DKR-KABUM-04-NGA-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཞལ་སྐོང་ཞུས་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་ཡིག་ཡིད་ཆེས་དད་པའི་གསོས་སྨན།
Wylie title rin chen gter mdzod zhal skong zhus pa rnams kyi brgyud yig yid ches dad pa'i gsos sman DKR-KABUM-04-NGA-006.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 4, Text 6, Pages 102-109 (Folios 1a to 8a3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Rin chen gter mdzod zhal skong zhus pa rnams kyi brgyud yig yid ches dad pa'i gsos sman. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 4: 102-109. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Lineage Transmission Records - brgyud yig
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHA-003
Colophon

།ཅེས་པའང་རྒྱུ་མཚན་ལྷུག་པར་གསོལ་བའི་ཡི་གེ་འདིའང་དུས་མཐར་རྡོར་དྲིལ་དང་བུམ་པ་ཐོགས་ཀྱང་རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་དབུལ་བའི་མུ་ཏོ་བ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོར་གནས་པའི་སྐབས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

/ces pa'ang rgyu mtshan lhug par gsol ba'i yi ge 'di'ang dus mthar rdor dril dang bum pa thogs kyang rgyud kyi dngos po phyi nang gsang ba'i de nyid kyis shin tu dbul ba'i mu to ba bkra shis dpal 'byor gyis bal yul mchod rten chen mor gnas pa'i skabs bris pa don dang ldan par gyur cig__/mang+ga laM/_dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཞལ་སྐོང་ཞུས་པ་རྣམས་ཀྱི་བརྒྱུད་ཡིག་ཡིད་ཆེས་དད་པའི་གསོས་སྨན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །སྟོན་འཁོར་དགོངས་ཀློང་དབྱེར་མེད་ཆོས་སྐུའི་མཁར། །སྨིན་པ་རྒྱ་མཚོ་བརྡ་རྒྱུད་རྒྱུ་སྐར་ཟླས། །སྙན་བརྒྱུད་སྣང་བས་སྨིན་གྲོལ་ཀུ་མུ་ད། །བཞད་མཛད་བླ་མ་ལྷ་བཅས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག །རྒྱལ་བསྟན་རྩ་བ་དམ་ཆོས་རིན་ཆེན་ལ། །ཐོས་པས་མཛོད་བསགས་བསམ་པས་སྙིང་པོ་བླང༌། །སྒོམ་པས་རྒྱུད་གྲོལ་བསྟན་ལ་ཞབས་ཏོག་གིས། །གཞན་ཕན་སྒྲུབ་པ་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་ལགས། །དེ་ལྟར་ཚུལ་བཞིན་སྤྱོད་པའི་ནུས་ཕྲ་ཡང༌། །དད་པ་ཁོ་ནས་ཉེ་བར་ལེན་པ་དང༌། །ལྷག་པའི་བསམ་པས་རྒྱལ་བསྟན་ཞབས་ཏོག་ཏུ། །རློམས་པས་རྒྱུ་མཚན་གནད་ནས་དགྲོལ་ཕྱིར་བརྩམ། །དེ་ཡང་བོད་ཡུལ་བསྟན་པ་སྔ་དར་གསང་སྔགས་རྙིང་མ་ལ་གྲགས་ཆེ་ཞིང༌། །གསར་མའི་མཁས་གྲུབ་རྣམས་ལའང་བཀའ་བབས་ཅི་རིགས་བཞུགས་པའི་ཟབ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་རྩ་བ་ཐམས་ཅད་ཚང་ཞིང༌། བརྒྱུད་པ་ཁུངས་བཙུན་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་འདི་ཉིད་ཡིན་ལ། སྤྱིར་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་ནི་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསུང་རྡོ་རྗེ་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་སྐུར་བཞེངས་པ་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ་པས་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བཀའ་བབས་པས། ཡེ་ཤེས་ཀློང་དགུའི་སྤྱི་དཔལ་བརྒྱད་དང་དབྱེར་མེད་པ་བཀའ་བབས་རིག་འཛིན་བརྒྱད་ཀྱིས་ཀྱང་ཞབས་ལ་བཏུད་པས་ཁྱབ་བདག་ཧེ་རུ་ཀ་དངོས་དང་དབྱེར་མེད་ཅིང་དབང་གི་ཆུ་བོ་ཆེན་པོ་བཞི་གཅིག་ཏུ་འཁྱིལ་བའི་བཀའ་བབས་ཁྱད་པར་ཅན་བརྙེས་ཤིང༌། དེ་ཡི་ཐུགས་སྲས་ཟབ་མོ་གཏེར་བརྒྱུད་ལ་སྤྱོད་པ་རྣམས་ཀྱང་བརྒྱུད་པའི་ཁྱད་པར་དྲུག་དང་ལྡན་པ་ཤ་སྟག་སྟེ། ལས་ཅན་རྗེ་འབངས་རྣམས་ལས་རྟགས། དུས་རྟགས་དང་བཅས་ཏེ་འདི་དང་འདི་ལྟར་འགྱུར་ཞེས་ལུང་བསྟན་པ་བཀའ་བབས་ལུང་བསྟན། ད་ལྟ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དངོས་ལས་ཐོབ་པའི་དབང་དང་གདམས་ངག་རྣམས་དུས་ཚོད་གང་ལ་ཇི་ལྟར་འཚམས་པ་དེ་བཞིན་མ་འོངས་ཕྱི་མའི་དུས་དེར་ཡང་ཁྱེད་ཀྱི་སྙིང་ལ་བབས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེས་དུས་གསུམ་གཟིགས་པའི་དགོངས་པ་གཏད་པས་སྨོན་ལམ་གྱི་དབང་བསྐུར་ཅིང་རྗེ་འབངས་སོ་སོས་ཀྱང་གུ་རུའི་དགོངས་པ་བཞིན་འགྲུབ་པའི་སྨོན་ལམ་གཅིག་ཏུ་ཐེབས་པར་བཏབ་པ་སྨོན་ལམ་དབང་བསྐུར། དུས་དེར་ཡོལ་བ་མེད་པ་ཤོག་སེར་སོགས་ཡེ་ཤེས་རྒྱུད་འཕོའི་ཆེད་དུ་རྙེད་ཅིང་ཆོས་དེ་སྐལ་ལྡན་གྱི་སློབ་མ་ལ་གཏད་པས་གཏེར་སྟོན་རང་གིས་