ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཆོག་སྩོལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་སྐལ་བཟང་ཀུན་དགའི་མཆོག་སྦྱིན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title thub bstan yongs rdzogs kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs ye shes bdud rtsi'i mchog stsol gyi smin byed skal bzang kun dga'i mchog sbyin DKR-KABUM-02-KHA-010.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, Text 10, Pages 51-65 (Folios 1a to 15a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Thub bstan yongs rdzogs kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs ye shes bdud rtsi'i mchog stsol gyi smin byed skal bzang kun dga'i mchog sbyin. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 51-65. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Guru Offering Texts- bla ma mchod pa  ·  Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Colophon

།ཅེས་པ་འདི་ནི་ཐུབ་མཆོག་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་རིང་ལུགས་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་འཛིན་པས་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་འཆད་སྤེལ་ཆོས་རྒྱུན་སྤེལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་མཛད་པ་གསེར་སྦྱངས་ལྟར་གཙང་བའི་འཕགས་ཆེན་དམ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་འཁྲུལ་ཞིག་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། འཕགས་ཡུལ་བཻ་ཧཱར་གྱི་དགེ་སློང་དད་མོས་རྣམ་པར་དཀར་བ་ཤྲཱི་ཀརྨ་ལྷག་མཐོང་བཅས་ནས་གསུང་བསྐུལ་ཆེད་དུ་གནང་བ་བཞིན་དག་སྣང་ཉེ་བརྒྱུད་སོགས་གང་ཡང་མིན་ཀྱང་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བགྱིས་ན་གཟུ་ལུམ་གྱི་ནོངས་པ་མེད་ཁུལ་གྱིས་གསང་བ་ཟབ་མོའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཞིང་མོས་གུས་སྐྱེད་པའི་ཐབས་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་སྐལ་བཟང་ཕྲ་མོ་ཐོབ་པའི་འབངས་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མེ་སྦྲུལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་དཔལ་ནཻ་པཱ་ལའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་སྦས་ཡུལ་ཤོད་རོང་གྲུབ་པའི་སྨན་ལྗོངས་གངས་བྲག་ནགས་ཀྱི་ལྷུན་པོ་ན་བུན་དང་དག་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་ཕྲེང་མཛེས་པའི་སྨིན་གྲོལ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་དུ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྒོ་འབྱེད་དེ་གནས་པའི་སྐབས་བྲིས་ཤིང་སྤེལ་བ་འདིས་ཀྱང་འབྲེལ་ཚད་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་གསང་བ་ལ་ཅི་དགར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་དུ་སྨོན་པ་བཞིན་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །མངྒ་ལཾ།།

/ces pa 'di ni thub mchog don kun grub pa'i ring lugs lung rtogs kyi bstan pa sgra ji bzhin pa 'dzin pas ris su ma chad pa la 'chad spel chos rgyun spel ba'i thugs bskyed dang mdzad pa gser sbyangs ltar gtsang ba'i 'phags chen dam pa'i skyes chen 'khrul zhig mchog sprul rin po che 'gyur med chos kyi blo gros rin po che dang*/__'phags yul bai hAr gyi dge slong dad mos rnam par dkar ba shrI karma lhag mthong bcas nas gsung bskul ched du gnang ba bzhin dag snang nye brgyud sogs gang yang min kyang bka' gter gyi chos brgyud thams cad 'jam mgon bla ma rnam gnyis las byung ba'i phyir 'di ltar bgyis na gzu lum gyi nongs pa med khul gyis gsang ba zab mo'i rnam thar gyi khungs dang 'brel zhing mos gus skyed pa'i thabs gtso bor bzung ste bla ma 'jam pa'i dbyangs kyis tshe rabs thams cad du rjes su 'dzin pa'i skal bzang phra mo thob pa'i 'bangs 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis me sbrul cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcu la dpal nai pA la'i rgyal khab chen po'i shar phyogs sbas yul shod rong grub pa'i sman ljongs gangs brag nags kyi lhun po na bun dang dag byed kyi rgyan phreng mdzes pa'i smin grol thub bstan chos gling du gdams ngag rin po che'i mdzod kyi chos sgo 'byed de gnas pa'i skabs bris shing spel ba 'dis kyang 'brel tshad rje btsun bla ma thams cad mkhyen cing gzigs pa'i zag med kyi rnam thar bsam mi khyab pa'i gsang ba la ci dgar longs su spyod pa'i skal bzang du smon pa bzhin grub par gyur cig__/dge'o/__/mang+ga laM//_

[edit]
༄༅། །ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་མཆོག་སྩོལ་གྱི་སྨིན་བྱེད་སྐལ་བཟང་ཀུན་དགའི་མཆོག་སྦྱིན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། རྒྱལ་ཀུན་བྱིན་རླབས་ཡེ་ཤེས་ཉིན་མོར་བྱེད། །རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་སྐུར་ཤར་བ། །རྣམ་གྲོལ་པདྨོའི་དགའ་ཚལ་འབྱེད་པའི་མགོན། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཡིད་མཁར་འབར་གྱུར་ཅིག །གང་ཉིད་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ནི། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་གསང་བ་མི་ཟད་དབྱིངས། །སྐུ་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ཡིས། །སྐལ་བཟང་ཀུན་དགའི་མཆོག་སྦྱིན་རིམ་པ་བསྟན། །དེ་ཡང་ཡར་ངོའི་ཚེས་བཅུ་སོགས་བླ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་དུས་བཟང་གི་ཆར་གཙང་ཞིང་དབེན་པའི་གནས་སུ་ཆོ་ག་འདི་བྱ་སྟེ། གནས་ཁང་བྱི་དོར་བྱས་པའི་གུང་དུ་བླ་མའི་སྐུ་བྱིན་རླབས་ལྡན་པ་བཀྲམ་པའི་མདུན་སྟེགས་བུར་རྡུལ་ཚོན་ནམ་རས་བྲིས་ཀྱི་པདྨ་འདབ་བརྒྱད་སྟེང་མཉྫི་ལ་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་མགུལ་ཆིངས་ཁ་རྒྱན་དང་བཅས་པ། འབྱོར་ན་ཤེར་ཕྱིན་སྡུད་པ་དང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྙིང་གི་མེ་ལོང་གི་རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་དང༌། མ་བྱུང་ཚེ་ཤེས་རབ་སྙིང་པོ་དང་འཇམ་དཔལ་མཚན་བརྗོད་བཅས་དང༌། ཚེ་བུམ། བྷཉྫ་མཚན་ལྡན་བདུད་རྩིའི་བཅུད་ལྡན། རིག་ཙཀ །རྡོར་དྲིལ། རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྐུ་བཅས་བཤམས། རྒྱབ་མདུན་གང་བདེར་སྨན་རཀ་གཏོར་མ་དང༌། མཐའ་ཉེར་སྤྱོད་བདུན་སོགས་མཆོད་པ་ཅི་འབྱོར་རྒྱས་པར་བཤམས། བླ་མཆོད་གཞུང་ལྟར་བཏང་སྟེ་མཚན་སྔགས་དང༌། རིག་འཛིན་སྤྱི་སྙིང་བཟླས་པའི་བར་མཐར་ཆགས་སུ་བཏང༌། མདུན་གྱི་དབང་རྫས་རྣམས་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་རྣམ་རོལ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། ཁྱད་པར་རྣམ་བུམ་ལ་དམིགས་ཏེ། བུམ་པ་རང་བྱུང་གི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོར་རིག་འཛིན་བླ་མ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་དྭངས་པའི་མཁའ་ལ་གཟའ་སྐར་ཤར་བ་ལྟར་བཞུགས་པའི་སྐུ་ལས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་བབ་པ་བུམ་པའི་བཅུད་དང་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བསམ་ལ་སྔགས་ཅི་ནུས་བཟླས་མཐར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས། བུམ་བཅུད་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩི་རྡོ་རྗེ་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་བསམ། ལས་བུམ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བའི་སྔགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས། འདོད་དོན་གསོལ་འདེབས་བཅས་བྱ། ཚོགས་མཆོད་གྲུབ་པ་དང་སློབ་དཔོན་རང་ཉིད་ཀྱིས་དབང་ལེན་གཞུང་ལྟར་བྱ། སྤྲོས་པས་མ་ལྕོགས་ན་ཟུར་རྒྱན་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་ལེན་ཁོ་ན་བྱས་ཀྱང་རུང༌། གང་ལྟར་ཡང་མཐར། ཨོཾ། རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་ཐོབ་བྱེད་པའི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྙིང་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་འདིར། །བདག་གི་སློབ་མ་འཇུག་པར་འཚལ། །ཞེས་གནང་བ་ཞུ། སྣོད་དུ་འོས་པའི་སློབ་མ་སྒོ་དྲུང་དུ་བོས་ལ་ཁྲུས་ནས་དབྱུང༌། བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་སྤྱི་ལྟར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བ་ཀུན་སློང་དང་ཀུན་སྤྱོད་ཀྱི་སྤང་བླང་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་འོས་པ་སྤྱི་ལྟར་གསལ་བཏབ་ལ། དེ་ཡང་རྩ་གསུམ་ཀུན་དྲིལ་སྙིང་པོའི་རྒྱུད་ལས། བླ་མ་སངས་རྒྱས་ཐོག་མར་འབྱུང་བའི་དོན༔ རང་རིག་རྒྱལ་པོ་རང་གསལ་བླ་མ་མཆོག༔ ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་གནས་ལུགས་ངེས་པ་དོན་གྱི་བླ་མ་སྲིད་ཞི་བརྟན་གཡོ་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོའི་དཔལ་དུ་འདུ་འབྲལ་མེད་པར་བཞུགས་ཀྱང་འཁྲུལ་པའི་སེམས་ཅན་རྣམས་ཀྱིས་ངེས་དོན་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་བླ་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་མ་མཇལ་བར་ལོག་རྟོག་དངོས་པོར་ཞེན་པས་མེད་སྣང་སྲིད་པའི་འཁྲུལ་སྣང་གིས་སྡུག་བསྔལ་བ་རྣམས་ལ་བླ་མའི་ཐུགས་རང་བྱུང་ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོའི་རྩལ་གཡོས་ཏེ་གཟུགས་སྐུ་རྣམ་པ་གཉིས་ཀྱི་རོལ་པ་ཅིར་ཡང་སྟོན་པས་ཕྱོགས་དུས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་དོན་མཛད་པའི་ཚུལ། རྒྱུད་སྔ་མ་ལས། རང་རིག་བླ་མ་བསྟེན་པའི་འདྲེན་པ་དེ༔ བླ་མ་གཟུགས་སྐུའི་བདག་ཉིད་གཅིག་ལ་ལྟོས༔ ཞེས་དང༌། རྡོ་རྗེ་གུར་ལས། གང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྟེ། །དེ་ཉིད་སློབ་དཔོན་ཚུལ་ཅན་ཏེ། །སེམས་ཅན་ཕན་གདགས་དགོངས་ནས་ནི། །ཐ་མལ་པ་ཡི་གཟུགས་ཀྱིས་གནས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་མཚན་ལྡན་གྱི་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་བྱིན་རླབས། དད་བརྩོན་བློ་ལྡན་སློབ་མའི་མོས་གུས་དག་སྣང་འཛོམས་ནས་འཁོར་བ་མྱང་འདས། སེམས་ཅན་སངས་རྒྱས་སུ་བསྒྱུར་བ་ལ་ཚེགས་མེད་ཅིང༌། དེ་ཡང་སྒྲུབ་བྱེད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་དགོས་པས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཐ་མལ་པའི་གཟུགས་ཀྱིས་འདུལ་ཏེ་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གནོན་བླ་མ་ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་གི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པ། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ་མི་ཏྲ་ཉིད་ཐུན་མོང་འདུལ་བྱའི་སྣང་ངོར་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་བྱོན་པ་འདི་ཉིད་ངེས་པའི་དོན་དུ་རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་ཉིད་བསམ་བཞིན་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་མཚན་དཔེར་ཤར་བས་རྩོད་དུས་ཀྱི་རྙོགས་མས་མ་བསླད་པ་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་རྣམ་ཐར་འགྲན་ཟླ་དང་བྲལ་བས་གསན་བསམ་སྒོམ་པའི་ཡོན་ཏན་མཐར་སོན་པའི་ཚེ་སྲས་དང་བཅས་པའི་རྒྱལ་བས་དགྱེས་པའི་ཕྱག་བརྐྱངས་ཏེ་ཆོས་སྒོ་རབ་འབྱམས་འཛིན་སྤེལ་སྡུད་པའི་བྱེད་པོ་གཅིག་པུར་མངའ་གསོལ་ཏེ། ཆོས་ཀུན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་རྩེད་དུ་གཟིགས་པའི་ལྟ་དགོངས་ཀྱིས་ཆོས་རྒྱུན་གྱི་ཏིང་ངེ་འཛིན་ལ་དབང་འབྱོར་ནས་ཐུན་མིན་བཀའ་བབ་བདུན་གྱི་གསང་མཛོད་ཀྱི་སྒོ་འཕར་གསར་དུ་ཕྱེས་ཏེ་ཁམས་བོད་གཉིས་སུ་གང་བཞུགས་ཀྱི་མཁས་གྲུབ་རྒྱ་མཚོའི་དབུས་སུ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་གི་གསང་བའི་དབྱིག་གི་ནོར་བུ་ཐམས་ཅད་སྒྲིབ་པ་མེད་ལ་གཏིང་མཐའ་བྲལ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ་ནས་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་མངའ་དབང་བསྒྱུར་ཏེ་གྲུབ་མཐའ་རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་གཙུག་གི་ནོར་བུར་གྲགས་པ་དོན་དང་ལྡན་པའི་ཚུལ་བི་མའི་བླ་སྒྲུབ་བྱིན་རླབས་སྙིང་པོ་ལས། དེ་ཉིད་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དུས༔ རྣལ་འབྱོར་ནང་གི་གསང་བའི་ཆེ༔ དར་ལ་མ་སྨིན་འཆལ་ནས་ཀྱང༔ ཐ་སྙད་སྒྲ་ཕྱིར་འབྲང་བ་ཡིས༔ དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པ་ཆེས་དཀོན་ཚེ༔ པད་འབྱུང་བི་མས་བྱིན་བརླབས་པ༔ མངའ་བདག་ཆེན་པོའི་གསུང་གི་སྤྲུལ༔ འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན་ནས༔ འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ་ཞེས༔ སྐལ་ལྡན་གཅིག་ཆར་རིག་ཅན་ཞིག༔ མདོ་ཁམས་བར་གྱི་མཐིལ་དུ་འབྱུང༔ ཆུང་ནས་སྙིང་པོའི་དོན་དང་ནི༔ ལྷག་པར་པད་འབྱུང་བི་མ་ལའི༔ བཀའ་སྲོལ་ཟོལ་མེད་ཁོ་ནར་དད༔ བསྟན་པ་ཡོངས་ལ་ལྷག་བསམ་གྱིས༔ བཤད་སྒྲུབ་དྲི་མེད་འཕེལ་འདོད་པས༔ ཉིན་མཚན་ཆོས་ཀྱི་སྣང་བས་འདའ༔ ཚད་མའི་བསྟན་དང་སྟོན་པ་དག༔ ཡིད་ལ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང༔ སྣང་བ་འགྱུར་ཞིང་བ་སྤུ་གཟེངས༔ མཆི་མ་འཁྲུགས་པའི་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས༔ སྐལ་པ་བཟང་པོའི་རིགས་སད་མཐུས༔ རིག་འཛིན་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོས་ཀྱང༔ སྐྱེས་བུ་དེ་ལ་མཁྱེན་ཅིང་དགོངས༔ རྒྱ་ཆེའི་བཀའ་དང་ཟབ་མོའི་གཏེར༔ ས་གཏེར་དངོས་དང་ཡང་གཏེར་དང༔ ཤིན་ཏུ་ཡང་ཟབ་དགོངས་པའི་གཏེར༔ དག་སྣང་སྙན་བརྒྱུད་རྗེས་དྲན་ཏེ༔ བཀའ་བབ་བདུན་གྱིས་དབུགས་འབྱིན་བྱེད༔ ཅེས་པ་ཉིད་གཙོ་བོར་བཞུགས་པ་ལ་འཕགས་བོད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོའི་འཁོར་ཚོགས་གསེར་རིའི་ཕྲེང་བ་ཚར་དུ་དངར་བའི་འཁོར་གྱིས་བསྐོར་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་བླ་མ་མཆོད་པའི་ཆོ་ག་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་གསང་བ་མི་ཟད་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་ཅིང་བྱིན་རླབས་དང་འཕོ་བའི་སྨིན་བྱེད་འབོག་པ་སྐབས་སུ་བབ་པ་སྟེ། དེ་ཡང་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཇོ་བོ་བཀའ་གདམས་པའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེན་པོ་ཤ་ར་བས་རྗེས་སུ་དྲན་པ་དྲུག་གིས་བླ་མ་མཆོད་དགོས་པ་གསུངས་པའི་དགོངས་དོན་ལྟར་ལོ་རྒྱུས་བརྗོད་པས་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་རྗེས་སུ་དྲན་དགོས་པས་དེའི་ཚུལ་ནི་རིམ་ལྔ་ལས། རི་དབང་རྩེ་ནས་འགའ་ཞིག་ལྷུང་གྱུར་ན། །ལྷུང་བར་མི་བྱ་སྙམ་ཡང་ལྷུང་བར་འགྱུར། །བླ་མའི་དྲིན་གྱིས་ཕན་པའི་ལམ་རྙེད་ན། །གྲོལ་བར་མི་འགྱུར་སྙམ་ཡང་གྲོལ་བར་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་པ་ལ་དགོངས་ནས་ཕྱོགས་དུས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བདག་ཅག་རྣམས་འདྲེན་པའི་དེད་དཔོན་ཆེན་པོར་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཚུལ་དུ་བསྟན་པ་ཡང༌། ཇི་སྐད་དུ། ང་ནི་ཕྱི་མའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཚུལ་བཟུང་ནས། །ཁྱེད་ལ་སོགས་པའི་དོན་བྱེད་འགྱུར། །ཞེས་དང༌། ཐལ་འགྱུར་ལས། བླ་མ་སངས་རྒྱས་མཉམ་པ་སྟེ། །བསྟེན་པ་དེ་ལས་ཡོན་ཏན་ནི། །དཔག་བསམ་ཤིང་དང་ཡིད་བཞིན་ནོར། །འདོད་འཇོའི་བ་དང་འདྲ་བ་ཡི། །ཡོན་ཏན་དཔག་ཏུ་མེད་པ་ཐོབ། །དེ་ལ་དམིགས་ཏེ་བླ་མ་བསྟེན། །འཁོར་བའི་གཡུལ་ལས་བཟློག་ཕྱིར་རོ། །ཞེས་དང༌། ཁྱད་པར་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་རྩ་བ་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱུད་ལ་འཆར་བ་ནི་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་ཏེ། དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་རྒྱུད་ལས། གཞན་གྱིས་བརྗོད་མིན་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས། །གང་དུ་ཡང་ནི་མི་རྙེད་ན། །བླ་མའི་དུས་ཐབས་བསྟེན་པ་དང༌། །བདག་གི་བསོད་ནམས་ལས་ཤེས་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པས་བླ་མ་དཀྱིལ་འཁོར་དབང་ཕྱུག་ཏུ་ཐག་ཆོད་པའི་ཡིད་ཆེས་མོས་གུས་དང་ལྡན་ན་དགོངས་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་བཙན་ཐབས་སུ་འཕོ་བ་སོམས་ཉི་མི་དགོས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་བླ་མའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བྱིན་རླབས་འཇུག་ཕྱིར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དབང་བཞིའི་ཆོ་གས་སྨིན་པ་ཁོ་ན་ལ་རག་ལས་པས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་གཞོན་ནུ་ནོར་བཟང་གིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཆེད་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་གྱུར་པ་ནས་བརྩམས་རྒྱལ་ཚབ་བྱམས་པའི་བར་དུ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་བརྒྱ་རྩ་བསྟེན་པའི་ཚུལ་ལྟར་བསྟན་པ་འདི་ལ་བྱོན་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཀྱི་མཚན་དང་རྣམ་ཐར་རྗེས་སུ་དྲན་པའི་ཕྱིར་རིས་མེད་མཁས་གྲུབ་ཀུན་འདུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བཞི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚུལ་དུ་འབོག་པ་ལ་ཐོག་མར་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་ཁྱོད་ལ་འདུད། །ཐར་ལམ་ཆེན་པོ་བདག་འདོད་དེ། །དེ་ཉིད་དབང་དང་དམ་ཚིག་དང༌། །མགོན་པོ་དཔའ་བོར་སྐྱབས་སོང་ན། །ཐེག་ཆེན་ཁང་པར་གཞུག་པ་དང༌། །མཁྱེན་རབ་ཡེ་ཤེས་བདག་ལ་སྩོལ། །ལན་གསུམ། དེ་ནས་དབང་གི་སྔོན་དུ་སྐྱབས་འགྲོ་སེམས་བསྐྱེད་དགོས་པས་ཨ་བྷི་དྷ་ན་ལས། བླ་མ་སངས་རྒྱས་བླ་མ་ཆོས། །དེ་བཞིན་བླ་མ་དགེ་འདུན་ཏེ། །ཀུན་གྱི་བྱེད་པོ་བླ་མ་ཡིན། །བླ་མ་དཔལ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཆང༌། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་ཕྱོགས་དུས་སྐྱབས་ཡུལ་མཆོག་གསུམ་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོ་བླ་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ལ་རྫོགས་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱིས་དྲངས་ཏེ་བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སྒོ་གསུམ་གཅིག་དྲིལ་གྱི་དད་མོས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་གཅིག་ཆོག་རྒྱལ་པོ་བླ་མའི་གསང་བ་གསུམ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང༌། ཐེག་ཆེན་ལམ་གྱི་རྩ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་དམ་བཅའ་ལེན་པའི་ཕྱིར། ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེ་སྡུད་པ་ལས། སངས་རྒྱས་ཆོས་རྣམས་དགེ་བའི་བཤེས་ལ་བསྟེན་ཏོ་ཞེས། །ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་མཆོག་མངའ་རྒྱལ་བས་དེ་སྐད་གསུངས། །ཅེས་པ་ལྟར་སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་ཚོགས་ཞིང་དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་སྒོ་གསུམ་གྱི་རྣམ་དཀར་ཐམས་ཅད་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པའི་ངོ་མཚར་གྱི་མཛད་པ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པ་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་རྣམ་ཐར་བཞིན་རྗེས་སུ་སློབ་པས་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་ཡིད་ཅན་ཐམས་ཅད་བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་སར་དབུགས་དབྱུང་བའི་གོ་ཆ་བདག་གིས་བགོ་སྙམ་པས་སྐྱབས་སེམས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བདག་གཞན་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བ་མ་ལུས་ཀུན། །སྡུག་བསྔལ་སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་བསྒྲལ་བྱའི་ཕྱིར། །བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་སྐྱབས་མཆི་ཞིང༌། །ཟབ་མོའི་རྣལ་འབྱོར་བསྒོམ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། །ལན་གསུམ། རྒྱུད་རྣམ་པར་མ་དག་ན་དབང་གིས་སྨིན་དུ་མི་རུང་བས། རྒྱུད་ལས། དུས་གསུམ་སངས་རྒྱས་མཆོད་པ་ལས། །བླ་མའི་བ་སྤུ་གཅིག་མཆོད་ལྷག །ཞེས་གསུངས་པས་མཚོན་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ཞིང་དུ་བླ་མ་ལས་ལྷག་པ་མེད་པར་མདོ་རྒྱུད་ཀུན་ནས་གསུངས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་བླ་མ་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱན་སྔར་བསགས་སྦྱང་གི་སྙིང་པོ་ཡན་ལག་བདུན་པ་ཚིག་རྗེས་སུ་དོན་དྲན་པས་རྒྱུད་སྦྱང་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སྐྱབས་ཡུལ་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གུས་པས་ཕྱག་འཚལ་མཆོད་འབུལ་སྡིག་ལྟུང་བཤགས། །དགེ་ལ་ཡི་རང་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བཞིན་དུ། །བསྐལ་བརྒྱར་བཞུགས་གསོལ་དགེ་ཚོགས་འགྲོ་ལ་བསྔོ། །ལན་གསུམ། རྒྱུད་སྡོམ་པ་དང་མི་ལྡན་པ་ལ་དབང་གི་བཅུད་མི་ཆགས་པས་སྡོང་པོ་བཀོད་པའི་མདོ་ལས། དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་ཚིག་དང་མི་འགལ་བར་གནས་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་ཉེ་བར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་པ་ལྟར་སྡོམ་པ་བཟུང་བའི་ཡུལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ་པའི་རྩ་གསུམ་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་སྤྱན་སྔར། དགོས་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཀྱི་སེམས་ཅན་སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལས་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར། བྱེད་ལས་སྣང་སྤྱོད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་གཞུང་བཞིན་གཟུང་བར་བགྱི་སྙམ་པས་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཇི་ལྟར་སྔོན་གྱི་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་དང༌། །རིག་འཛིན་མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་མཆོག་གི་དམ་ཚིག་དང༌། །སྡོམ་པ་རྒྱ་མཚོ་མཐའ་ཡས་བཟུང་བ་ལྟར། །དེང་ནས་བདག་ཀྱང་ལམ་ཆེན་དེར་ཞུགས་ཏེ། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་དེ་དག་གཟུང་བར་བགྱི། །ལན་གསུམ། དེ་དག་གིས་སྔོན་འགྲོ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་སོང་ནས། དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་ལ། གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་གི་དབང་གི་མདོ་བྱང་ལས། དེ་ཡང་འོག་མིན་གསང་ཆེན་དུ༔ ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་རྡོ་རྗེ་འཆང༔ བདེ་གཤེགས་ཞི་ཁྲོ་ཚོམ་བུ་ཡིས༔ རིགས་གསུམ་སེམས་དཔར་བྱིན་བརླབས་ནས༔ འཛམ་གླིང་ལས་ཀྱི་ས་པ་རུ༔ མི་ལས་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཛཿ པུསྟི་གླེགས་བམ་དབང་ཆེན་ཐོབ༔ ཏནྟྲ་ཡོངས་ཀྱི་བདག་པོར་གྱུར༔ བུདྡྷ་གུ་ཧྱ་བི་མ་ལས༔ དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་དབང་བརྙེས་པས༔ པཎ་གྲུབ་མང་པོས་གཙུག་ཏུ་བཀུར༔ རིག་རྩལ་དབང་ཐོབ་ཤྲཱི་སེང་ཧ༔ སྙིང་པོ་དོན་གྱི་བསྟན་པའི་བདག༔ འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་མཆོག་འགྲུབ༔ ཁྱད་པར་ཡོངས་རྫོགས་ཕྱག་ཆེན་དབང༔ རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུ༔ རིག་འཛིན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེས་རྫོགས༔ དེ་རྣམས་ཀུན་གྱི་ཆུ་བོའི་རྒྱུན༔ ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་གདུང་འཚོབ་དེས༔ བོད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ཐང་སྟོང་པར༔ དགོངས་ཀློང་རོ་གཅིག་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་བརྡ་ཐབས་བསྟན༔ སྨིན་གྲོལ་སྙན་བརྒྱུད་དངོས་སུ་བསྩལ༔ དཔེ་རྒྱུད་ཟབ་གཏེར་སྒྲོམ་བུ་གཏད༔ རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བས༔ གཞན་ལས་ཁྱད་འཕགས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི༔ བྱིན་རླབས་མཉམ་པ་མེད་པའོ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དེ་ཡང་གསང་སྔགས་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པའི་བབས་སོ་ཐམས་ཅད་བསྡུ་ན་བཀའ་བབ་དབང་གི་ཆུ་བོ་བཞི་ཞེས་གྲགས་ཏེ། ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་རྒྱལ་ཚབ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་ལ་ཡི་དམ་ལྷས་དབང་བསྐུར་བས་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཡེ་ནས་མ་བཅོས་ལྷུན་གྲུབ་ཏུ་ཤར་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་དང་སྐལ་པ་མཉམ། ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་སྤྲུལ་པ་ས་ཧོ་རའི་རྒྱལ་པོ་ཛཿལ་ཏནྟྲ་སྡེ་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་གླེགས་བམ་གྱི་ཆར་ཁང་སྟེང་དུ་བབ་སྟེ་བཀའ་བརྒྱུད་གླེགས་བམ་གྱི་དབང་ཐོབ་པས་རྒྱུད་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་དགོངས་པ་ཐུགས་སུ་ཆུད་དེ་བརྒྱུད་པ་གསུམ་གྱི་བར་ཚོམ་བུ་དང་བཅས་གྲོལ། ཨུ་རྒྱན་གྱི་མཁན་པོ་པདྨ་སམ་བྷ་ལ་རིག་འཛིན་ཤྲཱི་སིང་ཧས་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་བསྐུར་བས་སྲིད་པ་གཏན་དཀྲུགས། དུག་གསུམ་རྩད་གཅོད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ལྔ་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་དང་རྣམ་དབྱེར་མེད་པར་གྱུར། །པཎ་གྲུབ་ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་བི་མ་ལ་དང༌། སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བའི་ཞབས་ལ་འཕགས་བོད་ཀྱི་པཎ་གྲུབ་ཀུན་གྱིས་གཏུགས་ཤིང་མདོ་སྔགས་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་སུ་གྱུར་པས་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱི་དབང་ཐོབ་པ་སྟེ་བོད་དུའང་བསྟན་པའི་ཆུ་འགོ་གྱུར་པས་གཉགས་ལོ་ཆེན་པོ། བཻ་རོ། ནམ་སྙིང་རྣམས་ལའང་ཆུ་བོ་བཞིའི་བཀའ་བབ་བརྙེས་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་སྨོན་ལམ་གྱི་མཐུས་ཕྱི་མའི་དུས་འདིར་རྗེ་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་ལ་བཀའ་བབ་བདུན་གྱི་ཤིང་རྟ་ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་འདྲེན་པ་འཇམ་དཔལ་དབྱངས་ཆོས་དབྱིངས་གསུང་དབང་ཕྱུག་ཏུ་གྱུར་པའི་ཡེ་ཤེས་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་དབང་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དག་སྣང་ལ་བརྟེན་ནས་འཇུག་དགོས་པས་རྡོ་རྗེ་བཞི་ཡི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཉིན་མོར་བྱེད་པ་རྒྱུད་ལ་འདྲེན་པའི་ཕོ་ཉ་དབང་གི་གཞི་འགོད་པ་ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་ལ་དག་པ་གསུམ་གྱི་དམིགས་པ་འདི་ལྟར་སྒོམས་ཤིག །ཨོཾ་མ་ཧཱ་ཤཱུ་ནྱ་ཏ་སོགས། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཀྱིས་མཚོན་པའི་མ་དག་པའི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་མི་དམིགས་པ་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་གྱུར། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སྣོད་རྣམ་པར་དག་པ་འོག་མིན་སྟུག་པོ་བཀོད་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེན་པོར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་དབུས་སུ། བཅུད་རྣམ་པར་དག་པ་སྣང་སྲིད་བླ་མ་སྐུ་ཕྱག་རྒྱར་བསྒྲུབ་པའི་སླད་དུ་སངྒཻ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ཀྱིས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་སྣ་ཚོགས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་སྟེང་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐུ་མདོག་དཀར་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཞི་ཞིང་འཛུམ་ལ་སྒེག་པའི་ཉམས་ཅན། ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པ་ཐུགས་ཀར་གཏོད་ཅིང༌། གཡོན་པ་དྲིལ་བུ་དཀུ་ལ་བསྟེན་པ། ཞབས་གཉིས་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་འགྱིང་བ། སྐུ་ལ་དར་གྱིས་ཆས་གོས་ལྔ་དང༌། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་ཆས་བཅུ་གསུམ་གྱིས་མཛེས་པར་སྤྲས་པ་སྣང་སྟོང་འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་ཀློང་ན་བདེ་སྟོང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་ཞིང་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་ཏུ་བཞུགས་ཤིང༌། གཞན་ཡང་ཕུང་ཁམས་སྐྱེ་མཆེད་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་རྣམ་པར་དག་པའི་གདན་གསུམ་ལྷ་ཡི་འཁོར་ལོར་རྫོགས་པའི་རྒྱལ་ཀུན་སྤྱི་གཟུགས་ཆེན་པོར་ལམ་གྱིས་གསལ་བའི་གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན་པར་མོས་ནས། རྒྱུད་རྣམ་པར་དག་པར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟི་བྱིན་དབབ་པའི་སླད་དུ། ཐུགས་སྲོག་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ནམ་མཁའ་གང་བའི་བླ་མ་རྒྱལ་བ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཁོར་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ནས་སིབ་སིབ་ཐིམ་པས་ལྷན་སྐྱེས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་སད་པས་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་གྱུར་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པས། ཨོཾ། སྟོང་པ་ཤིན་ཏུ་ཡོད་མེད་རྣལ་འབྱོར་མཐུས། །ནམ་མཁའ་བཞིན་དུ་དམ་ཚིག་ཉེ་བར་གནས། །བདེ་མཆོག་བདེ་བར་གཤེགས་པ་དགོངས་སུ་གསོལ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྐལ་བཟང་དཔལ་ཁྱོད་བདག །ཨོཾ་སརྦ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཎྜལ་ལ་དེ་ཝ་ག་ཎ་ཤཱནྟིཾ་ཀྲོ་དྷ་ཌཱ་ཀི་ནི་ཛྙཱ་ན་དྷརྨ་པཱ་ལ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཞེས་རྩ་སྔགས་བརྗོད། ཏིཥྛ་བཛྲས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། དེ་དག་གིས་སྔོན་འགྲོ་ཕྱི་ནང་གི་ཆོས་སོང་ནས་དངོས་གཞིའི་དབང་གི་སླད་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། བླ་མ་སྐུ་བཞིའི་ཁྱབ་བདག་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེའི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་ལན་གསུམ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་འཁོར་གྱི་ཚོགས་ཞིང་རྣམས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོའི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ་ནས་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཐིམ། བླ་མ་ཉིད་སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་ཏུ་བཞུགས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་གསང་བ། པཎ་ཆེན་བི་མ་ལ། ཨོ་རྒྱན་སངས་རྒྱས་གཉིས་པ་སྟོན་འཁོར་སོགས་ལྷ་ཀླུ་མི་ཡི་རིག་འཛིན་གྱི་ཚོམ་བུ་འབུམ་ཕྲག་དང་བཅས་པའི་གདན་གསུམ་ཚང་བའི་དབང་ལྷ་ནམ་མཁའ་གང་བར་སྤྲོས། རིག་པའི་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་བཀྲ་ཤིས་པའི་རྣམ་པ་དུ་མ་དང་བཅས་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་ཐོགས་ནས་དབང་བསྐུར་བར་གྱུར། ཧཱུྃ། བཀྲ་ཤིས་བུམ་པ་ཆེན་པོ་ནི། བདེ་གཤེགས་བཞུགས་པའི་ཕོ་བྲང་སྟེ། །དཀྱིལ་འཁོར་རྫོགས་པར་གྱུར་པ་ཡི། །དབང་མཆོག་དེ་ཡང་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན། །ཨོཾ་བཛྲ་ཀ་ལ་ཤ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་གསུངས་ཤིང་དབང་བསྐུར་བས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང༌། ཉོན་མོངས་པ་ལྔ་ཡི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་བསྐྱེད་རིམ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་སྤྲུལ་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །བུམ་དབང་དང་འབྲེལ་བ་ནང་ནུས་འཇུག་གི་དབང་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་འབེབས་པ་ལ། རྗེ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་དགུང་ལོ་བཅུ་དྲུག་བཞེས་པའི་ཤིང་ལུག་ས་ཟླའི་ཚེས་བརྒྱད་ལ་དག་པའི་སྣང་བར་རྒྱ་གར་རྡོ་རྗེ་གདན་ནམ། དྷ་ཧེ་ནའི་ཀེའུ་ཚང་རིམ་པ་དགུ་པའི་གཙུག་ལག་ཁང་རིམ་པ་བརྒྱད་པའི་ནང་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་དང་མཇལ་ཏེ་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་ལ་བརྟེན་མདོ་སྔགས་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོའི་བཀའ་ལུང་བྱིན་རླབས་ཐམས་ཅད་རྫོགས་པ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གསུངས་ཏེ་རྗེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པས་བཟོད་པ་ཐོབ་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔས་གཟུངས་ཀྱི་སྒོའི་ཡི་གེ་རེ་རེས་ཀྱང་དོན་དང་ཚིག་གི་རྣམ་གྲངས་བསྐལ་པའི་བར་ཟད་པ་མེད་པ་སྟོན་ནུས་པ་ལྟ་བུའི་མཁྱེན་རྟོགས་ཀྱི་རྩལ་རྫོགས་པའི་གཟིགས་སྣང་གིས་མཚོན་འཕགས་ཡུལ་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་གཉིས། རྒྱན་དྲུག་སོགས་དང༌། བོད་ཡུལ་བཤད་ཀ་བཅུས་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དང་མཐུན་པར་སླར་ཡང་མོས་གུས་ཤུགས་དྲག་ཏུ་བསྐྱེད་དེ་གསོལ་བ་བཏབ་པས། བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཕྱག་གཡོན་པའི་ཨུཏྤལ་གྱི་སྡོང་བུ་ལ་གནས་པའི་ཆོས་སྒོ་རབ་འབྱམས་འདུས་པའི་གླེགས་བམ་ཉིད་ཡེར་གྱིས་བྱོན། ཨཱ་ལི་ཀཱ་ལིའི་རང་སྒྲ་སྒྲོག་བཞིན་པས་རང་གི་སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་ཏེ་སྙིང་དབུས་སུ་སིབ་ཀྱིས་ཐིམ་པས་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་རྣམ་པ་གཉིས་དང་རྒྱན་དྲུག །གངས་ཅན་བཤད་བརྒྱུད་ཀ་ཆེན་བཅུ་ལ་སོགས་པ་མདོར་ན་སྡེ་སྣོད་སྔགས་རྒྱུད་རྒྱ་མཚོ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་ནུས་པའི་བྱིན་རླབས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐོབ། གཟུངས་དང་སྤོབས་པ་བློ་གྲོས་མི་ཟད་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ་བརྡོལ། གང་འདུལ་གྱི་ཆོས་སྒོ་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་འབྱེད་པ་ལ་སྨྲ་བའི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོ་དངོས་སུ་གྱུར་པར་བསམ་ལ། དོན་ཟབ་དོན་ནི་རྒྱ་ཆེ་ཞིང༌། །དོན་ཆེན་མཚུངས་མེད་རབ་ཞི་བ། །ཐོག་མ་བར་དང་མཐར་དགེ་བ། །སྡེ་སྣོད་རྒྱུད་སྡེའི་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་དྷརྨ་ས་ར་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། དབྱངས་གསལ་རྟེན་སྙིང་བརྗོད་དེ་མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ་སྤྱི་བོར་བཞག །དེས་བཤད་རྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་གྲུབ་ནས་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་དབང་བསྐུར་ནི། རྗེ་བླ་མ་དགུང་གྲངས་བདུན་དུ་ཕེབས་སྐབས་ཡང་གཏེར་རྡོ་རྗེའི་བདུད་རྩིའི་ཆོས་སྒོ་འཇམ་མགོན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ལ་ཐོག་མར་ཕྱེས་པའི་དུས་སུ་ནུབ་ཕྱོགས་སོ་མ་པཱུ་རིའི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ཕེབས་ནས་སྐལ་ལྡན་རྒྱལ་པོ་ཛཿདང་མཁའ་འགྲོ་ལས་ཀྱི་དབང་མོ་དབྱེར་མེད་དབང་གི་ཆུ་བོ་བཞི་རྫོགས་སུ་བཀའ་བབ་བརྙེས་པར་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་དཔའ་བོ་དང་རྣལ་འབྱོར་མའི་ཁྱུ་མཆོག་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་གསང་འཛིན་རྡོ་རྗེ་ཆོས་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་འཕགས་ཡུལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི། གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེ་རྗེ་འབངས་དང་བཅས་པས་མཚོན་པའི་གངས་ཅན་སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་བརྒྱད་ཀྱི་དབང་བསྐུར་གདམས་པ་དང་རྗེས་སུ་བསྟན་པས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་སྨིན་གྲོལ་རྒྱུད་ལུང་མན་ངག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་མཛོད་གཏད་པ་དང་མཐུན་པར་སླར་ཡང་དད་མོས་གདུང་ཤུགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་པའི་ཚེ་བུམ་ལས་ཡེ་ཤེས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་འབེབས་བཞིན་པ་སྤྲོས། སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར། བདུད་རྩིའི་རྒྱུན་གྱིས་ལུས་ཀྱི་ནང་གང༌། རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་བརྒྱད་ཅུ་རྩ་བཞི། སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེན་པོ་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་དབང་བཞི་དང་རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་མཐའ་དག་ཐོབ། ལམ་བཞིའི་ཡོན་ཏན་ཇི་བཞིན་མངོན་དུ་གྱུར། གསང་དབང་ཟབ་མོའི་ཚུལ་ཉན་སྒོམ་སྒྲུབ་པ་ལ་དབང༌། དོན་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་ནུས་པ་གསང་བའི་བདག་པོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་བྱིན་རླབས་དང་དབང་བསྐུར་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མོས་པས། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ། ཟབ་ཅིང་ཡངས་ལ་རྒྱ་ཆེ་བ། །དོན་ཆེན་འགྲོ་བའི་དོན་བྱེད་པ། །གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་མནྟྲ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཚེ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག །གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་གི་སླད་དུ་རྗེ་བླ་མ་རྡོ་རྗེའི་རིག་འཛིན་བདེ་བ་ཆེན་པོ་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་མཆོག་ལ་གྲུབ་ཆེན་ས་ར་ཧ་དང་རྒྱལ་པོ་ཛཿས་གསང་བ་ཟབ་མོའི་དབང་གིས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་བས་བརྟན་གཡོ་ཐམས་ཅད་བདེ་སྟོང་རོལ་པའི་ཆོ་འཕྲུལ་དུ་གཟིགས་ཏེ་རིག་རྩལ་ཕྱོགས་མེད་དུ་རྒྱས་ཤིང་འོད་གསལ་མཁའ་ལྟར་ཞི་བའི་དབྱིངས་སུ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པ་ལྟར་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣམ་པར་བཞེངས་ཏེ་སྙོམས་པར་ཞུགས་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་འདུས་པའི་ངོ་བོར་ལྕེ་ཐོག་ཏུ་བཞག་པར་གྱུར་པའི་མོས་པས། ཧཱུྃ། དགའ་བ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཆེན་པོ། །ཀུན་ཏུ་ཚིམ་པར་བྱེད་པ་ཡི། །དཀར་དམར་ལྷག་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས། །དབང་ཐོབ་ཁྱོད་ཀྱི་ལྕེ་ལ་བཞག །ཨོཾ་བཛྲ་གུ་ཧྱ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་བྱིན་པའི་བདུད་རྩི་དེ་ཉིད་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མྱོང་བས་གསལ་སྟོང་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས། དེས་གསང་བའི་དབང་ཐོབ། ངག་གི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་རྩ་རླུང་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ལོངས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །ཤེར་དབང་སྐབས་རྗེ་བླ་མ་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པའི་དཔའ་བོ་མཆོག་ལ་མཁའ་སྤྱོད་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོ་དང༌། རང་གྲོལ་གྱི་རྣལ་འབྱོར་མ་པདྨའི་མཚན་ཅན། སྨན་བཙུན་རྡོ་རྗེ་གཡར་མོ་བསིལ་སོགས་ཀྱི་ཞིང་སྔགས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་ཌཱ་ཀི་འདུ་བས་བཛྲ་ཨ་ར་ལིའི་སྦྱོར་བ་བསྟབས་པས་རྡོ་རྗེའི་གསང་སྤྱོད་ལ་དབང་ཐོབ་པ་བཞིན་བླ་མའི་ཐུགས་ཀ་ནས་རིག་མ་གཟུགས་དང་ལང་ཚོ་རྫོགས་པ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ངོ་བོ་ཅན་སྤྲོས་ཏེ་ཐར་པ་བསྟེན་པར་བསྐུལ་བར་གྱུར་པའི་མོས་པས། རིག་ཙཀ་གཏད་དེ། ལྷ་མོ་འདི་ནི་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །མཐའ་ཡས་བདེ་བ་སྦྱིན་པ་མོ། །རྣམ་པ་ཀུན་ཏུ་ཕྱག་རྒྱར་ལོངས། །བུ་ཡིས་བླ་མེད་མཆོད་པར་གྱིས། །ཨོཾ་བཛྲ་པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཕྱག་རྒྱ་དང་འདུ་ཤེས་གསུམ་ལྷན་གྱིས་མཉམ་པར་སྦྱར་བས་དགའ་བ་བཞིའི་རིམ་པས་མཚོན་བྱེད་དཔེའི་ཡེ་ཤེས་ཉམས་སུ་མྱོང༌། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་ནུ་རཱ་ག་ཎ་བཛྲ་སྭ་བྷཱ་ཝ་ཨཱཏྨ་ཀོ྅ཧཾ། དེས་ཤེས་རབ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་ཐོབ། ཡིད་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་ཐིག་ལེ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ཆོས་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་བ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །རྗེ་བླ་མ་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་རྗེས་སུ་བཟུང་བ་ཐམས་ཅད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བདག་པོའི་གོ་འཕང་མངོན་དུ་བྱེད་པ་བརྡའི་ལུང་བསྟན་པ་དང༌། རྣལ་འབྱོར་མའི་ཆོས་འབྲེལ་ཐོབ་པ་ཐམས་ཅད་རིམ་པར་བྱིན་རླབས་ཐོབ་པའི་ལྟས་གཟིགས་པ་སོགས་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མས་གསང་བ་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་གོ་འཕང་སྒྲ་ཇི་བཞིན་དུ་བརྙེས་པའི་ཕྱིར་ཚུལ་དང་མཐུན་པར་འཇུག་པའི་དབང་གིས་གཙོ་བོ་ཡི་དམ་ལྷ་ཡི་དབང་བསྐུར་བར་མངའ་གསོལ་བའི་ཕྱིར་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ཕྱག་གི་རྡོར་དྲིལ་དང༌། ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པ་ཕོ་མོའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་བདེ་སྟོང་གི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱའི་བྱིན་རླབས་ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་ཞི་ཁྲོ་རབ་འབྱམས་སྤྲོས། ཐམས་ཅད་དཔལ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རིགས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཁྱབ་བདག་གཅིག་གི་སྐུ་ཡི་རྣམ་པར་གྱུར་ཏེ་རང་གི་སྙིང་གར་ཐིམ་པས་སྒོ་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རོལ་པར་སད་དེ་ཡི་དམ་ལྷག་པའི་ལྷ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་གསང་བ་མི་ཟད་པ་རྒྱན་གྱི་འཁོར་ལོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པར་གྱུར་པར་དབང་དང་བྱིན་རླབས་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་མོས། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དཔལ་ལྡན་སངས་རྒྱས་སྐུ་འཆང་བ། །རྡོ་རྗེ་མི་ཕྱེད་གསུམ་གྱི་བདག །དེང་འདིར་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་རོ། །ཨོཾ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་ཀཱ་ཡ་ཝཱཀ་ཙིཏྟ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། རྡོར་སེམས་ཀྱི་སྐུ་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། རྡོར་དྲིལ་ཐོགས་ཏེ། ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་རྡོ་རྗེ་ཐབས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང༌། མུཾ་ལས་བྱུང་བའི་དྲིལ་བུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་རང་བཞིན་ལག་གཡས་གཡོན་དུ་གཏད་པས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་ཏུ་མངའ་གསོལ་བས་རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པ་གསང་བ་རྒྱ་མཚོའི་མངའ་བདག་ཏུ་གྱུར་པར་མོས་ཤིག །རྡོ་རྗེ་ཆེ་དང་དྲིལ་བུ་ཆེ། །ཟུངས་ཤིག་རྡོ་རྗེར་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །དེ་རིང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱུར། །སློབ་མའི་ཚོགས་རྣམས་བསྡུ་བར་གྱིས། །ཞེས་བརྗོད་དེ། རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀར་གཏོད། དྲིལ་བུ་དཀྲོལ་ཏེ་དཀུར་བསྟེན། མཐར་འཁྱུད་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་བཟུང་བ་དང༌། འཁོར་ལོ། དུང༌། པོ་ཏི། ཕྱག་ཤིང་སོགས་མདུན་དུ་བཀོད་པས་ཁམས་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་སློབ་མ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་ཕྲིན་ལས་ལ་དབང་འབྱོར་བར་གྱུར། རྗེ་བཙུན་དཔལ་མགོན་བླ་མ་རིན་པོ་དགུང་གྲངས་བཅུ་དྲུག་པར་རྔ་ཡབ་པདྨ་འོད་དུ་ཕེབས་ཏེ་གུ་རུ་རིན་པོ་ཆེའི་དགོངས་པས་ངོ་སྤྲད་ཅིང་བརྡ་ཡི་དབང་བསྐུར་བཀའ་བབ་བདུན་འབྱུང་བའི་དབུགས་དབྱུང་དུ་གྱུར་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་འདྲེས་པ་དང༌། རིག་འཛིན་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ་དང༌། ཤྲཱི་སེང་ཧ། བི་མ་ལ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་ཡབ་སྲས་ཀྱི་རྒྱལ་ཐབས་སྤྱི་བླུགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར། རྫོགས་ཆེན་སྡེ་གསུམ་གྱི་གསང་མཛོད་གཏད་པས་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་རྫོགས་པ་བཞིན་དབང་བཞི་པའི་སླད་དུ་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་པོས་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གིས་ངོ་སྤྲོད་པར་གྱུར་པའི་མོས་པས། ཡེ་ཤེས་འདི་ནི་ཤིན་ཏུ་ཕྲ། །རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་མཁའ་འདྲ་ཞིང༌། །རྡུལ་བྲལ་བ་ནི་ཞི་བའི་ཆོས། །རང་གི་རང་བཞིན་དེ་ཉིད་དོ། །ཨོཾ་བཛྲ་དྷརྨཱ་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨ། བྱིན་རླབས་འཕོ་བའི་རིམ་པས་མཚོན་བྱ་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཉིད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི་གནས་ལུགས་མངོན་སུམ་དུ་མཐོང་བར་བསམ་ལ་མཉམ་པར་བཞག །དེས་དབང་བཞི་པ་ཐོབ། ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དྲི་མ་སྦྱངས། ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་བསྒོམ་པ་ལ་དབང༌། འབྲས་བུ་ངོ་བོ་ཉིད་སྐུ་ཐོབ་པའི་སྐལ་པ་ཅན་དུ་བྱས་སོ། །ཚིག་དབང་བསྐུར་མཐར། རྡོར་སེམས་ཀྱི་སྐུ། མདོ་རྒྱུད་ཀྱི་གླེགས་བམ། རྡོར་དྲིལ་རྣམས་གནས་གསུམ་དུ་བཞག་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་རིགས་ལྔ་འཇམ་པའི་དབྱངས༔ དགོངས་པ་རོ་གཅིག་སྐུ་གསུམ་རྣམ་དབྱེར་མེད༔ ཤྲཱི་སེང་ཧ་རིག་རྩལ་རང་དབང་ཐོབ༔ བི་མ་མི་ཏྲ་འཕོ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ པདྨ་འབྱུང་གནས་རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་དངོས༔ རྒྱལ་པོ་ཛཿདང་སངས་རྒྱས་གསང་བ་གཉགས༔ བཻ་རོ་ཙ་ན་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ་དང༔ སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཚངས་པའི་མེ་ཏོག་དང་༔ བཀའ་བབ་བདུན་ལྡན་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༔ འཇམ་མགོན་བླ་མ་བློ་གྲོས་ཕ་མཐའ་ཡས༔ ཟབ་གཏེར་མངའ་བདག་མཆོག་གྱུར་གླིང་པ་སོགས༔ བརྒྱུད་གསུམ་བླ་མ་འཆི་མེད་རིག་འཛིན་ཆེ༔ ཚིག་དོན་བྱིན་རླབས་ཆུ་རྒྱུན་མ་ཆད་པའི༔ བཀའ་དྲིན་ཅན་གྱི་སྙན་བརྒྱུད་བླ་མ་སོགས༔ ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མ་དང༔ ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་མ༔ དབྱིངས་དང་ཡེ་ཤེས་ཆོས་སྲུང་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས༔ སྐལ་ལྡན་སློབ་མ་རིགས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ༔ ཐུགས་རྗེས་བརྩེར་དགོངས་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་ལམ་གྱི་བར་ཆད་སོལ༔ ཐུགས་རྒྱུད་དགོངས་པའི་བྱིན་རླབས་དབང་མཆོག་སྐུར༔ རྩ་རླུང་ཐིག་ལེ་སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱོངས༔ ཕུང་པོ་རྩ་ཁམས་སྣང་སྟོང་སྤྲུལ་སྐུར་དག༔ ངག་རླུང་མི་ཤིགས་བདེ་ཆེན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས༔ ཡིད་དང་ཐིག་ལེ་འོད་གསལ་མཆོག་སྐུར་སྨིན༔ དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་བླ་མའི་ས་ཐོབ་ཤོག༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མ་ཧཱ་གུ་རུ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་པདྨ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནི་ཤྲཱི་དྷརྨ་པཱ་ལ་སརྦ་སིདྡྷི་ཕ་ལ་ཧཱུྃ། ཀཱ་ཡ་ཀ་ལ་ཤ་ཝཱཀ་གུ་ཧྱ་ཙིཏྟ་པྲཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཧོཿ སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་རྣམས་སློབ་མའི་གནས་གསུམ་བཞག །དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀས་མཉམ་པར་བཞག །ཤིས་པ་བརྗོད། དམ་ཚིག་ཁས་བླང་མཎྜལ་ལུས་འབུལ་དགེ་བསྔོ་རྣམས་བྱས་ལ་སློབ་མ་རྣམས་གྲོལ། སློབ་དཔོན་གྱིས་སླར་ཡང་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་དབང་ལེན་བསྡུས་ཙམ་བྱས་ཏེ་རྗེས་རིམ་མཐའ་རྒྱས་སུ་བྱས་ལ་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །བཀའ་གཏེར་རབ་འབྱམས་རྒྱུད་དང་སྒྲུབ་ཐབས་ཀྱི། །དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོ་བླ་མའི་གསང་གསུམ་སྟེ། །དེ་ཡི་སྨིན་བྱེད་གསར་དུ་སྤྲོས་འདི་ཡང༌། །འབྲེལ་ཚད་རྡོ་རྗེ་བཞི་དབྱིངས་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཅེས་པ་འདི་ནི་ཐུབ་མཆོག་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་རིང་ལུགས་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྒྲ་ཇི་བཞིན་པ་འཛིན་པས་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་ལ་འཆད་སྤེལ་ཆོས་རྒྱུན་སྤེལ་བའི་ཐུགས་བསྐྱེད་དང་མཛད་པ་གསེར་སྦྱངས་ལྟར་གཙང་བའི་འཕགས་ཆེན་དམ་པའི་སྐྱེས་ཆེན་འཁྲུལ་ཞིག་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་འགྱུར་མེད་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། འཕགས་ཡུལ་བཻ་ཧཱར་གྱི་དགེ་སློང་དད་མོས་རྣམ་པར་དཀར་བ་ཤྲཱི་ཀརྨ་ལྷག་མཐོང་བཅས་ནས་གསུང་བསྐུལ་ཆེད་དུ་གནང་བ་བཞིན་དག་སྣང་ཉེ་བརྒྱུད་སོགས་གང་ཡང་མིན་ཀྱང་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་འཇམ་མགོན་བླ་མ་རྣམ་གཉིས་ལས་བྱུང་བའི་ཕྱིར་འདི་ལྟར་བགྱིས་ན་གཟུ་ལུམ་གྱི་ནོངས་པ་མེད་ཁུལ་གྱིས་གསང་བ་ཟབ་མོའི་རྣམ་ཐར་གྱི་ཁུངས་དང་འབྲེལ་ཞིང་མོས་གུས་སྐྱེད་པའི་ཐབས་གཙོ་བོར་བཟུང་སྟེ་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱིས་ཚེ་རབས་ཐམས་ཅད་དུ་རྗེས་སུ་འཛིན་པའི་སྐལ་བཟང་ཕྲ་མོ་ཐོབ་པའི་འབངས་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་མེ་སྦྲུལ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུ་ལ་དཔལ་ནཻ་པཱ་ལའི་རྒྱལ་ཁབ་ཆེན་པོའི་ཤར་ཕྱོགས་སྦས་ཡུལ་ཤོད་རོང་གྲུབ་པའི་སྨན་ལྗོངས་གངས་བྲག་ནགས་ཀྱི་ལྷུན་པོ་ན་བུན་དང་དག་བྱེད་ཀྱི་རྒྱན་ཕྲེང་མཛེས་པའི་སྨིན་གྲོལ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་གླིང་དུ་གདམས་ངག་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་ཆོས་སྒོ་འབྱེད་དེ་གནས་པའི་སྐབས་བྲིས་ཤིང་སྤེལ་བ་འདིས་ཀྱང་འབྲེལ་ཚད་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པའི་ཟག་མེད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་གསང་བ་ལ་ཅི་དགར་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་སྐལ་བཟང་དུ་སྨོན་པ་བཞིན་གྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། །མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/_____/thub bstan yongs rdzogs kyi bla ma mchod pa'i cho ga byin rlabs ye shes bdud rtsi'i mchog stsol gyi smin byed skal bzang kun dga'i mchog sbyin zhes bya ba bzhugs so// rgyal kun byin rlabs ye shes nyin mor byed/__/rigs brgya'i khyab bdag bla ma'i skur shar ba/__/rnam grol pad+mo'i dga' tshal 'byed pa'i mgon/__/tshe rabs kun tu yid mkhar 'bar gyur cig__/gang nyid sku gsung thugs kyi ye shes ni/__/sangs rgyas kun gyi gsang ba mi zad dbyings/__/sku bzhi'i ye shes byin rlabs snying po yis/__/skal bzang kun dga'i mchog sbyin rim pa bstan/__/de yang yar ngo'i tshes bcu sogs bla mas byin gyis brlabs pa'i dus bzang gi char gtsang zhing dben pa'i gnas su cho ga 'di bya ste/__gnas khang byi dor byas pa'i gung du bla ma'i sku byin rlabs ldan pa bkram pa'i mdun stegs bur rdul tshon nam ras bris kyi pad+ma 'dab brgyad steng many+dzi la bum pa bcud ldan mgul chings kha rgyan dang bcas pa/__'byor na sher phyin sdud pa dang rdo rje sems dpa' snying gi me long gi rgyud kyi glegs bam dang*/__ma byung tshe shes rab snying po dang 'jam dpal mtshan brjod bcas dang*/__tshe bum/__b+hany+dza mtshan ldan bdud rtsi'i bcud ldan/__rig tsaka__/rdor dril/__rdo rje sems dpa'i sku bcas bshams/__rgyab mdun gang bder sman raka gtor ma dang*/__mtha' nyer spyod bdun sogs mchod pa ci 'byor rgyas par bshams/__bla mchod gzhung ltar btang ste mtshan sngags dang*/__rig 'dzin spyi snying bzlas pa'i bar mthar chags su btang*/__mdun gyi dbang rdzas rnams bla ma'i sku gsung thugs ye shes rdo rje'i rnam rol du byin gyis brlabs/__khyad par rnam bum la dmigs te/__bum pa rang byung gi gzhal med khang chen por rig 'dzin bla ma sgyu 'phrul drwa ba'i lha tshogs rnams dwangs pa'i mkha' la gza' skar shar ba ltar bzhugs pa'i sku las byin rlabs bdud rtsi'i rgyun bab pa bum pa'i bcud dang ro gcig tu 'dres par bsam la sngags ci nus bzlas mthar/__oM AHhU~M zhes brjod pas/__bum bcud ye shes bdud rtsi rdo rje bde ba chen po'i rang bzhin du gyur par bsam/__las bum bdud rtsi 'khyil ba'i sngags kyis byin gyis brlabs/__'dod don gsol 'debs bcas bya/__tshogs mchod grub pa dang slob dpon rang nyid kyis dbang len gzhung ltar bya/__spros pas ma lcogs na zur rgyan ting nge 'dzin gyi dbang len kho na byas kyang rung*/__gang ltar yang mthar/__oM/__rdo rje'i ye shes thob byed pa'i/__/de bzhin gshegs pa thams cad kyi/__/snying po'i dkyil 'khor chen po 'dir/__/bdag gi slob ma 'jug par 'tshal/__/zhes gnang ba zhu/__snod du 'os pa'i slob ma sgo drung du bos la khrus nas dbyung*/__bgegs bskrad srung 'khor spyi ltar sngon du 'gro ba kun slong dang kun spyod kyi spang blang rgyas bsdus ji ltar 'os pa spyi ltar gsal btab la/__de yang rtsa gsum kun dril snying po'i rgyud las/__bla ma sangs rgyas thog mar 'byung ba'i don:__rang rig rgyal po rang gsal bla ma mchog:__ces gsungs pa ltar gnas lugs nges pa don gyi bla ma srid zhi brtan g.yo kun gyi snying po'i dpal du 'du 'bral med par bzhugs kyang 'khrul pa'i sems can rnams kyis nges don chos nyid kyi bla ma'i gnas lugs mngon sum ma mjal bar log rtog dngos por zhen pas med snang srid pa'i 'khrul snang gis sdug bsngal ba rnams la bla ma'i thugs rang byung thugs rje chen po'i rtsal g.yos te gzugs sku rnam pa gnyis kyi rol pa cir yang ston pas phyogs dus gdul bya rnams kyi don mdzad pa'i tshul/__rgyud snga ma las/__rang rig bla ma bsten pa'i 'dren pa de:__bla ma gzugs sku'i bdag nyid gcig la ltos:__zhes dang*/__rdo rje gur las/__gang nyid rdo rje sems dpa' ste/__/de nyid slob dpon tshul can te/__/sems can phan gdags dgongs nas ni/__/tha mal pa yi gzugs kyis gnas/__/zhes gsungs pa ltar mtshan ldan gyi rdo rje'i bla ma'i byin rlabs/__dad brtson blo ldan slob