JKW-KABUM-15-BA-006-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དཔལ་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་འཆི་མེད་ཚེའི་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན།
Wylie title dpal yang dag thugs kyi snying po'i 'chi med tshe'i sgrub pa'i nyams len rgyun khyer mdor bsdus bde chen rdo rje'i bcud len JKW-KABUM-15-BA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 6, Text 4, Pages 149-153 (Folios 12a5 to 14a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་ (mchog gyur gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dpal yang dag thugs kyi snying po'i 'chi med tshe'i sgrub pa'i nyams len rgyun khyer mdor bsdus bde chen rdo rje'i bcud len. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 149-153. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Daily Practice - rgyun khyer  ·  Longevity Rituals - tshe sgrub
Cycle དཔལ་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོ་ (dpal yang dag thugs kyi snying po)
Parent Cycle ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ (thugs dam zab pa skor bdun)
Deity yang dag he ru ka
Colophon

།ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཧེ་རུ་ཀའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

zhes pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos zin bris su btab pa'i dge bas bstan 'dzin mchog rnams zhabs pad bskal brgyar brtan cing /__'gro kun 'chi med he ru ka'i rdo rje'i sku myur du 'grub pa'i rgyur gyur cig

[edit]
༄༅། །དཔལ་ཡང་དག་ཐུགས་ཀྱི་སྙིང་པོའི་འཆི་མེད་ཚེའི་སྒྲུབ་པའི་ཉམས་ལེན་རྒྱུན་ཁྱེར་མདོར་བསྡུས་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་བཅུད་ལེན་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། །འདིར་ཐུགས་དམ་ཟབ་པ་སྐོར་བདུན་ལས། མཐར་ཐུག་མཆོག་གི་ཟབ་པ་དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ་ཚེའི་བདག་པོའི་སྒོམ་བཟླས་རྒྱུན་ཁྱེར་དུ་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ་གསུམ། སྔོན་འགྲོ། དངོས་གཞི། རྗེས་སོ། །དང་པོ་ནི། སྐྱབས་ཡུལ་ནམ་མཁར་གང་བར་སད་པའི་སྤྱན་སྔར། ན་མོ། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་ལྷར། །གུས་པས་སྐྱབས་མཆི་མཁའ་མཉམ་འགྲོ། །བླ་མེད་བྱང་ཆུབ་མཆོག་ཐོབ་ཕྱིར། །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བསྒོམ་པར་བགྱི། །ལན་གསུམ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད་དང་། སེམས་ཅན་བདེ་དང་ལྡན་གྱུར་ཅིག །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་དང་བྲལ་བར་ཤོག །བདེ་དང་རྟག་ཏུ་མི་འབྲལ་ཞིང་། །ཆོས་ཀུན་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་པར་ཤོག །ཅེས་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་སྐྱབས་ཡུལ་རྣམས་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམ། དངོས་གཞི་ལ་གཉིས། ལྷ་བསྒོམ་པ་དང་། སྔགས་བཟླ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུནྱ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭབྷཱ་ཝ་ཨཏྨ་ཀོ྅་ཧཾ། ཆོས་རྣམས་བདག་མེད་དེ་བཞིན་ཉིད༔ འགྲོ་ལ་ཀུན་ཁྱབ་སྙིང་རྗེ་བསྒོམ༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་བསྒྲུབ༔ ཧཱུྃ་ལས་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོའི་དབུས༔ བྷྲཱུྃ་ལས་ཟླ་གམ་གཞལ་ཡས་ཁང་༔ པདྨ་འདབ་བརྒྱད་ལྟེ་དབུས་སུ༔ ཚེ་བདུད་ཕོ་མོ་བསྒྱེལ་བའི་སྟེང་༔ པདྨ་ཉི་ཟླའི་གདན་སྟེང་དུ༔ ཧཱུྃ་གི་འཕྲོ་འདུས་ཚེ་བཅུད་བསྡུས༔ བདག་ཉིད་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀ༔ དམར་གསལ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་པ༔ དང་པོའི་ཕྱག་གཉིས་ཐུགས་ཀ་རུ༔ ཐལ་སྦྱར་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན༔ ལྷག་མས་རྡོ་རྗེ་བྷནྡྷ་དང་༔ ཁ་ཊྭཱྃ་གཡོབ་ཅིང་དྲིལ་བུ་འཁྲོལ༔ ཡུམ་ནི་སྡུད་བྱེད་དམར་སེར་ལ༔ ཁ་ཊྭཱྃ་ཚེ་ཡི་བུམ་པ་འཛིན༔ གཽ་རཱི་ལྷ་མོ་བརྒྱད་རྣམས་ཀྱང་༔ དམར་གསལ་ཁ་ཊྭཱྃ་ཚེ་བུམ་འཛིན༔ འཇའ་འོད་འཁྲུགས་པའི་ཀློང་དུ་གསལ༔ ཞེས་བསྒོམ་ལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཀཱ་ཡ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཏྨཱ་ཀོ྅་ཧཾ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཝ་ཀ྄་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཏྨཱ་ཀོ྅་ཧཾ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཙིཏྟ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཏྨཱ་ཀོ྅་ཧཾ། །ཞེས་གནས་གསུམ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཨོཾ་མ་ཧཱ་པྲཏྱ་བེཀྵ་ཎ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཏྨཱ་ཀོ྅་ཧཾ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཨ་དཱཪྴ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཏྨཱ་ཀོ྅་ཧཾ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ས་མ་ཏཱ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཏྨཱ་ཀོ྅་ཧཾ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤུནྱ་ཏ་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཏྨཱ་ཀོ྅་ཧཾ། །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཀྲྀ་ཧྱ་ནུཥྛཱ་ན་ཛྙཱ་ན་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་བ་ཨཏྨཱ་ཀོ྅་ཧཾ། ཞེས་དབང་བསྐུར། ཨོཾ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས། ཛཿཧཱུྃ་བཾ་ཧོཿས་བསྟིམ། པདྨ་སུཪྻཱ་ཙཀྲ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ། ཞེས་པས་གདན་འབུལ། ས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན། ཞེས་བརྟན་པར་བྱ། ཨ་ཏི་པུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿ ཞེས་ཕྱག་བྱ། སྤྲོ་ན་མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་པའམ། བསྡུ་ན། ཨོཾ་བཛྲ་གཽ་རཱི་ས་མ་ཡ་སྟྭཾཿ ཨོཾ་བཛྲ་ཙཽ་རཱི་ས་མ་ཡ་ཧོཿ ཨོཾ་བཛྲ་པྲ་མོ་ཧཱ་ར་ཧོ་ཧཾ༔ ཨོཾ་བཛྲ་བེ་ཏ་ལཱི་རཱ་ག་ཡ་མི། ཨོཾ་བཛྲ་ཙནྜ་ལཱི་པུཥྤེ་སུ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཀྐ་སཱི་དྷུ་པྤེ་ཧཱུྃ༔ ཨོཾ་བཛྲ་སྨེ་ཤ་ནཱི་ཨཱ་ལོ་ཀེ་ཨཱཿ ཨོཾ་བཛྲ་གྷསྨ་རཱི་གནྡྷེ་ག་ན༔ མ་ཧཱ་མཾ་ས་རཀྟ་ཀིང་ནི་རི་ཏི་ཁ་རཾ་ཁཱ་ཧི། །སརྦ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་རཀྟ་ཁཱ་ཧི༔ ཤྲཱི་བཛྲ་ཧེ་རུ་ཀ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་མ་ཧཱ་བྷ་ལིང་ཏ་ཁཱ་ཧི༔ མ་ཧཱ་མུ་དྲ་སུ་ཁ་ཧོཿ མ་ཏྲཾ་རཱུ་ཏྲ་པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿ ཞེས་མཆོད། ཧཱུྃ༔ ཟླ་གམ་དབང་གི་གཞལ་ཡས་ན༔ ཡང་དག་ཚེ་ཡི་ལྷ་ཚོགས་བཞུགས༔ སྙིང་པོ་མི་ཤིགས་རྡོ་རྗེའི་བདག༔ འཁོར་དང་བཅས་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཅེས་བསྟོད་ཅིང་ལྷ་སྐུའི་གསལ་སྣང་ལ་ཡུན་རིང་དུ་སེམས་འཛིན། གཉིས་པ་བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། ཐུགས་ཀར་རྒྱ་གྲམ་གཉིས་ཀྱི་དབུས༔ ཉི་ཟླ་ཟླ་གམ་གའུའི་ནང་༔ བྷྲཱུྃ་ལ་ཨ་ནྲྀ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ རུ་ལུ་འབྲུ་བརྒྱད་སྔགས་ཀྱིས་བསྐོར༔ འོད་ཟེར་སྟོང་ཁམས་ཁྱབ་པར་འཕྲོས༔ འཁོར་འདས་ཚེ་བཅུད་ཐམས་ཅད་ཀུན༔ ཨཱ་ཡུར་ཚེ་ཡི་རྣམ་པར་བསྡུས༔ སྙིང་གར་ཐིམ་ཞིང་བཀྲག་མདངས་འབར༔ འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་འགྲུབ་བསམ༔ ཨོཾ་རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཨཱ་ཡུར་ཛྙཱ་ན་ཚེ་བྷྲཱུྃ༔ ཞེས་ཅི་ནུས་བཟླ། གསུམ་པ་རྗེས་ནི། ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་ཡིག་བརྒྱ་རྣམས་ལན་གསུམ་རེས་སྔགས་ཀྱི་ནུས་པ་སྤེལ་ཞིང་ལྷག་ཆད་ཁ་སྐོང་། དཀྱིལ་འཁོར་ཐམས་ཅད་རང་ལ་ཐིམ། །རྡོ་རྗེའི་གུར་དུ་ཚུད་པ་ཡི། །གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན། །མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་ངོ་བོར་གྱུར། །དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་བསྔོ་སྨོན་དང་། ལོ་བརྒྱ་ཐུབ་ཅིང་སོགས་ཤིས་བརྗོད་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་ཐུན་མཚམས་ཀྱི་བྱ་བ་ལ་འཇུག་གོ །བདག་བསྐྱེད་ལ་བརྟན་པའི་བསྙེན་པ་རྐྱང་པ་བཏང་ན། མདུན་དུ་མཆོད་པ་དང་སྨན་རཀ་གཏོར་མ་ཙམ་བཤམ། གོང་དུ་བཤད་པའི་ཉམས་ལེན་ཐུན་བཞིའི་རིམ་པས་སྔགས་འབུམ་ཕྲག་གསུམ་བཟླས་པས་གྲུབ་ལ། དངོས་གྲུབ་བླངས་པའི་སླད་དུ་སྒྲུབ་པ་དང་སྦྲེལ་བའི་ཚུལ་ནི་གཞུང་རྩ་བ་ལས་ཤེས་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཟིན་བྲིས་སུ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན་ཅིང་། འགྲོ་ཀུན་འཆི་མེད་ཧེ་རུ་ཀའི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །། ༈
[edit]

dpal yang dag thugs kyi snying po'i 'chi med tshe'i sgrub pa'i nyams len rgyun khyer mdor bsdus bde chen rdo rje'i bcud len/ @#/_/dpal yang dag thugs kyi snying po'i 'chi med tshe'i sgrub pa'i nyams len rgyun khyer mdor bsdus bde chen rdo rje'i bcud len ces bya ba bzhugs so/__/oM swasti sid+d+haM/__/'dir thugs dam zab pa skor bdun las/__mthar thug mchog gi zab pa dpal yang dag he ru ka tshe'i bdag po'i sgom bzlas rgyun khyer du bya ba'i tshul la gsum/__sngon 'gro/__dngos gzhi/__rjes so/__/dang po ni/__skyabs yul nam mkhar gang bar sad pa'i spyan sngar/__na mo/__bla ma mchog gsum yi dam lhar/__/gus pas skyabs mchi mkha' mnyam 'gro/__/bla med byang chub mchog thob phyir/__/he ru ka dpal bsgom par bgyi/__/lan gsum gyis sems bskyed dang /__sems can bde dang ldan gyur cig__/sdug bsngal kun dang bral bar shog__/bde dang rtag tu mi 'bral zhing /__/chos kun mnyam nyid rtogs par shog__/ces tshad med bzhi bsgom/__dzaHhU~M baM hoHsa skyabs yul rnams rang la thim par bsam/__dngos gzhi la gnyis/__lha bsgom pa dang /__sngags bzla ba'o/__/dang po ni/__oM ma hA shun+ya tA dz+nyA na badz+ra swab+hA wa at+ma ko\u0f85 haM/__chos rnams bdag med de bzhin nyid:__'gro la kun khyab snying rje bsgom:__'chi med tshe yi rig 'dzin bsgrub:__hU~M las srung ba'i 'khor lo'i dbus:__b+h+rU~M las zla gam gzhal yas khang :__pad+ma 'dab brgyad lte dbus su:__tshe bdud pho mo bsgyel ba'i steng :__pad+ma nyi zla'i gdan steng du:__hU~M gi 'phro 'dus tshe bcud bsdus:__bdag nyid yang dag he ru ka:__dmar gsal zhal gsum phyag drug pa:__dang po'i phyag gnyis thugs ka ru:__thal sbyar tshe yi bum pa 'dzin:__lhag mas rdo rje b+han+d+ha dang :__kha T+wA~M g.yob cing dril bu 'khrol:__yum ni sdud byed dmar ser la:__kha T+wA~M tshe yi bum pa 'dzin:__gau rI lha mo brgyad rnams kyang :__dmar gsal kha T+wA~M tshe bum 'dzin:__'ja' 'od 'khrugs pa'i klong du gsal:__zhes bsgom la/__oM sarba ta thA ga ta kA ya badz+ra swa b+hA ba at+mA ko\u0f85 haM/__/oM sarba ta thA ga ta wa ka? badz+ra swa b+hA ba at+mA ko\u0f85 haM/__/oM sarba ta thA ga ta tsit+ta badz+ra swa b+hA ba at+mA ko\u0f85 haM/__/zhes gnas gsum byin gyis brlabs/__oM ma hA prat+ya bek+Sha