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་ཅིང་བརྒྱུད་འཛིན་རྒྱས་པ། སྐལ་མེད་ལ་གསང་སྒོ་མ་རལ་བ། ཆོས་བྱིན་ཆེ་བ་སོགས་སུ་བྱ་རའི་ཆེད་མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་ལ་གཏད་པ་མཁའ་འགྲོ་གཏད་རྒྱ་སྟེ། གཏེར་གྱི་སྒོས་བརྒྱུད་གསུམ་དང༌། གཏེར་ཐོན་པའི་ཚེ་གཏེར་སྟོན་གྱི་རྒྱུད་ལ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་འོད་གསལ་གྱི་དགོངས་པ་ཐོད་རྒལ་དུ་སྙིང་ནས་བབས་པ་དགོངས་བརྒྱུད། བརྡ་ཡི་གཏེར་ཡིག་རྙེད་ཅིང་གུ་རུ་ལས་ཕྱི་མའི་དུས་སུ་སློབ་མ་ལ་བརྡ་དབང་བསྐུར་ཅིག་ཅེས་གནང་བ་ཐོབ་པའི་བརྡ་ཡིས་སད་པ་བརྡ་བརྒྱུད། ཤོག་སེར་ལ་ངག་དང་སྒྲ་མེད་ཀྱང་དེ་ལས་ཚིག་དོན་ཡོངས་རྫོགས་བརྡ་འཕྲོད་ཅིང་ཞལ་ཤེས་དང་ཕྱག་བཞེས་མཁྱེན་པ་སྙན་བརྒྱུད་རྫོགས་པས་བརྒྱུད་པ་དྲུག་ལྡན་དུ་གྱུར་པས་གུ་རུའི་ཞལ་སྐྱིན་དུ་བཞུགས་པ་དག་གཏེར་སྟོན་གྲུབ་ཐོབ་ཀུན་གྱི་ཐོག་མ་རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱི་དང་པོ་འགྲོ་འདུལ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ནས། དེང་གི་ཆར་གཏེར་སྟོན་རྒྱལ་པོ་ལྔའི་ཡ་གྱལ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའམ་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། གནས་གཏེར་བརྒྱ་རྩའི་སྒོ་འབྱེད་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། མཛོད་ལྔའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་མོ་འཆི་མེད་བསྟན་གཉིས་གཡུང་དྲུང་གླིང་པ་གསུམ་ལ། ཟབ་གཏེར་དབང་བའི་རིག་འཛིན་སྔ་རྗེས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང༌། རང་རང་ལ་དབང་བའི་གཏེར་ཁ་རྣམས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་དང་བཅས་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་གཏད། ཌཱ་ཀི་ཆོས་སྲུང་གིས་གླེགས་བམ་དངོས་སུ་ཕུལ། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་དང་ཆོས་བདག་མཁའ་འགྲོ་རྣམས་ཀྱིས་གསང་བ་རྒྱ་མཚོ་སྡུད་པའི་བྱེད་པ་པོར་བཀའ་ལུང་བསྟན། མདོ་རྒྱུད་ཐམས་ཅད་ནས་བསྟན་པའི་བྱ་བ་མཛད་པ་པོ་ཆེད་དུ་བསྔགས་པ་ལྟར་སྔོན་གྱི་སྨོན་ལམ་དུས་སུ་བབས་པས་བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་ཆོས་སྐུའི་མཆོད་སྡོང་ཆེན་པོ་མཛོད་ཆེན་ལྔ། རྒྱུད་སྡེ་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀུན་བཏུས་རྣམས་བསྐྲུན་པར་མཛད་པ་ལས། སྐབས་སུ་བབས་པ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་རབ་འབྱམས་རྩ་གསུམ་ཆོས་སྐྱོང་དང་བཅས་པའི་སྒྲུབ་ཐབས། དབང་བཀའ། བསྐྱེད་རྫོགས་དང་བཅས་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ། མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མཐའ་དག་སྒྲུབ་བྱེད་ཚང་ལ་མ་ནོར་བ། བརྒྱུད་ཐག་ཉེ་ཞིང་དམ་ཉམས་རྟོག་གེས་བསྲེ་སླད་མ་ཞུགས་པ་འདི་འཕགས་ཡུལ་དུ་འཕྲུལ་སྤར་བཏབ་པའི་རྣམ་དཀར་བགྱིས་པའི་ཚེ་འཇམ་མགོན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་རྣམ་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་ཚན་གྱི་ཐོར་གསལ་རུང་མཛད་བཟང་རྟེན་འབྲེལ་འཕྲོ་ཅན་དུ་གྱུར་པའི་གཙོ་བོ་མཆོག་གླིང་ཟབ་གཏེར་སྙིང་ཐིག་སྐོར་བདུན་ལས། ལོ་ཆེན་བཻ་རོའི་སྙིང་ཐིག་རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་ནི་གཏེར་གནས་སྨད་ཤོད་ཛམ་ནང་པདྨ་ཤེལ་ཕུག་ནས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་གཏན་ལ་ཕབ་རིམ་བཞིན་རྩ་བའི་ཆོས་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་དང་ལྷན་ཅིག་གསང་བའི་བདག་པོ་གཡུ་སྒྲའི་རྣམ་འཕྲུལ་གཏེར་སྲས་རིག་འཛིན་ཚེ་དབང་ནོར་བུས་གསན། དེས་གཏེར་ཆེན་བླ་མའི་ཐུགས་ཀྱི་གདན་ས་སྨིན་གྲོལ་ནོར་བུའི་གླིང་ནས་གཏེར་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རྣམ་གཉིས། གཏེར་སྲས་མཆོག་སྤྲུལ་མཆེད་ལྔ་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་རྒྱས་སུ་བསྩལ། དེ་ནས་གཏེར་ཆེན་གདན་ས་རྟེན་མཆོག་འགྱུར་མེད་གླིང་ནས་གཏེར་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཕེལ་ལས། བདག་གི་སྐྱབས་གཅིག་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིས་མེད་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ཀུན་བཟང་འོད་གསལ་སྙིང་པོ་རྩལ་གྱིས་གསན་ཏེ་ཤྲཱི་ནཱ་ལེནྡྲ་གཉིས་པ་བཀའ་གཏེར་ཆོས་ཀྱི་གསང་མཛོད། མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་མདུན་ས། རྫོང་སར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཟིམ་སྐྱིལ་བཀྲ་ཤིས