DKR-KABUM-03-GA-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ།
Wylie title skye phreng gsol 'debs pad+ma dkar po'i phreng ba DKR-KABUM-03-GA-001.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 3, Text 1, Pages 1-6 (Folios 1a to 6b5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Skye phreng gsol 'debs pad+ma dkar po'i phreng ba. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 3: 1-6. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་བདག་ལྟ་བུ་ནི་རང་བློ་རང་ལ་ལྐོག་ཏུ་མ་གྱུར་བས་ང་རྒྱལ་མི་སྐྱེ་བའི་དུས་དཔྱད་ན་སོ་སྐྱེ་ཐ་ཤལ་ཞིག་ཡིན་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པས། དག་པའི་སྐྱེ་ཕྲེང་སྨྲ་བའི་སྤོབས་པ་མ་མཆིས་ཀྱང་ལས་དང་སྟེས་དབང་གིས་བླ་མའི་གཟུགས་བརྙན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་གིས་རང་གཏེར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་དབུར་སྦྱར་འོས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་དགོས་ཞེས་རང་སློབ་དུ་མས་སྔ་ཕྱིར་བསྐུལ་པ་དང༌། མདོ་སྨད་བྱང་རྒྱུད་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པའི་ལྕགས་རི་རེབ་ཀོང་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་སུ། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་སྨིན་གྲོལ་འབོག་པའི་སྐབས། མཁས་བཙུན་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། ཨ་མདོ་གཙོས་ཀྱི་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་རིག་སྔགས་འཆང་བ་གཞོམ་བྲལ་རྡོ་རྗེ། སྔགས་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན། ཨ་མགྲིན་སྤྲུལ་སྐུ། སྔགས་འཆང་ཁྲོ་བོ་དཔལ་ལྡན་སོགས་བན་སྔགས་ཕུར་ཐོག་རྣམས་ཀྱིས་ནན་ཏན་བསྐུལ་བའི་ཚེ། རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཞེ་ཆེན་པ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་མཁས་གྲུབ་དུ་མས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་དབུགས་དབྱུང་བ་དགོངས་པ་ཅན་གྱི་གསུང་དུ་འདུག་ན་ཡང༌། བླ་མས་བཀའ་བསྩལ་དེ་ངེས་དོན་དུ་བཟུང་ན་དབང་བཅུར་མངའ་བའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་བདེན་དོན་མ་འོངས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དུས་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་གདུལ་བྱ་ཙམ་དུ་འགྱུར་སྲིད་སྙམ་པ་དང༌། བཀའ་དྲིན་རྨད་བྱུང་ངེས་པ་དོན་གྱི་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ཞལ་བཞེས་ངེས་པ་ཅན་སྐལ་བཟང་དུ་ཐོབ་པ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་གི་ཡོན་ཏན་ཀྱང་བདག་ལ་མེད་པར་ངེས་ཀྱང༌། རྟེན་འབྲེལ་ཁྱད་འཕགས་ལ་དགོངས་པའི་བཀའ་དང༌། གཏེར་གྱི་སྣང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁུ་དབོན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱི་གསལ་སྣང་འདྲ་ཟ་ཟི་བྱུང་བ་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་སྒོ་གསུམ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་མཆོག་གི་ཞབས་འབྲིང་དུ་སྨོན་པས་འདི་ལྟར་བགྱིས་ན་རང་གཞན་ལ་སྡིག་པ་བསག་པའི་རྒྱུར་མི་སྲིད་སྙམ་སྟེ། མཁས་བཙུན་གྲུབ་པ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་ཞབས་པད་བསྟེན་ཅིང༌། ཟབ་མོའི་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་རིས་སུ་མ་ཆད་པས་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཅུང་ཟད་དགེ་བའི་སྐལ་བཟང་ཕྲ་མོ་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས། ཞོ་འོང་གསང་སྔགས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལྕགས་སྟག་རྒྱལ་ཟླའི་འཕེལ་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་སྦྱར་བ་འདིས་ཀྱང་བདག་གཞན་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་རྗེ་བཙུན་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་གིས་རྗེས་སུ་བཟུང་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བར་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་མངྒ་ལཏྟ། དགེའོ། །དགེའོ།

