DKR-KABUM-02-KHA-050-08

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ལ་བསྔགས་པ་འདོད་འབྱུང་དབྱིག་གི་སྒྲ་སྙན།
Wylie title gu ru skyes mchog tshul bzang la bsngags pa 'dod 'byung dbyig gi sgra snyan DKR-KABUM-02-KHA-050.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 50, Text 8, Pages 259-260 (Folios 10a5 to 11a4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Gu ru skyes mchog tshul bzang la bsngags pa 'dod 'byung dbyig gi sgra snyan. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 259-260. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Verses of Praise - bstod pa

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
གུ་རུ་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་ལ་བསྔགས་པ་འདོད་འབྱུང་དབྱིག་གི་སྒྲ་སྙན་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཀ་ལ་པིངྐའི་གླུ་ལྟར་ཤིས་པའི་ཚིག །ཁ་རྡུལ་མེ་ཏོག་ལས་ལྷག་རྣམ་དཀར་འབྲས། །ག་བུར་སྨན་གྱིས་ཚད་གདུང་བཞིན་སེལ་ལྷ། །ང་ཡི་སྐྱབས་གཅིག་སྐྱེས་མཆོག་ཚུལ་བཟང་གྲགས། །ཅ་རེ་ཚོགས་དྲུག་ཡུལ་དུ་ཡིད་འོང་རྫས། །ཆ་བྱད་གོས་རྒྱན་ཟས་ནོར་འདོད་དགུའི་དབྱིག །ཇ་ཆང་ས་གསུམ་དཔལ་འབྱོར་ཕུན་ཚོགས་གཏེར། །ཉ་ཟླས་སྐྱོང་བའི་ཆུ་གཏེར་བཞིན་སྩོལ་མཛད། །ཏ་ནའི་ནུ་མ་མྱོས་བུམ་རབ་སྒེག་དཔལ་མོའི་གྲོགས། །ཐ་དད་ས་གསུམ་སྲིད་ཞིའི་དགེ་ལེགས་གཏེར། །དཱ་ནའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པའི་འབྲས་བུ་ལས། །ན་ཚོད་གསར་དུ་བདོ་བཞིན་སྩོལ་ལ་བསྟོད། །པ་ར་སིདྡྷི་ལུང་རྟོགས་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན། །ཕ་མཐའ་ཡས་པའི་ཞིང་ཁྱབ་ཕན་བདེའི་ལས། །བ་མཆོག་རིན་ཆེན་བུམ་བཟང་དཔག་བསམ་ཚལ། །མ་ལུས་དབྱིག་ཀུན་ཁྱོད་ཀྱི་མཐུ་ལས་སྣང༌། །ཙནྡན་ནགས་ལས་འཕོས་པའི་ལྷོ་རླུང་གིས། །ཚ་གདུང་སེལ་བཞིན་ཁྱོད་མཚན་ལྷ་དབང་རྔས། །ཛ་ཡནྟུ་ཞེས་བསྐུལ་བས་ཆེ་རྒུའི་ཚོགས། །ཝ་སྐྱེས་ལྟར་འཁུམ་ཕྱག་གིས་འདུད་པར་བྱེད། །ཞྭ་ཉེ་ལྟར་ལྕིའི་ལྔ་བདོའི་རྒུད་པ་ཡིས། །ཟ་འདྲེ་ཡི་དྭགས་བཞིན་དུ་རྒུད་པའི་དབལ། །འ་འོལ་ཙམ་མིན་སེལ་མཛད་གནོད་གནས་དབང༌། །ཡ་མཚན་རྨད་བྱུང་དཔལ་སྟུག་གྲགས་པས་ལྕིད། །ར་ལུག་རྟ་ནོར་རྔོག་ཆགས་གཅན་གཟན་ཁྱུ། །ལ་ཀླུང་ཁྱབ་པའི་ཕྱུགས་དང་རིན་ཆེན་དབྱིག །ཤ་ཟ་གནོད་སྦྱིན་ཟས་ནོར་གོ་མཚོན་དང༌། །ས་གསུམ་ཕྱྭ་གཡང་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་སྙེམས། །ཧྭག་གི་ཟས་བཞིན་ཁྱོད་མཚན་ནོར་བུའི་ཏོག །ཨ་ཧོ་དགྱེས་པས་མཆོད་པའི་དེ་མ་ཐག །ཨ་རུའི་སྨན་བཞིན་རྒུད་སེལ་བདུད་རྩིའི་སྐྱེས། །ཨ་ཧོ་དགོས་པ་ཆེན་པོ་སྩོལ་ལ་བསྟོད། །ཨེ་མ་མགོན་ཁྱོད་དཔལ་ལ་ཡིད་དྭངས་བས། །ཨ་དཱི་ཀ་དཱིའི་ཕྲེང་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད། །ཨུ་རྒྱན་བླ་མའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལ་བསྔགས་མཐུས། །ཨོ་ཌཱིའི་གྲོང་བཞིན་གྲུབ་གཉིས་མྱུར་སྩོལ་གསོལ། །བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་རབ་བྱེད་དྲུག་པའོ།
[edit]

