JKCL-KABUM-11-DA-033

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

རྒྱ་གར་ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད།
Wylie title rgya gar lha mo'i gsol mchod JKCL-KABUM-11-DA-033.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 33, Pages 159-160 (Folios 1a1 to 1b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rgya gar lha mo'i gsol mchod. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 159-160. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Colophon

མགོན་པོའི་བཀའ་ཉན་ཞིང་བསྟན་པ་སྲུང་མཛད་ཌཱ་ཀི་རྒྱ་གར་ལྷ་མོའི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་སོ།།

mgon po'i bka' nyan zhing bstan pa srung mdzad DA ki rgya gar lha mo'i mchod gtor 'bul tshul 'di'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa dge zhing bkra shis so//

[edit]
རྒྱ་གར་ལྷ་མོའི་གསོལ་མཆོད་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀ་རཱ་ཡ། དཀར་གཏོར་ཤིང་འབྲས་བཟང་པོས་བརྒྱན་པ་དང་། དཀར་མངར་ཕྱེ་མར། ཇ་ཆང་འོ་མའི་སྐྱེམས་ཕུད་རྣམས་བཤམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་གསུམ་གྱིས་མཆོད་གཏོར་བྱིན་བརླབ། ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ རང་ཉིད་པདྨ་དབང་ཆེན་གསལ། །ཐུགས་ནས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །ལས་ཀྱི་ལྷ་མོ་སྤྱན་འདྲེན་གྱི། །འདིར་གཤེགས་རྟེན་དང་དབྱེར་མེད་བཞུགས། རྡོ་རྗེ་སྤྱི་བོ་དང་བདུད་རྩི་ལྕེར་བཞག་པར་མོས་ལ། བཛྲ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཋཿབཛྲ་རཀྵནྟུ། །རྒྱ་གར་ཉ་ལ་དར་པ་ནས། །མིག་གསང་དཀར་མོའི་གནས་དེ་རུ། །ཕ་ནི་རྒྱ་གྲང་བསྟན་པ་དང་། །མ་ནི་སེར་རྐྱང་དཀར་མོ་གཉིས། །སྐྱེས་པའི་བུ་མོ་སྐལ་བཟང་སྒྲོན། །མིང་པོ་རྒྱལ་བ་བསྟན་པ་དང་། །མཆེད་མོ་པདྨ་སྒྲོན་སྐྱབས་གྲགས། །པདྨ་འབྱུང་གནས་རྣམ་འཕྲུལ་ཆེ། །དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱའི་བདག་ཆེན་གྱི། །ཐུགས་རྗེའི་མཐུ་ཡིས་འགུགས་བྱས་ཏེ། །སྲུང་མར་བྱས་ཤིང་མཚན་བཏགས་པ། །མཁའ་འགྲོ་སྒྲོལ་མ་ཞེས་སུ་གྲགས། །ཁྱོད་ལ་མཐུན་པའི་དམ་རྫས་ནི། །དཀར་མངར་ཤིང་ཏོག་སྣ་ཚོགས་དང་། །རྩི་ཤིང་མེ་ཏོག་སྐྱེད་མོས་ཚལ། །རྒྱ་ཇ་འོ་ཆང་སྐྱེམས་ཕུད་དང་། །གོས་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་སྣ་ཚོགས། །སྨན་འབྲས་སྣ་ཚོགས་རྟ་ནོར་དང་། །ར་ལུག་ཤ་རྐྱང་དགོ་གནའ་སོགས། །སྤྱན་གཟིགས་མཐུན་རྫས་སྣ་ཚོགས་མཆོད། །དབང་པོ་དྲུག་ལ་དགྱེས་ནས་རོལ། །གནས་འདིར་བརྟན་བཞུགས་ས་སྐྱ་པའི། །བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། །བསྟན་པ་སྲུང་ལ་ལེགས་ཚོགས་སྤེལ། །འགལ་རྐྱེན་སོལ་ལ་མཐའ་དམག་བཟློག །བཀྲ་ཤིས་སྙིང་ཉེ་འཁུ་ལྡོག་སྤངས། །རྒྱུད་འཇམ་བྱམས་པའི་སེམས་ཀྱིས་འཁོར། །ཕན་བདེའི་ལེགས་ཚོགས་རྒྱས་པར་མཛོད། །བཛྲ་ཌཱ་ཀི་དཱི་པཾ་ཨི་དམ་བ་ལིནྟ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧིཿལན་གསུམ་གྱིས་གཏོར་མ་བསྔོ། གཏོར་ཆོག་དང་མ་འབྲེལ་ན། ཁྱོད་ཐུགས་དགྱེས་པའི་རྟེན་ལ་བཞུགས། །གནས་འདིར་དགེ་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བརྗོད་དོ། །མགོན་པོའི་བཀའ་ཉན་ཞིང་བསྟན་པ་སྲུང་མཛད་ཌཱ་ཀི་རྒྱ་གར་ལྷ་མོའི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་ཚུལ་འདིའང་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་སོ།། །།
[edit]