/ces pa'ang bdag lta bu ni rang blo rang la lkog tu ma gyur bas nga rgyal mi skye ba'i dus dpyad na so skye tha shal zhig yin pa mngon sum tshad mas grub pas/_dag pa'i skye phreng smra ba'i spobs pa ma mchis kyang las dang stes dbang gis bla ma'i gzugs brnyan du gyur pa'i dbang gis rang gter gyi brgyud 'debs dbur sbyar 'os kyi gsol 'debs shig dgos zhes rang slob du mas snga phyir bskul pa dang*/_mdo smad byang rgyud snga 'gyur gyi bstan pa'i lcags ri reb kong rig pa'i 'byung gnas su/_rin chen gter mdzod chen po'i smin grol 'bog pa'i skabs/_mkhas btsun lung rtogs kyi yon tan dang ldan pa'i mchog sprul 'jam dbyangs shes rab rgya mtsho/_a mdo gtsos kyi rje btsun mi la ras pa'i rnam 'phrul rig sngags 'chang ba gzhom bral rdo rje/_sngags chen bkra shis dpal ldan/_a mgrin sprul sku/_sngags 'chang khro bo dpal ldan sogs ban sngags phur thog rnams kyis nan tan bskul ba'i tshe/_rdzogs pa'i sangs rgyas zhe chen pa 'gyur med pad+ma rnam rgyal sogs mkhas grub du mas 'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul pa'i skur dbugs dbyung ba dgongs pa can gyi gsung du 'dug na yang*/_bla mas bka' bstsal de nges don du bzung na dbang bcur mnga' ba'i rdo rje'i gsung gi bden don ma 'ongs phyi ma phyi ma'i dus 'jam dbyangs bla ma'i gdul bya tsam du 'gyur srid snyam pa dang*/_bka' drin rmad byung nges pa don gyi gdod ma'i mgon po 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po che'i thugs rgyud gcig pa'i zhal bzhes nges pa can skal bzang du thob pa bdag nyid chen po de'i ba spu'i khung bu gcig gi yon tan kyang bdag la med par nges kyang*/_rten 'brel khyad 'phags la dgongs pa'i bka' dang*/_gter gyi snang ba sogs kyi skabs mnga' bdag chos kyi rgyal po khu dbon gyi rnam 'phrul gyi gsal snang 'dra za zi byung ba rnams rgyu mtshan du byas te/_tshe rabs kun tu sgo gsum 'jam mgon bla ma mchog gi zhabs 'bring du smon pas 'di ltar bgyis na rang gzhan la sdig pa bsag pa'i rgyur mi srid snyam ste/_mkhas btsun grub pa rnal 'byor gyi dbang phyug lnga bcu lhag tsam gyi zhabs pad bsten cing*/_zab mo'i chos la thos bsam ris su ma chad pas blo gros kyi 'jug pa cung zad dge ba'i skal bzang phra mo thob pa'i rgyal khams pa 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pas/_zho 'ong gsang sngags dar rgyas gling gi gtsug lag khang du lcags stag rgyal zla'i 'phel tshes bco lnga'i nyin sbyar ba 'dis kyang bdag gzhan yid can rgya mtsho rje btsun ye shes me long gis rjes su bzung pa'i rgyu kho nar 'gyur bar rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/_/sarba mang+ga lat+ta/_dge'o/__/dge'o/_

[edit]
༄༅། །སྐྱེ་ཕྲེང་གསོལ་འདེབས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། ༄༅། །རྡོ་རྗེ་རིག་འཛིན་བྱེ་བའི་གཙུག་ཕུད་རྩེར། །རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་བཟང་སྟོན་མཁས་པ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་དངོས་འགྱུར་མེད་གྲུབ་པའི་དཔྱིད། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་དེས་དགེ་ལེགས་སྩོལ། །ཕྱོགས་བཅུའི་ཞིང་དང་དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཐུགས་ཀྱི་དཔལ་བེའུ། །ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་སྐུ་ཅན་འཇམ་དཔལ་དབྱངས། །སྲིད་ཞིའི་ཁྱབ་བདག་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྔོན་ཚེ་དག་པའི་ཞིང་མཆོག་མཉམ་པ་ན། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀླུ་ཡི་རིགས་མཆོག་གིས། །བགྲང་ཡས་གདུལ་བྱ་བྱང་ཆུབ་གསུམ་འགོད་ཕྱིར། །ཐེག་མཆོག་བདུད་རྩི་བསྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ད་ལྟ་མི་མཇེད་འཇིག་རྟེན་བྱང་གི་ཕྱོགས། །རྟག་པར་རབ་དགའ་སྡུག་ཅིང་མོས་པའི་ཞིང༌། །སངས་རྒྱས་རབ་དགའ་རིན་ཆེན་བརྩེགས་པའི་རྒྱལ། །འཚོ་ཞིང་གཞེས་ཏེ་བཞུགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མ་འོངས་གྲངས་མེད་བསྐལ་པ་བགྲང་ཡས་མཐར། །ལྷོ་ཕྱོགས་རྡུལ་བྲལ་ཡང་དག་བསགས་པ་རུ། །མགོན་པོ་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་སུ་སངས་རྒྱས་ནས། །རྫོགས་སྨིན་སྦྱངས་མཐར་སོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྔོན་ཚེ་ཤར་ཕྱོགས་འབྱུང་བཟང་འཇིག་རྟེན་དུ། །སངས་རྒྱས་འབྲུག་སྒྲའི་དབྱངས་ཀྱི་སྤྱན་སྔ་རུ། །རྒྱལ་པོ་ནམ་མཁར་སྐྱེས་ཏེ་ཐུགས་བསྐྱེད་ནས། །ཟབ་རྒྱས་སྤྱོད་པ་སྤྱད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རབ་འབྱམས་ཞིང་ནས་སངས་རྒྱས་སྲས་ཀྱི་མཆོག །བགྲང་ཡས་ཆོས་སྒོ་འབྱེད་དང་རྫུ་འཕྲུལ་སྟོན། །གདུལ་དཀའ་འདུལ་ཕྱིར་གང་འདུལ་རོལ་པ་སོགས། །རྣམ་ཐར་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྟོན་པའི་དྲུང་ན་རྒྱལ་སྲས་ཐུ་བོ་དང༌། །ཉན་རང་འཕགས་པ་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་ཆེ། །རྒྱལ་བློན་ཁྱིམ་པའི་རྣམ་རོལ་དུ་མ་ཡིས། །ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མི་འཆད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་བདེ་གཤེགས་སྐུ་ཡི་རིགས། །འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོའི་རྒྱུད་ལུང་བཀའ་བ་བརྙེས། །ཐེག་མཆོག་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་སློབ་དཔོན་ཆེ། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྲགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕོ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་མཆོག་བརྙེས། །མཚུངས་མེད་པཎ་གྲུབ་ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་གི་རྒྱན། །གངས་ལྗོངས་འོད་གསལ་བསྟན་པ་འབྱུང་གནས་གྱུར། །པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲར་གསོལ་བ་འདེབས། །དབུ་མའི་སྲོལ་འབྱེད་སློབ་དཔོན་ལེགས་ལྡན་འབྱེད། །དངོས་ཀུན་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས། །བདེ་ཆེན་དྲྭ་བ་སྡོམ་པའི་སྐུར་བཞེངས་པ། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་པ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །པཎ་ཆེན་ཆེན་སྒོ་མཐའ་ཡས་པའི་བློ་གྲོས་དང༌། །ནགས་ཀྱི་རིན་ཆེན་ཨ་མོ་གྷ་བཛྲ། །རྟེན་འབྲེལ་མངའ་བརྙེས་དམ་པ་སངས་རྒྱས་སོགས། །སྣ་ཚོགས་རོལ་པར་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱད་པར་མ་ཧཱ་བྷོ་ཊའི་ལྗོངས་ཆེན་པོར། །ཐུབ་བསྟན་སྐབས་གསུམ་དག་བྱེད་དྲངས་པའི་ཕྱིར། །ཐུགས་བསྐྱེད་དྲང་སྲོང་དམོད་ལྡན་མངའ་བདག་ཆེ། །ཁྲི་སྲོང་ལྡེའུ་བཙན་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །པདྨའི་ཐུགས་བཅུད་ཐུན་མིན་མཐའ་དག་གི །སྣོད་ལྡན་རྗེ་འབངས་འདུས་པ་ཡོངས་ཀྱི་གཙོ། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་ལུང་གིས་བསྔགས། །རྒྱལ་སྲས་ལྷ་རྗེའི་ཚུལ་བསྟན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཀའ་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་འབྲས་བུའི་དུས་ལས་ཡོལ། །བོད་ཡུལ་ཕྱི་མའི་གདུལ་བྱའི་དུས་བབས་ཚེ། །གཏེར་འབྱིན་ཀུན་གྱི་ཐོག་མར་རིག་པ་འཛིན། །སངས་རྒྱས་བླ་མར་བྱོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོ་སྔགས་སྟོན་པའི་མཚན་དང་སྐུའི་བཀོད་པ། །གཅིག་དྲིལ་བླ་མ་བསྟན་གཉིས་སྐོར་གསུམ་སོགས། །རྨད་བྱུང་གདམས་པས་སྐལ་ལྡན་དབུགས་དབྱུང་བསྩལ། །རྒྱ་ལོ་རྡོ་རྗེ་བཟང་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཇོ་བོའི་ཐུགས་སྲས་ནག་ཚོ་ལོ་ཙཱ་བ། །སྤྱན་རས་གཟིགས་དངོས་འབྲོམ་སྟོན་ཨུ་པཱ་སི། །སྙན་བརྒྱུད་བསྟན་པའི་བདག་པོ་རས་ཆུང་པ། །རྗེ་བཙུན་འཇའ་ཚོན་སྐུ་ཅན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དྭགས་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་བསྟན་པས་འཛམ་གླིང་ཁྱོན། །ཁྱབ་མཛད་མཉམ་མེད་ལྷ་རྗེ་སྒམ་པོ་པ། །གསང་ཆེན་བསྟན་པའི་རྒྱན་གཅིག་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །འཁོན་སྟོན་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བོད་ཡུལ་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །བློ་གྲོས་རྒྱལ་མཚན་རྩོད་མེད་ཨ་ཏི་ཡི། །སྲོལ་འབྱེད་སིདྷ་ཤྭ་ར་ཟབ་གཏེར་བདག །ཉི་མ་སེང་གེ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་བོན་སྨན་རྩིས་བཀའ་བབ་ཀུ་ས་སྨན། །དོ་བན་རྒྱ་མཚོ་འོད་དང་ཤཱཀྱ་འོད། །གྲ་སྒོམ་ཆོས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཁྱུང་གི་གདུང༌། །ཤཱཀྱ་དར་པོ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཨོ་རྒྱན་ཌཱ་ཀིའི་གསང་མཛོད་གཅིག་ཏུ་དྲིལ། །གུ་རུའི་ཐུགས་དམ་ཡོངས་ཀྱི་སྙིང་གི་བཅུད། །བཀའ་འདུས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོའི་སྒོ་འབྱེད་མཆོག །ཡར་རྗེ་ཨོ་རྒྱན་གླིང་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་ཚབ་ཡོངས་ཀྱི་རྩེ་མོར་བྱོན། །མངའ་བདག་སྐུ་སྤྲུལ་ཟབ་གཏེར་ཆུང་ཀླུང་འཁྱིལ། །གཏེར་འབྱིན་གྲུབ་པའི་སྤྱི་མེས་མཚུངས་ཟླ་བྲལ། །ཉང་རལ་ཉི་མ་འོད་ཟེར་ལ་གསོལ་བ་འདབས། །འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཟབ་གཏེར་འདྲེན་པར་བྱོན། །ཕྲིན་ལས་བོད་ཡུལ་འཛིན་མའི་ཐ་གྲུར་བརྡལ། །ཁྲི་སྲོང་གསུང་སྤྲུལ་རྨད་བྱུང་སྤང་རྗེ་སྟོན། །གུ་རུ་ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྣམ་དཔྱོད་བ་དན་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས། །འོད་གསལ་བསྟན་པ་མཁའ་ཁྱབ་བཞིན་དུ་གསལ། །ཀུན་བཟང་གདོད་མའི་མགོན་པོ་བསམ་ཡས་པ། །ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་གསོལ་བ་འདེབས། །དོལ་སྟོན་ལས་གླིང་གནས་གསར་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང༌། །གར་དབང་ལས་འཕྲོ་གླིང་དང་ར་ཞི་པ། །པདྨ་རིག་འཛིན་ཆོས་རྗེ་གླིང་པའི་བར། །ལྷ་རྗེའི་རྣམ་འཕྲུལ་བཅུ་གཉིས་གསོལ་བ་འདེབས། །མངའ་བདག་ཐུགས་སྤྲུལ་སྔ་འགྱུར་བསྟན་པའི་རྒྱན། །མཁས་བཙུན་བཟང་པོའི་ཆ་ཤས་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །གསང་སྔགས་ཆུ་བོ་བཞི་ཡི་འབྱུང་གནས་གྱུར། །པཎ་ཆེན་པདྨ་དབང་རྒྱལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཇིགས་བྲལ་མཐུ་སྟོབས་གནམ་ལྕགས་ལྷ་དབང་མཚོན། །ནག་ཕྱོགས་སྦྱིན་སྐྱེས་གྲོང་འཇོམས་ནུས་པའི་བདག །བཙད་པོའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་འཕྲུལ་བྱང་པ་རྗེ། །བཀྲ་ཤིས་སྟོབས་རྒྱལ་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བཀའ་གདམས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག་དགེ་འདུན་གྲུབ། །རྒྱུད་སྡེའི་མཛོད་འཛིན་མཁྱེན་རབ་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །བསིལ་ལྡན་གྲུབ་པའི་སྤྱི་མེས་ཐང་སྟོང་ཞབས། །རིས་བྲལ་རྒྱལ་བསྟན་སྤེལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྣམ་དཀར་ཕྲིན་ལས་ཟླ་བའི་འོད་ཕྲེང་གིས། །དྲི་མེད་ཐུབ་བསྟན་རིན་ཆེན་ཆུ་གཏེར་སྤེལ། །ཚངས་ཆེན་ལྷ་ཡི་མེ་ཏོག་ཕྲིན་ལས་གར། །ཀུན་གཟིགས་བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྙེ་མདོ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བསོད་ནམས་དཔལ། །མཁན་ཆེན་བྱམས་པ་ནམ་མཁའ་འཆི་མེད་ཞབས། །རང་བྱུང་རྒྱལ་པའི་ཡབ་དང་རྡོ་རྗེ་འཚོ། །རྣམ་འཕྲུལ་དུ་མར་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་ཐེག་རྩེའི་བསྟན་པའི་བདག །སྨིན་གྲོལ་མཛད་པའི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་མཐའ་བརྡལ། །སྙིགས་དུས་འདྲེན་པ་ཀུན་བཟང་ཐོག་མའི་མགོན། །ལྷ་བཙུན་འཇིགས་མེད་གླིང་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྣང་སྤྱོད་སྒྱུ་མར་རོལ་པའི་རྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །འཁོར་འདས་དབང་བསྒྱུར་གྲུབ་དབང་ཧེ་རུ་ཀཿ །ཟབ་ལམ་སྣང་མཛད་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེའི་ཞབས། །འཇིགས་མེད་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོར་ན་མ་ཆགས་པདྨ་ཅན་ཞིང་དུ། །མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོར་བྱང་ཆུབ་ནས། །དུས་གསུམ་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་མཚན་དང་སྐུ། །བཀོད་པ་བགྲངས་ཡས་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མངའ་བདག་འཇ༵མ་པའི་དབྱང༵ས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །གར་དབང་པདྨའི་མཁྱེན༵་བརྩེའི༵་གསུང་གི་གཏེར། །ཁྲག་འཐུང་དབ༵ང་པོ༵་ནམ་མཁའི་སྙིང་པོའི་ཐུགས། །འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་ཟློས་གར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དྲི་མེད་རྣམ་ཐར་བྲལ་སྨིན་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །ཆོས༵་ཀྱི༵་བཤེས༵་གཉེན༵་སྨོན་ལམ་མཐུ་གྲུབ་པའི། །ལངས་གྲོ་ལོ་ཙཱའི་ཕྲིན་ལས་ཕན་བདེའི་གཏེར། །པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །གངས་ཅན་མཁས་གྲུབ་ཡོངས་ཀྱི་རྩེ་མོར་བྱོན། །རིས་མེད་ཐུབ་བསྟན་ཀུན་གྱི་བདག་པོར་གྲུབ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མགོན་པོ་བླ་མ་རྗེ། འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །གདོད་མའི་དབྱིངས་ལས་ཐུགས་རྗེའི་རང་མདངས་ཤར། །ངོ་མཚར་མཛད་པས་ལྔ་བརྒྱའི་མུན་པ་སེལ། །ལུང་རྟོགས་ནོར་བུའི་རྒྱལ་བསྟན་རྒྱན་གཅིག་པུ། །འཇ༵མ་དབྱང༵ས་ཆོས༵་ཀྱི༵་བློ༵་གྲོས༵་གསོལ་བ་འདེབས། །མཆོག་གི་གསང་བ་གསུམ་གྱི་བྱིན་གྱིས་བརླབས། །པདྨས་རྗེས་བཟུང་སྙིགས་དུས་རིག་པ་འཛིན། །མཐའ་དག་འགྲོ་ལ་སྨན་པའི་ལྷག་བསམ་ཅན། །འཇིག༵ས་མེ༵ད་མཁྱེན༵་བརྩེའི༵་འོ༵ད་ཟེར༵་གསོལ་བ་འདེབས། །ཆོས་དབྱིངས་དང་མཉམ་ཕྱོགས་དུས་སངས་རྒྱས་དང༌། །རྩ་གསུམ་སྤྱི་གཟུགས་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་ཞེས། །སྲིད་ཞིའི་ཕན་བདེའི་མངའ་བདག་བཀའ་དྲིན་ཅན། །མི་ཕྱེད་རབ་གུས་གདུང་པས་གསོལ་བ་འདེབས། །འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱེ་བ་ཀུན། །ཁྱོད་དང་མི་འབྲལ་ཐུགས་ཀྱི་གསང་མཛོད་བརྡོལ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་རྒྱུད་ལ་ཞུགས། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅི་མཛད་ལེགས་མཐོང་མོས་གུས་ཕྱིར་མི་ལྡོག །མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཐུགས་སྲས་ཐུ་བོར་སོན། །ཆོས་ཀྱི་ཕྲིན་ལས་སྲིད་མཐར་སྤེལ་ནུས་པའི། །བྱིན་རླབས་མངོན་སུམ་ཐོབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ངེས་འབྱུང་སྙིང་རྗེས་ཐར་པའི་རྩ་བ་བརྟན། །སྨིན་གྲོལ་ལམ་གྱི་ཁོ་ལག་ཡོངས་སུ་རྫོགས། །རིག་འཛིན་རྣམ་བཞིའི་འབྲས་བུ་དོན་གཉིས་འགྲུབ། །རྡོ་རྗེའི་ས་ལམ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པར་མཛོད། །ཁྱད་པར་རིག་སྟོང་བླ་མའི་རང་ཞལ་མཇལ། །འཁོར་འདས་ཆོས་ཀུན་ཀ་དག་ཟང་ཐལ་གྲོལ། །ལྷུན་གྲུབ་འཕོ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྐུའི། །ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་ཕན་བདེའི་དཔལ་འཕེལ་ཤོག །ཅེས་པའང་བདག་ལྟ་བུ་ནི་རང་བློ་རང་ལ་ལྐོག་ཏུ་མ་གྱུར་བས་ང་རྒྱལ་མི་སྐྱེ་བའི་དུས་དཔྱད་ན་སོ་སྐྱེ་ཐ་ཤལ་ཞིག་ཡིན་པ་མངོན་སུམ་ཚད་མས་གྲུབ་པས། དག་པའི་སྐྱེ་ཕྲེང་སྨྲ་བའི་སྤོབས་པ་མ་མཆིས་ཀྱང་ལས་དང་སྟེས་དབང་གིས་བླ་མའི་གཟུགས་བརྙན་དུ་གྱུར་པའི་དབང་གིས་རང་གཏེར་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་དབུར་སྦྱར་འོས་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་ཤིག་དགོས་ཞེས་རང་སློབ་དུ་མས་སྔ་ཕྱིར་བསྐུལ་པ་དང༌། མདོ་སྨད་བྱང་རྒྱུད་སྔ་འགྱུར་གྱི་བསྟན་པའི་ལྕགས་རི་རེབ་ཀོང་རིག་པའི་འབྱུང་གནས་སུ། རིན་ཆེན་གཏེར་མཛོད་ཆེན་པོའི་སྨིན་གྲོལ་འབོག་པའི་སྐབས། མཁས་བཙུན་ལུང་རྟོགས་ཀྱི་ཡོན་ཏན་དང་ལྡན་པའི་མཆོག་སྤྲུལ་འཇམ་དབྱངས་ཤེས་རབ་རྒྱ་མཚོ། ཨ་མདོ་གཙོས་ཀྱི་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་རས་པའི་རྣམ་འཕྲུལ་རིག་སྔགས་འཆང་བ་གཞོམ་བྲལ་རྡོ་རྗེ། སྔགས་ཆེན་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་ལྡན། ཨ་མགྲིན་སྤྲུལ་སྐུ། སྔགས་འཆང་ཁྲོ་བོ་དཔལ་ལྡན་སོགས་བན་སྔགས་ཕུར་ཐོག་རྣམས་ཀྱིས་ནན་ཏན་བསྐུལ་བའི་ཚེ། རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཞེ་ཆེན་པ་འགྱུར་མེད་པདྨ་རྣམ་རྒྱལ་སོགས་མཁས་གྲུབ་དུ་མས་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་སྤྲུལ་པའི་སྐུར་དབུགས་དབྱུང་བ་དགོངས་པ་ཅན་གྱི་གསུང་དུ་འདུག་ན་ཡང༌། བླ་མས་བཀའ་བསྩལ་དེ་ངེས་དོན་དུ་བཟུང་ན་དབང་བཅུར་མངའ་བའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་བདེན་དོན་མ་འོངས་ཕྱི་མ་ཕྱི་མའི་དུས་འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་གདུལ་བྱ་ཙམ་དུ་འགྱུར་སྲིད་སྙམ་པ་དང༌། བཀའ་དྲིན་རྨད་བྱུང་ངེས་པ་དོན་གྱི་གདོད་མའི་མགོན་པོ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་རྒྱུད་གཅིག་པའི་ཞལ་བཞེས་ངེས་པ་ཅན་སྐལ་བཟང་དུ་ཐོབ་པ་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་དེའི་བ་སྤུའི་ཁུང་བུ་གཅིག་གི་ཡོན་ཏན་ཀྱང་བདག་ལ་མེད་པར་ངེས་ཀྱང༌། རྟེན་འབྲེལ་ཁྱད་འཕགས་ལ་དགོངས་པའི་བཀའ་དང༌། གཏེར་གྱི་སྣང་བ་སོགས་ཀྱི་སྐབས་མངའ་བདག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁུ་དབོན་གྱི་རྣམ་འཕྲུལ་གྱི་གསལ་སྣང་འདྲ་ཟ་ཟི་བྱུང་བ་རྣམས་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ཏེ། ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་སྒོ་གསུམ་འཇམ་མགོན་བླ་མ་མཆོག་གི་ཞབས་འབྲིང་དུ་སྨོན་པས་འདི་ལྟར་བགྱིས་ན་རང་གཞན་ལ་སྡིག་པ་བསག་པའི་རྒྱུར་མི་སྲིད་སྙམ་སྟེ། མཁས་བཙུན་གྲུབ་པ་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་ལྔ་བཅུ་ལྷག་ཙམ་གྱི་ཞབས་པད་བསྟེན་ཅིང༌། ཟབ་མོའི་ཆོས་ལ་ཐོས་བསམ་རིས་སུ་མ་ཆད་པས་བློ་གྲོས་ཀྱི་འཇུག་པ་ཅུང་ཟད་དགེ་བའི་སྐལ་བཟང་ཕྲ་མོ་ཐོབ་པའི་རྒྱལ་ཁམས་པ་འགྱུར་མེད་ཐེག་མཆོག་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་པདྨ་གར་དབང་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས། ཞོ་འོང་གསང་སྔགས་དར་རྒྱས་གླིང་གི་གཙུག་ལག་ཁང་དུ་ལྕགས་སྟག་རྒྱལ་ཟླའི་འཕེལ་ཚེས་བཅོ་ལྔའི་ཉིན་སྦྱར་བ་འདིས་ཀྱང་བདག་གཞན་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་རྗེ་བཙུན་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་གིས་རྗེས་སུ་བཟུང་པའི་རྒྱུ་ཁོ་ནར་འགྱུར་བར་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །སརྦ་མངྒ་ལཏྟ། དགེའོ། །དགེའོ། །།
[edit]

@#/_/skye phreng gsol 'debs pad+ma dkar po'i phreng ba zhes bya ba bzhugs so// @#/__/rdo rje rig 'dzin bye ba'i gtsug phud rtser/_/rdo rje theg pa'i lam bzang ston mkhas pa/_/rdo rje 'chang dngos 'gyur med grub pa'i dpyid/_/rdo rje slob dpon mchog des dge legs stsol/_/phyogs bcu'i zhing dang dus gsum bde bar gshegs/_/sras bcas rgyal ba'i thugs kyi dpal be'u/_/ye shes sems dpa'i sku can 'jam dpal dbyangs/_/srid zhi'i khyab bdag gyur la gsol ba 'debs/_/sngon tshe dag pa'i zhing mchog mnyam pa na/_/de bzhin gshegs pa klu yi rigs mchog gis/_/bgrang yas gdul bya byang chub gsum 'god phyir/_/theg mchog bdud rtsi bstsal la gsol ba 'debs/_/da lta mi mjed 'jig rten byang gi phyogs/_/rtag par rab dga' sdug cing mos pa'i zhing*/_/sangs rgyas rab dga' rin chen brtsegs pa'i rgyal/_/'tsho zhing gzhes te bzhugs la gsol ba 'debs/_/ma 'ongs grangs med bskal pa bgrang yas mthar/_/lho phyogs rdul bral yang dag bsags pa ru/_/mgon po kun tu gzigs su sangs rgyas nas/_/rdzogs smin sbyangs mthar son la gsol ba 'debs/_/sngon tshe shar phyogs 'byung bzang 'jig rten du/_/sangs rgyas 'brug sgra'i dbyangs kyi spyan snga ru/_/rgyal po nam mkhar skyes te thugs bskyed nas/_/zab rgyas spyod pa spyad la gsol ba 'debs/_/rab 'byams zhing nas sangs rgyas sras kyi mchog_/bgrang yas chos sgo 'byed dang rdzu 'phrul ston/_/gdul dka' 'dul phyir gang 'dul rol pa sogs/_/rnam thar bsam mi khyab la gsol ba 'debs/_/ston pa'i drung na rgyal sras thu bo dang*/_/nyan rang 'phags pa dge ba'i bshes gnyen che/_/rgyal blon khyim pa'i rnam rol du ma yis/_/phrin las rgyun mi 'chad la gsol ba 'debs/_/'phags pa'i yul du bde gshegs sku yi rigs/_/'jam dpal zhi khro'i rgyud lung bka' ba brnyes/_/theg mchog shing rta'i srol 'byed slob dpon che/_/'jam dpal bshes gnyen grags la gsol ba 'debs/_/'pho chen ye shes rdo rje'i sku mchog brnyes/_/mtshungs med paN grub lnga brgya'i gtsug gi rgyan/_/gangs ljongs 'od gsal bstan pa 'byung gnas gyur/_/paN chen bi ma mi trar gsol ba 'debs/__/dbu ma'i srol 'byed slob dpon legs ldan 'byed/_/dngos kun lhan skyes ye shes phyag rgya yis/_/bde chen drwa ba sdom pa'i skur bzhengs pa/_/rdo rje dril bu pa la gsol ba 'debs/_/paN chen chen sgo mtha' yas pa'i blo gros dang*/_/nags kyi rin chen a mo g+ha badz+ra/_/rten 'brel mnga' brnyes dam pa sangs rgyas sogs/_/sna tshogs rol par ston la gsol ba 'debs/_/khyad par ma hA b+ho Ta'i ljongs chen por/_/thub bstan skabs gsum dag byed drangs pa'i phyir/_/thugs bskyed drang srong dmod ldan mnga' bdag che/_/khri srong lde'u btsan zhabs la gsol ba 'debs/_/pad+ma'i thugs bcud thun min mtha' dag gi_/snod ldan rje 'bangs 'dus pa yongs kyi gtso/_/'brel tshad don ldan rdo rje'i lung gis bsngags/_/rgyal sras lha rje'i tshul bstan la gsol ba 'debs/_/bka' brgyud bstan pa'i 'bras bu'i dus las yol/_/bod yul phyi ma'i gdul bya'i dus babs tshe/_/gter 'byin kun gyi thog mar rig pa 'dzin/_/sangs rgyas bla mar byon la gsol ba 'debs/_/mdo sngags ston pa'i mtshan dang sku'i bkod pa/_/gcig dril bla ma bstan gnyis skor gsum sogs/_/rmad byung gdams pas skal ldan dbugs dbyung bstsal/_/rgya lo rdo rje bzang por gsol ba 'debs/_/jo bo'i thugs sras nag tsho lo tsA ba/_/spyan ras gzigs dngos 'brom ston u pA si/_/snyan brgyud bstan pa'i bdag po ras chung pa/_/rje btsun 'ja' tshon sku can la gsol ba 'debs/_/dwags brgyud snying po'i bstan pas 'dzam gling khyon/_/khyab mdzad mnyam med lha rje sgam po pa/_/gsang chen bstan pa'i rgyan gcig rdo rje 'dzin/_/'khon ston grags pa rgyal mtshan la gsol ba 'debs/_/bod yul bstan pa'i mnga' bdag chos