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་ནས། ཀཿཐོག་སི་ཏུའི་མཆོག་སྤྲུལ་སོགས་བདག་ཅག་རྣམས་ལ་སྨིན་གྲོལ་ཞིབ་རྒྱས་སུ་བསྩལ་ཞིང་གུས་ལ་རྗེ་བླ་མས་མཛད་པའི་དབང་ཆོག་བཀླག་ཆོག་ཏུ་བསྒྲིགས་པ་དང༌། ཁྲིད་ཡིག་འབྲི་དགོས་པའི་བཀས་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་པ་དང༌། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་འདི་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ལ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་ཤོག་སེར་ཤོག་དྲིལ་ལྔ་གནང་བ་ཀློང་ཆེན་སྙིང་ཐིག་གི་ཕབ་འཕྲོ་ཡིན་པར་གསུངས་ཤིང༌། འཇམ་མགོན་རིན་པོ་ཆེའི་སྐུ་ཚེའི་སྨད་ཙམ་དུ་བཀའ་རྒྱ་བཀྲོལ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གཟིགས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ་གནང་བ་ལས། ཐུགས་སྲས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཀཿཐོག་སི་ཏུ་པཎྜི་ཏ་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་དང༌། མཁས་དབང་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ་གཉིས་ཀྱིས་གསན། དེ་གཉིས་ཀ་ལས་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསན་པ་ལས། ཟུར་མང་གཏེར་ཆེན་རོལ་རྡོར་སྐུ་ཕྲེང་ལྔ་པ་དང་བདག་ཅག་བཅས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང༌། འདི་ལ་གཏེར་གཞུང་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་རྐང་ལས་མེད་པས་འདི་དག་ཆོག་ཁྲིགས་ཀྱིས་ཞེས་ཆེད་དུ་བཀའ་གནང་བ་དང༌། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་སེམས་ཉིད་ངལ་གསོའི་སྐོར་དབང་བསྐུར་ཙམ་ལས་གཞན་མི་འདུག་གསུངས། འཇིགས་བྲལ་གྱི་སློབ་དཔོན་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་ཞལ་སྔ་ནས། མཁན་ཆེན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར། དེ་ལས་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱིས་གསན་ནས། གུས་ལ་མཚམས་སྦྱོར་བྲིས་ཤིག་ཅེས་བཀའི་གནང་བ་བསྩལ་བ་རྣམས་གལ་ཆེ་ཤོས་དང༌། གཞན་ཡང་འཇམ་མགོན་གཏེར་བྱོན་གུ་རུའི་རྣམ་ཐར་རྡོ་རྗེ་རྒྱན་ཕྲེང༌། བཻ་རོའི་རྣམ་ཐར་པདྨའི་དགའ་ཚལ་གཉིས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ། འཇམ་མགོན་གུ་ཎ། བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ། རྗེ་དྷརྨ་མ་ཏི། དེ་ལས་སོ། ལས་འཕྲོ་གཏེར་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་བཤད་ཉུང་གསལ་ངོ་མཚར་རྒྱ་མཚོ། རྡོ་གྲུབ་གསུམ་པ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ། མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས། རྡོ་གྲུབ་བཞི་པ་ཐུབ་བསྟན་ཕྲིན་ལས་དཔལ་བཟང་ལས་བདག་གིས་ཐོབ་བོ། །རྩ་གསུམ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཟིན་བྲིས། མཁྱེན་བརྩེ། མི་ཕམ། དྷརྨ་སཱ་ར། གཏེར་སྟོན་དྲི་མེད་པདྨ་གླིང་པ། མཉན་སྤྲུལ་དགུ་པ་ཀརྨ་བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ལས་ཚར་གཅིག་ཐོབ་བོ། བྱང་གཏེར་ལེའུ་བདུན་མའི་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་རྟེན་བསྐྱེད་འཇམ་མགོན་གུ་ཎའི་གསུང༌། གུ་ཎ། ཟུར་མང་དྲུང་ཆོས་ཀྱི་ཉིན་བྱེད། བཀའ་འགྱུར་བླ་མ་ཀརྨ་ལྷུན་གྲུབ་ལས་བདག་གིས་ཐོབ་བོ། །མཆོག་གླིང་ཐུགས་སྒྲུབ་བར་ཆད་ཀུན་སེལ་ཕྱི་སྒྲུབ་བླ་མ་མཆོད་དབང༌། མཆོག་གླིང༌། མཁྱེན་བརྩེ། གནས་དགོན་མཆོག་སྤྲུལ་གཉིས་པ་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཕེལ། འཇམ་མགོན་དྷརྨ་མ་ཏི། དེ་ལས་སོ། །གསང་ཐིག་སྔགས་སྲུང་མའི་དབང་རྒྱུན། གུ་ཎ། མཁན་ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན། མཆོག་སྤྲུལ་པདྨ་ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག །དྷརྨ་མ་ཏི། དེ་ལས་སོ། །མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར་བྱོན་ཁྲི་སྲོང་བླ་སྒྲུབ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱས་པ། དབང་ཆོག་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཆེན་གྱི་བརྒྱུད་པ། མཁྱེན་བརྩེ། དྷརྨ་སཱ་ར། དྷརྨ་མ་ཏི། དེ་ལས་སོ། །ཡང་ན་མཁྱེན་བརྩེ། སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་བློ་གྲོས་བཟང་པོ། ཤེས་རབ་འོད་ཟེར། དྷརྨ་མ་ཏི། དེ་ལས་སོ། །དཔལ་སྒྲུབ་པ་ཆེན་པོ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་རྣམ་བཤད། མི་ཕམ། དྷརྨ་སཱ་ར། དྷརྨ་མ་ཏི། དེ་ལས་སོ། །ཡང་ན་མི་ཕམ། ཉེ་གནས་བླ་མ་འོད་གསལ། དེ་ལས་སོ། །བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པའི་ཡང་གསང་བཀའ་བརྒྱད་དྲེགས་འདུལ་དོན་དབང༌། ཆོས་རྒྱལ་ཡན་བདེ་འདུས་ལྟར་ལ། དེ་ཕྱིན་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ། གཏེར་སྟོན་བསམ་གཏན་བདེ་ཆེན་གླིང་པ། པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པ། འཇམ་མགོན་བླ་མ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་མཆོག་གི་ཞལ་སྔ་ནས་བདག་དིལ་མཁྱེན་མངྒ་ལས་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པའོ། །དབང་རྒྱུན་རིང་བརྒྱུད་མི་བཞུགས་ཀྱང༌། ཀུན་མཁྱེན་དྷརྨ་མ་ཏིའི་ཉེ་བརྒྱུད་དུ་གཏན་ལ་ཕབ་པའོ། །སྙན་བརྒྱུད་གཤིན་རྗེའི་བརྒྱུད་འདེབས་མཆོག་གླིང་གསུང་སྙན་བརྒྱུད་གཤིན་རྗེའི་སྐབས་ལྟར་རོ། །འཇམ་མགོན་གཏེར་བྱོན་གསང་ཐིག་ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་ཕྲིན་ལས་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་སྒྲུབ་ཐབས་ལུས་དཀྱིལ་མངོན་རྟོགས་ཚེ་དབང་བཅས་གཏེར་གཞུང་དང༌། ཚེ་དབང་རིན་ཆེན་གཏེར་བུམ་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ། གུ་ཎ། ཐུབ་བསྟན་རྒྱལ་མཚན་འོད་ཟེར། པདྨ་ཐུགས་རྗེའི་དབང་ཕྱུག །དྷརྨ་མ་ཏི། ཡང་ན་བླ་མ་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་འཕེལ། ཞེ་ཆེན་ཀོང་སྤྲུལ་པདྨ་དྲི་མེད་བློ་གྲོས། ཙཱ་འདྲ་མཆོག་སྤྲུལ་དཔལ་ལྡན་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར། དྷརྨ་མ་ཏི། དེ་ལས་སོ། །འཇམ་མགོན་གཏེར་བྱོན་དཔལ་ཡང་དག་ཧེ་རུ་ཀའི་གསང་བ་ཐུགས་ཀྱི་ཏནྟྲ་གཏེར་གཞུང་དང༌། དབང་ཆོག་བདེ་ཆེན་སྙིང་པོ་བཅས་ཀྱི་བརྒྱུད་པ་གོང་གི་ཚེ་རྟ་ཟུང་འབྲེལ་དང་འདྲའོ། །མཁྱེན་བརྩེའི་སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་ལས་བྱང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རོལ། དེའི་ཟུར་འདེབས། སྐོང་བ། གཏོར་ཟློག །ལས་བཞིའི་སྦྱིན་བསྲེག་མདོར་བསྡུས། མནན་པ་རྡོ་རྗེའི་རི་རབ་བཅས། དྷརྨ་མ་ཏི། དེ་ལས་སོ། །འཕགས་མ་སྙིང་ཐིག་བསྙེན་ཡིག་ཟིན་བྲིས་ཟླ་ཟེར་བདུད་རྩིའི་ཐིག་ལེ། གུ་ཎ། དྷརྨ་སཱ་ར། དྷརྨ་མ་ཏི། ཡང་ན་དྷརྨ་སཱ་ར་ལས། ཡབ་རྗེ། དྷརྨ་མ་ཏི། དེ་ལས་སོ། །རྒྱུད་སྡེ་བཞི་འབྲེལ་སྒྲོལ་མའི་དོན་དབང༌། མཁྱེན་བརྩེ། ཀཿཐོག་སི་ཏུ། རྗེ་དྷརྨ་མ་ཏིའམ། ཡང་ན་མཁྱེན་བརྩེ། སྨད་ཤོད་བླ་མ་བྱང་ཆུབ་བསྟན་འཕེལ། དྷརྨ་མ་ཏི། དེ་ལས་སོ། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་དབང་ལྔ་བའི་རྟ་མགྲིན་གཉེན་པོ་ལྷ་བཞིའི་སྒྲུབ་ཐབས། དབང་བཅས། དྭངས་མ་བཅུད་འདྲེན་སྐབས་ལྟར་རོ། །ཚེ་ལྷ་རྣམ་གསུམ་མཁྱེན་བརྩེ། གུ་ཎ། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེས་བདག་ལའོ། །ཡང་མཁྱེན་ཀོང་གཉིས་ལས་བློ་གཏེར་དབང་པོ། དྷརྨ་མ་ཏི། དེ་ལས་སོ། །མཆོག་གླིང་བླ་ནོར་བསྐང་བ་མཁན་རཏྣའི་གསུང༌། མཁན་རཏྣ། ཟུར་མང་རོལ་རྡོར་ལྔ་པ་ལས་བདག་གིས་ཐོབ། ནོར་རྒྱུན་མ། མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། དཀོན་མཆོག་དཔལ་སྒྲོན། སྤྲུལ་སྐུ་བསམ་གཏན་རྒྱ་མཚོ། དྷརྨ་མ་ཏི། དེ་ལས་སོ། །ཆར་འབེབས་མན་ངག་རྡོ་རྗེ་མཆོག་རབ་རྩལ་གྱི་གསུང༌། མཛད་པ་པོ་ལས་རྗེ་དྷརྨ་མ་ཏིས་གསན་པ་ལས་ཐོབ། ཆར་བསང་འདོད་རྒུའི་ཆར་འབེབས་མི་ཕམ་གསུང༌། མི་ཕམ་རིན་པོ་ཆེ། བླ་མ་འོད་གསལ་དང༌། ཞེ་ཆེན་རྒྱལ་ཚབ་གཉིས་ཆར་ལས་རྒན་པོས་ཐོབ། རྒྱལ་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་སྐོར། རྒྱལ་དབང་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེ། བླ་གྲོ་ནོར་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཀརྨ་ཚུལ་ཁྲིམས་འགྱུར་མེད་ལས་ནོད་པའོ། །སྤྱིར་ཕྲན་ལ་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་སྐུའི་མཚན་ཡོད་པ་ཙམ་གྱིས་རིག་འཛིན་རྩལ་འཆང་རྣམ་གསུམ་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ་སྤྱི་བརྟོལ་གྱིས་རྐང་པ་བཞག་པའི་ཡོན་ཏན་མེད་པ་རང་རྒྱུས་རང་ལ་ཡོད། ན་ཚོད་སྨིན་པའི་རྒད་པོར་གྱུར་པ་དང་སེམས་ཞུད་ཀྱང༌། ཁམས་བོད་ནས་ཕེབས་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པ་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ལྟ་བུ་རྣམས་ལས། སྐྱབས་རྗེ་བདུད་འཇོམས་རིན་པོ་ཆེ་ཙམ་ལས་གཏེར་མཛོད་ཆོས་སྦྱིན་གནང་མཁན་ད་ལྟ་སུ་ཡང་མ་བྱུང་བས་མཆོག་ཕལ་དུ་མས་བསྐུལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་རྒྱ་གར་ཁོ་ན་ལ་གཏེར་མཛོད་ལན་གསུམ་ཁྲོམ་ཆོས་བྱེད་དགོས་བྱུང་སྐབས། འཕགས་པའི་ས་ལ་བཞུགས་པའི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མས་ཆོས་ཀྱི་མཆོད་སྤྲིན་བཞེས་པས་སེངྒེའི་དབུ་ལ་ཁྱིའི་ལག་པ་བཞག་དགོས་བྱུང་བར་ཁོ་བོའི་དབང་ལ་བཤད་རིན་ཆོག་པ་བརྒྱུད་པ་ཁུངས་བཙུན་པ་ཙམ་འདུག་པ་རང་ནས་རྫུན་དང་ཟོལ་ཟོག་གི་གཏམ་མིན་པ་སྐལ་མཉམ་གྱི་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཁྱེན་གསལ་ལྟར་ཡིན་ལ། དབང་ཞུ་ཡུལ་བླ་མ་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཀྱང་བརྒྱུད་པ་གང་ལ་ཐུག་པ་ཤེས་དགོས་པ་དམ་པ་སྔ་མ་དག་གི་རྣམ་ཐར་ལ་གཟིགས་པས་གསལ་ལ། བརྒྱུད་པ་གོང་སྨོས་དེ་དག་ཕྲན་མ་གཏོགས་གཞན་ལ་མེད་ཅེས་ཞུས་པ་མིན་ཏེ། ཁམས་བོད་ནས་གཏེར་མཛོད་གསན་པ་ཀུན་ལ་ཡོད་པས་དགོངས་བཞེས་ཞིབ་གནང་མཛད་ན་བཀའ་དྲིན་ཆེ་ཞེས་འཕྲོས་དོན་དུ་ཞུས་པའོ། །བསྟན་འགྲོའི་ཞབས་ཏོག་རློམ་པས་གཏེར་གྱི་མཛོད། །དཔེ་རྒྱུན་སྤེལ་ལ་ཉེར་མཁོའི་བརྒྱུད་ཡིག་ཀྱང༌། །རྒན་པོས་དྲང་པོར་གསོལ་བས་གཟུར་གནས་ཀུན། །དགྱེས་སྙམ་འབད་པས་བྲིས་པའི་རྣམ་དཀར་སྤྲིན། །མཚོ་སྐྱེས་བླ་མའི་གསང་གསུམ་ཀུན་གསལ་ལམ། །མཛེས་པར་བྲེས་དང་དེ་ཡི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང༌། །ཕྲིན་ལས་ཆར་གྱིས་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི། །དབྱར་སྐྱེས་ལང་ཚོ་མཛེས་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་རྒྱུ་མཚན་ལྷུག་པར་གསོལ་བའི་ཡི་གེ་འདིའང་དུས་མཐར་རྡོར་དྲིལ་དང་བུམ་པ་ཐོགས་ཀྱང་རྒྱུད་ཀྱི་དངོས་པོ་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ཤིན་ཏུ་དབུལ་བའི་མུ་ཏོ་བ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་གྱིས་བལ་ཡུལ་མཆོད་རྟེན་ཆེན་མོར་གནས་པའི་སྐབས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

@#/__/rin chen gter mdzod zhal skong zhus pa rnams kyi brgyud yig yid ches dad pa'i gsos sman zhes bya ba bzhugs so// @#/__/ston 'khor dgongs klong dbyer med chos sku'i mkhar/_/smin pa rgya mtsho brda rgyud rgyu skar zlas/_/snyan brgyud snang bas smin grol ku mu da/_/bzhad mdzad bla ma lha bcas rgyal gyur cig_/rgyal bstan rtsa ba dam chos rin chen la/_/thos pas mdzod bsags bsam pas snying po blang*/_/sgom pas rgyud grol bstan la zhabs tog gis/_/gzhan phan sgrub pa dam pa'i rnam thar lags/_/de ltar tshul bzhin spyod pa'i nus phra yang*/_/dad pa kho nas nye bar len pa dang*/_/lhag pa'i bsam pas rgyal bstan zhabs tog tu/_/rloms pas rgyu mtshan gnad nas dgrol phyir brtsam/_/de yang bod yul bstan pa snga dar gsang sngags rnying ma la grags che zhing*/_/gsar ma'i mkhas grub rnams la'ang bka' babs ci rigs bzhugs pa'i zab gter chos kyi rtsa ba thams cad tshang zhing*/_brgyud pa khungs btsun pa rin chen gter mdzod chen mo 'di nyid yin la/_spyir gu ru rin po che ni sangs rgyas kun gyi gsung rdo rje mchog gi rdo rje slob dpon gyi skur bzhengs pa rig pa rtsal gyi dbang thob pas gsang sngags kyi rgyud lung man ngag thams cad kyi bka' babs pas/_ye shes klong dgu'i spyi dpal brgyad dang dbyer med pa bka' babs rig 'dzin brgyad kyis kyang zhabs la btud pas khyab bdag he ru ka dngos dang dbyer med cing dbang gi chu bo chen po bzhi gcig tu 'khyil ba'i bka' babs khyad par can brnyes shing*/_de yi thugs sras zab mo gter brgyud la spyod pa rnams kyang brgyud pa'i khyad par drug dang ldan pa sha stag ste/_las can rje 'bangs rnams las rtags/_dus rtags dang bcas te 'di dang 'di ltar 'gyur zhes lung bstan pa bka' babs lung bstan/_da lta gu ru rin po che dngos las thob pa'i dbang dang gdams ngag rnams dus tshod gang la ji ltar 'tshams pa de bzhin ma 'ongs phyi ma'i dus der yang khyed kyi snying la babs par gyur cig ces gu ru rin po ches dus gsum gzigs pa'i dgongs pa gtad pas smon lam gyi dbang bskur cing rje 'bangs so sos kyang gu ru'i dgongs pa bzhin 'grub pa'i smon lam gcig tu thebs par btab pa smon lam dbang bskur/_dus der yol ba med pa shog ser sogs ye shes rgyud 'pho'i ched du rnyed cing chos de skal ldan gyi slob ma la gtad pas gter ston rang gis dngos grub thob cing brgyud 'dzin rgyas pa/_skal med la gsang sgo ma ral ba/_chos byin che ba