DKR-KABUM-02-KHA-050-06

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གུ་རུ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་ལ་བསྔགས་པ་བདེ་སྟོང་དཔྱིད་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ།
Wylie title gu ru rgyal ba'i gdung 'dzin la bsngags pa bde stong dpyid kyi 'brug sgra DKR-KABUM-02-KHA-050.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 50, Text 6, Pages 257-258 (Folios 8b4 to 9b1)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Gu ru rgyal ba'i gdung 'dzin la bsngags pa bde stong dpyid kyi 'brug sgra. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 257-258. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Verses of Praise - bstod pa

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
གུ་རུ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཛིན་ལ་བསྔགས་པ་བདེ་སྟོང་དཔྱིད་ཀྱི་འབྲུག་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ཨ་ཧཾ་ཞུ་བདེའི་དཔྱིད་ཀྱི་དྭངས་མའི་གཟུགས། །ཧ་ཧོ་དགའ་བཞིའི་བཅུ་དྲུག་ལང་ཚོའི་དཔལ། །ཨ་ལ་ལ་ཞེས་སྒེག་འཛུམ་པདྨའི་ཚལ། །ཧ་རིའི་དྲི་བཞིན་སིམ་སྟེར་མགོན་དེ་རྒྱལ། །ས་གསུམ་ཡིད་ཀྱི་བརྟན་པ་འཕྲོག་ནུས་པའི། །ཤ་ཁྲག་གདོས་བཅས་ལས་འདས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །ལ་ལཱ་ར་ས་དྷཱུ་ཏིར་ཐིམ་པའི་གཟུགས། །ར་རིབ་བྲལ་བའི་སྟོན་ཟླ་ལྟར་བུར་མཛེས། །ཡ་མ་རཱ་ཛ་ལྟར་འཁྲུགས་བརླང་པོའི་འགྲོ། །འ་འུར་འོད་དམར་རླུང་ཞགས་མཆིལ་པ་ཡིས། །ཟ་མའི་ཡུན་ཙམ་བཏབ་པས་དག་བྱས་ནས། །ཞྭ་ལྟར་གཙུག་གིས་མཆོད་པའི་དངོས་གྲུབ་སྟེར། །ཝཱ་ར་ཧི་ཡི་མཆོག་བདེའི་དཔལ་སྦྱིན་བཞིན། །ཛ་ལནྡྷ་རར་རླུང་སེམས་ངལ་འཚོའི་ལས། །ཚ་ཟེར་བརྒྱ་མཚུངས་རྡོ་རྗེ་ཉི་མའི་ཟིལ། །ཙཎྜ་ལིས་བཞུས་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་མྱོས། །མ་ལ་ཡ་རླུང་རེག་བྱས་སིམ་སྟེར་བཞིན། །བ་མཆོག་འདོད་འཇོ་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་གཏེར། །ཕ་མཐའ་ཡས་པའི་དངོས་གྲུབ་བདུད་རྩིའི་སྐྱེས། །པ་སངས་འཛུམ་བཞིན་སྩོལ་ལ་ངལ་བ་མེད། །ན་གཞོན་རིགས་བཟང་དཔལ་གྱི་འདུ་བ་ཡང༌། །ད་ལྟ་འགུགས་ཤིང་སྲིད་ཞིའི་འདོད་དགུའི་བཅུད། །ཐ་ཚིག་ཙམ་གྱིས་རང་དབང་བགྱིད་པའི་མཐུ། །ཏ་ན་ག་ནའི་རྡོ་རྗེའི་གསེང་ལམ་གྲོགས། །ཉ་ཟླའི་ཟིལ་གྱིས་རེག་པའི་དག་བྱེད་བཞིན། །ཇ་ཧང་མདངས་ཅན་གཏུམ་མོའི་མེས་བཞུས་པས། །ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་བདེ་སྟོང་ལྷན་སྐྱེས་མདངས། །ཅ་རེ་དབང་ཡུལ་གསལ་བའི་འཕོ་མེད་སྐུ། །ང་བདག་དཔྱིས་འབྱིན་གཞོམ་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། །ག་གའི་དབྱིངས་ལྟར་ཟབ་ཡངས་ཡེ་ཤེས་དཔལ། །ཁ་ཙམ་མ་ཡིན་སྙིང་ནས་གུས་བསྟོད་མཐུས། །ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་རབ་བྱེད་བཞི་པའོ།
[edit]

!___gu ru rgyal ba'i gdung 'dzin la bsngags pa bde stong dpyid kyi 'brug sgra zhes bya ba bzhugs so/___a haM zhu bde'i dpyid kyi dwangs ma'i gzugs/__/ha ho dga' bzhi'i bcu drug lang tsho'i dpal/__/a la la zhes sgeg 'dzum pad+ma'i tshal/__/ha ri'i dri bzhin sim ster mgon de rgyal/__/sa gsum yid kyi brtan pa 'phrog nus pa'i/__/sha khrag gdos bcas las 'das rdo rje'i sku/__/la lA ra sa d+hU tir thim pa'i gzugs/__/ra rib bral ba'i ston zla ltar bur mdzes/__/ya ma rA dza ltar 'khrugs brlang po'i 'gro/__/'a 'ur 'od dmar rlung zhags mchil pa yis/__/za ma'i yun tsam btab pas dag byas nas/__/zhwa ltar gtsug gis mchod pa'i dngos grub ster/__/wA ra hi yi mchog bde'i dpal sbyin bzhin/__/dza lan+d+ha rar rlung sems ngal 'tsho'i las/__/tsha zer brgya mtshungs rdo rje nyi ma'i zil/__/tsaN+Da lis bzhus bde chen bdud rtsi'i myos/__/ma la ya rlung reg byas sim ster bzhin/__/ba mchog 'dod 'jo rin chen bum bzang gter/__/pha mtha' yas pa'i dngos grub bdud rtsi'i skyes/__/pa sangs 'dzum bzhin stsol la ngal ba med/__/na gzhon rigs bzang dpal gyi 'du ba yang*/__/da lta 'gugs shing srid zhi'i 'dod dgu'i bcud/__/tha tshig tsam gyis rang dbang bgyid pa'i mthu/__/ta na ga na'i rdo rje'i gseng lam grogs/__/nya zla'i zil gyis reg pa'i dag byed bzhin/__/ja hang mdangs can gtum mo'i mes bzhus pas/__/cha shas yongs rdzogs bde stong lhan skyes mdangs/__/ca re dbang yul gsal ba'i 'pho med sku/__/nga bdag dpyis 'byin gzhom bral rdo rje'i gsung*/__/ga ga'i dbyings ltar zab yangs ye shes dpal/__/kha tsam ma yin snying nas gus bstod mthus/__/kA ya wAka tsit+ta'i dngos grub stsol/__/bsngags brjod kyi rab byed bzhi pa'o/

Footnotes

Other Information