kyi rgyal/_/blo gros rgyal mtshan rtsod med a ti yi/_/srol 'byed sid+ha shwa ra zab gter bdag_/nyi ma seng ge rnams la gsol ba 'debs/_/chos bon sman rtsis bka' bab ku sa sman/_/do ban rgya mtsho 'od dang shAkya 'od/_/gra sgom chos kyi rdo rje khyung gi gdung*/_/shAkya dar po rnams la gsol ba 'debs/_/o rgyan DA ki'i gsang mdzod gcig tu dril/_/gu ru'i thugs dam yongs kyi snying gi bcud/_/bka' 'dus chos kyi rgya mtsho'i sgo 'byed mchog_/yar rje o rgyan gling par gsol ba 'debs/_/o rgyan rgyal tshab yongs kyi rtse mor byon/_/mnga' bdag sku sprul zab gter chung klung 'khyil/_/gter 'byin grub pa'i spyi mes mtshungs zla bral/_/nyang ral nyi ma 'od zer la gsol ba 'dabs/_/'jig rten dbang phyug zab gter 'dren par byon/_/phrin las bod yul 'dzin ma'i tha grur brdal/_/khri srong gsung sprul rmad byung spang rje ston/_/gu ru chos kyi dbang phyug la gsol ba 'debs/_/rnam dpyod ba dan 'jig rten gsum na mdzes/_/'od gsal bstan pa mkha' khyab bzhin du gsal/_/kun bzang gdod ma'i mgon po bsam yas pa/_/kun mkhyen klong chen rab 'byams gsol ba 'debs/_/dol ston las gling gnas gsar mkhyen brtse'i dbang*/_/gar dbang las 'phro gling dang ra zhi pa/_/pad+ma rig 'dzin chos rje gling pa'i bar/_/lha rje'i rnam 'phrul bcu gnyis gsol ba 'debs/_/mnga' bdag thugs sprul snga 'gyur bstan pa'i rgyan/_/mkhas btsun bzang po'i cha shas yongs su rdzogs/_/gsang sngags chu bo bzhi yi 'byung gnas gyur/_/paN chen pad+ma dbang rgyal gsol ba 'debs/_/'jigs bral mthu stobs gnam lcags lha dbang mtshon/_/nag phyogs sbyin skyes grong 'joms nus pa'i bdag_/btsad po'i yon tan rnam 'phrul byang pa rje/_/bkra shis stobs rgyal mchog la gsol ba 'debs/_/bka' gdams bstan pa'i mnga' bdag dge 'dun grub/_/rgyud sde'i mdzod 'dzin mkhyen rab chos kyi rje/_/bsil ldan grub pa'i spyi mes thang stong zhabs/_/ris bral rgyal bstan spel la gsol ba 'debs/_/rnam dkar phrin las zla ba'i 'od phreng gis/_/dri med thub bstan rin chen chu gter spel/_/tshangs chen lha yi me tog phrin las gar/_/kun gzigs blo bzang rgya mtshor gsol ba 'debs/_/snye mdo thams cad mkhyen pa bsod nams dpal/_/mkhan chen byams pa nam mkha' 'chi med zhabs/_/rang byung rgyal pa'i yab dang rdo rje 'tsho/_/rnam 'phrul du mar ston la gsol ba 'debs/_/kun mkhyen gnyis pa theg rtse'i bstan pa'i bdag_/smin grol mdzad pa'i phrin las mkha' mtha' brdal/_/snyigs dus 'dren pa kun bzang thog ma'i mgon/_/lha btsun 'jigs med gling par gsol ba 'debs/_/snang spyod sgyu mar rol pa'i rtul zhugs kyis/_/'khor 'das dbang bsgyur grub dbang he ru kaH_/zab lam snang mdzad 'ja' lus rdo rje'i zhabs/_/'jigs med ye shes rdo rjer gsol ba 'debs/_/mdor na ma chags pad+ma can zhing du/_/mnga' bdag chos kyi rgyal por byang chub nas/_/dus gsum gdul bya 'dul ba'i mtshan dang sku/_/bkod pa bgrangs yas ston la gsol ba 'debs/_/mnga' bdag 'ja~Xm pa'i dbyanga~Xs kyi ye shes sku/_/gar dbang pad+ma'i mkhyena~X brtse'i~X gsung gi gter/_/khrag 'thung dba~Xng po~X nam mkha'i snying po'i thugs/_/'jigs med mkhyen brtse'i zlos gar la gsol ba 'debs/_/dri med rnam thar bral smin yongs rdzogs pa'i/_/chosa~X kyi~X bshesa~X gnyena~X smon lam mthu grub pa'i/_/langs gro lo tsA'i phrin las phan bde'i gter/_/pad+ma mdo sngags gling par gsol ba 'debs/_/gangs can mkhas grub yongs kyi rtse mor byon/_/ris med thub bstan kun gyi bdag por grub/_/'jig rten gsum gyi mgon po bla ma rje/_'od gsal sprul pa'i rdo rjer gsol ba 'debs/_/gdod ma'i dbyings las thugs rje'i rang mdangs shar/_/ngo mtshar mdzad pas lnga brgya'i mun pa sel/_/lung rtogs nor bu'i rgyal bstan rgyan gcig pu/_/'ja~Xm dbyanga~Xs chosa~X kyi~X blo~X grosa~X gsol ba 'debs/_/mchog gi gsang ba gsum gyi byin gyis brlabs/_/pad+mas rjes bzung snyigs dus