DKR-KABUM-03-GA-008

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་བཀའ་དྲིན་ལྷག་པར་ཆེ་བའི་ཡོངས་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རིས་མེད་དད་པའི་དབྱངས་སྙན།
Wylie title smin grol bdud rtsi'i bka' drin lhag par che ba'i yongs 'dzin rgya mtshor gsol ba 'debs pa ris med dad pa'i dbyangs snyan DKR-KABUM-03-GA-008.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 3, Text 8, Pages 73-80 (Folios 1a to 8a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. smin grol bdud rtsi'i bka' drin lhag par che ba'i yongs 'dzin rgya mtshor gsol ba 'debs pa ris med dad pa'i dbyangs snyan. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 3: 73-80. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་སྔོན་བསགས་ལེགས་སྨོན་དཀར་པོའི་མགྲོན་དུ་ཁུག་པའི་བྱས་པ་དོན་ལྡན་གྱི་རྣམ་དཀར་སྙིང་པོ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པས་ཐར་ལམ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལ་རེ་བའི་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་མགོན་པོ་དགྱེས་པའི་འབངས་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་རང་གི་ཁ་ཏོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་ཕྱིར་བྲིས་པ་འགྲོ་ཀུན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ལྡན་འབའ་ཞིག་གི་གདུལ་བྱར་གྱུར་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་བཟང་མ་ནོར་བར་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག

/ces pa'ang sngon bsags legs smon dkar po'i mgron du khug pa'i byas pa don ldan gyi rnam dkar snying po cung zad thob pa la rgyu mtshan shes pas thar lam bla ma'i bka' drin la re ba'i rigs kun khyab bdag mgon po dgyes pa'i 'bangs mang+ga la shrI b+hU tis rang gi kha ton du gsol ba gdab phyir bris pa 'gro kun dge ba'i bshes gnyen mtshan ldan 'ba' zhig gi gdul byar gyur nas thams cad mkhyen pa'i lam bzang ma nor bar 'jug pa'i rgyur gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩིའི་བཀའ་དྲིན་ལྷག་པར་ཆེ་བའི་ཡོངས་འཛིན་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་རིས་མེད་དད་པའི་དབྱངས་སྙན་བཞུགས། ན་མོ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་ར་ཝེ། །རྨད་བྱུང་ཐུགས་བསྐྱེད་པད་དཀར་འཛུམ་ཕྲེང་གིས། །ལྔ་བརྒྱའི་འགྲོ་བ་ལྷག་པར་སྐྱོང་མཛད་ཕྱིར། །བསྐལ་མང་གོ་ཆ་མཐར་སོན་སྟོབས་བཅུའི་བདག །མཉམ་མེད་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱད་པར་བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་ལ། །ཟླ་བྲལ་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་ཡེ་ཤེས་གཏེར། །རབ་འབྱམས་རྒྱལ་བའི་སྤྱི་གཟུགས་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །ཨོ་རྒྱན་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །གང་གི་རིང་ལུགས་བཤད་དང་སྒྲུབ་པ་ཡིས། །སྤེལ་ལ་མཚུངས་མེད་ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་གསུམ། །ལོ་པཎ་གྲུབ་བརྙེས་གཏེར་འབྱིན་ནོར་བུའི་ཕྲེང༌། །བཀའ་གཏེར་བརྒྱུད་པ་ཀུན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མི་ཕམྃ་མགོན་ ཐོག་མའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཐུགས་དམ་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་དབང་བསྐུར་སོགས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཡང་ཡང་ཐོབ། དངོས་ཟབ་རྒྱས་ལམ་སྲོལ་འབྱེད། །འཇྃམ་དཔལ་དབྱངྃས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །ཕྱོགས་ལས་རྣམྃ་རྒྱལྃ་ཐེག་མཆོག་རྒྱལ་ཐབས་སྐྱོང༌། །ཡོངས་འཛིན་རྒྱ་མཚོའི་དེད་དཔོན་གསོལ་བ་འདེབས། ༡།གཟོད་ནས་ སྡོམ་གསུམ། མདོ་སྒྱུ་སེམས་ཕྱོགས། བཀའ་གཏེར་ཟབ་ཆོས། གདམས་ངག་མཛོད་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་ཐོབ། འགྱུརྃ་མེདྃ་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་ཡངས་ལས། །རང་བྱུང་པྃདྨྃའི་གསང་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་གར། །བསྟནྃ་འཛིྃན་བྱེ་བའི་གཙུག་རྒྱན་མཁས་གྲུབ་དབང༌། །རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་གཅིག་པུར་གསོལ་བ་འདེབས། ༢།ཀུན་མཁྱེན་ མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ལུང་ཁྲིད་ཐོབ། རྗེ་དེའི་ཉེ་གནས་ཡིན། བླ་མ་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྟེན། །ཀ་དག་ཆོསྃ་དབྱིངྃས་དགོངས་པ་ཀློང་དུ་གྱུར། །འོདྃ་གསྃལ་སྣང་བཞིའི་གསེང་ལམ་མཐར་སོན་པའི། །ངེས་པ་དོན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་གསོལ་བ་འདེབས། ༣།འཇྃམ་དབྱངྃས་མགོན་ མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་སྐུར་ངོས་འཛིན་དང༌། བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ། གཅིག་དགྱེས་པའི་གསང་ཆེན་མཚོར། །ཕུལ་བྱུང་བློྃ་གྲོས་ནོར་བུའི་གཏེརྃ་གྱིས་གཏམས། །བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་འདོད་འཇོ་གསང་བའི་བདག །ངོ་མཚར་རྣམ་ཐར་དབྃང་པོརྃ་གསོལ་བ་འདེབས། ༤།རྙོགས་བྲལ་ རྡོར་སེམས་ཐུགས་ཀྱི་སྒྲུབ་པའི་དབང་དང༌། སྐྱབས་སྡོམ་ཐོབ། རྒྱལ་སྲས་གཞན་ཕན་མཐའ་ཡས་ཀྱི་རྗེ་དབོན། སྡོམ་གསུམ་ནོར་བུའི་རྒྱན་གྱིས་སྒེག །ཕུལ་བྱུང་བརྟན་མཁས་ཡོནྃ་ཏནྃ་ལང་ཚོས་ཕྱུག །ཐེག་མཆོག་རིང་ལུགས་རྒྱྃ་མཚོྃའི་ཚལ་མཛེས་མཛད། །མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་གསོལ་བ་འདེབས། ༥།ཀུནྃ་བཟྃང་ འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུའི་ཡང་སྲིད། ཚེ་དབང་སོགས་བྱིན་རླབས་དང་བར་ཆད་སེལ་བའི་སྲུང་བ་མང་པོ་མཛད། འོད་གསལ་དགོངས་པའི་གདེང་ཚད་བརྙེས། །བདེྃ་ཆེནྃ་གྲུབ་པའི་ས་མཐར་དངོས་སུ་གཤེགས། །རྡོྃ་རྗེྃའི་རིག་འཛིན་དབང་པོ་འཁྲུལ་ཞིག་རྗེ། །བཀའ་དྲིན་ཐུགས་རྗེ་རྨད་བྱུང་གསོལ་བ་འདེབས། ༦། པྃདྨྃའི་ རྫ་མུ་ར་མཆོག་སྤྲུལ། རིག་འཛིན་འདུས་པའི་དབང་དང་ཡེ་ཤེས་བླ་མ། བར་དོ་དྲུག་ཁྲིད་སོགས་ཐོབ། རིང་ལུགས་སྨིན་གྲོལ་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །འབྲེལ་ཚད་བདེྃ་ཆེནྃ་ས་ལ་དབུགས་དབྱུང་བའི། །རྣམ་ཐར་བཟྃང་པོྃ་སྙིགས་མའི་གདུང་བ་སེལ། །མཚུངས་མེད་རྒྱལ་བའི་སྲས་མཆོག་གསོལ་བ་འདེབས། ༧།ཐུབྃ་བསྟནྃ་ལྷ་དབང་གྲོང་ཁྱེར་མཛེས་པའི་ཏོག །དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་ གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པ། འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཕུར་པ་རྒྱུད་ལུགས་ཀྱི་དབང་ཆོག་བཀའ་དྲིན་ཐོབ། ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་གར། །བཀའ་གཏེར་ཆོསྃ་ཀྱིྃ་སྣང་བ་འདྲེན་པའི་བདག །རྡོྃ་རྗེྃའི་རིག་འཛིན་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ༨།གཞནྃ་ཕནྃ་ མཁན་གཞན་དགའ་རིན་པོ་ཆེ། སྤྱོད་འཇུག །རྩ་འཇུག་བཞི་གསུམ། རིག་ཚོགས་ལྔ་རྣམས་ཀྱི་ཁྲིད་ཐོབ། མཐའ་ཡས་ཐུགས་རྗེའི་འོད་ཟེར་ལས། །བཤད་སྒྲུབ་ཆོསྃ་ཀྱིྃ་པྃདྨྃའི་སྣངྃ་བའིྃ་ཟིལ། །ངེས་གསང་བསྟན་འགྲོའི་བུང་བའི་གསོས་གྱུར་པ། །མཆོག་གཟིགས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༩།སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་དྲི་མེད་ཁྲིམས་ཀྱིས་མཛེས། །དཀོྃན་མཆོྃག་ རྫོགས་ཆེན་མཁན་མཚན་ཡོངས་གྲགས་བློ་ཁོ་ཟེར། དོན་པདྨ་བློ་གསལ་ཞུ། གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་འོད་དཀར་སྤེལ། །པྃདྨྃའི་རིང་ལུགས་མཛེས་རྒྱན་བློྃ་གསྃལ་ཞབས། །གྲགསྃ་པྃ་དོན་ལྡན་ སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ། ཀློང་སྙིང་གི་དབང་དང་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས་བཀའ་དྲིན་ཐོབ། སྐྱེས་བུར་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༠།བསོྃད་ནམྃས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་མཐར་སོན་པའི། །རྒྱལ་བའི་ཆོསྃ་ཀྱི་ རྫོགས་ཆེན་མཁན། སྙིང་ཐིག་རྩ་གསུམ་དང༌། གཅོད་འཛིན་པ་རང་གྲོལ་དབང་ལུང་ཐམས་ཅད་ནོས། ལུང་རྟོགས་མངའ་ཐང་རྒྱུན། །འཕེྃལ་མཛད་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་རྩེར་སོན་པ། །མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་དབང་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༡།རིས་མེད་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ འཇམ་མགོན་རྣམ་གཉིས་ཐུགས་སྲས། བྱིན་རླབས་དང་དབང་བསྐུར་མང་དུ་ཐོབ། ཞབས་པད་བསྟེན། །དམྃ་ཆོསྃ་ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་པས་ཐུགས་རྒྱུད་དུལ། །ཐུགས་བསྐྱེད་མཛད་པའི་འོདྃ་ཟེརྃ་བསྟན་འགྲོའི་རྒྱན། །ཡང་དག་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༢།འཇྃམ་དབྱངྃས་བླ་མ་ཟུང་གི་ འཇམ་མགོན་རྣམ་གཉིས་ཐུགས་སྲས། ཀློང་ཆེན་མཛོད་བདུན། ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ། ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །ཕུལ་བྱུང་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་མཐར་སོན་པས། །གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་རྒྱན་གྱུར་གྲགྃས་པྃའི་དཔལ། །ངོ་མཚར་སྐྱེས་བུ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༣།འོད་གསལ་ཐེག་རྩེའི་གསེང་ལམ་མཐར་སོན་པས། །འཁོར་འདས་སྣྃ་ཚོགྃས་ཞེན་པའི་འཆིང་བ་ཀུན། །རངྃ་གྲོལྃ་ཀློང་སྙིང་སྔོན་འགྲོ་རྣམ་མཁྱེན་ལམ་བཟང་ཁྲིད། རིགས་འདུས་ཚེ་དབང་ལ་བརྟེན་ནས་ཚེ་བསྲིང༌། སྐྱབས་སྡོམ་གནང༌། མིང་ཨོ་རྒྱན་སྐྱབས་ཞེས་བསྩལ། གརྃ་གྱི་དབྃང་ཕྱུག་བཞདྃ་པྃ་རྩལ། །རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་སྲོག་འཛིན་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༤།གཞནྃ་ཕནྃ་བྱང་སེམས་བདུད་རྩིའི་ཆེས་ རྫོགས་ཆེན་མཁན། དགེ་ཚུལ་གྱི་བསླབ་སྡོམ་བསྩལ། མིང་འཇིགས་མེད་རབ་གསལ་མཁྱེན་རབ་བསྟན་པ་དར་རྒྱས། སྤྱོད་འཇུག་ཞིབ་ཁྲིད། དབུ་མ་རྩ་འཇུག་བཞི་གསུམ། རིག་ཚོགས་ལྔ། ཀུན་བཟང་ཞལ་ལུང་ཁྲིད་རྣམས་བསྩལ། བརླན་པའི། །རྨད་བྱུང་བྱམྃས་པའིྃ་སྤྲིན་གྱི་ཆོས་ཆར་གྱིས། །ལུང་རྟོགས་དབྱར་སྐྱེས་བསྐྲུན་པའི་གོྃ་ཆྃ་ཅན། །མཁན་ཆེན་ཆོསྃ་ཀྱིྃ་སྣངྃ་བྃ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༥།ཐེགྃ་མཆོྃག་ཆོས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་སྲུང་བའི་ཕྱིར། །འཇྃམ་པའི་དབྱངྃས་ དགེ་མང་མཁན་པོ་ལས་གསང་བདག་ཞལ་ལུང༌། དགོངས་རྒྱན། དཀོན་མཆོག་འགྲེལ། ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཁྲིད་ཡོངས་རྫོགས། དབོན་བསྟན་འཛིན་ནོར་བུའི་བཀའ་འབུམ་སོགས་ཀྱི་ལུང༌། དངོས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཡི། །རིང་ལུགས་བསྟནྃ་འཛིྃན་དབང་པོ་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །མཁན་ཆེན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༦།སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེའི་འབྱུང་གནས་ཐུབྃ་པའི་བསྟནྃ། །མཁས་ཚུལ་དགུ་ཡིས་ལེགས་མཛེས་བརྟན་མཁས་དབང༌། །སྐལ་བཟང་ བྱམས་ཆོས་ལྔ། སྤྱོད་འཇུག །གསང་འགྲེལ་ཕྱོགས་བཅུའི་མུན་སེལ་བཤད་ཁྲིད་ལན་གསུམ་ཟླ་བ་དྲུག་ཏུ་ཞུས། རབ་དགའི་ཆོསྃ་འཕེྃལ་ཕྲིན་ལས་ཅན། །དོན་གྱི་དགེ་བའི་བཤེས་མཆོག་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༧།སྲིད་ཞིའི་དཔལ་གྱི་ཆུ་གཏེར་ལས་སྐྱེས་པའི། །དཀོནྃ་མཆོྃག་ ཡོན་ཏན་མཛོད། མཁས་འཇུག །སྤྱོད་འཇུག་རྣམས་ཞུས། གསུམ་གྱི་གདུང་འཛིན་བློྃ་གྲོསྃ་མཐུས། །ངེས་དོན་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་འོདྃ་ཟེརྃ་གྱིས། །མཛེས་བྱེད་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༨།ཐུབ་བསྟནྃ་ དག་ཡིག །སུམ་རྟགས། སྙན་ངག་ལེའུ་གསུམ་པ། སྒྲ་ཀ་ཙན་དབྱངས་གསུམ། ནག་རྩིས་རྣམས་བསླབ། འཛིྃན་རྒྱལ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྗེའི། །ཐུགས་ཟིན་རྡོྃ་རྗེྃའི་ལམ་ལ་ཚུལ་བཞིན་བརྩོན། །རིགས་པ་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །མཚུངས་མེད་རྣམ་འདྲེན་དམ་པར་གསོལ་བ་འདེབས། ༡༩།མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་གཏེར་གཅིག་ སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ། རིན་གཏེར། སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས། མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ། ངོར་ལུགས་དཀྱིལ་འཁོར་བདུན། ལམ་འབྲས་སློབ་བཤད། མཁའ་སྤྱོད་སྐོར་རྣམས་ཞུས། འཇྃམ་པའི་དབྱངྃས། །རིས་མེད་ཆོསྃ་ཀྱིྃས་འགྲོ་སྒྲོལ་པད་དཀར་འཆང༌། །གཟུང་སྤོབས་བློྃ་གྲོྃས་མཐའ་ཡས་གསང་བའི་བདག །ཟླ་བྲལ་སྙིང་གི་སྐྱབས་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༠།ཀུན་བཟང་པྃདྨྃའི་རིང་ལུགས་ཐེག་མཆོག་རྔས། །དྲིྃ་མེདྃ་ལྟ་སྒོམ་སྤྱོད་པའི་ལྷའི་རྒྱལ་ཁབ། དབུགས་འབྱིན་ལེགྃས་པའིྃ་བློྃ་གྲོསྃ་འཁོར་ལོའི་མགོན། །འཇམ་མགོན་ སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་བཀའ་འབུམ། བཀའ་བརྒྱད་དབང་ཆེན། བཀའ་མ་ཐོར་བུའི་ལུང༌། མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུར་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༡།འགྱུརྃ་བཅས་ཉེས་བརྒྱའི་དྲི་མེདྃ་ཡེ་ཤེས་གཟུགས། །ཀུནྃ་བཟྃང་ཐུགས་ཀྱི་ མཁྱེན་བརྩེ་གོང་མའི་གཏེར་ཁ་མང་པོ། སྨིན་གཏེར་གཤིན་རྗེ་དྲེགས་འཇོམས་སོགས་ཞུས། གླིང་གཏེར་ཙཎྜ་ལི། བསྟན་པའི་དགའ་ཚལ་གཉེན། །མཁྱེན་བརྩེའི་ཉིྃ་མྃའི་སྣང་བས་ཞིང་ཀུན་གསལ། །རབ་འབྱམས་སྨྲ་བའི་སེང་གེར་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༢།གཟོད་ནས་འགྱུརྃ་མེདྃ་ཆོས་སྐུར་མངོན་ ཚེ་སྒྲུབ་ཡང་སྙིང་ཀུན་འདུས་སོགས་ཞུས། བརྙེས་ཀྱང༌། །པྃདྨྃའི་རིང་ལུགས་ཆུ་གཏེར་ལེགས་སྤེལ་ཕྱིར། །རྡོྃ་རྗེྃའི་རིག་འཛིན་དབང་པོའི་རྣམ་འཕྲུལ་མཆོག །དཔལ་མགོན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༣།འཇྃམ་དབྱངྃས་བླ་མའི་ཐུགས་སྲས་བི་ཛ་ཡའི། །ཞབས་པད་ རྒྱལ་ཚབ་བཀའ་འབུམ་ཕལ་ཆེ་བའི་ལུང༌། མཉེས་གསུམ་གྱིས་བསྙེན་ཐུགས་མཛོད་བརྡོལ། །ངེས་འབྱུང་བློྃ་གྲོས་རབ་གསྃལ་སྒྲུབ་བརྩོན་མཆོག །དཀོྃན་མཆོྃག་ཚུལྃ་ཁྲིམྃས་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༤།རང་བྱུང་པདྨའི་ཡེ་ཤེས་ཐུགས་རྗེའི་གར། །ངོ་མཚར་མཁྱེན་བརྩེའི་དཔལ་གྱི་དུམ་བུ་ མར་ལུགས་དགྱེས་རྡོར་དབང་ཆེན། བདག་མེད་མའི་དབང༌། ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར། མ་ཏིའི་འཇམ་དཀར་དང་དམ་པའི་སྨྲ་སེང་རྗེས་གནང༌། ལས། །ལྔ་བརྒྱའི་གདུང་སེལ་བྱམས་མགོན་ཏཱའི་སི་ཏུ། །པྃདྨྃ་དབྃང་མཆོྃག་རྒྱལྃ་པོརྃ་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༥།སྙིང་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་རྒྱལ་དབང་ གདམས་ངག་མཛོད། བཀའ་བརྒྱུད་སྔགས་མཛོད་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས། ཕྱག་ཆེན་རྒྱ་གཞུང༌། ཐུགས་དམ་རྒྱལ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་ཆེན། མགོན་པོ་བེར་ནག་གི་དབང་ཆེན། འཁོར་ལྔ་རྗེས་འབྲང་དང་བཅས་པའི་རྗེས་གནང༌། ཀྃརྨྃ་ཀའི། །རངྃ་བྱུངྃ་ཕྲིན་ལས་སྒྱུ་འཕྲུལ་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི། །བསྟན་པའི་མངའ་བདག་རིགྃ་པའིྃ་རྡོྃ་རྗེྃ་ཞེས། །གངས་ཅན་མགོན་པོར་གྱུར་དེར་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༦། མཁའ་ཁྱབ་དཔྃལ་ལྡནྃ་མཁྱེནྃ་བརྩེྃའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །ཡང་དག་སྙིང་པོའི་ ཀར་ལུགས་མ་མགོན་ཞལ་སྦྱོར་དབང་བཀའ་རྒྱ་ཅན། ཚིག་བདུན་གྱི་ཚེ་དབང་སོགས། བསྟན་པའི་སྲོག་འཛིན་མཛད། །ངོ་མཚར་དཔལ་འབར་སྣང་མཛད་འཇམ་པའི་དབྱངས། །མཆོག་གི་རྣམ་འདྲེན་དབང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༧།རྒྱལ་ཀུན་དགྱེས་སྲོལ་ཀྃརྨྃ་བཀའ་ ཟུར་མང་བདེ་མཆོག་མཁའ་འགྲོ་སྙན་བརྒྱུད་དབང་ཡོངས་རྫོགས། གསུང་པོད་ལུང༌། ཁྲིད་སྐོར། བརྒྱུད་ཀྱི། །ངེས་དོན་ལུངྃ་རྟོགྃས་ཆུ་གཏེར་སྤེལ་མཛད་པའི། །ཕྲིནྃ་ལསྃ་ག་བུར་སྣང་བས་རྟག་མཛེས་པའི། །ཀུནྃ་ཁྱབྃ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༨།འཇིག་རྟེན་གསུམ་མགོན་ཀྃརྨྃའི་བསྟན་སྲོག་འཛིན། །བཤདྃ་སྒྲུབྃ་བསྟནྃ་པའིྃ་ ཇོ་ལུགས་སྒྲོན་དཀར་རྗེས་གནང༌། གྲུབ་རྒྱལ་ཚེ་དབང༌། ནང་བརྟག་རྒྱུད་གསུམ། གཞུང་ཆུང་གཉིས་བཅས་ཀྱི་ལུང༌། རཏྣའི་ཚེ་སྒྲུབ་གསང་འདུས་དོན་དབང༌། མཛེས་རྒྱན་རྣམ་ཐར་འཆང༌། །ཐུགས་བསྐྱེད་ཉིྃ་མསྃ་རིས་མེད་གདུལ་བྱ་སྐྱོང༌། །ཕྲིནྃ་ལསྃ་ཀུནྃ་ཁྱབྃ་མགོན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ༢༩།པད་དཀར་འཆང་དངོས་ཀྃརྨྃའི་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ། །ཟབ་རྒྱས་ཆོསྃ་ཀྱིྃ་ མཆོག་གླིང་མི་གཡོ་རིགས་བཞི། རཏྣའི་ཚེ་གསང་དོན་དབང༌། ནོར་བུའི་ཆ་ཤས་རྫོགས། །ཕུལ་བྱུང་རྣམ་ཐར་ཉིནྃ་བྱེདྃ་ཞིང་ཀུན་བརྡལ། །ཟླ་བྲལ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༠།པད་འབྱུང་རྒྱལ་ཚབ་གཏེར་ཆེན་ལ་ལི་ རོལ་རྡོར་གཏེར་ཁ་ཆ་ཚང༌། ཟུར་མང་སྙན་བརྒྱུད་བདེ་མཆོག་གི་དབང་ཆ་ཚང༌། ཏའི། །ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲིྃ་མེདྃ་མཛད་པའི་དཔལ། །བསྟན་པའི་རྒྱན་གྱུར་འོདྃ་ཟེརྃ་སྙིགས་མའི་མུན། །སེལ་མཛད་རྣམ་འདྲེན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༡།མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུརྃ་ས་བརྙེས་ནམ་ འཇམ་མགོན་ཟབ་གཏེར་རྩ་གསུམ་དགོངས་འདུས་དབང༌། མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་བླ་མ་ལོངས་སྐུའི་ངན་སོང་སྦྱོང་བའི་ལྷ་བཞི། བླ་མ་ཆོས་སྐུའི་ཚེ་དབང་བཅས། མཁའི་སྙིང༌། །དྲི་མེདྃ་སྤྲུལ་པའི་རང་གཟུགས་ཚེ་དབང་གྲགས། །བཀའ་གཏེར་བསྟནྃ་འཕེྃལ་ཐུགས་བསྐྱེད་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས། །འགྲོ་སྒྲོལ་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོར་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༢།ཀྃརྨྃ་ ཇོ་ནང་རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་ཆ་ཚང་གི་ལུང༌། བཀའ་བརྒྱུད་སྲོག་འཛིན་མཁས་གྲུབ་མཆོག །དམ་པ་དུ་མས་རྗེས་བཟུང་ལེགྃས་བཤྃད་ཀྱི། །དཔལ་ཀུན་རབྃ་རྒྱསྃ་སྐལ་བཟང་འགྲོ་སྒྲོལ་བཤེས། །མཁན་ཆེན་སྡེ་སྣོད་འཛིན་པར་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༣།ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་བཟང་ཀྃརྨྃ་ཀའི། །ངེས་དོན་མངོན་གྱུར་བསྟནྃ་འཛིྃན་ རྒྱལ་བཀའ་རིན་པོ་ཆེ་ཆ་ཚང་གི་ལུང༌། འཇམ་མགོན་བཀའ་འབུམ་ཆ་ཚང༌། ཤེས་བྱ་ཀུན་ཁྱབ་རྩ་འགྲེལ་བཅས། དགོངས་པ་བརྙེས། །ལྷུནྃ་གྲུབྃ་བསྟན་ལ་སྨན་པའི་མཛད་པ་ཅན། །ཆོས་རྗེ་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༤།བློྃ་བཟྃང་ ཉིད་མཛད་རིགས་ལྡན་དྲག་པོ་ལྕགས་འཁོར་ཅན་གྱི་བླ་རྣལ། གྲུབ་རྒྱལ་ཚེ་དབང༌། རྒྱལ་བ་གཉིས་པའི་རིག་ལམ་ལས། །ཐུབ་བསྟན་སྐྱོང་ཕྱིར་འོད་སྣང་ཕ་མཐའ་ཡས། །ལུང་རྟོགས་ཆོསྃ་ཀྱིྃ་གོ་འཕར་འབྱེད་པའི་བདག །འགྲོ་བའི་ཉིྃ་མྃ་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༥།རྒྱལ་སྲས་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ལྡན་གྲུ་འཛིན་མགོན། །དག་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་བློྃ་བཟྃང་མ་ཎི་ཀ །བསྟནྃ་འཛིྃན་རྒྱྃ་མཚོྃའི་བདག་པོའི་ ཇོ་ལུགས་སྒྲོལ་དཀར་ཚེ་དབང་ལན་གཉིས། གཙུག་གི་རྒྱན། །གངས་ཅན་མགོན་པོར་བྱོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༦།གསང་བའི་བདག་པོའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ཀེ་ཏ་ཀ །བློྃ་བཟྃང་ རྒྱུད་རྒྱལ་གསང་འདུས་དབང་ཆེན། འགྲེལ་པ་བཞི་སྦྲག་གི་བཤད་ལུང༌། བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལུགས་ཀྱི་དབང༌། བདེ་མཆོག་རྒྱུད་འགྲེལ་སྦས་དོན་ཀུན་གསལ། རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་མཚོར་འཕོས་པས། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་བསྟནྃ་འཛིྃན་འོད་སྣང་གིས། །རྒྱྃ་མཚོྃའི་གོས་ཅན་བརྡལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༧།འཇྃམ་དབྱངྃས་བརྩེ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་བཀའ་འབུམ་ལུང༌། ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲོལ་འཛིན། །རིམ་གཉིས་ཏིང་འཛིན་མྃཐུ་སྟོབྃས་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །བཟང་པོའི་ཕྲིན་ལས་དཔྃལ་འབྃར་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །མཚུངས་མེད་འདྲེན་པ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༨།ངགྃ་དབྃང་ལྷ་རིགས་འཇམ་དབྱངས་འཁོན་གྱི་གདུང༌། །ཀུནྃ་དགྃའི་ འཁོན་ལུགས་ཕུར་པའི་དབང་ཆེན། ས་ལུགས་ཀུ་རུ་ཀུལླེའི་རྗེས་གནང༌། ཆོས་གླིང་ཐང་རྒྱལ་ཚེ་དབང༌། བསྟན་པའི་མངའ་ཐང་སྲིད་མཐའ་རུ། །སྤེལ་མཛད་བསོྃད་ནམྃས་ཡེ་ཤེས་མཛོད་བརྙེས་པ། །གངས་ཅན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། ༣༩།གསང་ཆེན་བསྟན་པ་སྤེལ་ལ་ངགྃ་གི་དབྃང༌། །ལུང་རྟོགས་ཆོསྃ་ཀྱིྃ་ཕྲིན་ལས་གྲིབ་བསིལ་སྣུམ། །ངོ་མཚར་ གྲྭ་མངོན་ཛཾ་དམར། གནོད་སྦྱིན་ཞང་བློན། བླ་མ་གསང་འདུས་གཏོར་དབང་གནད་ཀྱི་ཤོག་གཅིག་མ། གྲགྃས་སྙན་སྐལ་བཟང་རྨ་བྱའི་གསོས། །མྱོས་སྟོན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་མཆོག་གསོལ་བ་འདེབས། ༤༠།བཀའ་གཏེར་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གསང་བའི་མཛོད། །སྤེལ་ལ་ངགྃ་གི་དབྃང་ཕྱུག་མཉྫུ་ཤྲཱི། །དྲི་མེད་མཁྱེྃན་བརྩེྃའི་ནམ་ ཉང་གཏེར་མགོན་པོ་ཕྱག་བཞི། ཚེ་མགོན་དཀར་པོའི་རྗེས་གནང༌། མཁའི་ནོརྃ་བུྃ་ཡིས། །བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། ༤༡།འཇིྃགས་བྲལྃ་བདུད་འཇོམས་གྲུབ་པའི་ཡེྃ་ཤེསྃ་གཟུགས། །ཕུལ་བྱུང་ངོ་མཚར་ རྗེ་ཉིད་ཀྱི་ཟབ་གཏེར་ཡོངས་རྫོགས་དང༌། པད་གླིང་གི་གཏེར་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དབང་ལུང་དང༌། ཟུར་གཏེར་ཚེ་སྒྲུབ་འཆི་མེད་སྲོག་ཏིག་གི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས། རྣམ་ཐར་གསང་མཛོད་འཆང༌། །རྡོྃ་རྗེྃ་སྙིང་པོའི་རིང་ལུགས་སྲིད་མཐའ་རུ། །སྤེལ་མཛད་རིག་འཛིན་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། ༤༢།མཚན་གྱི་དབྱར་རྔ་ཙམ་ཡང་འཇིག་རྟེན་དུ། །བརྒྱ་ལམ་ཐོས་དཀའི་དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་སྐྱེས། །དད་བསོད་ཐོས་འཛིན་ལྷུག་པར་རྩོལ་མཛད་པའི། །དངོས་བརྒྱུད་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐྱེ་བ་ཀུན་ཏུ་ཡོངས་འཛིན་དམ་པའི་ཞབས། །མི་ཕྱེད་དད་པས་ཚངས་གནས་རྒྱན་མཆོད་ནས། །མཉེས་པ་དགུ་ཕྲུག་མོས་གུས་སྲི་ཞུ་ཡིས། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མི་ཤེས་ཉོན་མོངས་བག་མེད་མ་གུས་པས། །བླ་མའི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་དམ་ཚིག་དང༌། །འགལ་བའི་ནོངས་པ་བཤགས་ནས་དག་པ་དང༌། །ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་མོས་གུས་རྟག་བརྟན་ཤོག །ཁྱད་པར་རང་རིག་བླ་མའི་དོན་གྱི་ཞལ། །མྱུར་མཇལ་མགོན་པོའི་གདུང་འཚོབ་ཕྲིན་ལས་སྤེལ། །རྒྱལ་དང་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོའི་རྣམ་ཐར་བཞིན། །སྲིད་པ་ཇི་སྲིད་བསྟན་འགྲོའི་དོན་ནུས་མཛོད། །ཅེས་པའང་སྔོན་བསགས་ལེགས་སྨོན་དཀར་པོའི་མགྲོན་དུ་ཁུག་པའི་བྱས་པ་དོན་ལྡན་གྱི་རྣམ་དཀར་སྙིང་པོ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་པ་ལ་རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པས་ཐར་ལམ་བླ་མའི་བཀའ་དྲིན་ལ་རེ་བའི་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་མགོན་པོ་དགྱེས་པའི་འབངས་མངྒ་ལ་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་རང་གི་ཁ་ཏོན་དུ་གསོལ་བ་གདབ་ཕྱིར་བྲིས་པ་འགྲོ་ཀུན་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་མཚན་ལྡན་འབའ་ཞིག་གི་གདུལ་བྱར་གྱུར་ནས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ལམ་བཟང་མ་ནོར་བར་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །།
[edit]

smin grol bdud rtsi'i bka' drin lhag par che ba'i yongs 'dzin rgya mtshor gsol ba 'debs pa ris med dad pa'i dbyangs snyan bzhugs/_na mo sarba ma hA gu ra we/_/rmad byung thugs bskyed pad dkar 'dzum phreng gis/_/lnga brgya'i 'gro ba lhag par skyong mdzad phyir/_/bskal mang go cha mthar son stobs bcu'i bdag_/mnyam med shAkya'i rgyal por gsol ba 'debs/_/khyad par bsil ldan ljongs kyi gdul bya la/_/zla bral mkhyen brtse nus pa'i ye shes gter/_/rab 'byams rgyal ba'i spyi gzugs rdo rje 'chang*/_/o rgyan mtsho skyes rdo rjer gsol ba 'debs/_/gang gi ring lugs bshad dang sgrub pa yis/_/spel la mtshungs med chos rgyal mes dbon gsum/_/lo paN grub brnyes gter 'byin nor bu'i phreng*/_/bka' gter brgyud pa kun la gsol ba 'debs/_/mi phama~M mgon _thog ma'i dge ba'i bshes gnyen thugs dam 'jam dpal ye shes sems dpa'i rdo rje gsum gyi dbang bskur sogs sku gsung thugs kyi byin rlabs yang yang thob/_dngos zab rgyas lam srol 'byed/_/'ja~Mm dpal dbyanga~Ms kyi ye shes sgyu 'phrul gar/_/phyogs las rnama~M rgyala~M theg mchog rgyal thabs skyong*/_/yongs 'dzin rgya mtsho'i ded dpon gsol ba 'debs/_1/gzod nas _sdom gsum/_mdo sgyu sems phyogs/_bka' gter zab chos/_gdams ngag mdzod kyi smin grol thob/_'gyura~M meda~M chos dbyings klong yangs las/_/rang byung pa~Md+ma~M'i gsang gsum rdo rje'i gar/_/bstana~M 'dzi~Mn bye ba'i gtsug rgyan mkhas grub dbang*/_/rigs brgya'i khyab bdag gcig pur gsol ba 'debs/_2/kun mkhyen _mi pham rin po che'i bka' 'bum yongs rdzogs kyi lung khrid thob/_rje de'i nye gnas yin/_bla ma mnyes pa gsum gyis bsten/_/ka dag chosa~M dbyinga~Ms dgongs pa klong du gyur/_/'oda~M gsa~Ml snang bzhi'i gseng lam mthar son pa'i/_/nges pa don gyi rnal 'byor gsol ba 'debs/_3/'ja~Mm dbyanga~Ms mgon _mkhyen brtse'i sprul skur ngos 'dzin dang*/_byin rlabs khyad par can thob/_gcig dgyes pa'i gsang chen mtshor/_/phul byung blo~M gros nor bu'i gtera~M gyis gtams/_/bzang po'i phrin las 'dod 'jo gsang ba'i bdag_/ngo mtshar rnam thar dba~Mng pora~M gsol ba 'debs/_4/rnyogs bral _rdor sems thugs kyi sgrub pa'i dbang dang*/_skyabs sdom thob/_rgyal sras gzhan phan mtha' yas kyi rje dbon/_sdom gsum nor bu'i rgyan gyis sgeg_/phul byung brtan mkhas yona~M tana~M lang tshos phyug_/theg mchog ring lugs rgya~M mtsho~M'i tshal mdzes mdzad/_/mkhan chen rdo rje 'dzin dbang gsol ba 'debs/_5/kuna~M bza~Mng _'jigs med rgyal ba'i myu gu'i yang srid/_tshe dbang sogs byin rlabs dang bar chad sel ba'i srung ba mang po mdzad/_'od gsal dgongs pa'i gdeng