DKR-KABUM-02-KHA-034

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ངེས་པ་དོན་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
Wylie title mi pham 'jam pa'i dbyangs kyi nges pa don gyi bla ma'i rnal 'byor DKR-KABUM-02-KHA-034.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, Text 34, Pages 162-167 (Folios 1a to 6a2)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Associated People མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (mi pham rgya mtsho)
Citation Khyentse, Dilgo. Mi pham 'jam pa'i dbyangs kyi nges pa don gyi bla ma'i rnal 'byor. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 162-167. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Colophon

།དེ་སྐད་ནང་གི་འཇམ་དཔལ་ཨ་ཛི་ཏས། །བྱིན་རླབས་དྲོད་བཅུད་དད་པའི་ཆུ་སྐྱེས་ཀྱིས། །འཐུང་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་མངྒ་ལ། །གཏད་མེད་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་རྨོངས་པ་ལ། །ལུང་རྟོགས་སྦྲང་རྩིས་ཕྱུག་པའི་ངུར་སྨྲིག་འཛིན། །ཡང་དག་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་གུར་གུམ་ཕྲེང༌། །མགུལ་པར་འཆང་བའི་ཆོས་གྲོགས་སྡེ་སྣོད་སྨྲ། །ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་ཉི་མས་བསྐུལ་བ་ལས། །ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་སྨན་ལྗོངས་སྤ་གྲོའི་ཆར། །སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ལྷག་པའི་ལྷ། །སྒྲུབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་བགྱིས་པའི་སྐབས། །གང་དྲན་ཡི་གེར་བྲིས་པའི་སྲིན་བུའི་རྗེས། །འདི་ལ་ལེགས་བྱས་ཞི་བསིལ་ཆ་མཆིས་ན། །འགྲོ་ཀུན་སྙིགས་མའི་རྒུད་པས་མིྃ་ཕམྃ་པ། །འཇྃམ་དཔྃལ་དཔའ་བོ་དགྱེས་པའི་རྣམ་ཐར་ཆེའི། །རྒྱྃ་མཚོྃར་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། མངྒ་ལཾ།།

/de skad nang gi 'jam dpal a dzi tas/__/byin rlabs drod bcud dad pa'i chu skyes kyis/__/'thung ba'i skal bzang thob pa mang+ga la/__/gtad med rgyal khams nyul ba'i rmongs pa la/__/lung rtogs sbrang rtsis phyug pa'i ngur smrig 'dzin/__/yang dag thos bsam sgom pa'i gur gum phreng*/__/mgul par 'chang ba'i chos grogs sde snod smra/__/karma phrin las nyi mas bskul ba las/__/kha bzhi lho yi sman ljongs spa gro'i char/__/skyer chu'i gtsug lag khang nas lhag pa'i lha/__/sgrub bka' brgyad kyi sgrub chen bgyis pa'i skabs/__/gang dran yi ger bris pa'i srin bu'i rjes/__/'di la legs byas zhi bsil cha mchis na/__/'gro kun snyigs ma'i rgud pas mi~M phama~M pa/__/'ja~Mm dpa~Ml dpa' bo dgyes pa'i rnam thar che'i/__/rgya~M mtsho~Mr gcig tu 'dres pa'i rgyur gyur