Na dz+nyA na badz+ra swa b+hA ba at+mA ko\u0f85 haM/__/oM ma hA a dAR+sha dz+nyA na badz+ra swa b+hA wa at+mA ko\u0f85 haM/__/oM ma hA sa ma tA dz+nyA na badz+ra swa b+hA ba at+mA ko\u0f85 haM/__/oM ma hA shun+ya ta dz+nyA na badz+ra swa b+hA ba at+mA ko\u0f85 haM/__/oM ma hA kr-i h+ya nuSh+ThA na dz+nyA na badz+ra swa b+hA ba at+mA ko\u0f85 haM/__zhes dbang bskur/__oM shrI he ru ka badz+ra sa mA dzaH__zhes pas spyan drangs/__dzaHhU~M baM hoHsa bstim/__pad+ma suR+YA tsakra ka ma lA ya s+t+waM/__zhes pas gdan 'bul/__sa ma ya tiSh+Tha lhan/__zhes brtan par bya/__a ti pu hoH__pra tIts+tsha hoH__zhes phyag bya/__spro na mchod phreng rgyas pa'am/__bsdu na/__oM badz+ra gau rI sa ma ya s+t+waMH__oM badz+ra tsau rI sa ma ya hoH__oM badz+ra pra mo hA ra ho haM:__oM badz+ra be ta lI rA ga ya mi/__oM badz+ra tsan+Da lI puSh+pe su/__oM badz+ra puk+ka sI d+hu p+pe hU~M:__oM badz+ra sme sha nI A lo ke AH__oM badz+ra g+hasma rI gan+d+he ga na:__ma hA maM sa rak+ta king ni ri ti kha raM khA hi/__/sarba pany+tsa a mr-i ta khA hi:__ma hA rak+ta khA hi:__shrI badz+ra he ru ka sa pa ri wA ra ma hA b+ha ling ta khA hi:__ma hA mu dra su kha hoH__ma traM rU tra pra be sha ya phaT:__d+harma d+hA tu pU dza hoH__zhes mchod/__hU~M:__zla gam dbang gi gzhal yas na:__yang dag tshe yi lha tshogs bzhugs:__snying po mi shigs rdo rje'i bdag:__'khor dang bcas la phyag 'tshal bstod:__ces bstod cing lha sku'i gsal snang la yun ring du sems 'dzin/__gnyis pa bzlas pa bya ba ni/__thugs kar rgya gram gnyis kyi dbus:__nyi zla zla gam ga'u'i nang :__b+h+rU~M la a nr-i hU~M gis mtshan:__ru lu 'bru brgyad sngags kyis bskor:__'od zer stong khams khyab par 'phros:__'khor 'das tshe bcud thams cad kun:__A yur tshe yi rnam par bsdus:__snying gar thim zhing bkrag mdangs 'bar:__'chi med rdo rje'i srog 'grub bsam:__oM ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~M:__A yur dz+nyA na tshe b+h+rU~M:__zhes ci nus bzla/__gsum pa rjes ni/__thun las ldang ba na/__dbyangs gsal rten snying yig brgya rnams lan gsum res sngags kyi nus pa spel zhing lhag chad kha skong /__dkyil 'khor thams cad rang la thim/__/rdo rje'i gur du tshud pa yi/__/gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan/__/mi phyed rdo rje'i ngo bor gyur/__/dge ba 'di yis myur du bdag__/he ru ka dpal 'grub gyur nas/__/'gro ba gcig kyang ma lus pa/___/de yi sa la 'god par shog__/ces bsngo smon dang /__lo brgya thub cing sogs shis brjod mtshams sbyar te thun mtshams kyi bya ba la 'jug go__/bdag bskyed la brtan pa'i bsnyen pa rkyang pa btang na/__mdun du mchod pa dang sman raka gtor ma tsam bsham/__gong du bshad pa'i nyams len thun bzhi'i rim pas sngags 'bum phrag gsum bzlas pas grub la/__dngos grub blangs pa'i slad du sgrub pa dang sbrel ba'i tshul ni gzhung rtsa ba las shes par bya'o/__/zhes pa'ang mtsho skyes bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen brtse'i dbang pos zin bris su btab pa'i dge bas bstan 'dzin mchog rnams zhabs pad bskal brgyar brtan cing /__'gro kun 'chi med he ru ka'i rdo rje'i sku myur du 'grub pa'i rgyur gyur cig/___//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: