DKR-KABUM-02-KHA-049-06

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཨ་ཧོ། སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་རང་བྱུང་སོགས།
Wylie title a ho srid zhi'i khyab bdag rang byung sogs DKR-KABUM-02-KHA-049.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 49, Text 6, Pages 247-248 (Folios 10b2 to 11a3)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. A ho srid zhi'i khyab bdag rang byung sogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 247-248. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Calling the Lama from Afar - bla ma rgyang 'bod
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/dilgo-khyentse/calling-guru-from-afar-aho-sishi
Colophon

།ཅེས་བསྒྲུབ་བརྩོན་སྣེའུ་གདོང་བན་ཚང་བླ་མས་བསྐུལ་ངོར་བླ་མའི་གཟུགས་བརྙན་མངྒ་ལས་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཏྟ།

/ces bsgrub brtson sne'u gdong ban tshang bla mas bskul ngor bla ma'i gzugs brnyan mang+ga las shrI b+hU tis bris pa dge zhing don dang ldan par gyur cig__/mang+ga lat+ta/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༈ ཨ་ཧོ། སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་རང་བྱུང་དང་པོ་ཡི་སངས་རྒྱས། །འོད་གསལ་སྐུ་དང་ཡོན་ཏན་མི་ཟད་པའི་འབྱུང་གནས། །ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་བརྡལ་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཅན་གྱི་སྟོན་པ། །ཆོས་སྐུའི་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་མཆོག་རྩལ་མཁྱེན་ནོ། །རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་རྣམ་རོལ་གྱི་བཀོད་པ། །བསམ་ཡས་སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་གྱི་བྱེད་པོ། །བདེ་སྟོང་འཕོ་འགྱུར་མེད་པའི་ཐིག་ལེ་རུ་ཤར་བ། །ལོངས་སྐུའི་བླ་མ་པདྨ་དབང་ཆེན་རྩལ་མཁྱེན་ནོ། །མ་ལུས་སྲས་དང་བཅས་པའི་རྒྱལ་ཀུན་གྱི་ཕྲིན་ལས། །འཇམ་མགོན་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་མཚན་དཔེ་རུ་བཞད་པས། །རིས་མེད་བསྟན་འགྲོའི་དགེ་མཚན་འདོད་པ་རུ་འཇོ་མཛད། །སྤྲུལ་སྐུའི་བླ་མ་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་དེ་མཁྱེན་ནོ། །བཀའ་དྲིན་མཚུངས་ཟླ་བྲལ་བའི་དྲིན་ཆེན་གྱི་བླ་མ། །འབྲལ་མེད་སྤྱི་གཙུག་རྒྱན་དུ་རྟག་པ་རུ་བཞུགས་ནས། །དགོངས་བརྒྱུད་བྱིན་རླབས་ཟབ་མོའི་ཉིན་བྱེད་ཀྱི་སྣང་བ། །མྱུར་དུ་སྙིང་ལ་ཕོབ་ཅིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་དབང་བསྐུར། །དད་དང་སྙིང་རྗེ་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་ཀྱིས་རྒྱུད་དུལ། །བསྐྱེད་དང་རྫོགས་པ་མཐར་སོན་དབང་བཞི་ཡི་ལམ་གྱིས། །མཐར་ཐུག་གདོད་མ་ཆོས་སྐུའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་འགོད་པས། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རང་རློབས་ཤིག །ཅེས་བསྒྲུབ་བརྩོན་སྣེའུ་གདོང་བན་ཚང་བླ་མས་བསྐུལ་ངོར་བླ་མའི་གཟུགས་བརྙན་མངྒ་ལས་ཤྲཱི་བྷཱུ་ཏིས་བྲིས་པ་དགེ་ཞིང་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །མངྒ་ལཏྟ།
[edit]

!__a ho/_srid zhi'i khyab bdag rang byung dang po yi sangs rgyas/_/'od gsal sku dang yon tan mi zad pa'i 'byung gnas/_/chos dbyings khyab brdal ye shes sku can gyi ston pa/_/chos sku'i bla ma rdo rje thugs mchog rtsal mkhyen no/_/rab 'byams dkyil 'khor rgya mtsho'i rnam rol gyi bkod pa/_/bsam yas spro dang bsdu ba'i cho 'phrul gyi byed po/_/bde stong 'pho 'gyur med pa'i thig le ru shar ba/_/longs sku'i bla ma pad+ma dbang chen rtsal mkhyen no/_/ma lus sras dang bcas pa'i rgyal kun gyi phrin las/_/'jam mgon dpal ldan bla ma'i mtshan dpe ru bzhad pas/_/ris med bstan 'gro'i dge mtshan 'dod pa ru 'jo mdzad/_/sprul sku'i bla ma mkhyen brtse'i 'od zer de mkhyen no/_/bka' drin mtshungs zla bral ba'i drin chen gyi bla ma/_/'bral med spyi gtsug rgyan du rtag pa ru bzhugs nas/_/dgongs brgyud byin rlabs zab mo'i nyin byed kyi snang ba/_/myur du snying la phob cig ye shes kyi dbang bskur/_/dad dang snying rje nges 'byung byang sems kyis rgyud dul/_/bskyed dang rdzogs pa mthar son dbang bzhi yi lam gyis/_/mthar thug gdod ma chos sku'i rgyal thabs la 'god pas/_/thugs yid gcig tu 'dres par byin gyis rang rlobs shig_/ces bsgrub brtson sne'u gdong ban tshang bla mas bskul ngor bla ma'i gzugs brnyan mang+ga las shrI b+hU tis bris pa dge zhing don dang ldan par gyur cig__/mang+ga lat+ta/

Footnotes

Other Information