གྲུབ་མཆོག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་ལ་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྤྲིན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title grub mchog brtson 'grus bzang po la bsngags pa'i me tog bstar la brgyus pa 'chi med bdud rtsi'i mchod sprin DKR-KABUM-02-KHA-050.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 50, Text 23, Pages 276-277 (Folios 17b6 to 18b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. grub mchog brtson 'grus bzang po la bsngags pa'i me tog bstar la brgyus pa 'chi med bdud rtsi'i mchod sprin. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 276-277. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཅེས་པའང་མེ་འབྲུག་གནམ་ལོ་གསར་འཆར་དགའ་སྟོན་དུ་མཚུངས་མེད་གྲུབ་པ་ཆེན་པོས་དགྱེས་པར་བསྐྱངས་བའི་འབངས་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་གང་ཤར་སོར་མོའི་རྟ་ལ་བསྐྱོན་པའི་སྲིན་རྗེས་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག

/ces pa'ang me 'brug gnam lo gsar 'char dga' ston du mtshungs med grub pa chen pos dgyes par bskyangs ba'i 'bangs 'od gsal thugs mchog rdo rjes gang shar sor mo'i rta la bskyon pa'i srin rjes dge bar gyur cig

[edit]
གྲུབ་མཆོག་བརྩོན་འགྲུས་བཟང་པོ་ལ་བསྔགས་པའི་མེ་ཏོག་བསྟར་ལ་བརྒྱུས་པ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་མཆོད་སྤྲིན་བཞུགས། ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷི་བྷ་ཝནྟུ། ཀ་རུ་ཎི་ཀའི་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲིན་དཀར་གཡོས་པ་ལས། །ཁ་བའི་ལྗོངས་ཀྱི་གྲུབ་པའི་དེད་དཔོན་རྨད་བྱུང་མཐུ། །ག་བུར་འཛིན་དབང་ཆ་ཤས་རབ་རྫོགས་རྣམ་ཐར་ཅན། །ང་བདག་ལས་ཉོན་རྙོགས་པ་བགྲུངས་ཕྱིར་དད་པས་བསྔགས། །ཅ་ཅོའི་ཚིག་ཙམ་མ་ཡིན་དོན་གྱི་པད་འབྱུང་དངོས། །ཆ་ཤས་མཚན་གྱི་ཟེགས་མ་ཐོས་ཀྱང་འཇིགས་ཀུན་སྐྱོབ། །ཇ་ཧང་མདངས་འཛིན་དབང་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་མཆོག །ཉ་ཡི་ཏོག་ཅན་མཐར་མཛད་དཔའ་བོ་ཁྱོད་ལ་བསྟོད། །ཏ་ན་ག་ཎའི་རྡོ་རྗེའི་གསང་སྤྱོད་གྲུབ་པ་ཡིས། །ཐ་མལ་ལས་འདས་རྡོ་རྗེ་ནང་གི་ཉིན་བྱེད་གསལ། །ད་ལྟ་སྙིགས་མའི་མུན་སེལ་གྲུབ་པའི་རོལ་རྩེད་ཀྱིས། །ན་རྒ་སྐྱེ་འཆི་མཚོ་ལས་རབ་བརྒལ་འཆི་མེད་གྲུབ། །པཱ་ར་མི་ཏ་ཤེས་རབ་ཕར་ཕྱིན་བརྒྱད་སྟོང་པའི། །ཕ་མཐའ་ཡས་པའི་ཚིག་དོན་རྨད་བྱུང་བདུད་རྩིའི་སྐྱེས། །བ་ཀུ་ལ་ཡི་གནས་བརྟན་ཆེ་ལས་ལེགས་གསན་ནས། །མ་རིག་མུན་སྤྲུལ་སེལ་མཛད་མགོན་ཁྱོད་གཅིག་ཏུ་གུས། །ཙཱ་རི་ཏྲ་སོགས་རྡོ་རྗེའི་གནས་ཡུལ་དུར་ཁྲོད་དུ། །ཚ་གྲང་རོ་སྙོམས་རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་ལེགས་བགྲོད་ནས། །ཛ་ལནྡྷ་བཞིན་དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་རྗེར་བྱོན། །ཝ་ལྟར་སྐྱོབ་མེད་ཀླ་ཀློའི་ཚོགས་ཀུན་བརྟུལ་མཛད་བསྔགས། །ཞ་རེངས་བྲལ་བའི་དབུ་མར་ས་བཅུ་རྫོགས་པ་ལས། །ཟྭ་ལྟར་རྩུབ་པའི་རླུང་སེམས་ངལ་གསོས་དགའ་བཞིའི་འགྲོས། །འ་འོལ་ཙམ་མིན་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་སྲོག་སྨིན་པའི། །ཡ་མཚན་ཉེ་རྒྱུ་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོས་བསྩལ་ལ་འདུད། །ར་མེ་ཤྭ་རིར་གསང་སྤྱོད་སྙན་བརྒྱུད་སྲོག་གི་ཟུངས། །ལ་ལཱ་ར་ས་དྷཱུ་ཏིར་དག་བྱེད་ཕོ་ཉའི་ལམ། །ཤ་ཤ་དྷཱ་རའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞིན་མཛེས་སྨིན་གྲོལ་གྱིས། །ས་གསུམ་གདུལ་བྱ་སྐལ་བཟང་བྱས་པའི་ངོ་མཚར་རྨད། །ཧ་རིའི་ནགས་ཚལ་རླུང་གིས་གཡོས་པའི་ངད་བཟང་བཞིན། །ཨ་ཧོ་གྲུབ་པ་མཆོག་གི་རྣམ་ཐར་མཚར་སྡུག་གིས། །ཧ་ཅང་ཡིད་རབ་འཕྲོག་བྱེད་དད་བརྒྱའི་ཤུགས་གཡོས་པས། །ཨ་ལ་ལ་ཞེས་བསྔགས་པའི་གླིང་བུ་སྒྲོགས་འདིས་ཀྱང༌། །ཨོ་ཌི་ཡ་ནའི་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོའི་མཆོག་གྲུབ་བཞིན། །ཨེ་མ་བདག་ཀྱང་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྲོག་གྲུབ་ནས། །ཨུ་ད་དྷི་ལྟར་རབ་དཀར་སྒོ་གསུམ་ལས་མཐའ་དག །ཨེ་མ་རིས་མེད་བསྟན་འགྲོའི་སྨན་མཆོག་ཉིད་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་མེ་འབྲུག་གནམ་ལོ་གསར་འཆར་དགའ་སྟོན་དུ་མཚུངས་མེད་གྲུབ་པ་ཆེན་པོས་དགྱེས་པར་བསྐྱངས་བའི་འབངས་འོད་གསལ་ཐུགས་མཆོག་རྡོ་རྗེས་གང་ཤར་སོར་མོའི་རྟ་ལ་བསྐྱོན་པའི་སྲིན་རྗེས་དགེ་བར་གྱུར་ཅིག
[edit]

!___grub mchog brtson 'grus bzang po la bsngags pa'i me tog bstar la brgyus pa 'chi med bdud rtsi'i mchod sprin bzhugs/__oM swasti sid+d+hi b+ha wan+tu/__ka ru Ni ka'i mkhyen brtse'i sprin dkar g.yos pa las/__/kha ba'i ljongs kyi grub pa'i ded dpon rmad byung mthu/__/ga bur 'dzin dbang cha shas rab rdzogs rnam thar can/__/nga bdag las nyon rnyogs pa bgrungs phyir dad pas bsngags/__/ca co'i tshig tsam ma yin don gyi pad 'byung dngos/__/cha shas mtshan gyi zegs ma thos kyang 'jigs kun skyob/__/ja hang mdangs 'dzin dbang chen he ru ka dpal mchog__/nya yi tog can mthar mdzad dpa' bo khyod la bstod/__/ta na ga Na'i rdo rje'i gsang spyod grub pa yis/__/tha mal las 'das rdo rje nang gi nyin byed gsal/__/da lta snyigs ma'i mun sel grub pa'i rol rtsed kyis/__/na rga skye 'chi mtsho las rab brgal 'chi med grub/__/pA ra mi ta shes rab phar phyin brgyad stong pa'i/__/pha mtha' yas pa'i tshig don rmad byung bdud rtsi'i skyes/__/ba ku la yi gnas brtan che las legs gsan nas/__/ma rig mun sprul sel mdzad mgon khyod gcig tu gus/__/tsA ri tra sogs rdo rje'i gnas yul dur khrod du/__/tsha grang ro snyoms rdzu 'phrul chen pos legs bgrod nas/__/dza lan+d+ha bzhin dpa' bo DA ki'i tshogs rjer byon/__/wa ltar skyob med kla klo'i tshogs kun brtul mdzad bsngags/__/zha rengs bral ba'i dbu mar sa bcu rdzogs pa las/__/zwa ltar rtsub pa'i rlung sems ngal gsos dga' bzhi'i 'gros/__/'a 'ol tsam min lhan skyes ye shes srog smin pa'i/__/ya mtshan nye rgyu rdo rje phag mos bstsal la 'dud/__/ra me shwa rir gsang spyod snyan brgyud srog gi zungs/__/la lA ra sa d+hU tir dag byed pho nya'i lam/__/sha sha d+hA ra'i dkyil 'khor bzhin mdzes smin grol gyis/__/sa gsum gdul bya skal bzang byas pa'i ngo mtshar rmad/__/ha ri'i nags tshal rlung gis g.yos pa'i ngad bzang bzhin/__/a ho grub pa mchog gi rnam thar mtshar sdug gis/__/ha cang yid rab 'phrog byed dad brgya'i shugs g.yos pas/__/a la la zhes bsngags pa'i gling bu sgrogs 'dis kyang*/__/o Di ya na'i slob dpon chen po'i mchog grub bzhin/__/e ma bdag kyang 'chi med rdo rje'i srog grub nas/__/u da d+hi ltar rab dkar sgo gsum las mtha' dag__/e ma ris med bstan 'gro'i sman mchog nyid gyur cig__/ces pa'ang me 'brug gnam lo gsar 'char dga' ston du mtshungs med grub pa chen pos dgyes par bskyangs ba'i 'bangs 'od gsal thugs mchog rdo rjes gang shar sor mo'i rta la bskyon pa'i srin rjes dge bar gyur cig_

Footnotes

Other Information