ma'i mos gus dag snang 'dzoms nas 'khor ba myang 'das/__sems can sangs rgyas su bsgyur ba la tshegs med cing*/__de yang sgrub byed phun sum tshogs pa dgos pas rdo rje sems dpa' tha mal pa'i gzugs kyis 'dul te snang srid zil gnon bla ma che ba'i che mchog gi brtul zhugs grub pa/__paN chen bi ma la mi tra nyid thun mong 'dul bya'i snang ngor thub bstan yongs rdzogs kyi dge ba'i bshes gnyen 'jam dbyangs bla ma mkhyen brtse'i dbang por byon pa 'di nyid nges pa'i don du rgyal kun yab gcig 'jam dpal gzhon nu nyid bsam bzhin mchog gi rdo rje slob dpon chen po'i mtshan dper shar bas rtsod dus kyi rnyogs mas ma bslad pa mkhas btsun bzang po'i rnam thar 'gran zla dang bral bas gsan bsam sgom pa'i yon tan mthar son pa'i tshe sras dang bcas pa'i rgyal bas dgyes pa'i phyag brkyangs te chos sgo rab 'byams 'dzin spel sdud pa'i byed po gcig pur mnga' gsol te/__chos kun ye shes kyi rol rtsed du gzigs pa'i lta dgongs kyis chos rgyun gyi ting nge 'dzin la dbang 'byor nas thun min bka' bab bdun gyi gsang mdzod kyi sgo 'phar gsar du phyes te khams bod gnyis su gang bzhugs kyi mkhas grub rgya mtsho'i dbus su rgyud lung man ngag gi gsang ba'i dbyig gi nor bu thams cad sgrib pa med la gting mtha' bral ba'i thugs kyi rgya mtshor bskyil nas khams gsum chos kyi rgyal po'i mnga' dbang bsgyur te grub mtha' ris su ma chad pa'i gtsug gi nor bur grags pa don dang ldan pa'i tshul bi ma'i bla sgrub byin rlabs snying po las/__de nyid phyi ma phyi ma'i dus:__rnal 'byor nang gi gsang ba'i che:__dar la ma smin 'chal nas kyang:__tha snyad sgra phyir 'brang ba yis:__dngos grub brnyes pa ches dkon tshe:__pad 'byung bi mas byin brlabs pa:__mnga' bdag chen po'i gsung gi sprul:__'jam dpal chos kyi bshes gnyen nas:__'od gsal sprul pa'i rdo rje zhes:__skal ldan gcig char rig can zhig:__mdo khams bar gyi mthil du 'byung:__chung nas snying po'i don dang ni:__lhag par pad 'byung bi ma la'i:__bka' srol zol med kho nar dad:__bstan pa yongs la lhag bsam gyis:__bshad sgrub dri med 'phel 'dod pas:__nyin mtshan chos kyi snang bas 'da':__tshad ma'i bstan dang ston pa dag:__yid la dran pa tsam gyis kyang:__snang ba 'gyur zhing ba spu gzengs:__mchi ma 'khrugs pa'i gdung shugs kyis:__skal pa bzang po'i rigs sad mthus:__rig 'dzin lha dang mkha' 'gros kyang:__skyes bu de la mkhyen cing dgongs:__rgya che'i bka' dang zab mo'i gter:__sa gter dngos dang yang gter dang:__shin tu yang zab dgongs pa'i gter:__dag snang snyan brgyud rjes dran te:__bka' bab bdun gyis dbugs 'byin byed:__ces pa nyid gtso bor bzhugs pa la 'phags bod shing rta chen po'i 'khor tshogs gser ri'i phreng ba tshar du dngar ba'i 'khor gyis bskor ba'i dkyil 'khor dbang phyug bla ma mchod pa'i cho ga dang rjes su 'brel ba'i gsang ba mi zad rdo rje bzhi yi dkyil 'khor du 'jug cing byin rlabs dang 'pho ba'i smin byed 'bog pa skabs su bab pa ste/__de yang byang chub sems kyi mnga' bdag jo bo bka' gdams pa'i dge ba'i bshes gnyen chen po sha ra bas rjes su dran pa drug gis bla ma mchod dgos pa gsungs pa'i dgongs don ltar lo rgyus brjod pas bla ma'i yon tan rjes su dran dgos pas de'i tshul ni rim lnga las/__ri dbang rtse nas 'ga' zhig lhung gyur na/__/lhung bar mi bya snyam yang lhung bar 'gyur/__/bla ma'i drin gyis phan pa'i lam rnyed na/__/grol bar mi 'gyur snyam yang grol bar 'gyur/__/zhes gsungs pa la dgongs nas phyogs dus sangs rgyas thams cad kyi ye shes bdag cag rnams 'dren pa'i ded dpon chen por dge ba'i bshes gnyen gyi tshul du bstan pa yang*/__ji skad du/__nga ni phyi ma'i dus kyi tshe/__/dge ba'i bshes gnyen tshul bzung nas/__/khyed la sogs pa'i don byed 'gyur/__/zhes dang*/__thal 'gyur las/__bla ma sangs rgyas mnyam pa ste/__/bsten pa de las yon tan ni/__/dpag bsam shing dang yid bzhin nor/__/'dod 'jo'i ba dang 'dra ba yi/__/yon tan dpag tu med pa thob/__/de la dmigs te bla ma bsten/__/'khor ba'i g.yul las bzlog phyir ro/__/zhes dang*/__khyad par mchog gi dngos grub kyi rtsa ba lhan skyes ye shes kyi snang ba rgyud la 'char ba ni bla ma'i byin rlabs kho na la rag las te/__dgyes pa rdo rje'i rgyud las/__gzhan gyis brjod min lhan cig skyes/__/gang du yang ni mi rnyed na/__/bla ma'i dus thabs bsten pa dang*/__/bdag gi bsod nams las shes bya/__/zhes gsungs pas bla ma dkyil 'khor dbang phyug tu thag chod pa'i yid ches mos gus dang ldan na dgongs brgyud kyi byin rlabs btsan thabs su 'pho ba soms nyi mi dgos shing*/__khyad par rigs brgya'i khyab bdag bla ma'i sku gsung thugs ye shes rdo rje'i byin rlabs 'jug phyir rdo rje theg pa'i dbang bzhi'i cho gas smin pa kho na la rag las pas byang chub sems dpa' gzhon nu nor bzang gis byang chub kyi spyod pa yongs su rdzogs pa'i ched 'jam dpal gzhon nur gyur pa nas brtsams rgyal tshab byams pa'i bar du dge ba'i bshes gnyen brgya rtsa bsten pa'i tshul ltar bstan pa 'di la byon pa'i shing rta chen po rnams kyi mtshan dang rnam thar rjes su dran pa'i phyir ris med mkhas grub kun 'dus kyi dkyil 'khor du dbang bzhi byin rlabs kyi tshul du 'bog pa la thog mar maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__rigs kun khyab bdag khyod la 'dud/__/thar lam chen po bdag 'dod de/__/de nyid dbang dang dam tshig dang*/__/mgon po dpa' bor skyabs song na/__/theg chen khang par gzhug pa dang*/__/mkhyen rab ye shes bdag la stsol/__/lan gsum/__de nas dbang gi sngon du skyabs 'gro sems bskyed dgos pas a b+hi d+ha na las/__bla ma sangs rgyas bla ma chos/__/de bzhin bla ma dge 'dun te/__/kun gyi byed po bla ma yin/__/bla ma dpal ldan rdo rje 'chang*/__/zhes gsungs pa ltar phyogs dus skyabs yul mchog gsum rtsa gsum rgya mtsho bla ma'i dkyil 'khor gcig la rdzogs pa'i nges shes kyis drangs te bdag gzhan sems can thams cad sgo gsum gcig dril gyi dad mos kyis byang chub snying po'i bar du gcig chog rgyal po bla ma'i gsang ba gsum la skyabs su 'gro ba dang*/__theg chen lam gyi rtsa ba byang chub tu sems bskyed pa'i dam bca' len pa'i phyir/__yon tan rin po che sdud pa las/__sangs rgyas chos rnams dge ba'i bshes la bsten to zhes/__/yon tan kun gyi mchog mnga' rgyal bas de skad gsungs/__/ces pa ltar skyabs yul gyi tshogs zhing de dag gi spyan sngar sgo gsum gyi rnam dkar thams cad rgyal ba sras dang bcas pa'i ngo mtshar gyi mdzad pa gcig tu bsdus pa dpal ldan bla ma'i rnam thar bzhin rjes su slob pas mkha' khyab kyi yid can thams cad bla ma sku bzhi'i rgyal sar dbugs dbyung ba'i go cha bdag gis bgo snyam pas skyabs sems 'di'i rjes zlos mdzod/__bdag gzhan mkha' khyab 'gro ba ma lus kun/__/sdug bsngal srid pa'i mtsho las bsgral bya'i phyir/__/bla ma dkon mchog gsum la skyabs mchi zhing*/__/zab mo'i rnal 'byor bsgom par sems bskyed do/__/lan gsum/__rgyud rnam par ma dag na dbang gis smin du mi rung bas/__rgyud las/__dus gsum sangs rgyas mchod pa las/__/bla ma'i ba spu gcig mchod lhag__/zhes gsungs pas mtshon tshogs gnyis kyi zhing du bla ma las lhag pa med par mdo rgyud kun nas gsungs pa'i rgyu mtshan gyis bla ma skyabs yul rgya mtsho'i spyan sngar bsags sbyang gi snying po yan lag bdun pa tshig rjes su don dran pas rgyud sbyang 'di'i rjes zlos mdzod/__phyogs bcu dus bzhi'i skyabs yul rgya mtsho la/__/gus pas phyag 'tshal mchod 'bul sdig ltung bshags/__/dge la yi rang chos 'khor bskor bzhin du/__/bskal brgyar bzhugs gsol dge tshogs 'gro la bsngo/__/lan gsum/__rgyud sdom pa dang mi ldan pa la dbang gi bcud mi chags pas sdong po bkod pa'i mdo las/__dge ba'i bshes gnyen gyi tshig dang mi 'gal bar gnas pa'i byang chub sems dpa' thams cad mkhyen par nye bar 'gyur ro/__/zhes pa ltar sdom pa bzung ba'i yul chos kyi dbyings dang mnyam pa'i rtsa gsum rgyal ba rab 'byams kyi spyan sngar/__dgos pa mkha' khyab kyi sems can srid zhi'i mtha' las sgrol ba'i phyir/__byed las snang spyod ye shes kyi 'khor lor sdom pa'i tshul khrims gzhung bzhin gzung bar bgyi snyam pas rjes zlos mdzod/__ji ltar sngon gyi rgyal ba sras bcas dang*/__/rig 'dzin mkha' 'gro rgya mtsho'i tshogs rnams kyis/__/phyi nang gsang ba mchog gi dam tshig dang*/__/sdom pa rgya mtsho mtha' yas bzung ba ltar/__/deng nas bdag kyang lam chen der zhugs te/__/'gro la phan phyir de dag gzung bar bgyi/__/lan gsum/__de dag gis sngon 'gro 'jug pa'i chos rnams song nas/__dngos gzhi'i dbang bskur ba la/__grub thob chen po'i thugs tig gi dbang gi mdo byang las/__de yang 'og min gsang chen du:__kun tu bzang po rdo rje 'chang:__bde gshegs zhi khro tshom bu yis:__rigs gsum sems dpar byin brlabs nas:__'dzam gling las kyi sa pa ru:__mi las skal ldan rgyal po dzaH__pusti glegs bam dbang chen thob:__tan+t+ra yongs kyi bdag por gyur:__bud+d+ha gu h+ya bi ma las:__dge ba'i bshes gnyen dbang brnyes pas:__paN grub mang pos gtsug tu bkur:__rig rtsal dbang thob shrI seng ha:__snying po don gyi bstan pa'i bdag:__'od gsal ye shes sku mchog 'grub:__khyad par yongs rdzogs phyag chen dbang:__rdo rje sems dpa'i sprul pa'i sku:__rig 'dzin dga' rab rdo rjes rdzogs:__de rnams kun gyi chu bo'i rgyun:__kun 'dus pad+ma thod phreng rtsal:__dus gsum rgyal ba'i gdung 'tshob des:__bod kyi rnal 'byor thang stong par:__dgongs klong ro gcig byin gyis brlabs:__rtogs grol dus mnyam brda thabs bstan:__smin grol snyan brgyud dngos su bstsal:__dpe rgyud zab gter sgrom bu gtad:__rgyal tshab chen por dbang bskur bas:__gzhan las khyad 'phags nye brgyud kyi:__byin rlabs mnyam pa med pa'o:__zhes gsungs pa ltar/__de yang gsang sngags snga 'gyur gyi bstan pa'i babs so thams cad bsdu na bka' bab dbang gi chu bo bzhi zhes grags te/__kun tu bzang po'i rgyal tshab rdo rje sems dpa' dga' rab rdo rje la yi dam lhas dbang bskur bas byang chub sems ye nas ma bcos lhun grub tu shar te dkyil 'khor 'khor lo'i dbang phyug dang skal pa mnyam/__phyag na rdo rje'i sprul pa sa ho ra'i rgyal po dzaHla tan+t+ra sde bco brgyad kyi glegs bam gyi char khang steng du bab ste bka' brgyud glegs bam gyi dbang thob pas rgyud sgyu 'phrul drwa ba'i dgongs pa thugs su chud de brgyud pa gsum gyi bar tshom bu dang bcas grol/__u rgyan gyi mkhan po pad+ma sam b+ha la rig 'dzin shrI sing has rig pa rtsal gyi dbang bskur bas srid pa gtan dkrugs/__dug gsum rtsad gcod/__sku gsung thugs yon tan phrin las lnga de bzhin gshegs pa dang rnam dbyer med par gyur/__/paN grub lnga brgya'i gtsug rgyan bi ma la dang*/__slob dpon sangs rgyas gsang ba'i zhabs la 'phags bod kyi paN grub kun gyis gtugs shing mdo sngags bstan pa'i 'byung gnas su gyur pas dge ba'i bshes gnyen gyi dbang thob pa ste bod du'ang bstan pa'i chu 'go gyur pas gnyags lo chen po/__bai ro/__nam snying rnams la'ang chu bo bzhi'i bka' bab brnyes pa'i thugs bskyed dang smon lam gyi mthus phyi ma'i dus 'dir rje bla ma rin po che mchog la bka' bab bdun gyi shing rta thub bstan yongs rdzogs kyi 'dren pa 'jam dpal dbyangs chos dbyings gsung dbang phyug tu gyur pa'i ye shes dgongs pa'i byin rlabs 'pho ba'i dbang thob pa'i phyir bla ma'i byin rlabs dag snang la brten nas 'jug dgos pas rdo rje bzhi yi ye shes kyi nyin mor byed pa rgyud la 'dren pa'i pho nya dbang gi gzhi 'god pa ye shes dbab pa la dag pa gsum gyi dmigs pa 'di ltar sgoms shig__/oM ma hA shU n+ya ta sogs/__slob ma rnams kyi phung khams skye mched kyis mtshon pa'i ma dag pa'i snang ba thams cad mi dmigs pa stong pa nyid du gyur/__stong pa'i ngang las snod rnam par dag pa 'og min stug po bkod pa'i zhing khams chen por yongs su rdzogs pa'i dbus su/__bcud rnam par dag pa snang srid bla ma sku phyag rgyar bsgrub pa'i slad du sang+gai chen po brgyad kyis btegs pa'i rin po che'i khri sna tshogs pad+ma dang zla ba'i steng du khyed rang rnams skad cig gis dpal rdo rje sems dpa' sku mdog dkar gsal zhal gcig zhi zhing 'dzum la sgeg pa'i nyams can/__phyag g.yas rdo rje rtse lnga pa thugs kar gtod cing*/__g.yon pa dril bu dku la bsten pa/__zhabs gnyis sems dpa'i skyil krung gis pad+ma dang zla ba'i gdan la 'gying ba/__sku la dar gyis chas gos lnga dang*/__rin po che'i rgyan chas bcu gsum gyis mdzes par spras pa snang stong 'ja' zer thig le'i klong na bde stong gnyis su med pa'i ye shes kyi sku zhing thams cad kyi khyab bdag tu bzhugs shing*/__gzhan yang phung khams skye mched thams cad gdod nas rnam par dag pa'i gdan gsum lha yi 'khor lor rdzogs pa'i rgyal kun spyi gzugs chen por lam gyis gsal ba'i gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan par mos nas/__rgyud rnam par dag par ye shes kyi gzi byin dbab pa'i slad du/__thugs srog sa bon las byung ba'i 'od zer gyis nam mkha' gang ba'i bla ma rgyal ba zhi khro rab 'byams sangs rgyas dang byang chub sems dpa' 'khor rnal 'byor ma'i tshogs thams cad spyan drangs nas sib sib thim pas lhan skyes bde ba chen po rdo rje'i ye shes mngon du sad pas thugs yid dbyer med du gyur pa'i mos pa mdzod/__ces 'dun pa rtse gcig pas/__oM/__stong pa shin tu yod med rnal 'byor mthus/__/nam mkha' bzhin du dam tshig nye bar gnas/__/bde mchog bde bar gshegs pa dgongs su gsol/__/rdo rje sems dpa' skal bzang dpal khyod bdag__/oM sarba ma hA gu ru maN+Dal la de wa ga Na shAn+tiM kro d+ha DA ki ni dz+nyA na d+harma pA la badz+ra dz+nyA na a be sha ya a aH__zhes rtsa sngags brjod/__tiSh+Tha badz+ras brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__de dag gis sngon 'gro phyi nang gi chos song nas dngos gzhi'i dbang gi slad du maN+Dal phul/__bla ma sku bzhi'i khyab bdag la gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/__byang chub rdo rje'i sangs rgyas la sogs lan gsum/__zhes gsol ba btab pas 'khor gyi tshogs zhing rnams dgyes pa chen po'i ngo bor 'od du zhu nas rigs kun khyab bdag bla ma 'jam pa'i dbyangs la thim/__bla ma nyid skyabs gnas kun 'dus sku bzhi'i dbang phyug tu bzhugs pa'i thugs ka nas slob dpon sangs rgyas gsang ba/__paN chen bi ma la/__o rgyan sangs rgyas gnyis pa ston 'khor sogs lha klu mi yi rig 'dzin gyi tshom bu 'bum phrag dang bcas pa'i gdan gsum tshang ba'i dbang lha nam mkha' gang bar spros/__rig pa'i lha mo rnams kyis bkra shis pa'i rnam pa du ma dang bcas bum pa bdud rtsis gang ba thogs nas dbang bskur bar gyur/__hU~M/__bkra shis bum pa chen po ni/__bde gshegs bzhugs pa'i pho brang ste/__/dkyil 'khor rdzogs par gyur pa yi/__/dbang mchog de yang khyod la sbyin/__/oM badz+ra ka la sha a b+hi Shiny+tsa hU~M/__zhes gsungs shing dbang bskur bas bdud rtsi'i chu rgyun gyis lus kyi nang thams cad gang*/__nyon mongs pa lnga yi dri ma sbyangs/__lam bskyed rim bsgom pa la dbang*/__'bras bu sprul sku thob pa'i skal pa can du byas so/___/bum dbang dang 'brel ba nang nus 'jug gi dbang rdo rje gsum gyi byin rlabs 'bebs pa la/__rje 'jam mgon bla ma dgung lo bcu drug bzhes pa'i shing lug sa zla'i tshes brgyad la dag pa'i snang bar rgya gar rdo rje gdan nam/__d+ha he na'i ke'u tshang rim pa dgu pa'i gtsug lag khang rim pa brgyad pa'i nang slob dpon 'jam dpal bshes gnyen dang mjal te mdo rgyud kyi glegs bam la brten mdo sngags chos tshul rgya mtsho'i bka' lung byin rlabs thams cad rdzogs pa yin no zhes gsungs te rje nyid la thim pas bzod pa thob pa'i byang chub sems dpas gzungs kyi sgo'i yi ge re res kyang don dang tshig gi rnam grangs bskal pa'i bar zad pa med pa ston nus pa lta bu'i mkhyen rtogs kyi rtsal rdzogs pa'i gzigs snang gis mtshon 'phags yul shing rta chen po gnyis/__rgyan drug sogs dang*/__bod yul bshad ka bcus rjes su bzung zhing byin gyis brlabs pa dang mthun par slar yang mos gus shugs drag tu bskyed de gsol ba btab pas/__bla ma 'jam pa'i dbyangs kyi phyag g.yon pa'i ut+pal gyi sdong bu la gnas pa'i chos sgo rab 'byams 'dus pa'i glegs bam nyid yer gyis byon/__A li kA li'i rang sgra sgrog bzhin pas rang gi spyi bo nas zhugs te snying dbus su sib kyis thim pas shing rta chen po rnam pa gnyis dang rgyan drug__/gangs can bshad brgyud ka chen bcu la sogs pa mdor na sde snod sngags rgyud rgya mtsho 'chad rtsod rtsom gsum nus pa'i byin rlabs khyad par can thob/__gzungs dang spobs pa blo gros mi zad pa'i gter chen po brdol/__gang 'dul gyi chos sgo rab 'byams thogs med du 'byed pa la smra ba'i dbang phyug rdo rje rnon po dngos su gyur par bsam la/__don zab don ni rgya che zhing*/__/don chen mtshungs med rab zhi ba/__/thog ma bar dang mthar dge ba/__/sde snod rgyud sde'i dbang thob shog__/oM d+harma sa ra a b+hi Shiny+tsa hU~M/__dbyangs gsal rten snying brjod de mdo rgyud kyi glegs bam spyi bor bzhag__/des bshad rgyud kyi byin rlabs grub nas sgrub brgyud kyi byin rlabs 'pho ba'i dbang bskur ni/__rje bla ma dgung grangs bdun du phebs skabs yang gter rdo rje'i bdud rtsi'i chos sgo 'jam mgon blo gros mtha' yas la thog mar phyes pa'i dus su nub phyogs so ma pU ri'i gtsug lag khang du phebs nas skal ldan rgyal po dzaHdang mkha' 'gro las kyi dbang mo dbyer med dbang gi chu bo bzhi rdzogs su bka' bab brnyes par lung bstan pa bzhin dpa' bo dang rnal 'byor ma'i khyu mchog dpal he ru ka gsang 'dzin rdo rje chos dang gnyis su med pa'i 'phags yul gyi rnal 'byor dbang phyug brgyad cu rtsa bzhi/__gu ru rin po che rje 'bangs dang bcas pas mtshon pa'i gangs can sgrub brgyud shing rta brgyad kyi dbang bskur gdams pa dang rjes su bstan pas gnyis su med par byin gyis brlabs te smin grol rgyud lung man ngag thams cad kyi gsang mdzod gtad pa dang mthun par slar yang dad mos gdung shugs kyis gsol ba btab pas bla ma 'jam pa'i dbyangs kyi phyag g.yas pa'i tshe bum las ye shes bdud rtsi'i chu rgyun 'bebs bzhin pa spros/__spyi bo nas dbang bskur/__bdud rtsi'i rgyun gyis lus kyi nang gang*/__rnal 'byor dbang phyug brgyad cu rtsa bzhi/__sgrub brgyud shing rta chen po brgyad la sogs pa'i rgyud sde rgya mtsho'i dbang bzhi dang rdo rje gsum gyi byin rlabs mtha' dag thob/__lam bzhi'i yon tan ji bzhin mngon du gyur/__gsang dbang zab mo'i tshul nyan sgom sgrub pa la dbang*/__don gnyis kyi lam thams cad sgrub nus pa gsang ba'i bdag po dang gnyis su med pa'i byin rlabs dang dbang bskur yongs su rdzogs par mos pas/__sgyu 'phrul drwa ba'i tshul bstan pa/__zab cing yangs la rgya che ba/__/don chen 'gro ba'i don byed pa/__/gsang ba zab mo'i dbang thob shog__/oM man+t+ra gu h+ya a b+hi Shiny+tsa hU~M/__tshe bum spyi bor bzhag__/gsang ba zab mo'i