DKR-KABUM-04-NGA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྐུ་ཕྲེང་མཛད་རྣམ་བསྡུས་པ།
Wylie title zhe chen rab 'byams sku phreng mdzad rnam bsdus pa DKR-KABUM-04-NGA-010.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 4, Text 10, Pages 131-143 (Folios 1a1 to 13a5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Zhe chen rab 'byams sku phreng mdzad rnam bsdus pa. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 4: 131-143. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Past Life Narratives - skye rabs - 'khrungs rabs
Colophon
  • First colophon: །ཞེས་པ་ཡན་སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་རབ་གསལ་ཟླ་བ་སྐུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་ཚེ་ན་ལྗགས་བསྒྲིགས་མཛད་པ་ལགས་སོ།།
  • Second colophon: སྐྱབས་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བྲིས་ལས་དཔེ་བཤུས་སོ།།
  • First colophon: /zhes pa yan skyabs rje rdo rje 'chang dil mgo mkhyen brtse rin po che 'jigs med rab gsal zla ba sku 'tsho zhing gzhes pa'i tshe na ljags bsgrigs mdzad pa lags so//
  • Second colophon: skyabs rje mkhyen brtse rin po che'i phyag bris las dpe bshus so//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། མདོ་ཁམས་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བསྟན་འཛིན་ཆེན་པོ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེ་སྐུ་ཕྲེང་དང་པོ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་སྐུ་འཁྲུངས་པའི་ཡུལ་ནི། དབུ་རུ་འཕན་ཡུལ་དུ་འབངས་མི་ཁྱིམ་མང་པོའི་བདག་པོའི་སྡེ་པ་མཐོན་པོའི་རིགས་སུ་ལྕགས་ཕོ་སྟག་གི་ལོ་ལ་འཁྲུངས། ཁྱིམ་ཐབས་ཀྱི་གྲྭ་བསྒྲིགས་ཀྱང་ཐུགས་ལ་མ་བཞེད་ནས་དགུང་ལོ་བཅུ་གསུམ་གྱི་དུས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གྲྭ་ས་ཆེན་པོ་འབྲས་ཡུལ་གྱི་སྐྱིད་ཚལ་དུ་བྲོས་ནས་ཆོས་ལ་བྱོན། སྐྱིད་ཚལ་མཁན་པོ་ལས་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེའི་སྒོར་ཞུགས། ཐུགས་འཛིན་གྱི་བསླབ་སྦྱོང་ཕལ་ཆེར་རྫོགས་པར་མཛད། ཁྱད་པར་སྡེ་བདུན་རྣམ་ངེས་སོགས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གཞུང་མང་པོར་མཁས་པར་སྦྱངས། དཔལ་འཁོར་ཆོས་སྡེ། རྟ་ནག་ཐུབ་བསྟན། གསེར་མདོག་ཅན། ངོར་པ་སོགས་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དམ་པ་མང་པོ་བླ་མར་བསྟེན། སྨིན་གྲོལ་གྱི་གདམས་ཟབ་མང་དུ་ཞུས། ས་སྐྱ་བདག་ཆེན་ཀུན་དགའ་བཀྲ་ཤིས་ལས་ས་ལུགས་ཀྱི་སྨིན་གྲོལ་གདམས་ངག་རྒྱ་ཆེར་གསན། ཁྱད་པར་ས་སྐྱ་གོང་དུ་ཀྱེ་རྡོར་གྱི་རྒྱུད་བཤད་མཛད་པས་དཔལ་ས་སྐྱའི་ལུགས་ལ་མཁས་པའི་གྲགས་པ་ཐོབ། འཇམ་མགོན་ས་སྐྱ་གོང་མ་རིན་པོ་ཆེས་ཐུགས་རྗེས་གཟིགས་པ་ཚད་མེད་པ་དང༌། བསྔགས་བརྗོད་དང་དབུགས་དབྱུང་བསྩལ། སླར་ཡང་གངས་ཅན་གྱི་ཁྲོད་ན་ཚད་མ་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་གསང་ཕུར་བཞུགས་ནས་མཚན་ཉིད་ཀྱི་མཐའ་རྒྱ་ལེགས་པར་བཅད་དེ། ཚད་མ་རིག་པ་ལ་མི་འཇིགས་པའི་གོ་འཕང་བརྙེས། གསང་ཕུ། ར་བ་སྟོད། འབྲས་ཡུལ་སྐྱིད་ཚལ་ལ་སོགས་པའི་མཚན་ཉིད་ཀྱི་གྲྭ་ས་རྣམས་སུ་གྲྭ་སྐོར་མཛད་ཅིང་མཁས་པའི་ཁྲོམ་ཐོག་ཆོད་པས། ཞྭ་ལམ་རབ་འབྱམས་པའི་མཚན་གྱི་ཅོད་པན་གྱིས་མཛེས་པར་མཛད། སེར་འབྲས་དགའ་གསུམ་རྒྱུད་སྟོད་སྨད་སོགས་ཀྱི་ཁྲི་གདན་ཟུར་གྱི་དཔོན་སློབ་ཐམས་ཅད་བླ་མར་བསྟེན་ནས་གསང་བདེ་འཇིགས་གསུམ་གྱི་གཙོས་དཔལ་རི་བོ་དགའ་ལྡན་པའི་བཀའ་སྲོལ་ཕལ་ཆེར་བདག་གིར་མཛད། ཀུན་མཁྱེན་ལྔ་པ་ཆེན་པོའི་སྐུའི་ཞབས་འབྲིང་པ། རྗེ་དེའི་ཞལ་སློབ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ་བོར་གྱུར་པ་དགེ་སློང་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པའི་ཞབས་ཕྱིར་འབྱོར་བས་གྲྭ་འཁོར་གྱི་ནང་མར་གྱུར། རྗེ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ལྔ་པ་ཆེན་པོ་དང་གནས་བརྟན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པ། ཡབ་སྲས་གཉིས་ཀ་ནས་གསར་རྙིང་གི་ཟབ་གནད་གང་ཆེའི་བཀའ་ཆོས་མང་དུ་གསན་ནས་ཐོས་བསམ་གྱི་སྒྲོ་འདོགས་གཅོད་པར་མཛད་པའི་ཚེ། སློབ་དཔོན་འཇམ་དབྱངས་གྲགས་པའི་ཞལ་ནས་ཁྱེད་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་སྣང་ཞིང་སྔོན་གསར་མ་ལ་མཁས་གྲགས་ཆེན་པོ་ཐོན་འདུག་ཀྱང༌། ད་ཕྱིན་སྔགས་རྙིང་མའི་རྫོགས་ཆེན་གྱི་རིང་ལུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡོད་ཚོད་དུ་འདུག་གསུངས་ཏེ། རྗེ་དེ་ལ་མངོན་མཁྱེན་ལ་ཆགས་ཐོགས་མི་མངའ་བས་ངེས་ཤེས་རྙེད་ཅིང་དག་སྣང་ཐོབ། དེ་དུས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་རྫོགས་ཆེན་པ་ཆེན་པོ་པདྨ་རིག་འཛིན་ཡེར་པར་བཞུགས་སྐབས་ཡིན་ཏེ། དེ་སྐབས་གནས་བརྟན་གྱིས་གཙོས་པའི་རྒྱལ་དབང་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཆེན་པོའི་དྲུང་འཁོར་འགང་ཆེ་བ་ཕལ་ཆེར་རྫོགས་ཆེན་པ་ལ་ལྐོག་ཆོས་ཞུ་བར་བྱོན་པས། རྗེ་འདི་ཡང་དེའི་གྲར་བྱོན་ཉམས་ཁྲིད་གསན་པས་ཉམས་རྟོགས་རྩོལ་མེད་དུ་ཐུགས་ལ་འཁྲུངས་པས་ཁྲིད་ཞུ་བ་ཀུན་གྱི་ཡང་རྩེར་སོན། གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེ་ཡང་ཐུགས་ཤིན་ཏུ་མཉེས་པས་ཐུགས་ཡིད་རོ་གཅིག་ཏུ་འདྲེས། རྗེ་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ཚེ་རབས་དུ་མ་ནས་སྨོན་ལམ་གྱིས་འབྲེལ་བའི་བག་ཆགས་བཟང་པོ་སད་ནས། མོས་གུས་ཀྱི་གདུང་བས་འབྲལ་མི་ཕོད་པར་གྱུར། དེ་ནས་གོང་ས་ལྔ་པ་ཆེན་པོས་བཀས་ལུང་བསྟན་ཏེ་རྫོགས་ཆེན་པདྨ་རིག་འཛིན་དང༌། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གཉིས་ལ་ཧུ་ཐོག་ཐུའི་གོ་གནས་དང་བཀའ་ཤོག་ཤེལ་བམ་བཅས་མདོ་ཁམས་ཕྱོགས་སུ་གཞན་དོན་ལ་བསྐུལ་བར་མཛད་པས། དཔོན་སློབ་གཉིས་ཆར་གྲྭ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ཆོས་སྒར་མདོ་ཁམས་སུ་བསྐྱོད། ནག་ཤོད་མཁར་བར་བསམ་གཏན་བྲག་ལ་རྒྱངས་ཙམ་ཞིག་བཞུགས། དེ་ནས་རིམ་བཞིན་མདོ་སྨད་དུ་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་ནས་ས་སྐྱོང་ཆེན་པོ་སྡེ་དགེའི་མངའ་རིས་ཀྱི་སའི་ཆ་རུ་དམ་སྐྱིད་བཀྲམ་ལུང་པ་ཞེས་པའི་སར་ཕེབས་པ་དང༌། ས་དེར་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་སྡེ་ཨོ་རྒྱན་བསམ་གཏན་ཆོས་གླིང་གི་ཆོས་སྡེ་བཏབ་ཅིང་གཙུག་ལག་ཁང་བཞེངས་པའི་ས་འཚོལ་བ་སོགས་གང་ཅིའི་ཞབས་འདེགས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པར་བསྒྲུབས་པར་མཛད། གྲུབ་དབང་ཉིད་ཕྱོགས་དང་ཕྱོགས་མེད་དུ་བསྟན་པ་སྤེལ་བ་ལ་ས་དགེ་སོགས་ལྟ་གྲུབ་ཕྱོགས་འཛིན་ཅན་གྱི་ཆགས་སྡང་གི་ཚེར་མ་སྙིང་ལ་ཟུག་པ་འགའ་ཡིས་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་སྒོ་འགེགས་པའི་ཀུན་སློང་མི་ཟད་པ་ལྟར་སྣང་གི་རྩོད་པ་བྱུང་བ་རྣམས་ཀྱང༌། རབ་འབྱམས་པ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་འདིས་ལུང་རིགས་ཀྱི་ང་རོ་མཐོན་པོའི་གད་རྒྱང་གིས་ཉེར་འཚེའི་རི་དྭགས་ཕྲ་མོ་དེ་དག་རྨིག་མེད་པར་བཅོམ་པས་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གཡོ་མེད་དུ་ཚུགས། རྫོགས་ཆེན་རབ་འབྱམས་པ་ཞེས་མཚན་ཉི་ཟླ་ལྟར་གྲགས། སྐུ་བསོད་དང་སྙན་གྲགས་རྒྱས་པས་ཕྱོགས་ཐམས་ཅད་དུ་རྫོགས་ཆེན་པ་གཉིས་པར་གྲགས། འདི་ཡན་བླ་སློབ་འབྲལ་མེད་དུ་མཛད་ཅིང༌། སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། མཛོད་བདུན། ངལ་གསོ་སྐོར་གསུམ་དང་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གཉིས། རཏ་གླིང༌། ཀར་གླིང༌། འཇའ་ཚོན་སོགས་ཀྱི་དབང་ཁྲིད་གདམས་པ་མཐའ་དག་སྨིན་རྒྱས་སུ་མནོས་ཏེ་དབུས་ཁམས་ཀུན་ཏུ་སྒྲུབ་པ་ཉམས་བཞེས་མཐར་སོན་པ་ལྟར་ཏེ་ཞལ་གདམས་ལེ་ཚན་རེ་ཟུང་སྣང་བ་ཡང་རྫོགས་ཆེན་པ་རང་གི་མགུར་འབུམ་དུ་གསལ་བ་ལྟར་ལ། དེ་སྐབས་སྡེ་དགེ་ཁྲི་ཆེན་སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་དང༌། གཉེར་ཆེན་ལྷ་ཀླུ་སོགས་ཀྱིས་རྫོགས་ཆེན་པ་ཡབ་སྲས་རྣམས་ལ་བཀུར་སྟི་མི་དམན་པར་ཞུས་ཤིང༌། ཁྱད་པར་སྡེ་དགེའི་བཀས་རབ་འབྱམས་པ་ཁྱེད་རང་སྔོན་རྒྱལ་སྲས་སྤོམ་བྲག་པའི་གདན་ས། དེང་སང་ཁྲ་སྤོམ་བྲག་ཏུ་གྲགས་པ་འདི་དགོན་གོག་དུ་སོང་གཤིས། ཁྱོད་རང་དེ་གར་སྒྲུབ་པར་བཞུགས་ན་ལེགས་ཚུལ་ཕེབས་པ་ལྟར་སྒྲུབ་ཁང་གསར་འདེབས་སོགས་མཛད་བྱུང་བ་བཞིན་ལོ་ཤས་སྒྲུབ་པ་མཛད་ནས་བཞུགས་ཀྱང༌། གྲུབ་མཐའི་ཀུན་སློང་གིས་གྲྭ་རྒན་ཁ་ཤས་ནས་ཀར་བསྟན་རྙིང་མར་གྱུར་དོགས་བསམ་སྦྱོར་རྩུབ་མོས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས་ཆགས་སྡང་བསགས་པར་གྱུར་པས་རྩོད་པ་ཅན་གྱི་ཡུལ་སྤངས་ནས་ལྷོ་ཕྱོགས་ཉེ་བརྒྱུད་ཀྱི་འབྲང་པ། ལྷ་ཐོག་སོགས་ཡུལ་མ་ངེས་པ་རྣམས་སུ་ཕེབས་ནས་ཕྱོགས་བྲལ་གྱི་གདུལ་བྱ་བསྐྱངས་ཤིང༌། འབྲེལ་ཐོག་མང་པོ་ཞིག་བྱང་གྲོལ་ལ་བཀོད་པར་མཛད། ལས་འཕྲོ་དང་ལྡན་པའི་སློབ་མ་ཡང་མང་དུ་བྱོན་པས་སློབ་རྒྱུད་ཡང་དུ་མར་འཕེལ་ནས། སླར་འབྲི་བརྒྱུད་མཁར་མདོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་གཙང་རོང་ཤར་ལྗོངས་རི་ཁྲོད་དུ་སྐུ་ཚེ་བསྒྲིལ་ནས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་སྒྲུབ་པར་འབད་པའི་དམ་བཅའ་མཛད་ནས་བཞུགས་སྐབས། གྲུབ་དབང་པདྨ་རིག་འཛིན་འོག་མིན་དུ་གཤེགས་པའི་གཏམ་དང༌། རྗེ་ཉིད་རྫོགས་ཆེན་པའི་གདན་སར་ཕེབས་དགོས་སོགས་སྡེ་དགེའི་བང་མི་འབྱོར་འཕྲལ་རུ་དམ་དུ་ཕེབས་ནས་སློབ་དཔོན་རིན་པོ་ཆེ་དཔོན་གཡོག་གིས་དགོངས་རྫོགས་ཕལ་ཆེར་གྲུབ་ཟིན་ཀྱང༌། སླར་ཡང་རྒྱ་ཆེར་བསྒྲུབས། དེ་ནས་ལོ་ཤས་དབང་ཁྲིད་སོགས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་བསྐྱངས་བ་ཙམ་ལས་གདན་སའི་ཁུར་ལེན་མ་མཛད་པར་འགྲོ་དོན་ཕྱོགས་བྲལ་དུ་བསྐྱངས། འདི་སྐབས་གྲུབ་དབང་རིན་པོ་ཆེའི་སྤྲུལ་པའི་ཡང་སྲིད་སོག་པོའི་རྒྱལ་པོ་ཀུན་དགའ་དྭ་ཆིང་ཞེས་པའི་འབངས་ཞིག་ལ་འཁྲུངས་པ་ངོས་འཛིན་དང་གདན་སར་འཁོད་པའི་ཞབས་འགྱུར་གང་དྲག་ཕུལ་ཞིང༌། བཀུར་སྟི་དང་སྲི་ཞུ་མི་དམན་པར་བསྒྲུབས་པར་མཛད། ཤིང་སྤྲེལ་ལོ་དགུང་གྲངས་ལྔ་བཅུ་རྩ་ལྔ་པ་ལ་རྟག་འཛིན་ཅན་ཆོས་ལ་བསྐུལ་བའི་ཕྱིར་འདིར་སྣང་སྤྲུལ་པའི་རོལ་གར་བསྡུས་ཏེ་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུའི་ཀློང་དུ་དགོངས་པ་བསྡུ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པར་མཛད་དོ། །དམ་པ་འདི་ནི་རིག་པ་དང་གྲོལ་བའི་སྤོབས་པ་དགེ་བ་ཅན། རྒོལ་ངན་གཉིས་འཐུང་འཇོམས་པའི་ལུང་རིག་སྨྲ་བའི་སེང་གེ །མདོ་རྒྱུད་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་མཁས་པ་ཆེན་པོ། བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ངེས་དོན་ཟབ་མོའི་ཉམས་རྟོགས་ཀློང་དུ་གྱུར་པའི་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལུང་དང་རྟོགས་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་མ་དང་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའོ། །དམ་པ་དེ་ལ་སྒེར་གྱི་གྲྭ་ཚང་སྤྱིར་ཉེར་ལྔ་ཙམ་ཡོད་པ་ལས་ཐུགས་སྲས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ། ཧོར་རོང་པ་ཚ་བ་བླ་མ་པདྨ་དབང་ཕྱུག །ལྷོ་ཉེ་རྒྱུད་ཀྱི་བླ་མ་ཨོ་རྒྱན་བསྟན་འཛིན། ལྷ་ཐོག་ཨ་འཇམ་བླ་མ་པདྨ་རྒྱལ་མཚན། ཀླུ་བསེ་བླ་མ་དར་རྒྱས། མཁར་མདོ་རྟོགས་ལྡན་ཨོ་རྒྱན་ཚུལ་ཁྲིམས། གླིང་ར་རྟགས་བླ་མ་སྐལ་བཟང་སོགས་རྫོགས་ཆེན་སྙིང་པོའི་ཉམས་བཞེས་མཐར་སོན་པས་རང་གཞན་དོན་གཉིས་སྒྲུབ་པར་ནུས་པའི་བརྒྱུད་འཛིན་ཉེར་ལྔ་པོ་དེ་རྣམས་ཀྱིས་གོང་མའི་སྐུ་གདུང་མཆོད་རྟེན་སོགས་རྫོགས་ཆེན་དགོན་དུ་བཞེངས་གྲུབ་འཕྲལ། གཏེར་ཆེན་ཉི་གྲགས་ཀྱི་སྒྲུབ་གནས་ཞེ་ཆེན་ཨོ་རྒྱན་ཆོས་རྫོང་གི་ཉེ་འདབས་སུ་སྒྲུབ་སྡེ་གསར་དུ་བཏབ་ནས་སྒྲུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་འཛིན་པའི་ཐུགས་སྲས་ཀྱི་ཐུ་བོ་ཧོར་བླ་མ་དམ་པ་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ཅེས་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལྟ་བ་མངོན་དུ་རྟོགས་ཏེ་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མ་ཞལ་གཟིགས་བདུད་བཙན་ཀླུ་གསུམ་གྱིས་ཅི་བགྱིས་བཀའ་ཉན་པས་ཕྱག་ཐལ་མོ་བརྡབ་པ་ཙམ་གྱིས་དགྲ་བོ་ཐལ་བར་བརླག་ནུས་པ་སོགས་གྲུབ་པའི་མཚན་མ་མངོན་དུ་གྱུར་པ། དཔོན་སློབ་ནམ་མཁའ་འོད་གསལ་ནས་ཀྱང་རྫོགས་ཆེན་གྱི་ལྟ་སྒོམ་མཐར་ཕྱིན་པ་ལ། ཧོར་བླ་མ་ཁོང་ལས་ལྷག་པ་མེད་ཅེས་བསྔགས་བརྗོད་ལན་མང་དུ་མཛད་པ་སོགས་མདོར་ན་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་མ་ཚང་བ་མེད་པ་དེ་ཀས་གཙོར་མཛད་དེ། བསྐྱེད་རྫོགས་ཉམས་ལེན་གྱི་བྱ་བ་ཁོ་ནས་དུས་འདའ་བར་མཛད་ཅིང་ཕྱིས་སུ་རྡོར་བྲག་པད་ཕྲིན་དང༌། སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན་སོགས་ཀྱི་ལུང་བསྟན་པ་ལྟར་རབ་འབྱམས་པའི་སྐུའི་སྐྱེ་སྲིད་རུ་དམ་གཡར་འཁྱིལ་དུ་རྫོགས་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེའི་གཅུང་དུ་ཆུ་མོ་སྦྲུལ་གྱི་ལོ་ལ་སྐྱེ་བའི་མྱུ་གུ་འཛིན་པར་མཛད་པས། ལྷུམས་སུ་བཞུགས་པའི་ཚེ་ཡིག་དྲུག་གི་སྒྲ་བསྒྲགས་པ་དང༌། འཁྲུངས་མ་ཐག་ཏུ་ཚེམས་དཀར་ཤེལ་གྱི་མཆོད་རྟེན་ཅན་བསྩལ་ཞིང༌། གསུང་བྱེ་བ་ཙམ་ནས་རབ་འབྱམས་པའི་ཡང་སྲིད་ཞལ་བཞེས་གནང་བ་སོགས་ངོ་མཚར་བའི་མཛད་པ་དུ་མ་བསྟན་ཅིང་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་མངོན་གྱུར་དུ་གསལ་བ་ལ། སྨིན་གླིང་ནས་མཚན་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ་བློ་གསལ་རྒྱ་མཚོའི་སྡེ་བསྩལ་ཏེ་གོང་མའི་བུ་སློབ་རྣམས་ནས་རང་གནས་ཞེ་ཆེན་དགོན་རྙིང་གསང་སྔགས་ཆོས་གླིང་དུ་གདན་དྲངས། གོང་མའི་ཐུགས་སྲས་ཨོ་རྒྱན་སྐལ་བཟང་གིས་གསན་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་དགེ་རྒན་མཛད་དེ། དམ་པ་གོང་མ་ནས་བསྩལ་བའི་དབང་ཁྲིད་གདམས་པ་སོགས་རྒྱལ་ཚབ་བླ་མ་པདྨ་དབང་ཕྱུག་ནས་ཕུལ་ཞིང༌། ལོ་ཤས་ནས་བོད་ཡུལ་དབུས་སུ་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བས། སྨིན་གླིང་རྒྱལ་སྲས་ཁྲི་ཆེན་རིན་ཆེན་རྣམ་རྒྱལ་ཁམས་འདིར་ཕེབས་སྐབས་རྫོགས་ཆེན་དགོན་དུ་གདན་དྲངས་པའི་ཚེ་ཞེ་ཆེན་དགོན་དུའང་གདན་དྲངས་ནས་མཆོག་སྤྲུལ་དང་བླ་རྒན་སོགས་ཀྱི་གཙོས་དགོན་སྤྱིར་དབང་ལུང་ཁ་ཤས་གནང་ཞིང༌། དམ་པ་དེ་ཉིད་ནས་ཤེལ་བྲག་གཏེར་བྱོན་དྲེགས་འཇོམས་ཀྱི་ཆོས་བདག་ལུང་བསྟན་ནང་ཚན། ནང་གི་ཆོས་བདག་སྔགས་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་ལྔ་ཞེས་པའི་ནང་ནས་གཅིག་ཁྱོད་རང་ཡིན་པ་འདི་ཉིད་ཡི་དམ་དུ་མཛད་ན་སྐུ་ཚེ་མཛད་ཕྲིན་ཡར་རྒྱས་སུ་འོང་ཞེས་ལུང་བསྟན་གྱིས་དབུགས་ཕྱུང་སྟེ། གཏེར་ཆེན་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་ཕྲེང་རུ་རཀྵ་བྱིན་ལྡན་ཡང་བསྩལ་ཏེ་བསྔགས་བརྗོད་རྒྱ་ཆེར་མཛད། སྐུ་ཡོན་སློབ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱང་དཀའ་ཚེགས་མ་དགོས་པར་སྐྱེས་ཐོབ་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཕུལ་དུ་ཕྱིན་པས་མཁྱེན་རྟོགས་རྩལ་རྫོགས་པས། མདོ་སྔགས་རིག་ལམ་དང་བཅས་པ་ལ་གཞན་དྲིང་མི་འཇོག་པའི་རྣམ་དཔྱོད་དང་ལྡན་པས་མཁས་པའི་རྩེར་སོན། སླར་ཡང་རྫོགས་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་འཛིན་གཙོ་བོར་མཛད་དེ། བྱང་པ་རིག་འཛིན་མཆོག་སྤྲུལ་སྐལ་བཟང་པདྨ་དབང་ཕྱུག །ཟུང་འཇུག་རྡོ་རྗེའི་ས་མཁན་འགྱུར་མེད་སྐལ་བཟང་འཕེལ་རྒྱས། རྗེ་ཉིད་ཀྱི་རིགས་དབོན་འགྱུར་མེད་སྐལ་བཟང་བསྟན་འཕེལ་བཅས་རིགས་བདག་མཚུངས་མེད་ལྔ་དང༌། གཞན་ཡང་ངོར་མཁན་ཆེན་དཔལ་ལྡན་ཆོས་སྐྱོང༌། མདོ་ཁམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན། ཀཿཐོག་རྒྱལ་སྲས་དྲི་མེད་ཞིང་སྐྱོང་སོགས་ཡོངས་འཛིན་མཁས་གྲུབ་དུ་མའི་ཞབས་པད་མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་བསྙེན་ནས་སྡེ་སྣོད་གསུམ་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་ཐ་སྙད་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་མང་དུ་ཐོས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་དུ་སོན། དབུས་ཕྱོགས་དང་ཁམས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་གསར་རྙིང་རིས་སུ་མ་ཆད་པ་དུ་མ་ལས་མདོ་སྔགས་ཀྱི་ཆོས་ཚུལ་མཐའ་ཡས་པ་གསན་ཞིང་ཡི་དམ་དུ་མའི་ལྗགས་བསྙེན་སོགས་ཚད་ལྡན་དུ་བསྒྲུབས་ཤིང་ཉམས་དངོས་གཟིགས་ལམ་སོགས་སུ་རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མ་དང༌། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོ་སོགས་ཀྱི་ཞལ་ཡང་ཡང་དུ་བསྟན་ཅིང༌། ཆོས་སྲུང་ཐམས་ཅད་ནས་ཀྱང་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་པའི་བརྡ་རྟགས་མངོན་དུ་སྟོན་པ་དང༌། འཇིག་རྟེན་ན་ཆེ་བར་གྲགས་པའི་དྲེགས་ཚོགས་རྣམས་ཀྱང་བཀའ་ལ་མངོན་སུམ་དུ་ཉན་ནུས་པ་སོགས་ཞིབ་པར་རྗེ་ཉིད་ཀྱི་དག་སྣང་འཇའ་ཚོན་གྱི་རི་མོའི་རྣམ་འགྱུར་དུ་འཁོད་པ་ལྟར་ཏེ། གཞན་ཡང་འཆད་པ་ལ་རྡོ་རྗེའི་ལྗགས་དང་ལྡན་པས་མདོ་སྔགས་བཀའ་གཏེར་གྱི་ཆོས་སྒོ་མཐའ་དག་གི་དབང་ལུང་ཁྲིད་སོགས་ཟབ་རྒྱས་ཀྱི་གདམས་པས་གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་སྨིན་གྲོལ་ལ་བཀོད་ཅིང༌། བརྩམས་པ་ལ་ལྷག་པའི་ལྷས་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཅིང་དངོས་གྲུབ་བྱིན་པ་ལྟ་བུས་ཚིག་བརླིངས་ཤིང་རྟོགས་དཀའ་ལ་ཉམས་འགྱུར་བརྒྱ་ཕྲག་དང་ལྡན་པ་ཁོ་ན་མཛད། ཡི་དམ་དུ་མའི་སྒྲུབ་ཕྲིན་ཆོག་བསྒྲིགས་སོགས་གསུངས་རྩོམ་པུསྟིཀ་དྲུག་གི་གྲངས་ལྡན་དུ་བཞུགས་པ་སོགས། མདོར་ན་མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ། འཆད་རྩོད་རྩོམ་གསུམ་སོགས་དམ་པའི་ཡོན་ཏན་དུ་མས་ཀུན་ནས་ཕྱུག་པའི་མཁས་གྲུབ་དམ་པ་སྟེ། ཤིང་སྟག་ལོར་ཞེ་ཆེན་བསྟན་གཉིས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་ཆོས་སྡེ་གསར་དུ་བསྐྲུན་ནས་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་རྒྱ་ཆེར་སྤེལ་ཏེ་དགུང་གྲངས་ང་བརྒྱད་པ་ས་གླང་ཟླ་བ་བཅུ་གཅིག་པའི་ཚེས་བཅོ་བརྒྱད་ལ་དགོངས་པ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་ཚུལ་བསྟན། སློབ་མའི་རིམ་པའང་རྒྱལ་ཚབ་མཆོག་སྤྲུལ་པདྨ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ་དང༌། སྒོ་མེ་དང་སྐྱ་ཆོས་རྗེ་ཀུན་བཟང་སྙན་གྲགས་རྒྱ་མཚོ། སིབ་སྤྲུལ་སྐུ་ཀུན་བཟང་པདྨ་དབང་རྒྱལ། རྡོ་བ་གྲུབ་ཆེན་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན་སོགས་ཟླ་རྒྱུད་སྟོད་སྨད། ལྷོ་ཁ་ཕྱོགས་སུ་མཁས་གྲུབ་གཉིས་ལྡན་རིམ་གཉིས་ཀྱི་དྲོད་ཚད་བརྙེས་པ་དུ་མ་བྱུང་བ་ནི་སྨོས་ཀྱིས་མི་ལངས་ལ། ༈ རྗེ་རབ་འབྱམས་མཆོག་སྤྲུལ་གསུམ་པ་ནི། རྗེ་བླ་མ་དམ་པ་ཆོས་དབྱིངས་སུ་གཤེགས་རྗེས་ལྕགས་སྟག་ལོར་སྣ་ནམ་ཡང་སྲིད་རྡོར་བྲག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ཁམས་དར་རྩེ་མདོ་ནས་ཡར་ཐེག་སྐབས་ཞེ་ཆེན་གདན་སར་ཆིབས་བསྐྱོད་གནང་དུས་རྗེ་དབོན་བླ་མ་པདྨ་ཀུན་གྲོལ་རྣམ་རྒྱལ་དང་ཕྱག་མཛོད་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་དར་རྒྱས་སོགས་དགོན་པའི་གྲྭ་སློབ་རྣམས་རྗེ་བླ་མའི་ཡང་སྲིད་ཀྱི་དོགས་གཅོད་ཞུས་ཚེ། རིག་འཛིན་མཆོག་དེར་རྒྱལ་ཡུམ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ་ནས་ལུང་བསྟན་བསྩལ་བར། །རིག་པ་འཛིན་པ་རྡོ་རྗེ་ཐོགས་མེད་རྩལ། །ཁྱོད་ཀྱི་སྐྱབས་བྱ་གསང་སྔགས་བསྟན་འཛིན་པ། །ཞིང་འདིའི་གདུལ་བྱ་རེ་ཞིག་རྫོགས་ན་ཡང༌། །དགོན་གནས་ཉིད་ནས་འཇལ་བའི་ཤར་ལྷོ་མཚམས། །ལུང་པ་ཁ་ནི་ལྷོ་ནུབ་བསྟན་པ་ན། །རྩི་ཤིང་ནགས་ཚལ་དྲྭ་བ་འཁྲིགས་པའི་དབུས། །ཕ་མ་པདྨའི་རིགས་སུ་གྱུར་པའི་སྲས། །ཡོས་འབྲུག་མཚམས་སུ་འབྱུང་བའི་ངོ་ཞིག་མཆིས། །པདྨ་དྲག་པོའི་སྒོ་ནས་སྨིན་གྲོལ་གྱིས། །དམ་སྲི་འབྱུང་པོའི་ཚོགས་ལས་རྒྱལ་བར་ངེས། །དེ་ཙམ་ཡེ་ཤེས་མཁའ་འགྲོའི་གཏམ་འཆལ་ལོ། །ཞེས་པའི་ལུང་བསྟན་དང་རྗེས་སུ་མཐུན་པར་རྒྱ་རོང་སྒྲུབ་སྡེ་དང་ཉེ་བའི་ཕྱོགས་སུ་ཡབ་རྟ་མགྲིན་ཞེས་པའི་སྲས་སུ་འཁྲུངས་ཤིང༌། སླར་ཡང་ཡོས་ལོར་དབུས་ཕྱོགས་ནས་ལྕགས་ཟམ་བསྟན་འཛིན་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་པདྨ་བསྟན་འཛིན། རྡོར་བྲག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོ་ལ་ཡང་བརྟགས་ཞུས་ཡང་བསྐྱར་དང༌། ཁམས་ནས་ཤར་ཆེན་ཀླུ་ལྡིང་རིན་ཆེན་མི་འགྱུར་རྒྱལ་མཚན་སོགས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀུན་མ་འདྲེས་པ་ས་ལེར་གཟིགས་པ་ཐམས་ཅད་ནས། དམ་པ་གོང་མའི་ཡང་སྲིད་འཁྲུལ་བྲལ་དུ་ལུང་བསྟན་པ་བཞིན་གོང་མའི་གདན་སར་མངའ་གསོལ་ཏེ། རབ་འབྱམས་སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རིན་པོ་ཆེ་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་ལ་ཞབས་པད་བཀོད་པ་དང་ལྷན་ཅིག་རྫོགས་ཆེན་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཨ་ཏི་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནས་གཙུག་ཕུད་བཞེས། ཕྱིས་སུ་སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་འགྱུར་མེད་ཕྲིན་ལས་རྣམ་རྒྱལ་ནས་མཚན་རིག་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ་རྒྱལ་བའི་ཉིན་བྱེད་དུ་གསོལ། ཡོངས་འཛིན་དམ་པ་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། རྫོགས་སྤྲུལ་གསུམ་པ། སྨིན་གླིང་ཁྲི་ཆེན་སྐུ་མཆེད། རྡོར་བྲག་རིག་འཛིན་ཆེན་པོའི་ཡང་སྲིད་ཀུན་བཟང་འཇིགས་མེད་གླིང་པ། ཉི་གྲགས་མཆོག་སྤྲུལ་གསུམ་པ། རྡོ་བ་གྲུབ་ཆེན་ཀུན་བཟང་གཞན་ཕན། ཀཿཐོག་པ་ཡབ་སྲས་བཤེས་གཉེན་རིག་འཛིན་བཟང་པོ། རྣམ་འདྲེན་བླ་མ་འཇིགས་མེད་གོ་ཆ་སོགས་དམ་པ་དུ་མ་ནས་དབང་ཁྲིད་ཀྱི་གདམས་པ་མཐའ་དག་གསན་ཞིང༌། བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་བའི་ཕྲིན་ལས་གཞན་འགྲན་དང་བྲལ་ཞིང༌། ཁྱད་པར་རང་ལུགས་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་པའི་ཕྱག་བཞེས་ལྟར་གྱི་ལོ་བསྟར་དུས་མཆོད་ཆེ་ཁག་བཞི་དང༌། ལོ་ངོ་གསུམ་རེའི་མཚམས་ནས་བཀའ་བརྒྱད་བདུད་རྩི་ཆོས་སྨན་གྱི་སྒྲུབ་པ་སོགས་ཁུངས་ལྡན་དམ་པའི་ཕྱག་བཞེས་རང་བཟོའི་དྲི་མ་ཕྲ་མོས་བཅོས་སླད་ཀྱིས་མ་བསྒྲིབས་པར་གར་ཐིག་དབྱངས་རོལ་སོགས་ཕྱིའི་སྤྲོས་བཅས་མཆོད་པའི་དུས་མཆོད་ལ། ནང་བསྐྱེད་རྫོགས་དམིགས་པའི་ཏིང་འཛིན་གསལ་ཞིང༌། གསང་བ་སྤྲོས་བྲལ་ཀ་དག་གི་ལྟ་བར་ལ་བཟླས་ནས་སྒྲུབ་པའི་གཟུགས་བརྙན་དུ་མ་སོང་བར་འཛུགས་པར་གནང་བ་དང༌། ཁྱད་པར་རབ་བྱུང་བཅུ་གསུམ་པ་ཤིང་གླང་ལོར་ངེས་དོན་སྙིང་པོའི་སྒྲུབ་སྡེ་བདེ་ཆེན་པདྨ་འོད་གླིང་རྟེན་བརྟེན་པར་བཅས་པ་གསར་དུ་བསྐྲུན་ཏེ། རྩེ་གཅིག་སྒྲུབ་ལ་གཞོལ་བའི་མི་གྲངས་བཅོ་ལྔ་ཙམ་གྱིས་སྙིང་ཐིག་ཟབ་མོའི་ཉམས་ལེན་རྩ་རླུང་ཐོད་རྒལ་སོགས་ལ་སྦྱངས་པ་གནད་དུ་སྨིན་པར་བྱེད་པ་ལས་རྣམ་གཡེང་དང་འདུ་འཛིར་མ་སོང་བའི་སྒྲུབ་གྲྭ་དངོས་གཙང་བར་བཞེངས་ནས་སྒྲུབ་རྒྱགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་མཐུན་རྐྱེན་གང་དགོས་རྩོལ་སྒྲུབ་མི་དགོས་པར་སྦྱོར་བར་མཛད་པ་དང༌། ངོ་མཚར་བའི་མཛད་ཕྲིན་དང་གསང་བ་གསུམ་གྱི་ཡོན་ཏན་གྱི་ཕུང་པོ་གཞལ་དུ་མ་མཆིས་པ་རྒྱ་མཚོ་ལྟ་བུ་མངའ་ཡང་གདུལ་བྱའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས་སྐལ་བས་མ་འཁྱོངས་བས་རེ་ཞིག་དག་པའི་ཞིང་དུ་གཤེགས་པའི་ཚུལ་བསྟན་པར་གྱུར་ཏོ། ༈ དེའི་ཡང་སྲིད་བཞི་པ་གར་དབང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་མཚན་བསོད་ནམས་སྟོབས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ནི། གོང་མའི་ཆོས་ཁྲིར་མངའ་གསོལ་ནའང་མཁའ་འགྲོའི་ལུང་བསྟན་དང་ཟབ་གཏེར་གྱི་བཀའ་བབས་བཅས་གསང་སྤྱོད་ཀྱི་རྟེན་འབྲེལ་བཞེས་ནས་གྲུབ་པའི་གནས་མཆོག་རྦ་ལྕགས་ཤྲཱི་སོགས་སུ་ཕེབས་ཏེ་དྭགས་ཞོང་ཀོང་གསུམ་གྱི་གདུལ་བྱའི་མགོན་མཛད་པ་ལས། ཕྱོགས་འདིར་ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྒྱུན་ཧ་ཅང་མ་སྨིན། ༈ དེའི་ཡང་སྤྲུལ་ལྔ་པ་བདག་སོགས་གདུལ་བྱའི་མགོན་གཅིག་འགྱུར་མེད་པདྨ་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ནམ་འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་དཔལ་བཟང་པོ་ནི། ཤིང་ཕོ་བྱི་བའི་ལོ་ལ་ངོ་མཚར་བའི་ལྟས་དང་བཅས་ཏེ་འཁྲུངས། རྫོགས་ཆེན་པ་མི་འགྱུར་ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ། རྒྱལ་ཚབ་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ། རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ། སྤྲུལ་པའི་གཏེར་ཆེན་མཆོག་གྱུར་བདེ་ཆེན་གླིང་པ་སོགས་ཀྱི་བསླུ་མེད་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་ཟིན་པ་ལྟར་གོང་མའི་སེང་ཁྲིར་མངའ་གསོལ། ཆུང་ངུ་ནས་དམ་པའི་རྣམ་ཐར་སྒྲིབ་མེད་དུ་གསལ། ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ནི་ཐོག་མར་དབང་བཞིའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་རྒྱུད་སྨིན་པར་བྱེད་པ་པོ་དང༌། བར་དུ་རྟོགས་པ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱིས་མཉམ་བཞག་གིས་བོགས་དབྱུང་བ་པོ་དང༌། རྗེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་ཀྱང་ཡང་ཡང་རྗེས་སུ་བཟུང་ཞིང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་རྒྱུས་རྩ་བའི་རིགས་བདག་གཅིག་ཆོག་དང༌། གཞན་ཡང་རྒྱལ་བས་ལུང་བསྟན་ཀུན་མཁྱེན་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས། མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་དམ་ཆོས་འོད་ཟེར། དཔོན་སློབ་བཞི་པ་ཁྱབ་བདག་བཀའ་འགྱུར་བ་ཆེན་པོ། རྒྱལ་ཚབ་གཉིས་པ་ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ། དཔལ་ཡུལ་རྒྱ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་ཀརྨ་ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ། སྦས་པའི་རྣལ་འབྱོར་བ་ཆེན་པོ་འཇུ་དབོན་འཇིགས་མེད་རྡོ་རྗེ་སོགས་མཁས་གྲུབ་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མའི་ཞབས་པད་བསྟེན་ནས་སྔ་འགྱུར་བཀའ་གཏེར་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་གསན་སྦྱོང་མཐར་ཕྱིན། རང་དགོན་བླ་བྲང་ཕུན་ཚོགས་ཡོངས་འདུའི་གཟིམ་ཤག་ངོ་མཚར་ཀུན་གཟིགས་སུ་ལོ་གསུམ་ཕྱོགས་གསུམ་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བཅད་རྒྱའི་ཁོངས་སུ། སྔ་འགྱུར་འདུས་པ་མདོ། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ། སྒྲུབ་པ་བཀའ་བརྒྱད། ཐུགས་རྗེ་ཆེན་པོ་བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རྩ་གསུམ་ལྷག་པའི་ལྷ་དུ་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པས། དེ་དག་གི་སྐབས་སོགས་སུ་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་དུ་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷ་ཡིས་ཞལ་བསྟན་པ་དང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་མཚན་མ་ཇི་སྙེད་པ་དང༌། ཁྱད་པར་འདུས་མདོའི་བསྙེན་སྒྲུབ་གནང་སྐབས་དམ་པའི་རིགས་ཅན་དྲྭ་མ་ལྔའི་ནང་ཚན་སྲིན་པོ་བློ་གྲོས་ཐབས་ལྡན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་ཡིན་པའི་ལུང་བསྟན་དང༌། སྨིན་གཏེར་གཤིན་རྗེ་དྲེགས་འཇོམས་ཀྱི་ལྗགས་བསྙེན་གནང་སྐབས་གནུབས་ཆེན་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་ཡིན་པའི་ཐུགས་ཤེས་གསལ་པོར་འཁྲུངས། རྡོ་རྗེ་འཆང་མཁྱེན་བརྩེའི་ཞབས་ཀྱིས་ཀྱང༌། མདོ་ཁམས་སྨད་ཕྱོགས་ཀྱི་བསྟན་འཛིན་ཞིག་ལ་ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་ལས་བཟང་བ་མེད་ཅེས་ལན་ཡང་ཡང་བསྔགས་པས་མཚོན་དམ་པ་རྣམས་ཀྱིས་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་བཀུར། རྒྱལ་བཀའ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀླགས་ལུང་ཚར་གཅིག །བོད་ཀྱི་གནས་ཆུང་སྒྲ་དབྱངས་གླིང་གི་རིག་འཛིན་འདུས་ཚོགས་ལ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་དབང་ལུང་གིས་མཚོན་སྨིན་གྲོལ་ཚར་བཞི། སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོ་བུམ་བཟང་གི་དབང་ལུང་ཚར་གསུམ། སེམས་སྡེ་ཨ་དོན་བཅོ་བརྒྱད། ཀློང་སྡེ་རྡོ་རྗེ་ཟམ་པ། མན་ངག་སྡེ་སྙིང་ཐིག་ཡ་བཞི། སྨིན་གླིང་གཏེར་གསར་སྐོར་གཙོར་གྱུར་འཆད་སྤེལ་གྱིས་ཁམས་དབུས་ཀྱི་གདུལ་བྱ་མཐའ་ཡས་པ་རྗེས་སུ་བཟུང༌། རང་དགོན་གྱི་གཙུག་ལག་ཁང་ཕན་ཚུན་གསར་བཞེངས་དང་འདུལ་བ་གཞི་གསུམ་གྱི་ཕྱག་ལེན་རྒྱུན་འཛུགས། སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་འདུས་མདོ། སྒྱུ་འཕྲུལ་ཞི་ཁྲོ། ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས། སོ་ལུགས་ཡང་དག །སངས་རྒྱས་མཉམ་སྦྱོར་བཀའ་སྲུང་བཅས་ཀྱི་སྒྲུབ་མཆོད་གཏན་འཇགས། མཆོད་རྫས་ཡོ་བྱད་ཁྱད་ཐོན་སོགས་འཁོར་ལོ་གསུམ་གྱི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་ནས། དགུང་གྲངས་ཞེ་དྲུག་པ་ས་མོ་བྱ་ཡི་ལོར་རེ་ཞིག་གཟུགས་སྐུའི་བཀོད་པ་དབྱིངས་སུ་བསྡུས་པའི་ཚུལ་བསྟན་ནས་སླར་ཡང་བདག་སོགས་གདུལ་བྱ་རྒྱ་མཚོ་བརྩེ་བས་མི་འདོར་བའི་སླད་དུ་ངོ་མཚར་སྤྲུལ་པའི་ཟློས་གར་མྱུར་དུ་འབྱོན་པའི་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སྐབས་སོ། ༈ དེའི་ཡང་སྤྲུལ་དྲུག་པ་ནི་རྗེ་བླ་མ་དེ་ཉིད་སྐུ་གཤེགས་མ་ཐག་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེར་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་བའི་དག་སྣང་དང༌། གྲུབ་དབང་རྫོགས་ཆེན་ལྔ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པས་ངོས་འཛིན་གནང་བ་དང་མཐུན་པར་མགོ་ལོག་ཨ་ཅང་ཁང་སར་དཔོན་གྱི་སྲས་སུ་ལྕགས་ཕག་ལ་སྐུ་འཁྲུངས། རང་དགོན་དང་ཉེ་བའི་ཆུ་ཆེན་པོའི་ཟམ་ཁར་ཕེབས་པ་དང་མ་ཡུམ་གྱི་རུམ་དུ་ཡོད་པ་ཞིང་སྐྱོང་དུར་ཁྲོད་མ་མོ་ཨ་མ་བགྲེས་མོ་ཞིག་ཏུ་བསྟན་ནས་ངའི་བུ་དེར་སླེབ་ཅེས་མགུལ་དར་ཕུལ་བ་མ་ཡུམ་ཆིབས་པའི་སྟེང་དུ་ཡོད་ཀྱང་དར་གྱི་སྣེ་ས་ལ་འཁྱིལ་བ་ཕྱིས་སུ་ཡབ་ཚང་གི་གཡང་རྟེན་དུ་བཞུགས། དེ་ནས་མི་རིང་བར་རྒྱལ་ཚབ་གསུམ་པ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་གྱིས་རང་དགོན་དུ་སེང་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ། རྟེན་སྡོམ་པ་གསུམ་དང་སྔ་འགྱུར་བཀའ་མ་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ། ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས། ཡང་ཕུར་སོགས་ཀྱི་དབང་ལུང་ཞིབ་རྒྱས། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོ་དང༌། རང་ལུགས་སྨིན་གླིང་གི་ཟབ་གཏེར། རྫོགས་ཆེན་སེམས་ཀློང་མན་ངག་གི་སྡེས་མཚོན་པའི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་རྒྱ་ཆེར་གསན། ཁྱད་པར་སེམས་སྡེའི་རིག་འཛིན་བཅོ་བརྒྱད་ཀྱི་རྡོ་རྗེའི་མགུར་གྱི་ངོ་སྤྲོད་ལ་སྲས་མོ་གོ་མ་དེ་ཝིའི་མགུར་གྱི་དབང་དོན་གྱི་ཡེ་ཤེས་མངོན་དུ་གྱུར། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་དགོངས་པ་རྫོགས་རྗེས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུས་རྗེས་སུ་བཟུང་སྟེ་སྡོམ་གསུམ་འགྲེལ་ཆེན་དཔག་བསམ་སྙེ་མ་ཁོ་བོའི་མཆན་བཏབ་པ་ཞིག་ཡོད་པས་དེ་ལ་གཟིགས་ནས་ཚུལ་གནས་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པས་རྒྱལ་བསྟན་འཛིན་སྐྱོང་སྤེལ་གསུམ་དགོས་པའི་ཞལ་གདམས་བསྩལ། ཁྲོ་ཤུལ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་ཚུལ་ཁྲིམས་རྒྱ་མཚོ་ལས་རྒྱལ་བཀའ་རིན་པོ་ཆེའི་ལུང༌། ཞེ་ཆེན་ཀོང་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་པདྨ་དྲི་མེད་ལས་རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཀའ་འབུམ་གྱི་ལུང་སོགས་དབང་ལུང་རྒྱ་ཆེ་དང༌། གླིང་རྒྱལ་པདྨ་བཞད་པའི་དག་སྣང་ཚེ་ཡུམ་ཙཎྜ་ལི་སྤྱི་དང་བྱེ་བྲག་དབང་ཁྲིད་གཏད་རྒྱ་བཅས་དང༌། འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེའི་མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ལས་རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་དག་སྣང་རྒྱ་ཅན་ཉེར་ལྔ་དང༌། རང་དགོན་གྱི་བཤད་གྲྭ་གསར་འཛུགས་དང་འབྲེལ་བར་དགེ་མང་མཁན་ཆེན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་སློབ་ཆེན་མཁན་པོ་སྒྲ་དབྱངས་ལས་རྒྱུད་གསང་བ་སྙིང་པོའི་འགྲེལ་ཆེན་གསང་བདག་དགོངས་རྒྱན་དང་ཞལ་ལུང་གི་བཤད་ཁྲིད་སོགས་མདོ་སྔགས་རིག་གནས་དང་བཅས་པ་ལ་མཁྱེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱས། ཞེ་ཆེན་ཡང་དབེན་དུ་གཟིམ་ཤག་གསར་བསྐྲུན་དུ་བཀའ་གཏེར་གདམས་ངག་ཟབ་དགུའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཛད་པས་ལྷག་པའི་ལྷའི་དངོས་གྲུབ་ཐོབ་པའི་རྟགས་མཚན་དུ་མ་མངོན་དུ་གྱུར། ཁྱད་པར་གླིང་དཀར་དག་སྣང་ཙཎྜ་ལི་བསྙེན་པའི་ཚེ་ནང་མཆོད་བདུད་རྩི་ཁོལ་བའི་དྲིས་སྒྲུབ་ཁང་དུ་ཁྱབ་པ་དང༌། ཚེ་གལ་དུ་འཁྲུངས་པ་སོགས་དངོས་སུ་བྱུང༌། སིབ་རྫོགས་ཆེན་དགོན་དུ་བཀའ་བརྒྱད་ཀྱི་སྒྲུབ་ཆེན་མཛད་པས་མ་མོའི་རྟེན་ཕུར་ལས་བདུད་རྩི་བབ་པ་དང༌། སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་བསྒྲུབས་པ། ནག་ཕྱོགས་དམ་ལ་བཏགས་པ་སོགས་དགེ་མཚན་དུ་མ་ཡོད། དབུས་གཙང་དུ་ཕེབས་ཏེ་འོག་མིན་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་དུ་མཁས་བཙུན་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་མཆོག་གཅུང་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། མཁན་ཆེན་སྐུ་མཆེད་ལྷན་རྒྱས་པས་དབུ་མཛད། གདུང་སྲས་རྣམ་གཉིས་སོགས་དབུས་གཙང་ལྷོ་འབྲུག་ཚུན་གྱི་སྔ་འགྱུར་རྙིང་མའི་བླ་སྤྲུལ་སྒྲུབ་བརྩོན་སོགས་ལ་རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་མོའི་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་ཞིབ་རྒྱས་དང༌། མདོ་ཁམས་སྨད་དུ་དཔལ་ལྡན་འབྲུག་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་མཆོག་སྤྲུལ་གཙོས། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་འདུས་པ་གཙང་ལ་མང་བར་གཏེར་མཛོད་ཚར་གཅིག །བྱང་ཕྱོགས་ཞེ་ཆེན་གྱི་དགོན་ལག་རྣམས་སུ་སྒྲུབ་ཐབས་འདོད་འཇོ་བུམ་བཟང་དང༌། སྨིན་གཏེར་རྡོར་སེམས། བདེ་ཀུན། གཤིན་རྗེ་སོགས་དབང་ཁྲིད་ལུང་བཅས་ལོ་བསྟར་ཆགས་སུ་རྒྱུན་མི་འཆད་པ་དང༌། འཇམ་མགོན་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ། ཞེ་ཆེན་ཀོང་སྤྲུལ། ལབ་མཁན་ཆེན། སྒོ་མེའི་རབ་འབྱམས་མཆོག་སྤྲུལ། སིབ་རྫོགས་ཆེན་སྤྲུལ་སྐུ། གཤོང་ནག་སྤྲུལ་སྐུ་སོགས་གྲུབ་མཐའ་རིས་མེད་ཀྱི་སྐྱེས་ཆེན་དུ་མ་བྱོན། རང་དགོན་གྱི་སྤྲུལ་སྐུ་རྣམས་ལ་ཆོས་སྲིད་ཀྱི་བསླབ་སྟོན། ཀུན་སྤྱོད་བཙུན་པ། ཐོས་བསམ་སྒོམ་སྒྲུབ་ལ་དངོས་དང་ཤུགས་ནས་སྦྱོར་ཞིང༌། རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་བཤད་གྲྭ་གསར་འཛུགས་ལ་བཞུགས་གནས་ཁང་པ་དང༌། གྲྭ་ལྔ་བཅུ། དགོན་ལྟག་ཏུ་སྒྲུབ་སྡེ་གསར་འཛུགས། གཙུག་ལག་ཁང་དུ་དུས་མཆོད་ཆེན་པོ་བཞིའི་མཆོད་རྫས་འཕན་གདུགས་བླ་བྲེ། སྒྲུབ་ཆེན་ལ་ཉེར་མཁོའི་སྨན་རཀ །གཏོར་མའི་སྣོད་དང་ཚོགས་གཞོང༌། ཉེར་སྤྱོད་བདུན་གྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་རིན་ཆེན་གཉིས་པ་ལ་ཚ་གསེར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྲ་ཚོམས་ཅན་སྤུས་ནམ་ལྡན་པ་གསར་བཞེངས་དང༌། དབྱངས་རོལ་ཕྱག་ལེན་ཐམས་ཅད་ཀྱང་རང་ལུགས་ཨོ་རྒྱན་སྨིན་གྲོལ་གླིང་གི་ཕྱག་བཞེས་སྔར་ནས་མ་ཉམས་པའི་སྟེང་སྒྲིག་ལམ་ཀུན་སྤྱོད་སོགས་སྐུ་ངལ་ཁྱད་བསད་ཀྱིས་དམ་པས་བསྔགས་འོས་དད་ལྡན་མིག་རྒྱན་དུ་བསྐྲུན་པས་བསྟན་འགྲོའི་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ། མཐར་མདོ་ཁམས་དུས་འགྱུར་གྱི་སྐབས་མཐའ་མིའི་ཁྲིམས་འོག་ཏུ་མཛད་པ་བརྟུལ་བའི་ཡང་སྲིད་རྒྱལ་དབང་ཀརྨ་པ་བཅུ་དྲུག་རང་བྱུང་རིག་པའི་རྡོ་རྗེའི་འཁྲུལ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པས་ངོས་འཛིན་དང་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་ཞིང་སྡོམ་པ་གསུམ་ཀ་གནང་བའི་མཚན་འགྱུར་མེད་བཤད་སྒྲུབ་ཆོས་ཀྱི་སེང་གེ་ཞེས་བསྩལ་བའོ། །ཞེས་པ་ཡན་སྐྱབས་རྗེ་རྡོ་རྗེ་འཆང་དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་རབ་གསལ་ཟླ་བ་སྐུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པའི་ཚེ་ན་ལྗགས་བསྒྲིགས་མཛད་པ་ལགས་སོ།། ༈ རབ་འབྱམས་རིན་པོ་ཆེའི་སྐྱེ་ཕྲེང་ནི། བདེ་གཤེགས་མྱ་ངན་མེད།༡ གནོད་སྦྱིན་སྐར་མདའ་གདོང༌།༢ འཇམ་དཔལ་གཤེས་གཉེན།༣ ཆོས་རྒྱལ་མྱ་ངན་མེད།༤ ལྷ་སྲས་མུ་ཁྲི་བཙན་པོ།༥ རྨ་རིན་ཆེན་མཆོག་༦ །སློབ་དཔོན་ཀ་མ་ལ་ཤཱི་ལ།༧ རྗེ་མི་ལ།༨ རོང་སྟོན་ཤེས་བྱ་ཀུན་རིག །༩ འབྲི་གུང་རིན་ཆེན་ཕུན་ཚོགས།༡༠ དབུར་སྨྱོན་ཆོས་གྲགས།༡༡ བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན།༼༡༽༡༢ འགྱུར་མེད་ཀུན་བཟང་རྣམ་རྒྱལ།༼༢༽༡༣ རིག་འཛིན་དཔལ་འབྱོར་རྒྱ་མཚོ།༼༣༽༡༤ གར་དབང་ཆོས་རྒྱལ།༼༤༽༡༥ བདེ་ཆེན་རྒྱལ་པོ།༼༥༽༡༦ ཀུན་བཟང་བསྟན་པའི་ཉི་མ།༼༦༽༡༧ འགྱུར་མེད་ཆོས་ཀྱི་སངྒེ ༼༧༽༡༨ ༈ རྒྱལ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེ་ནི། པྲ་བྷ་ཧསྟི།༡ ནམ་མཁའི་སྙིང་པོ།༢ བླ་ཆེན་དགོངས་པ་རབ་གསལ།༣ ལང་ལབ་བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེ།༤ ཏཱ་ར་ན་ཐ།༥ སྨིན་གླིང་གཏེར་ཆེན།༦ པདྨ་རྒྱལ་མཚན།༧ བསྟན་འཛིན་ཆོས་རྒྱལ།༨ ཨོ་རྒྱན་རང་བྱུང་རྡོ་རྗེ།༩ འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ།༡༠ པདྨ་རྡོ་རྗེ།༡༡ སྐྱབས་རྗེ་མཁྱེན་བརྩེ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕྱག་བྲིས་ལས་དཔེ་བཤུས་སོ།། །།
[edit]

@#/_mdo khams snga 'gyur rnying ma'i bstan 'dzin chen po zhe chen rab 'byams rin po che sku phreng dang po bstan pa'i rgyal mtshan sku 'khrungs pa'i yul ni/_dbu ru 'phan yul du 'bangs mi khyim mang po'i bdag po'i sde pa mthon po'i rigs su lcags pho stag gi lo la 'khrungs/_khyim thabs kyi grwa bsgrigs kyang thugs la ma bzhed nas dgung lo bcu gsum gyi dus mtshan nyid kyi grwa sa chen po 'bras yul gyi skyid tshal du bros nas chos la byon/_skyid tshal mkhan po las bstan pa rin po che'i sgor zhugs/_thugs 'dzin gyi bslab sbyong phal cher rdzogs par mdzad/_khyad par sde bdun rnam nges sogs mtshan nyid kyi gzhung mang por mkhas par sbyangs/_dpal 'khor chos sde/_rta nag thub bstan/_gser mdog can/_ngor pa sogs kyi skyes chen dam pa mang po bla mar bsten/_smin grol gyi gdams zab mang du zhus/_sa skya bdag chen kun dga' bkra shis las sa lugs kyi smin grol gdams ngag rgya cher gsan/_khyad par sa skya gong du kye rdor gyi rgyud bshad mdzad pas dpal sa skya'i lugs la mkhas pa'i grags pa thob/_'jam mgon sa skya gong ma rin po ches thugs rjes gzigs pa tshad med pa dang*/_bsngags brjod dang dbugs dbyung bstsal/_slar yang gangs can gyi khrod na tshad ma rig pa'i 'byung gnas gsang phur bzhugs nas mtshan nyid kyi mtha' rgya legs par bcad de/_tshad ma rig pa la mi 'jigs pa'i go 'phang brnyes/_gsang phu/_ra ba stod/_'bras yul skyid tshal la sogs pa'i mtshan nyid kyi grwa sa rnams su grwa skor mdzad cing mkhas pa'i khrom thog chod pas/_zhwa lam rab 'byams pa'i mtshan gyi cod pan gyis mdzes par mdzad/_ser 'bras dga' gsum rgyud stod smad sogs kyi khri gdan zur gyi dpon slob thams cad bla mar bsten nas gsang bde 'jigs gsum gyi gtsos dpal ri bo dga' ldan pa'i bka' srol phal cher bdag gir mdzad/_kun mkhyen lnga pa chen po'i sku'i zhabs 'bring pa/_rje de'i zhal slob yongs kyi gtso bor gyur pa dge slong 'jam dbyangs grags pa'i zhabs phyir 'byor bas grwa 'khor gyi nang mar gyur/_rje thams cad mkhyen pa lnga pa chen po dang gnas brtan 'jam dbyangs grags pa/_yab sras gnyis ka nas gsar rnying gi zab gnad gang che'i bka' chos mang du gsan nas thos bsam gyi sgro 'dogs gcod par mdzad pa'i tshe/_slob dpon 'jam dbyangs grags pa'i zhal nas khyed slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyi rnam 'phrul du snang zhing sngon gsar ma la mkhas grags chen po thon 'dug kyang*/_da phyin sngags rnying ma'i rdzogs chen gyi ring lugs chen po zhig yod tshod du 'dug gsungs te/_rje de la mngon mkhyen la chags thogs mi mnga' bas nges shes rnyed cing dag snang thob/_de dus grub pa'i dbang phyug rdzogs chen pa chen po pad+ma rig 'dzin yer par bzhugs skabs yin te/_de skabs gnas brtan gyis gtsos pa'i rgyal dbang thams cad mkhyen pa chen po'i drung 'khor 'gang che ba phal cher rdzogs chen pa la lkog chos zhu bar byon pas/_rje 'di yang de'i grar byon nyams khrid gsan pas nyams rtogs rtsol med du thugs la 'khrungs pas khrid zhu ba kun gyi yang rtser son/_grub dbang rin po che yang thugs shin tu mnyes pas thugs yid ro gcig tu 'dres/_rje nyid kyis kyang tshe rabs du ma nas smon lam gyis 'brel ba'i bag chags bzang po sad nas/_mos gus kyi gdung bas 'bral mi phod par gyur/_de nas gong sa lnga pa chen pos bkas lung bstan te rdzogs chen pad+ma rig 'dzin dang*/_zhe chen rab 'byams bstan pa'i rgyal mtshan gnyis la hu thog thu'i go gnas dang bka' shog shel bam bcas mdo khams phyogs su gzhan don la bskul bar mdzad pas/_dpon slob gnyis char grwa 'khor dang bcas pa'i chos sgar mdo khams su bskyod/_nag shod mkhar bar bsam gtan brag la rgyangs tsam zhig bzhugs/_de nas rim bzhin mdo smad du chibs bskyod gnang nas sa skyong chen po sde dge'i mnga' ris kyi sa'i cha ru dam skyid bkram lung pa zhes pa'i sar phebs pa dang*/_sa der rdzogs pa chen po'i bshad sgrub kyi sde o rgyan bsam gtan chos gling gi chos sde btab cing gtsug lag khang bzhengs pa'i sa 'tshol ba sogs gang ci'i zhabs 'degs phul du phyin par bsgrubs par mdzad/_grub dbang nyid phyogs dang phyogs med du bstan pa spel ba la sa dge sogs lta grub phyogs 'dzin can gyi chags sdang gi tsher ma snying la zug pa 'ga' yis phrin las kyi sgo 'gegs pa'i kun slong mi zad pa ltar snang gi rtsod pa byung ba rnams kyang*/_rab 'byams pa smra ba'i seng ge 'dis lung rigs kyi nga ro mthon po'i gad rgyang gis nyer 'tshe'i ri dwags phra mo de dag rmig med par bcom pas bstan pa'i rgyal mtshan g.yo med du tshugs/_rdzogs chen rab 'byams pa zhes mtshan nyi zla ltar grags/_sku bsod dang snyan grags rgyas pas phyogs thams cad du rdzogs chen pa gnyis par grags/_'di yan bla slob 'bral med du mdzad cing*/_snying thig ya bzhi/_mdzod bdun/_ngal gso skor gsum dang gter chen mchog gnyis/_rata gling*/_kar gling*/_'ja' tshon sogs kyi dbang khrid gdams pa mtha' dag smin rgyas su mnos te dbus khams kun tu sgrub pa nyams bzhes mthar son pa ltar te zhal gdams le tshan re zung snang ba yang rdzogs chen pa rang gi mgur 'bum du gsal ba ltar la/_de skabs sde dge khri chen sangs rgyas bstan pa dang*/_gnyer chen lha klu sogs kyis rdzogs chen pa yab sras rnams la bkur sti mi dman par zhus shing*/_khyad par sde dge'i bkas rab 'byams pa khyed rang sngon rgyal sras spom brag pa'i gdan sa/_deng sang khra spom brag tu grags pa 'di dgon gog du song gshis/_khyod rang de gar sgrub par bzhugs na legs tshul phebs pa ltar sgrub khang gsar 'debs sogs mdzad byung ba bzhin lo shas sgrub pa mdzad nas bzhugs kyang*/_grub mtha'i kun slong gis grwa rgan kha shas nas kar bstan rnying mar gyur dogs bsam sbyor rtsub mos rgyud bskul nas chags sdang bsags par gyur pas rtsod pa can gyi yul spangs nas lho phyogs nye brgyud kyi 'brang pa/_lha thog