tshad brnyes/_/bde~M chena~M grub pa'i sa mthar dngos su gshegs/_/rdo~M rje~M'i rig 'dzin dbang po 'khrul zhig rje/_/bka' drin thugs rje rmad byung gsol ba 'debs/_6/_pa~Md+ma~M'i _rdza mu ra mchog sprul/_rig 'dzin 'dus pa'i dbang dang ye shes bla ma/_bar do drug khrid sogs thob/_ring lugs smin grol phrin las kyis/_/'brel tshad bde~M chena~M sa la dbugs dbyung ba'i/_/rnam thar bza~Mng po~M snyigs ma'i gdung ba sel/_/mtshungs med rgyal ba'i sras mchog gsol ba 'debs/_7/thuba~M bstana~M lha dbang grong khyer mdzes pa'i tog_/dri med bshes gnyen _grub dbang rdzogs chen lnga pa/_'jigs med gling pa'i phur pa rgyud lugs kyi dbang chog bka' drin thob/_ye shes sgyu ma'i gar/_/bka' gter chosa~M kyi~M snang ba 'dren pa'i bdag_/rdo~M rje~M'i rig 'dzin dbang por gsol ba 'debs/_8/gzhana~M phana~M _mkhan gzhan dga' rin po che/_spyod 'jug_/rtsa 'jug bzhi gsum/_rig tshogs lnga rnams kyi khrid thob/_mtha' yas thugs rje'i 'od zer las/_/bshad sgrub chosa~M kyi~M pa~Md+ma~M'i snanga~M ba'i~M zil/_/nges gsang bstan 'gro'i bung ba'i gsos gyur pa/_/mchog gzigs sprul pa'i sku la gsol ba 'debs/_9/srid las nges 'byung dri med khrims kyis mdzes/_/dko~Mn mcho~Mg _rdzogs chen mkhan mtshan yongs grags blo kho zer/_don pad+ma blo gsal zhu/_gsum gyi phrin las 'od dkar spel/_/pa~Md+ma~M'i ring lugs mdzes rgyan blo~M gsa~Ml zhabs/_/gragasa~M pa~M don ldan _sgyu 'phrul zhi khro/_klong snying gi dbang dang khrid yongs rdzogs bka' drin thob/_skyes bur gsol ba 'debs/_10/bso~Md nama~Ms ye shes tshogs gnyis mthar son pa'i/_/rgyal ba'i chosa~M kyi _rdzogs chen mkhan/_snying thig rtsa gsum dang*/_gcod 'dzin pa rang grol dbang lung thams cad nos/_lung rtogs mnga' thang rgyun/_/'phe~Ml mdzad mkhas btsun bzang po'i rtser son pa/_/mkhan chen rdo rje 'dzin dbang gsol ba 'debs/_11/ris med mkhas grub du ma'i _'jam mgon rnam gnyis thugs sras/_byin rlabs dang dbang bskur mang du thob/_zhabs pad bsten/_/dma~M chosa~M tshul bzhin spyod pas thugs rgyud dul/_/thugs bskyed mdzad pa'i 'oda~M zera~M bstan 'gro'i rgyan/_/yang dag dge ba'i bshes la gsol ba 'debs/_12/'ja~Mm dbyanga~Ms bla ma zung gi _'jam mgon rnam gnyis thugs sras/_klong chen mdzod bdun/_ngal gso skor gsum/_thugs kyi sras/_/phul byung gsan bsam sgom pa'i mthar son pas/_/gangs can bstan 'gro'i rgyan gyur graga~Ms pa~M'i dpal/_/ngo mtshar skyes bu mchog la gsol ba 'debs/_13/'od gsal theg rtse'i gseng lam mthar son pas/_/'khor 'das sna~M tshoga~Ms zhen pa'i 'ching ba kun/_/ranga~M grola~M klong snying sngon 'gro rnam mkhyen lam bzang khrid/_rigs 'dus tshe dbang la brten nas tshe bsring*/_skyabs sdom gnang*/_ming o rgyan skyabs zhes bstsal/_gara~M gyi dba~Mng phyug bzhada~M pa~M rtsal/_/rdo rje snying po'i srog 'dzin gsol ba 'debs/_14/gzhana~M phana~M byang sems bdud rtsi'i ches _rdzogs chen mkhan/_dge tshul gyi bslab sdom bstsal/_ming 'jigs med rab gsal mkhyen rab bstan pa dar rgyas/_spyod 'jug zhib khrid/_dbu ma rtsa 'jug bzhi gsum/_rig tshogs lnga/_kun bzang zhal lung khrid rnams bstsal/_brlan pa'i/_/rmad byung byama~Ms pa'i~M sprin gyi chos char gyis/_/lung rtogs dbyar skyes bskrun pa'i go~M cha~M can/_/mkhan chen chosa~M kyi~M snanga~M ba~M gsol ba 'debs/_15/thega~M mcho~Mg chos kyi dga' tshal srung ba'i phyir/_/'ja~Mm pa'i dbyanga~Ms _dge mang mkhan po las gsang bdag zhal lung*/_dgongs rgyan/_dkon mchog 'grel/_klong chen snying thig gi khrid yongs rdzogs/_dbon bstan 'dzin nor bu'i bka' 'bum sogs kyi lung*/_dngos kun mkhyen bla ma yi/_/ring lugs bstana~M 'dzi~Mn dbang po thugs rje'i gter/_/mkhan chen bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/_16/srid zhi'i phan bde'i 'byung gnas thuba~M pa'i bstana~M/_/mkhas tshul dgu yis legs mdzes brtan mkhas dbang*/_/skal bzang _byams chos lnga/_spyod 'jug_/gsang 'grel phyogs bcu'i mun sel bshad khrid lan gsum zla ba drug tu zhus/_rab dga'i chosa~M 'phe~Ml phrin las can/_/don gyi dge ba'i bshes mchog gsol ba 'debs/_17/srid zhi'i dpal gyi chu gter las skyes pa'i/_/dkona~M mcho~Mg _yon tan mdzod/_mkhas 'jug_/spyod 'jug rnams zhus/_gsum gyi gdung 'dzin blo~M grosa~M mthus/_/nges don lta sgom spyod pa'i 'oda~M zera~M gyis/_/mdzes byed chos kyi bshes gnyen gsol ba 'debs/_18/thub bstana~M _dag yig_/sum rtags/_snyan ngag le'u gsum pa/_sgra ka tsan dbyangs gsum/_nag rtsis rnams bslab/_'dzi~Mn rgyal 'jam mgon bla ma rje'i/_/thugs