dbang gi slad du rje bla ma rdo rje'i rig 'dzin bde ba chen po dpal he ru ka mchog la grub chen sa ra ha dang rgyal po dzaHsa gsang ba zab mo'i dbang gis thugs rgyud bskul bas brtan g.yo thams cad bde stong rol pa'i cho 'phrul du gzigs te rig rtsal phyogs med du rgyas shing 'od gsal mkha' ltar zhi ba'i dbyings su snyoms par zhugs pa ltar bla ma rdo rje 'chang chen po longs spyod rdzogs sku yab yum gyi rnam par bzhengs te snyoms par zhugs pa'i byang chub kyi sems sangs rgyas thams cad 'dus pa'i ngo bor lce thog tu bzhag par gyur pa'i mos pas/__hU~M/__dga' ba byang chub sems chen po/__/kun tu tshim par byed pa yi/__/dkar dmar lhag pa'i byang chub sems/__/dbang thob khyod kyi lce la bzhag__/oM badz+ra gu h+ya a b+hi Shiny+tsa hU~M/__zhes byin pa'i bdud rtsi de nyid oM AHhU~M gis myong bas gsal stong rnam par mi rtog pa'i ting nge 'dzin rgyud la skyes/__des gsang ba'i dbang thob/__ngag gi dri ma sbyangs/__lam rtsa rlung bsgom pa la dbang*/__'bras bu longs sku thob pa'i skal pa can du byas so/___/sher dbang skabs rje bla ma brtul zhugs grub pa'i dpa' bo mchog la mkha' spyod rdo rje btsun mo dang*/__rang grol gyi rnal 'byor ma pad+ma'i mtshan can/__sman btsun rdo rje g.yar mo bsil sogs kyi zhing sngags lhan skyes kyi DA ki 'du bas badz+ra a ra li'i sbyor ba bstabs pas rdo rje'i gsang spyod la dbang thob pa bzhin bla ma'i thugs ka nas rig ma gzugs dang lang tsho rdzogs pa rdo rje btsun mo'i ngo bo can spros te thar pa bsten par bskul bar gyur pa'i mos pas/__rig tsaka gtad de/__lha mo 'di ni phyag rgya che/__/mtha' yas bde ba sbyin pa mo/__/rnam pa kun tu phyag rgyar longs/__/bu yis bla med mchod par gyis/__/oM badz+ra pradz+nyA dz+nyA na a b+hi Shiny+tsa hU~M/__phyag rgya dang 'du shes gsum lhan gyis mnyam par sbyar bas dga' ba bzhi'i rim pas mtshon byed dpe'i ye shes nyams su myong*/__oM sarba ta thA ga ta a nu rA ga Na badz+ra swa b+hA wa At+ma ko\u0f85haM/__des shes rab ye shes kyi dbang thob/__yid kyi dri ma sbyangs/__lam thig le bsgom pa la dbang*/__'bras bu chos sku thob pa'i skal ba can du byas so/___/rje bla ma dpal rdo rje sems dpa'i smin grol gyi rjes su bzung ba thams cad dkyil 'khor gyi bdag po'i go 'phang mngon du byed pa brda'i lung bstan pa dang*/__rnal 'byor ma'i chos 'brel thob pa thams cad rim par byin rlabs thob pa'i ltas gzigs pa sogs lhag pa'i lha du mas gsang ba gsum gyi dkyil 'khor dang gnyis su med pa'i go 'phang sgra ji bzhin du brnyes pa'i phyir tshul dang mthun par 'jug pa'i dbang gis gtso bo yi dam lha yi dbang bskur bar mnga' gsol ba'i phyir 'jam mgon bla ma'i phyag gi rdor dril dang*/__yi dam gyi lha dang gnyis su med pa'i rig 'dzin rnal 'byor grub pa pho mo'i tshogs thams cad kyi thugs bde stong gi ye shes kyi phyag rgya'i byin rlabs yi dam gyi lha zhi khro rab 'byams spros/__thams cad dpal rdo rje sems dpa' rigs thams cad kyi khyab bdag gcig gi sku yi rnam par gyur te rang gi snying gar thim pas sgo gsum lha sngags ye shes kyi rol par sad de yi dam lhag pa'i lha rab 'byams kyi gsang ba mi zad pa rgyan gyi 'khor lo dang gnyis su med par gyur par dbang dang byin rlabs dngos grub thams cad thob par mos/__oM AHhU~M/__dpal ldan sangs rgyas sku 'chang ba/__/rdo rje mi phyed gsum gyi bdag__/deng 'dir sangs rgyas thams cad kyi/__/sku gsung thugs kyi dbang bskur ro/__/oM badz+ra dz+nyA na kA ya wAka tsit+ta a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M/__rdor sems kyi sku gnas gsum du bzhag la/__rdor dril thogs te/__hU~M las byung ba'i rdo rje thabs kyi rang bzhin dang*/__muM las byung ba'i dril bu shes rab kyi rang bzhin lag g.yas g.yon du gtad pas rdo rje slob dpon mchog tu mnga' gsol bas rigs kun khyab bdag 'jam mgon chos kyi rgyal po dang gnyis su med pa gsang ba rgya mtsho'i mnga' bdag tu gyur par mos shig__/rdo rje che dang dril bu che/__/zungs shig rdo rjer byin gyis brlabs/__/de ring rdo rje slob dpon gyur/__/slob ma'i tshogs rnams bsdu bar gyis/__/zhes brjod de/__rdo rje thugs kar gtod/__dril bu dkrol te dkur bsten/__mthar 'khyud rgya thugs kar bzung ba dang*/__'khor lo/__dung*/__po ti/__phyag shing sogs mdun du bkod pas khams gsum chos kyi rgyal po slob ma rjes su 'dzin pa'i phrin las la dbang 'byor bar gyur/__rje btsun dpal mgon bla ma rin po dgung grangs bcu drug par rnga yab pad+ma 'od du phebs te gu ru rin po che'i dgongs pas ngo sprad cing brda yi dbang bskur bka' bab bdun 'byung ba'i dbugs dbyung du gyur thugs yid dbyer med du 'dres pa dang*/__rig 'dzin dga' rab rdo rje dang*/__shrI seng ha/__bi ma la/__kun mkhyen bla ma yab sras kyi rgyal thabs spyi blugs kyi dbang bskur/__rdzogs chen sde gsum gyi gsang mdzod gtad pas rig pa rtsal gyi dbang rdzogs pa bzhin dbang bzhi pa'i slad du bla ma rdo rje 'chang chen pos rdo rje'i tshig gis ngo sprod par gyur pa'i mos pas/__ye shes 'di ni shin tu phra/__/rdo rje snying po mkha' 'dra zhing*/__/rdul bral ba ni zhi ba'i chos/__/rang gi rang bzhin de nyid do/__/oM badz+ra d+harmA d+hA tu a b+hi Shiny+tsa a/__byin rlabs 'pho ba'i rim pas mtshon bya don gyi ye shes chos nyid bsam gyis mi khyab pa'i gnas lugs mngon sum du mthong bar bsam la mnyam par bzhag__/des dbang bzhi pa thob/__ye shes kyi dri ma sbyangs/__lam rdzogs pa chen po bsgom pa la dbang*/__'bras bu ngo bo nyid sku thob pa'i skal pa can du byas so/___/tshig dbang bskur mthar/__rdor sems kyi sku/__mdo rgyud kyi glegs bam/__rdor dril rnams gnas gsum du bzhag la/__oM AHhU~M/__kun bzang rdor sems rigs lnga 'jam pa'i dbyangs:__dgongs pa ro gcig sku gsum rnam dbyer med:__shrI seng ha rig rtsal rang dbang thob:__bi ma mi tra 'pho chen ye shes sku:__pad+ma 'byung gnas rtsa gsum rgya mtsho'i dngos:__rgyal po dzaHdang sangs rgyas gsang ba gnyags:__bai ro tsa na nam mkha'i snying po dang:__sangs rgyas ye shes tshangs pa'i me tog dang :__bka' bab bdun ldan 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang:__'jam mgon bla ma blo gros pha mtha' yas:__zab gter mnga' bdag mchog gyur gling pa sogs:__brgyud gsum bla ma 'chi med rig 'dzin che:__tshig don byin rlabs chu rgyun ma chad pa'i:__bka' drin can gyi snyan brgyud bla ma sogs:__phyogs bcu dus bzhi'i rtsa brgyud bla ma dang:__yi dam zhi khro dpa' bo mkha' 'gro ma:__dbyings dang ye shes chos srung rgya mtsho'i tshogs:__skal ldan slob ma rigs kyi bu rnams la:__thugs rjes brtser dgongs ye shes byin chen phob:__phyi nang gsang ba'i lam gyi bar chad sol:__thugs rgyud dgongs pa'i byin rlabs dbang mchog skur:__rtsa rlung thig le sems kyi sgrib pa sbyongs:__phung po rtsa khams snang stong sprul skur dag:__ngag rlung mi shigs bde chen longs spyod rdzogs:__yid dang thig le 'od gsal mchog skur smin:__dbyer med ye shes bla ma'i sa thob shog:__oM AHhU~M badz+ra ma hA gu ru many+dzu g+ho Sha pad+ma d+he wa d+hA ki ni shrI d+harma pA la sarba sid+d+hi pha la hU~M/__kA ya ka la sha wAka gu h+ya tsit+ta pradz+nyA dz+nyA na d+hA tu a b+hi Shiny+tsa oM AHhU~M hoH__sku gsung thugs rten rnams slob ma'i gnas gsum bzhag__/dpon slob gnyis kas mnyam par bzhag__/shis pa brjod/__dam tshig khas blang maN+Dal lus 'bul dge bsngo rnams byas la slob ma rnams grol/__slob dpon gyis slar yang ting nge 'dzin gyi dbang len bsdus tsam byas te rjes rim mtha' rgyas su byas la dge legs su bya'o/___/bka' gter rab 'byams rgyud dang sgrub thabs kyi/__/dkyil 'khor 'khor lo bla ma'i gsang gsum ste/__/de yi smin byed gsar du spros 'di yang*/__/'brel tshad rdo rje bzhi dbyings byang chub shog__/ces pa 'di ni thub mchog don kun grub pa'i ring lugs lung rtogs kyi bstan pa sgra ji bzhin pa 'dzin pas ris su ma chad pa la 'chad spel chos rgyun spel ba'i thugs bskyed dang mdzad pa gser sbyangs ltar gtsang ba'i 'phags chen dam pa'i skyes chen 'khrul zhig mchog sprul rin po che 'gyur med chos kyi blo gros rin po che dang*/__'phags yul bai hAr gyi dge slong dad mos rnam par dkar ba shrI karma lhag mthong bcas nas gsung bskul ched du gnang ba bzhin dag snang nye brgyud sogs gang yang min kyang bka' gter gyi chos brgyud thams cad 'jam mgon bla ma rnam gnyis las byung ba'i phyir 'di ltar bgyis na gzu lum gyi nongs pa med khul gyis gsang ba zab mo'i rnam thar gyi khungs dang 'brel zhing mos gus skyed pa'i thabs gtso bor bzung ste bla ma 'jam pa'i dbyangs kyis tshe rabs thams cad du rjes su 'dzin pa'i skal bzang phra mo thob pa'i 'bangs 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis me sbrul cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcu la dpal nai pA la'i rgyal khab chen po'i shar phyogs sbas yul shod rong grub pa'i sman ljongs gangs brag nags kyi lhun po na bun dang dag byed kyi rgyan phreng mdzes pa'i smin grol thub bstan chos gling du gdams ngag rin po che'i mdzod kyi chos sgo 'byed de gnas pa'i skabs bris shing spel ba 'dis kyang 'brel tshad rje btsun bla ma thams cad mkhyen cing gzigs pa'i zag med kyi rnam thar bsam mi khyab pa'i gsang ba la ci dgar longs su spyod pa'i skal bzang du smon pa bzhin grub par gyur cig__/dge'o/__/mang+ga laM//_____//

Footnotes

Other Information