sogs yul ma nges pa rnams su phebs nas phyogs bral gyi gdul bya bskyangs shing*/_'brel thog mang po zhig byang grol la bkod par mdzad/_las 'phro dang ldan pa'i slob ma yang mang du byon pas slob rgyud yang du mar 'phel nas/_slar 'bri brgyud mkhar mdo'i phyogs kyi gtsang rong shar ljongs ri khrod du sku tshe bsgril nas rtse gcig tu sgrub par 'bad pa'i dam bca' mdzad nas bzhugs skabs/_grub dbang pad+ma rig 'dzin 'og min du gshegs pa'i gtam dang*/_rje nyid rdzogs chen pa'i gdan sar phebs dgos sogs sde dge'i bang mi 'byor 'phral ru dam du phebs nas slob dpon rin po che dpon g.yog gis dgongs rdzogs phal cher grub zin kyang*/_slar yang rgya cher bsgrubs/_de nas lo shas dbang khrid sogs kyi gdul bya bskyangs ba tsam las gdan sa'i khur len ma mdzad par 'gro don phyogs bral du bskyangs/_'di skabs grub dbang rin po che'i sprul pa'i yang srid sog po'i rgyal po kun dga' dwa ching zhes pa'i 'bangs zhig la 'khrungs pa ngos 'dzin dang gdan sar 'khod pa'i zhabs 'gyur gang drag phul zhing*/_bkur sti dang sri zhu mi dman par bsgrubs par mdzad/_shing sprel lo dgung grangs lnga bcu rtsa lnga pa la rtag 'dzin can chos la bskul ba'i phyir 'dir snang sprul pa'i rol gar bsdus te gzhon nu bum sku'i klong du dgongs pa bsdu ba'i tshul bstan par mdzad do/_/dam pa 'di ni rig pa dang grol ba'i spobs pa dge ba can/_rgol ngan gnyis 'thung 'joms pa'i lung rig smra ba'i seng ge_/mdo rgyud rig gnas dang bcas pa la gzhan dring mi 'jog pa'i mkhas pa chen po/_bstan pa yongs rdzogs kyi dge ba'i bshes gnyen nges don zab mo'i nyams rtogs klong du gyur pa'i rnal 'byor gyi dbang phyug lung dang rtogs pa'i yon tan du ma dang ldan pa'i skyes bu chen po'o/__/dam pa de la sger gyi grwa tshang spyir nyer lnga tsam yod pa las thugs sras mchog tu gyur pa/_hor rong pa tsha ba bla ma pad+ma dbang phyug_/lho nye rgyud kyi bla ma o rgyan bstan 'dzin/_lha thog a 'jam bla ma pad+ma rgyal mtshan/_klu bse bla ma dar rgyas/_mkhar mdo rtogs ldan o rgyan tshul khrims/_gling ra rtags bla ma skal bzang sogs rdzogs chen snying po'i nyams bzhes mthar son pas rang gzhan don gnyis sgrub par nus pa'i brgyud 'dzin nyer lnga po de rnams kyis gong ma'i sku gdung mchod rten sogs rdzogs chen dgon du bzhengs grub 'phral/_gter chen nyi grags kyi sgrub gnas zhe chen o rgyan chos rdzong gi nye 'dabs su sgrub sde gsar du btab nas sgrub pa'i rgyal mtshan 'dzin pa'i thugs sras kyi thu bo hor bla ma dam pa pad+ma dbang phyug ces rdzogs pa chen po'i lta ba mngon du rtogs te lhag pa'i lha du ma zhal gzigs bdud btsan klu gsum gyis ci bgyis bka' nyan pas phyag thal mo brdab pa tsam gyis dgra bo thal bar brlag nus pa sogs grub pa'i mtshan ma mngon du gyur pa/_dpon slob nam mkha' 'od gsal nas kyang rdzogs chen gyi lta sgom mthar phyin pa la/_hor bla ma khong las lhag pa med ces bsngags brjod lan mang du mdzad pa sogs mdor na dam pa'i yon tan ma tshang ba med pa de kas gtsor mdzad de/_bskyed rdzogs nyams len gyi bya ba kho nas dus 'da' bar mdzad cing phyis su rdor brag pad phrin dang*/_smin gling gter chen sogs kyi lung bstan pa ltar rab 'byams pa'i sku'i skye srid ru dam g.yar 'khyil du rdzogs chen mchog sprul rin po che'i gcung du chu mo sbrul gyi lo la skye ba'i myu gu 'dzin par mdzad pas/_lhums su bzhugs pa'i tshe yig drug gi sgra bsgrags pa dang*/_'khrungs ma thag tu tshems dkar shel gyi mchod rten can bstsal zhing*/_gsung bye ba tsam nas rab 'byams pa'i yang srid zhal bzhes gnang ba sogs ngo mtshar ba'i mdzad pa du ma bstan cing dam pa'i yon tan mngon gyur du gsal ba la/_smin gling nas mtshan 'gyur med kun bzang rnam rgyal blo gsal rgya mtsho'i sde bstsal te gong ma'i bu slob rnams nas rang gnas zhe chen dgon rnying gsang sngags chos gling du gdan drangs/_gong ma'i thugs sras o rgyan skal bzang gis gsan sbyong sogs kyi dge rgan mdzad de/_dam pa gong ma nas bstsal ba'i dbang khrid gdams pa sogs rgyal tshab bla ma pad+ma dbang phyug nas phul zhing*/_lo shas nas bod yul dbus su dus kyi 'gyur bas/_smin gling rgyal sras khri chen rin chen rnam rgyal khams 'dir phebs skabs rdzogs chen dgon du gdan drangs pa'i tshe zhe chen dgon du'ang gdan drangs nas mchog sprul dang bla rgan sogs kyi gtsos dgon spyir dbang lung kha shas gnang zhing*/_dam pa de nyid nas shel brag gter byon dregs 'joms kyi chos bdag lung bstan nang tshan/_nang gi chos bdag sngags spyod rnal 'byor lnga zhes pa'i nang nas gcig khyod rang yin pa 'di nyid yi dam du mdzad na sku tshe mdzad phrin yar rgyas su 'ong zhes lung bstan gyis dbugs phyung ste/_gter chen rin po che'i phyag phreng ru rak+Sha byin ldan yang bstsal te bsngags brjod rgya cher mdzad/_sku yon slob sbyong sogs kyang dka' tshegs ma dgos par skyes thob kyi blo gros phul du phyin pas mkhyen rtogs rtsal rdzogs pas/_mdo sngags rig lam dang bcas pa la gzhan dring mi 'jog pa'i rnam dpyod dang ldan pas mkhas pa'i rtser son/_slar yang rdzogs chen mchog sprul theg mchog bstan 'dzin gtso bor mdzad de/_byang pa rig 'dzin mchog sprul skal bzang pad+ma dbang phyug_/zung 'jug rdo rje'i sa mkhan 'gyur med skal bzang 'phel rgyas/_rje nyid kyi rigs dbon 'gyur med skal bzang bstan 'phel bcas rigs bdag mtshungs med lnga dang*/_gzhan yang ngor mkhan chen dpal ldan chos skyong*/_mdo khams pa kun dga' bstan 'dzin/_kaHthog rgyal sras dri med zhing skyong sogs yongs 'dzin mkhas grub du ma'i zhabs pad mnyes pa gsum gyis bsnyen nas sde snod gsum rgyud sde bzhi tha snyad rig gnas dang bcas pa mang du thos pa rgya mtsho'i pha rol du son/_dbus phyogs dang khams kyi bstan 'dzin gsar rnying ris su ma chad pa du ma las mdo sngags kyi chos tshul mtha' yas pa gsan zhing yi dam du ma'i ljags bsnyen sogs tshad ldan du bsgrubs shing nyams dngos gzigs lam sogs su rtsa gsum lhag pa'i lha du ma dang*/_o rgyan chen po sogs kyi zhal yang yang du bstan cing*/_chos srung thams cad nas kyang phrin las sgrub pa'i brda rtags mngon du ston pa dang*/_'jig rten na che bar grags pa'i dregs tshogs rnams kyang bka' la mngon sum du nyan nus pa sogs zhib par rje nyid kyi dag snang 'ja' tshon gyi ri mo'i rnam 'gyur du 'khod pa ltar te/_gzhan yang 'chad pa la rdo rje'i ljags dang ldan pas mdo sngags bka' gter gyi chos sgo mtha' dag gi dbang lung khrid sogs zab rgyas kyi gdams pas gdul bya mtha' dag smin grol la bkod cing*/_brtsams pa la lhag pa'i lhas byin gyis rlabs cing dngos grub byin pa lta bus tshig brlings shing rtogs dka' la nyams 'gyur brgya phrag dang ldan pa kho na mdzad/_yi dam du ma'i sgrub phrin chog bsgrigs sogs gsungs rtsom pustika drug gi grangs ldan du bzhugs pa sogs/_mdor na mkhas btsun bzang gsum mkhyen brtse nus gsum/_'chad rtsod rtsom gsum sogs dam pa'i yon tan du mas kun nas phyug pa'i mkhas grub dam pa ste/_shing stag lor zhe chen bstan gnyis dar rgyas gling gi chos sde gsar du bskrun nas bshad sgrub kyi bstan pa rgya cher spel te dgung grangs nga brgyad pa sa glang zla ba bcu gcig pa'i tshes bco brgyad la dgongs pa chos kyi dbyings su thim pa'i tshul bstan/_slob ma'i rim pa'ang rgyal tshab mchog sprul pad+ma gsang sngags bstan 'dzin chos rgyal dang*/_sgo me dang skya chos rje kun bzang snyan grags rgya mtsho/_sib sprul sku kun bzang pad+ma dbang rgyal/_rdo ba grub chen kun bzang gzhan phan sogs zla rgyud stod smad/_lho kha phyogs su mkhas grub gnyis ldan rim gnyis kyi drod tshad brnyes pa du ma byung ba ni smos kyis mi langs la/_!