'da' 'bad med gyur pa nyid du sgrub/__/ji ltar bcol pa'i phrin las 'grub par mdzod/__/pad+ma'i bka' srol bka' gter dag snang gi__/dam chos bshad sgrub 'du tshogs dar shing rgyas/__/mchog gsang 'od gsal rdzogs pa chen po yi/__/bstan pa 'phel zhing rgyas pa'i phrin las mdzod/__/phyi ltar legs grub rdo rje lcam dral rnams/__/nang du ro rkyang bdud mgon yab yum shar/__/gsang ba za byed rdo rje srin po che/__/yang gsang kun bzang dpal chen he ru ka=____/nges pa'i shes pa mchog gi bsten pa yi/__/'di phyi bar do'i gnas skabs thams cad du/__/rtag tu bsrung skyobs sdong grogs mi g.yel zhing /__/skad cig tsam yang mi 'bral phrin las mdzod/__/bdud sde'i g.yul las rnam par rgyal ba yi/__/ru mtshon phyogs brgyar sgrengs shing snyan grags kyi/__/bkra shis skye lnga'i sgra dbyangs sgrogs pa dang /__/'chi med rdo rje'i sku 'grub phrin las mdzod/__/ces dang /__khyod nyid brten cing mchod bstod byas pa'i mthus:__dgyes pa'i zhal ston sgrub pa'i rtags phyungs shig:__snyan pa'i dung bus grags pa'i ba dan phyor:__brgyud 'dzin sras bu 'khor slob rgyas par mdzod:__bshad sgrub sde dang lha mi dbang bsdud cing :__dpal 'byor snyan grags rgyas par mdzad du gsol:__bsgrub pa'i mthun rkyen tshe bsod ye shes stobs:__rat+na dar zab 'bru nor rkang 'gros 'phel:__'bad med 'dod dgu yid bzhin dngos grub dang :__sde srid mnga' thang rgyas par mdzad du gsol:__bar du gcod byed bdud bzhi'i dgra gdon bgegs:__chos srid nor la bar du gcod byed pa:__'gab 'dre chung sri'i tshogs rnams brlags pa dang :__phrin las rnams bzhi dus 'dir 'grub par mdzod:__ces phrin las bcol zhing /__slar yang las kyi gnyer gtad pa ni/__ho dgongs su gsol/__bdud mgon chen po seng+ge'i gdong pa can/__dpal 'bar si na ra ma/__las mkhan bam ro pho mo/__ma sring dregs pa sde brgyad khyed rnams sngon tshe kun bzang yab yum rig 'dzin pad+ma hU~M kar rig 'dzin bdud 'dul rdo rje 'dus pa rtsal rnams kyi spyan sngar khas blangs dam bca' bzhin du/__sprul pa'i chos skyongs chen po khyed kyi/__rig 'dzin rnal 'byor pa bdag cag dpon slob 'khor dang bcas pa rnams la/__gces pa'i bu bzhin du skyongs shig__/dam tshig can gyi srog zungs shig__/sgrub pa po yi grogs mdzod cig__/dam nyams pa'i dgra bo sgrol cig__/chos skyong ba'i srungs ma khyed ni zhi ba'i mdangs ldan pa/__rgyas pa'i byin chags pa/__dbang sdud kyi rtsal mnga' ba drag po'i dgra bgegs sgrol ba'i las la myur ba/__bstan pa bsrung ba'i bdag po mthu stobs kyi dbang phyug bsgrub pa po'i bsam btan gyi drod nyul bar byed pa'i bstan bsrung chen po k+She tra pa la yab yum 'khor dang bcas pa rnams bdag la dgongs su gsol/__/bdag sngags 'chang rdo rje 'dzin pa zhes bgyi ba'i sgrub pa'i bstan 'di la bzhugs pa dang gnas par mdzod cig__/bde ba chen po'i zhing du 'gro ba la bdud bzhi'i 'jigs pa la skyob pa dang sa lam gyi skyel ma mdzod cig__/yang dag pa'i sa la 'khrid pa'i bsu ma phrin las mdzod cigasnying po byang chub ma thob kyi bar du lus ngag yid gsum log pa'i lam la nam yang mi 'jug cing thar pa byang chub kyi phyogs 'ba' zhig la 'gro bar mdzad du gsol/__'jig rten 'dir yang bdag mi mthun pa'i phyogs thams cad las rnam par rgyal zhing /__zas nor longs spyod thams cad dbang du 'du ba dang /__mngon spyod phrin las gang la thogs pa med par 'grub par mdzad du gsol/__bkra shis bde legs thams cad 'byung zhing ci bsam thams cad lhun gyis grub par mdzad du gsol/__zhes gtor ma gser skyem gtsang sar bskyal lo/__gnyis pa rjes mchod bstod bshags bsdu bya ba ni/__gong du bshags bzlas mthar 'byung ba bzhin mchod bstod bya/__ma rnyed yongs su ma tshang dang /__sogs kyi mthar/__yi ge brgya pa lan gsum brjod/__rten yod na/__'dir ni rten dang sogs kyi ye shes pa brtan bzhugs dang /__med na/__khyed kyi sems can sogs kyi gshegs gsol bya/__gang ltar yang 'jig rten pa'i 'khor rnams gats+tsha gats+tsha swa b+ha wa naM zhes pas rang gnas su gshegs par bsam/__gsum