འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title 'chi med 'phags ma'i snying thig gi rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig pa dang 'brel ba'i bskyed rdzogs kyi khrid mdor bsdus 'chi med grub pa'i zil dngar JKCL-KABUM-08-NYA-006.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 8, Text 6, Pages 163-207 (Folios 1a1 to 23a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'chi med 'phags ma'i snying thig gi rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig pa dang 'brel ba'i bskyed rdzogs kyi khrid mdor bsdus 'chi med grub pa'i zil dngar. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 8: 163-207. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Contemplative Guide Books and Instructional Manuals - khrid yig  ·  Daily Practice - rgyun khyer  ·  Generation Stage - bskyed rim  ·  Completion Stage - rdzogs rim
Cycle འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་ ('chi med 'phags ma'i snying thig)
Recension Link Other Versions on this site: འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར།
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/chime-pakme-nyingtik-instruction
Colophon

ཅེས་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྟ་ཁྲིད་འདིའང་༧རྗེ་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེར་སྩལ་བ་དེ་ཡི་ཞལ་སྔ་ནས་ཁྲིད་ལུང་ནོས་ཏེ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་གསུམ་ལ་རྫོགས་པར་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་འཆི་བདག་གི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། མངྒ་ལཾ།།

ces 'chi med 'phags ma'i thugs tig gi rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig pa dang 'brel ba'i lta khrid 'di'ang 7rje gter chen bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bdag cag gi dpal ldan bla ma kun mkhyen si tu rin po cher stsal ba de yi zhal snga nas khrid lung nos te 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos rgyal zla'i tshes gsum la rdzogs par bris pa 'dis kyang 'gro kun 'chi bdag gi g.yul las rgyal ba dang /__bstan 'dzin skyes mchog rnams zhabs pad bskal brgyar brtan pa'i rgyur gyur cig/__mang+ga laM//

Notes For the root text see 'chi med 'phags ma'i snying tig las rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig pa

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །འཆི་མེད་འཕགས་མའི་སྙིང་ཐིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ཁྲིད་མདོར་བསྡུས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཟིལ་དངར་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་གུ་རུ་ཨཱཪྻ་ཏཱ་རེ་ཡེ། །འཕགས་མ་གང་ཞིག་ཡིད་ལ་དྲན་ཙམ་གྱིས། །ཕུན་ཚོགས་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་མ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་དང་། །བླ་མ་ཐ་མི་དད་པས་ཤིས་པ་སྩོལ། །དེ་ཡི་སྒྲུབ་ཐབས་ཨོ་རྒྱན་སློབ་དཔོན་ཆེའི། །ཞལ་ལུང་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཡི། །དགོངས་མཛོད་ཟབ་མོའི་ཀློང་སྒྲོམ་སྨུག་པོ་ནས། །བྱོན་པའི་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཏིག་ཁྲིད་རིམ་དབྱེ། །དེ་ལ་འདིར་འཆི་མེད་སྒྲོལ་མ་དཀར་མོ་ཚེ་སྦྱིན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ལ་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་སྲོལ་བཀའ་གཏེར་ཇི་སྙེད་ཅིག་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་ཨོ་རྒྱན་དུས་གསུམ་མཁྱེན་པའི་ཐུགས་བཅུད་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཟབ་མོ་དགོངས་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྡེ་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཏིག་ལ་ཆོས་སྐོར་ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བཞུགས་པ་ལས་འདིར་ཕྲིན་ལས་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་སྙིང་པོ་བཅུད་དྲིལ་སྤྲོས་མེད་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་འཆད་པ་ལ། སྔོན་འགྲོ་དང་། དངོས་གཞི། རྗེས་ཀྱི་རིམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་ཐུན་གྱི་སྔོན་འགྲོ་དང་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་བདེ་བའི་སྟན་ལ་ལུས་གནད་རྣམ་སྣང་ཆོས་བདུན་ལྡན་དུ་བཅའ། ངག་གནད་རླུང་རྒྱུ་བ་རང་སོར་བཞགསྣ་བུག་གཡས་གཡོན་དབུས་གསུམ་ནས་རླུང་རོ་ལན་དགུའམ་སུམ་ཕྲུགས་སུ་བསལ་བས་རླུང་དྭངས་སྙིགས་འབྱེད་དེ་ཅུང་ཞིག་ངལ་བསོ་བས་བསམ་གཏན་གྱི་སྣོད་རུང་དུ་བྱས་རྗེས། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་དབྱེར་མེད་པའི་སངས་རྒྱས་འོད་དཔག་མེད་སྤྲུལ་སྐུའི་ཆ་བྱད་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་གི་སྟེང་འཆི་མེད་བདུད་རྩིས་གང་བའི་ལྷུང་བཟེད་བསྣམས་པ་པད་ཟླ་ལ་བཞུགས་པར་བསམ་ལ། །དཔལ་ལྡན་རྩ་བའི་བླ་མ་སོགས་དང་། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་སོ། །བདག་གི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཟབ་ལམ་གྱི་རྟོགས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་སྐྱེ་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཚེ་འདི་ཉིད་ལ་འཆི་མེད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་འགྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་མོས་གུས་གདུང་ཤུགས་དྲག་པོས་གསོལ་བ་ལན་གསུམ་ཉུང་མཐར་བྱས་པ་བཏབ། མཐར་བླ་མ་འོད་དུ་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ་པར་མོས་ལ་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་ཀྱི་ངང་དུ་འཇོག། རྣམ་རྟོག་ཐོལ་གྱི་སྐྱེས་པ་ན་དེ་རྗེས་མི་གཅོད་པར་ཁྲིད་ཀྱི་དམིགས་པ་གང་རུང་ལ་འཇུག་པར་བྱ། འདི་ནི་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་ཁྲིད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྔོན་དུ་འགྲོ་བར་གཅེས་སོ། །གཉིས་པ་ཁྲིད་ཀྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ་ཐུན་མོང་གི་སྔོན་འགྲོ་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོའོ། །དང་པོ་ནི། ཟབ་ལུང་གི་གཏེར་བྱོན་སྒྲོལ་མའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་དུ། །དབེན་ཞིང་ཡིད་དང་མཐུན་པའི་སར༔ ངེས་འབྱུང་དྲག་པོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དང་པོ་ཁོ་ནར་འཁོར་བ་ལས་ངེས་པར་འབྱུང་བའི་བློ་བསྐྱེད་པའི་ཐབས་ལ་རང་རེ་རྣམས་གནས་རིས་མཐོ་དམན་གང་དུ་སྐྱེས་ཀྱང་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་ཁོ་ན་ལས་མ་འདས་ཤིང་བདེ་བའི་གོ་སྐབས་སྐྲ་ཡི་ཉག་མའི་ཁྱོན་ཙམ་ཡང་མེད། དེ་ཡང་ངན་སོང་གསུམ་དུ་སྐྱེས་ན་སྡུག་བསྔལ་ལ་བཟོད་བླག་མེད། ད་ལྟ་ཉིན་གཅིག་གི་དྲོ་གྲང་འཁྱག་ལྟོག་ཕྲ་མོ་ཡང་མ་བཟོད་ན་ངན་སོང་གི་སྡུག་བསྔལ་བཟོད་པ་ལྟ་ཅི། གལ་ཏེ་མཐོ་རིས་གསུམ་དུ་སྐྱེ་བ་ཞིག་ཡིན་ནའང་འཁོར་བའི་རྒྱུ་མ་རིག་པ་སྤང་བར་མ་ནུས་ཤིང་ཟག་བཅས་ཀྱི་བདེ་བ་ཕྲ་མོ་དག་ཡུད་ཙམ་གྱིས་འགྱུར་བ་དང་འགྲོགས་ཤིང་། བདེ་བ་ལྟར་སྣང་བ་དེ་དག་ཀྱང་ཕྱི་ཕྱིར་སྡུག་བསྔལ་ཤ་སྟག་འདུ་བྱེད་པའི་རྒྱུ་རུ་སོང་ནས། སླར་ཡང་འོག་ནས་འོག་ཏུ་ལྷུང་བར་འགྱུར་བའི་རང་བཞིན་ལ་བསམ་ནས་སྐྱོ་བ་བསྐྱེད། གནས་རིས་དེ་དག་ཏུ་སྔོན་ཡང་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་བར་འཁྱམས། ད་དུང་ཡང་སྒོ་གསུམ་གྱི་ལས་བྱེད་པ་འདི་ནི་སྡིག་པ་མི་དགེ་བ་འབའ་ཞིག་བྱེད་པ་མང་བས་ཚེ་འདི་འཕོས་མ་ཐག་ངན་སོང་དུ་འགྲོ་ངེས་པར་རེད་འདུག། ལས་བྱས་པ་ཆུད་མི་ཟ། མ་བྱས་པའི་ལས་དང་མི་འཕྲད་པའི་རང་བཞིན་དུ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པས་གསུངས་པ་རང་གི་ལས་ཀྱི་རྣམ་སྨིན་རང་གི་བདག་གིར་བྱ་བ་ལས་གཞན་ལ་བསྒོ་རྒྱུ་ནི་མེད། བཀྲུ་རྒྱུ་དང་དོར་རྒྱུ་ནི་མེད་པས་དེས་ན་རྣམ་སྨིན་དོས་དྲག་ལ་རྒྱུན་རིང་བ་ལ་སྤྱོད་དུ་རན། ཟག་བཅས་ཀྱི་དགེ་བ་ཕྲ་མོས་མཐོ་རིས་སུ་སྐྱེ་ནའང་། མིར་སྐྱེ་རྒ་ན་འཆི། ལྷར་འཆི་འཕོ་ལྟུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་། ཁམས་གོང་མ་ན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ངང་དུ་ཡུན་རིང་གནས་པ་ཡང་སེམས་དེ་ཟད་པ་དང་འོག་མར་ལྟུང་བ་ལས་ཐར་པའི་རྒྱུར་མ་སོང་བས་སྡུག་བསྔལ་ལ་འཁོར་མོ་ཡུག་ཏུ་ལོངས་སྤྱོད་དགོས་པར་འདུག་པས་ད་ཕྱིན་དགེ་མི་དགེ་ལ་བླང་དོར་བསྐྱེད་ཅིང་། དེ་ཡང་ད་ལྟ་ནས་འཕྲལ་འཕྲལ་ལག་ལེན་ཐེབས་དགོས་རྒྱུ་ལས་སད་བྱེད་གནང་བྱེད་ཀྱི་མི་ཕན་ཏེ་རང་རེ་རྣམས་ཀྱི་ཚེ་སྲོག་ཆུ་ཡི་ཆུ་ལྦུར་ལྟ་བུ་འདི་ནི་མི་རྟག་ཅིང་སྐད་ཅིག་གི་གཡོ་བའི་ཆོས་ཅན་རླུང་གསེབ་ཀྱི་མར་མེ་ལྟ་བུ། བར་སྣང་གི་སྤྲིན་ལྟ་བུ་ད་ལྟ་ཡོད་ཀྱང་ད་ལྟ་མེད་པ་ཤིན་ཏུ་མི་བརྟན་ལ། དེའང་ཕྱི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ནམ་ཟླ་དུས་བཞིའི་འགྱུར་ལྡོག། ནང་སྐྱེ་འགྲོ་མཆོག་དམན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཚེ་ལ་ངེས་མེད། ནམ་འཆི་ཆ་མེད། འཆི་རྐྱེན་ངེས་མེད། ངེས་པར་འཆི་བའི་ཆོས་ཉིད་ལས་མ་འདས་ཤིང་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་ཉམས་སུ་མྱོང་བའི་ཚེ་ན་སྟོབས་དང་། ནོར་དང་། རིགས་གཟུགས་དཔལ་འབྱོར་ཇི་ལྟར་བཟང་ཡང་ཕན་པ་མེད་ལ་རང་ཉིད་གཅིག་པུས་སྡུག་བསྔལ་དེ་ཉམས་སུ་མྱོང་དགོས། བར་དོའི་འཇིག་སྐྲག་གི་སྡུག་བསྔལ་ནི་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་གར་སྐྱེ་གར་འགྲོའི་གཏད་སོ་དང་རང་དབང་ནི་མེད། གཅེས་པའི་ལུས་ཀྱང་ཤུལ་དུ་བཞག་ནས་འཇིག་རྟེན་ཕྱི་མའི་སྐྱས་ཆེན་པོར་འདེགས་པའི་ཚེ་སྐྱབས་དང་མགོན་ནི་དམ་པའི་ཆོས་ཁོ་ན་ཡིན་ཀྱང་། དེའང་མ་སྒྲུབ་པས་འགྱོད་པ་ན་ཕྱིས་པ་ཡིན་པས་དེ་བས་ད་ལྟ་ཉིད་དུ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་གཤའ་མ་ཞིག་ལ་བརྩོན་པར་མ་བྱས་ན། རང་གི་རང་བསླུས་པའི་རྨོངས་པ་སྙིང་ལ་གདོན་ཆེན་པོས་བཏབ་པ་ཡིན་པས་རང་མགོ་མི་བསྐོར་བ་རང་མགོ་ཉི་མ་དམ་པའི་ལྷ་ཆོས་ཀྱི་འདོན་པར་བྱ། དེའང་ལྷ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་རྟེན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དལ་འབྱོར་བཅོ་བརྒྱད་ཚང་བའི་ལུས་རྟེན་འདི་ཡིན་ན་དེ་ནི་ད་ལྟ་བདག་ལ་སྔོན་བསགས་བཟང་པོའི་བྱེད་པས་ཐོབ་ནས་གདའ་བས་དེ་གྲོན་བརླག་མ་ཤོར་བ་མ་བྱས་ན་ཕྱིས་ནས་འདི་འདྲའི་རྟེན་བཟང་ནི་ལྷའི་ནང་ན་མེད་ན་གཞན་དུ་ག་ལ་ཡོད། དེས་ན་ནོར་གཅེས་པ་འགའ་ཞིག་སྟོར་བས་གྱོང་ཆེ་ཟེར་བའི་ཟླ་ལ་མེད། གཏན་དུ་བདེ་བའི་གོ་འཕང་ཀྱང་རྟེན་འདིས་སྒྲུབ་ནུས་ཏེ་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་དང་མཁས་གྲུབ་གོང་མའི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས། འདི་ཕུང་ཕྱི་ཕུང་ཡང་འདིའི་སྟེང་ནས་བྱེད་དེ་སྡིག་ཅན་རྣམས་དམྱལ་བར་སྐྱེ་བའི་ལོ་རྒྱུས་ལ་ལྟོས། དེས་ན་ཡར་འགྲོ་མར་འགྲོའི་ས་མཚམས་ལེགས་ཉེས་ཀྱི་འདུན་མ་ད་རེས་འཆུག་མི་ཉན། བློ་ཉེས་གྲོས་ཉེས་སུ་མ་ཤོར་བ་དང་། དལ་འབྱོར་གྱི་ནོར་བུ་ལག་ཏུ་ལོན་པ་ཐང་དུ་མ་ཤོར་བ་སྙིང་པོ་ལོན་པའི་ཐབས་ལ་སྒོ་གསུམ་འབད་པ་དྲག་པོས་བརྩོན་དགོས། བརྩོན་རྒྱུ་ནི་དམ་པའི་ཆོས་སྲིད་ཞིའི་ཉེས་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སེལ་བའི་བདུད་རྩི། འཁོར་བའི་གཅོང་ནད་འབྱིན་པའི་སྨན་ཆེན་དེ་བསྟེན་དགོས་ཀྱང་། རང་སྟོབས་ཀྱིས་མི་ཤེས་པས། རྐྱེན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱི་བསྟེན་ནས་ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ། ཅི་མཛད་ཚད་མར་མཐོང་བའི་མོས་གུས་ཀྱིས་ལམ་གྱི་སྲོག་ཏུ་བཟུང་ནས་དེ་ཡི་ཞལ་གྱི་བུམ་བཟང་ལས་བྱོན་པ་དེ་དོན་མེད་དུ་མི་གཏོང་བར་གུས་སྦྱོར་དང་རྟག་སྦྱོར་དང་། ཆོག་མི་ཤེས་པའི་བརྩོན་འགྲུས་དྲག་པོས་བློ་ཆོས་སུ་འགྲོ་བ། ཆོས་ལམ་དུ་འགྲོ་བ། ལམ་གྱི་འཁྲུལ་པ་ཞི་བ། འཁྲུལ་སྣང་ཡེ་ཤེས་སུ་འཆར་བ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་དུ་ཉམས་སུ་བླང་བར་བྱ། དེ་ལྟར་བྱ་ནུས་པ་ཞིག་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་མཁྱེན། དེ་ལྟར་ནུས་པར་གྱུར་ཅིག། དེ་ལྟ་བུར་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ་སྙམ་པའི་སྒོ་ནས་ངེས་འབྱུང་གི་བློ་ཤུགས་དྲག་ཆུ་བོའི་རྒྱུན་བཞིན་བསྐྱེད་པར་བྱའོ། །ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན་དགེ་བསྔོ་དང་། རྗེས་སྤྱོད་ལ་འཇུག་ཅིང་དེ་ཡང་ངེས་འབྱུང་དུང་ངེ་བ་དང་མི་འབྲལ་བར་བྱའོ། །འདི་ནི་འོག་མ་ཀུན་ལའང་འགྲེ། གཉིས་པ་ཁྱད་པར་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ་ལྔ། སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། འགལ་རྐྱེན་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བ་དང་། མཐུན་རྐྱེན་ཚོགས་བསག་པ་དང་། བྱིན་རླབས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་ཁྲིད་དོ། །དེ་ཡང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལས། སྐྱབས་སེམས་སྦྱང་སྤེལ་ནན་ཏན་དང་༔ བྱིན་རླབས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ༔ དབང་བཞི་བླང་ཞིང་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ༔ ཞེས་པ་ལྟར་ལས། དང་པོ་ནི། རང་ཉིད་གནས་པའི་ས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ལྟ་བུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་མཆོད་པའི་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཛེས་པའི་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་འབུམ་དང་ལྡན་པའི་ཟེའུ་འབྲུའི་ཁད་དང་མཉམ་པའི་ཟླ་བའི་གདན་གྱི་སྟེང་རྩ་བའི་བླ་མ་ཉིད་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་ཡུམ་རྐྱང་དུ་བཞུགས་པ་ཉིད་སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་དུ་མོས་པའི་སྒོ་ནས་བཻཌཱུ་ཡའི་ས་གཞིའི་ངོས་སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་མདུན་ཐད་དུ་རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྒོ་གསུམ་བྱ་བྱེད་གཅིག་པར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་། བླ་མའི་སྐུ་དགེ་འདུན། གསུང་དམ་ཆོས། ཐུགས་སངས་རྒྱས་སུ་དད་མོས་རྩེ་གཅིག་པས། ན་མོ༔ བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་སོགས་རང་གཞུང་གི་སྐྱབས་འགྲོ་ཐུན་རེ་ལ་བརྒྱ་སྟོང་སོགས་གྲངས་ཅི་ནུས་སུ་སེམས་གཞན་དུ་མ་ཡེངས་པར་བྱ། ཐུན་འཇོག་ཁར་སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་སྐུ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། རང་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་སྦྱངས། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དག་པའི་ཞིང་དུ་སོང་། སྐྱབས་ཡུལ་རྗེ་བཙུན་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རང་ལ་ཐིམ་པས་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་བསམ་ལ་རང་གི་སེམས་ཉིད་གཟོད་ནས་སྐྱེ་འགགས་བྲལ་བའི་རང་བཞིན་འཆི་མེད་གཉུག་མའི་གནས་ལུགས་དེ་དོན་གྱིས་རྗེ་བཙུན་མའི་གསང་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་བཞུགས་པའི་ཡིན་ལུགས་བསྐྱངས་བ་ནི་གནས་ལུགས་དོན་དམ་པའི་སྐྱབས་འགྲོའོ། །གཉིས་པ་སེམས་བསྐྱེད་ནི། ནམ་མཁའ་ལ་མཐའ་གང་ནས་ཀྱང་གཞལ་དུ་མེད་པ་དེ་བཞིན་སེམས་ཅན་ལའང་མཐའ་བཟུང་དུ་མེད། མཐའ་མེད་པའི་སེམས་ཅན་རེ་རེས་ཀྱང་རང་གི་ཕ་མ་བྱས་པའི་གྲངས་ས་ཆེན་པོའི་རྡུལ་གྱིས་ཀྱང་གཞལ་བར་མི་ནུས། ཕ་མ་བྱས་རེས་ཀྱིས་རང་ལ་ཕན་པ་ཚད་མེད་པ་བཏགས། གནོད་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ལས་བསྐྱབས་པའི་དྲིན་པོ་ཆེ་ཤ་སྟག་ཡིན་ཡང་། དེ་རྣམས་རྒྱུ་འབྲས་བྱི་གནས་ལ་རྨོངས་པས་ཞེ་འདོད་དང་ལག་ལེན་གཉིས་འཛོལ་ནས་གདའ། བདག་རྒྱུ་དལ་འབྱོར་མི་ལུས་ཚང་། རྐྱེན་དགེ་བའི་བཤེས་དང་མཇལ་བ་འདི་ཕོ་སྤྱང་། མོ་གྲུང་ཟེར་བའི་དཔེ་ལ་མེད་པས་ངས་ཕ་མ་འདི་རྣམས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་གཟེབ་ལས་ཐར་བ་ཞིག་མ་བྱས་ན་དེ་ལས་ཁྲེལ་ཆེ་བ་མེད་པས་ཚེ་འདིར་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་ནུས་པ་ཞིག་བགྱིའོ། །དེའི་ཆེད་དུ་ཐེག་ཆེན་ལམ་གྱི་རིམ་པ་རྣམས་དང་། ཁྱད་པར་དུ་ཚེ་གཅིག་ལ་གྲོལ་བའི་ཆོས་དུས་གསུམ་འབྱུང་བར་དཀོན་པ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་མ་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོའི་ཡང་སྙིང་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྩོན་པར་བྱ་བའི་བློས། ཧོ༔ མཁའ་མཉམ་སེམས་ཅན་སོགས་བརྗོད་ཅིང་དེའང་དང་པོ་རང་གི་རྩ་བའི་མ་ལ་བསྒོམ་སྟེ་བློ་སྦྱོང་། སྦྱོང་ཚུལ་བྱམས་པ་དང་། སྙིང་རྗེ་ཡང་ཡང་བསྐྱེད་དགོས། མ་དེའི་སྡུག་བསྔལ་རང་ཐོག་ཏུ་ལེན་ནུས་པ་ལྟ་བུ་ཞིག་མ་བྱུང་བར་དུ་སྦྱོང་བ་གལ་ཆེ། དེ་ནས་རིམ་གྱིས་སེམས་ཅན་ཇེ་མང་ལ་གཏོང་ནས་བསྒོམ་མཐར་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་བསྒོམ་ནུས་པར་འགྱུར། དེའང་སྨོན་པ་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་དམ་བཅའ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་པོ་གལ་ཆེ་ཞིང་། འཇུག་པའི་བསླབ་བྱ་ཕྱིན་དྲུག་དང་འབྲེལ་བར་སྤྱོད་དགོས། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐབས་བླང་བའི་ཡུལ་བླ་མ་ཉིད་སྐྱབས་ཡུལ་ལྟར་གསལ་བ་དཔང་པོར་བཞུགས་པར་མོས། རྒྱུན་དུ་ནི་སྐྱབས་ཡུལ་མ་བསྡུས་པར་སེམས་བསྐྱེད་བླངས་ནས་བསྡུ་བསྟིམ་བྱ་བའམ། བླ་མ་རྗེ་བཙུན་མའི་སྐུ་གསལ་ཞིང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ་ལ། བྱིང་ན་སྨིན་མཚམས། རྒོད་ན་ལྟེ་བར། མཉམ་པའི་དུས་ཐུགས་ཀར་ཐིག་ལེ་དཀར་འཚེར་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ལ་སེམས་གཏད་པས་ཞི་གནས་དང་། དེ་ཡི་ངང་ལས་ཕྱི་གཟུང་བ། ནང་འཛིན་སེམས་ཐམས་ཅད་འལ་འོལ་རྗེས་མེད་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་ལྟ་བུ་རང་བཞིན་མེད་པས་གཅིག་དང་དུ་མའི་མཐའ་ལས་འདས་ཤིང་གསལ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་ལྷག་གེར་མཐོང་བ་ནི་ཆོས་ཉིད་མཐོང་བ་སྟེ་ཞི་ལྷག་གི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་ཅི་གནས་སུ་འཇོག། དེའང་གསལ་བ་དྲག་ལ་ཡུན་ཐུང་གྲངས་མང་བར་བྱས་པས་རིམ་གྱིས་ཡུན་ཇེ་རིང་ལ་ཤུགས་ཀྱིས་གོམས་པར་འགྱུར་རོ། །འདི་ནི་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་གི་མན་ངག་ལས་བྱུང་བའོ། །གསུམ་པ་སྡིག་སྒྲིབ་སྦྱོང་བ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྒོམ་བཟླས་ནི་དཀྱུས་འདིར་མི་འབྱུང་ཡང་གཞན་ནས་ཁ་བསྐང་བར་བྱ་སྟེ། དེ་ཡང་སེམས་ཅན་རྣམས་ཆོས་ཉིད་རང་བཞིན་གྱིས་རྣམ་པར་དག་པ་ཡིན་ཡང་དེ་མ་རྟོག་པས་འཁོར་བར་འཁྱམས་པ་སྟེ། དེའང་སྒྲིབ་པའི་གཙོ་བོ་ནི་མ་རིག་པས་བསྐྱེད་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་ཉིད་ལ་སྒྲིབ་ཀྱང་གཤིས་ལ་མ་བསླད་ཅིང་དྲི་མ་གློ་བུར་བ་ཡིན་པས་སྦྱང་དུ་བཏུབ་པ་སྟེ། སྦྱོང་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་དཔག་ཏུ་མེད་ཀྱང་འདིར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཐབས་མཁས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་ཆེ་བ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རྣལ་འབྱོར་དུ་བསྒོམ་པ་རྟེན་གྱི་སྟོབས། སྔར་བྱས་ཀྱི་སྡིག་པ་ལ་གནོང་འགྱོད་དྲག་པོར་བྱ་བ་རྣམ་པར་སུན་འབྱིན་པའི་སྟོབས། བདུད་རྩི་འབེབ་སྦྱོང་བྱ་ཞིང་སྔགས་བཟླ་བ་གཉེན་པོ་ཀུན་ཏུ་སྤྱོད་པའི་སྟོབས། ཕྱིན་ཆད་སྡིག་པའི་ལས་སྲོག་ལ་བབ་ཀྱང་མི་བྱེད་སྙམ་པ་སོར་ཆུད་པའི་སྟོབས་ཏེ་དེ་བཞི་ཚང་ན་བཅས་རང་གི་ཉེས་ལྟུང་ཐམས་ཅད་དག་པར་འགྱུར་ཞིང་། ངག་འདོན་ནི་གཏེར་ཁ་རིགས་མཐུན་གང་རུང་ངམ་འདིའི་ཆ་ལག་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོའི་རྩ་གཞུང་ནས་བླངས་ལ་རང་གི་སྤྱི་བོར་མཐོ་གང་ཙམ་གྱི་སྟེང་དུ་བསྒོམ། བླ་མ་རྡོར་སེམས་གྱི་ཐུགས་ཀའི་སྔགས་ཕྲེང་ལས་བདུད་རྩི་དཀར་པོའི་རྒྱུན་སྐྱ་ཆིལ་ཆིལ་བབས་པ་ཚངས་བུག་ནས་ཞུགས། ནད་ཐམས་ཅད་རྣག་ཁྲག། གདོན་ཐམས་ཅད་སྲོག་ཆགས་ཀྱི་རྣམ་པ། སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དུད་ཁུ་སོལ་ཁུའི་རྣམ་པས་དབང་པོའི་སྒོ་དང་། བ་སྤུའི་བུ་ག་ཐམས་ཅད་ནས་ཐོན་ལུས་ཤེལ་སྒོང་ལྟར་བཀྲུས་པ་ལ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་དཀར་ལྟེམས་ཀྱིས་གང་བས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་གསུམ་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས་པར་བསམ་ལ་ཡིག་བརྒྱ་གྲངས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར་བཤགས་སྡོམ་བྱས་པས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔས་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པའི་གནང་བ་བྱིན་ནས་འོད་དུ་ཞུ་སྟེ་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་རིག་གསལ་སྟོང་འཛིན་མེད་ངེས་དོན་གྱི་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་རང་ཞལ་བསྐྱང་བར་བྱའོ། །བཞི་པ་ཚོགས་བསག་དང་། ལྔ་པ་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཁྲུག་སྡེབས་ཀྱི་སྒོ་ནས་དཀྱུས་གཅིག་ཏུ་ཉམས་སུ་བླང་བ་ནི། ཆོས་སྡེ་འདིའི་ཕྱི་སྒྲུབ་ཚོགས་བསག་བསྙེན་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དགོངས་དོན་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རང་ཉིད་ཀྱིས་བསྩལ་བའི་ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་ལ་བརྟེན་པའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གསེར་ལམ་རྒྱས་བསྡུས་གང་ལྕོགས་ཉམས་སུ་བླང་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་གལ་ཆེ་ཞིང་། དེ་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་ན་ཡི་གེ་མང་གིས་དོགས་པས་འདིར་བླ་རྣམ་གྱི་གནད་ཅུང་ཟད་བརྗོད་ན། སྤྱིར་བླ་མ་ཞེས་པ་གོང་ན་མེད་པའི་དོན་ཡིན། གུ་རུའི་སྒྲ་ལས་དྲངས་ན་ལྕི་བ་ལ་འཇུག་པས་ཡོན་ཏན་གྱིས་ལྕི་བ་སྟེ་བདག་གི་དཔལ་མགོན་བླ་མ་དེ་དོན་ལ་སངས་རྒྱས་ངེས་པར་ཡིན། རྣམ་པ་དག་དང་མ་དག་སྟོན་པ་ནི་སྔོན་གྱི་གྲུབ་ཐོབ་རྣམས་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བཞིན་སངས་རྒྱས་བྱང་སེམས་གྱི་མཛད་སྤྱོད་ལ་བཟང་ངན་བློས་དཔོག་རྒྱུ་མེད། མ་དག་པ་སྣང་བ་མཁྲིས་ནད་ཀྱི་དུང་སེར་འཛིན་ལྟར་རང་བློ་མ་དག་པས་ལན། རང་བློ་མ་དག་ན་ཤཱཀྱ་ཐུབ་པ་ལྟ་བུ་ཡང་སྐྱོན་ཅན་དུ་རྟོགས། དེས་ན་འདི་ནི་བླ་མའི་སྐྱོན་མིན་རང་གི་ཉེས་པར་ཟད་དོ། །ཡོན་ཏན་གྱི་ངོས་ནས་སངས་རྒྱས་དང་མཉམ། བཀའ་དྲིན་སངས་རྒྱས་ལས་ལྷག་ངེས་པར་བསམ་དགོས་ཤིང་། དེ་ལྟར་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བར་ཡང་ཡང་དྲན་དགོས། དྲན་རྒྱུའི་གཙོ་བོ་ཡང་རང་ལ་གནང་སྦྱིན་བདག་རྐྱེན་གཟེངས་བསྟོད་སོགས་དྲན་པས་མི་ཆོག་གནས་སྐབས་དང་མཐར་ཐུག་གི་ཕན་བདེ་བླ་ན་མེད་པ་སྦྱིན་པར་མཛད་པའི་དྲིན་དེ་ཡང་ཡང་བསམ་པ་ནི་གནད་དམ་པའོ། །དེ་གང་གིས་སྦྱིན་ན་རང་བྱུང་རིག་པ་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་འདི་ངོ་སྤྲད་པས་སོ། །དེ་སྟོན་པར་བྱེད་པའི་བླ་མ་ནི་རྩ་བའི་བླ་མ་སྟེ་དེ་དང་རང་ཉིད་འབྲེལ་བ་ཆེ་ཚུལ་ཡང་། སྤྱིར་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་གཅིག་པས་མ་འབྲེལ་བ་མེད་པས་ཀྱང་འབྲེལ། སྒོས་སུ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་སྔོན་སློབ་ལམ་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་སྤྱད་པའི་སྐབས་ནས་རང་རེ་འབུ་སྲིན་ཕྲ་མོ་ལྟ་བུའི་ལུས་བླངས་སྐུ་ཡི་གྲིབ་མས་རེག་པའམ། གསུང་གི་ཆ་ཤས་ཐོས་པ་དང་། ཐུགས་ཀྱི་དགོངས་པའི་ཟེར་ཕྲ་མོས་ཁྱབ་པ་གང་རུང་གི་དངོས་དང་བརྒྱུད་ཀྱི་འབྲེལ་བ་ནས་བརྩམས་དེང་གི་བར་དུ་བཟང་ངན་གྱི་འབྲེལ་པ་ཞོག་པས་སྔོན་ནས་འབྲེལ་བའི་ཚེ་རབས་ཀྱི་བླ་མ་ཞེས་བགྱི་ལ། དེ་ཡང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་རང་སྣང་ཡིན་བཞིན་བླ་མ་ཡང་རང་སེམས་དག་པའི་སྣང་བ་ལས་ཤར་བའི་བླ་མ་ཡིན་པས། བླ་མ་ཕྱི་ན་མི་བཞུགས་ངེས་དོན་དུ་རང་གི་རིག་པ་བླ་མ་ཉིད་དང་། དེའི་སྣང་ཆའི་རྩལ་ཕྱིར་ཤར་བ་ལས་བླ་མའི་གཟུགས་སྐུ་བློའི་རིམ་པ་དང་འཚམ་པར་འཆར་བའོ། །དེ་ལྟར་འཆར་ལོ་བའི་གནད་ཀྱང་བག་ཆགས་ཀྱིས་དཀྲུགས་པའི་སེམས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ལས་འཁོར་བ་དང་། འཁྲུལ་ཆ་དག་རིམ་དང་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ལས་མྱང་འདས་ཀྱི་སྣང་བ་འཆར་བ་དེའི་ཕྱིར་རང་སེམས་བླ་མར་ཤར་བ་ནི་གནད་དམ་པའོ། །དེ་ལྟར་གོ་བས་སྒོམ་དོན་ངག་འདོན་བཞིན་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྔགས་ཀྱིས་སྟོང་པར་སྦྱངས། དེའི་ངང་ལས་བདེ་ཆེན་གྱི་ཞིང་གི་དབུས་སུ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་ཉིད་ཀྱི་གནས་ཚུལ་གྱི་སྐུ་འཆི་མེད་ཚེ་ལྷ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་ཤར་བ་བསྐྱེད་པ་དང་། ཚོགས་བསག་གི་གནད་བསྡུས་པ་ཡན་ལག་བདུན་པའི་དམིགས་པ་སྤྱི་ཁྱབ་དང་། མཎྜལ་ཡང་དེ་བཞིན་འབུམ་ཐེར་སོགས་ཀྱི་ཚོགས་བསག། ཐུགས་དམ་རྒྱུད་བསྐུལ་གྱི་བཟླས་པ་དང་། ཚེ་བཅུད་བསྡུ་བསྟིམ་དང་། ཚེའི་བདུད་རྩིས་སྨིན་མཚམས་ནས་རིམ་པར་གང་བས་དབང་བཞི་ཐོབ་པའི་དམིགས་པ་ཡང་ཡང་བྱ། བླ་མ་རྣམས་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ་ཐུགས་ཡིད་བསྲེ་ཞིང་དགོངས་པའི་ངང་བསྐྱང་བར་བྱའོ། །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལྷ་ཁྲིད་ལ་སྐུ་བསྐྱེད་རིམ་ཕྱག་རྒྱའི་ཁྲིད་དང་། དེའི་ཡན་ལག་ཏུ་གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཁྲིད། ཐུགས་རྫོགས་རིམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིད་མདོ་ཙམ་སྨོས་པའོ། །དང་པོ་ལ་བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་བསྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ། མཆོད་རྫས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ། ལྷ་བསྒོམ་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པའོ། །དང་པོ་ནི། གཟུང་འཛིན་གཉིས་མེད་ཀྱི་ཡི་གེ་བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་ཐུགས་སྲོག་ཕྱག་རྒྱའི་རིག་པ་ཧཱུྃ་གི་སྒྲ་སྒྲོགས་པ་ན་རང་ཉིད་གཉུག་མའི་ལྷ་པདྨ་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་དམར་པོ་ཕྱག་གཉིས་ཀྱི་པདྨ་དང་དྲིལ་བུ་འཛིན་པའི་སྐུ་ཁྲོ་ཞིང་གཏུམ་པ་ཁྲོ་བོའི་ཆས་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་ཤངས་ཀྱི་རླུང་སྒྲོམ་ནས་ཧཱུྃ་སྤྲོས་པས་དེ་དག་ཕྱོགས་བཅུར་དུམ་བུར་ཆད་པ་ལས་མེའི་ཚྭ་ཚྭ་འཕྲོས་པས་བགེགས་ཐམས་ཅད་བསྲེག་ཅིང་བཅོམ་པར་གྱུར་པ་མོས་ལ་དུག་གསུམ་གྱི་རྟོག་ཚོགས་དང་། དེས་བསྐྱེད་པའི་གདོན་བགེགས་འདུལ་ཕྱིར་སྐུ་གསུམ་གྱི་རང་གདང་ཧཱུྃ་གསུམ་གྱི་དབྱངས་སུ་སྒྲོགས་པས་བགེགས་བསྐྲད། སླར་འདུས་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པ་སྟེ། སྔགས་བརྗོད་པ་དང་དེ་ཡང་རྡོ་རྗེ་ཆུང་ངུས་གཏམས་པའི་བར་ཐམས་ཅད་ཁྲོ་ཆུ་ཞུན་མས་འཐས་པར་བསྒྲིགས་པའི་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི། རྡོ་རྗེ་མཆུར་ཉལ་དང་གྱེན་འགྲེང་སྤེལ་བའི་རྡོ་རྗེའི་རྭ་བ། དེའི་སྟེང་རྡོ་རྗེའི་གུར་རྨོག་ཁ་སྦུབས་པ་ལྟ་བུ་རྩེ་མོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པ་ལ་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པའི་ཏོག་རྭ་གུར་གཉིས་ཁ་བསྒྲིགས་པའི་ནང་ཐད་ནས་རྡོ་རྗེའི་བླ་བྲེ། རྭ་གུར་གྱི་རྒྱབ་ནས་རྡོ་རྗེ་ཕྲ་མོ་མང་པོ་ཐག་པ་བསྣོལ་ཞིང་སྦྲེལ་བའི་དྲྭ་བ་རྣམས་ཀྱིས་གཡོགས་པ་སྐེད་པའི་མཚམས་ནས་རྡོ་རྗེའི་ཕྲེང་བས་བཅིངས་པ་དེ་རྣམས་ལས་མགར་གྱི་སོལ་མེ་ལྟ་བུའི་མེ་ཡི་ཕྲེང་བ་མཐའ་མེད་དུ་འབར་བས་ཕྱོགས་ཀུན་ཁྱབ་པར་འཕྲོས་ཤིང་ནང་ནས་ཆུ་མི་འཛག་ཅིང་། ཕྱི་ནས་བསྐལ་པའི་རླུང་མི་ཐར་བ་ལྟ་བུའི་སྲ་མཁྲེགས་བཟོད་པར་དཀའ་བ་ཤིན་ཏུ་བརྟན་ལ་འཇིགས་སུ་རུང་བའི་རྣམ་པ་ཅན་ལས་གདོན་བགེགས་རྣམས་ནམ་ཡང་མི་འདའ་བར་བསམ་ལ། དོན་དམ་པར་ནི་བདག་རྟོག་མཚན་མའི་སྤྲོས་པས་གོས་མ་མྱོང་བའི་རང་བྱུང་རིག་པའི་ཀློང་ཆེན་པོར་བཞག་པ་ནི་དོན་དམ་པའི་སྲུང་འཁོར་རོ། །གཉིས་པ་ནི། དངོས་སུ་བཤམས་པའི་ཕྱི་ནང་གི་མཆོད་པ་ཡོད་ནའམ། མེད་ཀྱང་སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་མཆོད་པའི་ཕྱག་རྒྱར་ཤེས་པས་ཨོཾ་གྱིས་སྟོང་པར་སྦྱངས། ཨཱཿཡིས་སྤེལ། ཧཱུྃ་བརྗོད་པས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་རྫས་སུ་གྱུར་པར་མོས་ལ་སྔགས་ལན་གསུམ་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །དེ་ཡང་སྐྱབས་འགྲོས་སྦྱངས་བྱ་ནི་རང་གཞན་ཐམས་ཅད་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ལམ་ལོག་པར་ཞུགས་ཤིང་དཀོན་མཆོག་གསུམ་གྱི་སྐྱབས་འོག་ཏུ་མ་ཚུད་པ་དང་ལོག་པར་ལྟ་བ་འཛིན་པ་རྣམས། སྦྱོང་བྱེད་ནི་ཡང་དག་པར་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བས། སྦྱངས་འབྲས་སངས་རྒྱས་སྐུ་གསུམ་གྱི་བདག་ཉིད་མངོན་དུ་བྱེད་པ་དང་། སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ནི་སྦྱངས་བྱ་ཐེག་པ་དམན་པར་ཞུགས་པ་དང་། རང་འདོད་ཡིད་བྱེད་ཀྱི་རྟོག་པ་དང་། གཞན་ལ་ཁོང་ཁྲོ་བ་སོགས་ཐམས་ཅད། སྦྱོང་བྱེད་འདིས་སྦྱོང་བས། སྦྱངས་འབྲས་དམིགས་པ་མེད་པའི་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་མཛད་པ་ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མི་ཆད་པའོ། །བགེགས་བསྐྲད་ཅིང་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་བསྒོམ་པས། སྦྱང་བྱ་རང་བཞིན་གྱི་གཤིས་ལ་སྒྲིབ་པའི་འཁྲུལ་རྟོག་ཐམས་ཅད་དང་། དེས་བསྐྱེད་པའི་ཕྱོགས་སྐྱོང་དྲེགས་པ་ཕོ་མོ་རྣམས་བཀུག་ཅིང་གཟིར་བ་དང་། ཁྱད་པར་གསང་སྔགས་ལ་མ་ཞུགས་པ་དང་། ཞུགས་ཀྱང་ལྟ་སྤྱོད་ལོག་པར་གོལ་བ་ཐམས་ཅད་འདིས་སྦྱོང་། སྦྱངས་འབྲས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བརྙེས་པ་ན་བདུད་སྡེ་རྣམས་བཅོམ་པའོ། །མཆོད་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པས་ནི་སྦྱང་བྱ་སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་དུ་འཛིན་པ་དང་། འདོད་ཡོན་ལ་རང་དགར་སྤྱོད་པ་ཐམས་ཅད་འདིས་སྦྱོང་། སྦྱངས་འབྲས་སངས་རྒྱས་པ་ན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པ་འབྱམས་ཀླས་པར་སྤྱོད་པའོ། །སྤྱིར་གསང་སྔགས་ལུང་གི་སྒོ་བཞིར་གྲགས་ཏེ། དོན་དམ་གསལ་འདེབས་བརྗོད་པ་ཚིག་གི་སྒོ། །ཐུགས་དམ་གནད་བསྐུལ་གསང་བ་སྔགས་ཀྱི་སྒོ། །དམིགས་པ་རྩེ་གཅིག་ཏིང་འཛིན་ཡིད་ཀྱི་སྒོ། །ཕྱག་རྒྱ་བརྡ་རྟགས་མཚོན་པ་གར་གྱི་སྒོ། །ཞེས་འབྱུང་བ་ལྟར་འདོན་སྒོམ་ཟུང་འབྲེལ་འབྱུང་དགོས་པ་ནི་གོང་འོག་ཀུན་ལ་ཤིན་ཏུ་གཅེས་སོ། །གསུམ་པ་ལྷ་བསྒོམ་པ་དངོས་ལ་འཇུག་པ་ལ་དམ་ཚིག་པ་གསལ་གདབ་པ། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་བསྟིམ་པ། ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་བཟུང་བའོ། །དང་པོ་ལ་རྒྱུ་ཏིང་ངེ་འཛིན་གསུམ་གྱིས་ཁོག་ཕུབ་པ། འབྲས་བུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་སོགས་ཀྱི་སྔགས་བརྗོད་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་གྱིས་བསྡུས་བའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོར་རྣམ་པར་དག་གོ །ཞེས་པའི་སྔགས་དོན་ལ་འཇོག་པ་སྟེ། འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་སོགས་ཀྱི་ཚིག་བརྗོད་རིམ་བཞིན། རྐང་པ་དང་པོས་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་འདི་ལྟར་རང་གཞན་སྣང་གྲགས་ཀྱི་ཆོས་འདི་ཐམས་ཅད་གཟོད་མ་ཉིད་ནས་ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པ་རང་བཞིན་གྱིས་འོད་གསལ་བ་རྡོ་རྗེ་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དབྱིངས་སྟོང་པ་ཆེན་པོ་ལས་ནམ་ཡང་འདའ་བ་མེད་པ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་དེར་སྣང་མེད་དུ་ཡུན་རིང་པོར་བཞག་པས། འདིས་འཆི་སྲིད་སྦྱོང་ཞིང་དག྄༵་པར་བྱེད། ཆོས་སྐུ་མངོན་དུ་བྱེད་པའི་ས་བོན་གསོས་འདེབས་པས་འབྲས་བུ་རྫོག྄༵ས་པར་བྱེད་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག། ལམ་གོང་མ་རྫོགས་རིམ་གྱི་འོད་གསལ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བའི་གཞི་འདིང་བའི་སྨིན྄༵་བྱེད་དུ་འགྲོ། འཆི་སྲིད་དག་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུའོ་ཞེས་གཞི་འབྲས་སྦྲེལ་བའི་ང་རྒྱལ་ཡང་བྱ་སྟེ་འོག་མ་རྣམས་ལའང་འགྲེ་བར་བྱའོ། །རྐང་པ་གཉིས་པས་ནི། ཀུན་ཏུ་སྣང་བའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ནི། དེ་ཏིང་སྤྲོས་བྲལ་དབྱིངས་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀྱི་ངང་ལས་དེ་ལྟར་མ་རྟོགས་པའི་འགྲོ་བ་འདི་ཀུན་སྣང་ཡང་བདེན་པས་སྟོང་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཡུལ་ལ་འཛིན་མེད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ་ཁྱབ་པར་སྣང་བའི་རྩལ་ལས་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་གོ་འཕང་ལ་འགོད་པར་བྱའོ་སྙམ་དུ་བསྒོམ། འདིས་བར་དོ་སྦྱོང་། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་རྫོགས་བྱེད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག། འོད་གསལ་ལས་ཟུང་འཇུག་གི་ལྷར་ལྡང་བའི་རྒྱུ་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་གཞི་འདིང་ངོ་། །རྐང་པ་གསུམ་པས་ནི་རྒྱུའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ཏེ་རྒྱུའི་རིག་པ་ཏཱྃ་དཀར་པོ་ཆུ་ཤེལ་གྱི་མདོག་ལྟར་འཚེར་བ་ནམ་མཁར་ཐོལ་གྱིས་བྱུང་བ་ལས་འོད་ཟེར་ལྔ་ལྡན་དུ་ནམ་མཁའ་དྭངས་པ་ལས་འཇའ་ཚོན་ཤར་བ་བཞིན་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་མཐའ་མུ་མེད་པ་རྣམས་སུ་འཕྲོས་པས་སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་དུ་ཞེན་པའི་དངོས་འཛིན་ཐམས་ཅད་སྦྱོང་ནས་སྔར་བསྒོམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བར་བསྐྱེད་པ་སྟེ། འདིས་སྐྱེ་སྲིད་ཕྱི་མར་འཇུག་པའི་སྐྱེ་གནས་ཀྱི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