_rje rab 'byams mchog sprul gsum pa ni/_rje bla ma dam pa chos dbyings su gshegs rjes lcags stag lor sna nam yang srid rdor brag rig 'dzin chen po khams dar rtse mdo nas yar theg skabs zhe chen gdan sar chibs bskyod gnang dus rje dbon bla ma pad+ma kun grol rnam rgyal dang phyag mdzod bla ma dkon mchog dar rgyas sogs dgon pa'i grwa slob rnams rje bla ma'i yang srid kyi dogs gcod zhus tshe/_rig 'dzin mchog der rgyal yum ye shes mtsho rgyal nas lung bstan bstsal bar/_/rig pa 'dzin pa rdo rje thogs med rtsal/_/khyod kyi skyabs bya gsang sngags bstan 'dzin pa/_/zhing 'di'i gdul bya re zhig rdzogs na yang*/_/dgon gnas nyid nas 'jal ba'i shar lho mtshams/_/lung pa kha ni lho nub bstan pa na/_/rtsi shing nags tshal drwa ba 'khrigs pa'i dbus/_/pha ma pad+ma'i rigs su gyur pa'i sras/_/yos 'brug mtshams su 'byung ba'i ngo zhig mchis/_/pad+ma drag po'i sgo nas smin grol gyis/_/dam sri 'byung po'i tshogs las rgyal bar nges/_/de tsam ye shes mkha' 'gro'i gtam 'chal lo/_/zhes pa'i lung bstan dang rjes su mthun par rgya rong sgrub sde dang nye ba'i phyogs su yab rta mgrin zhes pa'i sras su 'khrungs shing*/_slar yang yos lor dbus phyogs nas lcags zam bstan 'dzin ye shes lhun grub/_smin gling khri chen pad+ma bstan 'dzin/_rdor brag rig 'dzin chen po la yang brtags zhus yang bskyar dang*/_khams nas shar chen klu lding rin chen mi 'gyur rgyal mtshan sogs ye shes spyan gyis shes bya'i chos kun ma 'dres pa sa ler gzigs pa thams cad nas/_dam pa gong ma'i yang srid 'khrul bral du lung bstan pa bzhin gong ma'i gdan sar mnga' gsol te/_rab 'byams sprul pa'i sku rin po che chos kyi khri la zhabs pad bkod pa dang lhan cig rdzogs chen mchog sprul rin po che a ti bstan pa'i rgyal mtshan nas gtsug phud bzhes/_phyis su smin gling khri chen 'gyur med phrin las rnam rgyal nas mtshan rig 'dzin dpal 'byor rgya mtsho rgyal ba'i nyin byed du gsol/_yongs 'dzin dam pa rgyal tshab rin po che dang*/_rdzogs sprul gsum pa/_smin gling khri chen sku mched/_rdor brag rig 'dzin chen po'i yang srid kun bzang 'jigs med gling pa/_nyi grags mchog sprul gsum pa/_rdo ba grub chen kun bzang gzhan phan/_kaHthog pa yab sras bshes gnyen rig 'dzin bzang po/_rnam 'dren bla ma 'jigs med go cha sogs dam pa du ma nas dbang khrid kyi gdams pa mtha' dag gsan zhing*/_bshad sgrub kyi bstan pa la 'dzin skyong spel ba'i phrin las gzhan 'gran dang bral zhing*/_khyad par rang lugs o rgyan smin grol gling pa'i phyag bzhes ltar gyi lo bstar dus mchod che khag bzhi dang*/_lo ngo gsum re'i mtshams nas bka' brgyad bdud rtsi chos sman gyi sgrub pa sogs khungs ldan dam pa'i phyag bzhes rang bzo'i dri ma phra mos bcos slad kyis ma bsgribs par gar thig dbyangs rol sogs phyi'i spros bcas mchod pa'i dus mchod la/_nang bskyed rdzogs dmigs pa'i ting 'dzin gsal zhing*/_gsang ba spros bral ka dag gi lta bar la bzlas nas sgrub pa'i gzugs brnyan du ma song bar 'dzugs par gnang ba dang*/_khyad par rab byung bcu gsum pa shing glang lor nges don snying po'i sgrub sde bde chen pad+ma 'od gling rten brten par bcas pa gsar du bskrun te/_rtse gcig sgrub la gzhol ba'i mi grangs bco lnga tsam gyis snying thig zab mo'i nyams len rtsa rlung thod rgal sogs la sbyangs pa gnad du smin par byed pa las rnam g.yeng dang 'du 'dzir ma song ba'i sgrub grwa dngos gtsang bar bzhengs nas sgrub rgyags kyis mtshon pa'i mthun rkyen gang dgos rtsol sgrub mi dgos par sbyor bar mdzad pa dang*/_ngo mtshar ba'i mdzad phrin dang gsang ba gsum gyi yon tan gyi phung po gzhal du ma mchis pa rgya mtsho lta bu mnga' yang gdul bya'i bsod nams kyis skal bas ma 'khyongs bas re zhig dag pa'i zhing du gshegs pa'i tshul bstan par gyur to/_!_de'i yang srid bzhi pa gar dbang chos kyi rgyal mtshan bsod nams stobs kyi dbang phyug ni/_gong ma'i chos khrir mnga' gsol na'ang mkha' 'gro'i lung bstan dang zab gter gyi bka' babs bcas gsang spyod kyi rten 'brel bzhes nas grub pa'i gnas mchog rba lcags shrI sogs su phebs te dwags zhong kong gsum gyi gdul bya'i mgon mdzad pa las/_phyogs 'dir phrin las kyi rgyun ha cang ma smin/_!_de'i yang sprul lnga pa bdag sogs gdul bya'i mgon gcig 'gyur med pad+ma theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan nam 'gyur med kun bzang bstan pa'i nyi ma phyogs las rnam rgyal dpal bzang po ni/_shing pho byi ba'i lo la ngo mtshar ba'i ltas dang bcas te 'khrungs/_rdzogs chen pa mi 'gyur nam mkha'i rdo rje/_rgyal tshab gnyis pa o rgyan rang byung rdo rje/_rdo rje 'chang mkhyen brtse'i dbang po/_sprul pa'i gter chen mchog gyur bde chen gling pa sogs kyi bslu med rdo rje'i lung gis zin pa ltar gong ma'i seng khrir mnga' gsol/_chung ngu nas dam pa'i rnam thar sgrib med du gsal/_kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po ni thog mar dbang bzhi'i ye shes kyis rgyud smin par byed pa po dang*/_bar du rtogs pa ngo sprod kyis mnyam bzhag gis bogs dbyung ba po dang*/_rjes ye shes kyi skus kyang yang yang rjes su bzung zhing byin gyis brlabs pa'i rgyus rtsa ba'i rigs bdag gcig chog dang*/_gzhan yang rgyal bas lung bstan kun mkhyen blo gros mtha' yas/_mkhan chen rdo rje 'chang pad+ma dam chos 'od zer/_dpon slob bzhi pa khyab bdag bka' 'gyur ba chen po/_rgyal tshab gnyis pa o rgyan rang byung rdo rje/_dpal yul rgya sprul rin po che karma kun bzang bstan pa'i nyi ma/_sbas pa'i rnal 'byor ba chen po 'ju dbon 'jigs med rdo rje sogs mkhas grub kyi skyes chen du ma'i zhabs pad bsten nas snga 'gyur bka' gter gtso bor gyur pa'i gsan sbyong mthar phyin/_rang dgon bla brang phun tshogs yongs 'du'i gzim shag ngo mtshar kun gzigs su lo gsum phyogs gsum gtso bor gyur pa'i bcad rgya'i khongs su/_snga 'gyur 'dus pa mdo/_sgyu 'phrul zhi khro/_sgrub pa bka' brgyad/_thugs rje chen po bde gshegs kun 'dus gtso bor gyur pa'i rtsa gsum lhag pa'i lha du ma'i bsnyen sgrub mdzad pas/_de dag gi skabs sogs su dngos nyams rmi lam du bla ma dang lhag pa'i lha yis zhal bstan pa dang byin gyis brlabs pa'i mtshan ma ji snyed pa dang*/_khyad par 'dus mdo'i bsnyen sgrub gnang skabs dam pa'i rigs can drwa ma lnga'i nang tshan srin po blo gros thabs ldan gyi rnam 'phrul yin pa'i lung bstan dang*/_smin gter gshin rje dregs 'joms kyi ljags bsnyen gnang skabs gnubs chen sangs rgyas ye shes yin pa'i thugs shes gsal por 'khrungs/_rdo rje 'chang mkhyen brtse'i zhabs kyis kyang*/_mdo khams smad phyogs kyi bstan 'dzin zhig la zhe chen rab 'byams las bzang ba med ces lan yang yang bsngags pas mtshon dam pa rnams kyis mgrin gcig tu bkur/_rgyal bka' rin po che'i bklags lung tshar gcig_/bod kyi gnas chung sgra dbyangs gling gi rig 'dzin 'dus tshogs la rin chen gter mdzod chen mo'i dbang lung gis mtshon smin grol tshar bzhi/_sgrub thabs 'dod 'jo bum bzang gi dbang lung tshar gsum/_sems sde a don bco brgyad/_klong sde rdo rje zam pa/_man ngag sde snying thig ya bzhi/_smin gling gter gsar skor gtsor gyur 'chad spel gyis khams dbus kyi gdul bya mtha' yas pa rjes su bzung*/_rang dgon gyi gtsug lag khang phan tshun gsar bzhengs dang 'dul ba gzhi gsum gyi phyag len rgyun 'dzugs/_snga 'gyur bka' ma 'dus mdo/_sgyu 'phrul zhi khro/_na raka dong sprugs/_so lugs yang dag_/sangs rgyas mnyam sbyor bka' srung bcas kyi sgrub mchod gtan 'jags/_mchod rdzas yo byad khyad thon sogs 'khor lo gsum gyi phrin las kyis bstan 'gro'i don rgya chen po mdzad nas/_dgung grangs zhe drug pa sa mo bya yi lor re zhig gzugs sku'i bkod pa dbyings su bsdus pa'i tshul bstan nas slar yang bdag sogs gdul bya rgya mtsho brtse bas mi 'dor ba'i slad du ngo mtshar sprul pa'i zlos gar myur du 'byon pa'i gsol ba 'debs pa'i skabs so/_!