rig pa 'dzin/_/mtha' dag 'gro la sman pa'i lhag bsam can/_/'jiga~Xs me~Xd mkhyena~X brtse'i~X 'o~Xd zera~X gsol ba 'debs/_/chos dbyings dang mnyam phyogs dus sangs rgyas dang*/_/rtsa gsum spyi gzugs khyab bdag bla ma zhes/_/srid zhi'i phan bde'i mnga' bdag bka' drin can/_/mi phyed rab gus gdung pas gsol ba 'debs/_/'di nas byang chub bar du skye ba kun/_/khyod dang mi 'bral thugs kyi gsang mdzod brdol/_/sku gsung thugs kyi byin rlabs rgyud la zhugs/_/thugs yid gcig tu 'dres par byin gyis rlobs/_/ci mdzad legs mthong mos gus phyir mi ldog_/mnyes pa gsum gyis thugs sras thu bor son/_/chos kyi phrin las srid mthar spel nus pa'i/_/byin rlabs mngon sum thob par mdzad du gsol/_/nges 'byung snying rjes thar pa'i rtsa ba brtan/_/smin grol lam gyi kho lag yongs su rdzogs/_/rig 'dzin rnam bzhi'i 'bras bu don gnyis 'grub/_/rdo rje'i sa lam yongs su rdzogs par mdzod/_/khyad par rig stong bla ma'i rang zhal mjal/_/'khor 'das chos kun ka dag zang thal grol/_/lhun grub 'pho chen ye shes rdo rje'i sku'i/_/nam mkha' ji srid phan bde'i dpal 'phel shog__/ces pa'ang bdag lta bu ni rang blo rang la lkog tu ma gyur bas nga rgyal mi skye ba'i dus dpyad na so skye tha shal zhig yin pa mngon sum tshad mas grub pas/_dag pa'i skye phreng smra ba'i spobs pa ma mchis kyang las dang stes dbang gis bla ma'i gzugs brnyan du gyur pa'i dbang gis rang gter gyi brgyud 'debs dbur sbyar 'os kyi gsol 'debs shig dgos zhes rang slob du mas snga phyir bskul pa dang*/_mdo smad byang rgyud snga 'gyur gyi bstan pa'i lcags ri reb kong rig pa'i 'byung gnas su/_rin chen gter mdzod chen po'i smin grol 'bog pa'i skabs/_mkhas btsun lung rtogs kyi yon tan dang ldan pa'i mchog sprul 'jam dbyangs shes rab rgya mtsho/_a mdo gtsos kyi rje btsun mi la ras pa'i rnam 'phrul rig sngags 'chang ba gzhom bral rdo rje/_sngags chen bkra shis dpal ldan/_a mgrin sprul sku/_sngags 'chang khro bo dpal ldan sogs ban sngags phur thog rnams kyis nan tan bskul ba'i tshe/_rdzogs pa'i sangs rgyas zhe chen pa 'gyur med pad+ma rnam rgyal sogs mkhas grub du mas 'jam dbyangs mkhyen brtse'i sprul pa'i skur dbugs dbyung ba dgongs pa can gyi gsung du 'dug na yang*/_bla mas bka' bstsal de nges don du bzung na dbang bcur mnga' ba'i rdo rje'i gsung gi bden don ma 'ongs phyi ma phyi ma'i dus 'jam dbyangs bla ma'i gdul bya tsam du 'gyur srid snyam pa dang*/_bka' drin rmad byung nges pa don gyi gdod ma'i mgon po 'jam dbyangs chos kyi blo gros rin po che'i thugs rgyud gcig pa'i zhal bzhes nges pa can skal bzang du thob pa bdag nyid chen po de'i ba spu'i khung bu gcig gi yon tan kyang bdag la med par nges kyang*/_rten 'brel khyad 'phags la dgongs pa'i bka' dang*/_gter gyi snang ba sogs kyi skabs mnga' bdag chos kyi rgyal po khu dbon gyi rnam 'phrul gyi gsal snang 'dra za zi byung ba rnams rgyu mtshan du byas te/_tshe rabs kun tu sgo gsum 'jam mgon bla ma mchog gi zhabs 'bring du smon pas 'di ltar bgyis na rang gzhan la sdig pa bsag pa'i rgyur mi srid snyam ste/_mkhas btsun grub pa rnal 'byor gyi dbang phyug lnga bcu lhag tsam gyi zhabs pad bsten cing*/_zab mo'i chos la thos bsam ris su ma chad pas blo gros kyi 'jug pa cung zad dge ba'i skal bzang phra mo thob pa'i rgyal khams pa 'gyur med theg mchog bstan pa'i rgyal mtshan pad+ma gar dbang 'od gsal mdo sngags gling pas/_zho 'ong gsang sngags dar rgyas gling gi gtsug lag khang du lcags stag rgyal zla'i 'phel tshes bco lnga'i nyin sbyar ba 'dis kyang bdag gzhan yid can rgya mtsho rje btsun ye shes me long gis rjes su bzung pa'i rgyu kho nar 'gyur bar rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/_/sarba mang+ga lat+ta/_dge'o/__/dge'o/___//

Footnotes

Other Information