JKW-KABUM-09-TA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཐང་རྒྱལ་ལུགས་ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ལྡེབ།
Wylie title thang rgyal lugs tshe rta zung 'brel gyi rgyun khyer 'chi med grub pa'i zhal lung ldeb JKW-KABUM-09-TA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 9, sde tshan 3, Pages 183-186 (Folios 1a to 2b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་ (thang stong rgyal po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. thang rgyal lugs tshe rta zung 'brel gyi rgyun khyer 'chi med grub pa'i zhal lung ldeb. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 9: 183-186. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Longevity Rituals - tshe sgrub
Cycle ཐང་རྒྱལ་ལུགས་ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་ (thang rgyal lugs tshe rta zung 'brel)
Deity tshe dpag med, rta mgrin
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-wangpo/words-accomplishing-immortality
Colophon

ཞེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་དཔལ་ཆུ་བོ་རིའི་གཟིམ་ཕུག་ཏུ་རྩ་བའི་ཡིག་རྙིང་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྦྱར་བ་ལས། སླར་ཡང་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་ཕྱེ་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།

zhes pa'ang rig 'dzin gyi btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rje grub thob chen pos byin gyis brlabs pa'i gnas dpal chu bo ri'i gzim phug tu rtsa ba'i yig rnying gi dgongs pa ji lta ba bzhin sbyar ba las/__slar yang cung zad gsal bar phye ba'i dge bas 'gro kun 'chi med ye shes kyi sku myur du 'grub pa'i rgyur gyur cig/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu

[edit]
༄༅། །ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་གྱི་རྒྱུན་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ འདིར་ཉེ་བརྒྱུད་ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་འཆི་མེད་དཔལ་སྟེར་གྱི་སྒོམ་བཟླས་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས་པ་ནི། བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་དེང་ནས་བྱང་ཆུབ་བར། །རྩ་གསུམ་ཚེ་ཡི་ལྷ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །གཞན་དོན་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །འཆི་མེད་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ལན་གསུམ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷ་རྨ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ་྅ཧཾ། གནས་ཡུལ་སྣོད་བཅུད་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་། །ཕྱི་སྣོད་བདེ་ཆེན་པདྨོ་བཀོད་པའི་ཞིང་། །དེ་དབུས་རྨ་བྱས་བཏེགས་པའི་རིན་ཆེན་ཁྲིར། །སྣ་ཚོགས་པད་ཟླའི་སྟེང་དུ་རང་སེམས་ཧྲཱིཿ ཡོངས་གྱུར་བདག་ཉིད་མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད། །དམར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་སྟེང་། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ཚེ་བུམ་བསྣམས། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་རྫོགས་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །ཐུགས་ཀར་ཟླ་སྟེང་ཧྲཱིཿཡིག་དམར་པོ་ཡི། །ཁོག་པར་ཚེ་རྟེན་འོད་ལྔའི་ཐིག་ལེས་མཚན། །སྤྱི་བོའི་སྟེང་ན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས། །བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་རྣམ་པ་རུ། །ཐོ་བརྩེགས་ཚུལ་གྱིས་བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས། །འོད་འཕྲོས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་གཉིས་མེད་ཐིམ། །སྐྱབས་གནས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོ་གྱུར། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿ སྣང་བ་མཐའ་ཡས་འགྲོ་ཀུན་རྗེས་སུ་སྐྱོང་། །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་འགྲོ་ལ་འཆི་མེད་སྟེར། །རྟ་མགྲིན་དབང་རྒྱལ་འགྲོ་བའི་བར་ཆད་སེལ། །པདྨ་འབྱུང་གནས་སྙིགས་དུས་འགྲོ་བའི་སྐྱབས། །ཐང་སྟོང་རྒྱལ་པོ་གསོལ་བཏབ་བསླུ་བ་མེད། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་སོལ། །བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧྲཱིཿཧྲཱིཿབཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་སིདྡྷི་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་ཡུར་སིདྡྷི་ཛཿ རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །རང་གི་བླ་ཚེ་ཆད་ཉམས་ཡར་བ་དང་། །སྲིད་ཞིའི་ཚེ་བཅུད་བསྡུས་ནས་བུམ་པར་ཐིམ། །བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་ལུད་ཚངས་པའི་སྒོ་ནས་ཞུགས། །ལུས་ཀུན་ཁྱབ་པས་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱངས། །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། སྔགས་དང་གསོལ་འདེབས་སྤེལ་ཞིང་ཅི་ནུས་སུ་བཟླ། ཐུན་བསྡུ་བ་ན། རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་ཡིས། །མཐུ་དང་ནུས་པའི་བྱིན་རླབས་དཔུང་བསྐྱེད་ལ། །འགལ་རྐྱེན་ནད་གདོན་སྡིག་སྒྲིབ་ཞི་བ་དང་། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་པས་གསོལ་བཏབ་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས། །འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་རྣམ་པ་རུ། །རིམ་གྱིས་འོད་ཞུ་སྙིང་དབུས་ཐིག་ལེར་ཐིམ། །ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པར་གྱུར། རང་གི་གནས་གསུམ་ཡི་གེ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད། དགེ་བ་འདི་ཡིས་བདག་སོགས་སེམས་ཅན་ཀུན། །ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་ནད་མེད་དམ་ཆོས་ལྡན། །ཕྱི་མ་བདེ་བ་ཅན་གྱི་ཞིང་སྐྱེས་ནས། །ཚེ་དཔག་མེད་མགོན་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །རིག་པའི་བློ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཤེས་རབ་དང་། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་དཔལ་འབྱོར་གང་ལགས་པ། །དེ་ཀུན་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །དཔོན་སློབ་མི་འབྲལ་ལྷན་ཅིག་འགྲོགས། །སྐུ་ཚེ་མི་འགྱུར་སྲ་ཞིང་བརྟན། །ཇ་བཟང་བཞེས་སྤྲོ་རྒྱུན་མི་འཆད། །སྐྱིད་ལ་ཆོས་འཕེལ་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་བསྔོ་སྨོན་ཤིས་བརྗོད་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག །བསྙེན་པ་བྱེད་ན། རྒྱས་པར་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་རྟེན་དང་མཆོད་གཏོར་སོགས་ཚེ་དབང་གི་སྐབས་ལྟར་བཤམས། ཐུན་བཞིའི་རིམ་པས་བདག་མདུན་དབྱེར་མེད་ཀྱི་བསྐྱེད་བཟླས་ཀྱིས་བསྙེན་པ་འབུམ་ཕྲག་བཅུའམ་འབུམ་ཕྲག་བཞི་ཁ་སྐོང་དང་བཅས་པ་འགྲོ་བར་བྱ། གྲོལ་ཁར་བདག་འཇུག་གི་ཚུལ་དུ་དངོས་གྲུབ་བླང་། བསྡུ་ན་བདག་བསྐྱེད་རྐྱང་པ་ལ་བརྟེན་ནས་བསྙེན་པ་རྫོགས་པར་བཏང་ཡང་རུང་ངོ་། །ཞེས་པའང་རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་རྗེ་གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་དཔལ་ཆུ་བོ་རིའི་གཟིམ་ཕུག་ཏུ་རྩ་བའི་ཡིག་རྙིང་གི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན་སྦྱར་བ་ལས། སླར་ཡང་ཅུང་ཟད་གསལ་བར་ཕྱེ་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།
[edit]