_de'i yang sprul drug pa ni rje bla ma de nyid sku gshegs ma thag rgyal tshab rin po cher ye shes kyi skus rjes su bzung ba'i dag snang dang*/_grub dbang rdzogs chen lnga pa'i ye shes kyi gzigs pas ngos 'dzin gnang ba dang mthun par mgo log a cang khang sar dpon gyi sras su lcags phag la sku 'khrungs/_rang dgon dang nye ba'i chu chen po'i zam khar phebs pa dang ma yum gyi rum du yod pa zhing skyong dur khrod ma mo a ma bgres mo zhig tu bstan nas nga'i bu der sleb ces mgul dar phul ba ma yum chibs pa'i steng du yod kyang dar gyi sne sa la 'khyil ba phyis su yab tshang gi g.yang rten du bzhugs/_de nas mi ring bar rgyal tshab gsum pa 'gyur med pad+ma rnam rgyal gyis rang dgon du seng khri la mnga' gsol/_rten sdom pa gsum dang snga 'gyur bka' ma mdo sgyu sems gsum/_na raka dong sprugs/_yang phur sogs kyi dbang lung zhib rgyas/_rin chen gter mdzod chen mo dang*/_rang lugs smin gling gi zab gter/_rdzogs chen sems klong man ngag gi sdes mtshon pa'i dbang khrid lung bcas rgya cher gsan/_khyad par sems sde'i rig 'dzin bco brgyad kyi rdo rje'i mgur gyi ngo sprod la sras mo go ma de wi'i mgur gyi dbang don gyi ye shes mngon du gyur/_rgyal tshab rin po che dgongs pa rdzogs rjes ye shes kyi skus rjes su bzung ste sdom gsum 'grel chen dpag bsam snye ma kho bo'i mchan btab pa zhig yod pas de la gzigs nas tshul gnas thos bsam sgom pas rgyal bstan 'dzin skyong spel gsum dgos pa'i zhal gdams bstsal/_khro shul mkhan rin po che tshul khrims rgya mtsho las rgyal bka' rin po che'i lung*/_zhe chen kong sprul rin po che pad+ma dri med las rgyal tshab rin po che'i bka' 'bum gyi lung sogs dbang lung rgya che dang*/_gling rgyal pad+ma bzhad pa'i dag snang tshe yum tsaN+Da li spyi dang bye brag dbang khrid gtad rgya bcas dang*/_'jam mgon mkhyen brtse'i mchog sprul 'jam dbyangs chos kyi blo gros las rgyal dbang lnga pa'i dag snang rgya can nyer lnga dang*/_rang dgon gyi bshad grwa gsar 'dzugs dang 'brel bar dge mang mkhan chen yon tan rgya mtsho'i slob chen mkhan po sgra dbyangs las rgyud gsang ba snying po'i 'grel chen gsang bdag dgongs rgyan dang zhal lung gi bshad khrid sogs mdo sngags rig gnas dang bcas pa la mkhyen pa'i dkyil 'khor rgyas/_zhe chen yang dben du gzim shag gsar bskrun du bka' gter gdams ngag zab dgu'i bsnyen sgrub mdzad pas lhag pa'i lha'i dngos grub thob pa'i rtags mtshan du ma mngon du gyur/_khyad par gling dkar dag snang tsaN+Da li bsnyen pa'i tshe nang mchod bdud rtsi khol ba'i dris sgrub khang du khyab pa dang*/_tshe gal du 'khrungs pa sogs dngos su byung*/_sib rdzogs chen dgon du bka' brgyad kyi sgrub chen mdzad pas ma mo'i rten phur las bdud rtsi bab pa dang*/_srung ma rnams kyi phrin las bsgrubs pa/_nag phyogs dam la btags pa sogs dge mtshan du ma yod/_dbus gtsang du phebs te 'og min o rgyan smin grol gling du mkhas btsun grub pa'i skyes mchog gcung rin po che dang*/_mkhan chen sku mched lhan rgyas pas dbu mdzad/_gdung sras rnam gnyis sogs dbus gtsang lho 'brug tshun gyi snga 'gyur rnying ma'i bla sprul sgrub brtson sogs la rin chen gter mdzod chen mo'i dbang khrid lung bcas zhib rgyas dang*/_mdo khams smad du dpal ldan 'brug pa bka' brgyud kyi mchog sprul gtsos/_rgyal tshab rin po che 'dus pa gtsang la mang bar gter mdzod tshar gcig_/byang phyogs zhe chen gyi dgon lag rnams su sgrub thabs 'dod 'jo bum bzang dang*/_smin gter rdor sems/_bde kun/_gshin rje sogs dbang khrid lung bcas lo bstar chags su rgyun mi 'chad pa dang*/_'jam mgon mkhyen brtse rin po che/_zhe chen kong sprul/_lab mkhan chen/_sgo me'i rab 'byams mchog sprul/_sib rdzogs chen sprul sku/_gshong nag sprul sku sogs grub mtha' ris med kyi skyes chen du ma byon/_rang dgon gyi sprul sku rnams la chos srid kyi bslab ston/_kun spyod btsun pa/_thos bsam sgom sgrub la dngos dang shugs nas sbyor zhing*/_rgyal tshab rin po che'i bshad grwa gsar 'dzugs la bzhugs gnas khang pa dang*/_grwa lnga bcu/_dgon ltag tu sgrub sde gsar 'dzugs/_gtsug lag khang du dus mchod chen po bzhi'i mchod rdzas 'phan gdugs bla bre/_sgrub chen la nyer mkho'i sman raka_/gtor ma'i snod dang tshogs gzhong*/_nyer spyod bdun gyi yo byad sogs rin chen gnyis pa la tsha gser dang rin po che'i phra tshoms can spus nam ldan pa gsar bzhengs dang*/_dbyangs rol phyag len thams cad kyang rang lugs o rgyan smin grol gling gi phyag bzhes sngar nas ma nyams pa'i steng sgrig lam kun spyod sogs sku ngal khyad bsad kyis dam pas bsngags 'os dad ldan mig rgyan du bskrun pas bstan 'gro'i don gnyis lhun gyis grub/_mthar mdo khams dus 'gyur gyi skabs mtha' mi'i khrims 'og tu mdzad pa brtul ba'i yang srid rgyal dbang karma pa bcu drug rang byung rig pa'i rdo rje'i 'khrul bral ye shes kyi gzigs pas ngos 'dzin dang khri la mnga' gsol zhing sdom pa gsum ka gnang ba'i mtshan 'gyur med bshad sgrub chos kyi seng ge zhes bstsal ba'o/__/zhes pa yan skyabs rje rdo rje 'chang dil mgo mkhyen brtse rin po che 'jigs med rab gsal zla ba sku 'tsho zhing gzhes pa'i tshe na ljags bsgrigs mdzad pa lags so//__!___rab 'byams rin po che'i skye phreng ni/_bde gshegs mya ngan med/1_gnod sbyin skar mda' gdong*/2_'jam dpal gshes gnyen/3_chos rgyal mya ngan med/4_lha sras mu khri btsan po/5_rma rin chen mchog 6_/slob dpon ka ma la shI la/7_rje mi la/8_rong ston shes bya kun rig_/9_'bri gung rin chen phun tshogs/10_dbur smyon chos grags/11_bstan pa'i rgyal mtshan/(1)12_'gyur med kun bzang rnam rgyal/(2)13_rig 'dzin dpal 'byor rgya mtsho/(3)14_gar dbang chos rgyal/(4)15_bde chen rgyal po/(5)16_kun bzang bstan pa'i nyi ma/(6)17_'gyur med chos kyi sang+ge_(7)18_!__rgyal tshab rin po che ni/_pra b+ha hasti/1_nam mkha'i snying po/2_bla chen dgongs pa rab gsal/3_lang lab byang chub rdo rje/4_tA ra na tha/5_smin gling gter chen/6_pad+ma rgyal mtshan/7_bstan 'dzin chos rgyal/8_o rgyan rang byung rdo rje/9_'gyur med pad+ma rnam rgyal/10_pad+ma rdo rje/11_skyabs rje mkhyen brtse rin po che'i phyag bris las dpe bshus so//_//

Footnotes

Other Information