་སྦྱོང་། འབྲས་དུས་སུ་བདུད་བཞི་བཅོམ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག། རྫོགས་རིམ་གྱི་ཚེ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གེགས་དང་གོལ་ས་ཆོད་པའི་གཞི་འདིང་ངོ་། །གཉིས་པ་འབྲས་བུ་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་ངལ་བསྐྱེད་པ་ནི། སྲུང་འཁོར་གྱི་རྒྱུའི་ཏཱྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ནམ་མཁའ་རླུང་མེ་ཆུ་སའི་དཀྱིལ་འཁོར་རི་རབ་དང་བཅས་པ་ངོ་བོ་ནམ་མཁའ་དབྱིངས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་མ་དང་། དམ་ཚིག་སྒྲོལ་མ། གོས་དཀར་མོ། མཱ་མ་ཀཱི། སངས་རྒྱས་སྤྱན་མ་དང་ལྔ་ཡི་མཁའ་ཀློང་ཆེན་པོར་རྣམ་པར་དག་པའི་ངོ་བོར་ཤར་བའོ། །རི་རབ་ཀྱི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེའི་ས་རྡུལ་ཆགས་པས་འོག་གཞི་ཁོད་སྙོམ་པར་བརྡལ་བའི་དབུས་སུ་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱུ་ལས་གྲུབ་པའི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་འབུམ་དུ་གྱེས་པའི་ལྟེ་བར་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གེ་སར་གྱི་རྒྱ་དང་མཉམ་པའི་དབུས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་རྭ་བཅུ་གཉིས་པ་ཤར་དཀར་ལྷོ་སེར་ནུབ་དམར་བྱང་ལྗང་དབུས་སྔོ་བའི་དབུས་གཞལ་མེད་ཁང་སྒོམ་པ་སྟེ། འདི་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་ཅན་རྣམས་གང་དུ་སྐྱེ་བའི་གནས་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ཆགས་པའི་གཞི་འབྱུང་ལྔ་རི་རབ་དང་བཅས་པ་གྲུབ་པ་དེ་སྦྱོང་། འབྲས་དུས་སངས་རྒྱས་རྣམས་གང་དུ་འཚང་རྒྱ་བའི་ཞིང་ཡུམ་ལྔའི་མཁའ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་རྫོགས་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག། རྫོགས་རིམ་གྱི་ཚེ་འབྱུང་ལྔ་རི་རབ་དང་བཅས་པ་རྩ་འཁོར་ལྔ་དང་དབུ་མ། པད་ཉི་རྒྱ་གྲམ་ནི་རྩ་འཁོར་དང་རླུང་ཐིག་སྟེ་དེ་རྣམས་མཉེན་ལས་སུ་རུང་བའི་གཞི་འདིང་། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ལྟེ་བར་རྒྱུ་ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆུ་ཤེལ་དཀར་པོ་ལས་གྲུབ་པའི་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་མེད་ཁང་རྒྱ་ཁྱོན་ཚད་མེད་པ་གྲུ་བཞི་ངོས་མཉམ་པ་ལ་སྒོ་བཞི་དང་ལྡན་པ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྟ་བབས་བརྒྱད་བརྒྱད་དེ། འབྲས་བུའི་རྟ་བབས་བརྒྱད་ནི། རྟ་རྐང་། ཆུ་སྐྱེས། སྒྲོམ། ཟར་ཚགས། སྣ་འཕྱོང་། ཆུན་འཕྱོང་། ཤར་བུ། རྒྱ་ཕིབས་ཏེ་བརྒྱད་དོ། །རྒྱུ་ཡི་རྟ་བབས་ནི་སྒོ་ཡི་ཕྱི་ནས་ཐེམ་སྐས་ལྟ་བུ་རིམ་པ་བརྒྱད་ཡོད་པར་གསུངས། འདོད་སྣམ། ཕ་གུ། དྲྭ་བ་དྲྭ་ཕྱེད། ཤར་བུ་མདའ་ཡབ་སོགས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ་དབུས་ཕྱུར་བུར་གྱུར་པའི་རྩེ་མོར་རྡོ་རྗེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གིས་འོད་ཟེར་ཀུན་ཏུ་འཕྲོ་བ་ཕྱི་དང་ནང་མེད་པ། སྒྲིབ་ཐོགས་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བ་འདོད་སྣམ་དམར་པོའི་སྟེང་ནས་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གིས་མཆོད་རྫས་ཐོགས་ནས་གར་བྱེད་པ། རྡོ་རྗེའི་རྭ་བའི་ནང་དུ་འཇིག་རྟེན་པའི་ཁོར་ཡུག་ལ་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་རྩ་ལྔ་སོགས་དཀར་ཕྱོགས་སྐྱོང་བའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་བསྒོམ་ཞེས་རྗེ་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་ཉིད་ཀྱིས་གསུངས། དེ་ལྟར་གཞལ་ཡས་ཁང་མཚན་ཉིད་རྫོགས་པའི་ལྟེ་བར་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་མ་བཞི་པའི་དབུས་སུ་ཐིག་ལེ་དཀར་དམར་མཚོན་བྱེད་འོག་ཉི་མ་སྟེང་ཟླ་བ་དང་བཅས་པ་བསྒོམ་ཞིང་གཞལ་ཡས་ཁང་གིས་སེམས་ཅན་རྣམས་གང་དུ་རྒྱུ་ཞིང་སྤྱོད་པའི་ཁང་ཁྱིམ་དང་། པད་ཉི་ཟླ་བས་མངལ་སྐྱེས་དང་སྒོང་སྐྱེས་ཀྱི་མའི་མངལ་ཁུ་ཁྲག་སྐྱེ་གནས་གཞན་གཉིས་ཀྱི་དྲོད་གཤེར་གཉིས་དང་། གནས་ལུས་ལ་སྲེད་ལེན་གྱི་བག་ཆགས་སྦྱོང་། འབྲས་དུས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་སྣང་གི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོ་མངོན་དུ་གྲུབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག། རྫོགས་རིམ་གྱི་ཚེ་གཞལ་ཡས་ཁང་གིས་རྩ་ཐིག་རླུང་གསུམ་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་སེམས་གསལ་སྟོང་བདེ་བའི་ཆ་དང་གདན་པདྨས་ནི་སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར། ཉི་མས་ནི་ལྟེ་བའི་རྩ་འཁོར་འོག་གི་དམར་ཆ། ཟླ་བས་ནི། སྤྱི་བོའི་རྩ་འཁོར་སྟེང་ཁུ་བ། བདེ་དྲོད་འབར་འཛག་གི་དགའ་བཞི་ལུགས་འབྱུང་ལྡོག་ལས་ཆ་བཅུ་དྲུག་པ་རྫོགས་པ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་གཞི་འདིང་ངོ་། །དེ་ནས་བརྟེན་པ་ལྷ་བསྐྱེད་པ་ནི། ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་བར་དུ་ནམ་མཁར་གནས་པའི་རྒྱུ་ཡི་ཏཱྃ་ཡིག་ཞུགས་ཟླ་ཉི་ས་བོན་དང་བཅས་པ་ཁ་སྦྱོར་ཞིང་བདེ་ཆེན་གྱི་ངོ་བོར་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པ་ལས་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའ་གང་བ་འཕྲོས་པས་འཕགས་པ་རྣམས་མཆོད། ཉན་ཐོས་རྣམས་འགོག་པ་ལས་སད་པར་བྱས། ལམ་ལ་གནས་པ་རྣམས་མི་སློབ་པའི་ས་ལ་བཀོད་ནས་ཕྱོགས་བཅུའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་བྱིན་རླབས་འོད་ཟེར་དང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་འཁོར་འདས་ཀྱི་དྭངས་བཅུད་སྲིད་ཞིའི་དཔལ་ཡོན་ཐམས་ཅད་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་འོད་ཟེར་གྱི་གོང་བུ་ལ་བསྟིམ། དེ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་སྐད་ཅིག་གིས་སྐུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་སྟེ། འདིས་མངལ་དུ་དཀར་དམར་འཚོགས་པ་ལ་བར་དོའི་ཤེས་པ་ཞུགས་པ། ཕ་མའི་འདུ་འཕྲོད་ཀྱིས་འགྱུར་བའི་གནས་སྐབས་ཉམས་སུ་མྱོང་ནས་ཁུ་རྡུལ་སེམས་གསུམ་འདྲེས་པ། འོད་ཟེར་སྤྲོ་བསྡུ་ནི་མངལ་གྱི་ལུས་དེ་ཉིད་འབྱུང་བ་བཞིའི་བྱེད་ལས་ངང་རླུང་བཅུས་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་རིམ་བཞིན་དུ་གྲུབ་པ་དང་། སྐུ་རྫོགས་པ་ནི། མངལ་གྱི་སེམས་ཅན་དེ་ལུས་རྫོགས་ནས་བཙས་པ་རྣམས་སྦྱོང་། འབྲས་དུས་སངས་རྒྱས་རྣམས་གང་འདུལ་གྱི་གཟུགས་སུ་བཞེངས་པ་དང་ལྷུམས་ཞུགས་བལྟམས་པ་སོགས་ཀྱི་མཛད་པ་སྟོན་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག། རྫོགས་རིམ་གྱི་ཚེ་ཉི་ཟླ་ཁ་སྦྱོར་ནི་གོང་དུ་བཤད་པ་ལྟར་རམ། ཡང་ན་དབུ་མའི་རྩ་འཁོར་གྱི་མདུད་པའི་གནས་རྣམས་སུ་བདེ་དྲོད་ཞལ་སྦྱོར་བ། ས་བོན་ནི་རླུང་སེམས་དྷཱུ་ཏིར་ཞུགས་གནས་ཐིམ་པ། སྤྲོ་བསྡུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ནི་ཞུ་བདེ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་སྟོང་། སྐུ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་ནི། དེ་ལས་རང་བཞིན་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་མཆོག་འགྲུབ་པའི་གཞི་འདིང་བའོ། །དེ་ཡང་ངོ་བོ་འཕགས་བཞིའི་བསྐྱེད་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུའི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་ཤར་བ་ལས་དུས་གསུམ་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་བསྐྱེད་པའི་ཡུམ་མཆོག་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རང་གཟུགས་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཟླ་བ་ཆུ་ཤེས་གྱི་མདོག་ཅན་དཀར་ཞིང་གསལ་ལ་དྲི་མ་མེད་པ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མ་ཤིན་ཏུ་མཉེན་ཞིང་དྲང་བའི་ཕྱག་པ་ལཱ་ཤ་ལྟར་འཇམ་པ་ཉིད་ཀྱིས་གཡས་མཆོག་སྦྱིན། གཡོན་ནུ་མ་གཡོན་པའི་ཐད་སྐྱབས་སྦྱིན་ཕྱག་རྒྱ་མཐེབ་སྲིན་སྦྱར་བའི་བར་ནས་ཨུཏྤལ་དཀར་པོའི་ལྕུགས་ཕྲན་གསར་པའི་སྡོང་བུ་གྱེས་པའི་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་དབུས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཁ་བྱེ་བའི་སྟེང་ནོར་བུ་ཆུ་ཤེལ་ལས་གྲུབ་པའི་ཚེ་བུམ་དཔག་བསམ་ཤིང་གི་འབྲས་བུས་ཁ་རྒྱན་ཅན། གཡས་ཀྱི་མེ་ཏོག་འབྲས་བུ། གཡོན་གོང་བུའི་ཚུལ་དུ་གནས་པ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་ཤིན་ཏུ་མཛེས་པ། སྐུ་མཉེན་ལྕུགས་དང་ལྡན་པ། སྐུ་རྐེད་ཕྲ་བ་ནུ་འབུར་མཐོ་ཞིང་མཛེས་པ། གསང་བའི་ཆུ་སྐྱེས་བལྟར་མི་མངོན་པ། དབུ་སྐྲ་ཕྱེད་ཐོར་ཅོག་ཏུ་བཅིང་བའི་རྩེར་ནོར་བུའི་ཏོག་གིས་མཛེས་པ། ལྷག་མ་སྙན་གོང་གཡས་གཡོན་ནས་སིལ་བུར་གྲོལ་ཞིང་དབུ་སྐྲ་ཤིན་ཏུ་གནག་པ་བུང་བའི་མདོག་ཅན། སྤྱན་དཀྱུས་རིང་ཞིང་མཛེས་པ། སྨིན་མའི་གཟེངས་མཐོ་བ། ཤངས་དང་། མཆུ་སྒྲོས་གཙང་ཞིང་མཛེས་པ། རྐེད་སྐབས་ཕྱེད་ཅིང་ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གི་སྐུ་དྲང་པོར་བཞུགས་པ། དར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་པ་དཔའ་བོའི་གཞུ་ལྟ་བུའི་སྨད་དཀྲིས་དང་། མཐིང་ཤུན་གྱི་མདོག་ལྟ་བུའི་འོག་པགས། དར་དམར་གྱི་ཤམ་ཐབས། དར་སྔོན་པོའི་སྟོད་གཡོགས་དང་། རིན་པོ་ཆེའི་རྩེ་ཕྲན་ཅན་གྱི་དབུ་རྒྱན། རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་པའི་སྙན་ཆ། མགུལ་ཆུ། དཔུང་རྒྱན། ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་གདུ་བུ། སྐ་རགས་དང་། ནུ་མ་ཡན་འཁོར་བའི་སེ་མོ་དོ། ལྟེ་འོག་ཡན་འཁོར་བ་དོ་ཤལ་རྣམས་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཕྱག་ཞབས་ཀྱི་མཐིལ་རྣམས་ལ་སྤྱན་རེ་རེ་དང་། ཞལ་གྱི་སྤྱན་གཡས་གཡོན་དབུས་གསུམ་སྟེ་སྤྱན་བདུན་གྱིས་མཛེས་པར་བཀྲ་བ། རང་གི་འོད་ལས་སྐྱེས་པའི་ཡབ་པདྨ་གར་དབང་ཐབས་ཀྱི་སྣང་ཆ་ཡིན་པས་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ལ་དམར་མདངས་ཆགས་ཉམས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བ་ཞི་ཞིང་འཛུམ་པའི་ཉམས་ཅན་གཡས་པདྨ་དམར་པོ་དང་། གཡོན་ཚེ་བུམ་བསྣམས་པ་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྱིས་མཛེས་པར་སྤྲས་ཤིང་པདྨའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་འཁྱུད་ཅིང་ཐབས་ཤེས་ཟུང་འཇུག་བདེ་སྟོང་ཆེན་པོས་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་མུ་མེད་པ་འཕྲོ་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་སྤྱི་བོར་ཟླ་བ་ལ་གནས་པའི་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་པདྨ་དམར་བོ་འདབ་མ་བརྒྱད་པ་ལ་གནས་པའི་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་སྟེ་རྣམ་སྣང་། སྣང་མཐའ། མི་བསྐྱོད་པའི་རང་བཞིན་ཅན་གྱི་ཡིག་འབྲུས་མཚན་པ་བསྒོམ་མོ། །གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས་པ་ནི། གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་ལས་འོད་ཟེར་ཉི་མ་བྱེ་བའི་གཟི་བརྗིད་ལྕགས་ཀྱུ་ལྟར་འཕྲོས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿསོགས་ཀྱིས་དགུག་གཞུག་བཅིང་མཉེས་པས་དགྱེས་པ་བསྐྱེད་ཅིང་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཞར་བྱུང་ཕྱག་མཆོད་བསྟོད་པ་མདོར་བསྡུས་བྱས་ན། ཨ་ལ་ལ་ཧོཿཞེས་གཙོ་མོའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་ལ་ངོ་མཚར་ཞིང་ཆེད་དུ་བརྗོད་པའི་གླུ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་དམ་ཡེ་དབྱེར་མེད་པའི་ལྷ་རང་སེམས་གཉུག་མའི་རྩལ་དུ་ཤེས་པས་བརྡ་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་། ཐུགས་ཀ་ནས་སྤྲོས་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་ཕྱི་མཆོད་ཉེར་སྤྱོད། ནང་མཆོད་འདོད་ཡོན་ལྔ་ཐོགས་པ་དང་། གསང་མཆོད་སྨན་གྱི་སྤྲིན་ཕུང་ལས་འདོད་ཡོན་གྱི་ལྷ་མོ་འཕྲོ་བ་དང་། ཁམས་གསུམ་གདུག་པ་ཅན་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་རཀྟའི་ལྦུ་ཕྲེང་ལས་ལྷ་མོ་དམར་མོ་དང་། སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་གཏོར་མར་སྦྱོར་བའི་དམ་རྫས་གཏོར་ཆེན་ལས་ཀྱང་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་དཔག་མེད་འཕྲོ་བས་ཟག་མེད་ཀྱི་དབང་པོར་ལྷ་ལ་ལྷ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་གྱིས་དགྱེས་རྒུར་རོལ་པས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དབྱེར་མེད་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོས་ཚིམ་པ་ལས་ཚོགས་ཆེན་རྫོགས་ཤིང་། མཆོད་བྱ་མཆོད་བྱེད་མཆོད་ཡུལ་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་དབྱིངས་ལས་མི་འདའ་བའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པར་འགག་བསྡོམ་པ་དང་། རང་ལས་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་གཙོ་མོའི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་པས་བདེ་བའི་གར་བསྒྱུར་ཞིང་སྙན་པའི་གླུ་དབྱངས་ཀྱིས་བསྟོད་པའི་མཐར་ལྷ་མོ་རྣམས་རང་ལ་བསྡུའོ། །གསུམ་པ་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་སེམས་བཟུང་བ་ནི་དམ་ཚིག་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པའི་ལྷ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོའི་རྣམ་པ་སྤྱི་ལ་སེམས་བཟུང་བ་ནི་རང་ཉིད་གཙོ་མོ་ཡབ་ཡུམ་སྐུ་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་རྫོགས་ངོ་བོ་སྟོང་པ། རང་བཞིན་བདེ་བ། རྣམ་པ་གསལ་བ་ཅན་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་དྭངས་པའི་ཆུ་ཟླ་ལྟར་སྒྲིབ་མེད་འོད་ཀྱི་རྣམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ཅན་ཡིད་ངོར་ཝལ་གྱིས་དྲན་པར་བྱ། མི་གསལ་ན་དམ་ཚིག་གི་བྲིས་སྐུར་ཡིད་མིག་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད། དེ་མ་ཐག་རང་ལུས་རྣམ་པ་དེ་ལྟར་དྲན་པར་བྱ། ཐུན་ཆུང་ལ་གྲངས་མང་བས་ཡང་ཡང་བསྒོམ་པར་བྱས་ན་ཡུན་ཇེ་རིང་ཇེ་གསལ་ལ་འགྲོ། དེ་ཡང་བྲིས་སྐུ་ལྟ་བུ་ལེབ་ལེབ། འབུར་སྐུ་འདྲ་བའི་རྡོག་པོ་ཅན་དུ་བསྒོམ་པར་མི་བྱ་ཆོས་སྐུའི་སྙིང་པོ། ལོངས་སྐུའི་རྣམ་པ། སྤྲུལ་སྐུའི་རོལ་རྩལ། ལྷ་དང་བདག་རྟོགས་དབྱེར་མེད་པ་ལ་ནན་ཏན་བྱས་ན་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་འཇུག་ཏུ་འགྲོ་བ་ཡིན། སེམས་འཛིན་འདི་ཁོ་ན་གལ་ཆེ་སྟེ་དཔེར་ན་སྔར་འདྲིས་ཀྱི་མི་ཞིག་གི་མིང་བརྗོད་པ་དང་། དེའི་ལུས་དང་བྱད་དབྱིབས་ལམ་གྱིས་གསལ་བ་བཞིན། ལྷ་སྐུ་ཡང་དེ་བཞིན་དྲན་པར་བྱ་དགོས། དེ་ཡང་མཚན་མོ་སོགས་རླུང་རིག་དྭངས་པའི་སྐབས་རྣམས་ལ་བསྒོམ་པ་གནད། དེ་ནས་རྣམ་པ་བྱེ་བྲག་ལ་སྤྱན་དབུས་མའམ། གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའི་རྩེ་མོ་ནས་གདན་པད་ཟླ་ཡན་སྐུ་རྒྱན་མེད་དང་། རྒྱན་ཅན་ལ་རེ་རེ་བཞིན་སེམས་འཛིན་སོ་སོར་གསལ་སྣང་སྐྱེས་པ་དང་། ཐམས་ཅད་དུས་གཅིག་ཏུ་དྭངས་གསལ་གཡོ་མེད་དུ་སེམས་བཟུང་། གང་ལྟར་ཡང་སེམས་གྲིམ་ལྷོད་སྙོམས་པར་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གཏད། ཤེས་པ་ཁོངས་ལྷོད། གསལ་སྣང་གི་འཛིན་སྟངས་ཤོར་ན་སྒྲིམ། རྣམ་རྟོག་འཚུབས་ནས་མི་གསལ་ན་ཀློད། རྟོག་པ་ཧ་ཅང་རྒོད་ན་འཕྲོ་བཅད། བཟླས་པ་སོགས་བྱ། བྱིང་རྒོད་ཀྱི་སྐྱོན་བསལ་ཏེ་བསྒོམ། སྐབས་རེར། ང་ཡི་སྒོ་གསུམ་པོ་ཐ་མལ་པ་ནམ་ཡང་མ་ཡིན་འབྲས་དུས་ཀྱི་བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྐྱོན་ཀུན་ཟད་ཡོན་ཏན་ཀུན་རྫོགས་དངོས་ཡིན་སྙམ་པས་སྐུ་ཡི་གསལ་སྣང་འདོན་པ་དེ་དང་དེར་དངོས་ཡིན་པར་བསམ་ནས་སེམས་བཟུང་བས་གོམས་པ་ན་རང་ལྷ་དེར་དངོས་སུ་སོང་བའི་འདུ་ཤེས་རྒྱུན་ཆགས་པ་འོང་། དག་པ་དྲན་པ་ནི་ལྷ་སྐུའི་རྣམ་པ་འདི་ལས་ཉོན་གྱི་འཕེན་པའི་ལུས་རགས་པར་གྲུབ་པ་ལྟ་བུ་མ་ཡིན་གྱི་འབྲས་བུ་མཐར་ཕྱིན་པའི་ལྷ་སོ་སོའི་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་མཚོན་པ་བརྡ་རྟགས་ཀྱི་སྐུར་ཤར་བ་སྟེ། དེ་ཡང་གཞིའི་གནས་ལུགས་ཡེ་ནས་རང་བཞིན་གྱི་རྣམ་པར་དག་པ་འབྲས་ཆོས་ཀྱི་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྣམས་དང་དབྱེར་མི་ཕྱེད་པའི་རང་བཞིན་ཕྱིར་གསལ་བ་ལམ་དུས་སུ་བསྒོམ་པ་ལས་གཞན་དུ་མི་དམིགས་པས་སྲོག་བཟུང་བ་ནི་རང་རིག་པའི་དག་པ་དང་། དེའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས་སྣང་སྲིད་ལྷའི་འཁོར་ལོར་ཤར་བ་ནི་ཆོས་ཅན་ལྷ་སོ་སོའི་དག་པ་དང་། སྐྱེ་འགགས་གནས་གསུམ་དང་བྲལ་བའི་བརྗོད་བྲལ་གྱི་ལྟ་བས་རྒྱས་འདེབས་ཏེ་སྣང་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཏུ་བསྒོམ་པ་ནི་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་ཀྱི་དག་པ་སྟེ་དེ་གསུམ་དང་ལྡན་པས་རྣམ་པ་གསལ་བ་དང་། ང་རྒྱལ་དྲན་པ་གཉིས་དང་སྦྲེལ་ནས་ཉམས་སུ་བླངས། དག་པ་སོ་སོར་དྲན་ན་ཆོས་ཐམས་ཅད་དེ་བཞིན་ཉིད་དུ་རོ་གཅིག་པས་ཞལ་གཅིག་ཐབས་ཤེས་མཚོན་པའི་ཕྱག་གཉིས་དང་། སྲིད་ཞིའི་མཐའ་དགག་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་། སྣང་སྟོང་མཚོན་པར་བྱེད་པའི་ཡབ་ཡུམ་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ། མ་ཆགས་པདྨའི་རིགས་ལས་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་གི་ཞལ་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་ལས་འཁྲུངས་ཤིང་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་བརྡར་སྐུ་མདོག་ཟླ་བའི་མདངས་ལྡན། འགྲོ་ལ་བརྩེ་བས་ཞི་འཛུམ་ཆགས་ཉམས་ཅན། ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྦྱིན་པའི་བརྡར་གཡས་མཆོག་སྦྱིན། འགྲོ་ལ་མི་འཇིགས་སྦྱིན་པ་དང་། རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡུམ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་མ་ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བའོ་ཞེས་པའི་བརྡར་གཡོན་སྐྱབས་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་མཛད་ཅིང་ཕྲིན་ལས་ཐོགས་པ་མེད་པས་ཨུཏྤལ་དཀར་པོའི་ཡུ་བ་ནས་འཛིན་པ་ཐུགས་ཀར་གཏོད་ཅིང་། མེ་ཏོག་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་ཁ་བྱེ་བའི་སྟེང་དུས་མིན་གྱི་འཆི་བའི་འཇིགས་པ་བཅོམ་པའི་མཚོན་བྱེད་ཚེ་བུམ་འཛིན་པ། དགེ་བའི་ཆོས་ཡོངས་སུ་རྫོགས་ཤིང་གཞན་རྗེས་སུ་འཛིན་པས་དབུ་སྐྲ་ཐོར་ཚུགས་སུ་བཅིངས་ཤིང་ལྷག་མ་ཐུར་དུ་གྲོལ་བ། ཉོན་མོངས་པའི་གདུང་བ་ལས་གྲོལ་བའི་རྟགས་དར་གྱི་སྟོད་གཡོགས་སྨད་དཀྲིས། འདོད་ཡོན་མ་སྤངས་རྒྱན་དུ་རོལ་ཞིང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་ཡན་ལག་བདུན་མཚོན་བྱེད་དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན། ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་ཆ་རང་འོད་ཀྱི་ཡབ་པདྨ་གར་དབང་གིས་འཁྲིལ་བ། གཞལ་ཡས་ཁང་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཆོས་སོ་བདུན་བརྡ་དོན་རྟགས་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་ཤར་བ། མཚན་རྟོག་གིས་མི་ཕྱེད་པའི་རྡོ་རྗེའི་ར་བ། རྣམ་རྟོག་གི་བག་ཆགས་གཞོམ་ཕྱིར་མེ་དཔུང་གིས་བསྐོར་བ་སོགས་སོ་སོ་ནས་དག་པ་དྲན་པས་ཐ་མལ་གྱི་ཞེན་པ་བཟློག་ཅིང་གཞི་འབྲས་སྦྲེལ་བའི་དག་པ་དྲན་པ་ལ་བསླབ་པས་བསྐྱེད་རིམ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་ཉེ་རྒྱུར་འགྲོ་བ་ཡིན་ནོ། །དེ་ལྟར་གསལ་བརྟན་དག་གསུམ་གྱི་ནང་ནས་རིམ་བཞིན་གཞལ་ཡས་ཁང་རྡོ་རྭ་མེ་རིའི་བར་དང་། ཕྱི་ནས་ནང་དུ་གཙོ་མོའི་བར་གསལ་བཏབ་ཅིང་ཚད་དུ་ཕྱིན་པར་བྱ་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་ལྷ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་བསྒོམ་པས་གཞི་དུས་སུ་བྱིས་པ་བཙས་པ། ནར་སོན་ནས་འདོད་པའི་ཚོར་བས་གདུངས་ཏེ་དེ་དོན་དུ་གཉེར་བ། ཆུང་མ་ལེན་པ། སྒོ་གསུམ་གྱི་ནུས་པ་རིམ་གྱིས་འཕེལ་བ། རང་རིགས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་དབང་བསྒྱུར་བ་རྣམས་སྦྱོང་། སྦྱངས་འབྲས་སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་སྐུ་བལྟམས་པ། བྱང་ཆུབ་དོན་དུ་གཉེར་བས་རབ་ཏུ་བྱུང་ནས་དཀའ་ཐུབ་མཛད་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྙིང་པོར་གཤེགས་པ། བདུད་བཏུལ་ཏེ་བསམ་གཏན་བསྐྱེད་པ། རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ལ་མངའ་བརྙེས་པ་རྣམས་དང་། ལམ་གོང་མའི་ཚེ། བདེ་སྟོང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་སྐུར་སྒྲུབ་ཕྱིར། བདེ་རླུང་སེམས་ལས་ལྷ་སྐུར་ལྡང་བ། མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཕྱིར་ལས་རྒྱ་ཡེ་རྒྱ་གང་རུང་དང་མི་འབྲལ་བ། དེ་ལས་རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་རིམ་གྱིས་གོམས་ནས་དེས་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ལ་མྱུར་དུ་སྦྱོར་བའི་གཞི་འདིང་བས་སྨིན་བྱེད་དུ་འགྲོ། གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པས་སྦྱང་བྱ་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ། སྦྱོང་བྱེད་རྡོ་རྗེ་གསུམ། སྦྱངས་འབྲས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་བ་གསུམ་འགྲུབ། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་བཞུགས་གསོལ་གྱི། སྦྱང་བྱ་བྱིས་པ་དེ་དང་རིས་མཐུན་གྱི་འགྲོ་བ་རྣམས་དང་བློ་གྲོས་ནུས་པ་མཉམ་པར་གྱུར་པའི་བག་ཆགས་དང་། སྦྱོང་བྱེད་རང་བཞིན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དམ་ཚིག་གི་འཁོར་ལོར་བསྟིམ་པ། སྦྱངས་འབྲས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་དང་དགོངས་པ་རོ་གཅིག་ཏུ་གྱུར་པའོ། །ཕྱག་མཆོད་སོགས་ལས་རིམ་གྱིས། སྦྱང་བྱ་བྱིས་པ་དེ་འདོད་ཡོན་ལ་སྤྱོད་ཅིང་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཆོས་སྒྲུབ་པ་རྣམས་ཀྱི་བག་ཆགས་དང་། སྦྱོང་བྱེད་དབྱིངས་ཡེ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཤེས་པའི་ངང་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ། ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ། གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་རྗེས་དྲན་གྱི་བསྟོད་པ་རྣམས་ཀྱིས། སྦྱངས་འབྲས་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་པའི་ཚེ་འབད་བརྩོན་མེད་པར་མཆོད་པའི་རྣམ་པ་མཐའ་ཡས་པ་འབྱུང་བ་དང་འཁོར་འདས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀུར་བའི་འོས་སུ་གྱུར་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིག་པའོ། །དེ་རྣམས་ཀྱང་སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས། རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྐྱེད༔ རྣམ་པ་གསལ་ཞིང་ང་རྒྱལ་བརྟན༔ རྣམ་དག་དྲན་པས་གསལ་སྣང་བསྒྲུབ༔ ཐ་མལ་སྣང་ཞེན་འགོག་ནུས་པའི༔ གསལ་བ་རབ་ཀྱི་མཐར་སོན་པས༔ ཞེས་འབྱུང་བ་དང་མཐུན་པའོ། །གཉིས་པ་གསུང་བཟླས་པ་སྔགས་ཀྱི་ཁྲིད་ནི། དེ་ལྟ་བུའི་སྒོམ་པས་དུབ་ན། བོགས་འབྱིན་པའི་སླད་དུ་བཟླས་བརྗོད་ཀྱི་བསམ་གཏན་ལ་བསླབ་པ་ནི། རང་ཉིད་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཚེ་དཔག་མེད༔ དཀར་གསལ་སོགས་བཟླས་དམིགས་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར། དེའི་ཐུགས་དབུས་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་མ་བཞི་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་འོག་ཉི་མ། སྟེང་ཟླ་བའི་གྭའུ་ཁ་སྦྱོར་གྱི་དབུས་སུ་ཏཱྃ་དཀར་པོ་གསལ་ཞིང་འཚེར་བའི་མཐར་ཡི་གེ་བཅུ་པ་དང་དྲིལ་སྒྲུབ་ཡེ་སེམས། སྤྲུལ་པའི་སྔགས་བཅས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མཐུད་ནས་གཡས་བསྐོར་དུ་བཀོད་ཅིང་དེ་ལ་སེམས་བཟུང་། སེམས་ཟིན་པ་ན་ཐུགས་སྲོག་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་ལས་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་པ་འཕྲོས། གཙུག་ཏོར་ནོར་བུའི་རྩེ་མོ་ནས་ཐོན་ཏེ་འཕགས་མ་རྣམ་པར་རྒྱལ་མ་དཀར་མོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་གཡས་སྐྱབས་སྦྱིན་པུས་མོ་གཡས་པའི་སྟེང་དུ་བརྐྱངས་ཏེ་སྡིགས་མཛུབ་ཀྱིས་ལྕགས་ཀྱུ་འགུགས་ཐབས་སུ་བསྣམས་པ། གཡོན་པས་ཐུགས་ཀའི་ཐད་དུ་མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་འབེབས་བཞིན་པ་བསྣམས་པ་ཞབས་སེམས་མའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་ཅན་ཉི་ཟེར་གྱི་རྡུལ་ལྟ་བུ་འཕྲོས་པས་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་ནོར་ལྷ་དང་བཅས་པའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་འཁོར་འདས་བརྟན་གཡོའི་དྭངས་བཅུད་མ་ལུས་པ་བདུད་རྩི་འོད་ཟེར་གྲུབ་པའི་དངུལ་ཆུའི་རྣམ་པར་བསྡུས་ཏེ་རང་གི་སྒོ་གསུམ་གྱི་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེར་ཐིམ་པས་ཚེ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་པར་མོས་ལ་བཟླ། གྲུབ་པའི་དངུལ་ཆུ་ནི་བཅུད་ལེན་གྱི་རྫས་གྲུབ་པ་སྟེ་སྟོན་ཟླ་ལྟར་དཀར་བ། ཉི་མ་ལྟ་བུའི་འོད་ཟེར་ཅན། གཡས་བསྐོར་དུ་འཁྱིལ་ཞིང་གྲུབ་པའི་རྟགས་གཡུང་དྲུང་དང་དགའ་བ་འཁྱིལ་པ་སོགས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རི་མོ་སྣ་ཚོགས་པ་བཀྲ་བ། ནུས་པས་གང་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་གླང་པོ་ཆེའི་སྟོབས། ཉི་ཟླའི་ཚེ། རྡོ་རྗེའི་ལུས། བཅུ་དྲུག་གི་ལང་ཚོ་ཅན་དུ་བསྒྱུར་ནུས་ཤིང་ལྕགས་ལ་རེག་པ་ཙམ་གྱིས་གསེར་དུ་འགྱུར་བ། ཤིང་སྐམ་ལ་གཏོར་བ་ཙམ་གྱིས་ལོ་འབྲས་མེ་ཏོག་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་སྐད་ཅིག་གིས་འབྱུང་བ་ཞིག་སྟེ། དེ་ལྟ་བུའི་རྣམ་པ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བསྒོམ་དགོས་གསུངས། སྤྱིར་སྔགས་ཕྲེང་འཁོར་ལུགས། བསྙེན་པ་ལ་བཀོད་པ། ཉེ་བསྙེན་ལ་འཁོར་བ། སྒྲུབ་པ་ལ་དོ་ལི། སྒྲུབ་ཆེན་ལ་སྤྲོ་བསྡུ་གཙོ་བོར་གསུངས་ཀྱང་དཀྱུས་ཙམ་ལ་བཀོད་པའི་དམིགས་པ་ཁོ་ནས་འཐུས། བཀོད་དམིགས་གསལ་ཐེབས་ནས་འཁོར་བའི་དམིགས་པ་གསལ་བཏབ་ཀྱང་རུང་བས་དེའི་ཚེ་སྔགས་ཕྲེང་བར་མ་ཆད་པ་གཡས་བསྐོར་དུ་རང་སྒྲ་དང་བཅས་པས་མྱུར་བར་འཁོར་བ་ལས་སྔགས་ཀྱི་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་སྤྲོ་བ་སོགས་གོང་ལྟར། བཟླ་བྱའི་སྔགས་བསྙེན་སྒྲུབ་སྔོན་དུ་མ་ཐེམ་ན་གཙོ་བོ་ཡིག་བཅུ་དང་། ཐེམ་ན་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྔགས་གཙོ་བོ་བཟླ་དགོས། ཡེ་སེམས་དང་སྤྲུལ་པའི་སྔགས་ཀྱང་ཅུང་ཟད་རེ་བཟླ། རྒྱུན་ཁྱེར་འདི་བསྙེན་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་ཆིག་དྲིལ་ཡིན་པས། སྐབས་རེར། སྔགས་ཕྲེང་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བརྗིད་འབར། ཁམས་གསུམ་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་འཁོར་ལོར་རྫོགས་པའི་མོས་པ་དང་། ཡང་ཐུགས་སྲོག་ཏཱྃ་ལས་སྔགས་ཕྲེང་བར་མ་ཆད་པ་བྱུང་། ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཞལ་ནས་གཙོ་མོའི་ཞལ་དུ་བརྒྱུད། ཡབ་ཀྱི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྐུའི་དབྱིབས་བརྒྱུད་གསང་བའི་རྡོ་རྗེ་ནས་ཡུམ་གྱི་མཁར་སོང་ཐུགས་སྲོག་ལ་ཐིམ། དེ་ལྟར་མགལ་མེའི་འཁོར་ལོ་ལྟར་འཁོར་བས་ཡབ་ཡུམ་གྱི་ཐུགས་རྒྱུད་ལ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེས། མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བ་འཆི་མེད་རང་བྱུང་རྟག་པ་དམ་པའི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་བསམ་ལ་དྲིལ་སྔགས་བཟླ་བ་ནི་སྒྲུབ་པའི་དམིགས་པ་དང་། ཡང་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་ལས་ལས་བཞིའི་ཁ་དོག་དང་མཐུན་པའི་འོད་ཟེར་ནམ་མཁའ་གང་བ་ཕོ་ཉ་ལྟ་བུ་འཕྲོས། ཞི་རྒྱས་དབང་དྲག་མཆོག་གི་ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་སྒྲུབ་པར་མོས་ལ་དྲིལ་སྔགས་བཟླའོ། །དེ་ཡང་བཟླས་པའི་སྐབས་ངག་ཚིག་ཐ་མལ་པས་བར་མི་བཅད་པ་དང་། སེམས་རྩེ་གཅིག་པའི་ཏིང་འཛིན་བརྟན་པོས་བཟླ་དགོས། དམིགས་པ་གཅིག་ཁོ་ནས་སྐྱོ་ན། རེས་འགའ་སྐུ་ཡི་གསལ་སྣང་ལ་བློ་བཞག། རེས་འགའ་ཚེ་ཐུང་བའི་ལས་བསགས་པའི་སེམས་ཅན་ལ་སྙིང་རྗེ་བསྐྱེད། སྐབས་རེར་སྣང་གྲགས་ཐམས་ཅད་རྗེ་བཙུན་མའི་གསལ་སྣང་བརྟན་པོས་སྔགས་བཟླ། གཙོ་བོར་ལྟ་བའི་ངང་བསྐྱངས་ལྷ་སྔགས་དབྱེར་མེད་དུ་ཤེས་པའི་དད་པ་དང་མོས་གུས་ཐེ་ཚོམ་མེད་པའི་ངང་ནས་བཟླས་ན་མཆོག་ཐུན་གྱི་དངོས་གྲུབ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་ལ། སེམས་རྣམ་གཡེང་གིས་ཇི་ཙམ་བཟླས་ཀྱང་ངག་སྒྲིབ་ཅུང་ཟད་སྲབ་པ་ལས་འདོད་དོན་མི་འགྲུབ་སྟེ། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོས། མ་ཡེངས་ཏིང་འཛིན་ལྡན་པས་བཟླ༔ གཞན་དུ་ཡེངས་པར་གྱུར་ན་ནི༔ བསྐལ་པར་བཟླས་ཀྱང་འབྲས་མི་འབྱིན༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ལ། བགྲང་ཕྲེང་མཚན་ཉིད་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ། རྔམ་གློག་ལས། སྒྲ་ཆེན་མ་ཡིན་ཆུང་བ་མིན། །མགྱོགས་པ་མ་ཡིན་བུལ་པར་མིན། །དྲག་པོར་མ་ཡིན་ཞན་པར་མིན། །ཡིག་འབྲུའི་ཡན་ལག་ཉམས་པར་མིན། །ཡེངས་པར་མ་ཡིན་སྨྲ་བཞིན་མིན། །གླེང་སོགས་བར་དུ་ཆོད་པས་མིན། །ཞེས་པ་ལྟར་སྔགས་ཀྱི་སྐྱོན་རྣམས་སྤངས་ནས་བཟླ། སྐབས་རེར་རླུང་ཁ་སྦྱོར་དུ་བཟུང་སྟེ་སྔགས་ཀྱི་གཟུགས་དང་སྒྲ་དྲན་པར་བྱས་ཏེ་འགོག་བཟླས་དང་། རླུང་འཛིན་པ་ཡང་སྤངས་ཏེ་ཡིད་ཀྱི་སྔགས་གཟུགས་སམ་སྒྲ་ལ་དམིགས་ནས་བཟླས་པ་ཡིད་བཟླས་དག་ཀྱང་བྱ། འདིའི་སྤྱད་བྱ་མ་དག་འཁོར་བའི་གནས་སུ་མིང་ཚིག་ཡི་གེ་ངག་གི་བརྗོད་པ་འཁྲུལ་པའི་སྒྲ་དོན་དེར་འཛིན་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ། སྦྱོང་བྱེད་ངག་གི་བཟླས་པ་ཡང་དང་ཡང་དུ་བསྐྱར་ཞིང་བཟླས་པས་འབྱུང་འཇུག་བྱེད་རྩོལ་སྒྲ་དང་བཅས་པ་ངག་ནས། སྦྱངས་འབྲས་རང་ཉིད་སངས་རྒྱས་ནས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བ་སོགས་གསུང་རྡོ་རྗེའི་འགྲོ་དོན་མཛད་པའི་གཞི་ཐེངས་པ་ནི་ཐུན་མོང་དང་ཁྱད་པར་སེམས་གྱི་དྲི་མ་སྦྱངས་ཤིང་ངག་གི་ནུས་པ་རྙེད་པ་དང་། ཡེ་ཤེས་ལྷ་ཡི་མཚན་སྔགས་ཀྱིས་ཡང་ཡར་བོས་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ལྷ་དང་ཉེ་བར་འགྱུར་བའི་དགོས་པ་ཡོད་ལ། ལྷ་རྣམས་སྔགས་དེ་ཡི་རྣམ་པར་ཞུགས་པས་ཡིག་འབྲུར་སྒོམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རིག་སྔགས་སུ་མོས་པས་བཟླ་བ། ཞེན་པས་ཞུགས་ཤིང་འབྲེལ་བས་མི་བསླུ་བ་དང་། གནས་སྐབས་སུ་ལས་བཞི་སྒྲུབ་ཅིང་ཁྱད་པར་ཚེ་བསོད་ཡེ་ཤེས་རྒྱས་ནས། མཐར་ཐུག་གསུང་རྡོ་རྗེ་ཐོབ་པའི་དངོས་རྒྱུ་ཐུན་མོང་མིན་པའོ། །ཐུན་དེ་ལས་ལྡང་བར་བརྩམ་པ་ན། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་གིས་སྔགས་ཀྱི་ལྷག་ཆད་བསྐང་ཞིང་བརྟན་པར་བྱ། མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་དང་། ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ནོངས་པ་བཤགས། ལྷར་སྣང་འོད་གསལ་དུ་མེ་ལོང་ལ་ཧས་བརྒྱབ་པ་ལྟར་དབྱིངས་སུ་བསྡུ་བའམ། ཡང་ན་གཙོ་མོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་སྣོད་བཅུད་ཐམས་ཅད་ལ་ཕོག་པས་འོད་དུ་ཞུ་ནས་གཞལ་ཡས་ཁང་ལ་ཐིམ། གཞལ་ཡས་ཁང་གཙོ་མོ་ལ། ཡབ་ཡུམ་ལ། དེ་དབུ་ཞབས་ནས་རིམ་པས་འདུས་ཏེ་ཏཱྃ་ལ་ཐིམ། དེ་གྱེན་རྫོགས་ནཱ་དའི་བར་བསྡུས་ནས་ཤིན་ཏུ་ཕྲ་བ་ལ་སེམས་བཟུང་། དེ་ཡང་མི་དམིགས་པ་འོད་གསལ་གྱི་ངང་དུ་བཞག། སླར་ཡང་སྐད་ཅིག་གིས་ཟུང་འཇུག་གི་སྐུར་ལྡང་ལ་འབྲུ་གསུམ་བརྗོད་པས་སྒོ་གསུམ་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་རྒྱས་གདབ། རང་དང་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འཕགས་མའི་སྐུ། གྲགས་པ་གསུང་། དྲན་རྟོག་ཐུགས་ཏེ་ཁྱེར་སོ་གསུམ་དང་མི་འབྲལ་བ་དང་། དགེ་བསྔོ་དང་། ཤིས་བརྗོད་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་སྤྱོད་ལམ་ལ་འཇུག་གོ །འདིའི་སྦྱང་བྱ་བྱིས་པ་ལང་ཚོ་རྫོགས་ནས་འཆི་བ་སླར་ཡང་འབྱུང་བ་སྟེ། རྟེན་དང་བརྟེན་པ་རིམ་གྱིས་སྡུད་པས་ཕྱི་ནང་གི་ཐིམ་རིམ་དང་འཆི་བ་འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་མཚོན། དེ་ལས་ལྷར་ལྡང་བས་བར་སྲིད་དང་རྣམ་པ་མཐུན། སྤྱོད་བྱེད་བསྡུ་ལྡང་གི་རིམ་པས། སྦྱངས་འབྲས་གཟུགས་སྐུའི་སྣང་ཆ་ནི་ཆོས་སྐུའི་ཕྲིན་ལས་དང་། ཆོས་སྐུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱང་དབྱིངས་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡིན་པས་དེར་ཐིམ་པ་དང་། དེ་ལས་ཕྱིར་གསལ་གཟུགས་སྐུའི་སྣང་བ་རྒྱུན་མི་ཆད་པས་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་ཐུགས་རྫོགས་རིམ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིད་རིམ་མདོ་ཙམ་སྨོས་པ་ནི། གོང་དུ་བསྐྱེད་རིམ་འོད་གསལ་དུ་བསྡུ་བ་དང་། སླར་ལྡང་བས་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་བསལ་ཞིང་དེའི་ངང་ནས་རྫོགས་རིམ་མཚན་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་མདོར་བསྡུ་ན། སྒྲོལ་མའི་ཟབ་ཏིག་ལས། རང་བྱུང་རིག་པ་སྐད་ཅིག་མ༔ བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་དབྱིངས་སུ་བསྐྱལ༔ མཚོན་བྱེད་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་ལས༔ དོན་གྱི་ལྷན་སྐྱེས་མངོན་དུ་འགྱུར༔ འགྱུར་མེད་དྭངས་མ་གསུམ་ལྡན་གྱི༔ རྡོ་རྗེ་སྒྲོལ་མ་ཚེ་འདིར་འགྲུབ༔ ཅེས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་བསྟན་པ་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་སེམས་གྱི་རང་བཞིན་གཉུག་མ་དེ་ཉིད་དངོས་པོ་དང་མཚན་མར་མ་གྲུབ་པས་རྟག་པ་རང་རྒྱུད་དུ་མེད། མེད་པ་མ་ཡིན་ཏེ་འཁོར་འདས་ཀྱི་སྣང་བ་སྣ་ཚོགས་འཆར་བའི་གཞི་མ་འགགས་པ་གསལ་རིག་ཙམ་མ་འགགས་པས་ཅང་མེད་ཆད་པ་མ་ཡིན་དེའང་གཉིས་ཀ་གཉིས་མིན་གྱི་མཐའ་ལས་གྲོལ་བས་འདི་ཞེས་མཚན་མཚོན་བསམ་བརྗོད་ཐམས་ཅད་ལས་འདས་པ་ནི་ལྟ་བ་དང་། དེ་ལ་བླ་མའི་མན་ངག་གི་གཞི་བཟུང་སྟེ་གང་དུའང་མི་སེམས། ཅི་ལ་ཡང་མི་རྟོག། གནས་ལུགས་དེའི་ངང་དུ་ཡིད་དཔྱོད་ཀྱི་བཟོ་མ་བཅོས་པ་རང་བབ་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུའི་ངང་དུ་སྐད་ཅིག་ཀྱང་མ་ཡེངས་པ་རིག་པ་ཧྲིག་གེ་བ་རང་སོར་བཞག་པས་རིག་པ་ཡུལ་མེད་རང་གསལ་དུ་ལྷག་གེར་གནས་པ་ལས་མི་གཡོ་བ་ནི་ཞི་ལྷག་ཟུང་འཇུག་གི་བསྒོམ་པ། ལྟ་སྒོམ་དེའི་ངང་ལས་རྗེས་ཐོབ་ཏུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུ་ལ་ཡིད་ཆེས་བསྐྱེད། སྟོང་པ་ཉིད་དང་སྙིང་རྗེ་ཟུང་དུ་འཇུག་པས་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱ་བ་དང་། སྣང་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་བདེ་ཆེན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གྲོགས་སུ་ཁྱེར་བ་ནི་སྤྱོད་པ། དེ་ལྟར་གོམས་པར་བྱས་པས་གཞིའི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར་ཏེ་སྤངས་ཐོབ་མེད་པ་དོན་དམ་པའི་རྗེ་བཙུན་འཕགས་མ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་མའི་རང་ཞལ་མཇལ་བ་ནི་འབྲས་བུ་སྟེ། དང་པོ་ཚོགས་སྦྱོར་གྱི་དུས་སུ་དཔེ་ཡི་ཡེ་ཤེས་སྐྱེ་ལ་དེ་གོམས་པས་མཐོང་ལམ་ལ་སྦྱོར་ཏེ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་རྟོགས་ནས་མཐར་གྱིས་མི་སློབ་པའི་གོ་འཕང་ལ་སྦྱོར་བར་བྱེད་དོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་འབྲས་བཞི་པོ་ཚད་དུ་ཕྱིན་པར་བརྩོན་དགོས་སོ། །དེ་ལྟར་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་ངེས་པའང་། འདུས་པ་ཕྱི་མ་ལས། སངས་རྒྱས་རྣམས་ཀྱི་ཆོས་བསྟན་པ། །རིམ་པ་གཉིས་ལ་ཡང་དག་གནས། །བསྐྱེད་པ་ཡི་ནི་རིམ་པ་དང་། །རྫོགས་པ་ཡི་ནི་རིམ་པའོ། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྣོད་བཅུད་ཐ་མལ་གྱི་སྣང་ཞེན་སྦྱོང་བ་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་དང་། རླུང་སེམས་མི་ཤིགས་པའི་ཐིག་ལེར་རྩོལ་མེད་ངང་གིས་འཆིང་ནས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མཆོག་དང་ལྡན་པའི་སྐུ་འགྲུབ་བྱེད་མཚན་མེད་རྫོགས་པའི་རིམ་པ་བཅས་རེ་ཞིག་བཤད་ཟིན་ཏོ། །སླར་ཡང་སྨྲས་པ། འཆི་མེད་སྒྲུབ་པའི་ལམ་ཟབ་གྲངས་མེད་ཀྱི། །དབུས་ན་ལྷུན་པོ་ལྟར་འཕགས་བཅོམ་ལྡན་འདས། །འཕགས་མ་སྒྲོལ་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་ཞེས། །རིག་འཛིན་བྱེ་བ་འབུམ་གྱིས་བསྙེན་པའི་ལྷ། །གང་དེའི་སྒྲུབ་ཐབས་སློབ་དཔོན་རྣམ་གསུམ་གྱི། །དགོངས་ཉམས་བཅུད་བསྡུས་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཏིག་གི །ངེས་རྫོགས་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པའི་རྣལ་འབྱོར་དང་། །རྗེས་འབྲེལ་ཟབ་མོའི་ཁྲིད་ཀྱི་རིམ་པ་འདི། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩི་དང་། །མཁས་གྲུབ་གོང་མའི་གསུང་ལྟར་བཀྲལ་བ་ལས། །རང་བཟོའི་ཚིག་གི་ཉེས་པ་འདིར་མེད་ཀྱང་། །རྨོངས་པའི་དྲི་མས་གོས་ན་བཟོད་པར་བགྱི། །འདི་ལས་བྱུང་བའི་དགེ་ཚོགས་ཅི་མཆིས་པ། །རིགས་གསུམ་མགོན་དང་སྒྲོལ་མའི་ཐུགས་བསྐྱེད་བཞིན། །བསྟན་དང་འགྲོ་ལ་ཡོངས་སུ་བསྔོས་པ་ཡིས། །དུས་མིན་འཆི་བའི་རྒྱུ་འབྲས་མི་མྱོང་ཤོག། རིམ་གཉིས་གྲུབ་པའི་ཟས་ཀྱི་འཚོ་བ་ཡིས། །ལུས་ནི་རྡོ་རྗེའི་སྟོབས་ལྟར་བརྟན་པ་དང་། །ངག་ནི་བདེན་ཚིག་ནུས་པའི་རྩལ་འབར་ཤིང་། །དྲན་རྟོག་འོད་གསལ་ཆེན་པོར་འཆར་བར་ཤོག། དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་རབ་བརྟན་ཅིང་། །གསུང་གསང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ་དབྱངས་རྒྱུན་མི་ཆད། །མཁྱེན་གཉིས་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་སྒྲིབ་བྲལ་དུ། །བཞུགས་ནས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རབ་སྒྲུབ་པར་ཤོག། སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ཆེས། །རྗེས་སུ་གཟུང་ནས་ཆོས་ཀྱི་བདུད་རྩི་ནོད། །རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཉེས་པར་བྱེད་པ་དང་། །གང་གི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ལ་མི་ངལ་ཤོག། སྟོན་དང་བསྟན་འཛིན་དར་རྒྱས་སྦྱིན་བདག་རྣམས། །ཆོས་བཞིན་སྤྱོད་ཅིང་ཚེ་རིང་དཔལ་འབྱོར་འཕེལ། །འཆི་བདག་བདུད་ཀྱི་དགྲ་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའི། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་གསང་གསུམ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག། བཀྲ་ཤིས་གང་ཞིག་འཆི་མེད་མཆོག་སྦྱིན་གྱི། །བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བཟང་སྤྱི་བོར་ལུད་པ་ཡི། །འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གི་དཔལ་ཐོབ་ནས། །གྲུབ་པ་མཆོག་གི་རྒྱལ་སར་འཛེགས་གྱུར་ཅིག། ཅེས་འཆི་མེད་འཕགས་མའི་ཐུགས་ཏིག་གི་རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཕྱག་རྒྱ་གཅིག་པ་དང་འབྲེལ་བའི་ལྟ་ཁྲིད་འདིའང་༧རྗེ་གཏེར་ཆེན་བླ་མ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་བདག་ཅག་གི་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་ཀུན་མཁྱེན་སི་ཏུ་རིན་པོ་ཆེར་སྩལ་བ་དེ་ཡི་ཞལ་སྔ་ནས་ཁྲིད་ལུང་ནོས་ཏེ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་རྒྱལ་ཟླའི་ཚེས་གསུམ་ལ་རྫོགས་པར་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་འཆི་བདག་གི་གཡུལ་ལས་རྒྱལ་བ་དང་། བསྟན་འཛིན་སྐྱེས་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/__/'chi med 'phags ma'i snying thig gi rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig pa dang 'brel ba'i bskyed rdzogs kyi khrid mdor bsdus 'chi med grub pa'i zil dngar zhes bya ba bzhugs so/__/ na mo gu ru AR+Ya tA re ye/__/'phags ma gang zhig yid la dran tsam gyis/__/phun tshogs tshe yi dngos grub stsol mdzad ma/__/bcom ldan 'das ma yid bzhin 'khor lo dang /__/bla ma tha mi dad pas shis pa stsol/__/de yi sgrub thabs o rgyan slob dpon che'i/__/zhal lung 'od gsal sprul pa'i rdo rje yi/__/dgongs mdzod zab mo'i klong sgrom smug po nas/__/byon pa'i 'phags ma'i thugs tig khrid rim dbye/__/de la 'dir 'chi med sgrol ma dkar mo tshe sbyin yid bzhin 'khor lo la grub pa'i slob dpon rnams kyi bka' srol bka' gter ji snyed cig bzhugs pa las 'dir o rgyan dus gsum mkhyen pa'i thugs bcud pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i zab mo dgongs gter gyi chos sde 'chi med 'phags ma'i thugs tig la chos skor zab cing rgya che bar bzhugs pa las 'dir phrin las ye shes snang ba'i snying po bcud dril spros med rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig pa dang 'brel ba'i khrid kyi rim pa 'chad pa la/__sngon 'gro dang /__dngos gzhi/__rjes kyi rim pa'o/__/dang po la thun gyi sngon 'gro dang khrid kyi sngon 'gro'o/__/dang po ni/__rang nyid bde ba'i stan la lus gnad rnam snang chos bdun ldan du bca'/__ngag gnad rlung rgyu ba rang sor bzhagasna bug g.yas g.yon dbus gsum nas rlung ro lan dgu'am sum phrugs su bsal bas rlung dwangs snyigs 'byed de cung zhig ngal bso bas bsam gtan gyi snod rung du byas rjes/__mdun gyi nam mkhar rtsa ba'i bla ma dang dbyer med pa'i sangs rgyas 'od dpag med sprul sku'i cha byad phyag gnyis mnyam bzhag gi steng 'chi med bdud rtsis gang ba'i lhung bzed bsnams pa pad zla la bzhugs par bsam la/__/dpal ldan rtsa ba'i bla ma sogs dang /__dus gsum sangs rgyas thams cad kyi ngo bo bla ma rin po che la gsol ba 'debs so/__/bdag gi rgyud byin gyis brlab tu gsol/__zab lam gyi rtogs pa khyad par can skye bar byin gyis brlab tu gsol/__tshe 'di nyid la 'chi med ye shes kyi sku 'grub par byin gyis brlab tu gsol/__zhes mos gus gdung shugs drag pos gsol ba lan gsum nyung mthar byas pa btab/__mthar bla ma 'od du zhu rang la thim par mos la gsal stong 'dzin med kyi ngang du 'jog/__rnam rtog thol gyi skyes pa na de rjes mi gcod par khrid kyi dmigs pa gang rung la 'jug par bya/__'di ni 'og nas 'byung ba'i khrid thams cad kyi sngon du 'gro bar gces so/__/gnyis pa khrid kyi sngon 'gro la thun mong gi sngon 'gro dang /__khyad par gyi sngon 'gro'o/__/dang po ni/__zab lung gi gter byon sgrol ma'i rdo rje'i tshig rkang du/__/dben zhing yid dang mthun pa'i sar:__nges 'byung drag pos rgyud bskul te:__zhes gsungs pa ltar/__dang po kho nar 'khor ba las nges par 'byung ba'i blo bskyed pa'i thabs la rang re rnams gnas ris mtho dman gang du skyes kyang sdug bsngal gsum gyi rang bzhin kho na las ma 'das shing bde ba'i go skabs skra yi nyag ma'i khyon tsam yang med/__de yang ngan song gsum du skyes na sdug bsngal la bzod blag med/__da lta nyin gcig gi dro grang 'khyag ltog phra mo yang ma bzod na ngan song gi sdug bsngal bzod pa lta ci/__gal te mtho ris gsum du skye ba zhig yin na'ang 'khor ba'i rgyu ma rig pa spang bar ma nus shing zag bcas kyi bde ba phra mo dag yud tsam gyis 'gyur ba dang 'grogs shing /__bde ba ltar snang ba de dag kyang phyi phyir sdug bsngal sha stag 'du byed pa'i rgyu ru song nas/__slar yang 'og nas 'og tu lhung bar 'gyur ba'i rang bzhin la bsam nas skyo ba bskyed/__gnas ris de dag tu sngon yang tshe thog ma med pa nas da bar 'khyams/__da dung yang sgo gsum gyi las byed pa 'di ni sdig pa mi dge ba 'ba' zhig byed pa mang bas tshe 'di 'phos ma thag ngan song du 'gro nges par red 'dug/__las byas pa chud mi za/__ma byas pa'i las dang mi 'phrad pa'i rang bzhin du de bzhin gshegs pas gsungs pa rang gi las kyi rnam smin rang gi bdag gir bya ba las gzhan la bsgo rgyu ni med/__bkru rgyu dang dor rgyu ni med pas des na rnam smin dos drag la rgyun ring ba la spyod du ran/__zag bcas kyi dge ba phra mos mtho ris su skye na'ang /__mir skye rga na 'chi/__lhar 'chi 'pho ltung ba'i sdug bsngal dang /__khams gong ma na ting nge 'dzin gyi ngang du yun ring gnas pa yang sems de zad pa dang 'og mar ltung ba las thar pa'i rgyur ma song bas sdug bsngal la 'khor mo yug tu longs spyod dgos par 'dug pas da phyin dge mi dge la blang dor bskyed cing /__de yang da lta nas 'phral 'phral lag len thebs dgos rgyu las sad byed gnang byed kyi mi phan te rang re rnams kyi tshe srog chu yi chu lbur lta bu 'di ni mi rtag cing skad cig gi g.yo ba'i chos can rlung gseb kyi mar me lta bu/__bar snang gi sprin lta bu da lta yod kyang da lta med pa shin tu mi brtan la/__de'ang phyi snod kyi 'jig rten nam zla dus bzhi'i 'gyur ldog/__nang skye 'gro mchog dman thams cad kyi tshe la nges med/__nam 'chi cha med/__'chi rkyen nges med/__nges par 'chi ba'i chos nyid las ma 'das shing 'chi ba'i sdug bsngal nyams su myong ba'i tshe na stobs dang /__nor dang /__rigs gzugs dpal 'byor ji ltar bzang yang phan pa med la rang nyid gcig pus sdug bsngal de nyams su myong dgos/__bar do'i 'jig skrag gi sdug bsngal ni bsam gyis mi khyab gar skye gar 'gro'i gtad so dang rang dbang ni med/__gces pa'i lus kyang shul du bzhag nas 'jig rten phyi ma'i skyas chen por 'degs pa'i tshe skyabs dang mgon ni dam pa'i chos kho na yin kyang /__de'ang ma sgrub pas 'gyod pa na phyis pa yin pas de bas da lta nyid du dam pa'i lha chos gsha' ma zhig la brtson par ma byas na/__rang gi rang bslus pa'i rmongs pa snying la gdon chen pos btab pa yin pas rang mgo mi bskor ba rang mgo nyi ma dam pa'i lha chos kyi 'don par bya/__de'ang lha chos sgrub pa'i rten phun sum tshogs pa dal 'byor bco brgyad tshang ba'i lus rten 'di yin na de ni da lta bdag la sngon bsags bzang po'i byed pas thob nas gda' bas de gron brlag ma shor ba ma byas na phyis nas 'di 'dra'i rten bzang ni lha'i nang na med na gzhan du ga la yod/__des na nor gces pa 'ga' zhig stor bas gyong che zer ba'i zla la med/__gtan du bde ba'i go 'phang kyang rten 'dis sgrub nus te sangs rgyas byang sems kyi rnam thar dang mkhas grub gong ma'i rnam thar la gzigs/__'di phung phyi phung yang 'di'i steng nas byed de sdig can rnams dmyal bar skye ba'i lo rgyus la ltos/__des na yar 'gro mar 'gro'i sa mtshams legs nyes kyi 'dun ma da res 'chug mi nyan/__blo nyes gros nyes su ma shor ba dang /__dal 'byor gyi nor bu lag tu lon pa thang du ma shor ba snying po lon pa'i thabs la sgo gsum 'bad pa drag pos brtson dgos/__brtson rgyu ni dam pa'i chos srid zhi'i nyes tshogs thams cad sel ba'i bdud rtsi/__'khor ba'i gcong nad 'byin pa'i sman chen de bsten dgos kyang /__rang stobs kyis mi shes pas/__rkyen dge ba'i bshes gnyen mtshan nyid dang ldan pa mnyes pa gsum gyi bsten nas ci gsung bka' sgrub/__ci mdzad tshad mar mthong ba'i mos gus kyis lam gyi srog tu bzung nas de yi zhal gyi bum bzang las byon pa de don med du mi gtong bar gus sbyor dang rtag sbyor dang /__chog mi shes pa'i brtson 'grus drag pos blo chos su 'gro ba/__chos lam du 'gro ba/__lam gyi 'khrul pa zhi ba/__'khrul snang ye shes su 'char ba zhig ma byung bar du nyams su blang bar bya/__de ltar bya nus pa zhig bla ma dkon mchog mkhyen/__de ltar nus par gyur cig/__de lta bur 'gyur bar byin gyis brlab tu gsol snyam pa'i sgo nas nges 'byung gi blo shugs drag chu bo'i rgyun bzhin bskyed par bya'o/__/thun las ldang ba na dge bsngo dang /__rjes spyod la 'jug cing de yang nges 'byung dung nge ba dang mi 'bral bar bya'o/__/'di ni 'og ma kun la'ang 'gre/__gnyis pa khyad par gyi sngon 'gro la lnga/__skyabs su 'gro ba dang /__byang chub mchog tu sems bskyed pa dang /__'gal rkyen sdig sgrib sbyong ba dang /__mthun rkyen tshogs bsag pa dang /__byin rlabs bla ma'i rnal 'byor gyi khrid do/__/de yang rdo rje'i tshig rkang las/__skyabs sems sbyang spel nan tan dang :__byin rlabs bla ma'i rnal 'byor bsgom:__dbang bzhi blang zhing thugs yid bsre:__zhes pa ltar las/__dang po ni/__rang nyid gnas pa'i sa phyogs thams cad bde ldan zhing gi bkod pa lta bu phun sum tshogs pa'i mchod pa'i sprin rgya mtshos mdzes pa'i mdun gyi nam mkhar sna tshogs pad+ma 'dab ma 'bum dang ldan pa'i ze'u 'bru'i khad dang mnyam pa'i zla ba'i gdan gyi steng rtsa ba'i bla ma nyid rje btsun 'phags ma yum rkyang du bzhugs pa nyid skyabs kun 'dus pa'i bdag nyid du mos pa'i sgo nas baiDU ya'i sa gzhi'i ngos skyabs yul gyi mdun thad du rang gzhan sems can thams cad kyi sgo gsum bya byed gcig par skyabs su 'gro zhing /__bla ma'i sku dge 'dun/__gsung dam chos/__thugs sangs rgyas su dad mos rtse gcig pas/__na mo:__bdag sogs 'gro kun sogs rang gzhung gi skyabs 'gro thun re la brgya stong sogs grangs ci nus su sems gzhan du ma yengs par bya/__thun 'jog khar skyabs yul gyi sku las 'od zer 'phros/__rang gzhan sems can thams cad la phog pas sdig sgrib bag chags dang bcas pa sbyangs/__sems can thams cad dag pa'i zhing du song /__skyabs yul rje btsun bcom ldan 'das ma 'chi med bdud rtsi'i ngo bor 'od du zhu nas rang la thim pas gsang ba gsum gyi byin rlabs rgyud la zhugs par bsam la rang gi sems nyid gzod nas skye 'gags bral ba'i rang bzhin 'chi med gnyug ma'i gnas lugs de don gyis rje btsun ma'i gsang gsum gyi ngo bor bzhugs pa'i yin lugs bskyangs ba ni gnas lugs don dam pa'i skyabs 'gro'o/__/gnyis pa sems bskyed ni/__nam mkha' la mtha' gang nas kyang gzhal du med pa de bzhin sems can la'ang mtha' bzung du med/__mtha' med pa'i sems can re res kyang rang gi pha ma byas pa'i grangs sa chen po'i rdul gyis kyang gzhal bar mi nus/__pha ma byas res kyis rang la phan pa tshad med pa btags/__gnod pa dpag tu med pa las bskyabs pa'i drin po che sha stag yin yang /__de rnams rgyu 'bras byi gnas la rmongs pas zhe 'dod dang lag len gnyis 'dzol nas gda'/__bdag rgyu dal 'byor mi lus tshang /__rkyen dge ba'i bshes dang mjal ba 'di pho spyang /__mo grung zer ba'i dpe la med pas ngas pha ma 'di rnams sdug bsngal gyi gzeb las thar ba zhig ma byas