JKCL-KABUM-11-DA-042

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་གི་གསོལ་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ཀློག་ཞགས།
Wylie title mgon po tshogs bdag gi gsol bsdus phrin las klog zhags JKCL-KABUM-11-DA-042.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 42, Pages 199-200 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. mgon po tshogs bdag gi gsol bsdus phrin las klog zhags. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 199-200. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity tshogs bdag
Colophon

།ཅེས་པའང་ཤིང་ཁྱི་ཧོར་ཟླ་པའི་ཚེས་ལ་རྒྱ་མཁར་དུ་ཡོད་སྐབས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་ལས་མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་གི་དབང་བཀའ་གཏེར་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་ཐོབ་པའི་རྨི་ལྟས་ལ་བརྟེན་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པ་བླ་མ་ནག་པོས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིག །ཤུ་བྷཾ།།

/ces pa'ang shing khyi hor zla pa'i tshes la rgya mkhar du yod skabs rig 'dzin chen po rdo rje thugs mchog rtsal las mgon po tshogs bdag gi dbang bka' gter chu bo gcig 'dres thob pa'i rmi ltas la brten blo gros rgya mtshos bris pa bla ma nag pos rjes su 'dzin par gyur cig__/shu b+haM//

[edit]
མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་གི་གསོལ་བསྡུས་ཕྲིན་ལས་ཀློག་ཞགས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཧཱུྃཿ། རྣམ་སྣང་ཁྲོས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །མགོན་པོ་ཚོགས་རྗེ་ཚོགས་ཀྱི་བདག །བདུད་འདུལ་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཆེ། །ཞལ་གཅིག་སྲིན་པོ་ཁྲོས་པའི་གཟུགས། །སྐུ་ལ་འཇོལ་བེར་དགུ་བརྩེགས་མནབས། །ཕྱག་གཡས་བིང་ཆེན་ཀླད་ལ་འཕྱར། །གཡོན་པས་ཐོད་པ་ཁྲག་བཀང་གསོལ། །ཞབས་ལ་སག་ཏིའི་ལྷྭམ་གསོལ་ཞིང་། །བྲག་ཆེན་པད་ཉིའི་གདན་སྟེང་དུ། །བརྗིད་ཅིང་རྔམ་ལ་འགྱིང་བའི་སྐུ། །ཁམས་གསུམ་ཐམས་ཅད་ཟས་སུ་ཟ། །དྲག་ཤུལ་རྡོ་རྗེའི་གད་མོའི་སྒྲ། །སྙིང་རྗེས་དགྲ་བགེགས་ཁྲག་འཐུང་ཞིང་། །ཤ་རུས་ཕུང་པོར་སྤུངས་པ་ལ། །གློག་དམར་འཁྱུག་འདྲའི་ལྗགས་བརྐྱངས་ཞིང་། །དམ་ཉམས་དགྲ་བགེགས་ཞལ་དུ་བཏབ། །བདུད་རྩི་སྨན་དང་རཀྟ་དང་། །དཔལ་གྱི་གཏོར་ཆེན་འབར་བས་མཆོད། །བྱ་ནག་ཁྱི་ནག་གཡག་ནག་དང་། །ལུག་ནག་རྟ་ནག་ཁྱུང་ཆེན་སོགས། །སྤྱན་གཟིགས་མཆོད་སྤྲིན་སྣ་ཚོགས་པས། །མགོན་པོ་འཁོར་བཅས་ཐུགས་དམ་བསྐང་། །ཉམས་ཆགས་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་བཤགས། །གསང་སྔགས་བསྟན་པ་གཉན་པོ་སྲུངས། །རྣལ་འབྱོར་བདག་གི་མགོན་མཛོད་ཅིག །སྡང་དགྲ་གནོད་བྱེད་རྡུལ་དུ་རློགས། །བྱད་ཁ་རྦོད་གཏོང་ཐམས་ཅད་བཟློག །ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་ལས་རྣམས་ཀུན། །འབད་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པ་དང་། །ཇི་ལྟར་བཅོལ་པའི་ལས་རྣམས་ཀུན། །མ་གཡེལ་མ་གཡེལ་ལས་རྣམས་ཀུན། །བསམ་རྒུ་འགྲུབ་བའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཅེས་པའང་ཤིང་ཁྱི་ཧོར་ཟླ་པའི་ཚེས་ལ་རྒྱ་མཁར་དུ་ཡོད་སྐབས་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་ལས་མགོན་པོ་ཚོགས་བདག་གི་དབང་བཀའ་གཏེར་ཆུ་བོ་གཅིག་འདྲེས་ཐོབ་པའི་རྨི་ལྟས་ལ་བརྟེན་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་བྲིས་པ་བླ་མ་ནག་པོས་རྗེས་སུ་འཛིན་པར་གྱུར་ཅིག །ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

mgon po tshogs bdag gi gsol bsdus phrin las klog zhags zhes bya ba bzhugs so/__/hU~MH/__rnam snang khros pa ye shes kyi/__/mgon po tshogs rje tshogs kyi bdag__/bdud 'dul ma hA kA la che/__/zhal gcig srin po khros pa'i gzugs/__/sku la 'jol ber dgu brtsegs mnabs/__/phyag g.yas bing chen klad la 'phyar/__/g.yon pas thod pa khrag bkang gsol/__/zhabs la sag ti'i l+h+wam gsol zhing /__/brag chen pad nyi'i gdan steng du/__/brjid cing rngam la 'gying ba'i sku/__/khams gsum thams cad zas su za/__/drag shul rdo rje'i gad mo'i sgra/__/snying rjes dgra bgegs khrag 'thung zhing /__/sha rus phung por spungs pa la/__/glog dmar 'khyug 'dra'i ljags brkyangs zhing /__/dam nyams dgra bgegs zhal du btab/__/bdud rtsi sman dang rak+ta dang /__/dpal gyi gtor chen 'bar bas mchod/__/bya nag khyi nag g.yag nag dang /__/lug nag rta nag khyung chen sogs/__/spyan gzigs mchod sprin sna tshogs pas/__/mgon po 'khor bcas thugs dam bskang /__/nyams chags nyes ltung thams cad bshags/__/gsang sngags bstan pa gnyan po srungs/__/rnal 'byor bdag gi mgon mdzod cig__/sdang dgra gnod byed rdul du rlogs/__/byad kha rbod gtong thams cad bzlog__/zhi rgyas dbang drag las rnams kun/__/'bad med myur du 'grub pa dang /__/ji ltar bcol pa'i las rnams kun/__/ma g.yel ma g.yel las rnams kun/__/bsam rgu 'grub ba'i dngos grub stsol/__/ces pa'ang shing khyi hor zla pa'i tshes la rgya mkhar du yod skabs rig 'dzin chen po rdo rje thugs mchog rtsal las mgon po tshogs bdag gi dbang bka' gter chu bo gcig 'dres thob pa'i rmi ltas la brten blo gros rgya mtshos bris pa bla ma nag pos rjes su 'dzin par gyur cig__/shu b+haM//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]