JKCL-KABUM-11-DA-072

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཀྱཻ། རིགས་གསུམ་གཅིག་བསྡུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི། འཕྲུལ་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་རྩལ་སོགས།
Wylie title kyai/ rigs gsum gcig bsdus pad+ma 'byung gnas kyi/ 'phrul nor bu dgra 'dul rtsal sogs/ JKCL-KABUM-11-DA-072.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 72, Pages 375 (Folios 1a1 to 1a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kyai rigs gsum gcig bsdus pad+ma 'byung gnas kyi 'phrul nor bu dgra 'dul rtsal sogs. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 375. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity ge sar
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/norbu-dradul-tsal
Colophon

།ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།།

/ces pa'ang chos kyi blo gros pas so//

[edit]
ཀྱཻ། རིགས་གསུམ་གཅིག་བསྡུས་པདྨ་འབྱུང་གནས་ཀྱི། །ཐུགས་རྗེའི་རོལ་རྩལ་ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་གྱི། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་འཕྲུལ་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་རྩལ། །སྲས་ཡུམ་བཙུན་མོ་བློན་འཁོར་བཅས་པ་དང་། །དགྲ་ལྷ་ཝེར་མའི་ཚོགས་བཅས་འདིར་གཤེགས་ལ། །གཏོར་མ་གསེར་སྐྱེམས་བསང་གི་མཆོད་པ་བཞེས། །སྨྱོ་བའི་འདྲེ་ཐུལ་སྡང་བའི་དགྲ་སྲོག་ཆོད། །ནག་ཕྱོགས་རྒྱ་འདྲེ་འབྱུང་པོའི་རྒྱུ་བ་ཆོད། །བདག་འཁོར་ཡོན་བདག་བྱམས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་སྐྱོངས། །རེ་སྨོན་མཐའ་རྒྱས་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པ་དང་། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཛོད། །ཅེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ།། །།
[edit]

kyai/__rigs gsum gcig bsdus pad+ma 'byung gnas kyi/__/thugs rje'i rol rtsal khri srong lde'u btsan gyi/__/phrin las rnam 'phrul nor bu dgra 'dul rtsal/__/sras yum btsun mo blon 'khor bcas pa dang /__/dgra lha wer ma'i tshogs bcas 'dir gshegs la/__/gtor ma gser skyems bsang gi mchod pa bzhes/__/smyo ba'i 'dre thul sdang ba'i dgra srog chod/__/nag phyogs rgya 'dre 'byung po'i rgyu ba chod/__/bdag 'khor yon bdag byams pa'i thugs kyis skyongs/__/re smon mtha' rgyas yid bzhin 'grub pa dang /__/phyogs las rnam par rgyal ba'i phrin las mdzod/__/ces pa'ang chos kyi blo gros pas so//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]