na de las khrel che ba med pas tshe 'dir rang gzhan thams cad srid pa'i rgya mtsho las sgrol nus pa zhig bgyi'o/__/de'i ched du theg chen lam gyi rim pa rnams dang /__khyad par du tshe gcig la grol ba'i chos dus gsum 'byung bar dkon pa rdo rje theg pa/__de'i nang nas kyang rnal 'byor bla med ma rgyud rgya mtsho'i yang snying rje btsun 'phags ma'i rnal 'byor la brtson par bya ba'i blos/__ho:__mkha' mnyam sems can sogs brjod cing de'ang dang po rang gi rtsa ba'i ma la bsgom ste blo sbyong /__sbyong tshul byams pa dang /__snying rje yang yang bskyed dgos/__ma de'i sdug bsngal rang thog tu len nus pa lta bu zhig ma byung bar du sbyong ba gal che/__de nas rim gyis sems can je mang la gtong nas bsgom mthar mkha' khyab kyi sems can thams cad la bsgom nus par 'gyur/__de'ang smon pa sems bskyed kyi dam bca' shin tu brtan po gal che zhing /__'jug pa'i bslab bya phyin drug dang 'brel bar spyod dgos/__sems bskyed kyi skabs blang ba'i yul bla ma nyid skyabs yul ltar gsal ba dpang por bzhugs par mos/__rgyun du ni skyabs yul ma bsdus par sems bskyed blangs nas bsdu bstim bya ba'am/__bla ma rje btsun ma'i sku gsal zhing 'od zer 'phro ba la/__bying na smin mtshams/__rgod na lte bar/__mnyam pa'i dus thugs kar thig le dkar 'tsher shin tu phra ba la sems gtad pas zhi gnas dang /__de yi ngang las phyi gzung ba/__nang 'dzin sems thams cad 'al 'ol rjes med sgyu ma rmi lam lta bu rang bzhin med pas gcig dang du ma'i mtha' las 'das shing gsal stong zung 'jug chen por lhag ger mthong ba ni chos nyid mthong ba ste zhi lhag gi ting nge 'dzin la ci gnas su 'jog/__de'ang gsal ba drag la yun thung grangs mang bar byas pas rim gyis yun je ring la shugs kyis goms par 'gyur ro/__/'di ni sgrol ma'i zab tig gi man ngag las byung ba'o/__/gsum pa sdig sgrib sbyong ba rdo rje sems dpa'i sgom bzlas ni dkyus 'dir mi 'byung yang gzhan nas kha bskang bar bya ste/__de yang sems can rnams chos nyid rang bzhin gyis rnam par dag pa yin yang de ma rtog pas 'khor bar 'khyams pa ste/__de'ang sgrib pa'i gtso bo ni ma rig pas bskyed pa rnams kyis chos nyid la sgrib kyang gshis la ma bslad cing dri ma glo bur ba yin pas sbyang du btub pa ste/__sbyong byed kyi thabs dpag tu med kyang 'dir rdo rje theg pa'i thabs mkhas phrin las kyi che ba bla ma rdo rje sems dpa'i rnal 'byor du bsgom pa rten gyi stobs/__sngar byas kyi sdig pa la gnong 'gyod drag por bya ba rnam par sun 'byin pa'i stobs/__bdud rtsi 'beb sbyong bya zhing sngags bzla ba gnyen po kun tu spyod pa'i stobs/__phyin chad sdig pa'i las srog la bab kyang mi byed snyam pa sor chud pa'i stobs te de bzhi tshang na bcas rang gi nyes ltung thams cad dag par 'gyur zhing /__ngag 'don ni gter kha rigs mthun gang rung ngam 'di'i cha lag bla sgrub byin rlabs snying po'i rtsa gzhung nas blangs la rang gi spyi bor mtho gang tsam gyi steng du bsgom/__bla ma rdor sems gyi thugs ka'i sngags phreng las bdud rtsi dkar po'i rgyun skya chil chil babs pa tshangs bug nas zhugs/__nad thams cad rnag khrag/__gdon thams cad srog chags kyi rnam pa/__sdig sgrib thams cad dud khu sol khu'i rnam pas dbang po'i sgo dang /__ba spu'i bu ga thams cad nas thon lus shel sgong ltar bkrus pa la bdud rtsi'i rgyun gyis dkar ltems kyis gang bas rdo rje sems dpa'i gsang gsum byin rlabs rgyud la zhugs par bsam la yig brgya grangs ci nus bzlas mthar bshags sdom byas pas bla ma rdo rje sems dpas sdig sgrib dag pa'i gnang ba byin nas 'od du zhu ste rang la thim pas rang rig gsal stong 'dzin med nges don gyi rdo rje sems dpa'i rang zhal bskyang bar bya'o/__/bzhi pa tshogs bsag dang /__lnga pa bla ma'i rnal 'byor 'khrug sdebs kyi sgo nas dkyus gcig tu nyams su blang ba ni/__chos sde 'di'i phyi sgrub tshogs bsag bsnyen pa'i rnal 'byor gyi dgongs don kun mkhyen bla ma rang nyid kyis bstsal ba'i tshe lha rnam gsum la brten pa'i bla ma'i rnal 'byor 'chi med grub pa'i gser lam rgyas bsdus gang lcogs nyams su blang ba ni shin tu gal che zhing /__de nyid rgyas par bshad na yi ge mang gis dogs pas 'dir bla rnam gyi gnad cung zad brjod na/__spyir bla ma zhes pa gong na med pa'i don yin/__gu ru'i sgra las drangs na lci ba la 'jug pas yon tan gyis lci ba ste bdag gi dpal mgon bla ma de don la sangs rgyas nges par yin/__rnam pa dag dang ma dag ston pa ni sngon gyi grub thob rnams kyi rnam thar bzhin sangs rgyas byang sems gyi mdzad spyod la bzang ngan blos dpog rgyu med/__ma dag pa snang ba mkhris nad kyi dung ser 'dzin ltar rang blo ma dag pas lan/__rang blo ma dag na shAkya thub pa lta bu yang skyon can du rtogs/__des na 'di ni bla ma'i skyon min rang gi nyes par zad do/__/yon tan gyi ngos nas sangs rgyas dang mnyam/__bka' drin sangs rgyas las lhag nges par bsam dgos shing /__de ltar bka' drin che bar yang yang dran dgos/__dran rgyu'i gtso bo yang rang la gnang sbyin bdag rkyen gzengs bstod sogs dran pas mi chog gnas skabs dang mthar thug gi phan bde bla na med pa sbyin par mdzad pa'i drin de yang yang bsam pa ni gnad dam pa'o/__/de gang gis sbyin na rang byung rig pa lhan skyes kyi ye shes 'di ngo sprad pas so/__/de ston par byed pa'i bla ma ni rtsa ba'i bla ma ste de dang rang nyid 'brel ba che tshul yang /__spyir sems can thams cad dang chos kyi dbyings gcig pas ma 'brel ba med pas kyang 'brel/__sgos su bla ma rin po che sngon slob lam du byang chub kyi spyod pa spyad pa'i skabs nas rang re 'bu srin phra mo lta bu'i lus blangs sku yi grib mas reg pa'am/__gsung gi cha shas thos pa dang /__thugs kyi dgongs pa'i zer phra mos khyab pa gang rung gi dngos dang brgyud kyi 'brel ba nas brtsams deng gi bar du bzang ngan gyi 'brel pa zhog pas sngon nas 'brel ba'i tshe rabs kyi bla ma zhes bgyi la/__de yang snang ba thams cad rang snang yin bzhin bla ma yang rang sems dag pa'i snang ba las shar ba'i bla ma yin pas/__bla ma phyi na mi bzhugs nges don du rang gi rig pa bla ma nyid dang /__de'i snang cha'i rtsal phyir shar ba las bla ma'i gzugs sku blo'i rim pa dang 'tsham par 'char ba'o/__/de ltar 'char lo ba'i gnad kyang bag chags kyis dkrugs pa'i sems kyi snang cha las 'khor ba dang /__'khrul cha dag rim dang bden gnyis dbyer med mnyam pa chen po'i ye shes kyi snang cha las myang 'das kyi snang ba 'char ba de'i phyir rang sems bla mar shar ba ni gnad dam pa'o/__/de ltar go bas sgom don ngag 'don bzhin chos thams cad sngags kyis stong par sbyangs/__de'i ngang las bde chen gyi zhing gi dbus su mdun gyi nam mkhar bla ma nyid kyi gnas tshul gyi sku 'chi med tshe lha gsum gyi ngo bor shar ba bskyed pa dang /__tshogs bsag gi gnad bsdus pa yan lag bdun pa'i dmigs pa spyi khyab dang /__maN+Dal yang de bzhin 'bum ther sogs kyi tshogs bsag/__thugs dam rgyud bskul gyi bzlas pa dang /__tshe bcud bsdu bstim dang /__tshe'i bdud rtsis smin mtshams nas rim par gang bas dbang bzhi thob pa'i dmigs pa yang yang bya/__bla ma rnams 'od zhu rang la thim thugs yid bsre zhing dgongs pa'i ngang bskyang bar bya'o/__/gnyis pa dngos gzhi lha khrid la sku bskyed rim phyag rgya'i khrid dang /__de'i yan lag tu gsung bzlas pa sngags kyi khrid/__thugs rdzogs rim de kho na nyid kyi khrid mdo tsam smos pa'o/__/dang po la bgegs bskrad cing bsrung ba'i 'khor lo bsgom pa/__mchod rdzas byin gyis brlab pa/__lha bsgom pa dngos la 'jug pa'o/__/dang po ni/__gzung 'dzin gnyis med kyi yi ge bde gshegs zhi khro rab 'byams kyi thugs srog phyag rgya'i rig pa hU~M gi sgra sgrogs pa na rang nyid gnyug ma'i lha pad+ma he ru ka sku mdog dmar po phyag gnyis kyi pad+ma dang dril bu 'dzin pa'i sku khro zhing gtum pa khro bo'i chas kyis brgyan pa'i shangs kyi rlung sgrom nas hU~M spros pas de dag phyogs bcur dum bur chad pa las me'i tshwa tshwa 'phros pas bgegs thams cad bsreg cing bcom par gyur pa mos la dug gsum gyi rtog tshogs dang /__des bskyed pa'i gdon bgegs 'dul phyir sku gsum gyi rang gdang hU~M gsum gyi dbyangs su sgrogs pas bgegs bskrad/__slar 'dus rdo rje'i srung ba'i 'khor lo bsgom pa ste/__sngags brjod pa dang de yang rdo rje chung ngus gtams pa'i bar thams cad khro chu zhun mas 'thas par bsgrigs pa'i rdo rje'i sa gzhi/__rdo rje mchur nyal dang gyen 'greng spel ba'i rdo rje'i rwa ba/__de'i steng rdo rje'i gur rmog kha sbubs pa lta bu rtse mo gcig tu gyur pa la rdo rje phyed pa'i tog rwa gur gnyis kha bsgrigs pa'i nang thad nas rdo rje'i bla bre/__rwa gur gyi rgyab nas rdo rje phra mo mang po thag pa bsnol zhing sbrel ba'i drwa ba rnams kyis g.yogs pa sked pa'i mtshams nas rdo rje'i phreng bas bcings pa de rnams las mgar gyi sol me lta bu'i me yi phreng ba mtha' med du 'bar bas phyogs kun khyab par 'phros shing nang nas chu mi 'dzag cing /__phyi nas bskal pa'i rlung mi thar ba lta bu'i sra mkhregs bzod par dka' ba shin tu brtan la 'jigs su rung ba'i rnam pa can las gdon bgegs rnams nam yang mi 'da' bar bsam la/__don dam par ni bdag rtog mtshan ma'i spros pas gos ma myong ba'i rang byung rig pa'i klong chen por bzhag pa ni don dam pa'i srung 'khor ro/__/gnyis pa ni/__dngos su bshams pa'i phyi nang gi mchod pa yod na'am/__med kyang snang srid thams cad mchod pa'i phyag rgyar shes pas oM gyis stong par sbyangs/__AHyis spel/__hU~M brjod pas phyi nang gsang ba'i mchod rdzas su gyur par mos la sngags lan gsum nam mkha' mdzod kyi phyag rgya dang bcas pas byin gyis brlab bo/__/de yang skyabs 'gros sbyangs bya ni rang gzhan thams cad tshe thog ma med pa nas lam log par zhugs shing dkon mchog gsum gyi skyabs 'og tu ma tshud pa dang log par lta ba 'dzin pa rnams/__sbyong byed ni yang dag par skyabs su 'gro bas/__sbyangs 'bras sangs rgyas sku gsum gyi bdag nyid mngon du byed pa dang /__sems bskyed kyis ni sbyangs bya theg pa dman par zhugs pa dang /__rang 'dod yid byed kyi rtog pa dang /__gzhan la khong khro ba sogs thams cad/__sbyong byed 'dis sbyong bas/__sbyangs 'bras dmigs pa med pa'i thugs rje chen po'i mdzad pa phrin las rgyun mi chad pa'o/__/bgegs bskrad cing srung ba'i 'khor lo bsgom pas/__sbyang bya rang bzhin gyi gshis la sgrib pa'i 'khrul rtog thams cad dang /__des bskyed pa'i phyogs skyong dregs pa pho mo rnams bkug cing gzir ba dang /__khyad par gsang sngags la ma zhugs pa dang /__zhugs kyang lta spyod log par gol ba thams cad 'dis sbyong /__sbyangs 'bras mngon par byang chub brnyes pa na bdud sde rnams bcom pa'o/__/mchod pa byin gyis brlab pas ni sbyang bya snod bcud tha mal du 'dzin pa dang /__'dod yon la rang dgar spyod pa thams cad 'dis sbyong /__sbyangs 'bras sangs rgyas pa na ye shes kyi rol pa 'byams klas par spyod pa'o/__/spyir gsang sngags lung gi sgo bzhir grags te/__don dam gsal 'debs brjod pa tshig gi sgo/__/thugs dam gnad bskul gsang ba sngags kyi sgo/__/dmigs pa rtse gcig ting 'dzin yid kyi sgo/__/phyag rgya brda rtags mtshon pa gar gyi sgo/__/zhes 'byung ba ltar 'don sgom zung 'brel 'byung dgos pa ni gong 'og kun la shin tu gces so/__/gsum pa lha bsgom pa dngos la 'jug pa la dam tshig pa gsal gdab pa/__ye shes pa spyan drangs shing bstim pa/__lha sku'i gsal snang la sems bzung ba'o/__/dang po la rgyu ting nge 'dzin gsum gyis khog phub pa/__'bras bu rten dang brten pa'i dkyil 'khor bskyed pa'o/__/dang po ni/__oM ma ha shU n+ya ta sogs kyi sngags brjod pa dang /__gzung 'dzin gyis bsdus ba'i chos thams cad gnyis su med pa'i ye shes rdo rje'i bdag nyid chen por rnam par dag go__/zhes pa'i sngags don la 'jog pa ste/__'khor 'das chos kun sogs kyi tshig brjod rim bzhin/__rkang pa dang pos de bzhin nyid kyi ting nge 'dzin te 'di ltar rang gzhan snang grags kyi chos 'di thams cad gzod ma nyid nas shin tu rnam par dag pa rang bzhin gyis 'od gsal ba rdo rje de bzhin nyid kyi dbyings stong pa chen po las nam yang 'da' ba med pa nam mkha' lta bu'i ngang der snang med du yun ring por bzhag pas/__'dis 'chi srid sbyong zhing dga?~X par byed/__chos sku mngon du byed pa'i sa bon gsos 'debs pas 'bras bu rdzoga?~Xs par byed pa'i rten 'brel bsgrig/__lam gong ma rdzogs rim gyi 'od gsal rgyud la skye ba'i gzhi 'ding ba'i smina?