!___gu ru skyes mchog tshul bzang la bsngags pa 'dod 'byung dbyig gi sgra snyan zhes bya ba bzhugs/___ka la ping+ka'i glu ltar shis pa'i tshig__/kha rdul me tog las lhag rnam dkar 'bras/__/ga bur sman gyis tshad gdung bzhin sel lha/__/nga yi skyabs gcig skyes mchog tshul bzang grags/__/ca re tshogs drug yul du yid 'ong rdzas/__/cha byad gos rgyan zas nor 'dod dgu'i dbyig__/ja chang sa gsum dpal 'byor phun tshogs gter/__/nya zlas skyong ba'i chu gter bzhin stsol mdzad/__/ta na'i nu ma myos bum rab sgeg dpal mo'i grogs/__/tha dad sa gsum srid zhi'i dge legs gter/__/dA na'i pha rol phyin pa'i 'bras bu las/__/na tshod gsar du bdo bzhin stsol la bstod/__/pa ra sid+d+hi lung rtogs rdzogs ldan sprin/__/pha mtha' yas pa'i zhing khyab phan bde'i las/__/ba mchog rin chen bum bzang dpag bsam tshal/__/ma lus dbyig kun khyod kyi mthu las snang*/__/tsan+dan nags las 'phos pa'i lho rlung gis/__/tsha gdung sel bzhin khyod mtshan lha dbang rngas/__/dza yan+tu zhes bskul bas che rgu'i tshogs/__/wa skyes ltar 'khum phyag gis 'dud par byed/__/zhwa nye ltar lci'i lnga bdo'i rgud pa yis/__/za 'dre yi dwags bzhin du rgud pa'i dbal/__/'a 'ol tsam min sel mdzad gnod gnas dbang*/__/ya mtshan rmad byung dpal stug grags pas lcid/__/ra lug rta nor rngog chags gcan gzan khyu/__/la klung khyab pa'i phyugs dang rin chen dbyig__/sha za gnod sbyin zas nor go mtshon dang*/__/sa gsum phywa g.yang dngos grub 'dod dgu'i snyems/__/hwag gi zas bzhin khyod mtshan nor bu'i tog__/a ho dgyes pas mchod pa'i de ma thag__/a ru'i sman bzhin rgud sel bdud rtsi'i skyes/__/a ho dgos pa chen po stsol la bstod/__/e ma mgon khyod dpal la yid dwangs bas/__/a dI ka dI'i phreng ba'i tshigs su bcad/__/u rgyan bla ma'i sgyu 'phrul la bsngags mthus/__/o DI'i grong bzhin grub gnyis myur stsol gsol/__/bsngags brjod kyi rab byed drug pa'o/_

Footnotes

Other Information