zin rdo~M rje~M'i lam la tshul bzhin brtson/_/rigs pa smra ba'i dbang phyug chos kyi rje/_/mtshungs med rnam 'dren dam par gsol ba 'debs/_19/mkhyen gnyis ye shes gter gcig _snga 'gyur bka' ma/_rin gter/_sgrub thabs kun btus/_mkhyen brtse'i bka' 'bum/_ngor lugs dkyil 'khor bdun/_lam 'bras slob bshad/_mkha' spyod skor rnams zhus/_'ja~Mm pa'i dbyanga~Ms/_/ris med chosa~M kyi~Ms 'gro sgrol pad dkar 'chang*/_/gzung spobs blo~M gro~Ms mtha' yas gsang ba'i bdag_/zla bral snying gi skyabs gcig gsol ba 'debs/_20/kun bzang pa~Md+ma~M'i ring lugs theg mchog rngas/_/dri~M meda~M lta sgom spyod pa'i lha'i rgyal khab/_dbugs 'byin lega~Ms pa'i~M blo~M grosa~M 'khor lo'i mgon/_/'jam mgon _smin gling gter chen bka' 'bum/_bka' brgyad dbang chen/_bka' ma thor bu'i lung*/_mchog gi sprul skur gsol ba 'debs/_21/'gyura~M bcas nyes brgya'i dri meda~M ye shes gzugs/_/kuna~M bza~Mng thugs kyi _mkhyen brtse gong ma'i gter kha mang po/_smin gter gshin rje dregs 'joms sogs zhus/_gling gter tsaN+Da li/_bstan pa'i dga' tshal gnyen/_/mkhyen brtse'i nyi~M ma~M'i snang bas zhing kun gsal/_/rab 'byams smra ba'i seng ger gsol ba 'debs/_22/gzod nas 'gyura~M meda~M chos skur mngon _tshe sgrub yang snying kun 'dus sogs zhus/_brnyes kyang*/_/pa~Md+ma~M'i ring lugs chu gter legs spel phyir/_/rdo~M rje~M'i rig 'dzin dbang po'i rnam 'phrul mchog_/dpal mgon bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/_23/'ja~Mm dbyanga~Ms bla ma'i thugs sras bi dza ya'i/_/zhabs pad _rgyal tshab bka' 'bum phal che ba'i lung*/_mnyes gsum gyis bsnyen thugs mdzod brdol/_/nges 'byung blo~M gros rab gsa~Ml sgrub brtson mchog_/dko~Mn mcho~Mg tshula~M khrima~Ms zhabs la gsol ba 'debs/_24/rang byung pad+ma'i ye shes thugs rje'i gar/_/ngo mtshar mkhyen brtse'i dpal gyi dum bu _mar lugs dgyes rdor dbang chen/_bdag med ma'i dbang*/_jo lugs sgrol dkar/_ma ti'i 'jam dkar dang dam pa'i smra seng rjes gnang*/_las/_/lnga brgya'i gdung sel byams mgon tA'i si tu/_/pa~Md+ma~M dba~Mng mcho~Mg rgyala~M pora~M gsol ba 'debs/_25/snying rje'i dbang phyug rgyal dbang _gdams ngag mdzod/_bka' brgyud sngags mdzod kyi dbang khrid lung bcas/_phyag chen rgya gzhung*/_thugs dam rgyal ba rgya mtsho'i dbang chen/_mgon po ber nag gi dbang chen/_'khor lnga rjes 'brang dang bcas pa'i rjes gnang*/_ka~Mrma~M ka'i/_/ranga~M byunga~M phrin las sgyu 'phrul sgrub brgyud kyi/_/bstan pa'i mnga' bdag riga~M pa'i~M rdo~M rje~M zhes/_/gangs can mgon por gyur der gsol ba 'debs/_26/_mkha' khyab dpa~Ml ldana~M mkhyena~M brtse~M'i thugs kyi sras/_/yang dag snying po'i _kar lugs ma mgon zhal sbyor dbang bka' rgya can/_tshig bdun gyi tshe dbang sogs/_bstan pa'i srog 'dzin mdzad/_/ngo mtshar dpal 'bar snang mdzad 'jam pa'i dbyangs/_/mchog gi rnam 'dren dbang por gsol ba 'debs/_27/rgyal kun dgyes srol ka~Mrma~M bka' _zur mang bde mchog mkha' 'gro snyan brgyud dbang yongs rdzogs/_gsung pod lung*/_khrid skor/_brgyud kyi/_/nges don lunga~M rtoga~Ms chu gter spel mdzad pa'i/_/phrina~M lasa~M ga bur snang bas rtag mdzes pa'i/_/kuna~M khyaba~M rdo rje 'chang dngos gsol ba 'debs/_28/'jig rten gsum mgon ka~Mrma~M'i bstan srog 'dzin/_/bshada~M sgruba~M bstana~M pa'i~M _jo lugs sgron dkar rjes gnang*/_grub rgyal tshe dbang*/_nang brtag rgyud gsum/_gzhung chung gnyis bcas kyi lung*/_rat+na'i tshe sgrub gsang 'dus don dbang*/_mdzes rgyan rnam thar 'chang*/_/thugs bskyed nyi~M masa~M ris med gdul bya skyong*/_/phrina~M lasa~M kuna~M khyaba~M mgon por gsol ba 'debs/_29/pad dkar 'chang dngos ka~Mrma~M'i bstan 'dzin rgyal/_/zab rgyas chosa~M kyi~M _mchog gling mi g.yo rigs bzhi/_rat+na'i tshe gsang don dbang*/_nor bu'i cha shas rdzogs/_/phul byung rnam thar nyina~M byeda~M zhing kun brdal/_/zla bral bstan 'dzin rgyal por gsol ba 'debs/_30/pad 'byung rgyal tshab gter chen la li _rol rdor gter kha cha tshang*/_zur mang snyan brgyud bde mchog gi dbang cha tshang*/_ta'i/_/ye shes sgyu 'phrul dri~M meda~M mdzad pa'i dpal/_/bstan pa'i rgyan gyur 'oda~M zera~M snyigs ma'i mun/_/sel mdzad rnam 'dren mchog la gsol ba 'debs/_31/mchog tu mi 'gyura~M sa brnyes nam _'jam mgon zab gter rtsa gsum dgongs 'dus dbang*/_mchog gling thugs sgrub bla ma longs sku'i ngan song sbyong ba'i lha bzhi/_bla ma chos sku'i tshe dbang bcas/_mkha'i snying*/_/dri meda~M sprul pa'i rang gzugs tshe dbang grags/_/bka' gter bstana~M 