sogs su bya ra'i ched ma mo mkha' 'gro la gtad pa mkha' 'gro gtad rgya ste/_gter gyi sgos brgyud gsum dang*/_gter thon pa'i tshe gter ston gyi rgyud la gu ru rin po che 'od gsal gyi dgongs pa thod rgal du snying nas babs pa dgongs brgyud/_brda yi gter yig rnyed cing gu ru las phyi ma'i dus su slob ma la brda dbang bskur cig ces gnang ba thob pa'i brda yis sad pa brda brgyud/_shog ser la ngag dang sgra med kyang de las tshig don yongs rdzogs brda 'phrod cing zhal shes dang phyag bzhes mkhyen pa snyan brgyud rdzogs pas brgyud pa drug ldan du gyur pas gu ru'i zhal skyin du bzhugs pa dag gter ston grub thob kun gyi thog ma rgyal sras lha rje'i rnam 'phrul gyi dang po 'gro 'dul sangs rgyas bla ma nas/_deng gi char gter ston rgyal po lnga'i ya gyal 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'am pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/_gnas gter brgya rtsa'i sgo 'byed mchog gyur bde chen gling pa/_mdzod lnga'i shing rta chen mo 'chi med bstan gnyis g.yung drung gling pa gsum la/_zab gter dbang ba'i rig 'dzin snga rjes thams cad kyi ye shes kyi skus rjes su bzung*/_rang rang la dbang ba'i gter kha rnams kyi byin rlabs dang bcas chos kyi mdzod gtad/_DA ki chos srung gis glegs bam dngos su phul/_gu ru rin po che dang chos bdag mkha' 'gro rnams kyis gsang ba rgya mtsho sdud pa'i byed pa por bka' lung bstan/_mdo rgyud thams cad nas bstan pa'i bya ba mdzad pa po ched du bsngags pa ltar sngon gyi smon lam dus su babs pas bstan pa yongs rdzogs kyi chos sku'i mchod sdong chen po mdzod chen lnga/_rgyud sde dang sgrub thabs kun btus rnams bskrun par mdzad pa las/_skabs su babs pa rin chen gter mdzod chen mo'i rab 'byams rtsa gsum chos skyong dang bcas pa'i sgrub thabs/_dbang bka'/_bskyed rdzogs dang bcas pa yongs su rdzogs pa/_mchog dang thun mong gi dngos grub mtha' dag sgrub byed tshang la ma nor ba/_brgyud thag nye zhing dam nyams rtog ges bsre slad ma zhugs pa 'di 'phags yul du 'phrul spar btab pa'i rnam dkar bgyis pa'i tshe 'jam mgon thams cad mkhyen gzigs rnam gnyis kyi chos tshan gyi thor gsal rung mdzad bzang rten 'brel 'phro can du gyur pa'i gtso bo mchog gling zab gter snying thig skor bdun las/_lo chen bai ro'i snying thig rdzogs chen sde gsum ni gter gnas smad shod dzam nang pad+ma shel phug nas spyan drangs te gtan la phab rim bzhin rtsa ba'i chos bdag kun mkhyen bla ma mkhyen brtse'i dbang po dang lhan cig gsang ba'i bdag po g.yu sgra'i rnam 'phrul gter sras rig 'dzin tshe dbang nor bus gsan/_des gter chen bla ma'i thugs kyi gdan sa smin grol nor bu'i gling nas gter chen mchog sprul rnam gnyis/_gter sras mchog sprul mched lnga la smin grol zab rgyas su bstsal/_de nas gter chen gdan sa rten mchog 'gyur med gling nas gter sprul rin po che 'gyur med pad+ma theg mchog bstan 'phel las/_bdag gi skyabs gcig 'jam dbyangs chos kyi blo gros ris med bstan pa'i rgyal mtshan kun bzang 'od gsal snying po rtsal gyis gsan te shrI nA len+d+ra gnyis pa bka' gter chos kyi gsang mdzod/_mkhas grub rgya mtsho'i mdun sa/_rdzong sar bkra shis lha rtse'i gzim skyil bkra shis 'chi med grub pa'i dga' tshal nas/_kaHthog si tu'i mchog sprul sogs bdag cag rnams la smin grol zhib rgyas su bstsal zhing gus la rje bla mas mdzad pa'i dbang chog bklag chog tu bsgrigs pa dang*/_khrid yig 'bri dgos pa'i bkas dbugs dbyung thob pa dang*/_rtsa gsum 'od gsal snying thig 'di kun mkhyen 'jigs med gling pa la ye shes mkha' 'gro'i shog ser shog dril lnga gnang ba klong chen snying thig gi phab 'phro yin par gsungs shing*/_'jam mgon rin po che'i sku tshe'i smad tsam du bka' rgya bkrol nas gtan la phab pa