pa bsngo smon shis brjod ni/__hU~MHbdud mgon seng gdong yab yum lha tshogs bsgrub lags kyi/__/legs byas 'di ni dge rtsa ci mchis pa:__pha ma 'gro drug sems can don du bsngo:__myur du rdo rje 'dzin pa'i sa thob shog:__bka' brtsan byin chags 'dir bsgrub byin brlabs kyis:__rdo rje slob dpon shes rab gzung mar bcas:__bsgrub pa'i rig 'dzin mched lcam thams cad kyis:__byang chub bsgrub pa'i nyer 'tshe kun zhi zhing :__tshe 'di nyid la rig 'dzin mchog bsgrub shog:__gang du bsgrub pa'i yul der bkra shis shing :__sems can thams cad bde dang ldan gyur cig:__bstan la gnod cing skye 'gro 'tshe byed pa'i:__zhing bcu'i sde rnams myur du brlag gyur cig:__sa phyogs yul ris rgyal khams thams cad du:__char chu dus 'bebs lo phyug rtags legs nas:__mi nad phyug nad dal yams rgyun chad nas:__mtshon 'khrug mu ge byad dug kun zhi zhing :__'gro drug sems can bde skyid 'byung gyur cig:__zhing skyong gzi ldan bsgrub mchog byin brlabs kyis:__dgra bgegs bdud dpung ma lus myur bsgral nas:__bstan dgra mtha' dmag myur du brlag gyur cig:__ces 'dun pa rtse gcig bas smon lam du bya/__de nas shis pa brjod pa ni/__hU~M hrI:__bsgrub mchog rnal 'byor mched lcam la:__thugs rje'i klong nas byin brlabs char rgyun 'bebs:__rtsa rgyud bla ma rnams kyi bkra shis shog:__dngos grub rnam gnyis char ltar 'beb mdzad pa:__yi dam dkyil 'khor lha tshogs bkra shis shog:__phrin las rnam bzhi thogs med bsgrub mdzad pa:__dpa' bo mkha' 'gro rnams kyi bkra shis shog:__bstan pa bsrungs shing rnal 'byor grogs mdzad pa:__zhing skyong kun dga' gzhon nu'i bkra shis shog:__bar chad sel zhing longs spyod char bzhin 'beb:__yum chen seng ge'i gdong can bkra shis shog:__phyi nang bdud rigs bar chad sel mdzad pa:__bka' nyan dug mtshon pho mo'i bkra shis shog:__gnod byed dgra bgegs ma lus bsgral mdzad pa:__dregs pa sde brgyad tshogs kyis bkra shis shog:__dgra bgegs mtha' dmag rdul du brlag mdzad pa:__las mkhan pho nya rnams kyi bkra shis shog:__ces brjod cing me tog gi char dbab pas dge legs su bya'o/__/slar smras pa/__rgyal ba'i bstan srung kun gyi sde dpon che/__/phrin las glog ltar myur ba'i bdud kyi mgon/__/zhing skyong gzi ldan dgyes mchod bklags chog tu/__gter gzhung rdo rje'i tshig rnams bsdebs pa las/__/byung ba'i dge tshogs thob pa ci mchis pa/__/rnam pa dkar ba'i yid kyi bzlas pa yang /__/bstan pa rin chen dar shing rgyas pa dang /__/bstan la gnod pa'i dgra bgegs gzhol phyir bsngo/__/bdag gzhan byang chub sgrub pa'i nyer 'tshe zhi/__/'chi bdag bdud kyi g.yul las rnam par rgyal/__/phrin las rnam bzhi gang brtsam thogs med 'grub/__/khyad par dbang drag phrin las mthar phyin shog__/'di la nyes par gyur pa ci mchis pa/__/bla ma yi dam chos skyongs srung mar bshags/__/'di la mos pas brtson pa de rnams kyang /__/zhing skyongs chen pos mi 'bral rjes 'dzin shog__/ces zhing skyong chen po legs grub rdo rje'i sgrub skor gter kha snga phyi du ma nas byon kyang khyad par du 'phags pa gter chen bdud 'dul rdo rje'i gter kha nas byon pa 'di nyid zab rgyas che zhing de nyid kyi rigs chos brgyud 'dzin khrag 'thung nus ldan rdo rje yab sras nas srung ma'i gtso bor gnang ba dang /__rang nyid kyang chung ngu'i dus srung ma 'di la snying nas spro zhing /__bar skabs rkyen du mas snyoms las su gyur yang /__shar ka nag tshang grub thob kyi nged la pha mes kyi lha srung gsol mchod chags pa'i ngo che bar gsung pa rgyus med kyi rgyus gtam don thog khel ba dang /__gcung 'chi med pad+ma rdo rjes kyang rmi lam byung ba'i mtshams sbyar sogs la brten/__mkhyen brtse'i phris kyi sprul ming 'dzin pa 'jam dbyangs blo gros rgya mtshor rang nyid kyi 'don bder rang lo bzhi bcur son pa'i khrum zla 8pa'i tshes 14la bsdebs pa 'dis kyang bdud bzhi'i g.yul las rnam par rgyal zhing nags phyogs kyi 'byung po'i mthu stobs rtsad nas 'jom pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information