DKR-KABUM-02-KHA-050-11

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་བསྔགས་པ་བདེ་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་རང་སྒྲ།
Wylie title gu ru pad+ma 'byung gnas la bsngags pa bde stong rdo rje'i rang sgra DKR-KABUM-02-KHA-050.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 50, Text 11, Pages 261-262 (Folios 12b6 to 13b4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Gu ru pad+ma 'byung gnas la bsngags pa bde stong rdo rje'i rang sgra. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 261-262. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Verses of Praise - bstod pa

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
གུ་རུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་བསྔགས་པ་བདེ་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་རང་སྒྲ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཨེ་དབྱིངས་སིནྡྷཱུའི་དྭངས་མཚོ་པདྨའི་རྩེར། །ཝཾ་ཡིག་དགའ་བ་བརྒྱད་ཟུང་མཚན་དཔེའི་དཔྱིད། །མ་ཧཱ་ཡཱ་ན་ཐེག་མཆོག་སྟོན་པའི་རྒྱལ། །ཡ་མཚན་རྡོ་རྗེའི་སྐུར་བཞེངས་བླ་མ་རྒྱལ། །ཨ་ཧོ་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །ཧ་རི་འཇིགས་བྱེད་རླུང་གིས་མཁའ་ཉུལ་བཞིན། །ཨ་ཧོ་རབ་དགའི་དད་པས་དེར་ཕྱོགས་ཚེ། །ཧ་ཅང་བསྟོད་པའི་རབ་བྱེད་བསྟར་ལ་རེངས། །ས་བཅུ་དབུ་མར་རྫོགས་པའི་བྲལ་སྨིན་འབྲས། །ཤ་མེད་འོད་སྐུ་མཁའ་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་གཟུགས། །ལ་ལཱ་ར་སའི་གཉིས་སྤང་རྟོག་བྲལ་གྱི། །ར་རིབ་རྡུལ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད་འབར། །ཡ་མཚན་སྐྱེ་འཆི་ལས་འདས་སངས་རྒྱས་གཉིས། །འ་འོལ་ཙམ་མིན་བདེ་ཆེན་ཕྲིན་ལས་སྒོ། །ཟ་ཟི་ཀུན་བྲལ་གྲོལ་བ་དྲུག་གི་ལམ། །ཞ་རེངས་བྲལ་བས་གདུལ་དཀའ་ཡུད་ཀྱིས་སྒྲོལ། །ཝ་སྐྱེས་ལྟར་འཁུམ་ལས་ཉོན་འདམ་བྱིང་ལ། །ཛ་ཏིའི་མེ་ཏོག་ལྟར་མཛེས་ཐུགས་བརྩེའི་འཕྲུལ། །ཚ་ཟེར་བརྒྱ་པའི་གཟི་བྱིན་ལྟར་འབར་བས། །ཙ་རྩུབ་སྤངས་བའི་དགེ་ལེགས་དགའ་སྟོན་སྦྱིན། །མ་རིག་ལྷན་སྐྱེས་ཀུན་བརྟགས་འཁྲུལ་པའི་ནོངས། །བ་མོ་དྲོད་ཀྱིས་བཞུས་བཞིན་ཁྱོད་མཐུས་བསལ། །ཕ་རོལ་སྲིད་མཚོ་བརྒལ་བའི་ཀུན་ཕན་གཏེར། །པ་སངས་ཤར་བའི་སྐྱ་རེངས་བཞིན་འཆར་མཛད། །ན་རྒ་སྐྱེ་འཆིའི་ཆུ་བཞི་དབྱིངས་སུ་བཅད། །དཱ་ན་ལ་སོགས་ཕར་ཕྱིན་ཡོན་ཏན་རྫོགས། །ཐ་དད་བྱང་ཆུབ་ཆོས་སྐུ་ཕ་མཐར་སོན། །ཏ་ཐཱ་གཱ་ཏ་སྐུ་ལྔ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། །ཉ་ཟླ་ཆ་ཤས་རབ་རྫོགས་བདུད་རྩིའི་ཟིལ། །ཇ་ཧང་ཨ་ཡི་རེག་པས་བཞུས་པའི་བདེ། །ཆ་ཤས་བཅུ་དྲུག་དགའ་བའི་དྭངས་མའི་དཔྱིད། །ཅ་རེ་མངོན་གསུམ་མཛེས་སྐུའི་དཔལ་དུ་ཤར། །ང་བདག་འཁྲུལ་པའི་ཟུག་རྔུའི་ཚ་དབལ་དགྲ། །ག་བུར་སྨན་ཆེན་བཅུད་ཀྱིས་འཇོམས་པ་བཞིན། །ཁ་སྦྱོར་ཡན་ལག་བདུན་གྱི་མངའ་ཐང་གིས། །ཀ་དག་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་པར་སྙོམས་ཞུགས་མཛོད། །བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་རབ་བྱེད་དགུ་པའོ།
[edit]

!___gu ru pad+ma 'byung gnas la bsngags pa bde stong rdo rje'i rang sgra zhes bya ba bzhugs/__e dbyings sin+d+hU'i dwangs mtsho pad+ma'i rtser/__/waM yig dga' ba brgyad zung mtshan dpe'i dpyid/__/ma hA yA na theg mchog ston pa'i rgyal/__/ya mtshan rdo rje'i skur bzhengs bla ma rgyal/__/a ho bsam mi khyab pa'i ye shes dbyings/__/ha ri 'jigs byed rlung gis mkha' nyul bzhin/__/a ho rab dga'i dad pas der phyogs tshe/__/ha cang bstod pa'i rab byed bstar la rengs/__/sa bcu dbu mar rdzogs pa'i bral smin 'bras/__/sha med 'od sku mkha' khyab rdo rje'i gzugs/__/la lA ra sa'i gnyis spang rtog bral gyi/__/ra rib rdul bral ye shes nyin byed 'bar/__/ya mtshan skye 'chi las 'das sangs rgyas gnyis/__/'a 'ol tsam min bde chen phrin las sgo/__/za zi kun bral grol ba drug gi lam/__/zha rengs bral bas gdul dka' yud kyis sgrol/__/wa skyes ltar 'khum las nyon 'dam bying la/__/dza ti'i me tog ltar mdzes thugs brtse'i 'phrul/__/tsha zer brgya pa'i gzi byin ltar 'bar bas/__/tsa rtsub spangs ba'i dge legs dga' ston sbyin/__/ma rig lhan skyes kun brtags 'khrul pa'i nongs/__/ba mo drod kyis bzhus bzhin khyod mthus bsal/__/pha rol srid mtsho brgal ba'i kun phan gter/__/pa sangs shar ba'i skya rengs bzhin 'char mdzad/__/na rga skye 'chi'i chu bzhi dbyings su bcad/__/dA na la sogs phar phyin yon tan rdzogs/__/tha dad byang chub chos sku pha mthar son/__/ta thA gA ta sku lnga lhun gyis grub/__/nya zla cha shas rab rdzogs bdud rtsi'i zil/__/ja hang a yi reg pas bzhus pa'i bde/__/cha shas bcu drug dga' ba'i dwangs ma'i dpyid/__/ca re mngon gsum mdzes sku'i dpal du shar/__/nga bdag 'khrul pa'i zug rngu'i tsha dbal dgra/__/ga bur sman chen bcud kyis 'joms pa bzhin/__/kha sbyor yan lag bdun gyi mnga' thang gis/__/ka dag chos dbyings khyab par snyoms zhugs mdzod/__/bsngags brjod kyi rab byed dgu pa'o/_

Footnotes

Other Information