DKR-KABUM-02-KHA-043

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ངེས་དོན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཀྱི་ཐིག་ལེ།
Wylie title nges don bla ma'i rnal 'byor ye shes bcud kyi thig le DKR-KABUM-02-KHA-043.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, Text 43, Pages 220-226 (Folios 1a to 7a6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Associated People མཁན་པོ་གང་ཤར་ (mkhan po gang shar)
Citation Khyentse, Dilgo. Nges don bla ma'i rnal 'byor ye shes bcud kyi thig le. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 220-226. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Colophon

།ཅེས་པའང་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་མཛེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་པོ་ཁྲ་འགུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བྲི་གཞིའི་ཤོག་དཀར། ལྷ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་དང་བཅས་བསྐུལ་གནང་པ་ལྟར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཁྱབ་བདག་ཞེ་ཆེན་པའི་ཆོས་ཞབས་སུ་སྐྱེས་ཤིང༌། རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་ཐོབ་པའི་ཀུ་སཱ་ལི་འགྱུར་མེད་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་རང་རིག་བླ་མ་དགྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

/ces pa'ang mkhas btsun bzang po'i dam pa'i yon tan gyis mdzes pa'i rdo rje'i mched po khra 'gu mchog sprul rin po ches bri gzhi'i shog dkar/__lha rdzas kyi rten dang bcas bskul gnang pa ltar rdzogs pa'i sangs rgyas khyab bdag zhe chen pa'i chos zhabs su skyes shing*/__rang bzhin rdzogs pa chen po'i lta grub la yid ches kyi dad pa thob pa'i ku sA li 'gyur med 'od gsal theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis bris pa 'dis kyang rang rig bla ma dgyes pa'i ye shes kyi snang ba la mngon sum du spyod pa'i rgyur gyur cig___/mang+ga laM/__dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ངེས་དོན་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་བཅུད་ཀྱི་ཐིག་ལེ་བཞུགས། ཨ། རང་བྱུང་རིག་པ་གཉུག་མའི་གཤིས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་ཞལ་བླ་མ་རྗེ། །རང་ངོ་ཤེས་པས་སྐྱབས་སུ་མཆི། ཨ། ཡིན་ལུགས་མ་རྟོགས་འཁྲུལ་པའི་ཆོས། །གློ་བུར་ཡིད་དཔྱོད་ཞེན་རྟོག་ཚོགས། །རང་གྲོལ་ཆེན་པོར་སངས་རྒྱས་ནས། །གཞན་དོན་བྱེད་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ། ཨ། སྣོད་བཅུད་མི་དམིགས་ཀ་དག་དབྱིངས། །མངོན་སུམ་ཆོས་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རྩལ། །འོད་གསལ་ཉམས་སྣང་གོང་འཕེལ་གྱི། །འཇའ་ཟེར་ཐིག་ལེའི་བཀོད་པ་བརྡལ། །རིག་པ་ཚད་ཕེབས་ཚོམ་བུའི་སྤྲིན། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་འབྱམས་ཀླས་དབུས། །ཆོས་ཟད་མ་བཅོས་དོན་གྱི་ལྷ། །གང་ཤར་དབང་པོ་ཧེ་རུ་ཀ །ནག་པོ་སྤྱོད་པའི་རྡོ་རྗེ་དང༌། །གཉིས་མེད་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པའི་ཚུལ། །གཅེར་བུ་རུས་རྒྱན་ཨང་རག་གསོལ། །བམ་ཆེན་རོ་ཡི་སྟེང་ན་རོལ། །ཕྱག་གཡས་སྡིག་མཛུབ་ཕུར་པ་གདེངས། །གཡོན་པས་བྷནྡྷ་བདུད་རྩིས་བཀང༌། །ཡེ་ཤེས་གཟི་བྱིན་དཔལ་དུ་འབར། །སྐུ་གཡོན་བདེ་སྟོང་རིག་མས་འཁྱུད། །རྗེས་ཆགས་གར་གྱིས་རོལ་ཞིང་རྩེ། །རྡོ་རྗེའི་ལྟ་སྟངས་དབྱིངས་ལ་གཟིར། །སྣང་དང་མི་སྣང་རྒྱ་མཚོའི་འཁོར། །མ་ངེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན། །ལ་ལ་བདེ་བའི་གར་གྱིས་རོལ། །ལ་ལ་བརྟུལ་ཞུགས་སྒྲོལ་བ་ཆེ། །སྣ་ཚོགས་བཅོས་པའི་རྣམ་འགྱུར་གྱིས། །བློ་འདས་དགོངས་པ་དབྱིངས་སུ་སྐྱོང༌། ཨ། ངོ་བོ་ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་ནི། །གཤེགས་བཞུགས་བྲལ་བའི་ཚུལ་གྱིས་བྱོན། །བློ་ལས་འདས