thams cad mkhyen gzigs 'jam pa'i rdo rje blo gros mtha' yas la gnang ba las/_thugs sras mkhas grub kyi dbang phyug kaHthog si tu paN+Di ta o rgyan chos kyi rgya mtsho dang*/_mkhas dbang bla ma bkra shis chos 'phel gnyis kyis gsan/_de gnyis ka las 'khor lo'i mgon po 'jam mgon chos kyi blo gros kyis gsan pa las/_zur mang gter chen rol rdor sku phreng lnga pa dang bdag cag bcas rjes su bzung zhing*/_'di la gter gzhung rdo rje'i tshig rkang las med pas 'di dag chog khrigs kyis zhes ched du bka' gnang ba dang*/_thugs rje chen po sems nyid ngal gso'i skor dbang bskur tsam las gzhan mi 'dug gsungs/_'jigs bral gyi slob dpon mdo sngags gling pa'i zhal snga nas/_mkhan chen thub bstan rgyal mtshan 'od zer/_de las 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyis gsan nas/_gus la mtshams sbyor bris shig ces bka'i gnang ba bstsal ba rnams gal che shos dang*/_gzhan yang 'jam mgon gter byon gu ru'i rnam thar rdo rje rgyan phreng*/_bai ro'i rnam thar pad+ma'i dga' tshal gnyis kyi brgyud pa/_'jam mgon gu Na/_bkra shis chos 'phel/_rje d+harma ma ti/_de las so/__las 'phro gter brgyud kyi rnam bshad nyung gsal ngo mtshar rgya mtsho/_rdo grub gsum pa 'jigs med bstan pa'i nyi ma/_mkhyen brtse chos kyi blo gros/_rdo grub bzhi pa thub bstan phrin las dpal bzang las bdag gis thob bo/__/rtsa gsum dril sgrub zin bris/_mkhyen brtse/_mi pham/_d+harma sA ra/_gter ston dri med pad+ma gling pa/_mnyan sprul dgu pa karma bshad sgrub bstan pa'i nyi ma las tshar gcig thob bo/__byang gter le'u bdun ma'i gsol 'debs kyi rten bskyed 'jam mgon gu Na'i gsung*/_gu Na/_zur mang drung chos kyi nyin byed/_bka' 'gyur bla ma karma lhun grub las bdag gis thob bo/__/mchog gling thugs sgrub bar chad kun sel phyi sgrub bla ma mchod dbang*/_mchog gling*/_mkhyen brtse/_gnas dgon mchog sprul gnyis pa pad+ma theg mchog bstan 'phel/_'jam mgon d+harma ma ti/_de las so/__/gsang thig sngags srung ma'i dbang rgyun/_gu Na/_mkhan thub bstan rgyal mtshan/_mchog sprul pad+ma thugs rje'i dbang phyug_/d+harma ma ti/_de las so/__/mkhyen brtse'i gter byon khri srong bla sgrub ye shes snang ba rgyas pa/_dbang chog bdud rtsi'i sprin chen gyi brgyud pa/_mkhyen brtse/_d+harma sA ra/_d+harma ma ti/_de las so/__/yang na mkhyen brtse/_sems dpa' chen po blo gros bzang po/_shes rab 'od zer/_d+harma ma ti/_de las so/__/dpal sgrub pa chen po bka' brgyad kyi rnam bshad/_mi pham/_d+harma sA ra/_d+harma ma ti/_de las so/__/yang na mi pham/_nye gnas bla ma 'od gsal/_de las so/__/bsam gtan bde chen gling pa'i yang gsang bka' brgyad dregs 'dul don dbang*/_chos rgyal yan bde 'dus ltar la/_de phyin gu ru rin po che/_gter ston bsam gtan bde chen gling pa/_pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa/_'jam mgon bla ma chos kyi blo gros mchog gi zhal snga nas bdag dil mkhyen mang+ga las bka' drin thob pa'o/__/dbang rgyun ring brgyud mi bzhugs kyang*/_kun mkhyen d+harma ma ti'i nye brgyud du gtan la phab pa'o/__/snyan brgyud gshin rje'i brgyud 'debs mchog gling gsung snyan brgyud gshin rje'i skabs ltar ro/__/'jam mgon gter byon gsang thig tshe rta zung 'brel phrin las phyi nang gsang ba'i sgrub thabs lus dkyil mngon rtogs tshe dbang bcas gter gzhung dang*/_tshe dbang rin chen gter bum bcas kyi brgyud pa/_gu Na/_thub bstan rgyal mtshan 'od zer/_pad+ma thugs rje'i dbang phyug_/d+harma ma ti/_yang na bla ma bkra shis chos 'phel/_zhe chen kong sprul pad+ma dri med blo gros/_tsA 'dra mchog sprul dpal ldan mkhyen brtse'i 'od zer/_d+harma ma ti/_de las so/__/'jam mgon gter byon dpal yang dag he ru ka'i gsang ba thugs kyi tan+t+ra gter gzhung dang*/_dbang chog