DKR-KABUM-02-KHA-003

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རིས་མེད་བླ་མ་མཆོད་པའི་རྟེན་བསྐྱེད་བསྡུས་པའི་སྐབས།
Wylie title ris med bla ma mchod pa'i rten bskyed bsdus pa'i skabs DKR-KABUM-02-KHA-003.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, Text 3, Pages 38 (Folios 1a1 to 1a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Ris med bla ma mchod pa'i rten bskyed bsdus pa'i skabs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 38. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Guru Offering Texts- bla ma mchod pa  ·  Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རིས་མེད་བླ་མ་མཆོད་པའི་རྟེན་བསྐྱེད་བསྡུས་པའི་སྐབས་ཀྱི། ནམ་མཁའི་དབྱིངས་ཀུན་ཁྱབ་པས་བཞུགས་པར་གསལ། ཞེས་པའི་མཇུག་ཏུ། དེ་ལྟར་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་ཨོཾ་དཀར་པོ། །མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། །རྒྱལ་ཀུན་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོར་གྱུར། །ཐུགས་ཀའི་ཧཱུྃ་ལས་འཕྲོས་པའི་འོད་ཟེར་གྱིས། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན། །ཆོས་སྐུ་འགྱུར་མེད་ངང་ལས་གཟུགས་སྐུའི་སྤྲིན། །བླ་མ་རྩ་གསུམ་ལྷ་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །ཞེས་དང༌། སྤྱན་འདྲེན་ཅུང་ཟད་རྒྱས་པར་སྤྲོ་ན། ཨོཾ། ཆོས་དབྱིངས་རྣམ་པར་དག་པའི་ཀློང་ཡངས་ནས། །སྐྱེ་མེད་དོན་གྱི་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རང་བཞིན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་པའི་ཕོ་བྲང་ནས། །མ་འགག་གསལ་དག་བླ་མ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །རྩལ་སྣང་རོལ་པ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཕོ་བྲང་ནས། །བྱེ་བྲག་ཐུགས་རྗེ་ཅན་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཆོས་རྣམས་རང་བཞིན་འགྲོ་འོང་མཐའ་བྲལ་ཡང༌། །གང་འདུལ་གདུལ་བྱའི་བསམ་པ་ཇི་བཞིན་དུ། །ཅིར་ཡང་སྤྲུལ་བསྒྱུར་འགྱེད་པའི་ཕྲིན་ལས་ཅན། །མོས་གུས་དད་པའི་གནས་སུ་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་དང༌། དེ་ནས་དཀྱུས་ཀྱི་སྤྱན་འདྲེན་ལ་འཇུག །།
[edit]

ris med bla ma mchod pa'i rten bskyed bsdus pa'i skabs kyi/__nam mkha'i dbyings kun khyab pas bzhugs par gsal/__zhes pa'i mjug tu/__de ltar gsal ba'i spyi bor oM dkar po/__/mgrin par AHdmar thugs kar hU~M sngon po/__/rgyal kun rdo rje gsum gyi ngo bor gyur/__/thugs ka'i hU~M las 'phros pa'i 'od zer gyis/__/phyogs bcu dus bzhi'i de bzhin gshegs pa kun/__/chos sku 'gyur med ngang las gzugs sku'i sprin/__/bla ma rtsa gsum lha tshogs spyan drangs gyur/__/zhes dang*/__spyan 'dren cung zad rgyas par spro na/__oM/__chos dbyings rnam par dag pa'i klong yangs nas/__/skye med don gyi bla ma gshegs su gsol/__/rang bzhin longs spyod rdzogs pa'i pho brang nas/__/ma 'gag gsal dag bla ma gshegs su gsol/__/rtsal snang rol pa sprul sku'i pho brang nas/__/bye brag thugs rje can rnams gshegs su gsol/__/chos rnams rang bzhin 'gro 'ong mtha' bral yang*/__/gang 'dul gdul bya'i bsam pa ji bzhin du/__/cir yang sprul bsgyur 'gyed pa'i phrin las can/__/mos gus dad pa'i gnas su gshegs su gsol/__/zhes dang*/__de nas dkyus kyi spyan 'dren la 'jug__//

Footnotes

Other Information