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དགོངས་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྩོལ། །རང་བཞིན་ལོངས་སྐུའི་བླ་མ་ནི། །བདེ་ཆེན་འདུ་འབྲལ་མེད་པས་བྱོན། །ཟག་པ་ཀུན་ཟད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི། །འོད་གསལ་རྒྱན་འཆར་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཐུགས་རྗེ་སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་མ་ནི། །གང་འདུལ་དེར་སྣང་བཀོད་པས་བྱོན། །འཁོར་འདས་གཉིས་མེད་ཆེན་པོའི་ཀློང༌། །གཞན་དོན་ལྷུན་གྲུབ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་བསྐུར་ལ། །ཡིད་དཔྱོད་མཚན་རྟོག་འཁྲུལ་པ་སྦྱོངས། །རང་གནས་སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ཞལ། །མངོན་སུམ་ཉིད་དུ་འཆར་བར་མཛོད། །སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛཿཛཿ ཨ། བདེ་ཆེན་ཆོས་ཉིད་བླ་མ་ལ། །ཡང་དག་དོན་གྱི་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །སྣང་སྲིད་རང་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །རོལ་པར་འཆར་བའི་མཆོད་པ་འབུལ། །མ་རྟོགས་བློ་ཡི་འཁྲུལ་པའི་ཆོས། །གཉིས་མེད་ངང་དུ་བཤགས་ཤིང་སྡོམ། །ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་ལྷུན་རྫོགས་པ། །རང་ངོ་ཤེས་པས་རྗེས་ཡི་རང༌། །རྩོལ་བྲལ་དགོངས་ཀློང་མ་འཁྲུལ་པའི། །ཆོས་འཁོར་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བསྐོར། །སྐྱེ་འཆི་ཀ་ནས་དག་པའི་ངང༌། །མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། །ལྷུན་གྲུབ་དགེ་བ་རྒྱ་མཚོའི་དཔལ། །ཟག་མེད་དབྱིངས་སུ་བསྔོ་བར་བགྱི། །སྐུ་བཞིའི་དབང་ཕྱུག་བླ་མ་རྗེའི། །གོ་འཕང་རྟེན་འདིར་མངོན་གྱུར་ཤོག ཨ། རང་རིག་དཔལ་མགོན་བླ་མ་ནི། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །འོད་གསལ་སྣང་བ་རྒྱུན་ཆད་མེད། །ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་བྱེད་པོ་སྟེ། །འཁྲུལ་པ་གཞིར་སྤངས་ཡེ་ཤེས་རྒྱས། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །རིག་དང་གྲོལ་བ་མཐར་ཕྱིན་པ། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད་ཆེ། །མ་ལུས་འགྲོ་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱི་ངང༌། །གནས་ཀྱང་མི་ཤེས་འཁྲུལ་པས་གདུང༌། །རང་ངོ་ཤེས་པའི་སེམས་མཆོག་གིས། །བདག་གཞན་གཉིས་སུ་མེད་པར་བལྟ། །ཆོས་ཉིད་ངང་ལ་གཉིས་མེད་ཀྱང༌། །མ་རྟོགས་འགྲོ་ཀུན་འཁྲུལ་པས་གདུང༌། །རྩོལ་མེད་སྙིང་རྗེའི་ཡེ་གདངས་ནི། །དོན་དམ་བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་སྟེ། །ཀུན་གཞི་འོད་གསལ་རྒྱུ་ཡི་རྒྱུད། །མ་དག་ཉམས་ཀྱི་སྣང་བ་དང༌། །རབ་བྲལ་དག་པ་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །ལམ་དང་འབྲས་བུ་གཞིར་རྫོགས་ཆོས། །འོད་གསལ་ཆོས་སྐུ་བདེ་བ་ཆེ། །ཐབས་གྲོལ་བྱེད་པས་མངོན་བྱས་པས། །གཉིས་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ནི། །འཁོར་འདས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་རྫོགས། །གཏུམ་མོའི་མཐར་ཐུག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །སྒྱུ་ལུས་འོད་གསལ་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །རྨི་ལམ་བསྲེ་འཕོ་སྤྲུལ་སྐུའི་ཚུལ། །སྐྱེ་ཤི་བར་དོའི་འཁྲུལ་ཆོས་དག །སྡུག་ཀུན་ལས་ཉོན་ཞི་བྱེད་སྨན། །ཡུམ་ཆེན་ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན། །མྱ་ངན་འདས་ཞི་ཐར་པའི་ལམ། །རྟག་ཏུ་འཕོ་འགྱུར་མེད་པས་བཞུགས། །རྡོ་རྗེའི་ཡན་ལག་དྲུག་སྦྱོར་བས། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་ཡེ་ཤེས་ཆེ། །རྡོ་རྗེ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་ལྟ་བུ། །རྡུལ་དངོས་ལས་འདས་ཡེ་ཤེས་གཟུགས། །མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་གྱི་དོན་སྟོན་གསུང༌། །རྟག་ཁྱབ་བདེ་སྟོང་གཉིས་མེད་ཐུགས། །བསྙེན་སྒྲུབ་ཡན་ལག་བཞི་ལྡན་པའི། །དོན་གྱི་དམ་པ་ཁྱོད་ཀྱི་དབྱིངས། །སྲིད་ཞི་ལས་འདས་སྲིད་ཞིའི་བདག །དངོས་པོ་ཀུན་གྱི་དེ་ཁོ་ན། །ངེས་པ་དོན་གྱི་བླ་མ་སྟེ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །ཐབས་མཁས་ངག་གིས་གང་སྟོན་ཀྱང༌། །ཁྱོད་ཞལ་མཐོང་བའི་ཐབས་སུ་གཅིག །ངེས་པའི་བྱེད་ལས་དེ་ཁོ་ན། །མངོན་མཐོ་ངེས་པར་ལེགས་པ་ཡི། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ལས་བྱུང༌། །ཁྱོད་ནི་ནམ་མཁའ་ལྟ་བུ་སྟེ། །རྟོགས་ན་རང་ལ་ཡེ་ནས་བཞུགས། །གཞི་ཡི་བླ་མ་ལྟ་བས་རྟོགས། །ལམ་གྱི་བླ་མ་སྒོམ་པས་མཇལ། །སྤྱོད་པ་རྨད་དུ་བྱུང་དང་བཅས། །འབྲས་བུའི་བླ་མ་མངོན་གྱུར་ན། །སྣང་སྲིད་འཁོར་འདས་གངྃ་ཤརྃ་ཡང༌། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་དེ་ཉིད་དེ། །སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་པ་ཡི། །དབྃང་པོའིྃ་ཡུལ་དུ་མངོན་སུམ་གྱུར། །ཡུལ་དང་ཤེས་པ་གཉིས་མེད་པའི། །མ་མཐོང་མཐོང་བ་ཆེན་པོ་ལ། །མངོན་སུམ་མཇལ་བའི་བློ་བདེའི་ངང༌། །གསོལ་བ་རྒྱུན་དུ་འདེབས་ལ་བྲོད། ཀྱེ་ཧོ། འགྱུར་མེད་ཆོས་སྐུའི་དབྱིངས་ན་འཕོ་མེད་དུ་བཞུགས་པའི། །མཐའ་བྲལ་རིག་པའི་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་ཡི་ཡེ་གདངས། །མངོན་སུམ་ཐར་ལམ་སྟོན་པའི་འདྲེན་མཆོག་ཏུ་ཤར་བ། །ཕ་གཅིག་གང་ཤར་དབང་པོ་སྙིང་དབུས་ནས་དྲན་བྱུང༌། །ཁྱོད་ནི་བློ་འདས་ཁྱབ་བརྡལ་དམིགས་མེད་ཀྱི་ཐིག་ལེར། །རང་བྱུང་དགོངས་པའི་དབྱིངས་ན་དགྱེས་དགྱེས་ལྟར་བཞུགས་ཀྱང༌། །བདག་ཅག་མ་རྟོགས་འཁྲུལ་སྣང་ཀུན་རྟོག་གི་ཟུག་རྔུས། །འཁོར་བའི་གཡང་སར་འཕྱན་ལ་ཐུགས་རྗེ་ཡིས་གཟིགས་ཤིག །མ་རིག་མུན་པས་གཏིབས་པའི་ལས་ངན་གྱི་གཅོང་རོང༌། །བླང་དོར་ཤིན་ཏུ་འཆོལ་བའི་ནགས་ཁྲོད་དུ་འཁྱམས་ན། །རྗེ་བཙུན་ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་ཉིན་བྱེད་དུ་བཞེངས་ནས། །ཐར་པའི་སྣང་བ་སྟོན་ཅིག་སྐྱབས་མཆོག་གི་བླ་མ། །འདོད་སྲེད་ཀུན་དཀྲིས་ཚན་པོའི་འཁྲི་ཤིང་གི་དབུས་སུ། །ཅོལ་ཆུང་ཡིད་ཀྱི་སྤྲེའུ་ཟློས་གར་གྱིས་གཡེངས་ན། །རྗེ་བཙུན་བདེ་ཆེན་རང་གྲོལ་རལ་གྲིའི་མཚོན་རྣོན་པོས། །བག་ཆགས་འཁྲི་ཤིང་སྙིལ་ཅིག་སྐྱབས་མཆོག་གི་བླ་མ། །ཞེ་སྡང་མེ་ལྕེ་འཁྲུགས་པས་རྣམ་དཀར་གྱི་སྲེག་ཤིང༌། །འབར་བའི་ཁོངས་སུ་ཚུད་པའི་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་ཉེན་ན། །རྗེ་བཙུན་བྱམས་ཆེན་ཕྱག་རྩིའི་ཆུ་ཀླུང་གི་རྒྱུན་གྱིས། །ཁྲོ་འཁྲུག་དབྱིངས་སུ་ཆིལ་ཅིག་སྐྱབས་མཆོག་གི་བླ་མ། །ང་རྒྱལ་བྲག་གི་ལྷུན་པོས་སེམས་ཀྱི་རྒྱུད་ཁེངས་པས། །ཡོན་ཏན་ཉིན་བྱེད་འགྲིབ་པའི་སྒྲིབ་ཚོགས་ཀྱིས་མནར་ཚེ། །རྗེ་བཙུན་སྙེམ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཡི་ཐོག་གིས། །འཁྲུལ་པའི་སྣང་བ་ཆོམས་ཤིག་སྐྱབས་མཆོག་གི་བླ་མ། །ཕྲག་དོག་འཐོར་རླུང་གཡོ་བས་ལེགས་བྱས་ཀྱི་སྤྲིན་ཚོགས། །དུམ་བུར་མཐོར་བར་ཉེ་བའི་རྨོངས་འཁྲུལ་གྱིས་གདུང་ཚེ། །རྗེ་བཙུན་ཁྱབ་བརྡལ་དགོངས་པ་གཡོ་མེད་ཀྱི་ནུས་པས། །ཉོན་མོངས་དབྱིངས་སུ་སོལ་ཅིག་སྐྱབས་མཆོག་གི་བླ་མ། །འདིར་སྣང་སྨིག་སྒྱུའི་ཆུ་ཡི་རྦ་རླབས་རྗེས་དེད་པས། །ཆོས་བརྒྱད་གཉེར་ཁ་འཛིན་པའི་ཕུགས་སྙིང་དུ་ཚུད་ཚེ། །རྗེ་བཙུན་འཁྲུལ་ཞིག་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་གི་ནུས་པས། །སྐྱིད་སྡུག་རོ་སྙོམས་མཛོད་ཅིག་སྐྱབས་མཆོག་གི་བླ་མ། །རྟག་འཛིན་འགོང་པོ་ཁོང་དུ་ཞུགས་པ་ཡི་བྱེད་པས། །དལ་འབྱོར་རིན་ཆེན་གྲུ་གཟིངས་རྣམ་གཡེང་གིས་ཟད་ན། །རྗེ་བཙུན་མི་རྟག་སྟོན་པའི་མན་ངག་གི་བདུད་རྩིས། །འཁྲུལ་སྣང་ཟུག་རྔུ་སོལ་ཅིག་སྐྱབས་མཆོག་གི་བླ་མ། །དགྲ་གཉེན་གཉིས་སུ་འཛིན་པའི་ཉེར་ལེན་གྱི་ཟུག་རྔུས། །དལ་མེད་ལུས་སེམས་འཁྲུགས་པའི་ཚོར་བ་ཡིས་མནར་ཚེ། །རྗེ་བཙུན་ཀུན་ཕན་བྱང་སེམས་སྨན་མཆོག་གི་རྒྱལ་པོས། །ཆགས་སྡང་དབྱིངས་སུ་སོལ་ཅིག་སྐྱབས་མཆོག་གི་བླ་མ། །རང་ཉིད་འཁྲུལ་པ་མི་ཤེས་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་གོམ་འགྲོས། །བླང་དོར་འཆོལ་བའི་གཡང་སར་རྒྱུག་པ་ཡི་ཚེ་ན། །རྗེ་བཙུན་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་རྗེན་ཅེར་དུ་སྟོན་པས། །འཁྲུལ་མེད་ལམ་བཟང་སྟོན་ཅིག་སྐྱབས་མཆོག་གི་བླ་མ། །རང་དོན་ཡིད་བྱེད་ངན་པའི་ལྕགས་སྒྲོག་གིས་བསྡམས་པས། །ཐེག་དམན་བཙོན་རར་འཆིང་བའི་སྐལ་ཆད་དུ་གྱུར་ཚེ། །རྗེ་བཙུན་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པའི་མཚོན་ཆས། །ཕྱོགས་ལྷུང་བློ་ངན་སྒྲོལ་ཅིག་སྐྱབས་མཆོག་གི་བླ་མ། །གཉིས་སྣང་གཟུང་འཛིན་འཁྲུལ་པའི་ཆུ་སྲིན་གྱི་མཆེ་བས། །ཉམ་ཆུང་ཐར་པའི་སྲོག་རྩ་འཕྲོག་པ་ལ་ཉེ་ཚེ། །རྗེ་བཙུན་རང་གྲོལ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོས། །རང་གནས་དགོངས་པ་སྟོན་ཅིག་སྐྱབས་མཆོག་གི་བླ་མ། །ཐོག་མེད་གོམས་པའི་བག་ཆགས་ཨ་འཐས་པའི་དབང་གིས། །དོན་དམ་རང་ཞལ་སྒྲིབ་པས་ནོངས་པ་ཡི་ཚེ་ན། །རྗེ་བཙུན་དགོངས་བརྒྱུད་ཉིན་བྱེད་ཡུད་ཙམ་དུ་འཕོ་བས། །གཉིས་སྣང་འཁྲུལ་པ་སོལ་ཅིག་སྐྱབས་མཆོག་གི་བླ་མ། །ཡིད་དཔྱོད་ཀུན་ཏུ་རྟོག་པའི་སྤྲིན་རིས་ཀྱི་རྒྱུ་བས། །བློ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་རྗེན་པ་བསྒྲིབས་པ་ལྟར་གྱུར་ཚེ། །རྗེ་བཙུན་སྐུ་གསུམ་ཁྱབ་བརྡལ་མངོན་གྱུར་གྱི་དགོངས་པས། །འཁྲུལ་སྣང་མདུད་པ་ཁྲོལ་ཅིག་སྐྱབས་མཆོག་གི་བླ་མ། །བླ་མ་ཕྱི་ན་མི་བཞུགས་རང་རིག་གི་ཆོ་འཕྲུལ། །རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་རྗེན་པའི་བཞུགས་ཚུལ་ལ་མཇལ་བས། །སྐུ་གསུམ་དོན་གྱི་བླ་མ་རང་སེམས་དང་གཉིས་མེད། །ཡིད་ཆེས་དད་པའི་ངང་ནས་རྒྱང་གླུ་ཡིས་འབོད་དོ། །མོས་གུས་སྙིང་ནས་བྱས་སོ་དྲིན་ཆེན་གྱི་བླ་མ། །འཁྲུལ་པ་ཇི་ལྟར་ཤར་ཡང་ཀུན་རྟོག་གི་ཞེན་སྣང༌། །སྐྱེ་མེད་གནས་མེད་ཆོས་ཉིད་རང་གྲོལ་དུ་ཐོངས་ལ། །ཡེ་ཤེས་མངོན་སུམ་སྟོན་པའི་སྐལ་བཟང་ལ་སྦྱོར་མཛོད། །ཅིར་སྣང་དག་པ་ཆེན་པོ་བླ་མ་ཡི་མཛད་སྤྱོད། །ཞེན་མེད་འོད་གསལ་རྗེན་པའི་གཤིས་ལུགས་སུ་མཇལ་བས། །མ་བཅོས་རིག་སྟོང་དོན་གྱི་གསང་མཛོད་ན་བཞུགས་པས། །བློ་བདེའི་མོས་གུས་དག་པའི་དགའ་སྟོན་ལ་སྤྱོད་དོ། །བདེ་ཡང་ཞེན་མེད་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ། །སྡུག་ཀྱང་ཆེད་དུ་མི་སྤང་སྒྲིབ་སྦྱང་གི་ཕྱགས་མ། །ཀུན་ཀྱང་བླ་མ་མཆོག་གི་རྣམ་རོལ་དུ་ཤར་བས། །ཟུང་འཇུག་ཆོས་དབྱིངས་དག་པའི་ལྟད་མོ་ལ་ཆས་སོང༌། །སྣང་སྤྱོད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སུ་ཤར་ན། །གང་བྱས་ཅི་ལྟར་སྤྱོད་ཀྱང་དམ་ཆོས་དང་མཐུན་པ། །དཔལ་མགོན་བླ་མ་མཆོག་གི་ཆོ་རོལ་དུ་མཐོང་བས། །སྐྱིད་པའི་ཉི་མ་རྒྱུན་ཆད་མེད་པ་རུ་སྐྱོལ་མཛོད། །ཀུན་རྫོབ་ཕྱི་ཡི་བླ་མ་སྤང་བྱ་རུ་མེད་དེ། །བདག་ལ་ཆོས་སྐུ་རྗེན་པ་ཇི་བཞིན་དུ་སྟོན་པའི། །དོན་དམ་ནང་གི་བླ་མ་ཕྱི་རོལ་དུ་མ་དམིགས། །རང་བྱུང་རིག་པའི་ཡེ་ཤེས་ངོ་བོ་རུ་དགྱེས་བཞུགས། །མཚོན་བྱ་མཚོན་བྱེད་གཉིས་མེད་དེ་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་དཔའ་གདིང་གི་ངང་ནས། །ཡང་ཡང་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སྐལ་བཟང་གི་བུ་ལ། །བྱིན་རླབས་དངོས་སུ་སྩོལ་མཛོད་དྲིན་ཆེན་གྱི་བླ་མ། །དགོངས་བརྒྱུད་རྟོགས་པ་སྤོར་ཅིག་དྲིན་ཆེན་གྱི་བླ་མ། །ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་མཛོད་ཅིག་དྲིན་ཆེན་གྱི་བླ་མ། །མཁྱེན་ནོ་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་ཤིག་དྲིན་ཆེན་གྱི་བླ་མ། །བུ་ཡི་སྨྲེ་སྔགས་གསོན་ཅིག་དྲིན་ཆེན་གྱི་བླ་མ། ཨ། བླ་མ་སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ནི། །དངོས་པོ་མཚན་མའི་ཆོས་ལས་འདས། །མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །མངོན་དུ་གྱུར་པ་བུམ་པའི་དབང༌། །བརྟན་དང་གཡོ་བའི་ཁྱོན་གནས་སྒྲ། །གྲགས་པ་ཉིད་ནས་སྟོང་པའི་དབྱིངས། །བརྗོད་མེད་ཀུན་ཁྱབ་རྡོ་རྗེའི་གསུང༌། །མཉམ་པར་བཞག་པ་གསང་དབང་ངོ༌། །ཇི་ལྟར་དྲན་རྟོག་འགྱུ་བའི་ཚོགས། །ཤར་བའི་དུས་ནས་སོ་སོའི་རྩལ། །ཀུན་ཀྱང་བདེ་ཆེན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས། །ངང་ལ་བརྡལ་བ་ཤེར་དབང་སྟེ། །མདོར་ན་གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཆོས། །བཟང་ངན་སྤང་བླང་གདོད་ནས་དག །ཁྱབ་བརྡལ་ཆེན་པོ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །མངོན་སུམ་གྱུར་པ་བཞི་པའི་དབང༌། །དབང་བཞི་བསྐུར་ཐོབ་ཡུལ་ལས་འདས། །དམ་ཚིག་ཡེ་སྲུང་ཆེན་པོར་དག །བླ་མ་རང་རིག་སེམས་དང་འདྲེས། །གཉིས་མེད་མཉམ་པ་ཉིད་དུ་བལྟ། །ཡང་དག་མཆོག་གི་གཤིས་ལུགས་ནི། །ཀུན་ཁྱབ་རང་བྱུང་ཀློང་ཡངས་སུ། །ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་དེ་ཉིད་དུ། །ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་དག