bde chen snying po bcas kyi brgyud pa gong gi tshe rta zung 'brel dang 'dra'o/__/mkhyen brtse'i snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi las byang phrin las rnam rol/_de'i zur 'debs/_skong ba/_gtor zlog_/las bzhi'i sbyin bsreg mdor bsdus/_mnan pa rdo rje'i ri rab bcas/_d+harma ma ti/_de las so/__/'phags ma snying thig bsnyen yig zin bris zla zer bdud rtsi'i thig le/_gu Na/_d+harma sA ra/_d+harma ma ti/_yang na d+harma sA ra las/_yab rje/_d+harma ma ti/_de las so/__/rgyud sde bzhi 'brel sgrol ma'i don dbang*/_mkhyen brtse/_kaHthog si tu/_rje d+harma ma ti'am/_yang na mkhyen brtse/_smad shod bla ma byang chub bstan 'phel/_d+harma ma ti/_de las so/__/kun mkhyen rgyal dbang lnga ba'i rta mgrin gnyen po lha bzhi'i sgrub thabs/_dbang bcas/_dwangs ma bcud 'dren skabs ltar ro/__/tshe lha rnam gsum mkhyen brtse/_gu Na/_rgyal tshab rin po ches bdag la'o/__/yang mkhyen kong gnyis las blo gter dbang po/_d+harma ma ti/_de las so/__/mchog gling bla nor bskang ba mkhan rat+na'i gsung*/_mkhan rat+na/_zur mang rol rdor lnga pa las bdag gis thob/_nor rgyun ma/_mkhyen brtse'i dbang po/_dkon mchog dpal sgron/_sprul sku bsam gtan rgya mtsho/_d+harma ma ti/_de las so/__/char 'bebs man ngag rdo rje mchog rab rtsal gyi gsung*/_mdzad pa po las rje d+harma ma tis gsan pa las thob/_char bsang 'dod rgu'i char 'bebs mi pham gsung*/_mi pham rin po che/_bla ma 'od gsal dang*/_zhe chen rgyal tshab gnyis char las rgan pos thob/_rgyal dbang mkha' khyab rdo rje'i gsung skor/_rgyal dbang mkha' khyab rdo rje/_bla gro nor bu sprul sku karma tshul khrims 'gyur med las nod pa'o/__/spyir phran la mkhyen brtse'i sprul sku'i mtshan yod pa tsam gyis rig 'dzin rtsal 'chang rnam gsum gyi rnam thar la spyi brtol gyis rkang pa bzhag pa'i yon tan med pa rang rgyus rang la yod/_na tshod smin pa'i rgad por gyur pa dang sems zhud kyang*/_khams bod nas phebs pa'i rdo rje slob dpon gyi yon tan dang ldan pa gser ri'i phreng ba lta bu rnams las/_skyabs rje bdud 'joms rin po che tsam las gter mdzod chos sbyin gnang mkhan da lta su yang ma byung bas mchog phal du mas bskul ba'i rkyen gyis rgya gar kho na la gter mdzod lan gsum khrom chos byed dgos byung skabs/_'phags pa'i sa la bzhugs pa'i skyes chen du mas chos kyi mchod sprin bzhes pas seng+ge'i dbu la khyi'i lag pa bzhag dgos byung bar kho bo'i dbang la bshad rin chog pa brgyud pa khungs btsun pa tsam 'dug pa rang nas rdzun dang zol zog gi gtam min pa skal mnyam gyi rdo rje'i mched po rnams kyi mkhyen gsal ltar yin la/_dbang zhu yul bla ma mtshan nyid dang ldan pa yin kyang brgyud pa gang la thug pa shes dgos pa dam pa snga ma dag gi rnam thar la gzigs pas gsal la/_brgyud pa gong smos de dag phran ma gtogs gzhan la med ces zhus pa min te/_khams bod nas gter mdzod gsan pa kun la yod pas dgongs bzhes zhib gnang mdzad na bka' drin che zhes 'phros don du zhus pa'o/__/bstan 'gro'i zhabs tog rlom pas gter gyi mdzod/_/dpe rgyun spel la nyer mkho'i brgyud yig kyang*/_/rgan pos drang por gsol bas gzur gnas kun/_/dgyes snyam 'bad pas bris pa'i rnam dkar sprin/_/mtsho skyes bla ma'i gsang gsum kun gsal lam/_/mdzes par bres dang de yi thugs bskyed dang*/_/phrin las char gyis bstan 'gro'i dge legs kyi/_/dbyar skyes lang tsho mdzes pa nyid gyur cig_/ces pa'ang rgyu mtshan lhug par gsol ba'i yi ge 'di'ang dus mthar rdor dril dang bum pa thogs kyang rgyud kyi dngos po phyi nang gsang ba'i de nyid kyis shin tu dbul ba'i mu to ba bkra shis dpal 'byor gyis bal yul mchod rten chen mor gnas pa'i skabs bris pa don dang ldan par gyur cig__/mang+ga laM/_dge'o//_//

Footnotes

Other Information