དམག་ཟོར་མའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title dmag zor ma'i gtor chog bsdus pa JKCL-KABUM-11-DA-021.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 11, Text 21, Pages 117-118 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. dmag zor ma'i gtor chog bsdus pa. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 11: 117-118. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Protector Rituals - gsol mchod  ·  Torma-offering Rituals - gtor chog
Deity dmag zor rgyal mo
Colophon

།ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།།

/zhes pa'ang chos kyi blo gros pas so/__/dge legs 'phel//

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
དམག་ཟོར་མའི་གཏོར་ཆོག་བསྡུས་པ་ནི། རྃ་ཡྃ་ཁྃ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧ་ཧོ་ཧྲཱིཿ ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་བརླབ་བྱ། བྷྱོཿ རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས་ལ། །དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་ཞེས་བྱར་མཚན་གསོལ་བ། །རྩེ་གཅིག་མོས་པའི་དབང་གིས་སྤྱན་འདྲེན་ན། །ཐོགས་པ་མེད་པར་མྱུར་དུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རླུང་ནག་འཚུབས་མའི་དབུས། །བེ་ཅོན་ཐོད་ཁྲག་འཛིན་པ་སྲིན་མོའི་གཟུགས། །དྲེ་འུའི་སྟེང་བཞུགས་གདུག་པ་ཚར་གཅོད་སྐུ། །ཇི་སྲིད་དྲན་པ་དེ་སྲིད་རྟག་ཏུ་བཞུགས། །ཕྱི་ཡི་སྤྱན་གཟིགས་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་གང་ཞིང་། །ནང་གི་དམ་རྫས་ས་གཞི་མ་ལུས་ཁྱབ། །ཡིད་ཀྱི་སྤྲུལ་པའི་མཆོད་སྤྲིན་ཞིང་ཁམས་ཀུན། །རྒྱས་པར་འགེངས་པ་འཁོར་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །དཔལ་ལྡན་ཐུབ་པའི་བཀའ་སྲུང་མཐུ་རྩལ་ཅན། །ཁྱོད་ཉིད་བསྙེན་ཅིང་སྒྲུབ་དང་རྩེ་གཅིག་ཏུ། །གསོལ་བ་འདེབས་པའི་རྣལ་འབྱོར་དཔོན་སློབ་ཀྱི། །འགལ་རྐྱེན་ཀུན་སེལ་མཐུན་རྐྱེན་མ་ལུས་སྒྲུབས། །ཤ་ཁྲག་ལ་སོགས་བདུད་རྩི་ལྔ་དང་བཅས། །འབྲུ་སྣ་ལྔ་དང་སྦྱར་བའི་གཏོར་མ་འདི། །དཔལ་ལྡན་དམག་ཟོར་རྒྱལ་མོ་ལ་འབུལ་གྱི། །རྒྱལ་བའི་བསྟན་པ་བསྲུང་ཕྱིར་བཞེས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་ཀཱ་ལི་དེ་ཝི་ས་པ་རི་ཝ་ར་སརྦ་བིགྷྣཱན་ཤ་ཏྲཱུཾམ་ར་ཡ་ཨྀ་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་མམ་བདུན་གྱིས་ཕུལ། བྷྱོཿ ཤ་ཆེན་ཚོགས་ནི་རི་ལྟར་སྤུངས། །རཀྟའི་ཚོགས་ནི་མཚོ་ལྟར་བསྐྱིལ། །དམ་རྫས་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། །དམ་ཚིག་ཉམས་པའི་དགྲ་དང་བགེགས། །གནོད་བྱེད་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་རྣམས་ལ། །བདུད་ཀྱི་དམག་ཚོགས་དགྲ་ལ་དྲོངས། །དམག་དཔོན་རྒྱལ་མོས་དམག་སྣ་དྲོངས། །དམག་དཔུང་བསྐྱེད་ལ་རུ་མཚོན་ཕྱོར། །བདག་ཅག་དུས་འདིར་ཚེ་རིང་ཞིང་། །འཁོར་དང་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་། །ཁམས་གསུམ་དབང་དུ་འདུ་བ་དང་། །བཤད་སྒྲུབ་ལོངས་སྤྱོད་འཕེལ་བར་མཛོད། །ཅེས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ་བར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སོ། །དགེ་ལེགས་འཕེལ།། །།
[edit]

dmag zor ma'i gtor chog bsdus pa ni/__ra~M ya~M kha~M/__oM AHhU~M ha ho hrIHlan gsum gyis byin brlab bya/__b+h+yoHrab 'byams rgyal ba kun gyi phrin las la/__/dmag zor rgyal mo zhes byar mtshan gsol ba/__/rtse gcig mos pa'i dbang gis spyan 'dren na/__/thogs pa med par myur du gshegs su gsol/__/mdun gyi nam mkhar rlung nag 'tshubs ma'i dbus/__/be con thod khrag 'dzin pa srin mo'i gzugs/__/dre 'u'i steng bzhugs gdug pa tshar gcod sku/__/ji srid dran pa de srid rtag tu bzhugs/__/phyi yi spyan gzigs nam mkha'i khyon gang zhing /__/nang gi dam rdzas sa gzhi ma lus khyab/__/yid kyi sprul pa'i mchod sprin zhing khams kun/__/rgyas par 'gengs pa 'khor dang bcas la 'bul/__/dpal ldan thub pa'i bka' srung mthu rtsal can/__/khyod nyid bsnyen cing sgrub dang rtse gcig tu/__/gsol ba 'debs pa'i rnal 'byor dpon slob kyi/__/'gal rkyen kun sel mthun rkyen ma lus sgrubs/__/sha khrag la sogs bdud rtsi lnga dang bcas/__/'bru sna lnga dang sbyar ba'i gtor ma 'di/__/dpal ldan dmag zor rgyal mo la 'bul gyi/__/rgyal ba'i bstan pa bsrung phyir bzhes su gsol/__/oM kA li de wi sa pa ri wa ra sarba big+h+nAn sha trUMm ra ya -i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/__lan gsum mam bdun gyis phul/__b+h+yoHsha chen tshogs ni ri ltar spungs/__/rak+ta'i tshogs ni mtsho ltar bskyil/__/dam rdzas gtor ma 'di bzhes la/__/dam tshig nyams pa'i dgra dang bgegs/__/gnod byed 'byung po'i tshogs rnams la/__/bdud kyi dmag tshogs dgra la drongs/__/dmag dpon rgyal mos dmag sna drongs/__/dmag dpung bskyed la ru mtshon phyor/__/bdag cag dus 'dir tshe ring zhing /__/'khor dang bstan pa rgyas pa dang /__/khams gsum dbang du 'du ba dang /__/bshad sgrub longs spyod 'phel bar mdzod/__/ces phrin las bcol bar bya'o/__/zhes pa'ang chos kyi blo gros pas so/__/dge legs 'phel//__//

Footnotes

Other Information