cig___/dge'o/__mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །མི་ཕམ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ངེས་པ་དོན་གྱི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས། །ཀུན་གཟིགས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་དངོས། །མི་ཕམ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་གྱི། །ངེས་པ་དོན་གྱི་དགོངས་པ་དང༌། །འབྲེལ་བའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ན་མོ། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱིས། །མིྃ་ཤེས་སྒྲིབ་པའི་སྦུབས་རྒྱ་བརྟོལ་ནས་ཀྱང༌། །བདུད་བཞི་ཕམྃ་མཛད་བླ་མ་འཇྃམ་པའི་དབྱངྃས། །རང་རིག་ལྷུན་རྫོགས་ཆེན་པོར་སྐྱབས་སུ་མཆི། །གཉིས་འཛིན་འཁྲུལ་པས་ནམ་ཡང་མིྃ་ཕམྃ་པའི། །སྲིད་ཞིའི་གཡུལ་ལས་རྣམྃ་རྒྱལྃ་མཉྫུ་ཤྲཱི། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་ཐར་རྒྱྃ་མཚོྃའི་གཏེར། །འགྲོ་ཀུན་དབུགས་ཆེན་འབྱིན་ཕྱིར་སེམས་སྐྱེད་དོ། ཨ། །སྣང་སྲིད་ཀུན་བརྟགས་སྒྱུ་མའི འཁྲུལ་རྟོག་གིས། །མིྃ་སྒྲིབ་དག་ཆེན་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དལ། །མགོན་པོ་ཀུན་གཟིགས་ཞིང་གི་བཀོད་པ་ཡིས། །ལྷུན་རྫོགས་འོག་མིན་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་དབུས། །ཀུན་བཟང་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲ་བའི་མཆོད་སྤྲིན་གྱིས། །སྡུག་བསྔལ་ཀུན་འབྱུང་འཁྲུལ་སྣང་ཕམྃ་མཛད་ཅིང༌། །རྒྱལ་ཀུན་ཡབ་གཅིག་འཇྃམ་དཔྃལ་གཞོན་ནུ་ཡི། །ཟག་མེད་རྣམ་ཐར་གཅིག་འདུས་འཁོར་ལོའི་མགོན། །ཕྱོགས་ལས་རྣམྃ་རྒྱལྃ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ། །དཀར་གསལ་གཞོན་མཛེས་མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་བརྗིད། །ཁྲོ་འཛུམ་ལྷུན་ཆགས་སྣང་སྲིད་ཟིལ་གྱིས་གནོན། །ཕྱག་གཡས་ཆོས་འཆད་པད་སྡོང་བརྩེ་ཆེན་གྱིས། །འདབ་བརྒྱ་བཞད་པའི་ཟེའུ་འབྲུར་མཁྱེན་གཉིས་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་རལ་གྲིས་མིྃ་ཤེས་སྒྲིབ་པ་གཅོད། །གཡོན་པས་མཉམ་བཞག་སྡེ་སྣོད་གླེགས་བམ་བསྣམས། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་སྒོ་འབྱེད་ལ་ཆགས་ཐོགས་བྲལ། །རྣམ་གསུམ་ཆོས་གོས་ངུར་སྨྲིག་རྒྱལ་མཚན་གྱིས། །མཐུ་སྟོབས་དཔལ་འབར་རྒོལ་ངན་བདུད་བཞི་ཕམྃ། །ཞབས་ཟུང་ཕྱེད་སྐྱིལ་པད་ཟླའི་སྟེང་འགྱིང་བས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམྃ་རྒྱལྃ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་དངོས། །མཐའ་ཡས་ཤེས་བྱ་གཟིགས་པའི་རྣམ་དཔྱོད་ཀྱིས། །ཆོས་རབ་རྣམ་འབྱེད་པཎ་ཞུ་དབང་མདོག་གསོལ། །མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ནི་གཞོམ་གཞིག་བྲལ། །སྣང་སྟོང་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོའི་གཟི་བྱིན་ལས། །རབ་འབྱམས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་སྤྲོ་བསྡུས་བདག །འཇྃམ་དཔྃལ་དགྱེསྃ་པའིྃ་རངྃ་མདངྃས་ཞིང་ཀུན་གསལ། །འགག་མེད་གསུང་གསང་ཟབ་རྒྱས་རྡོ་རྗེའི་སྒྲ། །མཚོྃ་བྱུངྃ་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོའི་མགྲིན་གླུ་བཞིན། །ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་ཆོས་སྒོ་འབྱམས་ཀླས་པས། །ཕན་བདེའི་ལང་ཚོ་བཞྃད་པའིྃ་གེྃ་སརྃ་མཛེས། །ཁྱོད་ཐུགས་མིྃ་ཤེས་ནོངས་པས་མ་ཕམྃ་དབྱིངས། །འོདྃ་གསྃལ་ཁྱབ་གདལ་རྡོྃ་རྗེྃ་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ། །དངོས་མཚན་ལས་འདས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ངོ་བོར་དགྱེས་དགུར་བཞུགས། །ཟག་མེད་ཡོན་ཏན་བྲལ་སྨིན་མཐར་སོན་པས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མཛད་པ་ཁྱོད་ལ་རྫོགས། །ཆེྃ་བའི་ཆེ་མཆོྃག་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ། །སྐུ་ལྔ་ལྷུན་རྫོགས་དགྱེྃས་པསྃ་རོལ་བར་མཛད། །ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་བའི་སླད། །གང་འདུལ་ཕྲིན་ལས་མ་འགག་དེར་སྣང་བས། །སྐྱོན་བྲལ་པྃདྨྃ་བཞད་པའི་ཐུགས་བསྐྱེད་ནི། །རྒྱལ་ཀུན་དགྱེས་པའི་ཕྲིན་ལས་མཛད་པའི་མགོན། །ངེས་པའི་དོན་དུ་སྲིད་ཞི་གཉིས་མེད་ཚུལ། །ཟབ་གསང་བསམ་མི་ཁྱབ་པའི་དབྱིངས་སིམ་ཀྱང༌། །རྣམ་རོལ་མ་འགག་དད་མོས་རབ་ཡངས་མཁར། །དྲན་པས་གདུང་སེལ་བླ་མ་ལྷམ་མེར་གསལ། །ཡེ་ཤེས་གསང་བས་སྲིད་ཞི་མཉམ་པར་བརྡལ། །གང་འདུལ་མཛད་པའི་བྱིན་རླབས་ཐུགས་རྗེ་མྱུར། །ངེས་དོན་བླ་མ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་ལ། །ཡིད་ཆེས་རང་ངོ་ཤེས་པས་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཁྱེད་ནི་ཆོས་དབྱིངས་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཀློང༌། །དགྱེས་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ནམ་ཡང་འཕོ་འགྱུར་བྲལ། །ཅི་སྣང་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མ་རོལ་པ་ཡི། །མཆོད་པ་དམ་པའི་སྲིད་ཞུའི་བསྙེན་བཀུར་བགྱིད། །མ་རྟོགས་གཉིས་སུ་སྣང་བའི་ལས་ཉོན་གྱིས། །མིྃ་ཕམྃ་ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་ངོ་བོའི་ཀློང༌། །འཁོར་འདས་ཀ་ནས་དག་པའི་ལྟ་གདིང་གིས། །འགྱོད་ཚངས་ཆེན་པོར་རང་ཤར་རང་གྲོལ་འབུལ། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་མཉམ་པའི་སྐུ་ཡེ་ཤེས། །ཟག་མེད་གསང་བ་མི་ཟད་རྒྱན་གྱི་དབྱིངས། །སོ་སོ་རང་གིས་རིག་པའི་སྤྱོད་ཡུལ་ཅན། །ཡུལ་མེད་མཉམ་པས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་ངོ༌། །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་སྒོ་བསམ་ཡས། །སོ་སོ་ཡང་དག་རིག་བཞིའི་བློྃ་གྲོསྃ་ཀྱིས། །འབྱེད་པས་དྲིྃ་མེདྃ་རྒྱལ་པའི་དགོངས་པའི་མཐིལ། །རྟོགས་བྱེད་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་སྙིང་ནས་བསྐུལ། །དོན་དམ་དབྱིངས་སུ་སྐྱེ་འཆི་ལས་འདས་ཀྱང༌། །ཀུན་རྫོབ་སྤྲུལ་པའི་རོལ་པ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ། །སྤྲོ་མཛད་རྣམ་བཅས་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་ཚུལ། །འགྲོ་འདིའི་སྣང་ངོར་མི་འགོག་སྟོན་པར་བསྐུལ། །དུས་གསུམ་ལེགས་བྱས་རྣམ་དཀར་ཟླ་བའི་འཛུམ། །ཆོས་ཉིད་ཀུན་གསལ་དབྱིངས་སུ་ཆེས་གསལ་བས། །སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་དགེ་ལེགས་ཀུ་མུ་དཱས། །མཛེས་པས་ཚོགས་གཉིས་ཆ་ཤས་ཡོངས་རྫོགས་ཤོག །མིྃ་ཕམྃ་མགོན་པོའི་དགོངས་དོན་མངོན་སུམ་རྟོགས། །འཇྃམ་པའི་དབྱངྃས་བཞིན་ཤེས་བྱ་ཀུན་ལ་མཁས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམྃ་རྒྱལྃ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་པ་བཞིན། །སྙན་པས་རྒྱྃ་མཚོྃའི་གོས་ཁྱབ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྲས་དང་བཅས་པའི་རྒྱལ་བ་བསྐལ་བའི་བར། །མཆོད་ལས་བླ་མའི་གསང་གསུམ་ཆ་ཤས་ཙམ། །རྗེས་སུ་དྲན་པས་རྣམ་གྲོལ་འབྲས་སྦྱིན་པའི། །མདོ་རྒྱུད་ལུང་གིས་བསྔགས་བཞིན་གསོལ་བ་འདེབས། །སྣ་ཚོགས་ཐེག་པས་སྒྲུབ་བྱ་མཐར་ཐུག་ནི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཉག་གཅིག་སྟེ། །དེ་ཉིད་བླ་མར་ཤར་བ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡབ་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས། །དུས་མཐར་ལྷ་མཆོག་ཀུན་ལས་འཇམ་པའི་དབྱངས། །འགྲུབ་ཐག་ཉེ་བར་རྒྱལ་བས་ལུང་ལས་བསྔགས། །དེ་ཉིད་བླ་མར་ཤར་བ་ཁྱོད་ཉིད་ཕྱིར། །ཁྱེད་ཤེས་དད་པའི་ངང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས། །རྣམ་པ་མོས་གུས་སྐྱ་རེང་གིས་བསུས་ཀྱང༌། །ངོ་བོ་ཁྱོད་ཉིད་རང་རིག་དབྱིངས་སུ་བཞུགས། །གནས་ལུགས་ཇི་བཞིན་རྟོགས་ཕྱིར་གསོལ་འདེབས་ན། །དགོངས་བརྒྱུད་འཕོ་བ་ཆེན་པོའི་དབང་བསྐུར་སྩོལ། །ཆོས་ཉིད་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པས་འཇམ་མཉེན་ཞིང༌། །ཆོས་ཅན་གཟུངས་སྤོབས་འཕྲུལ་གྱི་ལྡེའུ་མིག་རྣོ། །ཟུང་འཇུག་སྡེ་སྣོད་རྒྱུད་སྡེའི་ཟབ་རྒྱས་དབྱངས། །སྒྲོག་མཛད་དཔྲལ་བའི་མིག་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟབ་མོ་བརྒྱད་ལྡན་མིྃ་ཕམྃ་མགོན་པོའི་སྲོལ། །ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་ཀླུ་སྒྲུབ་དགོངས་པའི་སྲོག །འཇྃམ་པའི་དབྱངྃས་དངོས་ཁྱོད་ཀྱིས་ཟུང་འཇུག་ཏུ། །སྒྲུབ་པའི་དགོངས་དོན་རྟོགས་ཕྱིར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཚུལ་དེ་འཛིན་ལ་ལོག་སྨྲ་ཚར་གཅོད་དང༌། །བློ་ལྡན་རྗེས་འཛིན་ཐ་སྙད་རིག་ལམ་སྒོ། །སྟོན་ལ་ཆོས་ཀྱི་གྲགས་དང་ཕྱོགས་གླང་བཞིན། །ཕྱོགྃས་ལསྃ་རྣམྃ་རྒྱལྃ་དཔའ་བོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱད་པར་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་ཟུང་འཇུག་གི །ཐེག་མཆོག་སེང་གེའི་སྒྲ་སྒྲོག་ཀུན་མཁྱེན་རྗེ། །སླར་ཡང་བྱོན་པའི་དོན་ལྡན་གྲགས་སྙན་རྔས། །ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་ཁྱབ་གསོལ་བ་འདེབས། །ངན་རྟོག་གྱ་གྱུའི་ཡང་དག་རིག་ལམ་སྒྲིབ། །ཚུལ་མིན་སྨྲ་བའི་འབྱུང་བྱས་ཅ་ཅོ་འབྱིན། །ཆོས་ལྟར་བཅོས་པའི་མུན་སྤྲུལ་བསལ་མཛོད་ཅེས། །གདུང་ཤུགས་མཆི་མ་འཁྲུགས་པས་གསོལ་འདེབས་ན། །ཡེ་ཤེས་ཀློང་ནས་དགོངས་པའི་རྩལ་བསྐྱེད་ལ། །བྱིན་རླབས་མེ་ལྕེས་སྲིད་པའི་ཚང་ཚིང་བསྲེགས། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ཤིང་རྟའི་ལམ་སྲོལ་ལ། །བདག་གཞན་འགྲོ་ཀུན་འཇུག་ནུས་བྱིན་གྱིས་རློབས། །འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་སྣང་བ་ཡིས། །གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་མུན་ཁང་བརྟོལ་ནས་ཀྱང༌། །རྟོག་བྲལ་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་བརྒྱུད་མངོན་གྱུར་ནས། །མགོན་པོ་ཁྱོད་དང་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མོས་གུས་ཤུགས་ཀྱིས་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེ་གཡོས། །སྐུ་བཞིའི་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་བཞི་ཡི་རྣམ་རོལ་གྱིས། །དབང་བཞིའི་མངོན་རྟོགས་གཅིག་ཆར་བསྩལ་བར་གྱུར། །སྣང་སྟོང་སྒྱུ་མ་ཆེན་པོའི་སྐུ་རྡོ་རྗེ། །ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་འཇམ་དཔལ་དེ་བཞིན་གཤེགས། །སྣང་བཅས་སྲིད་ཞི་ཁྱབ་པའི་བླ་མ་ནི། །དངོས་མཚན་ལས་འདས་བུམ་དབང་གྲུབ་མཐའ་སྙེགས། །གྲགས་སྟོང་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་རོལ་མོ་ནི། །ཆོས་སྒོ་བརྒྱད་ཁྲི་བཞི་སྟོང་ལྟར་བསྒྲགས་ཀྱང༌། །ངེས་དོན་བརྗོད་བྲལ་གཞོམ་མེད་དབྱིངས་ཀྱི་སྲོག །ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་ཆོས་སྐུ་གཅིག་ཏུ་ཟླུམ། །བདེ་སྟོང་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་གཤིས་ལུགས་ནི། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་བྱིན། །ཟུང་འཇུག་དཔེ་དོན་འདྲེན་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས། །ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དེ་ཉིད་མངོན་གྱུར་ཤོག །གཞི་གྲོལ་འཇམ་དཔལ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་གཤིས། །རྒྱུ་རྐྱེན་ལས་འདས་རང་བྱུང་ཡེ་ཤེས་ཀློང༌། །ཡིད་དཔྱོད་མཚན་རྟོག་བྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད་ཆེར། །བསྐུར་ཐོབ་བྲལ་བའི་དབང་གི་དོན་རྟོགས་ནས། །དུས་གསུམ་ནམ་ཡང་འཁྲུལ་པས་མིྃ་ཕམྃ་ཞིང༌། །ཡེ་ཤེས་སྐུ་གཅིག་འཇྃམ་དཔྃལ་གདོད་མའི་གཤིས། །རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཉིད་དང༌། །གཉིས་མེད་རྟེན་འདིར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །རྡོྃ་རྗེྃའི་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་ཆེས་གསལ་བས། །སྣང་སྲིད་བདེ་ཆེན་ཟག་མེད་དཔལ་གྱིས་འབྱོར། །མགོན་པོ་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་གསང་བ་ལ། །འགྲོ་ཀུན་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །དེ་སྐད་ནང་གི་འཇམ་དཔལ་ཨ་ཛི་ཏས། །བྱིན་རླབས་དྲོད་བཅུད་དད་པའི་ཆུ་སྐྱེས་ཀྱིས། །འཐུང་བའི་སྐལ་བཟང་ཐོབ་པ་མངྒ་ལ། །གཏད་མེད་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་རྨོངས་པ་ལ། །ལུང་རྟོགས་སྦྲང་རྩིས་ཕྱུག་པའི་ངུར་སྨྲིག་འཛིན། །ཡང་དག་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་གུར་གུམ་ཕྲེང༌། །མགུལ་པར་འཆང་བའི་ཆོས་གྲོགས་སྡེ་སྣོད་སྨྲ། །ཀརྨ་ཕྲིན་ལས་ཉི་མས་བསྐུལ་བ་ལས། །ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་སྨན་ལྗོངས་སྤ་གྲོའི་ཆར། །སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་ནས་ལྷག་པའི་ལྷ། །སྒྲུབ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་བགྱིས་པའི་སྐབས། །གང་དྲན་ཡི་གེར་བྲིས་པའི་སྲིན་བུའི་རྗེས། །འདི་ལ་ལེགས་བྱས་ཞི་བསིལ་ཆ་མཆིས་ན། །འགྲོ་ཀུན་སྙིགས་མའི་རྒུད་པས་མིྃ་ཕམྃ་པ། །འཇྃམ་དཔྃལ་དཔའ་བོ་དགྱེས་པའི་རྣམ་ཐར་ཆེའི། །རྒྱྃ་མཚོྃར་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །དགེའོ། མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

@#/_______/mi pham 'jam pa'i dbyangs kyi nges pa don gyi bla ma'i rnal 'byor bzhugs/____/kun gzigs 'jam pa'i rdo rje dngos/__/mi pham phyogs las rnam rgyal gyi/__/nges pa don gyi dgongs pa dang*/__/'brel ba'i bla ma'i rnal 'byor ni/__na mo/__/kun mkhyen ye shes snang ba'i nyin byed kyis/__/mi~M shes sgrib pa'i sbubs rgya brtol nas kyang*/__/bdud bzhi phama~M mdzad bla ma 'ja~Mm pa'i dbyanga~Ms/__/rang rig lhun rdzogs chen por skyabs su mchi/__/gnyis 'dzin 'khrul pas nam yang mi~M phama~M pa'i/__/srid zhi'i g.yul las rnama~M rgyala~M many+dzu shrI/__/sras bcas rgyal ba'i rnam thar rgya~M mtsho~M'i gter/__/'gro kun dbugs chen 'byin phyir sems skyed do/___a/__/snang srid kun brtags sgyu ma'i_'khrul rtog gis/__/mi~M sgrib dag chen sku dang ye shes dal/__/mgon po kun gzigs zhing gi bkod pa yis/__/lhun rdzogs 'og min chen po'i gzhal yas dbus/__/kun bzang sgyu 'phrul dra ba'i mchod sprin gyis/__/sdug bsngal kun 'byung 'khrul snang phama~M mdzad cing*/__/rgyal kun yab gcig 'ja~Mm dpa~Ml gzhon nu yi/__/zag med rnam thar gcig 'dus 'khor lo'i mgon/__/phyogs las rnama~M rgyala~M ma hA paN+Di ta/__/dkar gsal gzhon mdzes mtshan dpe'i gzi byin brjid/__/khro 'dzum lhun chags snang srid zil gyis gnon/__/phyag g.yas chos 'chad pad sdong brtse chen gyis/__/'dab brgya bzhad pa'i ze'u 'brur mkhyen gnyis kyi/__/ye shes ral gris mi~M shes sgrib pa gcod/__/g.yon pas mnyam bzhag sde snod glegs bam bsnams/__/lung rtogs chos sgo 'byed la chags thogs bral/__/rnam gsum chos gos ngur smrig rgyal mtshan gyis/__/mthu stobs dpal 'bar rgol ngan bdud bzhi phama~M/__/zhabs zung phyed skyil pad zla'i steng 'gying bas/__/phyogs las rnama~M rgyala~M chos kyi grags pa dngos/__/mtha' yas shes bya gzigs pa'i rnam dpyod kyis/__/chos rab rnam 'byed paN zhu dbang mdog gsol/__/mkha' khyab ye shes sku ni gzhom gzhig bral/__/snang stong rdo rje rnon po'i gzi byin las/__/rab 'byams sras bcas rgyal kun spro bsdus bdag__/'ja~Mm dpa~Ml dgyesa~M pa'i~M ranga~M mdanga~Ms zhing kun gsal/__/'gag med gsung gsang zab rgyas rdo rje'i sgra/__/mtsho~M byunga~M dbyangs kyi rgyal mo'i mgrin glu bzhin/__/thun mong thun min chos sgo 'byams klas pas/__/phan bde'i lang tsho bzha~Md pa'i~M ge~M sara~M mdzes/__/khyod thugs mi~M shes nongs pas ma phama~M dbyings/__/'oda~M gsa~Ml khyab gdal rdo~M rje~M nam mkha'i dkyil/__/dngos mtshan las 'das sangs rgyas thams cad kyi/__/ye shes sems dpa'i ngo bor dgyes dgur bzhugs/__/zag med yon tan bral smin mthar son pas/__/sangs rgyas kun gyi mdzad pa khyod la rdzogs/__/che~M ba'i che mcho~Mg bla ma rin po che/__/sku lnga lhun rdzogs dgye~Ms pasa~M rol bar mdzad/__/nam mkha' ji srid mkha' khyab 'gro ba'i slad/__/gang 'dul phrin las ma 'gag der snang bas/__/skyon bral pa~Md+ma~M bzhad pa'i thugs bskyed ni/__/rgyal kun dgyes pa'i phrin las mdzad pa'i mgon/__/nges pa'i don du srid zhi gnyis med tshul/__/zab gsang bsam mi khyab pa'i dbyings sim kyang*/__/rnam rol ma 'gag dad mos rab yangs mkhar/__/dran pas gdung sel bla ma lham mer gsal/__/ye shes gsang bas srid zhi mnyam par brdal/__/gang 'dul mdzad pa'i byin rlabs thugs rje myur/__/nges don bla ma ye shes sku can la/__/yid ches rang ngo shes pas phyag 'tshal lo/__/khyed ni chos dbyings bde ba chen po'i klong*/__/dgyes pa'i sgyu 'phrul nam yang 'pho 'gyur bral/__/ci snang ye shes sgyu ma rol pa yi/__/mchod pa dam pa'i srid zhu'i bsnyen bkur bgyid/__/ma rtogs gnyis su snang ba'i las nyon gyis/__/mi~M phama~M ye shes gcig gi ngo bo'i klong*/__/'khor 'das ka nas dag pa'i lta gding gis/__/'gyod tshangs chen por rang shar rang grol 'bul/__/chos kyi dbyings dang mnyam pa'i sku ye shes/__/zag med gsang ba mi zad rgyan gyi dbyings/__/so so rang gis rig pa'i spyod yul can/__/yul med mnyam pas rjes su yi rang ngo*/__/zab dang rgya che'i chos kyi sgo bsam yas/__/so so yang dag rig bzhi'i blo~M grosa~M kyis/__/'byed pas dri~M meda~M rgyal pa'i dgongs pa'i mthil/__/rtogs byed chos 'khor bskor bar snying nas bskul/__/don dam dbyings su skye 'chi las 'das kyang*/__/kun rdzob sprul pa'i rol pa mkha' khyab tu/__/spro mdzad rnam bcas 'jam dpal gzhon nu'i tshul/__/'gro 'di'i snang ngor mi 'gog ston par bskul/__/dus gsum legs byas rnam dkar zla ba'i 'dzum/__/chos nyid kun gsal dbyings su ches gsal bas/__/srid zhi'i gdung sel dge legs ku mu dAs/__/mdzes pas tshogs gnyis cha shas yongs rdzogs shog__/mi~M phama~M mgon po'i dgongs don mngon sum rtogs/__/'ja~Mm pa'i dbyanga~Ms bzhin shes bya kun la mkhas/__/phyogs las rnama~M rgyala~M chos kyi grags pa bzhin/__/snyan pas rgya~M mtsho~M'i gos khyab gsol ba 'debs/__/sras dang bcas pa'i rgyal ba bskal ba'i bar/__/mchod las bla ma'i gsang gsum cha shas tsam/__/rjes su dran pas rnam grol 'bras sbyin pa'i/__/mdo rgyud lung gis bsngags bzhin gsol ba 'debs/__/sna tshogs theg pas sgrub bya mthar thug ni/__/thams cad mkhyen pa'i ye shes nyag gcig ste/__/de nyid bla mar shar ba 'jam pa'i dbyangs/__/sangs rgyas kun gyi yab gcig gsol ba 'debs/__/dus mthar lha mchog kun las 'jam pa'i dbyangs/__/'grub thag nye bar rgyal bas lung las bsngags/__/de nyid bla mar shar ba khyod nyid phyir/__/khyed shes dad pa'i ngang nas gsol ba 'debs/__/rnam pa mos gus skya reng gis bsus kyang*/__/ngo bo khyod nyid rang rig dbyings su bzhugs/__/gnas lugs ji bzhin rtogs phyir gsol 'debs na/__/dgongs brgyud 'pho ba chen po'i dbang bskur stsol/__/chos nyid ji bzhin rtogs pas 'jam mnyen zhing*/__/chos can gzungs spobs 'phrul gyi lde'u mig rno/__/zung 'jug sde snod rgyud sde'i zab rgyas dbyangs/__/sgrog mdzad dpral ba'i mig gcig gsol ba 'debs/__/zab mo brgyad ldan mi~M phama~M mgon po'i srol/__/shes bya kun gzigs klu sgrub dgongs pa'i srog__/'ja~Mm pa'i dbyanga~Ms dngos khyod kyis zung 'jug tu/__/sgrub pa'i dgongs don rtogs phyir gsol ba 'debs/__/tshul de 'dzin la log smra tshar gcod dang*/__/blo ldan rjes 'dzin tha snyad rig lam sgo/__/ston la chos kyi grags dang phyogs glang bzhin/__/phyoga~Ms lasa~M rnama~M rgyala~M dpa' bor gsol ba 'debs/__/khyad par snga 'gyur bka' gter zung 'jug gi__/theg mchog seng ge'i sgra sgrog kun mkhyen rje/__/slar yang byon pa'i don ldan grags snyan rngas/__/phrin las rgya mtsho'i mthar khyab gsol ba 'debs/__/ngan rtog gya gyu'i yang dag rig lam sgrib/_/tshul min smra ba'i 'byung byas ca co 'byin/__/chos ltar bcos pa'i mun sprul bsal mdzod ces/__/gdung shugs mchi ma 'khrugs pas gsol 'debs na/__/ye shes klong nas dgongs pa'i rtsal bskyed la/__/byin rlabs me lces srid pa'i tshang tshing bsregs/__/rgyal ba dgyes pa'i shing rta'i lam srol la/__/bdag gzhan 'gro kun 'jug nus byin gyis rlobs/__/'od gsal ye shes chen po'i snang ba yis/__/glo bur 'khrul pa'i mun khang brtol nas kyang*/__/rtog bral chos sku'i dgongs brgyud mngon gyur nas/__/mgon po khyod dang mnyam par byin gyis rlobs/__/mos gus shugs kyis bla ma'i thugs rje g.yos/__/sku bzhi'i phyi nang gsang ba'i dkyil 'khor nas/__/rdo rje'i ye shes bzhi yi rnam rol gyis/__/dbang bzhi'i mngon rtogs gcig char bstsal bar gyur/__/snang stong sgyu ma chen po'i sku rdo rje/__/ye shes lus can 'jam dpal de bzhin gshegs/__/snang bcas srid zhi khyab pa'i bla ma ni/__/dngos mtshan las 'das bum dbang grub mtha' snyegs/__/grags stong rdo rje nA da'i rol mo ni/__/chos sgo brgyad khri bzhi stong ltar bsgrags kyang*/__/nges don brjod bral gzhom med dbyings kyi srog__/zab zhi spros bral chos sku gcig tu zlum/__/bde stong 'pho 'gyur med pa'i gshis lugs ni/__/rnam kun mchog ldan rdo rje btsun mo'i byin/__/zung 'jug dpe don 'dren pa'i ye shes kyis/__/lhan cig skyes pa'i de nyid mngon gyur shog__/gzhi grol 'jam dpal dang po'i sangs rgyas gshis/__/rgyu rkyen las 'das rang byung ye shes klong*/__/yid dpyod mtshan rtog bral ba'i chos nyid cher/__/bskur thob bral ba'i dbang gi don rtogs nas/__/dus gsum nam yang 'khrul pas mi~M phama~M zhing*/__/ye shes sku gcig 'ja~Mm dpa~Ml gdod ma'i gshis/__/rgyal ba dgyes pa'i mgon po khyod nyid dang*/__/gnyis med rten 'dir mngon par byang chub shog__/rdo~M rje~M'i ye shes snang ba ches gsal bas/__/snang srid bde chen zag med dpal gyis 'byor/__/mgon po sras bcas rgyal ba'i gsang ba la/__/'gro kun longs su spyod pa'i bkra shis shog__/de skad nang gi 'jam dpal a dzi tas/__/byin rlabs drod bcud dad pa'i chu skyes kyis/__/'thung ba'i skal bzang thob pa mang+ga la/__/gtad med rgyal khams nyul ba'i rmongs pa la/__/lung rtogs sbrang rtsis phyug pa'i ngur smrig 'dzin/__/yang dag thos bsam sgom pa'i gur gum phreng*/__/mgul par 'chang ba'i chos grogs sde snod smra/__/karma phrin las nyi mas bskul ba las/__/kha bzhi lho yi sman ljongs spa gro'i char/__/skyer chu'i gtsug lag khang nas lhag pa'i lha/__/sgrub bka' brgyad kyi sgrub chen bgyis pa'i skabs/__/gang dran yi ger bris pa'i srin bu'i rjes/__/'di la legs byas zhi bsil cha mchis na/__/'gro kun snyigs ma'i rgud pas mi~M phama~M pa/__/'ja~Mm dpa~Ml dpa' bo dgyes pa'i rnam thar che'i/__/rgya~M mtsho~Mr gcig tu 'dres pa'i rgyur gyur cig___/dge'o/__mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information