རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་རྒྱུན་ཁྱེར།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title rig 'dzin thugs thig gi rgyun khyer JKW-KABUM-13-PA-023.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 13, sde tshan 23, Text 9, Pages 506-509 (Folios 22b4 to 24a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön གཏེར་བདག་གླིང་པ་འགྱུར་མེད་རྡོ་རྗེ་ (Gter bdag gling pa 'gyur med rdo rje)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rig 'dzin thugs thig gi rgyun khyer. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 13: 506-509. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Daily Practice - rgyun khyer
Cycle ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་ (zab chos rig 'dzin thugs thig)
Colophon

།ཞེས་པའང་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་དང་། ཁྲིད་ཡིག་ལེ་ཚན་གྱི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག

zhes pa'ang gter gzhung rtsa ba dang /__khrid yig le tshan gyi dgongs pa ji lta ba bzhin/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar ba'i dge bas 'gro kun zung 'jug gi go 'phang myur du thob pa'i rgyur gyur cig

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །ཟབ་ཆོས་རིག་འཛིན་ཐུགས་ཐིག་གི་རིམ་གཉིས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་པདྨཱ་ཀ་རཱ་ཡ། སྐྱབས་སེམས་སོགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་མི་དམིགས་སྟོང་པའི་ངང་༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྟེང་དུ་རང་གི་རིགཿ ཧཱུྃ་མཐིང་གསལ་ལས་འོད་འཕྲོས་དོན་གཉིས་བྱས༔ ཚུར་འདུས་བདག་ཉིད་སྐད་ཅིག་དྲན་རྫོགས་སུཿ བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་རིག་འཛིན་ཐོད་ཕྲེང་རྩལཿ མཐིང་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྤྱན་གསུམ་པཿ ལོ་བརྒྱད་ལང་ཚོ་ཁྲོ་འཛུམ་འགྱིང་ཉམས་ཅནཿ སྟག་ཤམ་དྲིལ་གཡེར་རིན་ཆེན་རུས་རྒྱན་དང་༔ སྣ་ཚོགས་དར་གྱི་ཅོད་པན་ལྷབ་ལྷུབ་མཛེས༔ ཐབས་ཤེས་དབྱེར་མེད་རྡོར་དྲིལ་ཐུགས་ཀར་བསྣོལ༔ ལོངས་སྐུའི་རྒྱན་སྤྲས་གཟི་བརྗིད་མཚན་དཔེའི་སྐུ༔ ཞབས་གཉིས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས༔ དབྱིངས་ཕྱུག་མནྡྷཱ་ར་ཉིད་དམར་གསལ་མདོག༔ མཛེས་ཚུལ་དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་སྤྲས༔ ཕྱག་གཉིས་གྲི་ཐོད་འཛིན་ཅིང་ཡབ་དང་འཁྲིལ༔ བདེ་སྟོང་མཉམ་སྦྱོར་འཇའ་ཚོན་ཀློང་ན་བཞུགས༔ གདོད་ནས་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའིཿ ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་མཐིང་འོད་ཀྱི་གོང་བུ་ཅན༔ གནས་ལས་འོད་འཕྲོས་སྣང་སྲིད་སྣོད་བཅུད་སྦྱངས༔ སྣང་གྲགས་ལྷ་སྔགས་རང་བཞིན་གསལ་བར་གྱུར། །ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་ལ། ལྷའི་གསལ་སྣང་བརྟན་པོར་ཤར་བ་ན། སྣང་བ་ལྷ་དང་། ལྷ་སེམས་དང་། སེམས་སྒྱུ་མར་བསྲེ་བ་རྣམས་ལ་རིམ་བཞིན་དུ་བསླབ་པའི་མཐར། ལྷར་སྣང་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ངང་ནས་སྒྲར་གྲགས་སྔགས་ཀྱི་རང་སྒྲ་གྲགས་སྟོང་དུ་གསལ་བཏབ་ཏེ། རླུང་འཇུག་གནས་ལྡང་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་དང་སྦྱར་བའི་ཡིད་བཟླས་ཕྲ་རགས་དང་། དེས་སྐྱོ་ན། བདག་གི་ཐུགས་ཀར་ཉི་སྟེང་ཧཱུྃ་མཐིང་གཿ དེ་མཐར་སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས༔ ཕྱི་ནང་སྣང་སྲིད་ཀུན་གྱི་རྩི་བཅུད་བསྡུས༔ དྭང་མ་འོད་ཕུང་ཟག་མེད་སྔགས་འབྲུར་ཐིམཿ སྣང་གྲགས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་རོལ་པའི་ངངཿ སྔགས་ཕྲེང་སྒྲར་བཅས་བར་མེད་འཁོར་བར་གྱུར༔ ཞེས་པའི་དོན་ལེགས་པར་བསམ་ལ། ཨོཾ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ༔ ཞེས་བསྙེན་པའི་སྔགས་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནི་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃཿ ཞེས་སྒྲུབ་སྔགས་ཏེ་ཅི་ནུས་བཟླས། ཐུན་བསྡུ་བའི་ཚེ། ཨཿ སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་མཐའ་བྲལ་དོན་གྱི་ལྷར༔ གཤེགས་བཞུགས་དངོས་པོའི་མཚན་མས་དབེན་མོད་ཀྱིཿ འོན་ཀྱང་རང་གསལ་མ་འགགས་སྣང་སྟོང་གཞི༔ སྐྱེ་མེད་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་ཡིག་ནཱ་དཱར་བསྡུ༔ བཛྲ་མུཿ ཞེས་པས་དག་པའི་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ། རང་ཐུགས་སྲོག་ཧཱུྃ་དང་། ནཱ་དཱའི་བར་དུ་བསྡུས་ལ། མཐར་དེ་ཡང་མི་དམིགས་སྤྲོས་བྲལ་གྱི་དབྱིངས་སུ་བསྟིམ་ཏེ། གསལ་རིག་འཛིན་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་ཇི་ཙམ་གནས་ཀྱི་བར་དུ་མཉམ་པར་བཞག །ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་འཇུག་པ་ན། སླར་ཡང་སྐད་ཅིག་གིས་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་གྱི་སྐུར་གྱུར་པར་བསམས་ལ། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རིག་འཛིན་བླ་མ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །ཞེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུའི་ལམ་ཁྱེར་དང་མ་བྲལ་བར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་དང་། ཁྲིད་ཡིག་ལེ་ཚན་གྱི་དགོངས་པ་ཇི་ལྟ་བ་བཞིན། མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྦྱར་བའི་དགེ་བས་འགྲོ་ཀུན་ཟུང་འཇུག་གི་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་ཐོབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

rig 'dzin thugs thig gi rgyun khyer/__ @#/_/zab chos rig 'dzin thugs thig gi rim gnyis kyi rnal 'byor snying por dril ba bzhugs so/__/na mo gu ru pad+mA ka rA ya/__skyabs sems sogs sngon du 'gro bas/__oM ma hA shU n+ya tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/__'khor 'das chos kun mi dmigs stong pa'i ngang :__pad+ma nyi zla'i steng du rang gi rigaH__hU~M mthing gsal las 'od 'phros don gnyis byas:__tshur 'dus bdag nyid skad cig dran rdzogs suH__bde gshegs kun 'dus rig 'dzin thod phreng rtsalaH__mthing gsal zhal gcig phyag gnyis spyan gsum paH__lo brgyad lang tsho khro 'dzum 'gying nyams canaH__stag sham dril g.yer rin chen rus rgyan dang :__sna tshogs dar gyi cod pan lhab lhub mdzes:__thabs shes dbyer med rdor dril thugs kar bsnol:__longs sku'i rgyan spras gzi brjid mtshan dpe'i sku:__zhabs gnyis rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs:__dbyings phyug man+d+hA ra nyid dmar gsal mdog:__mdzes tshul dar dang rin chen rus pas spras:__phyag gnyis gri thod 'dzin cing yab dang 'khril:__bde stong mnyam sbyor 'ja' tshon klong na bzhugs:__gdod nas dam tshig ye shes dbyer med pa'iH__thugs kar hU~M mthing 'od kyi gong bu can:__gnas las 'od 'phros snang srid snod bcud sbyangs:__snang grags lha sngags rang bzhin gsal bar gyur/__/ces brjod cing bsam la/__lha'i gsal snang brtan por shar ba na/__snang ba lha dang /__lha sems dang /__sems sgyu mar bsre ba rnams la rim bzhin du bslab pa'i mthar/__lhar snang sgyu ma lta bu'i ngang nas sgrar grags sngags kyi rang sgra grags stong du gsal btab te/__rlung 'jug gnas ldang gsum 'bru gsum dang sbyar ba'i yid bzlas phra rags dang /__des skyo na/__bdag gi thugs kar nyi steng hU~M mthing gaH__de mthar sngags phreng 'khor las 'od zer 'phros:__phyi nang snang srid kun gyi rtsi bcud bsdus:__dwang ma 'od phung zag med sngags 'brur thimaH__snang grags lha sngags chos nyid rol pa'i ngangaH__sngags phreng sgrar bcas bar med 'khor bar gyur:__zhes pa'i don legs par bsam la/__oM badz+ra ma hA gu ru sarba sid+d+hi hU~M:__zhes bsnyen pa'i sngags dang /__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma thod phreng rtsal de ba DA ki ni sarba sid+d+hi pha la hU~MH__zhes sgrub sngags te ci nus bzlas/__thun bsdu ba'i tshe/__aH__skye 'gag gnas gsum mtha' bral don gyi lhar:__gshegs bzhugs dngos po'i mtshan mas dben mod kyiH__'on kyang rang gsal ma 'gags snang stong gzhi:__skye med thugs srog hU~M yig nA dAr bsdu:__badz+ra muH__zhes pas dag pa'i snod bcud thams cad rang la thim/__rang thugs srog hU~M dang /__nA dA'i bar du bsdus la/__mthar de yang mi dmigs spros bral gyi dbyings su bstim te/__gsal rig 'dzin med kyi ngang du ji tsam gnas kyi bar du mnyam par bzhag__/thun mtshams kyi bya ba 'jug pa na/__slar yang skad cig gis bde gshegs kun 'dus rdo rje thod phreng rtsal gyi skur gyur par bsams la/__/dge ba 'di yis myur du bdag__/rig 'dzin bla ma 'grub gyur nas/__/zhes sogs bsngo smon gyis mtshams sbyar te snang grags rig gsum lha sngags chos sku'i lam khyer dang ma bral bar bya'o/__/zhes pa'ang gter gzhung rtsa ba dang /__khrid yig le tshan gyi dgongs pa ji lta ba bzhin/__mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos sbyar ba'i dge bas 'gro kun zung 'jug gi go 'phang myur du thob pa'i rgyur gyur cig___/__!_

Footnotes

Other Information