thang rgyal lugs tshe rta zung 'brel gyi rgyun khyer 'chi med grub pa'i zhal lung ldeb/ @#/_/nye brgyud tshe rta zung 'brel gyi rgyun khyer shin tu bsdus pa 'chi med grub pa'i zhal lung zhes bya ba bzhugs so/__/ na mo gu ru b+h+yaH__'dir nye brgyud tshe rta zung 'brel 'chi med dpal ster gyi sgom bzlas rgyun khyer mdor bsdus pa ni/__bdag sogs 'gro kun deng nas byang chub bar/__/rtsa gsum tshe yi lha la skyabs su mchi/__/gzhan don rdzogs pa'i sangs rgyas thob bya'i phyir/__/'chi med rig 'dzin bsgrub par sems bskyed do/__/lan gsum/__oM swa b+hA wa shud+d+haHsarba d+ha rma swa b+hA wa shud+d+ho \u0f85haM/__gnas yul snod bcud mi dmigs stong pa'i ngang /__/phyi snod bde chen pad+mo bkod pa'i zhing /__/de dbus rma byas btegs pa'i rin chen khrir/__/sna tshogs pad zla'i steng du rang sems hrIH__yongs gyur bdag nyid mgon po tshe dpag med/__/dmar gsal zhal gcig phyag gnyis mnyam bzhag steng /__/'chi med bdud rtsis gang ba'i tshe bum bsnams/__/dar dang rin chen rgyan rdzogs skyil krung bzhugs/__/thugs kar zla steng hrIHyig dmar po yi/__/khog par tshe rten 'od lnga'i thig les mtshan/__/spyi bo'i steng na rtsa brgyud bla ma rnams/__/bcom ldan tshe dpag med mgon rnam pa ru/__/tho brtsegs tshul gyis bzhugs pa'i thugs ka nas/__/'od 'phros ye shes spyan drangs gnyis med thim/__/skyabs gnas thams cad 'dus pa'i ngo bo gyur/__dzaHhU~M ba~M hoH__thal mo sbyar te/__oM AHhU~M hrIHhrIH__snang ba mtha' yas 'gro kun rjes su skyong /__/tshe dpag med mgon 'gro la 'chi med ster/__/rta mgrin dbang rgyal 'gro ba'i bar chad sel/__/pad+ma 'byung gnas snyigs dus 'gro ba'i skyabs/__/thang stong rgyal po gsol btab bslu ba med/__/gsol ba 'debs so 'gal rkyen bar chad sol/__/byin gyis rlobs shig 'chi med dngos grub stsol/__oM AHhU~M hrIHhrIHbadz+ra gu ru pad+ma sid+d+hi puN+ye dz+nyA na A yur sid+d+hi dzaH__rtsa brgyud bla ma'i thugs ka'i 'od zer gyis/__/rang gi bla tshe chad nyams yar ba dang /__/srid zhi'i tshe bcud bsdus nas bum par thim/__/bdud rtsi'i rgyun lud tshangs pa'i sgo nas zhugs/__/lus kun khyab pas nad gdon sdig sgrib sbyangs/__/'chi med tshe yi dngos grub thob par gyur/__/ces brjod cing bsams la/__sngags dang gsol 'debs spel zhing ci nus su bzla/__thun bsdu ba na/__rtsa brgyud bla ma yi dam zhi khro yis/__/mthu dang nus pa'i byin rlabs dpung bskyed la/__/'gal rkyen nad gdon sdig sgrib zhi ba dang /__/tshe dang ye shes 'chi med dngos grub stsol/__/zhes pas gsol btab rtsa brgyud bla ma rnams/__/'chi med bdud rtsi'i chu rgyun rnam pa ru/__/rim gyis 'od zhu snying dbus thig ler thim/__/tshe dang ye shes dngos grub thob par gyur/__rang gi gnas gsum yi ge gsum gyis mtshan par bsams la/__oM AHhU~M/__zhes brjod/__dge ba 'di yis bdag sogs sems can kun/__/tshe 'dir tshe ring nad med dam chos ldan/__/phyi ma bde ba can gyi zhing skyes nas/__/tshe dpag med mgon go 'phang myur thob shog__/'chi med tshe yi dpal la longs spyod cing /__/rig pa'i blo dang rnam dpyod shes rab dang /__/srid dang zhi ba'i dpal 'byor gang lags pa/__/de kun lhun gyis grub par mdzad du gsol/__/dpon slob mi 'bral lhan cig 'grogs/__/sku tshe mi 'gyur sra zhing brtan/__/ja bzang bzhes spro rgyun mi 'chad/__/skyid la chos 'phel bkra shis shog__/ces bsngo smon shis brjod kyis mtshams sbyar te spyod lam la 'jug__/bsnyen pa byed na/__rgyas par mdun bskyed kyi rten dang mchod gtor sogs tshe dbang gi skabs ltar bshams/__thun bzhi'i rim pas bdag mdun dbyer med kyi bskyed bzlas kyis bsnyen pa 'bum phrag bcu'am 'bum phrag bzhi kha skong dang bcas pa 'gro bar bya/__grol khar bdag 'jug gi tshul du dngos grub blang /__bsdu na bdag bskyed rkyang pa la brten nas bsnyen pa rdzogs par btang yang rung ngo /__/zhes pa'ang rig 'dzin gyi btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos rje grub thob chen pos byin gyis brlabs pa'i gnas dpal chu bo ri'i gzim phug tu rtsa ba'i yig rnying gi dgongs pa ji lta ba bzhin sbyar ba las/__slar yang cung zad gsal bar phye ba'i dge bas 'gro kun 'chi med ye shes kyi sku myur du 'grub pa'i rgyur gyur cig/__/sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__// [�]

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: