གུ་རུ་ཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་ལ་བསྔགས་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་སྒྲ་དབྱངས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title gu ru dzam gling rgyan mchog la bsngags pa bde chen bdud rtsi'i sgra dbyangs DKR-KABUM-02-KHA-050.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, sde tshan 50, Text 10, Pages 261 (Folios 12a2 to 12b6)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Gu ru dzam gling rgyan mchog la bsngags pa bde chen bdud rtsi'i sgra dbyangs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2: 261. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Verses of Praise - bstod pa
[edit]
གུ་རུ་ཛམ་གླིང་རྒྱན་མཆོག་ལ་བསྔགས་པ་བདེ་ཆེན་བདུད་རྩིའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས། ཀ་ནས་དག་པའི་ཆོས་དབྱིངས་ཞི་བའི་ལྷུམས། །ཁ་དོག་དངོས་མཚན་རྡུལ་བྲལ་རྟག་སིམ་ཡང༌། །ག་བུར་ཞུ་བདེའི་དཔྱིད་བཞིན་བདེ་མཆོག་གཟུགས། །ང་བདག་རྟོག་བྲལ་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དགྱེས། །ཅ་ཅོའི་ཚིག་གིས་མི་མཚོན་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ། །ཆ་མེད་ཀུན་འགྲོ་སྲིད་ཞིའི་སྲོག་ཞུགས་ཀྱང༌། །ཇ་བཟང་བཅུད་བཞིན་བརྗོད་མེད་རོས་མྱོས་པའི། །ཉ་གང་ཟླ་བཞིན་ཡེ་ཤེས་འཕེལ་འགྲིབ་མེད། །ཏ་ན་ག་ནའི་ཐབས་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་སྤྱོད། །ཐ་མལ་ལས་འདས་ཁྱོད་དབྱིངས་འཇུག་ཕྱིར་ཏེ། །ད་ལྟ་མ་འོངས་འདས་པའི་དུས་ཀུན་ཏུ། །ན་རྒ་སྐྱེ་འཆིའི་ཟུག་རྔུ་གཞར་ཡང་མེད། །པ་སངས་ཤར་རིའི་ཕྲག་པར་ཆས་པ་བཞིན། །ཕ་མཐའ་ཡས་པའི་ཆོས་ཉིད་ཉིན་བྱེད་འོད། །བ་མོར་རེག་བཞིན་འཆར་བས་ཀུན་ཉོན་མུན། །མ་ལུས་བགྲུངས་བ་རྡོ་རྗེའི་དེ་ཁོ་ན། །ཙཱ་རི་རེག་པ་མེད་པའི་མཆོད་རྟེན་བཞིན། །ཚ་གྲང་སྲིད་ཞིའི་གདུང་ཞི་འབྲས་བུ་མཆོག །ཛ་ལནྡྷ་རའི་ཏོག་བཞིན་སྲིད་ཞི་ལས། །ཝ་ལེར་རྣམ་གྲོལ་འཕགས་པའི་མཉམ་བཞག་ཡུལ། །ཞ་ཉེ་ལྟར་ལྕིའི་འཁྲུལ་སྣང་རྒྱུ་དང་འབྲས། །ཟྭ་ལྟར་རྩུབ་པ་ཁྱོད་དབྱིངས་ངལ་གསོས་པས། །འ་འོལ་ར་རིབ་བཞིན་དུ་སངས་ནས་ཀྱང༌། །ཡ་མཚན་དེ་ཉིད་རྟོགས་པས་རབ་ཏུ་ཞི། །ར་བ་སྲིད་པའི་གྲོང་ལས་བརྒལ་འདོད་ན། །ལ་འུར་ཁྱོད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གསུམ་དབྱིངས་སུ། །ཤ་རྐྱང་རི་ལ་རྩེན་བཞིན་འཇུག་བྱས་པས། །ས་བཅུ་དབུ་མར་རྫོགས་པའི་ངལ་འཚོ་སྟེར། །ཧ་ལ་ལྟ་བུའི་དུག་ལྔ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །ཨ་ཧོ་མ་སྤངས་དག་པའི་ངོ་མཚར་གྱིས། །ཨ་དོན་རྣམ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་བཙུན་མོའི་ཀློང༌། །ཧ་ཅང་སིམ་པའི་དཔལ་སྟེར་ངོ་མཚར་ལ། །ཧི་མ་ལ་རིར་སྟོན་ཟླས་འཁྱུད་པ་བཞིན། །ཧེ་ཞེས་དགྱེས་པས་བསྔགས་པ་ཕྲ་མོས་ཀྱང༌། །ཨེ་མ་ལེགས་བྱས་ཆུ་གཏེར་མི་ཟད་པ། །ཨོ་རྒྱན་མཁའ་སྤྱོད་ཚལ་དུ་ཕྱིན་གྱུར་ཅིག །བསྔགས་བརྗོད་ཀྱི་རབ་བྱེད་བརྒྱད་པའོ།
[edit]

!___gu ru dzam gling rgyan mchog la bsngags pa bde chen bdud rtsi'i sgra dbyangs zhes bya ba bzhugs/__ka nas dag pa'i chos dbyings zhi ba'i lhums/__/kha dog dngos mtshan rdul bral rtag sim yang*/__/ga bur zhu bde'i dpyid bzhin bde mchog gzugs/__/nga bdag rtog bral he ru ka dpal dgyes/__/ca co'i tshig gis mi mtshon nam mkha'i dkyil/__/cha med kun 'gro srid zhi'i srog zhugs kyang*/__/ja bzang bcud bzhin brjod med ros myos pa'i/__/nya gang zla bzhin ye shes 'phel 'grib med/__/ta na ga na'i thabs shes rdo rje'i spyod/__/tha mal las 'das khyod dbyings 'jug phyir te/__/da lta ma 'ongs 'das pa'i dus kun tu/__/na rga skye 'chi'i zug rngu gzhar yang med/__/pa sangs shar ri'i phrag par chas pa bzhin/__/pha mtha' yas pa'i chos nyid nyin byed 'od/__/ba mor reg bzhin 'char bas kun nyon mun/__/ma lus bgrungs ba rdo rje'i de kho na/__/tsA ri reg pa med pa'i mchod rten bzhin/__/tsha grang srid zhi'i gdung zhi 'bras bu mchog__/dza lan+d+ha ra'i tog bzhin srid zhi las/__/wa ler rnam grol 'phags pa'i mnyam bzhag yul/__/zha nye ltar lci'i 'khrul snang rgyu dang 'bras/__/zwa ltar rtsub pa khyod dbyings ngal gsos pas/__/'a 'ol ra rib bzhin du sangs nas kyang*/__/ya mtshan de nyid rtogs pas rab tu zhi/__/ra ba srid pa'i grong las brgal 'dod na/__/la 'ur khyod kyi rdo rje gsum dbyings su/__/sha rkyang ri la rtsen bzhin 'jug byas pas/__/sa bcu dbu mar rdzogs pa'i ngal 'tsho ster/__/ha la lta bu'i dug lnga ye shes dbyings/__/a ho ma spangs dag pa'i ngo mtshar gyis/__/a don rnam med chos dbyings btsun mo'i klong*/__/ha cang sim pa'i dpal ster ngo mtshar la/__/hi ma la rir ston zlas 'khyud pa bzhin/__/he zhes dgyes pas bsngags pa phra mos kyang*/__/e ma legs byas chu gter mi zad pa/__/o rgyan mkha' spyod tshal du phyin gyur cig__/bsngags brjod kyi rab byed brgyad pa'o/

Footnotes

Other Information