~X byed du 'gro/__'chi srid dag pa chos kyi sku'o zhes gzhi 'bras sbrel ba'i nga rgyal yang bya ste 'og ma rnams la'ang 'gre bar bya'o/__/rkang pa gnyis pas ni/__kun tu snang ba'i ting nge 'dzin ni/__de ting spros bral dbyings chen de nyid kyi ngang las de ltar ma rtogs pa'i 'gro ba 'di kun snang yang bden pas stong pa sgyu ma lta bu'i yul la 'dzin med sgyu ma lta bu'i snying rje chen po gnyis zung du 'jug pa khyab par snang ba'i rtsal las byang chub mchog gi go 'phang la 'god par bya'o snyam du bsgom/__'dis bar do sbyong /__'bras bu longs sku rdzogs byed kyi rten 'brel bsgrig/__'od gsal las zung 'jug gi lhar ldang ba'i rgyu snying rje chen po'i gzhi 'ding ngo /__/rkang pa gsum pas ni rgyu'i ting nge 'dzin te rgyu'i rig pa tA~M dkar po chu shel gyi mdog ltar 'tsher ba nam mkhar thol gyis byung ba las 'od zer lnga ldan du nam mkha' dwangs pa las 'ja' tshon shar ba bzhin 'od zer phyogs mtha' mu med pa rnams su 'phros pas snod bcud tha mal du zhen pa'i dngos 'dzin thams cad sbyong nas sngar bsgom pa'i rdo rje'i srung 'khor yangs shing rgya che bar bskyed pa ste/__'dis skye srid phyi mar 'jug pa'i skye gnas kyi 'gal rkyen bar chad thams cad sbyong /__'bras dus su bdud bzhi bcom pa'i rten 'brel bsgrig/__rdzogs rim gyi tshe rtsa rlung thig le'i gegs dang gol sa chod pa'i gzhi 'ding ngo /__/gnyis pa 'bras bu rten dang brten pa'i ngal bskyed pa ni/__srung 'khor gyi rgyu'i tA~M las 'od zer 'phros pas nam mkha' rlung me chu sa'i dkyil 'khor ri rab dang bcas pa ngo bo nam mkha' dbyings kyi dbang phyug ma dang /__dam tshig sgrol ma/__gos dkar mo/__mA ma kI/__sangs rgyas spyan ma dang lnga yi mkha' klong chen por rnam par dag pa'i ngo bor shar ba'o/__/ri rab kyi steng du rdo rje'i sa rdul chags pas 'og gzhi khod snyom par brdal ba'i dbus su rin po che'i rgyu las grub pa'i sna tshogs pad+ma 'dab ma 'bum du gyes pa'i lte bar nyi ma'i dkyil 'khor ge sar gyi rgya dang mnyam pa'i dbus sna tshogs rdo rje rwa bcu gnyis pa shar dkar lho ser nub dmar byang ljang dbus sngo ba'i dbus gzhal med khang sgom pa ste/__'di rnams kyis sems can rnams gang du skye ba'i gnas snod kyi 'jig rten chags pa'i gzhi 'byung lnga ri rab dang bcas pa grub pa de sbyong /__'bras dus sangs rgyas rnams gang du 'tshang rgya ba'i zhing yum lnga'i mkha' chos kyi dbyings su rdzogs pa'i rten 'brel bsgrig/__rdzogs rim gyi tshe 'byung lnga ri rab dang bcas pa rtsa 'khor lnga dang dbu ma/__pad nyi rgya gram ni rtsa 'khor dang rlung thig ste de rnams mnyen las su rung ba'i gzhi 'ding /__sna tshogs rdo rje'i lte bar rgyu nor bu rin po che chu shel dkar po las grub pa'i thar pa chen po'i gzhal med khang rgya khyon tshad med pa gru bzhi ngos mnyam pa la sgo bzhi dang ldan pa rgyu 'bras kyi rta babs brgyad brgyad de/__'bras bu'i rta babs brgyad ni/__rta rkang /__chu skyes/__sgrom/__zar tshags/__sna 'phyong /__chun 'phyong /__shar bu/__rgya phibs te brgyad do/__/rgyu yi rta babs ni sgo yi phyi nas them skas lta bu rim pa brgyad yod par gsungs/__'dod snam/__pha gu/__drwa ba drwa phyed/__shar bu mda' yab sogs kyis brgyan pa dbus phyur bur gyur pa'i rtse mor rdo rje rin po che'i tog gis 'od zer kun tu 'phro ba phyi dang nang med pa/__sgrib thogs thams cad dang bral ba 'dod snam dmar po'i steng nas mchod pa'i lha mo bcu drug gis mchod rdzas thogs nas gar byed pa/__rdo rje'i rwa ba'i nang du 'jig rten pa'i khor yug la dpal mgon bdun cu rtsa lnga sogs dkar phyogs skyong ba'i tshogs kyis bskor ba bsgom zhes rje gter chen bla ma nyid kyis gsungs/__de ltar gzhal yas khang mtshan nyid rdzogs pa'i lte bar pad+ma dkar po 'dab ma bzhi pa'i dbus su thig le dkar dmar mtshon byed 'og nyi ma steng zla ba dang bcas pa bsgom zhing gzhal yas khang gis sems can rnams gang du rgyu zhing spyod pa'i khang khyim dang /__pad nyi zla bas mngal skyes dang sgong skyes kyi ma'i mngal khu khrag skye gnas gzhan gnyis kyi drod gsher gnyis dang /__gnas lus la sred len gyi bag chags sbyong /__'bras dus ye shes kyi rang snang gi pho brang chen po mngon du grub pa'i rten 'brel bsgrig/__rdzogs rim gyi tshe gzhal yas khang gis rtsa thig rlung gsum ro gcig tu 'dres pa'i sems gsal stong bde ba'i cha dang gdan pad+mas ni spyi bo'i rtsa 'khor/__nyi mas ni lte ba'i rtsa 'khor 'og gi dmar cha/__zla bas ni/__spyi bo'i rtsa 'khor steng khu ba/__bde drod 'bar 'dzag gi dga' bzhi lugs 'byung ldog las cha bcu drug pa rdzogs pa mchog tu mi 'gyur ba'i bde ba chen po'i sku dang ye shes rnam pa thams cad pa zung du 'jug pa'i gzhi 'ding ngo /__/de nas brten pa lha bskyed pa ni/__nyi zla kha sbyor gyi bar du nam mkhar gnas pa'i rgyu yi tA~M yig zhugs zla nyi sa bon dang bcas pa kha sbyor zhing bde chen gyi ngo bor gcig tu 'dres pa las 'od zer nam mkha' gang ba 'phros pas 'phags pa rnams mchod/__nyan thos rnams 'gog pa las sad par byas/__lam la gnas pa rnams mi slob pa'i sa la bkod nas phyogs bcu'i rgyal ba sras dang bcas pa'i byin rlabs 'od zer dang gcig tu 'dres 'khor 'das kyi dwangs bcud srid zhi'i dpal yon thams cad gcig tu bsdus pa 'od zer gyi gong bu la bstim/__de yongs su gyur pa las skad cig gis sku yongs su rdzogs pa ste/__'dis mngal du dkar dmar 'tshogs pa la bar do'i shes pa zhugs pa/__pha ma'i 'du 'phrod kyis 'gyur ba'i gnas skabs nyams su myong nas khu rdul sems gsum 'dres pa/__'od zer spro bsdu ni mngal gyi lus de nyid 'byung ba bzhi'i byed las ngang rlung bcus phung khams skye mched rim bzhin du grub pa dang /__sku rdzogs pa ni/__mngal gyi sems can de lus rdzogs nas btsas pa rnams sbyong /__'bras dus sangs rgyas rnams gang 'dul gyi gzugs su bzhengs pa dang lhums zhugs bltams pa sogs kyi mdzad pa ston pa'i rten 'brel bsgrig/__rdzogs rim gyi tshe nyi zla kha sbyor ni gong du bshad pa ltar ram/__yang na dbu ma'i rtsa 'khor gyi mdud pa'i gnas rnams su bde drod zhal sbyor ba/__sa bon ni rlung sems d+hU tir zhugs gnas thim pa/__spro bsdus yongs su gyur pa ni zhu bde las byung ba'i bde stong /__sku yongs su rdzogs pa ni/__de las rang bzhin lhan skyes kyi bde stong zung 'jug ye shes kyi sku mchog 'grub pa'i gzhi 'ding ba'o/__/de yang ngo bo 'phags bzhi'i bskyed yum shes rab kyi pha rol tu phyin ma nyid ye shes rnam pa thams cad pa sgyu ma lta bu'i cho 'phrul du shar ba las dus gsum rgyal ba thams cad bskyed pa'i yum mchog phrin las kyi rang gzugs rje btsun 'phags ma yid bzhin 'khor lo zla ba chu shes gyi mdog can dkar zhing gsal la dri ma med pa zhal gcig phyag gnyis ma shin tu mnyen zhing drang ba'i phyag pa lA sha ltar 'jam pa nyid kyis g.yas mchog sbyin/__g.yon nu ma g.yon pa'i thad skyabs sbyin phyag rgya mtheb srin sbyar ba'i bar nas ut+pal dkar po'i lcugs phran gsar pa'i sdong bu gyes pa'i snyan gyi thad kar dbus kyi me tog kha bye ba'i steng nor bu chu shel las grub pa'i tshe bum dpag bsam shing gi 'bras bus kha rgyan can/__g.yas kyi me tog 'bras bu/__g.yon gong bu'i tshul du gnas pa zhi zhing 'dzum la shin tu mdzes pa/__sku mnyen lcugs dang ldan pa/__sku rked phra ba nu 'bur mtho zhing mdzes pa/__gsang ba'i chu skyes bltar mi mngon pa/__dbu skra phyed thor cog tu bcing ba'i rtser nor bu'i tog gis mdzes pa/__lhag ma snyan gong g.yas g.yon nas sil bur grol zhing dbu skra shin tu gnag pa bung ba'i mdog can/__spyan dkyus ring zhing mdzes pa/__smin ma'i gzengs mtho ba/__shangs dang /__mchu sgros gtsang zhing mdzes pa/__rked skabs phyed cing zhabs rdo rje'i skyil krung gi sku drang por bzhugs pa/__dar kha dog sna tshogs pa dpa' bo'i gzhu lta bu'i smad dkris dang /__mthing shun gyi mdog lta bu'i 'og pags/__dar dmar gyi sham thabs/__dar sngon po'i stod g.yogs dang /__rin po che'i rtse phran can gyi dbu rgyan/__rin po che sna tshogs pa'i snyan cha/__mgul chu/__dpung rgyan/__phyag zhabs kyi gdu bu/__ska rags dang /__nu ma yan 'khor ba'i se mo do/__lte 'og yan 'khor ba do shal rnams kyis brgyan pa/__phyag zhabs kyi mthil rnams la spyan re re dang /__zhal gyi spyan g.yas g.yon dbus gsum ste spyan bdun gyis mdzes par bkra ba/__rang gi 'od las skyes pa'i yab pad+ma gar dbang thabs kyi snang cha yin pas sku mdog dkar po la dmar mdangs chags nyams shin tu che ba zhi zhing 'dzum pa'i nyams can g.yas pad+ma dmar po dang /__g.yon tshe bum bsnams pa dar dang rin po che'i rgyan brgyad kyis mdzes par spras shing pad+ma'i skyil krung gis 'khyud cing thabs shes zung 'jug bde stong chen pos mnyam par sbyor ba ye shes kyi snang ba mu med pa 'phro ba'i klong na bzhugs pa'i spyi bor zla ba la gnas pa'i oM dkar po/__mgrin par pad+ma dmar bo 'dab ma brgyad pa la gnas pa'i AHdmar po/__thugs kar nyi ma la gnas pa'i hU~M sngon po ste rnam snang /__snang mtha'/__mi bskyod pa'i rang bzhin can gyi yig 'brus mtshan pa bsgom mo/__/gnyis pa ye shes kyi 'khor lo spyan drangs pa ni/__gnas gsum yig 'bru gsum las 'od zer nyi ma bye ba'i gzi brjid lcags kyu ltar 'phros pas ye shes kyi 'khor lo spyan drangs/__dzaHhU~M ba~M hoHsogs kyis dgug gzhug bcing mnyes pas dgyes pa bskyed cing brtan par bzhugs su gsol/__zhar byung phyag mchod bstod pa mdor bsdus byas na/__a la la hoHzhes gtso mo'i sku gsung thugs kyi yon tan la ngo mtshar zhing ched du brjod pa'i glu sngon du 'gro bas dam ye dbyer med pa'i lha rang sems gnyug ma'i rtsal du shes pas brda phyag 'tshal ba dang /__thugs ka nas spros pa'i lha mo rnams kyis phyi mchod nyer spyod/__nang mchod 'dod yon lnga thogs pa dang /__gsang mchod sman gyi sprin phung las 'dod yon gyi lha mo 'phro ba dang /__khams gsum gdug pa can rnams bsgral ba'i rak+ta'i lbu phreng las lha mo dmar mo dang /__snod bcud thams cad gtor mar sbyor ba'i dam rdzas gtor chen las kyang 'dod yon gyi rnam pa dpag med 'phro bas zag med kyi dbang por lha la lha thim pa'i tshul gyis dgyes rgur rol pas yul dang yul can dbyer med pa ye shes kyi ros tshim pa las tshogs chen rdzogs shing /__mchod bya mchod byed mchod yul thams cad rang bzhin gdod nas rnam par dag pa'i dbyings las mi 'da' ba'i de kho na nyid kyi mchod par 'gag bsdom pa dang /__rang las sprul pa'i rdo rje'i lha mo rnams kyis gtso mo'i yon tan rjes su dran pas bde ba'i gar bsgyur zhing snyan pa'i glu dbyangs kyis bstod pa'i mthar lha mo rnams rang la bsdu'o/__/gsum pa lha sku'i gsal snang la sems bzung ba ni dam tshig ye shes dbyer med pa'i lha sku phyag rgya chen po'i rnam pa spyi la sems bzung ba ni rang nyid gtso mo yab yum sku zhal phyag yongs rdzogs ngo bo stong pa/__rang bzhin bde ba/__rnam pa gsal ba can snang stong zung 'jug dwangs pa'i chu zla ltar sgrib med 'od kyi rnam pa ye shes kyi snying po can yid ngor wal gyis dran par bya/__mi gsal na dam tshig gi bris skur yid mig rtse gcig tu gtad/__de ma thag rang lus rnam pa de ltar dran par bya/__thun chung la grangs mang bas yang yang bsgom par byas na yun je ring je gsal la 'gro/__de yang bris sku lta bu leb leb/__'bur sku 'dra ba'i rdog po can du bsgom par mi bya chos sku'i snying po/__longs sku'i rnam pa/__sprul sku'i rol rtsal/__lha dang bdag rtogs dbyer med pa la nan tan byas na bskyed rdzogs zung 'jug tu 'gro ba yin/__sems 'dzin 'di kho na gal che ste dper na sngar 'dris kyi mi zhig gi ming brjod pa dang /__de'i lus dang byad dbyibs lam gyis gsal ba bzhin/__lha sku yang de bzhin dran par bya dgos/__de yang mtshan mo sogs rlung rig dwangs pa'i skabs rnams la bsgom pa gnad/__de nas rnam pa bye brag la spyan dbus ma'am/__gtsug tor nor bu'i rtse mo nas gdan pad zla yan sku rgyan med dang /__rgyan can la re re bzhin sems 'dzin so sor gsal snang skyes pa dang /__thams cad dus gcig tu dwangs gsal g.yo med du sems bzung /__gang ltar yang sems grim lhod snyoms par rtse gcig tu gtad/__shes pa khongs lhod/__gsal snang gi 'dzin stangs shor na sgrim/__rnam rtog 'tshubs nas mi gsal na klod/__rtog pa ha cang rgod na 'phro bcad/__bzlas pa sogs bya/__bying rgod kyi skyon bsal te bsgom/__skabs rer/__nga yi sgo gsum po tha mal pa nam yang ma yin 'bras dus kyi bcom ldan 'das ma skyon kun zad yon tan kun rdzogs dngos yin snyam pas sku yi gsal snang 'don pa de dang der dngos yin par bsam nas sems bzung bas goms pa na rang lha der dngos su song ba'i 'du shes rgyun chags pa 'ong /__dag pa dran pa ni lha sku'i rnam pa 'di las nyon gyi 'phen pa'i lus rags par grub pa lta bu ma yin gyi 'bras bu mthar phyin pa'i lha so so'i gsang gsum yon tan gdul bya'i snang ngor mtshon pa brda rtags kyi skur shar ba ste/__de yang gzhi'i gnas lugs ye nas rang bzhin gyi rnam par dag pa 'bras chos kyi sku dang ye shes rnams dang dbyer mi phyed pa'i rang bzhin phyir gsal ba lam dus su bsgom pa las gzhan du mi dmigs pas srog bzung ba ni rang rig pa'i dag pa dang /__de'i byin rlabs kyis snang srid lha'i 'khor lor shar ba ni chos can lha so so'i dag pa dang /__skye 'gags gnas gsum dang bral ba'i brjod bral gyi lta bas rgyas 'debs te snang stong zung 'jug tu bsgom pa ni chos nyid de bzhin nyid kyi dag pa ste de gsum dang ldan pas rnam pa gsal ba dang /__nga rgyal dran pa gnyis dang sbrel nas nyams su blangs/__dag pa so sor dran na chos thams cad de bzhin nyid du ro gcig pas zhal gcig thabs shes mtshon pa'i phyag gnyis dang /__srid zhi'i mtha' dgag pa'i rdo rje'i skyil krung /__snang stong mtshon par byed pa'i yab yum mnyam par sbyor ba/__ma chags pad+ma'i rigs las 'jig rten dbang phyug gi zhal gyi chu skyes las 'khrungs shing snying rje chen pos yongs su gang ba'i brdar sku mdog zla ba'i mdangs ldan/__'gro la brtse bas zhi 'dzum chags nyams can/__tshe dang ye shes kyi dngos grub sbyin pa'i brdar g.yas mchog sbyin/__'gro la mi 'jigs sbyin pa dang /__rgyal ba thams cad kyi yum shes rab kyi pha rol phyin ma zab zhi spros bral thugs kyi gsang ba'o zhes pa'i brdar g.yon skyabs sbyin gyi phyag rgya mdzad cing phrin las thogs pa med pas ut+pal dkar po'i yu ba nas 'dzin pa thugs kar gtod cing /__me tog snyan gyi thad kar kha bye ba'i steng dus min gyi 'chi ba'i 'jigs pa bcom pa'i mtshon byed tshe bum 'dzin pa/__dge ba'i chos yongs su rdzogs shing gzhan rjes su 'dzin pas dbu skra thor tshugs su bcings shing lhag ma thur du grol ba/__nyon mongs pa'i gdung ba las grol ba'i rtags dar gyi stod g.yogs smad dkris/__'dod yon ma spangs rgyan du rol zhing byang chub kyi yan lag bdun mtshon byed dar dang rin po che'i rgyan/__thabs bde ba chen po mchog tu mi 'gyur ba ye shes kyi snang cha rang 'od kyi yab pad+ma gar dbang gis 'khril ba/__gzhal yas khang byang chub phyogs kyi chos so bdun brda don rtags kyi rang bzhin du shar ba/__mtshan rtog gis mi phyed pa'i rdo rje'i ra ba/__rnam rtog gi bag chags gzhom phyir me dpung gis bskor ba sogs so so nas dag pa dran pas tha mal gyi zhen pa bzlog cing gzhi 'bras sbrel ba'i dag pa dran pa la bslab pas bskyed rim mchog gi dngos grub kyi nye rgyur 'gro ba yin no/__/de ltar gsal brtan dag gsum gyi nang nas rim bzhin gzhal yas khang rdo rwa me ri'i bar dang /__phyi nas nang du gtso mo'i bar gsal btab cing tshad du phyin par bya dgos so/__/de ltar lha bskyed pa'i rim pa bsgom pas gzhi dus su byis pa btsas pa/__nar son nas 'dod pa'i tshor bas gdungs te de don du gnyer ba/__chung ma len pa/__sgo gsum gyi nus pa rim gyis 'phel ba/__rang rigs kyi bya ba la dbang bsgyur ba rnams sbyong /__sbyangs 'bras sangs rgyas sprul sku bltams pa/__byang chub don du gnyer bas rab tu byung nas dka' thub mdzad pa/__byang chub kyi snying por gshegs pa/__bdud btul te bsam gtan bskyed pa/__rnam pa thams cad mkhyen pa'i ye shes la mnga' brnyes pa rnams dang /__lam gong