DKR-KABUM-02-KHA-050-22

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བདུད་འདུལ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ལ་བསྔགས་པ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་ཀུན་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
Wylie title bdud 'dul shAkya seng ge la bsngags pa rab 'byams rgyal kun dgyes pa'i rol mo DKR-KABUM-02-KHA-050.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 50, Text 22, Pages 275-276 (Folios 26a5 to 27b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Bdud 'dul shAkya seng ge la bsngags pa rab 'byams rgyal kun dgyes pa'i rol mo. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 275-276. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Verses of Praise - bstod pa

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བདུད་འདུལ་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་ལ་བསྔགས་པ་རབ་འབྱམས་རྒྱལ་ཀུན་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ། ན་མོ་གུ་རུ་ཤཱཀྱ་སེང་ཧ་ཡེ། མཁྱེན་བརྩེའི་ཆ་ཤས་རྫོགས་པའི་ཉིན་མོར་བྱེད། །ཀུན་མཚམས་སྤྲིན་པའི་མདངས་འཛིན་ངུར་སྨྲིག་གིས། །མཛེས་བཀླུབས་མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་ངང་ཚུལ་གྱིས། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་སྣང་འོད་སྤྲོ་མཛད་རྒྱལ། ༡ །ཐུབ་བསྟན་འཛིན་མར་ཚངས་སྤྱོད་གུར་གུམ་གྱིས། །མཛེས་པར་དཀྲིགས་པས་ལྷར་བཅས་ཀུན་དགའི་ཡིད། །དད་པའི་རླབས་ཕྲེང་གཡོ་བའི་རྩེར་འཛེགས་པའི། །ངོ་མཚར་ལྷའི་བུ་མུ་ཏིག་དོགས་པས་སྒེག ༢ །ཆགས་བྲལ་པདྨ་དཀར་པོའི་གསང་བ་གསུམ། །ཉེས་པའི་ར་རིའི་གཞར་ཡང་མ་གོས་པའི། །མངར་པོའི་དྲི་བསུང་ཞིང་ཀུན་ཁྱབ་བརྡལ་བའི། །མཛེས་སྡུག་ལང་ཚོའི་སྲིད་ཞིའི་བརྟན་པ་འཕྲོག ༣ །ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་ནོར་བུའི་མཆོག་མཐའ་དག །དྲི་མེད་ཁྲིམས་གསུམ་ལྷ་དབང་གཙུག་རྒྱན་དུ། །མཆོད་པས་དགེ་ལེགས་འདོད་དགུ་མི་ཟད་པས། །འགྲོ་པའི་ཡིད་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཡོངས་སུ་འགེངས། ༤ །ཞི་དུལ་བག་ཡོད་ཁྲིམས་ཀྱིས་ཉེར་འཚོ་ཀུན། །འཕགས་ཚོགས་གསེར་རིའི་མུ་ཁྱུད་རབ་མཛེས་དབུས། །མཉམ་མེད་ཐུབ་ཆེན་རི་དབང་ལྷུན་ཆགས་པས། །རྣམ་གྲོལ་གཏན་བདེའི་ཆབ་སྲིད་ཆེས་ཆེར་དར། ༥ །རབ་འབྱམས་སྡེ་སྣོད་འཆད་ཉན་གླིང་བུ་ཡིས། །བློ་ལྡན་ཡིད་ཀྱི་རི་སྐྱེས་ཀུན་སིམ་པས། །དྲི་མེད་ཤིང་རྟ་གཉིས་ཀྱི་ལྟ་གྲུབ་གླུའི། །སྐྱེས་སྦྱངས་ཤེས་རབ་མགྲིན་ལམ་ཡངས་པོར་ཕྱེས། ༦ །ཚུལ་ཁྲིམས་ལང་ཚོ་རྫོགས་པའི་རི་དྭགས་མིག །ཏིང་འཛིན་རྒྱན་ཆས་མཛེས་པར་སྒེག་བཞིན་དུ། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་ཟུར་མིག་གིས། །ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ་ཀུན་བདག་གིར་བཞེས། ༧ །རྣམ་འདྲེན་བཞི་པའི་མཚན་དཔེ་དབྱིངས་བདོ་ཡང༌། །རྒྱལ་ཚབ་སྐྱེས་བུའི་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ་ཡིས། །བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་ཀུ་མུཏ་དར་བྱས་པས། །ཡིད་སྲུབ་སྙིང་ལ་ཟུག་རྔུའི་མུན་པ་འཁྲིགས། ༨ །འཕགས་ཆེན་གོ་ཆ་གདུལ་དཀའི་ངོར་མཁྲེགས་པ། །ཐུགས་བསྐྱེད་དུས་བབ་དཔའ་བོའི་བགོས་པའི་མོད། །རྩོད་དུས་དཔུང་ལས་རྒྱལ་བའི་ལྷའི་རྔ་གསང༌། །རབ་སྙན་དཔལ་གྱིས་ཞིང་གི་ཁོར་ཡུག་བརྡལ། ༩ །ཐུབ་དབང་བསྟན་པའི་རྣམ་རྒྱལ་ལྷའི་རྒྱལ་ཁབ། །དམ་པའི་དཔུང་གིས་དུས་ཀུན་མ་བཏང་བས། །ནག་ཕྱོགས་ཕྲུ་མས་བརྫི་བར་མ་ནུས་པའི། །ངོ་མཚར་རུ་མཚོན་སྲིད་ཞིའི་བླ་ན་བསྒྲེངས། ༡༠ །ཐེག་མཆོག་དཔལ་འབྱོར་རྒྱལ་ཀུན་གཅེས་ནོར་ཏེ། །རྒྱལ་སྲས་བྱེ་བས་བསགས་སྲུང་སྤེལ་བའི་མཐུས། །དུས་ཀྱི་མཐར་ཡང་རྫོགས་ལྡན་ཀུན་དགའི་དཔྱིད། །མ་ཉམས་འགྲོ་བའི་ཉེར་འཚོ་ཁོ་ནར་གྱུར། ༡༡ །འགྲོ་བློའི་སྒོ་གསུམ་རིན་ཆེན་ཤིང་རྟ་ཡང༌། །འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་ལམ་སྲོལ་ལ་འཇུག་པས། །ངོ་མཚར་ཕྲིན་ལས་ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་དབྱིག །ཀུན་འདུས་ལུང་རྟོགས་དཔལ་ཡོན་ཟད་མི་ཤེས། ༡༢ །དེ་ཚུལ་ཤེས་པས་བཤད་སྒྲུབ་ལས་གསུམ་གྱིས། །སྤེལ་བའི་ནུས་སྟོབས་ཤིན་ཏུ་ན་ཕྲ་ཡང༌། །རྒྱུ་མཚན་ཤེས་པའི་བསྟོད་བསྔགས་ཏམྦུ་ར། །སྙན་པར་བསྒྲེངས་པའི་བསོད་ནམས་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ། ༡༣ །ནམ་ཡང་མི་འགྲིབ་ཚོགས་ཟུང་རིན་ཆེན་གྲུ། །སྲིད་པའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོའི་ཕ་མཐའ་བརྒལ། །ཞི་བའི་དཔལ་ཐོབ་སྙིང་རྗེའི་འགྲོ་ཀུན་ཁུར། །དང་དུ་ལེན་ལ་ཆོག་མི་ཤེས་པ་ཡིས། ༡༤ །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་ངོ་མཚར་ཡོངས་རྫོགས་ནས། །མཐའ་ཡས་ཞིང་འདིའི་ཁོར་ཡུག་ཐམས་ཅད་དུ། །དཔའ་བོའི་གྲགས་སྙན་སྤྲིན་སྒྲའི་ཤིས་པའི་དབྱངས། །དགེ་ལེགས་དཔལ་གྱི་ཀུན་ཏུ་གཡོ་བའི་འོད། །ཆོས་དབྱིངས་མཁའ་ལ་གྱ་གྱུར་རྩེན་གྱུར་ཅིག ༡༥ ༈ རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ལ་བསྔགས་པ་རིག་འཛིན་དཔའ་བོ་སྙེམས་པའི་རོལ་རྩེད་ཞེས་བྱ་བ། ན་མོ་གུ་རུ་སཱུརྻ་རསྨི་ཡེ། མཛད་འཕྲོ།
[edit]

