JKW-KABUM-10-THA-001-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྒྲོལ་དཀར་རྒྱུན་ཁྱེར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ།
Wylie title sgrol dkar rgyun khyer shin tu bsdus pa JKW-KABUM-10-THA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 10, sde tshan 1, Text 14, Pages 141-142 (Folios 71a4 to 71b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sgrol dkar rgyun khyer shin tu bsdus pa. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 10: 141-142. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Daily Practice - rgyun khyer
Deity sgrol ma, sgrol ma dkar mo
Colophon

།ཅེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག

ces pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge zhing bkra shis par gyur cig

[edit]
༄༅། །སྒྲོལ་མ་དཀར་མོའི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཤིན་ཏུ་བསྡུས་པ་བཞུགས། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་འཕགས་མ་བསྒྲུབ། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་བ་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསྭ་བྷཱ་ཝ་ཤུདྡྷོ྅ཧཾ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་ཟླའི་སྟེང་། །རང་སེམས་ཏཱྃ་ཡིག་ཡོངས་གྱུར་ལས། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་སྐུ་མདོག་དཀར། །ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་ཨུཏྤལ། །ཞི་འཛུམ་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་བདུན་མཛེས། །དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །ཟླ་བའི་རྒྱབ་ཡོལ་ལ་བརྟེན་ནས། །ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་བཞུགས། །སྣང་སྟོང་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཡི། །ཐུགས་ཀར་འཁོར་ལོ་རྩིབས་བརྒྱད་དཀར། །མྱུ་ཁྱུད་ལྔ་ལྡན་ལྟེ་བར་ཏཱྃ། །མཐའ་སྐོར་སྤེལ་ཚིག་མདུན་ཏུ་ཨོཾ། །རྒྱབ་ཏུ་ཧཱ་ཡིག་རྩིབས་བརྒྱད་ལ། །ཏཱ་རེ་ལ་སོགས་ཡིག་འབྲུ་བརྒྱད། །མུ་ཁྱུད་དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་དང་། །རྡོ་ར་འོད་ལྔའི་ཕྲེང་བས་བསྐོར། །འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འཁོར་འདས་ཀྱི། །དྭངས་བཅུད་བསྡུས་ནས་རང་ལ་ཐིམ། །ཚེ་དང་བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དངོས་གྲུབ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་གྱུར། ཨོཾ་ཏཱ་རེ་ཏུཏྟཱ་རེ་ཏུ་རེ་མ་མ་ཨཱ་ཡུར་པུཎྱེ་ཛྙཱ་ན་པུཥྟིཾ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། དགེ་བ་འདི་ཡི་མྱུར་དུ་བདག །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་ཅིང་སོགས་བརྗོད། །ཅེས་པའང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

sgrol dkar rgyun khyer shin tu bsdus pa/_ @#/_/sgrol ma dkar mo'i rgyun gyi rnal 'byor shin tu bsdus pa bzhugs/__dkon mchog gsum la skyabs su mchi/__/'gro la phan phyir 'phags ma bsgrub/__oM swa b+hA ba shud+d+haHsarba d+harmAHswa b+hA wa shud+d+ho\u0f85haM/__stong pa'i ngang las pad zla'i steng /__/rang sems tA~M yig yongs gyur las/__/'phags ma sgrol ma sku mdog dkar/__/phyag g.yas mchog sbyin g.yon ut+pal/__/zhi 'dzum ye shes spyan bdun mdzes/__/dar dang rin chen rgyan gyis spras/__/zla ba'i rgyab yol la brten nas/__/zhabs zung rdo rje'i skyil krung bzhugs/__/snang stong zung du 'jug pa yi/__/thugs kar 'khor lo rtsibs brgyad dkar/__/myu khyud lnga ldan lte bar tA~M/__/mtha' skor spel tshig mdun tu oM/__/rgyab tu hA yig rtsibs brgyad la/__/tA re la sogs yig 'bru brgyad/__/mu khyud dbyangs gsal rten snying dang /__/rdo ra 'od lnga'i phreng bas bskor/__/'od zer 'phros pas 'khor 'das kyi/__/dwangs bcud bsdus nas rang la thim/__/tshe dang bsod nams ye shes kyi/__/dngos grub mchog tu rgyas par gyur/__oM tA re tut+tA re tu re ma ma A yur puN+ye dz+nyA na puSh+tiM ku ru swA hA/__ci nus bzlas mthar/__dge ba 'di yi myur du bdag__/yid bzhin 'khor lo 'grub gyur nas/__/'gro ba gcig kyang ma lus pa/__/de yi sa la 'god par shog__/lo brgya thub cing sogs brjod/__/ces pa'ang mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge zhing bkra shis par gyur cig___/_!_

Footnotes

Other Information