'phe~Ml thugs bskyed phrin las kyis/_/'gro sgrol grub pa'i dpa' bor gsol ba 'debs/_32/ka~Mrma~M _jo nang rje btsun rin po che'i bka' 'bum cha tshang gi lung*/_bka' brgyud srog 'dzin mkhas grub mchog_/dam pa du mas rjes bzung lega~Ms bsha~Md kyi/_/dpal kun raba~M rgyasa~M skal bzang 'gro sgrol bshes/_/mkhan chen sde snod 'dzin par gsol ba 'debs/_33/thugs rje'i dbang phyug kun bzang ka~Mrma~M ka'i/_/nges don mngon gyur bstana~M 'dzi~Mn _rgyal bka' rin po che cha tshang gi lung*/_'jam mgon bka' 'bum cha tshang*/_shes bya kun khyab rtsa 'grel bcas/_dgongs pa brnyes/_/lhuna~M gruba~M bstan la sman pa'i mdzad pa can/_/chos rje bla ma'i zhabs la gsol ba 'debs/_34/blo~M bza~Mng _nyid mdzad rigs ldan drag po lcags 'khor can gyi bla rnal/_grub rgyal tshe dbang*/_rgyal ba gnyis pa'i rig lam las/_/thub bstan skyong phyir 'od snang pha mtha' yas/_/lung rtogs chosa~M kyi~M go 'phar 'byed pa'i bdag_/'gro ba'i nyi~M ma~M chen por gsol ba 'debs/_35/rgyal sras dbang phyug dpal ldan gru 'dzin mgon/_/dag pa'i thugs bskyed blo~M bza~Mng ma Ni ka_/bstana~M 'dzi~Mn rgya~M mtsho~M'i bdag po'i _jo lugs sgrol dkar tshe dbang lan gnyis/_gtsug gi rgyan/_/gangs can mgon por byon la gsol ba 'debs/_36/gsang ba'i bdag po'i thugs bskyed ke ta ka_/blo~M bza~Mng _rgyud rgyal gsang 'dus dbang chen/_'grel pa bzhi sbrag gi bshad lung*/_bde mchog dril bu lugs kyi dbang*/_bde mchog rgyud 'grel sbas don kun gsal/_rgyal ba dgyes pa'i mtshor 'phos pas/_/mkhas btsun bzang po'i bstana~M 'dzi~Mn 'od snang gis/_/rgya~M mtsho~M'i gos can brdal la gsol ba 'debs/_37/'ja~Mm dbyanga~Ms brtse ba mkhyen brtse'i bka' 'bum lung*/_chen po'i bka' srol 'dzin/_/rim gnyis ting 'dzin ma~Mthu stoba~Ms rtsal chen rdzogs/_/bzang po'i phrin las dpa~Ml 'ba~Mr chos kyi rje/_/mtshungs med 'dren pa mchog la gsol ba 'debs/_38/ngaga~M dba~Mng lha rigs 'jam dbyangs 'khon gyi gdung*/_/kuna~M dga~M'i _'khon lugs phur pa'i dbang chen/_sa lugs ku ru kul+le'i rjes gnang*/_chos gling thang rgyal tshe dbang*/_bstan pa'i mnga' thang srid mtha' ru/_/spel mdzad bso~Md nama~Ms ye shes mdzod brnyes pa/_/gangs can rdo rje 'dzin rjer gsol ba 'debs/_39/gsang chen bstan pa spel la ngaga~M gi dba~Mng*/_/lung rtogs chosa~M kyi~M phrin las grib bsil snum/_/ngo mtshar _grwa mngon dzaM dmar/_gnod sbyin zhang blon/_bla ma gsang 'dus gtor dbang gnad kyi shog gcig ma/_graga~Ms snyan skal bzang rma bya'i gsos/_/myos ston rdo rje 'dzin mchog gsol ba 'debs/_40/bka' gter rgyud lung man ngag gsang ba'i mdzod/_/spel la ngaga~M gi dba~Mng phyug many+dzu shrI/_/dri med mkhye~Mn brtse~M'i nam _nyang gter mgon po phyag bzhi/_tshe mgon dkar po'i rjes gnang*/_mkha'i nora~M bu~M yis/_/bstan 'gro'i dpal mgon chen por gsol ba 'debs/_41/'ji~Mgs brala~M bdud 'joms grub pa'i ye~M shesa~M gzugs/_/phul byung ngo mtshar _rje nyid kyi zab gter yongs rdzogs dang*/_pad gling gi gter chos thams cad kyi dbang lung dang*/_zur gter tshe sgrub 'chi med srog tig gi dbang khrid lung bcas/_rnam thar gsang mdzod 'chang*/_/rdo~M rje~M snying po'i ring lugs srid mtha' ru/_/spel mdzad rig 'dzin mchog la gsol ba 'debs/_42/mtshan gyi dbyar rnga tsam yang 'jig rten du/_/brgya lam thos dka'i dam chos bdud rtsi'i skyes/_/dad bsod thos 'dzin lhug par rtsol mdzad pa'i/_/dngos brgyud bla ma rnams la gsol ba 'debs/_/skye ba kun tu yongs 'dzin dam pa'i zhabs/_/mi phyed dad pas tshangs gnas rgyan mchod nas/_/mnyes pa dgu phrug mos gus sri zhu yis/_/thugs yid gcig tu 'dres par byin gyis rlobs/_/mi shes nyon mongs bag med ma gus pas/_/bla ma'i gsang ba gsum gyi dam tshig dang*/_/'gal ba'i nongs pa bshags nas dag pa dang*/_/ci mdzad legs mthong mos gus rtag brtan shog_/khyad par rang rig bla ma'i don gyi zhal/_/myur mjal mgon po'i gdung 'tshob phrin las spel/_/rgyal dang rgyal sras thu bo'i rnam thar bzhin/_/srid pa ji srid bstan 'gro'i don nus mdzod/_/ces pa'ang sngon bsags legs smon dkar po'i mgron du khug pa'i byas pa don ldan gyi rnam dkar snying po cung zad thob pa la rgyu mtshan shes pas thar lam bla ma'i bka' drin la re ba'i rigs kun khyab bdag mgon po dgyes pa'i 'bangs mang+ga la shrI b+hU tis rang gi kha ton du gsol ba gdab phyir bris pa 'gro kun dge ba'i bshes gnyen mtshan ldan 'ba' zhig gi gdul byar gyur nas thams cad mkhyen pa'i lam bzang ma nor bar 'jug pa'i rgyur gyur cig_//

Footnotes

Other Information