!___bdud 'dul shAkya seng ge la bsngags pa rab 'byams rgyal kun dgyes pa'i rol mo zhes bya ba/__na mo gu ru shAkya seng ha ye/__mkhyen brtse'i cha shas rdzogs pa'i nyin mor byed/__/kun mtshams sprin pa'i mdangs 'dzin ngur smrig gis/__/mdzes bklubs mchog gi sprul sku'i ngang tshul gyis/__/rgyal ba dgyes pa'i snang 'od spro mdzad rgyal/_1_/thub bstan 'dzin mar tshangs spyod gur gum gyis/__/mdzes par dkrigs pas lhar bcas kun dga'i yid/__/dad pa'i rlabs phreng g.yo ba'i rtser 'dzegs pa'i/__/ngo mtshar lha'i bu mu tig dogs pas sgeg_2_/chags bral pad+ma dkar po'i gsang ba gsum/__/nyes pa'i ra ri'i gzhar yang ma gos pa'i/__/mngar po'i dri bsung zhing kun khyab brdal ba'i/__/mdzes sdug lang tsho'i srid zhi'i brtan pa 'phrog_3_/zag med yon tan nor bu'i mchog mtha' dag__/dri med khrims gsum lha dbang gtsug rgyan du/__/mchod pas dge legs 'dod dgu mi zad pas/__/'gro pa'i yid kyi shing rta yongs su 'gengs/_4_/zhi dul bag yod khrims kyis nyer 'tsho kun/__/'phags tshogs gser ri'i mu khyud rab mdzes dbus/__/mnyam med thub chen ri dbang lhun chags pas/__/rnam grol gtan bde'i chab srid ches cher dar/_5_/rab 'byams sde snod 'chad nyan gling bu yis/__/blo ldan yid kyi ri skyes kun sim pas/__/dri med shing rta gnyis kyi lta grub glu'i/__/skyes sbyangs shes rab mgrin lam yangs por phyes/_6_/tshul khrims lang tsho rdzogs pa'i ri dwags mig__/ting 'dzin rgyan chas mdzes par sgeg bzhin du/__/thos bsam sgom pa'i shes rab zur mig gis/__/chos tshul rgya mtsho'i dpal kun bdag gir bzhes/_7_/rnam 'dren bzhi pa'i mtshan dpe dbyings bdo yang*/__/rgyal tshab skyes bu'i bdud rtsi'i thig le yis/__/bstan 'gro'i dge mtshan ku muta dar byas pas/__/yid srub snying la zug rngu'i mun pa 'khrigs/_8_/'phags chen go cha gdul dka'i ngor mkhregs pa/__/thugs bskyed dus bab dpa' bo'i bgos pa'i mod/__/rtsod dus dpung las rgyal ba'i lha'i rnga gsang*/__/rab snyan dpal gyis zhing gi khor yug brdal/_9_/thub dbang bstan pa'i rnam rgyal lha'i rgyal khab/__/dam pa'i dpung gis dus kun ma btang bas/__/nag phyogs phru mas brdzi bar ma nus pa'i/__/ngo mtshar ru mtshon srid zhi'i bla na bsgrengs/_10_/theg mchog dpal 'byor rgyal kun gces nor te/__/rgyal sras bye bas bsags srung spel ba'i mthus/__/dus kyi mthar yang rdzogs ldan kun dga'i dpyid/__/ma nyams 'gro ba'i nyer 'tsho kho nar gyur/_11_/'gro blo'i sgo gsum rin chen shing rta yang*/__/'phags pa dgyes pa'i lam srol la 'jug pas/__/ngo mtshar phrin las lha klu mi yi dbyig__/kun 'dus lung rtogs dpal yon zad mi shes/_12_/de tshul shes pas bshad sgrub las gsum gyis/__/spel ba'i nus stobs shin tu na phra yang*/__/rgyu mtshan shes pa'i bstod bsngags tam+bu ra/__/snyan par bsgrengs pa'i bsod nams rgya mtsho'i dpal/_13_/nam yang mi 'grib tshogs zung rin chen gru/__/srid pa'i rgya mtsho chen po'i pha mtha' brgal/__/zhi ba'i dpal thob snying rje'i 'gro kun khur/__/dang du len la chog mi shes pa yis/_14_/byang chub spyod pa'i ngo mtshar yongs rdzogs nas/__/mtha' yas zhing 'di'i khor yug thams cad du/__/dpa' bo'i grags snyan sprin sgra'i shis pa'i dbyangs/__/dge legs dpal gyi kun tu g.yo ba'i 'od/__/chos dbyings mkha' la gya gyur rtsen gyur cig_15___!___rnal 'byor dbang phyug nyi ma 'od zer la bsngags pa rig 'dzin dpa' bo snyems pa'i rol rtsed zhes bya ba/__na mo gu ru sUr+Ya rasmi ye/__mdzad 'phro/

Footnotes

Other Information