DKR-KABUM-02-KHA-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཨ། ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་རང་མདངས་སོགས།
Wylie title a ka dag dbyings kyi mdangs sogs DKR-KABUM-02-KHA-026.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, Text 26, Pages 139 (Folios 1a1 to 1b2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. A ka dag dbyings kyi mdangs sogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 139. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Colophon

མགོན་པོ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ངོར་མདོ་ཁམས་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འོག་མིན་མཚུར་ཕུའི་གདན་ས་ནས་བྲིས་པའོ། །མངྒ་ལཾ། དགེའོ།།

mgon po bsod nams kyi ngor mdo khams pa mkhyen brtse'i 'od zer gyis 'og min mtshur phu'i gdan sa nas bris pa'o/___/mang+ga laM/__dge'o//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཨ། ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་རང་མདངས་རྣལ་འབྱོར་མའི། །བདེ་ཆེན་འཁོར་ལོའི་པདྨའི་གེ་སར་རྩེར། །སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་དང༌། །དབྱེར་མེད་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །རིག་པ་སྐུར་སྨིན་གོས་དཀར་ལྕང་ལོའི་ཆས། །སྣང་བཞི་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་འབར་བར་བཞུགས། །རང་སྣང་རང་ངོ་ཤེས་པའི་བླ་མ་ལ། །ཕྱག་འཚལ་འོད་གསལ་མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་མཆོད། །གློ་བུར་བློས་བྱས་ཉེས་པ་མ་ལུས་བཤགས། །སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་རྫོགས་ལ་རྗེས་ཡི་རང༌། །ཟབ་གསང་ཆོས་འཁོར་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བསྐུལ། །འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་རྟག་བཞུགས་ནས། །ལྷུན་རྫོགས་འབྲས་བུ་གཉིས་མེད་མངོན་གྱུར་ཤོག །རང་སྣང་རིག་པ་དོན་གྱི་བླ་མ་ལ། །རང་རིག་མངོན་སུམ་རྟོགས་པས་གསོལ་འདེབས་ན། །རྟག་པར་རྒྱུན་མི་ཆད་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །གནས་ལུགས་རྟོགས་གྲོལ་དུས་མཉམ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །འཇིྃགས་མེདྃ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བླ་མ་རྗེ། །མཁྱེནྃ་བརྩེྃའི་འོདྃ་ཟེརྃ་འབུམ་ཕྲག་འཕྲོ་བ་ཡི། །འགྲོ་ཀུན་སྒྲོལ་མཛད་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་བཟུང༌། །བདག་རྒྱུད་བློ་སྣ་དམ་པའི་ཆོས་ལ་བསྒྱུར། །ཆོས་ཀྱང་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་ལམ་ལ་ཞུགས། །ལམ་གྱི་འཁྲུལ་སྣང་ཡེ་ཤེས་ཀློང་སེལ་བའི། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་གསང་མཛོད་དབང་བསྐུར་ཤོག །བཛྲ་གུ་རུའི་བཟླས་པ་ལ་འབད། མགོན་པོ་བསོད་ནམས་ཀྱི་ངོར་མདོ་ཁམས་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་འོག་མིན་མཚུར་ཕུའི་གདན་ས་ནས་བྲིས་པའོ། །མངྒ་ལཾ། དགེའོ།། །།
[edit]

a/__ka dag dbyings kyi rang mdangs rnal 'byor ma'i/__/bde chen 'khor lo'i pad+ma'i ge sar rtser/__/sku gsum lhun grub mtsho skyes rdo rje dang*/__/dbyer med pad+ma 'od gsal mdo sngags gling*/__/rig pa skur smin gos dkar lcang lo'i chas/__/snang bzhi mtshan dpe'i gzi byin 'bar bar bzhugs/__/rang snang rang ngo shes pa'i bla ma la/__/phyag 'tshal 'od gsal mchod sprin rgya mtshos mchod/__/glo bur blos byas nyes pa ma lus bshags/__/sku dang ye shes rdzogs la rjes yi rang*/__/zab gsang chos 'khor rgyun mi chad par bskul/__/'pho med rdo rje'i gsang gsum rtag bzhugs nas/__/lhun rdzogs 'bras bu gnyis med mngon gyur shog__/rang snang rig pa don gyi bla ma la/__/rang rig mngon sum rtogs pas gsol 'debs na/__/rtag par rgyun mi chad pa'i byin rlabs kyis/__/gnas lugs rtogs grol dus mnyam dngos grub stsol/__/'ji~Mgs meda~M rdo rje snying po'i bla ma rje/__/mkhyena~M brtse~M'i 'oda~M zera~M 'bum phrag 'phro ba yi/__/'gro kun sgrol mdzad khyed la gsol ba 'debs/__/'di phyi bar do kun tu thugs rjes bzung*/__/bdag rgyud blo sna dam pa'i chos la bsgyur/__/chos kyang 'jig rten 'das pa'i lam la zhugs/__/lam gyi 'khrul snang ye shes klong sel ba'i/__/'od gsal rdo rje'i gsang mdzod dbang bskur shog__/badz+ra gu ru'i bzlas pa la 'bad/__mgon po bsod nams kyi ngor mdo khams pa mkhyen brtse'i 'od zer gyis 'og min mtshur phu'i gdan sa nas bris pa'o/___/mang+ga laM/__dge'o//__//

Footnotes

Other Information