ma'i tshe/__bde stong ye shes kyi lha skur sgrub phyir/__bde rlung sems las lha skur ldang ba/__mchog gi dngos grub thob phyir las rgya ye rgya gang rung dang mi 'bral ba/__de las rang byung gi ye shes la rim gyis goms nas des mchog gi dngos grub la myur du sbyor ba'i gzhi 'ding bas smin byed du 'gro/__gnas gsum byin gyis brlab pas sbyang bya lus ngag yid gsum/__sbyong byed rdo rje gsum/__sbyangs 'bras sangs rgyas thams cad kyi gsang ba gsum 'grub/__ye shes pa spyan drangs bzhugs gsol gyi/__sbyang bya byis pa de dang ris mthun gyi 'gro ba rnams dang blo gros nus pa mnyam par gyur pa'i bag chags dang /__sbyong byed rang bzhin ye shes kyi dkyil 'khor dam tshig gi 'khor lor bstim pa/__sbyangs 'bras de bzhin gshegs pa thams cad dang dgongs pa ro gcig tu gyur pa'o/__/phyag mchod sogs las rim gyis/__sbyang bya byis pa de 'dod yon la spyod cing 'jig rten gyi chos sgrub pa rnams kyi bag chags dang /__sbyong byed dbyings ye gnyis su med par shes pa'i ngang nas phyag 'tshal ba/__phyi nang gsang ba'i mchod pa/__gsang gsum yon tan rjes dran gyi bstod pa rnams kyis/__sbyangs 'bras rang nyid sangs rgyas pa'i tshe 'bad brtson med par mchod pa'i rnam pa mtha' yas pa 'byung ba dang 'khor 'das thams cad kyi bkur ba'i 'os su gyur pa'i rten 'brel bsgrig pa'o/__/de rnams kyang sgrol ma'i zab tig las/__rten dang brten pa'i dkyil 'khor bskyed:__rnam pa gsal zhing nga rgyal brtan:__rnam dag dran pas gsal snang bsgrub:__tha mal snang zhen 'gog nus pa'i:__gsal ba rab kyi mthar son pas:__zhes 'byung ba dang mthun pa'o/__/gnyis pa gsung bzlas pa sngags kyi khrid ni/__de lta bu'i sgom pas dub na/__bogs 'byin pa'i slad du bzlas brjod kyi bsam gtan la bslab pa ni/__rang nyid 'phags ma'i thugs ka ru:__ye shes sems dpa' tshe dpag med:__dkar gsal sogs bzlas dmigs nas 'byung ba ltar/__de'i thugs dbus pad+ma dkar po 'dab ma bzhi pa'i ze'u 'brur 'og nyi ma/__steng zla ba'i gwa'u kha sbyor gyi dbus su tA~M dkar po gsal zhing 'tsher ba'i mthar yi ge bcu pa dang dril sgrub ye sems/__sprul pa'i sngags bcas kyi phreng ba mthud nas g.yas bskor du bkod cing de la sems bzung /__sems zin pa na thugs srog sngags phreng dang bcas pa las 'od zer gyi snang ba mtha' yas pa 'phros/__gtsug tor nor bu'i rtse mo nas thon te 'phags ma rnam par rgyal ma dkar mo zhal gcig phyag gnyis g.yas skyabs sbyin pus mo g.yas pa'i steng du brkyangs te sdigs mdzub kyis lcags kyu 'gugs thabs su bsnams pa/__g.yon pas thugs ka'i thad du mchog sbyin gyi phyag rgyas tshe yi bum pa bdud rtsi'i rgyun 'bebs bzhin pa bsnams pa zhabs sems ma'i skyil krung can nyi zer gyi rdul lta bu 'phros pas rtsa gsum rgyal ba rab 'byams rdo rje'i chos srung nor lha dang bcas pa'i mkhyen brtse nus pa'i ye shes 'khor 'das brtan g.yo'i dwangs bcud ma lus pa bdud rtsi 'od zer grub pa'i dngul chu'i rnam par bsdus te rang gi sgo gsum gyi dwangs ma'i thig ler thim pas tshe dang ye shes kyi dngos grub thob cing 'chi med rdo rje'i srog 'grub par mos la bzla/__grub pa'i dngul chu ni bcud len gyi rdzas grub pa ste ston zla ltar dkar ba/__nyi ma lta bu'i 'od zer can/__g.yas bskor du 'khyil zhing grub pa'i rtags g.yung drung dang dga' ba 'khyil pa sogs bkra shis pa'i ri mo sna tshogs pa bkra ba/__nus pas gang la reg pa tsam gyis glang po che'i stobs/__nyi zla'i tshe/__rdo rje'i lus/__bcu drug gi lang tsho can du bsgyur nus shing lcags la reg pa tsam gyis gser du 'gyur ba/__shing skam la gtor ba tsam gyis lo 'bras me tog phun sum tshogs pa skad cig gis 'byung ba zhig ste/__de lta bu'i rnam pa bde ba chen po'i gzi byin 'bar bar bsgom dgos gsungs/__spyir sngags phreng 'khor lugs/__bsnyen pa la bkod pa/__nye bsnyen la 'khor ba/__sgrub pa la do li/__sgrub chen la spro bsdu gtso bor gsungs kyang dkyus tsam la bkod pa'i dmigs pa kho nas 'thus/__bkod dmigs gsal thebs nas 'khor ba'i dmigs pa gsal btab kyang rung bas de'i tshe sngags phreng bar ma chad pa g.yas bskor du rang sgra dang bcas pas myur bar 'khor ba las sngags kyi 'od zer dpag tu med pa spro ba sogs gong ltar/__bzla bya'i sngags bsnyen sgrub sngon du ma them na gtso bo yig bcu dang /__them na dril sgrub kyi sngags gtso bo bzla dgos/__ye sems dang sprul pa'i sngags kyang cung zad re bzla/__rgyun khyer 'di bsnyen sgrub las gsum chig dril yin pas/__skabs rer/__sngags phreng las 'od zer 'phros bde chen ye shes kyi gzi brjid 'bar/__khams gsum brtan g.yo thams cad lha sngags ye shes sgyu 'phrul drwa ba chen po'i 'khor lor rdzogs pa'i mos pa dang /__yang thugs srog tA~M las sngags phreng bar ma chad pa byung /__ye shes sems dpa'i zhal nas gtso mo'i zhal du brgyud/__yab kyi zhal du zhugs/__sku'i dbyibs brgyud gsang ba'i rdo rje nas yum gyi mkhar song thugs srog la thim/__de ltar mgal me'i 'khor lo ltar 'khor bas yab yum gyi thugs rgyud la bde ba chen po'i ye shes skyes/__mchog tu mi 'gyur ba 'chi med rang byung rtag pa dam pa'i dngos grub 'grub par bsam la dril sngags bzla ba ni sgrub pa'i dmigs pa dang /__yang thugs ka'i 'od zer las las bzhi'i kha dog dang mthun pa'i 'od zer nam mkha' gang ba pho nya lta bu 'phros/__zhi rgyas dbang drag mchog gi phrin las thams cad yid bzhin du sgrub par mos la dril sngags bzla'o/__/de yang bzlas pa'i skabs ngag tshig tha mal pas bar mi bcad pa dang /__sems rtse gcig pa'i ting 'dzin brtan pos bzla dgos/__dmigs pa gcig kho nas skyo na/__res 'ga' sku yi gsal snang la blo bzhag/__res 'ga' tshe thung ba'i las bsags pa'i sems can la snying rje bskyed/__skabs rer snang grags thams cad rje btsun ma'i gsal snang brtan pos sngags bzla/__gtso bor lta ba'i ngang bskyangs lha sngags dbyer med du shes pa'i dad pa dang mos gus the tshom med pa'i ngang nas bzlas na mchog thun gyi dngos grub myur du 'grub la/__sems rnam g.yeng gis ji tsam bzlas kyang ngag sgrib cung zad srab pa las 'dod don mi 'grub ste/__o rgyan chen pos/__ma yengs ting 'dzin ldan pas bzla:__gzhan du yengs par gyur na ni:__bskal par bzlas kyang 'bras mi 'byin:__zhes gsungs pa ltar la/__bgrang phreng mtshan nyid ldan par byin gyis brlabs te/__rngam glog las/__sgra chen ma yin chung ba min/__/mgyogs pa ma yin bul par min/__/drag por ma yin zhan par min/__/yig 'bru'i yan lag nyams par min/__/yengs par ma yin smra bzhin min/__/gleng sogs bar du chod pas min/__/zhes pa ltar sngags kyi skyon rnams spangs nas bzla/__skabs rer rlung kha sbyor du bzung ste sngags kyi gzugs dang sgra dran par byas te 'gog bzlas dang /__rlung 'dzin pa yang spangs te yid kyi sngags gzugs sam sgra la dmigs nas bzlas pa yid bzlas dag kyang bya/__'di'i spyad bya ma dag 'khor ba'i gnas su ming tshig yi ge ngag gi brjod pa 'khrul pa'i sgra don der 'dzin bag chags dang bcas pa/__sbyong byed ngag gi bzlas pa yang dang yang du bskyar zhing bzlas pas 'byung 'jug byed rtsol sgra dang bcas pa ngag nas/__sbyangs 'bras rang nyid sangs rgyas nas chos kyi 'khor lo bskor ba sogs gsung rdo rje'i 'gro don mdzad pa'i gzhi thengs pa ni thun mong dang khyad par sems gyi dri ma sbyangs shing ngag gi nus pa rnyed pa dang /__ye shes lha yi mtshan sngags kyis yang yar bos pas ye shes kyi lha dang nye bar 'gyur ba'i dgos pa yod la/__lha rnams sngags de yi rnam par zhugs pas yig 'brur sgom pa ye shes kyi rig sngags su mos pas bzla ba/__zhen pas zhugs shing 'brel bas mi bslu ba dang /__gnas skabs su las bzhi sgrub cing khyad par tshe bsod ye shes rgyas nas/__mthar thug gsung rdo rje thob pa'i dngos rgyu thun mong min pa'o/__/thun de las ldang bar brtsam pa na/__dbyangs gsal rten snying gis sngags kyi lhag chad bskang zhing brtan par bya/__mchod bstod mdor bsdus dang /__yi ge brgya pas nongs pa bshags/__lhar snang 'od gsal du me long la has brgyab pa ltar dbyings su bsdu ba'am/__yang na gtso mo'i thugs ka nas 'od zer 'phros snod bcud thams cad la phog pas 'od du zhu nas gzhal yas khang la thim/__gzhal yas khang gtso mo la/__yab yum la/__de dbu zhabs nas rim pas 'dus te tA~M la thim/__de gyen rdzogs nA da'i bar bsdus nas shin tu phra ba la sems bzung /__de yang mi dmigs pa 'od gsal gyi ngang du bzhag/__slar yang skad cig gis zung 'jug gi skur ldang la 'bru gsum brjod pas sgo gsum rdo rje gsum du rgyas gdab/__rang dang snang ba thams cad 'phags ma'i sku/__grags pa gsung /__dran rtog thugs te khyer so gsum dang mi 'bral ba dang /__dge bsngo dang /__shis brjod ji ltar rigs pas mtshams sbyar te spyod lam la 'jug go__/'di'i sbyang bya byis pa lang tsho rdzogs nas 'chi ba slar yang 'byung ba ste/__rten dang brten pa rim gyis sdud pas phyi nang gi thim rim dang 'chi ba 'od gsal chos sku mtshon/__de las lhar ldang bas bar srid dang rnam pa mthun/__spyod byed bsdu ldang gi rim pas/__sbyangs 'bras gzugs sku'i snang cha ni chos sku'i phrin las dang /__chos sku'i ye shes kyang dbyings kyi ngo bo yin pas der thim pa dang /__de las phyir gsal gzugs sku'i snang ba rgyun mi chad pas 'gro ba'i don byed pa'o/__/gsum pa thugs rdzogs rim de kho na nyid kyi khrid rim mdo tsam smos pa ni/__gong du bskyed rim 'od gsal du bsdu ba dang /__slar ldang bas rtag chad kyi mtha' bsal zhing de'i ngang nas rdzogs rim mtshan med kyi rnal 'byor mdor bsdu na/__sgrol ma'i zab tig las/__rang byung rig pa skad cig ma:__bsam gyis mi khyab dbyings su bskyal:__mtshon byed dpe yi ye shes las:__don gyi lhan skyes mngon du 'gyur:__'gyur med dwangs ma gsum ldan gyi:__rdo rje sgrol ma tshe 'dir 'grub:__ces rdo rje'i tshig gis bstan pa dang rjes su mthun par sems gyi rang bzhin gnyug ma de nyid dngos po dang mtshan mar ma grub pas rtag pa rang rgyud du med/__med pa ma yin te 'khor 'das kyi snang ba sna tshogs 'char ba'i gzhi ma 'gags pa gsal rig tsam ma 'gags pas cang med chad pa ma yin de'ang gnyis ka gnyis min gyi mtha' las grol bas 'di zhes mtshan mtshon bsam brjod thams cad las 'das pa ni lta ba dang /__de la bla ma'i man ngag gi gzhi bzung ste gang du'ang mi sems/__ci la yang mi rtog/__gnas lugs de'i ngang du yid dpyod kyi bzo ma bcos pa rang bab nam mkha' lta bu'i ngang du skad cig kyang ma yengs pa rig pa hrig ge ba rang sor bzhag pas rig pa yul med rang gsal du lhag ger gnas pa las mi g.yo ba ni zhi lhag zung 'jug gi bsgom pa/__lta sgom de'i ngang las rjes thob tu chos thams cad sgyu ma lta bu la yid ches bskyed/__stong pa nyid dang snying rje zung du 'jug pas sems can gyi don bya ba dang /__snang spyod thams cad bde chen lhan cig skyes pa'i ye shes kyi grogs su khyer ba ni spyod pa/__de ltar goms par byas pas gzhi'i gnas lugs mngon du gyur te spangs thob med pa don dam pa'i rje btsun 'phags ma shes rab kyi pha rol tu phyin ma'i rang zhal mjal ba ni 'bras bu ste/__dang po tshogs sbyor gyi dus su dpe yi ye shes skye la de goms pas mthong lam la sbyor te don gyi ye shes rtogs nas mthar gyis mi slob pa'i go 'phang la sbyor bar byed do/__/de lta bu'i lta sgom spyod 'bras bzhi po tshad du phyin par brtson dgos so/__/de ltar bskyed rdzogs kyi nges pa'ang /__'dus pa phyi ma las/__sangs rgyas rnams kyi chos bstan pa/__/rim pa gnyis la yang dag gnas/__/bskyed pa yi ni rim pa dang /__/rdzogs pa yi ni rim pa'o/__/zhes gsungs pa ltar snod bcud tha mal gyi snang zhen sbyong ba bskyed pa'i rim pa dang /__rlung sems mi shigs pa'i thig ler rtsol med ngang gis 'ching nas rnam pa thams cad kyi mchog dang ldan pa'i sku 'grub byed mtshan med rdzogs pa'i rim pa bcas re zhig bshad zin to/__/slar yang smras pa/__'chi med sgrub pa'i lam zab grangs med kyi/__/dbus na lhun po ltar 'phags bcom ldan 'das/__/'phags ma sgrol ma yid bzhin 'khor lo zhes/__/rig 'dzin bye ba 'bum gyis bsnyen pa'i lha/__/gang de'i sgrub thabs slob dpon rnam gsum gyi/__/dgongs nyams bcud bsdus 'phags ma'i thugs tig gi__/nges rdzogs phyag rgya gcig pa'i rnal 'byor dang /__/rjes 'brel zab mo'i khrid kyi rim pa 'di/__/kun mkhyen bla ma'i zhal lung bdud rtsi dang /__/mkhas grub gong ma'i gsung ltar bkral ba las/__/rang bzo'i tshig gi nyes pa 'dir med kyang /__/rmongs pa'i dri mas gos na bzod par bgyi/__/'di las byung ba'i dge tshogs ci mchis pa/__/rigs gsum mgon dang sgrol ma'i thugs bskyed bzhin/__/bstan dang 'gro la yongs su bsngos pa yis/__/dus min 'chi ba'i rgyu 'bras mi myong shog/__rim gnyis grub pa'i zas kyi 'tsho ba yis/__/lus ni rdo rje'i stobs ltar brtan pa dang /__/ngag ni bden tshig nus pa'i rtsal 'bar shing /__/dran rtog 'od gsal chen por 'char bar shog/__dpal ldan bla ma'i sku tshe rab brtan cing /__/gsung gsang chos kyi sgra dbyangs rgyun mi chad/__/mkhyen gnyis thugs kyi me long sgrib bral du/__/bzhugs nas bstan 'gro'i don rab sgrub par shog/__skye ba kun tu chos kyi bshes gnyen ches/__/rjes su gzung nas chos kyi bdud rtsi nod/__/rje btsun bla ma mnyes par byed pa dang /__/gang gi phrin las sgrub la mi ngal shog/__ston dang bstan 'dzin dar rgyas sbyin bdag rnams/__/chos bzhin spyod cing tshe ring dpal 'byor 'phel/__/'chi bdag bdud kyi dgra las rnam rgyal ba'i/__/yid bzhin 'khor lo'i gsang gsum 'grub gyur cig/__bkra shis gang zhig 'chi med mchog sbyin gyi/__/bdud rtsi'i rgyun bzang spyi bor lud pa yi/__/'chi med rdo rje'i srog gi dpal thob nas/__/grub pa mchog gi rgyal sar 'dzegs gyur cig/__ces 'chi med 'phags ma'i thugs tig gi rgyun gyi rnal 'byor phyag rgya gcig pa dang 'brel ba'i lta khrid 'di'ang 7rje gter chen bla ma pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas bdag cag gi dpal ldan bla ma kun mkhyen si tu rin po cher stsal ba de yi zhal snga nas khrid lung nos te 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos rgyal zla'i tshes gsum la rdzogs par bris pa 'dis kyang 'gro kun 'chi bdag gi g.yul las rgyal ba dang /__bstan 'dzin skyes mchog rnams zhabs pad bskal brgyar brtan pa'i rgyur gyur cig/__mang+ga laM//___//

Footnotes

Other Information