rgya gar lha mo'i gsol mchod bzhugs so/__/na mo gu ru pad+mA ka rA ya/__dkar gtor shing 'bras bzang pos brgyan pa dang /__dkar mngar phye mar/__ja chang 'o ma'i skyems phud rnams bshams/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M/__lan gsum gyis mchod gtor byin brlab/__hU~M hrIHrang nyid pad+ma dbang chen gsal/__/thugs nas 'phros pa'i 'od zer gyis/__/las kyi lha mo spyan 'dren gyi/__/'dir gshegs rten dang dbyer med bzhugs/__rdo rje spyi bo dang bdud rtsi lcer bzhag par mos la/__badz+ra a mr-i ta sa ma ya hU~M hrIHThaHbadz+ra rak+Shan+tu/__/rgya gar nya la dar pa nas/__/mig gsang dkar mo'i gnas de ru/__/pha ni rgya grang bstan pa dang /__/ma ni ser rkyang dkar mo gnyis/__/skyes pa'i bu mo skal bzang sgron/__/ming po rgyal ba bstan pa dang /__/mched mo pad+ma sgron skyabs grags/__/pad+ma 'byung gnas rnam 'phrul che/__/dpal ldan sa skya'i bdag chen gyi/__/thugs rje'i mthu yis 'gugs byas te/__/srung mar byas shing mtshan btags pa/__/mkha' 'gro sgrol ma zhes su grags/__/khyod la mthun pa'i dam rdzas ni/__/dkar mngar shing tog sna tshogs dang /__/rtsi shing me tog skyed mos tshal/__/rgya ja 'o chang skyems phud dang /__/gos dang rin chen rgyan sna tshogs/__/sman 'bras sna tshogs rta nor dang /__/ra lug sha rkyang dgo gna' sogs/__/spyan gzigs mthun rdzas sna tshogs mchod/__/dbang po drug la dgyes nas rol/__/gnas 'dir brtan bzhugs sa skya pa'i/__/bka' dang dam las ma 'da' bar/__/bstan pa srung la legs tshogs spel/__/'gal rkyen sol la mtha' dmag bzlog__/bkra shis snying nye 'khu ldog spangs/__/rgyud 'jam byams pa'i sems kyis 'khor/__/phan bde'i legs tshogs rgyas par mdzod/__/badz+ra DA ki dI paM i dam ba lin+ta kha kha khA hiHlan gsum gyis gtor ma bsngo/__gtor chog dang ma 'brel na/__khyod thugs dgyes pa'i rten la bzhugs/__/gnas 'dir dge ba'i bkra shis shog__/ces brjod do/__/mgon po'i bka' nyan zhing bstan pa srung mdzad DA ki rgya gar lha mo'i mchod gtor 'bul tshul 'di'ang 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas bris pa dge zhing bkra shis so//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]