ཨ། ལེགས་བྱས་ཟག་མེད་དགེ་བའི་རྒྱུན། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ་པའི་དཔལ། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཡེ་ཤེས་ངང༌། །རྣམ་ཐར་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །དོན་གྱི་དམ་པ་རྣམ་དག་དཔལ། །བཀྲ་ཤིས་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་དབྱངས། །བདེ་ཆེན་ལྷུན་གྲུབ་རོལ་པ་ལས། །ནམ་ཡང་ཉམས་པ་མེད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་གྱིས་མཛེས་པའི་རྡོ་རྗེའི་མཆེད་པོ་ཁྲ་འགུ་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེས་བྲི་གཞིའི་ཤོག་དཀར། ལྷ་རྫས་ཀྱི་རྟེན་དང་བཅས་བསྐུལ་གནང་པ་ལྟར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཁྱབ་བདག་ཞེ་ཆེན་པའི་ཆོས་ཞབས་སུ་སྐྱེས་ཤིང༌། རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྟ་གྲུབ་ལ་ཡིད་ཆེས་ཀྱི་དད་པ་ཐོབ་པའི་ཀུ་སཱ་ལི་འགྱུར་མེད་འོད་གསལ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་རང་རིག་བླ་མ་དགྱེས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྣང་བ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་སྤྱོད་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

@#/___/nges don bla ma'i rnal 'byor ye shes bcud kyi thig le bzhugs/___a/__rang byung rig pa gnyug ma'i gshis/__/sangs rgyas kun gyi ye shes dbyings/__/skyabs kun 'dus zhal bla ma rje/__/rang ngo shes pas skyabs su mchi/__a/__yin lugs ma rtogs 'khrul pa'i chos/__/glo bur yid dpyod zhen rtog tshogs/__/rang grol chen por sangs rgyas nas/__/gzhan don byed par sems bskyed do/__a/__snod bcud mi dmigs ka dag dbyings/__/mngon sum chos nyid ye shes rtsal/__/'od gsal nyams snang gong 'phel gyi/__/'ja' zer thig le'i bkod pa brdal/__/rig pa tshad phebs tshom bu'i sprin/__/sku dang ye shes 'byams klas dbus/__/chos zad ma bcos don gyi lha/__/gang shar dbang po he ru ka__/nag po spyod pa'i rdo rje dang*/__/gnyis med brtul zhugs grub pa'i tshul/__/gcer bu rus rgyan ang rag gsol/__/bam chen ro yi steng na rol/__/phyag g.yas sdig mdzub phur pa gdengs/__/g.yon pas b+han+d+ha bdud rtsis bkang*/__/ye shes gzi byin dpal du 'bar/__/sku g.yon bde stong rig mas 'khyud/__/rjes chags gar gyis rol zhing rtse/__/rdo rje'i lta stangs dbyings la gzir/__/snang dang mi snang rgya mtsho'i 'khor/__/ma nges sgyu 'phrul cir yang ston/__/la la bde ba'i gar gyis rol/__/la la brtul zhugs sgrol ba che/__/sna tshogs bcos pa'i rnam 'gyur gyis/__/blo 'das dgongs pa dbyings su skyong*/__a/__ngo bo chos sku'i bla ma ni/__/gshegs bzhugs bral ba'i tshul gyis byon/__/blo las 'das pa'i ye shes kyi/__/dgongs brgyud byin rlabs dbang bskur stsol/__/rang bzhin longs sku'i bla ma ni/__/bde chen 'du 'bral med pas byon/__/zag pa kun zad chos nyid kyi/__/'od gsal rgyan 'char dngos grub stsol/__/thugs rje sprul sku'i bla ma ni/__/gang 'dul der snang bkod pas byon/__/'khor 'das gnyis med chen po'i klong*/__/gzhan don lhun grub byin gyis rlobs/__/rig pa rtsal gyi dbang bskur la/__/yid dpyod mtshan rtog 'khrul pa sbyongs/__/rang gnas sku gsum bla ma'i zhal/__/mngon sum nyid du 'char bar mdzod/__/sarba sa ma ya dzaHdzaH__a/__bde chen chos nyid bla ma la/__/yang dag don gyi phyag 'tshal lo/__/snang srid rang snang ye shes kyi/__/rol par 'char ba'i mchod pa 'bul/__/ma rtogs blo yi 'khrul pa'i chos/__/gnyis med ngang du bshags shing sdom/__/zag med yon tan lhun rdzogs pa/__/rang ngo shes pas rjes yi rang*/__/rtsol bral dgongs klong ma 'khrul pa'i/__/chos 'khor rgyun mi chad par bskor/__/skye 'chi ka nas dag pa'i ngang*/__/mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs/__/lhun grub dge ba rgya mtsho'i dpal/__/zag med dbyings su bsngo bar bgyi/__/sku bzhi'i dbang phyug bla ma rje'i/__/go 'phang rten 'dir mngon gyur shog___a/__rang rig dpal mgon bla ma ni/__/ye shes chen po kun tu bzang*/__/'od gsal snang ba rgyun chad med/__/chos rnams kun gyi byed po ste/__/'khrul pa gzhir spangs ye shes rgyas/__/de bzhin gshegs pa chos kyi sku/__/rig dang grol ba mthar phyin pa/__/skyabs kun 'dus pa'i bdag nyid che/__/ma lus 'gro kun khyod kyi ngang*/__/gnas kyang mi shes 'khrul pas gdung*/__/rang ngo shes pa'i sems mchog gis/__/bdag gzhan gnyis su med par blta/__/chos nyid ngang la gnyis med kyang*/__/ma rtogs 'gro kun 'khrul pas gdung*/__/rtsol med snying rje'i ye gdangs ni/__/don dam byang chub sems mchog ste/__/kun gzhi 'od gsal rgyu yi rgyud/__/ma dag nyams kyi snang ba dang*/__/rab bral dag pa ye shes che/__/lam dang 'bras bu gzhir rdzogs chos/__/'od gsal chos sku bde ba che/__/thabs grol byed pas mngon byas pas/__/gnyis med lhan cig skyes pa ni/__/'khor 'das phyag rgya chen por rdzogs/__/gtum mo'i mthar thug chos kyi dbyings/__/sgyu lus 'od gsal longs spyod rdzogs/__/rmi lam bsre 'pho sprul sku'i tshul/__/skye shi bar do'i 'khrul chos dag__/sdug kun las nyon zhi byed sman/__/yum chen shes rab pha rol phyin/__/mya ngan 'das zhi thar pa'i lam/__/rtag tu 'pho 'gyur med pas bzhugs/__/rdo rje'i yan lag drug sbyor bas/__/mchog tu mi 'gyur ye shes che/__/rdo rje nam mkha'i dkyil lta bu/__/rdul dngos las 'das ye shes gzugs/__/mkha' khyab mkha' yi rdo rje'i sku/__/kun khyab kun gyi don ston gsung*/__/rtag khyab bde stong gnyis med thugs/__/bsnyen sgrub yan lag bzhi ldan pa'i/__/don gyi dam pa khyod kyi dbyings/__/srid zhi las 'das srid zhi'i bdag__/dngos po kun gyi de kho na/__/nges pa don gyi bla ma ste/__/thams cad mkhyen pa'i ye shes kyi/__/thabs mkhas ngag gis gang ston kyang*/__/khyod zhal mthong ba'i thabs su gcig__/nges pa'i byed las de kho na/__/mngon mtho nges par legs pa yi/__/yon tan thams cad khyod las byung*/__/khyod ni nam mkha' lta bu ste/__/rtogs na rang la ye nas bzhugs/__/gzhi yi bla ma lta bas rtogs/__/lam gyi bla ma sgom pas mjal/__/spyod pa rmad du byung dang bcas/__/'bras bu'i bla ma mngon gyur na/__/snang srid 'khor 'das ganga~M shara~M yang*/__/ye shes chen po'i de nyid de/__/so so yang dag rig pa yi/__/dba~Mng po'i~M yul du mngon sum gyur/__/yul dang shes pa gnyis med pa'i/__/ma mthong mthong ba chen po la/__/mngon sum mjal ba'i blo bde'i ngang*/__/gsol ba rgyun du 'debs la brod/__kye ho/__'gyur med chos sku'i dbyings na 'pho med du bzhugs pa'i/__/mtha' bral rig pa'i bla ma'i thugs rje yi ye gdangs/__/mngon sum thar lam ston pa'i 'dren mchog tu shar ba/__/pha gcig gang shar dbang po snying dbus nas dran byung*/__/khyod ni blo 'das khyab brdal dmigs med kyi thig ler/__/rang byung dgongs pa'i dbyings na dgyes dgyes ltar bzhugs kyang*/__/bdag cag ma rtogs 'khrul snang kun rtog gi zug rngus/__/'khor ba'i g.yang sar 'phyan la thugs rje yis gzigs shig__/ma rig mun pas gtibs pa'i las ngan gyi gcong rong*/__/blang dor shin tu 'chol ba'i nags khrod du 'khyams na/__/rje btsun kun mkhyen ye shes nyin byed du bzhengs nas/__/thar pa'i snang ba ston cig skyabs mchog gi bla ma/__/'dod sred kun dkris tshan po'i 'khri shing gi dbus su/__/col chung yid kyi spre'u zlos gar gyis g.yengs na/__/rje btsun bde chen rang grol ral gri'i mtshon rnon pos/__/bag chags 'khri shing snyil cig skyabs mchog gi bla ma/__/zhe sdang me lce 'khrugs pas rnam dkar gyi sreg shing*/__/'bar ba'i khongs su tshud pa'i sdug bsngal gyis nyen na/__/rje btsun byams chen phyag rtsi'i chu klung gi rgyun gyis/__/khro 'khrug dbyings su chil cig skyabs mchog gi bla ma/__/nga rgyal brag gi lhun pos sems kyi rgyud khengs pas/__/yon tan nyin byed 'grib pa'i sgrib tshogs kyis mnar tshe/__/rje btsun snyem bral ye shes rdo rje yi thog gis/__/'khrul pa'i snang ba choms shig skyabs mchog gi bla ma/__/phrag dog 'thor rlung g.yo bas legs byas kyi sprin tshogs/__/dum bur mthor bar nye ba'i rmongs 'khrul gyis gdung tshe/__/rje btsun khyab brdal dgongs pa g.yo med kyi nus pas/__/nyon mongs dbyings su sol cig skyabs mchog gi bla ma/__/'dir snang smig sgyu'i chu yi rba rlabs rjes ded pas/__/chos brgyad gnyer kha 'dzin pa'i phugs snying du tshud tshe/__/rje btsun 'khrul zhig rnal 'byor dbang phyug gi nus pas/__/skyid sdug ro snyoms mdzod cig skyabs mchog gi bla ma/__/rtag 'dzin 'gong po khong du zhugs pa yi byed pas/__/dal 'byor rin chen gru gzings rnam g.yeng gis zad na/__/rje btsun mi rtag ston pa'i man ngag gi bdud rtsis/__/'khrul snang zug rngu sol cig skyabs mchog gi bla ma/__/dgra gnyen gnyis su 'dzin pa'i nyer len gyi zug rngus/__/dal med lus sems 'khrugs pa'i tshor ba yis mnar tshe/__/rje btsun kun phan byang sems sman mchog gi rgyal pos/__/chags sdang dbyings su sol cig skyabs mchog gi bla ma/__/rang nyid 'khrul pa mi shes bya spyod kyi gom 'gros/__/blang dor 'chol ba'i g.yang sar rgyug pa yi tshe na/__/rje btsun ye shes gzigs pa rjen cer du ston pas/__/'khrul med lam bzang ston cig skyabs mchog gi bla ma/__/rang don yid byed ngan pa'i lcags sgrog gis bsdams pas/__/theg dman btson rar 'ching ba'i skal chad du gyur tshe/__/rje btsun stong nyid snying rje dbyer med pa'i mtshon chas/__/phyogs lhung blo ngan sgrol cig skyabs mchog gi bla ma/__/gnyis snang gzung 'dzin 'khrul pa'i chu srin gyi mche bas/__/nyam chung thar pa'i srog rtsa 'phrog pa la nye tshe/__/rje btsun rang grol chen po'i ye shes kyi 'khor los/__/rang gnas dgongs pa ston cig skyabs mchog gi bla ma/__/thog med goms pa'i bag chags a 'thas pa'i dbang gis/__/don dam rang zhal sgrib pas nongs pa yi tshe na/__/rje btsun dgongs brgyud nyin byed yud tsam du 'pho bas/__/gnyis snang 'khrul pa sol cig skyabs mchog gi bla ma/__/yid dpyod kun tu rtog pa'i sprin ris kyi rgyu bas/__/blo bral ye shes rjen pa bsgribs pa ltar gyur tshe/__/rje btsun sku gsum khyab brdal mngon gyur gyi dgongs pas/__/'khrul snang mdud pa khrol cig skyabs mchog gi bla ma/__/bla ma phyi na mi bzhugs rang rig gi cho 'phrul/__/rang byung ye shes rjen pa'i bzhugs tshul la mjal bas/__/sku gsum don gyi bla ma rang sems dang gnyis med/__/yid ches dad pa'i ngang nas rgyang glu yis 'bod do/__/mos gus snying nas byas so drin chen gyi bla ma/__/'khrul pa ji ltar shar yang kun rtog gi zhen snang*/__/skye med gnas med chos nyid rang grol du thongs la/__/ye shes mngon sum ston pa'i skal bzang la sbyor mdzod/__/cir snang dag pa chen po bla ma yi mdzad spyod/__/zhen med 'od gsal rjen pa'i gshis lugs su mjal bas/__/ma bcos rig stong don gyi gsang mdzod na bzhugs pas/__/blo bde'i mos gus dag pa'i dga' ston la spyod do/__/bde yang zhen med bla ma'i byin rlabs kyi dngos grub/__/sdug kyang ched du mi spang sgrib sbyang gi phyags ma/__/kun kyang bla ma mchog gi rnam rol du shar bas/__/zung 'jug chos dbyings dag pa'i ltad mo la chas song*/__/snang spyod bde ba chen po'i ye shes su shar na/__/gang byas ci ltar spyod kyang dam chos dang mthun pa/__/dpal mgon bla ma mchog gi cho rol du mthong bas/__/skyid pa'i nyi ma rgyun chad med pa ru skyol mdzod/__/kun rdzob phyi yi bla ma spang bya ru med de/__/bdag la chos sku rjen pa ji bzhin du ston pa'i/__/don dam nang gi bla ma phyi rol du ma dmigs/__/rang byung rig pa'i ye shes ngo bo ru dgyes bzhugs/__/mtshon bya mtshon byed gnyis med de nyid kyi ngang du/__/thugs yid gcig tu 'dres pa'i dpa' gding gi ngang nas/__/yang yang gsol ba 'debs pa'i skal bzang gi bu la/__/byin rlabs dngos su stsol mdzod drin chen gyi bla ma/__/dgongs brgyud rtogs pa spor cig drin chen gyi bla ma/__/thugs yid dbyer med mdzod cig drin chen gyi bla ma/__/mkhyen no thugs rjes gzigs shig drin chen gyi bla ma/__/bu yi smre sngags gson cig drin chen gyi bla ma/___a/__bla ma sku yi rdo rje ni/__/dngos po mtshan ma'i chos las 'das/__/mkha' khyab ye shes rdo rje'i sku/__/mngon du gyur pa bum pa'i dbang*/__/brtan dang g.yo ba'i khyon gnas sgra/__/grags pa nyid nas stong pa'i dbyings/__/brjod med kun khyab rdo rje'i gsung*/__/mnyam par bzhag pa gsang dbang ngo*/__/ji ltar dran rtog 'gyu ba'i tshogs/__/shar ba'i dus nas so so'i rtsal/__/kun kyang bde chen rdo rje'i thugs/__/ngang la brdal ba sher dbang ste/__/mdor na gzhi lam 'bras bu'i chos/__/bzang ngan spang blang gdod nas dag__/khyab brdal chen po ye shes dbyings/__/mngon sum gyur pa bzhi pa'i dbang*/__/dbang bzhi bskur thob yul las 'das/__/dam tshig ye srung chen por dag__/bla ma rang rig sems dang 'dres/__/gnyis med mnyam pa nyid du blta/__/yang dag mchog gi gshis lugs ni/__/kun khyab rang byung klong yangs su/__/lhun gyis grub pa'i de nyid du/__/thig le chen po gcig tu dag___a/__legs byas zag med dge ba'i rgyun/__/chos kyi dbyings dang mnyam pa'i dpal/__/dpal ldan bla ma'i ye shes ngang*/__/rnam thar ji bzhin 'grub gyur cig__/don gyi dam pa rnam dag dpal/__/bkra shis kun tu dge ba'i dbyangs/__/bde chen lhun grub rol pa las/__/nam yang nyams pa med gyur cig__/ces pa'ang mkhas btsun bzang po'i dam pa'i yon tan gyis mdzes pa'i rdo rje'i mched po khra 'gu mchog sprul rin po ches bri gzhi'i shog dkar/__lha rdzas kyi rten dang bcas bskul gnang pa ltar rdzogs pa'i sangs rgyas khyab bdag zhe chen pa'i chos zhabs su skyes shing*/__rang bzhin rdzogs pa chen po'i lta grub la yid ches kyi dad pa thob pa'i ku sA li 'gyur med 'od gsal theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan gyis bris pa 'dis kyang rang rig bla ma dgyes pa'i ye shes kyi snang ba la mngon sum du spyod pa'i rgyur gyur cig___/mang+ga laM/__dge'o//___//

Footnotes

Other Information